Koncepcja ogrodu treja y, binda y i topiarów na terenie

advertisement
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska
Kierunek Architektura Krajobrazu
Malwina Mikołajczyk
Nr indeksu 76172
Koncepcja ogrodu trejaży, bindaży i topiarów
na terenie Dolnośląskiego Centrum Dziedzictwa
Kulturowego i Przyrodniczego w Wojsławicach
Praca magisterska
Opiekun pracy:
Dr hab. Tomasz Nowak prof. nadzw.
Wrocław, czerwiec 2010
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRACY
Oświadczam, że niniejsza praca magisterska pt.: „Koncepcja ogrodu trejaży,
bindaży i topiarów na terenie Dolnośląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego
i Przyrodniczego w Wojsławicach” autorstwa Malwiny Mikołajczyk została
przygotowana pod moim kierunkiem w Instytucie Architektury Krajobrazu i stwierdzam,
że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu
zawodowego.
…………………………
……………...…………………………
data
czytelny podpis opiekuna pracy
OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY
Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa:
•
została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych
w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami USTAWY z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
•
nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z ubieganiem się o
tytuł naukowy lub zawodowy wyższej uczelni,
•
załączona w wersji elektronicznej jest identyczna z wersją wydrukowaną.
………………………
.................…………………………
data
czytelny podpis autora pracy
2
Koncepcja ogrodu trejaży, bindaży i topiarów na terenie Dolnośląskiego
Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego w Wojsławicach
Streszczenie pracy
Niniejsza praca ma na celu stworzenie koncepcji ogrodu trejaży, bindaży
i topiarów, który pokaże możliwości aranżacji przestrzeni z użyciem roślin formowanych
przy pomocy różnych technik oraz trejaży. Dodatkowo ogród będzie miejscem służącym
relaksacji.
Praca składa się z pięciu rozdziałów i jest podzielona na dwie części: część
opisową i część projektową. Na część opisową składają się cztery pierwsze rozdziały.
Rozdział pierwszy przybliża cel i zakres pracy, wyjaśnia problematykę
terminologii, omawia najważniejsze pojęcia związane z tematem pracy.
Rozdział drugi omawia metody kształtowania roślin. Został on podzielony na dwa
podrozdziały – topiary i bindaże. Porusza tematykę z zakresu pochodzenia oraz rozwoju
w czasie sztuki kształtowania roślin, sposoby kształtowania roślin, najpopularniejsze
gatunki używane do formowania, omawia warunki uprawy, możliwości zastosowania
takich elementów w przestrzeni, przybliża ogrody, których główną atrakcję stanowią
rośliny formowane.
Rozdział trzeci opisuje konstrukcję trejaży, możliwości jakie dają one w aranżacji
w przestrzeni ogrodu oraz popularne pnącza stosowane na tego typu podpory.
Rozdział czwarty poświęcony został tematyce wnętrz ogrodowych. Omawia
części składowe wnętrz, rodzaje wnętrz oraz elementy, jakie składają się na wnętrza
ogrodowe.
Rozdział piąty rozpoczyna część projektową pracy. Przedstawia pokrótce historię,
lokalizację oraz warunki klimatyczne panujące na terenie Dolnośląskiego Centrum
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego w Wojsławicach. Rozdział ten omawia
koncepcję założenia, jego funkcje oraz ideę.
3
Spis treści
I Część opisowa................................................................................................................. 6
Rozdział 1. Wstęp. ............................................................................................................. 7
1.1. Cel i zakres pracy. ........................................................................................................ 7
1.2. Problemy z terminologią. ............................................................................................. 7
1.3. Najważniejsze pojęcia związane z terminologią.......................................................... 7
Rozdział 2. Metody kształtowania roślin ...................................................................... 10
2.1. Przypuszczalne pochodzenie sztuki kształtowania roślin. ......................................... 10
2.2. Ujęcie historyczne. ..................................................................................................... 11
2.3. Topiary. ...................................................................................................................... 22
2.3.1. Rodzaje topiarów. ................................................................................................... 22
2.3.2. Zalecenia i techniki kształtowania. ......................................................................... 27
2.3.3. Stosowany materiał roślinny. .................................................................................. 40
2.3.4. Zastosowanie w przestrzeni. ................................................................................... 42
2.3.5. Przykłady ogrodów. ................................................................................................ 43
2.4. Bindaże....................................................................................................................... 48
2.4.1. Polskie przykłady. ................................................................................................... 48
2.4.1. Materiał roślinny. .................................................................................................... 49
Rozdział 3. Trejaże.......................................................................................................... 50
3.1. Konstrukcja. ............................................................................................................... 50
3.2. Zastosowanie trejaży w aranżacji przestrzeni ............................................................ 53
3.3. Rośliny stosowane na podpory................................................................................... 54
Rozdział 4.Wnętrze ogrodowe........................................................................................ 56
4.1. Wnętrze jako podstawowa jednostka funkcjonalno-przestrzenna. ............................ 56
4.2. Poszczególne elementy wnętrz ogrodowych. ............................................................ 57
4.3. Labirynt jako specyficzny rodzaj wnętrza ................................................................. 62
II Część projektowa ........................................................................................................ 63
Rozdział 5. Koncepcja ogrodu trejaży, bindaży i topiarów na terenie Dolnośląskiego
Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego. ............................................... 64
5.1. Dane dotyczące terenu. .............................................................................................. 64
5.2. Idea ogrodu................................................................................................................. 64
5.3. Funkcje ogrodu........................................................................................................... 65
5.4. Opis koncepcji............................................................................................................ 67
5.4.1. Strefa wejścia głównego – „Brama Strażnika”. ...................................................... 67
4
5.4.2. Część geometryczna................................................................................................ 68
5.4.3. Część abstrakcyjna. ................................................................................................. 70
5.4.4. Część rustykalna...................................................................................................... 72
5.4.5. Labirynt. .................................................................................................................. 75
Podsumowanie
Spis figur
Bibliografia
Źródła internetowe
Załączniki:
1. Lokalizacja i historia
2. Koncepcja projektowa
3. Podział ogrodu na strefy
4. Strefa wejściowa
5. Strefa geometryczna
6. Strefa abstrakcyjna
7. Strefa rustykalna
8. Szczegół zagospodarowania
9. Wersja elektroniczna - dokument Word i pdf
5
Część I
6
Rozdział 1. Wstęp.
1.1. Cel i zakres pracy.
Celem pracy jest stworzenie koncepcji ogrodu trejaży, bindaży i topiarów
będącego miejscem ukazującym możliwości, jakie daje kształtowanie roślin z użyciem
różnych technik oraz stosowanie trejaży w aranżacji wnętrz ogrodowych. Ogród taki
byłby miejscem unikatowym w skali kraju, a także jednym z niewielu takich miejsc
w Europie. Oprócz prezentowania możliwości płynących z formowania roślin, ogród ten
ma stać się miejscem sprzyjającym relaksacji i refleksji.
Zakres opracowania obejmuje teren zlokalizowany na obszarze Dolnośląskiego
Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego w jego południowej części. Teren
położony jest na wzgórzu nachylonym w kierunku północnym.
1.2. Problemy z terminologią.
Kluczowy w opracowaniu
termin
określający
formowane
rośliny
jest
zapożyczeniem wieloznacznym i nieustabilizowanym w polszczyźnie. Używany
w znaczeniu rzeczownikowym występuje w obocznych formach gramatycznych, obie
formy (topiara/topiar) w tej samej frekwencji. Autorka będzie stosowała formę w rodzaju
męskiego – topiar, zdefiniowaną przez źródło Merriam-Webster's jw Collegiate
Dictionary, ed. F. C. Mish, Springfield 2003, (http://www.m-w.com/).
1.3. Najważniejsze pojęcia związane z terminologią.
Halo – zielona kryta aleja, czyli aleja tunelowa wyraźnie zamknięta na obu jej
krańcach. Jedyne w Polsce „halo” (wg Galiński 1988) istniało w Puławach między
Domkiem Gotyckim a Bramą – Ruiną, tzw. Aleja Gotycka.1
Bindaż – ciennik, chłodnik, berso; sklepiona aleja, utworzona poprzez rozpięcie
gałęzi drzew (lipowe, grabowe) na specjalnym, półkoliście wiązanym lekkim
rusztowaniu; efekt uzyskuje się w wyniku zabiegów formujących, wyginania („gięte
aleje”), splatania lub rozpościerania na kratownicach, ale także bez użycia konstrukcji
wspomagającej. Dobór roślin powinien zapewniać trwałość nawet po zniszczeniu jego
konstrukcji (rusztowania). Bindaże kształtowanę są również z pnączy. W Anglii za
pomocą rozpinania konarów drzew, gałęzi krzewów lub pnączy na specjalnych
rusztowaniach, formowane były łuki (arbours), tunele, szpalery. Z koron ciętych drzew
1
Siewniak M., Mitkowska A., 1998. Tezaurus sztuki ogrodowej, RYTM, Warszawa, s. 94.
7
powstaje po zaniechaniu cięcia forma przypominająca ang. tonnele - tunel. W Puławach
występuje w postaci halo. Bindaż to również kwatery ogrodowe ujęte ze wszystkich stron
sklepionymi alejami występujące w sztuce ogrodowej w XVI – XVII w.2
Topiary – (opus topiarium, ars topiary), figuralne i geometryczne kształtowanie
roślinności ogrodowej (formy regularne) wg zamierzonego rysunku, dla wyrażania treści
poetyckich. Nazwa pochodzi z j. gr. (topos=miejsce, punkt, okolica). W j. ang. topiary
work oznacza formowane drzewko lub ozdobne formowanie drzew, które niekiedy
nazywano „zieloną rzeźbą” (vegetable sculpture). Pojęcia opera topiaria używa już
Pliniusz Starszy w Historia naturalis dla dzieła w postaci strzyżonego cyprysa. Ars
topiaria oznacza sztukę ogrodową, a topiarius to ogrodnik. Podobnie w j. ang. Nazwy
topiarist używano dla określenia miłośnika strzyżenia drzew. Topiary garden, włoskie
giardino di topiarie. Ogrody powstające w Anglii w XIX w. z zastosowaniem zasad
topiary.3
Ściana wnętrza ogrodowego – istotny i charakterystyczny składnik kompozycji
ogrodowych w postaci przegród pionowych formowanych z tworzywa roślinnego,
z konstrukcji architektonicznych lub z kombinacji roślinności i artefaktów. Nazwę swą
zawdzięcza prostej analogii ze ścianą budynku. „Ściany” wnętrz ogrodowych posługują
się takimi elementami kompozycyjnymi, jak: szpalery, palisady, kulisy, żywopłoty – gdy
konstruowane są z materiału roślinnego; tworzywem budowlanym, gdy funkcje ściany
wnętrza przejmują elewacje (lub ich fragmenty) budowli architektonicznych (budowli
ogrodowych, np. wille, dwory, pałace, oranżerie, podcienia arkadowe); także
fragmentami budowli ogrodowych (przęsła pergoli, bindaże, kolumnady). W zależności
od stopnia wypełnienia ściany jego zasadniczym tworzywem, a więc proporcji części
pełnych i prześwitów, mówimy umownie o ścianach konkretnych, obiektywnych lub
subiektywnych.4
Treliaż (trejaż lub krata) – niewielka i prosta konstrukcja kratowa (ażurowa)
wykonana z drewna lub metalu, często wsparta na murowanych słupach, służąca do
rozpinania pnączy. Tworzy ścianę wnętrza ogrodowego (gabinety, salony, różanki,
ogrodzenia, parawany), a także ścianę w altanie, bindażu. Niekiedy przybiera formy
bardzo ozdobne: malowane, a nawet złocone. Treliaże rozpowszechnione były
2
Siewniak M., Mitkowska A., 1998. Tezaurus sztuki ogrodowej, RYTM, Warszawa, s. 40.
tamże, s. 296-297.
4
tamże, s. 255.
3
8
w renesansie i baroku, w rokoku, ale też w ogrodach japońskich. Obsadzane bywały
roślinami pnącymi. Treliaż może być stosowany również na pergolach, murach
i ścianach, a także w konstrukcjach bindażu.5
Wnętrza ogrodowe – charakterystyczna w sensie kompozycyjnym i w zasadzie
autonomiczna część ogrodu pełniąca określoną funkcję. Także ściśle zdefiniowany
kształt kompozycyjny, z mniej lub bardziej czytelnymi ścianami ogrodowymi
tworzącymi formalne i umowne oddzielenie od dalszych części ogrodu. Stanowi rodzaj
podstawowego „modułu” – jednostkę elementarną, konstruującą całość założenia
ogrodowego, a z racji tworzywa, z jakiego jest ukształtowane, określane jest również jako
wnętrze
zielone.
projektowania
Pojęcie
ogrodów.
„wnętrza”
Sztuka
jest
ogrodowa
również
daje
współcześnie
nam
instrumentem
przykłady
kompozycji
jednownętrzowych, takich jak np. perystyle, patia, kryptoportyki, wirydarze. Zestawianie
wnętrz stanowi o istocie całości kompozycji ogrodu. Świadome wiązanie wnętrz
ogrodowych w logiczne ciągi kompozycyjne, a także treściowe, funkcjonalne, narracyjne,
symboliczne z uwzględnieniem ściśle określonych i przyjętych zasad kompozycyjnych,
składa się na sekwencję wnętrz, kierujących kanwę przestrzenną (kompozycyjną) ogrodu
w jego formach rozbudowanych (egipskie ogrody, ogrody starożytnego Rzymu,
renesansowe włoskie ogrody architektoniczne, ogrody tarasowe, barokowe ogrody
pałacowe – rezydencjonalne, parki krajobrazowe angielskie). Warto w tym miejscu
odnotować, iż już Kresczetyn na przeł. XIII i XIV w. opisywał stosowanie żywych roślin
drzewiastych do formowania wnętrz „architektury”, dla uzyskania miejsc przebywania
ludzi. Z ogrodu drzewnego powstał w baroku boskiet jako inna forma wnętrza
ogrodowego.6
Zielona ściana – ogrodowa forma roślinności drzewiastej w postaci szpaleru,
o wys. ponad 2 m strzyżonych drzew, o koronach prowadzonych od samej ziemi. Tak
uformowane ściany zieleni wysokiej spełniały w ogrodach historycznych funkcje
dzielenia przestrzeni i tworzyły granice (ściany) wnętrz ogrodowych, takich jak:
boskiety, labirynty, salony ogrodowe, teatry ogrodowe. Wśród najczęściej stosowanych
gatunków drzew pojawiały się: lipy, wiązy, graby, kasztanowce, cisy (np. Herrenhausen
w Wilanowie).7
5
Siewniak M., Mitkowska A., 1998. Tezaurus sztuki ogrodowej, RYTM, Warszawa, s. 262.
tamże, s. 279-280.
7
tamże, s. 296-297.
6
9
Gabinet – wnętrze ogrodowe wewnątrz boskietu, zapewniające intymność,
czasem stanowiące rodzaj niespodzianki. Przybiera postać dość rozległej przestrzeni
o nawierzchni trawiastej, ograniczonej ścianami drzew wypełniających boskiet. Służy do
wypoczynku i spotkań towarzyskich. Narys gabinetu w boskiecie zazwyczaj
geometryczny: kwadratowy lub prostokątny. W gabinecie umieszczano ławki, stoły,
rzeźby, fontanny oraz inne niespodzianki.8
Salon ogrodowy – reprezentacyjne i najbardziej ozdobne wnętrze w ogrodzie
pałacowym (barokowym), urządzone przed ogrodową fasadą pałacu, na głównej osi
kompozycyjnej zespołu. Zakładany na narysie geometrycznym (kwadrat, wydłużony
prostokąt, półkole, elipsa), ze ścianami formowanymi ze szpalerów lub boskietów,
o płaszczyźnie podstawy zdobionej dekoracyjnymi parterami, wzbogacanymi elementami
wolnostojącymi w postaci fontann, posągów, formowanych drzewek, a także roślinami
południowymi w donicach. W okresie letnim salony ogrodowe pełniły fonkcję identyczną
jak salony pałacowe, były więc miejscem spotkań towarzyskich. W sensie
kompozycyjnym, skupiały się główne osie kompozycyjne i drogi łączące go
z elementami ogrodowymi.9
Rozdział 2. Metody kształtowania roślin
2.1. Przypuszczalne pochodzenie sztuki kształtowania roślin.
Historia przycinania i formowania roślin rozpoczęła się prawdopodobnie już
w starożytnym Egipcie. Przypuszcza się, że rośliny były formowane przez egipskich
ogrodników pielęgnujących drzewa owocowe – mogli oni wykazać się swoją
kreatywnością przy strzyżeniu drzew unikając w ten sposób nudy i rutyny. Istnieje
również przypuszczenie, że formowanie roślin ma inne źródło. Mianowicie, na terenach,
na których brakowało drewna do budowy ogrodzeń tworzono rowy – pełniły one funkcję
ogrodzenia, a dodatkowo służyły do nawadniania pól. Brzegi rowów porastały drzewa
i krzewy, usuwając je, ludzie szybko zauważyli, że rośliny chroniły brzegi rowów przed
osuwaniem się i erozją gleby. Zaczęto, więc je przycinać i związywać ze sobą, tak
„formowana” roślinność chroniła brzegi rowów oraz pola. W ten sposób upowszechniła
się wysoka i wysmukła forma roślin.10
8
Siewniak M., Mitkowska A., 1998. Tezaurus sztuki ogrodowej, RYTM, Warszawa, s. 84.
tamże, s. 231-232.
10
Na podstawie Crowder Ch., Ashwarth M., Topiary. Design and technique, The Croswood Press, 2006,
w tłumaczeniu autorki pracy.
9
10
2.2. Ujęcie historyczne.
Rozwój sztuki kształtowania roślin może być łączony z rozwojem ogrodów
geometrycznych. Formy strzyżonej roślinności odgrywały istotną rolę w podziale
przestrzeni ogrodów geometrycznych, nadawaniu rytmu w przestrzeni, kształtowaniu
proporcji wnętrz. Wraz z upływem czasu można zauważyć zmienność popularności
niektórych form, a także poszerzanie się zbioru gatunków stosowanych w tej sztuce.
• Starożytny Egipt i Starożytny Rzym – początki ogrodu geometrycznego
W ogrodach egipskich widoczne są podziały geometryczne, silnie zaznacza się
symetria oraz rytm. Drzewa były sadzone w równych odstępach, w rzędach – tworzyły
szpalery. Crowder i Ashwarth podają, że prawdopodobne jest, iż pierwsze formy
kształtowanych roślin pojawiły się w ogrodach Starożytnego Egiptu.
Fig. 1. Ogród geometryczny, Starożytny Egipt. (www.hort.purdue.edu).
Ogrody starożytnego Rzymu kształtowały się pod wpływem osiągnięć innych
państw (Egipt, Mezopotamia, czy Grecja). Wśród tych ogrodów wyróżnia się: ogrody
domowe, ogrody towarzyszące willom podmiejskim, ogrody towarzyszące willom
wiejskim, ogrody publiczne, ogrody cesarskie. Ogrody domowe miały zazwyczaj
niewielką przestrzeń otoczoną ścianami oraz krużgankami, kompozycja wnętrza oparta
była na geometryzacji. Ogrody publiczne miały oczywiście większą skalę, otoczone
bywały ze wszystkich stron portykiem kolumnowym, we wnętrzu ogrodu znajdował się
basen wodny (np. ogród Porticus Liviae), rabaty kwiatowe, liczne rzeźby. Otoczenie
przestrzeni ogrodu elementem architektonicznym – ścianą, czy kolumnami, potęgowało
efekt geometryzacji wnętrza ogrodowego, łączyło niejako naturę z architekturą to, co
11
boskie z tym, co stworzone przez człowieka. Funkcje ogrodów starożytnego Rzymu, to
przede wszystkim: funkcje religijne, rekreacyjne, spełniające potrzeby intelektualne.
Wspólne cechy ogrodów rzymskich to: geometryzacja, symetria, wprowadzanie elementu
wody, rzeźby, strzyżone drzewa, krzewy, w centrum ogrodu znajdował się akcent –
najczęściej był to zbiornik wodny (basen).11
W tym okresie praktykowano strzyżenie przede wszystkim bukszpanów, cisów
oraz cyprysów. Pliniusz Starszy w swoim dziele – Historia naturalis - pisał
o reprezentacyjnym charakterze formowanych roślin. Cięte bukszpany mogły tworzyć
nazwę właściciela albo – pełniąc zarazem rolę reklamy – ogrodnika willi. Mogły
imitować zwierzęta, bitwy, herosów, postacie mityczne. W swoim dziele Pliniusz Starszy
opisuje sceny polowań, całe floty statków, a także inne obrazy utworzone przy pomocy
formowanych roślin. Topiary stały się powszechne w wyższych warstwach społecznych,
nadawały willom wyższy status. Zapoczątkowanie, czy też odkrycie sztuki formowania
roślin Pliniusz Starszy przypisuje Gnaiusowi Mattiusowi. Prawdą jest jednak to, że
Gnaius Mattius po prostu rozpowszechnił sztukę cięcia roślin, uprzednio zapożyczoną od
starszych cywilizacji. O popularności topiarów w starożytnym Rzymie, może świadczyć
opis willi Pliniusza Młodszego (siostrzeńca Pliniusza Starszego) zlokalizowanej
w Toskanii. W ogrodzie znajdowały się wycięte w bukszpanie figury zwierząt, trawnik
otaczał formowany żywopłot, sad oznaczony był uformowanym z roślin obeliskiem, za
pomocą żywopłotów wydzielano „pokoje”. Niezliczoną ilość bukszpanowych figur
zestawiono z pięknem dzikiej, rustykalnej przyrody. Sformułowanie i opisanie idei
topiarów zrodziło i utrwaliło nową tradycję w sztuce ogrodowej. 12
Pojawili się specjaliści w tej dziedzinie, zaczęto tworzyć nowe narzędzia lub
adaptować już istniejące (np. nożyce do strzyżenia owiec). Ogrodnik, który specjalizował
się w cięciu i formowaniu roślin określany był mianem topiarius. Zajmował się on nie
tylko strzyżeniem roślin, ale także rozplanowywaniem ogrodu. Terenem działalności
topiariusa były zarówno ogrody w niewielkich perystylach domów wewnątrz miasta, jak
i obszerne założenia ogrodowe w podmiejskich willach bogatych patrycjuszów13.
11
Majdecki L., Historia ogrodów, PWN, Warszawa 1972, s. 37-43.
Na podstawie: Crowder Ch., Ashwarth M., Topiary. Design and technique, The Croswood Press,
2006 w tłumaczeniu autorki pracy.
13
Majdecki L., Historia ogrodów, PWN, Warszawa1972,s. 41
12
12
• Okres średniowiecza
Roślinne formy strzyżone pojawiają się w „ogrodach miłości” (były to miejsca
zabaw i spotkań, podzielone na kilka części i otoczone murem), jako żywopłoty,
strzyżone krzewy, „zielone łuki” - dwa równoległe do siebie żywopłoty łączyły się u góry
tworząc sklepienie. Najczęściej przy tworzeniu łuków wykorzystywano lipy, gdyż
charakteryzują się one szybkim tempem wzrostu. Topiary pojawiają się również
w manuskryptach przedstawiających tzw. hortus conclusus. W tym przypadku rośliny
mają formy piętrowe. Mogły one symbolizować kontrolę człowieka nad naturą oraz
respekt dla natury. Z okresu średniowiecza pochodzi wiadomość o stworzeniu
pierwszego labiryntu z wykorzystaniem żywopłotów oraz szpalerów. 14
• Renesans
Okres renesansu przypada na XV i XVI w. rozkwita we Włoszech. Tam też
rozwija się najintensywniej. Myślą przewodnią tej epoki jest humanizm, jednym z jego
przejawów jest dostrzeganie i odczuwanie piękna krajobrazu. Ogrody renesansowe
kompozycyjnie były powiązane z architekturą domu, jednak przede wszystkim stanowiły
one istotną strefę przejściową między willą, a „dziką” naturą. Geometryzacja ogrodu była
w tym czasie charakterystyczna. Tworzono przestrzenie na planie regularnym,
z zachowaniem odpowiednich proporcji – były to przestrzenie, w których panowała
harmonia. Istotny był podział ogrodu na kwatery – dokonywano podziału „podłogi” na
kwadraty, dzielono tym samym przestrzeń dwuwymiarową na równe części, następnie
granice kwater obsadzano drzewami lub żywopłotami – wprowadzano element
trójwymiarowy. Kwatery wypełniano ziołami i kwiatami (stosowano czasem także
baseny, rzeźby, fontanny i altany). Tak skonstruowana przestrzeń ogrodu sprawia
wrażenie przestrzeni harmonijnej – równe podziały kwater, stosowanie rytmu,
odpowiednich proporcji. Dużą rolę odgrywały rośliny formowane, jako elementy
wywodzące się z dzikiej natury, ale podporządkowane całości założenia i architekturze.
Sztuka strzyżenia i formowania roślin przeżywa rozkwit w okresie renesansu. Zbiór
roślin formowanych został poszerzony. Stosuje się różne gatunki i odmiany roślin
z rodzaju: bukszpan (Buxus), cis (Taxus), i cyprys (Cupressus), formuje się żywopłoty
z ligustru (Ligustrum), pęcherznicy (Physocarpus), głogu (Crataegus), agrestu (Ribes
14
Na podstawie Crowder Ch., Ashwarth M., Topiary. Design and technique, The Croswood Press
w tłumaczeniu autorki pracy.
13
uva-crispa L.), porzeczki (Ribes), berberysu (Berberis), róż (Rosa), strzyże się laur
(Laurus nobilis L.), mirt (Mystus), ostrokrzew (Ilex).15
Z epoki renesansu pochodzą utwory opisujące przestrzeń ogrodu, wybitnym
przykładem jest dzieło Hypnerotomachia Poliphilii autorstwa Francesco Colonna. Opisał
on i zilustrował wyobrażone ogrody, w których znajdują się kule wycięte z hyzopu,
pawie formowane w bukszpanie, partery z ciętych ziół, wreszcie postacie ludzkie
„rzeźbione” w roślinności. W okresie renesansu przy tworzeniu topiarów używano
odpowiednio wyprofilowanych ramek z wikliny – nadawały one kształt roślinom oraz
kształtowały pożądany rozmiar. Przykładem ogrodu z formami strzyżonymi jest willa
Quadracchi. W ogrodzie znajdowały się m.in. ornamenty wycięte z bukszpanu oraz
geometrycznie formowane krzewy. Sad otoczony był żywopłotem. Szczególnie
wymyślne formy stosowano w ogrodach willi podmiejskich okolic Florencji (statki,
świątynie, pylony, wazy, postaci ludzkie, konie, centaury, ptaki itp.).16
Ogrody renesansowe w Niderlandach znane są przede wszystkim ze zbioru
sztychów Hortorum viridariumque formae autorstwa Vredemana de Vries. Ogrody te
charakteryzuje podział geometryczny na kwatery, zastosowanie architektury ogrodowej
(trejaże, pergole), cienistych chodników (bindaże). W Anglii w I połowie XVI w. zaczęły
pojawiać się założenia ogrodowe o większej skali niż ogrody przydomowe. Na uwagę
zasługuje ogród przy rezydencji Henryka VIII w Hampton Court. Roślinność formowana
została wykorzystana do stworzenia ornamentów węzłowych (knoted beds), labiryntu,
przejść, zielonych rzeźb o różnych kształtach. W II połowie XVI w. i w XVII w. (okres
elżbietański) większe założenia ogrodowe powstawały liczniej (powodem było ożywienie
budownictwa, a co za tym idzie również sztuki kształtowania przestrzeni ogrodu, czy
ogrodnictwa). W tym okresie powstały ogrody w Kenilworth, Holland House, Hatfield.
Są to ogrody geometryczne. Podziały płaszczyzny oraz przestrzeni dokonano m.in. za
pomocą formowanych roślin (żywopłoty, cieniste aleje), topiary stanowią tu również
rytm kompozycji lub są elementami akcentującymi – jak np. w ogrodzie w Hatefield
rzeźby roślinne akcentują środek każdej kwatery.
15
Na podstawie Crowder Ch., Ashwarth M., Topiary. Design and technique, The Croswood Press
w tłumaczeniu autorki pracy.
16
Majdecki L., Historia ogrodów, PWN, Warszawa 1972, s. 82.
14
Fig. 2. Renesansowy ogród w Hatfield, w tle labirynt uformowany z roślin. (www.gardenvisit.com)
Fig. 3. Widok na kwatery w ogrodzie Keniltworth. (www.mattstravel.com)
Przykładem niemieckiego ogrodu geometrycznego XVI w. jest ogród burmistrza
J. Schwindt’a we Frankfurcie. Istotę tego ogrodu stanowiły bogate partery kwiatowe,
formowane drzewa, cieniste przejścia (bindaże), trejaże, a także rzeźby i fontanny.
W Polsce renesans przez długi czas nie miał dużego wpływu na kształtowanie założeń
ogrodowych. Do istniejących już założeń wprowadzano nowe motywy dekoracyjne.
15
Polskie ogrody renesansowe cechowało skromne wyposażenie, łączenie ogrodu
ozdobnego
z
uprawami
użytkowymi
(uprawa
ziół,
sady).
Założeniem
charakterystycznym dla polskiego renesanu jest ogród w Mogilanach. W ogrodzie
znajdują się: podzielony na 16 kwater parter, usytuowana na środku fontanna, z dwóch
stron zastosowano bindaże, kwatery otoczone były szpalerami drzew. 17
• Barok
W okresie baroku w Europie główną rolę w ogrodowej sztuce odgrywała Francja.
Ogrody charakteryzował przepych (obecny w innych dziedzinach sztuki tego okresu).
Wybitnym twórcą ogrodów był Andre Le Nôtre. Jest on autorem najsłynniejszego dzieła
tej epoki – założenia ogrodowego w Wersalu. Charakterystyczną cechą kompozycji
ogrodów barokowych był podział przestrzeni na wnętrza. Wyróżnić można odpowiedniki
wnętrz architektonicznych, jak salon, sale, gabinety, korytarze. Przeważnie zakładano je
na planie koła albo – bardziej rozbudowane – wieloboku. Do utworzenia ścian używano
materiału roślinnego, czy to w postaci drzew i krzewów (żywopłoty, szpalery, bindaże),
czy w postaci pnączy porastających ażurowe konstrukcje (trejaże i pergole). Wśród
szpalerów można wyróżnić kilka form w zależności od proporcji:
− szpalery wysokie – tworzące jednolitą ścianę, strzyżone w całości (od dołu do
góry),
− szpalery półpełne – charakteryzowały się odsłoniętymi pniami drzew, formowano
koronę od połowy drzewa, były w połowie ażurowe,
− szpalery ażurowe – kształtowane tak, aby utworzyły się w nich odpowiednie
otwory (najczęściej tworzone wg określonego rytmu), powstawały w ten sposób
arkady,
− szpalery niskie – o wysokości około 1,3 m, zakładane najczęściej po bokach alei,
czasem ozdabiano je kulami wyciętymi na ich górnej powierzchni, czy też
wnękami na ławki;
Szpalery takie mogły tworzyć kompozycje, np. poprzez uformowanie szpaleru
ażurowego na tle szpaleru wysokiego – osiągano w ten sposób efekt głębi.
17
Majdecki L., Historia ogrodów, PWN, Warszawa 1972, s. 130-131, 138.
16
Fig. 4. Szpaler grabowy w Wersalu. (Fot. Paulina Malicka).
Umowne ściany w ogrodzie tworzyły aleje drzew – tutaj, podobnie jak w przypadku
szpalerów, wyodrębniły się różne rodzaje alei:
− aleje zamknięte – bindaże, czyli aleje zamknięte od góry poprzez splatające się
konary drzew, nazywane często chłodnikami lub ciennikami, tworzyły one wąskie
wnętrza, często łączące pewne partie ogrodowe albo też łączące budynki,
− aleje otwarte – utworzone z form wolnostojących, strzyżone,
− aleje pojedyncze – składające się z dwóch szeregów drzew,
− aleje złożone – składające się z czterech szeregów drzew (tzw. aleje podwójne)
albo z sześciu szeregów (tzw. aleje potrójne).
„Posadzkę” wnętrz stanowiły gazony, zbiorniki wodne, czy też partery kwiatowe. Układ
wnętrz
ogrodowych
najczęściej
prezentował
się
wg
schematu:
wnętrzem
reprezentacyjnym, sąsiadującym bezpośrednio z pałacem był salon ogrodowy, założony
na planie prostokąta bądź półkola, otoczony był ścianami strzyżonych drzew, wypełniał
go parter kwiatowy albo gazonowy, dodatkowo wzbogacały go rzeźby, wazy, rośliny
w pojemnikach, dalej ogród dzielił się symetrycznie na mniejsze wnętrza. Wnętrza te
nazywane są zielonymi gabinetami, salami. Zakładane były symetrycznie wg osi
wspólnej dla pałacu i ogrodu. Oś często podkreślano aleją, kanałem lub pawilonem.
Charakterystyczny typ wnętrz stanowił labirynt, kształtowany z użyciem strzyżonych
roślin, innym typem wnętrza był teatr. Ogrody barokowe stanowiły niejako kontynuację
17
wnętrza pałacowego, architektura budynku „wychodziła” na zewnątrz zamieniając się
w zieloną architekturę, tworzoną z roślin ludzką ręką.18
Ogrody tworzone w tym czasie były symbolem władzy człowieka nad naturą.
Niegdyś natura przerażała ludzi, w okresie baroku natomiast zaczęła być „oswajana”,
„ujarzmiana”. Strzyżenie i formowanie roślin niosło ze sobą przekaz władzy nad naturą.
Przestrzeń ogrodu kształtowano geometrycznie, zgodnie z ustalonym porządkiem.
Rośliny kształtowane w bryły pomagały uporządkować przestrzeń. Dodatkowo poprzez
formowanie drzew i krzewów ogrodnik niejako zabierał roślinie pewne naturalne cechy –
roślina nie rosła zgodnie z własną naturą, nie rozwijała typowego dla siebie pokroju.
Ogrodnik „zatrzymywał” czas, sprawiał, ze roślina osiągała zamierzone przez niego
formę i rozmiar, nie rosła większa niż on to zaplanował. Człowiek zyskał poczucie
„panowania nad naturą”, może nawet w pewnym sensie nad czasem.
Fig. 5. Roślinne rzeźby w Wersalu. (Fot. Paulina Malicka).
Preferowane gatunki roślin w ogrodach barokowych to wszystkie te, które
nadawały się do cięcia i formowania. Nie liczyło się naturalne piękno, czy indywidualny
charakter okazu. Na rośliny patrzono jak na materiał, ceniono jego przydatność do
tworzenia form architektonicznych – korytarzy, przejść, ścian, rzeźb. Wybierano rośliny
łatwe w formowaniu, dające szybki efekt, zimozielone. Drzewa sadzone w tym czasie, to
głównie lipa, grab, wiąz. Krzewy, które zyskały popularność, to: cis (jako krzew
wolnorosnący nadawał się do tworzenia niskich żywopłotów), bukszpan, ostrokrzew.
18
Sajkowski A., Barok, WSiP, Warszawa, 1987
18
Ogrodnicy-topiaryści tworzyli przede wszystkim rzeźby geometryczne, postaci zwierząt
i ludzi. Takie zielone rzeźby są charakterystyczne dla założeń włoskich, hiszpańskich
oraz angielskich.19
Przykładem polskiego założenia pałacowo-ogrodowego okresu baroku jest zespół
Branickiego w Białymstoku. Znajduje się tam parter haftowy podzielony na osiem
kwater, wzbogacony rzeźbami, basenami, roślinami kubłowymi, strzyżoną roślinnością.
W ogrodzie znajduje się boskiet lipowo-grabowy.
• Wiek XIX
W drugiej połowie XIX w. w Anglii modne staje się powracanie do stylów
minionych epok. Wzorem stają się ogrody renesansu i baroku. Houprey Repton był
zwolennikiem
geometryzacji
przestrzeni
ogrodu,
zrehabilitował
on
założenia
geometryczne w sąsiedztwie ludzkich siedzib, jego poglądy były rozwijane przez John’a
Claudius’a Loudon’a. W latach 40-stych i 50-tych XIX w. angielski architekt – Sir
Charles Barry projektował ogrody w stylu italian garden – główne elementy to: włoskie
partery ogrodowe, tarasy z balustradami, rzeźby. Sir Barry był jednym z prekursorów
nurtu architektoniczno-geometrycznego w sztuce ogrodowej (tzw. Formal Revival).
W tym okresie zauważa się zainteresowanie przeszłością, najbardziej interesujące wydają
się niewielkie renesansowe ogrody angielskie. Nawiązuje do nich Walter Scott, który
w swoich dziełach opisuje ogrody, w których znajdują się stare altany, rzeźby, zegary
słoneczne, a także strzyżone krzewy i drzewa, formowane w różny sposób. Cięcie
roślinności znów stało się modne, zaczęto tworzyć ogrody topiaryczne, w których
roślinność przybierała najbardziej fantazyjne kształty. Budowniczy T. James określił
strzyżoną roślinność (topiary art), jako najlepsze przejście od architektury do naturalnego
piękna przyrody.
W 1690 r. powstaje sławny ogród topiarów Levens Hall w Westmareland. Twórcą
tego ogrodu jest Wiliam Beaumont (znany jako Guillaume de Beaumont, pracował we
Francji razem z Le Nôtr’em). Przekaz ogrodu oparty jest na strzyżonych formach
roślinnym. Znajduje się tam wiele topiarów stworzonych z różnych gatunków roślin
(uwagę przyciągają przede wszystkim wysokie „postacie” z cisu). W tamtym okresie
19
Sajkowski A., Barok, WSiP, Warszawa, 1987
19
praktykowano także przesadzanie dużych drzew już uformowanych, dla szybszego
uzyskania efektu. 20
Fig. 6. Ogród Levens Hall. (www.wikimedia.org)
• Wiek XX
W ostatnim stuleciu sztuka formowania roślin znów stała się modna. Oprócz
kształtowania koron drzew w celu nadania im określonego kształtu zaczęto formować
także pnie drzew. Prekursorem sztuki formowania pnia drzewa jest Krubsack, który
w 1903 r. zapragnął stworzyć mebel tak mocny i trwały, jakiego ludzkie ręce nie potrafią
zrobić. Piętnaście lat później powstał fotel „utrwalone przez naturę”. Efekt końcowy
zabiegów formujących Krubsack’a, a także samego autora przedstawia ryc.5. Krubsack
otrzymał wiele ofert kupna fotela, jednak nigdy go nie sprzedał. Zapisał on ów mebel
w spadku siostrzeńcowi. Los „Chair That Grew” („Fotela, który urósł”) pozostaje
nieznany. Jeśli mebel nadal istnieje, ma już ponad 100 lat.
20
Na podstawie Crowder Ch., Ashwarth M., Topiary. Design and technique, The Croswood Press, 2006,
tłumaczenie autorki pracy.
20
Fig. 7. Krzesło uformowane przez Krusbacka. (www. ih3.ggpht.com)
Kolejnym „ojcem” tej nowatorskiej metody kształtowania drzew jest Axel Erlandson.
Tworzył on niezwykłe dzieła sztuki wykorzystując w tym celu żywe drzewo. Nie liczył
on na zyskanie sławy – formował drzewa w nowatorski sposób, ponieważ kochał to, co
robił, dodatkowa dostarczał sobie i swojej rodzinie artystycznej rozrywki. Erlandson był
farmerem w Kalifornii, w 1925 r. zaczął tworzyć „rzeźby” łącząc pnie drzew tak, aby
zrastały się one ze sobą. Jednym z pierwszych dzieł była konstrukcja złożona z czterech
drzew łączących się na wysokości około 2 m w jeden pień. W 1945 r. córka Erlandson’a
zaproponowała stworzenie „Cyrku Drzew” („Tree Circus”), aby dzieła ojca mogłyby być
pokazywane innym ludziom. Erandson stworzył około siedemdziesięciu „cyrkowych
drzew”. W 1963 r. sprzedał on swój cyrk i niedługo potem zmarł. O niezwykłych
drzewach
szybko
zapomniano,
w 1977
r.
około
trzydziestu
drzew zostało
zlikwidowanych podczas budowy pasażu handlowego. Znalazł się jednak człowiek –
miłośnik i znawca ogrodnictwa – który ocalił pozostałe drzewa i przeniósł je w nowe
miejsce tworząc park rozrywki (Girloy Gardens). Był to Michael Bonfante. Do dnia
dzisiejszego pozostało dwadzieścia pięć drzew uformowanych przez Emeraldson’a.21
21
Reames R., 2006. Arborsculpture - Solutions for A Small Planet, Issue
21
Fig. 8. Przykłady drzew uformowanych przez Axel’a Erlandson’a. (www.arborsmith.com).
2.3. Topiary.
2.3.1. Rodzaje topiarów.
Sztuka formowania roślin obejmuje nie tylko topiary – czyli rośliny o formowanej
koronie, ale także wszelkie formy roślin, które zostały w sposób celowy zmienione przez
człowieka, tak aby uzyskać zamierzony efekt. Celem działań człowieka jest taka zmiana
wyglądu rośliny, która ma podnieść atrakcyjność rośliny. Podział został dokonany na
podstawie opracowania „Cięcie i formowanie roślin. Zielone rzeźby” (Retournard D.).
Wśród topiarów wyróżnia się:
− topiary powstające poprzez cięcia formujące, rośliny znajdują się w gruncie lub
w pojemniku,
− topiary powstające poprzez cięcie, naginanie i wiązanie pędów z użyciem ramki
nadającej zamierzony kształt, w gruncie i w pojemniku;
Formy roślin powstające z użyciem innych metod:
− formy tworzone z ramki wypełnionej mchem stanowiącym podłoże dla roślin
zielnych,
− formy o kształtowanym pniu, w tym drzewa owocowe w formie tzw. espalier,
− formy powstające z życiem pnączy rozpinanych na drucie, siatce, ramce,
− formy powstające poprzez rozpinanie, splatanie i spinanie wikliny;
Każdy ze sposobów formowania roślin jest przystosowany do użycia danego materiału
roślinnego, a także daje różne możliwości tworzenia rzeźb roślinnych. Dostępne techniki
uzupełniają się wzajemnie. Wielość technik możliwych do zastosowania daje szerokie
22
możliwości wykorzystania materiału roślinnego w celach stworzenia oryginalnych
elementów.
Topiary formowane tradycyjnie, czyli poprzez cięcia korony, można podzielić ze
względu na formę bryły na:
− topiary geometryczne, architektoniczne (kule, stożki, połączone bryły i inne),
− topiary amorficzne (bezkształtne),
− topiary figuralne(postaci, zwierzęta).
Topiary
geometryczne,
czyli
wielościany
foremne,
graniastosłupy,
prostopadłościany, ostrosłupy, bryły obrotowe, a także ich kombinacje. Są proste
w wykonaniu, nie wymagają tworzenia skomplikowanych szablonów, czy użycia ramek.
Gotowe, geometrycznie uformowane rośliny można znaleźć w wielu szkółkach drzew
i krzewów. Najczęściej spotyka się formy kuliste, jajowate, stożki, a także formy
spiralne.22
Fig. 9. Przykładowe formy geometryczne. (Rys. Malwina Mikołajczyk).
22
Na podstawie Crowder Ch., Ashwarth M., Topiary. Design and technique, The Croswood Press, 2006,
tłumaczenie autorki pracy.
23
Fig. 10. Przykładowe formy geometryczne. (Rys. Malwina Mikołajczyk).
W tej grupie topiarów wyróżnia się formy żywopłotowe i wolnostojące. Formy
geometryczne były najbardziej popularne w okresie renesansu. Używane do podkreślania
wejść, nadawania rytmu, jako dominanty i wyróżniki. Topiary architektoniczne idealnie
nadają się do tworzenia ścian, granic, kurtyn, ekranów. Dają również możliwość
kreowania łuków lub korytarzy – poprzez połączenie dwóch „zielonych ścian”.
Żywopłoty o odpowiedniej wysokości mogą stanowić przesłonę z jednej strony
zapewniającą prywatność, a z drugiej – zachęcającą do „odkrycia” tego, co „ukrywają” –
pobudzają naszą ciekawość. Topiary architektoniczne stanowią doskonałe elementy
tworzące „pokoje”, dzielące przestrzeń na poszczególne wnętrza. Nie muszą one
posiadać prostych kształtów nawet, jeśli jedna strona żywopłotu jest równoległa np. do
ogrodzenia, druga strona może być zróżnicowana. Istnieje wiele możliwości kreowania
„zielonych ścian”. Prosta powierzchnia żywopłotu może przechodzić w ciekawe formy,
jak np. rzeźby przedstawiające zwierzęta. Takie połączenie zielonych „ściany” i rzeźby
urozmaica przestrzeń ogrodu, a także oszczędza miejsce.
24
Fig. 11. Żywopłot w połączeniu z formami figuralnymi. (Rys. Malwina Mikołajczyk).
Topiary amorficzne – nie posiadają kształtu jednoznacznie określonego. Mogą
mieć dowolną formę, która zależeć będzie od inwencji twórczej projektującego lub
wykonującego topiar. Kształtują przestrzeń nadając jej indywidualny charakter. Tworzą
przestrzenie: nierealną, fantastyczną, senną.. Ich bezkształtność pozwala na dowolną
interpretację tego, co mogą przedstawiać. Pobudza wyobraźnię odbiorcy, wprowadza go
w „inny wymiar”. Repertuar form topiarów amorficznych jest niewyczerpalny, ogranicza
go jedynie wyobraźnia twórcy. Podobnie, jak topiary geometryczne, roślinne bryły
amorficzne funkcjonują jako formy wolnostojące oraz tworzące ściany, tło.
Fig. 12. Formy abstrakcyjne w japońskim ogrodzie. (www.blog.ounodesign.com).
25
Fig. 13. Przykład „bezkształtnych” form topiarów. (www.mathews.photography.com).
Topiary figuralne, czyli topiary przypominające postacie lub przedmioty. Mogą
zarówno odzwierciedlających rzeczywistość lub mogą być zupełnie nierealne,
nienaturalne - wyimaginowane. Nadają się przede wszystkim do stosowania jako forma
pojedyncza, wyizolowana, stanowiąca akcent w ogrodzie, jednak dobrze prezentują się
także skupione w grupy. Jako akcent stosuje się formy wertykalne, umieszczone na
jednolitej płaszczyźnie trawnika czy żwiru. Sylweta rzeźby stanowi indywidualnym
charakterze ogrodu. Topiary figuralne mogą być wprowadzane w celu prostego przekazu
emocjonalnego, zarówno jako pojedyncze elementy (postacie straszne, śmieszne, smutne,
realne, magiczne), jak i grupy. Topiary w grupach mogą ukazywać pewne sceny (sceny
symboliczne), jak w Starożytnym Rzymie sceny bitew.23
Fig. 14. Przykłady form figuralnych. (Rys. Malwina Mikołajczyk).
23
Na podstawie Crowder Ch., Ashwarth M., Topiary. Design and technique, The Croswood Press, 2006,
tłumaczenie autorki pracy.
26
Fig. 15. Przykład formy figuralnej – na podstawie www.myitchyfingers.files.woedpress. (Rys. Malwina
Mikołajczyk).
Topiary są uniwersalną formą „zielonej architektury” ogrodowej. Rośliny mogą
być dowolnie kształtowane, daje to wiele możliwości wykorzystania takich form. Dzięki
niezliczonym kształtom i bryłom – od prostych do rozbudowanych – przestrzeń ogrodu
nabiera oryginalnego charakteru. Topiary idealnie wpasowują się w każdy styl ogrodowy.
W przestrzeni klasycznej można zastosować proste bryły, jak kula, stożek, w przestrzeni
orientalnej – formy bonsai, a w rustykalnej np. formy zwierząt.
2.3.2. Zalecenia i techniki kształtowania.
Rośliny
formowane
nazywane
są
często
„zielonymi
rzeźbami”.
W przeciwieństwie do zwykłych rzeźb, są trudne w utrzymaniu, wymagają poświęcenia
większej uwagi i czasu. Przy tworzeniu topiarów należy szczególnie dobrze zadbać
o wybór miejsca, dobór gatunku, dobór gatunków sąsiadujących w celu zapewnienia
optymalnych warunków rozwoju rośliny. Jest to dopiero początek. W kolejnych latach
należy bardzo starannie dbać o roślinę, przede wszystkim poprzez dokonywanie
odpowiednich cięć formujących oraz stosowanie w odpowiednim okresie dobrze
dobranych nawozów. Jakkolwiek rośliny o pokroju naturalnym prawie zawsze wyglądają
atrakcyjnie, nawet po nieodpowiednim ich cięciu rośliny nadal mogą zachować naturalne
piękno, a odrastające pędy nie psują wyglądu rośliny, a jedynie podnoszą jej
27
atrakcyjność, tak w przypadku topiarów, każde nieodpowiednie, nieprzemyślane cięcie
może zepsuć efekt długotrwałej pracy, każda choroba, przemarznięcie, czy wyłamanie
pędów przez wiatr obniżają albo wręcz całkowicie pozbawiają topiar atrakcyjności.
• Warunki uprawy
Przy tworzeniu topiarów w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę wybór
miejsca, w którym będzie rosła „zielona rzeźba”. Topiary uprawiane w gruncie będą
stałym elementem ogrodu, w związku z tym powinno się zapewnić im odpowiednie
warunki do wzrostu i rozwoju. Pod uwagę należy brać przede wszystkim:
− Klimat i związane z nim:
o strefy mrozoodporności,
o wielkość opadów śniegu,
o stopień nasłonecznienia,
o wiatr,
− Warunki glebowe w tym:
o skład granulometryczny,
o pH gleby,
o zasobność w składniki pokarmowe,
o przepuszczalność podłoża;
Najważniejszym kryterium jest klimat obejmujący dany teren. Klimat ma wpływ
na to, jakie gatunki roślin można wziąć pod uwagę dobierając je do danego ogrodu.
Z klimatem wiążą się wyżej wymienione elementy.
Bardzo ważna jest znajomość strefy mrozoodporności, w jakiej będziemy sadzić
rośliny oraz mrozoodporność sadzonej rośliny. Na potrzeby "Katalogu Roślin drzewa,
krzewy, byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich" na podstawie pracy
W. Heinze i D. Schreibera "Eine neue Kartierung der Winterhärtezonen für Gehölze in
Europa" zostały opracowane mapy stref odporności roślin na mróz. Katologi roślin przy
każdej roślinie zawierają informację o numerze strefy mrozoodporności – numer oznacza
stopień przystosowania rośliny do przetrwania w niskiej temperaturze. Znajomość strefy
i przystosowania rośliny daje nam możliwość uniknięcia posadzenia roślin, które nie
poradzą sobie w danych warunkach temperaturowych. Im wyższy jest numer strefy, tym
mniej odporna na niskie temperatury jest roślina24.
24
źródło: www.clematis.com.pl/graph/ph_rosliny_mrozoodpornosc_europa.jpg&imgrefurl=http
28
Od wielkości opadów śniegu może zależeć wybór kształtu topiar. W miejscach,
w których opady są niewielkie istnieją większe możliwości w kształtowaniu „rzeźb”,
z tego względu, że duże masy śniegu nie będą zalegać na roślinie i, co za tym idzie, nie
będą one wyłamywać gałęzi. Kształt topiaru może mieć istotny wpływ na to, jak roślina
będzie się zachowywać w określonych warunkach. Istnieją formy bardziej podatne na
zaleganie śniegu na ich gałęziach – są to formy np. „tortu piętrowego”, „fontanny”,
niektóre formy zwierząt, czyli te o szerokich płaszczyznach poziomych, na których na
pewno będzie gromadził się śnieg. Ważnym zabiegiem jest zgarnianie śniegu
zalegającego na zielonej rzeźbie. Inne zagrożenie stanowią wahania temperatury podczas
zimy. W ciągu dnia słońce może nagrzewać roślinę, a niskie nocne temperatury mogą
prowadzić do jej przemarzania, sytuacje te mogą się wielokrotnie powtarzać w ciągu
zimy niszcząc roślinę. Dlatego zaleca się sadzenie roślin podatnych na takie zjawisko
w takim miejscu w ogrodzie, które nie będzie narażone na oscylacje temperatury w czasie
zimy. Zjawisko naprzemiennego zamarzania i odmarzania jest szczególnie niebezpieczne
dla rodzaju Buxus (bukszpan). Istotny jest odpowiedni dobór rośliny do strefy
mrozoodporności, aby mieć pewność, że dana roślina poradzi sobie w naszych
warunkach. Ważne jest również stworzenie odpowiedniej ochrony form topiarycznych
przed mrozem, śniegiem i innymi niekorzystnymi warunkami zimowymi jest bardzo
ważna, aby „dmuchać na zimne”. Można, więc posadzić roślinę w zacisznym, osłoniętym
miejscu lub też stworzyć specjalnie dla niej ekrany ochronne (zastosować można inne
rośliny, różnego typu konstrukcje ogrodowe – trejaże, pergole), na zimę można topiary
okrywać, aby chronić je przed mrozem. Przeciwieństwem dla warunków zimowych są
warunki letnie i związane z nimi upały. Zagrożenie dla roślin stanowi, więc związany
z upałem brak opadów i brak wody w gruncie dostępnej dla rośliny. W związku z tym
należy pamiętać o odpowiednim podlewaniu form w czasie upałów. W ogrodach
topiarycznych, w których znajduje się wiele okazów zielonych rzeźb najlepiej jest zadbać
o odpowiedni system nawadniający zamontowany jeszcze przed posadzeniem roślin.
Ważny jest dobór rośliny pod względem wymagań rośliny odnośnie stopnia
nasłonecznienia. Stopień nasłonecznienia miejsca klasyfikowany jest jako: cienisty,
półcienisty, nasłoneczniony. Niektóre rośliny nadają się do miejsc nasłonecznionych,
eksponowanych, jako solitery lub jako rośliny tworzące cień dla tych, które potrzebują
miejsc zacienionych. Wiatr jest kolejnym czynnikiem związanym z klimatem, jaki należy
wziąć pod uwagę planując lokalizację, a także kształt i wysokość form topiarycznych.
Wiatr jest elementem, który może całkowicie zdemolować ogród (przykładem
29
ilustrującym siłę oddziaływania tego żywiołu jest zniszczenie Parku Miejski w Legnicy
na skutek nawałnicy w 2009 r.). Ważne jest, więc ustalenie kierunku przeważających
wiatrów i stworzenie odpowiednich osłon – np. posadzenie drzew i krzewów od strony
nawietrznej, aby uchronić topiary przed wiatrem. Wiatr jest czynnikiem powodującym
nie tylko fizyczne szkody, ale także ma działanie chłodzące i zwiększające transpirację
roślin.25
Drugim ważnym aspektem jest rodzaj podłoża i właściwości gleby. W pierwszej
kolejności należy rozpoznać rodzaj gleby, zawartość frakcji piasku. Zawartość piasku
wiąże się z przepuszczalnością gleby. Gleby ciężkie w dużej części składają się
z najdrobniejszych cząstek, małej ilości piasku i próchnicy. Na takiej glebie rośliny źle
rosną, bowiem trudno przepuszcza ona powietrze i wodę. Po deszczu bardzo powoli
wysycha, a w czasie suszy staje się twarda i zaskorupiała. Wiosną nagrzewa się bardzo
powoli. Do gleb ciężkich należą gliny średnie, ciężkie oraz iły. Podstawową czynnością
uprawową na glebach ciężkich jest, więc głębokie przekopanie jesienią. Zabieg ten
poprawia warunki powietrzne i ułatwia głębokie korzenienie się roślin. Gleby lekkie
składają się w większości z piasku z niewielką ilością gliny i próchnicy - jest to gleba
szybko przepuszczająca wodę, nagrzewa się też szybko, lecz roślinom na takiej glebie
brak dostatecznej ilości wody i składników pokarmowych, gdyż szybko wnikają one
w głąb gruntu. Do gleb lekkich zalicza się przede wszystkim: gleby bielicowe płowe
i brunatne o warstwie piasku różnej miąższości, gleby bielicowe i brunatne lekkie,
wytworzone z glin, czarne ziemie piaskowe lekkie, o warstwie piasku różnej miąższości,
czarne ziemie piaskowe lekkie wytworzone z glin, mady piaszczyste. Przy ulepszaniu
gleby piaszczystych stosuje się metody sprzyjające tworzeniu się pulchnej i odpowiednio
miąższości warstwy urodzajności. Najbardziej znane sposoby polegają na wprowadzenie
do gleby torfu, gliny lub lessu. Odczyn gleby (reakcja gleby) wpływa na przebieg
procesów glebowych, na przyswajalność składników odżywczych, a także na rozwój
roślin i mikroorganizmów.26
Odczyn wskazuje na kwasowość lub zasadowość gleby. Wśród gleb wyróżnia się:
− gleby kwaśne, pH < 6,6, z przewagą jonów wodorowych i jonów glinu. Gleby
kwaśne dzielimy na:
− silnie kwaśne, pH < 4,5;
25
Na podstawie Crowder Ch., Ashwarth M., Topiary. Design and technique, The Croswood Press, 2006,
tłumaczenie autorki pracy.
26
Uziak S., Klimowicz Z., Elementy geografii gleb i gleboznawstwa, Uniwersytet Marii Curie –
Skłodowskiej, Lublin 2002.
30
− kwaśne, pH 4,6 - 5,5;
− lekko kwaśne pH 5,6 - 6,5;
− gleby obojętne, pH 6,6 - 7,2, jony występują w równowadze;
− gleby zasadowe, pH > 7,2, z przewagą jonów wodorotlenkowych, znaczenie ma
tutaj obecność takich składników zasadowych jak węglan wapnia, jony wapnia,
magnezu i sodu.
Ważne, aby przy doborze roślin uwzględnić wymagania związane z odczynem gleby.
Zasobność gleby w składniki pokarmowe, a także ich dostępność dla roślin wpływa na
wzrost i rozwój roślin. W rolnictwie urodzajność gleb oznacza zdolność do wytwarzania
plonów. Urodzajność zależy od wielu czynników i zmienia się w czasie. W celu poprawy
zasobności gleby nawozi się odpowiednimi nawozami (mineralne, organiczne). Nawozy
dostarczają głównych składników (azot, fosfor, potas), a także poprawiają właściwości
gleby zarówno chemiczne, jak i fizyczne. W ten sposób zwiększa się zasobność gleby
oraz dostępność składników pokarmowych dla roślin. Należy jednak pamiętać
o przemyślanym stosowaniu nawozów, gdyż zarówno niedobór, jak i nadmiar
składników pokarmowych może działać niekorzystnie na kondycję zdrowotną roślin.
Przepuszczalność podłoża jest ostatnim ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój
rośliny. Złe parametry przepuszczalności gleby mogą powodować gnicie korzeni (gleba
nieprzepuszczalna, ciężka) albo spowodować, że roślina nie będzie w stanie pobierać
wody i składników pokarmowych (gleba przepuszczalna, lekka). Korzenie roślin do
prawidłowego funkcjonowania potrzebują powietrza oraz wody. Gleba składa się z trzech
faz: stałej (m.in. cząstki mineralne i organiczne), ciekłej (woda oraz rozpuszczone w niej
składniki), gazowej (mieszanina gazów i pary wodnej). Proporcje między tymi fazami
zmieniają się pod wpływem różnych czynników (m.in. czynnik antropogeniczny). Aby
stworzyć zielonym rzeźbom prawidłowe warunki należy dbać o zapewnienie
odpowiedniego balansu między tymi fazami (rozluźnianie gleb zbyt ciężkich, nawożenie
lekkich). Trzeba pamiętać, aby nie zadeptywać gleby wokół topiaru – powoduje to ubicie
gleby i zmianę warunków wodno-powietrznych w glebie.27
Omówione pokrótce czynniki są istotne przy planowaniu lokalizacji nie tylko
topiarów, ale wszystkich sadzonych roślin. Jednak, w związku z tym, że topiary są pewną
niezwykłą formą roślin, należy poświęcić więcej uwagi na zapoznanie się z warunkami
27
Na podstawie Crowder Ch., Ashwarth M., Topiary. Design and technique, The Croswood Press, 2006,
tłumaczenie autorki pracy.
31
panującymi w danym miejscu i doborze odpowiedniego gatunku. Takie „rozpoznanie
terenu” zwiększy szanse na wyhodowanie zdrowych form topiarycznych.
• Wybór odpowiedniego miejsca.
Wybór miejsca, w którym posadzimy roślinę z zamiarem stworzenia z niej zielonej
rzeźby i dobór odpowiedniego kształtu są kolejnymi ważnymi czynnikami. Wybór
miejsca dotyczy:
− sąsiedztwa topiarów,
− dostępności topiaru;
Otoczenie formy topiarycznej jest ważne zarówno ze względów estetycznych, jak
i technicznych. Pod względem wizualnych rośliny, które towarzyszą topiarom mogą albo
podkreślać „zieloną rzeźbę”, współgrać z nią, albo wręcz przeciwnie – zagłuszać ją,
pozbawiać atrakcyjności. Rośliny sąsiadujące z topiarami, powinny, więc tworzyć
kompozycję. Mogą one, przykładowo, podkreślać roślinną rzeźbę tworząc dla niej tło –
wtedy forma topiaryczna będzie stanowić wyróżnik albo dominantę ogrodu. Topiary
wolnostojące najlepiej jest lokalizować w sposób pozwalający na oglądanie ich z każdej
strony. Należy, więc tak zagospodarować przestrzeń, aby dostarczyć widzom
(obserwatorom) możliwość obserwacji bryły, gry światła, obserwacji zmieniającego się
tła, wyboru korzystnego punktu obserwacji – czyli ogólnie ujmując swobody obserwacji
rzeźby. Topiary korzystnie wyglądają odizolowane od innych roślin, stanowią wtedy
dominanty. Wyróżniają się one na tle nawierzchni (żwir, trawnik i in.) i skupiają na sobie
wzrok widza. Ogrody skupiające większą liczbę topiarów mogą wydawać się zatłoczone,
należy, więc zadbać o odpowiednie zestawienie form zgodnie z zasadami kompozycji.
Istniejące i projektowane nasadzenia nie powinny zacieniać topiarów. Powinny
znajdować się w odpowiedniej odległości. Jeśli projekt zakłada otoczenie topiarów
roślinnością, lepiej jest wybrać rośliny zielne, które będą zacieniać topiary tylko przez
pewien czas w roku, niż krzewy (nawet te niskie) będące dodatkowo konkurentami dla
„rzeźby”. Korzenie topiarów mogą „podbierać” wodę i składniki pokarmowe z gleby nie
zostawiając nic dla mniejszych roślin, dlatego warto pamiętać o zabezpieczeniu bylin np.
plastikową taśmą. Formy topiaryczne wymagają dużo uwagi, częstych zabiegów
pielęgnacyjnych i obserwacji, dlatego powinno się je tak sytuować, aby zapewnić dostęp
do nich ogrodnikowi z odpowiednimi narzędziami. Dostęp do form nie wyższych niż 2 m
powinien być zapewniony dla ogrodnika, formy wyższe mogą wymagać użycia drabiny,
32
platform, czy nawet podnośników – w zwiazku z tym należy zadbać o zagospodarowanie
odpowiedniego miejsca przy takich formach w celu ułatwienia pielęgnacji.
Dobór odpowiedniego kształtu zależy przede wszystkim od preferencji właścicieli
ogrodu. Możliwości kształtowania roślin są niemalże nieograniczone. Jednak pewne
aspekty mogą ograniczać wybór kształtu. I tak uformowanie bryły, która będzie
zacieniona w jakimś miejscu, sprawi, że roślina zacznie tracić liście w ocienionej części.
Najczęściej zdarza się, że zacienione pozostają dolne partie topiarów. Formy topiaryczne
powinny być więc tak formowane, aby zapewnić dobre nasłonecznienie całej rośliny –
wtedy topiar pozostanie gęsty. Lepiej jest, więc formować półkulę niż kulę. Kształt jest
również determinowany przez sposób, w jaki roślina się rozrasta. Innym czynnikiem
mogącym wpływać na dobór kształtu jest czas, jaki możemy poświęcić na pielęgnację,
a także czas związany z tempem wzrostu rośliny. Im mniejszą ilością czasu
dysponujemy, tym mniej skomplikowane powinny być formy roślin. Dużo łatwiejsze
w formowaniu są proste bryły (np. kula, stożek) niż te skomplikowane (topiary
figuralne). Dodatkowo im szybciej roślina rośnie, tym mniej skomplikowany kształt
powinniśmy jej nadać. Królik uformowany z szybkorosnącego materiału szybciej straci
„cechy królika” i będzie trudniejszy w utrzymaniu, niż np. stożek. Wybór kształtu zależy
także od charakteru ogrodu albo pojedynczego wnętrza ogrodowego. W celu stworzenia
odpowiedniej atmosfery możemy użyć różnego typu form. Przykładowo do ogrodów
klasycznych nadają się formy proste, geometryczne, do rustykalnych pasują topiary
formowane z użyciem wikliny.
• Formowanie
Gatunki drzew i krzewów charakteryzują się określonym pokrojem. Pokrój jest,
więc cechą typową dla danej odmiany, chyba jedyną cechą, dzięki której jesteśmy
w stanie na odległość określić, z jaką rośliną mamy do czynienia. W naturalnych
warunkach, a w takich rośnie większość roślin, pokrój odbiega od idealnego (czyli
takiego jaki roślina wykształciłaby, gdyby nie była narażona na choroby, niekorzystne
działanie czynników atmosferycznych i innych). Nieczęsto zdarza się, ze dorosłe drzewo
posiada idealny pokrój – drzewo rośnie, bowiem bardzo długo, w związku z tym, przez
całe swoje życie, narażone jest na działanie wielu różnych czynników (oprócz tych
naturalnych, także związanych z działalnością człowieka). Stare drzewa, które miały to
szczęście i wykształciły typowy dla siebie pokrój są uznawane przez człowieka za
szczególnie piękne. Zachwycają nas stare, silne drzewa. Co sprawia, że możemy je uznać
33
za piękne? Korona starego drzewa o ‘idealnym’ pokroju okryta liśćmi jest pełna, jest
symetryczna. Może zachwyca nas również to, że wiekowe drzewo o idealnym pokroju
jest silne i zdrowe. Przez całe swoje życie opierało się żywiołom, chorobom i innym
niekorzystnym warunkom. Może, więc, widzimy w nim ideał człowieka – silny, zdrowy,
symetryczny, piękny? Dlaczego człowiek sięga po nożyce i nadaje roślinie nową,
nienaturalną bryłę? Może, dlatego, że formowanie daje człowiekowi poczucie władzy
nad naturą albo też możliwość kreowania nowej rzeczywistości? Przycinając drzewa,
formując żywopłoty, a w końcu tworząc figury udające zwierzęta, czy postacie ludzkie,
człowiek kształtuje nową przestrzeń. Przestrzeń inną, baśniową, piękną, harmonijną lub
też niepokojącą, pełną przedziwnych stworów, labiryntów. Dodatkowo – do tak
wykreowanej przestrzeni, może zaprosić innych ludzi, może „pokazać” im swoją
wyobraźnię, zaprosić ich do uczestnictwa w „jego świecie”. Formowanie jest, więc
procesem twórczym.
Korzyści płynące z formowania roślin są przede wszystkim te związane z estetyką
ogrodu. Cięcia formujące nadają ogrodowi indywidualny charakter, roślina, która została
wymodelowana może stać się wyróżnikiem, bądź też dominantą w przestrzeni, możemy
aranżować przestrzeń poprzez tworzenie różnego rodzaju ścian, czy bram, dodatkowe
korzyści, to pobudzenie roślin słabszych lub starszych do wzrostu. Znanych jest wiele
technik kształtowania roślin. Techniki te obejmują zabiegi cięcia, naginania, wiązania
pędów, formowania korony oraz pni, tworzenia szablonów, ramek, a także inne zabiegi,
znane jedynie osobom zajmującym się praktyczną stroną kształtowania roślin. Poniżej
zostały opisane najbardziej popularne techniki.
Topiary powstające poprzez cięcia formujące, w gruncie i w pojemniku, topiary
powstające z użyciem ramki nadającej zamierzony kształt, w gruncie i w pojemniku
należą do najłatwiejszych i najbardziej rozpowszechnionych form. Do tworzenia
tradycyjnych (związanych z gruntem) „zielonych rzeźb” powinno się wybierać rośliny
3 lub 4 letnie. Sadzi się je do gruntu. W pierwszym roku zapewnia się roślinie możliwość
dobrego zakorzenienia się i rozwinięcia części nadziemnej. Po posadzeniu należy roślinę
przyciąć, niezbyt mocno, najlepiej nieznacznie przyciąć pędy boczne, a wierzchołek
zachować. Już przy pierwszym takim zabiegu można mniej więcej uformować
zaplanowaną wcześniej formę. Cięcia formujące stosuje się w pierwszym roku po
posadzeniu, od maja do września (tnie się dwa lub trzy razy). Nowo wyrastające pędy
skraca się o 1/3 długości. Dobry efekt przy użyciu bukszpanu uzyskuje się sadząc parę
egzemplarzy blisko siebie – wtedy uzyskuje się gęstą rzeźbę, a efekt uzyskujemy szybciej
34
niż w przypadku jednej sztuki bukszpanu. Przy tworzeniu bardziej skomplikowanych
kształtów (figury ludzi, zwierząt) stosuje się konstrukcje stanowiące szablony
pożądanego kształtu (konstrukcje tworzy się z drutu, siatki oraz drewnianych listew).
Stworzenie form pochyłych, skośnych wymaga zastosowania specjalnych zabiegów
w celu poprowadzenia pędów w wymaganym kierunku. Stosuje się odciągi, ciężarki,
rozpórki. Umożliwiają one prowadzenie pędu. Stosowane powinny być przez okres, co
najmniej roku, żeby utrwalić efekt wygięcia pędu. Siła z jaką te elementy będą działać na
pęd powinna być odpowiednio dopasowana, aby zabieg był skuteczny, a z drugiej strony,
by nie spowodował uszkodzenia pędu (jego złamania). Inną metodą stosowaną do
ukierunkowywania pędów jest ich okręcanie drutem (pod kątem 450). Drut powinien
posiadać odpowiednią grubość. Umożliwia trwałe wygięcie pędu. Formy figuralne
tworzy się w oparciu o szablon. Duże ułatwienie stanowi zastosowanie „ramki”, czyli
ażurowej formy zakładanej na roślinę. Wymagane jest jedynie przycinanie pędów
przerastających formę, a także ich odpowiednie rozpinanie na ramce. Kształty
formowane z użyciem ramek są dowolne, ograniczać je mogą techniczne możliwości
wykonania ramki lub też wyobraźnia twórcy. Kształtowanie roślin z użyciem tej techniki
jest możliwe zarówno w gruncie, jak i w pojemnikach. Proces formowania rośliny
przebiega w następujący sposób: po posadzeniu i przycięciu rośliny należy tak
przymocować gotową ramkę do podłoża, aby roślina znalazła się w jej wnętrzu.
W drugim roku po posadzeniu roślina powinna rozrastać się, przycinamy jedynie te pędy,
które przerastają siatkę, natomiast pędy boczne rozpina się na siatce. W miarę jak krzew
się rozrasta robi się gęstszy. Pędy, które wystają poza ramkę należy przycinać regularnie,
aby pobudzić krzewienie się. Nadal należy kontynuować rozpinanie pędów na siatce.
Ramkę można zdjąć, kiedy roślina osiągnie pożądany kształt. Cięcie należy
kontynuować, jeśli roślina rośnie szybko może wymagać cięcia nawet co dwa tygodnie.
Ramka użyta do formowania powinna być wykonana z metalowych prętów, drutu, siatki,
zabezpieczona przed korozją. Rośliny stosowane do tworzenia tego typu topiarów to:
bukszpan wieczniezielony (Buxus sempervirens), różne gatunki i odmiany cisu (Taxus),
suchodrzew mirtolistny (Lonicera nitida), ligustr pospolity (Ligustrum vulgare),
trzmieliny (Euonymus), ostrokrzew (Ilex), kalina wawrzynowata (Viburnum tinus),
bluszcz pospolity (Hedera helix), ognik szkarłatny (Pyracantha coccinea).28
28
Retournard D., Cięcie i formowanie roślin. Zielone rzeźby, Delta, Warszawa.
35
Fig. 16. Przykładowe „ramki” służące do nadawania odpowiedniej formy roślinom.
(www.townoftopiary.com).
Fig. 17. Topiar w formie królika. (Rys. Malwina Mikołajczyk).
Topiary tworzone z ramki wypełnionej mchem stanowiącym podłoże dla roślin
zielnych, to stosunkowo nowa forma rzeźb roślinnych (szczególnie popularna w Stanach
Zjednoczonych, Anglii i Holandii). Są to topiary przenośne, podobnie jak te uprawiane w
donicy. Składają się one z ramki o określonej formie, którą wypełnia się mchem. Po
nawodnieniu mech spełnia funkcję podłoża dla roślin. Można w nim sadzić rośliny
zielne. Taka forma topiarów daje możliwość tworzenia różnobarwnych figur poprzez
dobór odpowiednich roślin, daje również możliwość dokonywania częstych zmian
w roślinności.
36
Fig. 18. Forma przenośna utworzona z metalowej ramki wypełniona mchem i obsadzana roślinnością.
(www.image12.webshots.com)
Topiary formowane z drzew owocowych są dość popularne. Drzewa owocowe
(jabłonie, grusza pospolita) są dobrym materiałem do formowania. Poprzez przycinanie
i przyginanie pędów można uzyskać ciekawe efekty: pędy drzewa rosnące pionowo,
poziomo lub też ukośnie. Posadzone przy ścianach i właściwie formowane drzewa
zajmują bardzo mało miejsca, można je, więc uprawiać nawet na niewielkich i wąskich
działkach.
Przy południowej ścianie domu lub murowanego ogrodzenia dobrze owocują
ciepłolubne gatunki roślin, które w otwartej przestrzeni mogą przemarzać. Mają tam
dobre warunki wzrostu, bo są osłonięte od mroźnych północnych wiatrów. Poza tym
południowe, dobrze nasłonecznione ściany w ciągu dnia łatwo się nagrzewają, a nocą
oddają do atmosfery zakumulowane ciepło. To często wystarczy, by wiosną ochronić
rozwijające się kwiaty przed przymrozkami i uratować plon owoców. Dlatego przy
ścianach warto sadzić egzotyczne w naszym klimacie nektaryny, brzoskwinie i morele,
ale również grusze, jabłonie i inne drzewa owocowe. Ponieważ do rozpiętych na murze
gałęzi dociera dużo słońca, dojrzewające na nich owoce są bardzo smaczne, aromatyczne
i intensywnie zabarwione29.
29
Borkowska-Gorączko E., Jak uformować płaską koronę,
http://www.wymarzonyogrod.pl/pielegnacja-roslin/ciecie/jak-uformowac-plaskakorone,1241_2283.htm
37
Fig. 19. Espalier – żywe ogrodzenie formowane z drzew owocowych/. (www.2bp.blogspot.com).
Fig. 20. Drzewa owocowe formowane przy murze. (www.apartmenttherapy.com).
Topiary powstające poprzez rozpinanie, splatanie i spinanie wikliny – ta technika
daje ogromne możliwości kształtowania ciekawych rzeźb, a także elementów małej
architektury (np. forma namiotu, szałasu). Poprzez splatanie, spinanie i rozpinanie pędów
wierzby można uzyskać ciekawe formy roślinne, np. żywą kratownicę (żywe
ogrodzenie). Zaletą takich elementów jest ich trwałość i naturalny wygląd,
harmonizujący z otoczeniem. Dodatkowo przygotowanie sadzonek wierzby jest łatwe
i tanie. Wystarczy pobrać sadzonki z gałęzi wierzby w okresie lutego, sadzonki powinny
mieć ponad 20 cm i zawierać cztery pąki. Sadzonki takie powinny być uprawiane przez
38
rok, po czym można je posadzić jesienią na stałym miejscu. Zaletą wierzby jest także
szybkie tempo wzrostu i giętkość pędów, która daje duże możliwości w kształtowaniu
form.
Fig. 21. Żywe ogrodzenie z wikliny. (www.images34.fotosik.pl).
Topiary o formowanym pniu są trudne w wykonaniu, wymagają wiele pracy,
a także wiedzy, są to formy rzadko spotykane, które zawsze przyciągają wzrok i stanowią
oryginalny element ogrodu. Tak kształtowane rośliny określane są jako formy
o ażurowym pniu. Formowanie polega na przycinaniu niepożądanych pędów, naginaniu
oraz wiązaniu pędów do wsporników kształtujących ich formę.
Rośliny stosowane do tworzenia takich rzeźb, to: bukszpan wieczniezielony
(Buxus sempervirens), suchodrzew mirtolistny (Lonicera nitida), różne gatunki i odmiany
cisu (Taxus), ligustr pospolity (Ligustrum vulgare), kryptomeria japońska (Cryptomeria
japonica), trzmieliny (Euonymus), ostrokrzewy (Ilex), laurowiśnia wschodnia (Prunus
laurocerasus), kalina wawrzynowata (Viburnum tinus), jabłonie (Malus), grusza
pospolita (Pyrus communis). Formy o ażurowym pniu są bardzo trudne w wykonaniu,
wymagają dobrej znajomości tworzywa roślinnego. Czas formowania trwa od 4 do 8 lat.
Zaleca się wysokość do 2 m. Kształtując pień można tworzyć zarówno proste figury
(koło, kwadrat, trójkąt), jak i bardziej skomplikowane (forma człowieka), a nawet
elementy przypominające meble – np. krzesło, na którym możemy usiąść.30
30
Retourhard D., Cięcie i formowanie roślin, Delta, Warszawa, s.46.
39
Pod względem estetyczno-artystycznym takie drzewa stanowią atrakcyjny
element przestrzeni, są oryginalną ozdobą, na którą zawsze zwraca się uwagę. Jednak
należy się zastanowić, czy aby na pewno zabiegi nienaturalnego kształtowania pni są
obojętne dla żywego organizmu, jakim jest bez wątpienia drzewo. Być może taka forma
sztuki jest w jakimś stopniu krzywdząca dla drzewa. W mojej pracy nie podejmuję się
oceny, czy dany sposób kształtowania roślin jest lub nie jest „męczeniem” rośliny,
skupiam się przede wszystkim na estetycznym aspekcie sztuki formowania roślin.
Fig. 22. Drzewo o formowanym pniu. (www.homepages.ihug.com).
2.3.3. Stosowany materiał roślinny.
Następnym istotnym krokiem jest dobór materiału roślinnego użytego do
formowania topiarów. Dobór gatunku zależy od warunków klimatycznych, warunków
glebowych, nasłonecznienia, doboru kształtu, wysokości formy. Wymagania, jakie
powinny spełniać gatunki roślin do formowania, to przede wszystkim: niezbyt szybki
wzrost, nieuleganie osłabieniu po intensywnym cięciu, wypuszczanie wielu nowych
pędów i zagęszczanie się po cięciu, nieogołacanie od dołu w starszym wieku.31
31
Jampolska L., Formowanie roślin – drzewa i krzewy ozdobne, http://ogrody.gazetadom.pl
40
Najlepiej sprawdzające się rośliny używane do formowania już od wieków, to:
− Bukszpan wieczniezielony (Buxus sempervirens) - jest najbardziej popularnym
„tworzywem” do formowania rzeźb roślinnych. Nadaje się do tworzenia niskich
form, takich jak obwódki, formy w parterach węzłowych. Może rosnąć na każdej
glebie, toleruje gleby wapienne, o niskiej lub średniej wilgtności. Może rosnąć
w cieniu lub na stanowisku słonecznym. Jest wolnorosnący, dla starożytnych
Greków był symbolem długowieczności. Zachowuje ulistnienie w okresie
zimowym.
− Grab pospolity (Carpinus betulus) - wymaga gleby żyznej, najlepiej gliniastej,
średnio wilgotnej. Stanowisko słoneczne do cienistego. Dobrze toleruje cięcie
i formowanie. Nadaje się do tworzenia bindaży („Aleja Miłości” w Kołobrzegu).
− Cyprysik Lawsona (Chamaecyparis lawsoniana) – roślina ta daje duże
możliwości kształtowania.
− Ostrokrzew kolczasty (Ilex aquifolium) - wymaga gleby żyznej, wapiennej,
gliniastej, świeżej do wilgotnej. Dobrze znosi warunki klimatu miejskiego.
Z ostrokrzewu formuje się głównie żywopłoty, bryły geometryczne, ale stosuje
się również do tworzenia bardziej skomplikowanych topiarów. Oryginalne liście
ostrokrzewu stanowią dodatkową atrakcję w ogrodzie.
− Jałowiec pospolity (Juniperus communis).
− Jałowiec Pfitzera (J. x pfitzeriana) – szczególnie atrakcyjne są formy o żółtym
zabarwieniu igieł nadające się do nasadzeń kontrastowych (odmiany uprawne:
′Aurea′, ′Old Gold′).
− Modrzew europejski (Larix decidua) – nadaje się na długie żywopłoty średnio
wysokie i wysokie32.
− Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare) - nie ma szczególnych wymagań
glebowych. - stanowisko słoneczne do półcienistego. Dobrze radzi sobie
w klimacie miejskim. Często traci liście u podstawy, nie odrastają one, tworząc
„puste” miejsca.
− Suchodrzew mirtolistny (Lonicera nitida) - główną zaletą jest jego silny wzrost
gwarantujący szybkie uzyskanie efektu. Jest pod tym względem idealnym
tworzywem
dla
początkujących
„topiarystów”,
gdyż
ewentualne
błędy
w formowaniu szybko zostaną „zakryte” przez nowe pędy. Niestety nie jest
32
Wałęza W., Żywopłoty i rzeźby roślinne, Wydawnictwo działkowiec, Warszawa 2003, s.60.
41
odporny na mróz, w związku z tym jego uprawa możliwa jest przede wszystkim
w pojemnikach.
− Jaśminowiec drobnolistny (Philadelphus microphyllus) - toleruje każdą glebę.
Stanowisko słoneczne do półcienistego.
− Cis pospolity (Taxus baccata) - nadaje się do tworzenia wysokich form
topiarycznych. Długowieczny. Dobrze znosi cięcie. Jest odporny na mróz i suszę,
toleruje wapń w glebie. Wadą jest powolny wzrost, a co za tym idzie długie
oczekiwanie na ostateczny efekt formowania. Ciemna barwa stanowi tło dla
jaśniejszych form, sprawia również wrażenie surowości, monumentalności.
− Żywotnik zachodni (Thuja occidentalis) - wymaga gleby lekkiej i żyznej,
wilgotnej. Stanowisko słoneczne. Żywotniki są roślinami szybko rosnącymi.
Poszczególne gatunki posiadają różną barwę liści (od sinoniebieskich, przez
ciemnozieloną do prawie żółtej). Żywotniki charakteryzuje gęste ulistnienie.
− Choina kanadyjska (Tsuga canadensis) – nadaje się na żywopłoty oraz formy
geometryczne.
2.3.4. Zastosowanie w przestrzeni.
Topiary są elementami, które zawsze przyciągają wzrok. Roślina formowana
w zestawieniu z formami naturalnymi kontrastuje z nimi, staje się elementem
uporządkowanym, na tle nieuporządkowanym. Każdy topiar powinien być traktowany
jako rzeźba. Należy go tworzyć ze świadomością tworzenia dzieła sztuki.
Rzeźby są elementami lub kompozycjami trójwymiarowymi. Charakterystyczne
są dla nich: wielkość i kształt. Cechy te determinują w dalszej kolejności objętość oraz
masę rzeźby. W zależności od zastosowanych proporcji kształtów i wielkości powstają
rzeźby masywne lub delikatne, rzeźby realistyczne (poprzez zachowanie proporcji) lub
nierealistyczne (proporcje zachwiane). Podczas pracy nad rzeźbą należy uwzględniać
wszystkie kierunki, z jakich będzie ona oglądana. Ważne, aby widoki z góry, z dołu,
z boków, od frontu oraz od tyłu były spójne. Skala rzeźby odnosi się do skali otoczenia,
w jakim rzeźba będzie się znajdować. W przestrzeni otwartej małe rzeźby mogą się
gubić, lepiej sprawdzą się rzeźby duże. We wnętrzach duże rzeźby mogłyby przytłaczać,
mniejsze – odniesione do skali człowieka i wielkości pomieszczenia – nie będą wyglądać
obco. To, jaką skalę zastosuje się zależy również od nastroju, jaki projektant chce
stworzyć. Również operując linią rzeźby można uzyskać różne wrażenia zależne od
42
kierunku, czy stopnia nachylenia linii. Linie pionowe będą podkreślać wysokość rzeźby,
są statyczne, natomiast linie poziome podkreślają kierunek, dają wrażenie napięcia, linie
krzywe mogą sprawiać wrażenie ruchu. Powierzchnia rzeźby zależy od cech materiału,
z jakiego rzeźba jest zrobiona. W przypadku rzeźb roślinnych cechy powierzchni będą
zależały od cech ulistnienia. Cechy te natomiast zależą, jak wiadomo, od gatunku rośliny.
W całej różnorodności ulistnienia można wyróżnić takie cechy jak:
− rodzaj ulistnienia (igły, liście),
− wielkość liści,
− połysk,
− gęstość,
− zwartość.
2.3.5. Przykłady ogrodów.
Ogrody tworzone „w całości” z zielonych rzeźb dają wrażenie przebywania
w nierealnym świecie. Są to miejsca, które łączą świat iluzji, świat marzeń twórcy
z rzeczywistością. Niewiele jest takich ogrodów na świecie, wynika to zapewne z faktu,
iż są one trudne w utrzymaniu, wymagają dużego nakładu pracy. Takie ogrody
w większości są założeniami historycznymi, do nowoczesnych należą m.in. Park
Disneyland we Francji oraz Parc des topiaires w Belgii.
• Ogrody Alhambra w Granadzie
Ogrody Alhambra w Granadzie założone zostały w XIII w., powstały przy pałacu
– założenie to miało odzwierciedlać boską harmonię na ziemi. Słowo alhambra pochodzi
z języka arabskiego i oznacza słowo „czerwony”. Nazwa założenia odnosi się do muru
otaczającego obiekt. Alhambra stanowiła obronną twierdzę, nazywano ją Czerwonym
Zamkiem. Założenie powstawało w ciągu wielu lat, za panowania kilku władców.
Rozpoczęcie prac zainicjował Muhammad I. Kolejni władcy przyczyniali się do
udoskonalenia dzieła. Obecnie istniejące założenie pochodzi głównie z XIV w. Sale
pałacu, a także jego część zewnętrzna są bogato zdobione z użyciem złota, srebra,
polichromii oraz ornamentów. Alhambra znajduje się nad rzeką Darro, graniczy z lasami.
Klimat panujący w tym rejonie charakteryzuje się dość wysoką średnią roczną
temperaturą oraz wysoką wilgotnością powietrza. Istnieją tu bardzo dobre warunki do
uprawy roślin. Przy tworzeniu założenia ogrodowego użyto przede wszystkim roślin
z rodzaju: bukszpan (Buxus), cis (Taxus), cyprys (Cupressus). Układ przestrzenny ogrodu
43
jest bardzo interesujący. Składa się na niego wiele wnętrz ogrodowych dających wrażenie
„nieskończoności” ogrodu, potęgowane poprzez układ tarasowy. Kolejne tarasy,
piętrzące się w górę sprawiają wrażenie, ze ogród jest bardzo rozbudowany. Zastosowano
tu bramy tworzone z roślin i zielone ściany, które dzielą założenie na mniejsze części.
Pozwalają tym samym na odkrywanie kolejnych partii ogrodu. Taki układ sprawia
wrażenie tajemniczego, zaciekawia i zaskakuje odbiorcę. Wnętrza mają niewielkie
rozmiary (do 100 m2), dają poczucie intymności. Zostały wyodrębnione w celach
religijnych, a także ze względów obyczajowych.33
• Ogrody topiaryczne we Francji
Ogród Eyrignac Manor jest położony we Francji, w miejscowości Salignac.
Pierwszy ogród powstał w XVIII w. i został przebudowany w XIX w. w stylu angielskim.
Następnie w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia został odrestaurowany
i przywrócony do wersji z XVIII w. Ogród został podzielony na sektory. Znajdują się
tam: ogród różany, ogród w stylu francuskim, aleja grabów, aleja „waz”, ogród
zwierciadeł. Aleja grabów powstała w 1966 r. z pomysłu projektanta Gilles’a Sermadiras.
Jest to główna i najbardziej oryginalna aleja ogrodu. Mierzy 100 m długości. Tworzą ją
dwa rzędy ostrokrzewów (Ilex) o pokroju kolumnowym zestawionych z formowanymi
w spiralną bryłę grabami (Carpinus). Obie połowy alei są odbiciem lustrzanym, stojąc
w centralnym punkcie, patrząc w obie strony uzyskujemy taki sam widok. Aleja „waz”
jest ciemna, wprowadza w nastrój niepokoju, tajemnicy. Jest otoczona podwójnym
żywopłotem ostrokrzewów (Ilex), prowadzonym linią prostą, półokręgiem, kwadratem
lub trójkątem, tworząc niewielkie wnętrza. Ciemna barwa żywopłotu kontrastuje
z żółtymi cyprysami (Chamaecyparis). Nazwa alei związana jest z wazami z terakoty,
które ustawoine zostały w niewielkich wnętrzach. Ogród francuski składa się z rabat
kwietnych dekorowanych wzorem z obwódki bukszpanowej, rzeźb roślinnych. Ogród
różany nazywany także białym lub eleganckim. Mówi się, że wnosi do założenia blask
i poezję. Utworzony z użyciem białych odmian róż zamkniętych w bukszpanowych
obwódkach, całości kompozycji dopełniają formowane rośliny. W ogrodzie zwierciadeł
znajduje się zbiornik wodny o długości około 40 m. Otoczony jest formowaną
roślinnością – ścianami grubego żywopłotu oraz dużymi, prostymi formami
geometrycznymi.
33
Majdecki L., Historia ogrodów, PWN, Warszawa, 1972, s. 71-77.
44
Fig. 23. Widok na aleję grabów. (www.best-of-dordogne.tm.fr).
Fig. 24. Widok na ogród zwierciadeł. (www.eyirygnac.co.uk).
Innym francuskim przykładem jest ogród w Saint-Christophe-en-Champagne. Ogród
założony w 1950 r. przez Marguerite Weinberg i jej syna Pierre’a. Znajduje się tutaj
zarówno część krajobrazowa, czyli park z wieloma starymi okazami drzew, a także część
ogrodu francuskiego, w której znajdują się formowane bukszpany.34
Współczesnym przykładem zastosowania roślinności formowanej jest Park
Disneyland w Paryżu. Topiary odgrywają tu istotną rolę w aranżacji przestrzeni. Poprzez
34
Kluckert E., European Garden Degign. From Classical Antiquity to the Present Day, h.f.ullmann, s. 219
45
zastosowanie odpowiednich form utworzono baśniową przestrzeń, która zachwyca
zarówno dzieci, jak i dorosłych odwiedzających park. Odpowiednie ramki pozwalają na
w miarę szybkie i proste uformowanie postaci z bajek Walt’a Disney’a. Oprócz topiarów
figuralnych w parku znajdują się formy abstrakcyjne, a także żywopłoty dzielące
przestrzeń na mniejsze wnętrza. Zastosowano przede wszystkim bukszpan (Buxus), ale
także choinę (Tsuga) i suchodrzew (Lonicera).
Fig. 25. Topiary w parku Disneyland w Paryżu. (Fot. Paulina Malicka).
Fig. 26. Topiary w parku Disneyland w Paryżu. (Fot. Paulina Malicka).
• Parc des topiaires, Durbuy, Belgia
Park topiarów w Durby jest jednym na największych tego typu parków. Do
stworzenia topiarów użyto różnych rodzajów roślin, przede wszystkim bukszpanu
(Buxus). Ogród zajmuje 10 000 m² powierzchni. Znajduje się tu około 250 sztuk
formowanych roślin. Niektóre z nich mają ponad 120 lat. W ogrodzie znajduje się taras,
z którego można podziwiać założenie, a także okolicę Durby. Ogród został założony, aby
46
przybliżyć ludziom możliwości kształtowania roślin, a także, aby stworzyć miejsce
atrakcyjne turystycznie. Rzeźby, które się tam znajdują można określić jako komiksowe.
Są to postacie ludzkie o przesadzonych kształtach, ukazane w różnych sytuacjach życia
codziennego: postacie siedzące na kanapie i oglądające telewizję, biorące kąpiel,
opalające się, a także postacie zwierząt uchwycone w ruchu, udające radosną zabawę na
trawie. W parku panuje nastrój zabawy, radości, został stworzony z humorem. Jest to
miejsce przyjemne w odbiorze.
Fig. 27. Formowane z bukszpanu postacie w ogrodzie w Durby. (www.topiairesdurbuy.be).
Fig. 28. Formowane z bukszpanu postacie w ogrodzie w Durby. (www.topiairesdurbuy.be).
• Levens Hall
Ogrody Levens Hall położone są w północnej Anglii w Westmoreland. Zostały
zaprojektowane przez Guillaume’a Beaumont’a. Był on ogrodnikiem, który w 1688 r.
został ogrodnikiem w posiadłości Levens Hall u pułkownika Jamesa Grahme. Ogrody
Levens Hall są niezwykłym dziełem sztuki, tworem oryginalnym, wyrosłym z niezwykłej
wyobraźni ich twórcy. Główną atrakcją ogrodu są strzyżone zielone rzeźby zestawione
z barwnymi płaszczyznami roślin zielnych. Osiągają one wysokość nawet kilkunastu
47
metrów – górują więc nad przechodniami. Strzyżone formy – grzyby, ślimaki, bezy,
stożki, i inne, tworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca. Fantazyjne kształty, niekiedy
przypominające dziwne, nieokreślone postaci, wielość rzeźb oraz form, a także duże
rozmiary sprawiają, że człowiek czuje się tutaj jakby trafił do innego świata albo
przynajmniej jakby śnił. Całość założenia obejmuje oprócz części z topiarami, także
ogród ziołowy, sad i gaj leszczynowy. Do stworzenia rzeźb roślinnych użyto cisów
(Taxus) oraz bukszpanów (Buxus). Najstarsze okazy liczą sobie ponad 300 lat, są
nasadzeniami oryginalnymi.35
2.4. Bindaże.
2.4.1. Polskie przykłady.
Bindaże tworzono jako jeden z elementów w założeniach parkowych, parkowopałacowych. Traktowane były jako jedna z form alei, pewna atrakcja dla miejsca. Często
otrzymywały nazwę – jak np. „Aleja Gotycka”. Nazwa mogła sugerować, że na końcu
bindaża znajduje się element gotycki lub też, jak w przypadku „Alei Miłości”, mogła
oddziaływać na wyobraźnię, pobudzać odbiorców do przeżywania danych emocji, uczuć.
W Polsce wiele jest przykładów form bindaży, najczęściej były one tworzone z drzew
z rodzaju Tilia (lipa) oraz Carpinus (grab). Interesujący przykład stanowi kołobrzeska
„Aleja Miłości”. Utworzona z grabu pospolitego (Carpinus betulus). Znajduje się on na
terenie parku, założony w XIX w. Bindaż został zaprojektowany przez Henryka Martensa
– kołobrzeskiego ogrodnika.36
Przykład ten jest ciekawy i warty uwagi nie tylko ze względu na nazwę, ale
również fakt „adoptowania” owego bindaża przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 4
w Kołobrzegu. Jest to bowiem przejaw zainteresowania sztuką formowania zieleni, chęci
ocalenia przed zniszczeniem unikatowego elementu parku.
35
Na podstawie Crowder Ch., Ashwarth M., Topiary. Design and technique, The Croswood Press, 2006,
tłumaczenie autorki pracy.
36
Kroczyński H., Cmentarze i lapidaria [w:] ”Gazeta Kołobrzeska”, 36(281)8 września 2000 s.15.
48
Fig. 29. Bindaż w Kołobrzegu dawniej i dziś.
Inne przykłady cienistej alei stworzonej z użyciem grabu pospolitego to bindaż
w Parku Miejskim Adama Mickiewicza w Wieliczce (park powstał w 1835 r.) oraz
bindaż w Rzucewie. Pierwsze założenie powstało wg projektu Garszczyńskiego. Na tym
terenie utworzono bindaż o długości 200 m. Bindaże lipowe znajdują się w Parku
Oliwskiem w Gdańsku oraz w Ogrodzie Branickich w Białymstoku. Bindaż w Gdańsku
nosił niegdyś nazwę „Droga do wiecności” – tak nazywali ów obiekt mnisi cysterscy.
Park, w którym znajduje się obecnie bindaż istniał już w XV w. Jednak założenie
ogrodowo-pałacowe, które możemy oglądać dzisiaj powstało w I poł. XVIII w.
zainicjowane przez opata Jacka Rybińskiego. Założenie wzorowane było na francuskiej
sztuce ogrodowej epoki baroku. Prawdopodobnym twórcą projektu był ogrodnik
Hentschl, natomiast wykonawcą projektu był Kazimierz Dębiński (zaprojektował także
Izabeli Czrtoryskiej-Lubomirskiej w Wilanowie). W tym założeniu, na osi wschódzachód, poprowadzono aleję lipową o długości 112 m, wysokości 15 m (drzewa były
strzyżone), aleja przechodzi ku wschodowi w dwa szpalery, które biegną po obu stronach
kanału wodnego. Uzyskano tu efekt iluzjonistycznego skrócenia odległości – wydaje się,
że morze znajduje się tuż za ogrodem, a w rzeczywistości jest położone 2 km za nim.
Przykłady innych polskich bindaży, których skład gatunkowy jest pomijany
w dostępnych opracowaniach, to: bindaż w Nieborowie (ogród z końca XVII w.), bindaż
w Puławach („Aleja Gotycka”), bindaż w Parku Kazimierzowskiego w Warszawie. Ten
ostatni przykład krytej alei jest jedną z form historyzujących obok: kamiennego dywanu
z rysunkiem haftu barokowego, topiarów, parterów kwiatowych.
2.4.1. Materiał roślinny.
Przy formowaniu krytych alei stosowano najczęściej dwa rodzaje drzew. Są to:
grab (Carpinus) i lipa (Tilia). Grab charakteryzuje się dużą zdolnością regeneracyjną, nie
49
szkodzi mu przycinanie pędów. Od dawna jest używany do tworzenia bindaży, a także
żywopłotów,
dodatkowym
jego
atutem
jest
długowieczność.
Lipy
są
łatwe
w formowaniu, a także dobrze znoszą cięcie i szybko się regenerują.37
Fig. 30. Bindaże. (Rys. Malwina Mikołajczyk).
Rozdział 3. Trejaże.
3.1. Konstrukcja.
Trejaż jest elementem małej architektury służącym do eksponowania pnączy.
Konstrukcja trejaży musi być solidna i dobrze wykonana, dostosowana do
przewidywanego ciężaru pnączy.38
Głównym elementem konstrukcyjnym trejaży są słupy. Stanowią element nośny,
w związku z tym powinny być odpowiednio mocne, aby przenosiły obciążenia związane
z konstrukcją oraz porastającym je pnączem. Słupy mogą być wykonane z drewna,
metalu lub mogą być murowane. Poprzecznym elementem jest belka (jedna lub kilka) –
jest elementem, który usztywnia konstrukcję. Na belce osadzone mogą być poprzeczki,
ich rolą jest podtrzymywanie roślin, tak, aby odpowiednio się rozrastały. Trejaż może
37
38
Bugała W., Drzewa i krzewy, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2002, s. 207, 551.
Borowski J., Podpory pod pnącza, http://www.clematis.com.pl/, 2004
50
posiadać kratownicę. Krata o listwach ułożonych pod kątem 450 w stosunku do np.
słupów będzie stanowić element stężający konstrukcję.
Fig. 31. Różne rodzaje krat – ustawienie pod kątem 45o i pod kątem 90o. (Rys. Malwina Mikołajczyk).
Ważne są również elementy mocujące trejaż do gruntu. Fundamenty lub elementy
kotwiące. Fundament powinien sięgać do głębokości przemarzania gruntu. Ważna jest
kwestia mocowania słupa do fundamentu. Mocowanie powinno pozwalać na w miarę
szybki i prosty demontaż konstrukcji, w celu np. konserwacji trejażu. W związku z tym,
nie powinno się go umieszczać bezpośrednio w betonie. Do zamontowania słupa
możemy użyć odpowiednich elementów łączących – np. kątowników albo specjalnie
wyprofilowanych łączników, które kotwi się w betonie i do nich przykręca się słup. Jeśli
fundament nie jest wymagany, wtedy możemy użyć wsporników wbijanych, służących
do montowania słupów w podłożu miękkim.
Trejaże drewniane mogą być wykonane z drewna różnych gatunków drzew,
należy pamiętać, aby drewno było zabezpieczone. Najbardziej popularne jest drewno
modrzewiowe, świerkowe, sosnowe, dębowe, a także bambus. Najlepszym rozwiązaniem
zabezpieczania jest zaimpregnacja drewna jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Dobrą
metodą jest impregnacja ciśnieniowa – środek wnika w głąb materiału. Impregnacja ma
na celu ochronę drewna przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych,
a także ochronę przed grzybami i owadami. Po nałożeniu impregnatu najlepiej jest
pokryć drewno lakierem lub lakierobejcą. Drewno daje wiele możliwości kształtowania
form (linie proste, krzywe, okręgi i in.). Z tego tworzywa można budować trejaże
o formach klasycznych, nowoczesnych, orientalnych, rustykalnych.39
39
Borowski J., Trejaże, bramki, łuki, http://www.clematis.com.pl/, 2005
51
Fig. 32. Trejaż drewniany. (Rys. Malwina Mikołajczyk).
Do wykonania trejaży drewnianych używa się zarówno drewna okorowanego,
przetworzonego, jak też drewna nieokorowanego. Te ostatnie wykorzystywane jest przy
trejażach o charakterze rustykalnym. Są to formy artystyczne o charakterze
indywidualnym, o niewielkich rozmiarach, same w sobie stanowią ozdobę ogrodu.
Fig. 33. Rustykalne trejaże drewniane. (Rys. Malwina Mikołajczyk).
52
Metalowe konstrukcje są lekkie i delikatne. Powinny być wykonane
z nierdzewnych stopów lub powinny być ocynkowane. W przeciwnym wypadku należy
zabezpieczyć je powłoką antykorozyjną. Trejaże takie można połączyć z innymi
materiałami, np. kolorowym szkłem tworzącym witraże lub innymi gotowymi
elementami metalowymi (tarcze, śruby, wkręty i in.). Należy pamiętać, że nie każda
roślina nadaje się na taką podporę, ponieważ pędy niektórych pnączy (np. powojnika
wielkokwiatowego czy wiciokrzewu japońskiego) mogą przemarzać zimą.40
Poprzez połączenie drewnianych belek i murowanych (betonowe, kamienne,
ceglane) słupów uzyskuje się mocne, wytrzymałe konstrukcje. Znoszą one znaczne
obciążenia.
Fig. 34. Trejaż przy budynku – słupy murowane, belka drewniana. (Rys. Malwina Mikołajczyk).
3.2. Zastosowanie trejaży w aranżacji przestrzeni
Trejaż może być traktowany jako przegroda i znajduje wiele możliwości
kształtowania przestrzeni i nastroju ogrodu. Odpowiednio umiejscawiając trejaż
kształtujemy widoki – zarówno poprzez przysłanianie nieciekawych elementów
i perspektyw, jak i poprzez ukierunkowywanie wzroku obserwatora w stronę, na którą
chcemy zwrócić uwagę. Poprzez zastosowanie trejaży w przestrzeni zyskujemy
możliwość dowolnej jej aranżacji. Podział przestrzeni na mniejsze wnętrza może
optycznie powiększyć teren ogrodu. Za pomocą trejaży można wydzielić strefy (np.
40
Borowski J., Podpory pod pnącza, http://www.clematis.com.pl/, 2004
53
użytkową, rekreacyjną, przejściową). Trejaże to również dobry sposób na urozmaicenie
przestrzeni pod względem estetycznym, a także klimatycznym. Mikroklimat mniejszych
wnętrz zmienia się, trejaże wprowadzają cień, stanowią barierę dla wiatru. Sama
konstrukcja trejażu może stanowić ciekawy element w przestrzeni zarówno ze względu
na kształt lub też na kolor. W ten sposób możemy nadać przestrzeni ciekawy charakter.
Również zastosowanie pnączy o atrakcyjnych liściach, kwiatach, owocach ożywia ogród.
3.3. Rośliny stosowane na podpory
Gatunki i odmiany roślin z rodzaju:
− Aktinidia (Actinidia) – wytwarza jadalne owoce, niektóre odmiany mają
atrakcyjne liście (Aktinidia pstrolistna 'Dr Szymanowski').
− Akebia (Akebia) - roślina ozdobna głownie z liści, posiadająca dość oryginalne,
mało jednak widoczne kwiaty i owoce.
− Kokornak (Aristolochia) – pnącze wymagające mocnych podpór, wytwarza
atrakcyjne kwiaty, jednak są one mało widoczne, gdyż przykryte bujnym
ulistnieniem.
− Milin (Campsis) – atrakcyjny ze względu na kwiaty (trąbkowate, różowopomarańczowe).
− Dławisz (Celastrus) – wytwarza atrakcyjne, pomarańczowe owoce w okresie
jesieni.
− Powojnik (Clematis) – wiele odmian (około 100), różnią się wielkością i barwą
kwiatów, jest to bardzo atrakcyjne pnącze.
− Rdestówka (Fallopia) – pnącze szybko rosnące, wymagające mocnych podpór,
wytwarza drobne kwiaty w kolorze białym.
− Bluszcz (Hedera) – pnącze wolnorosnące, dostępne w różnych odmianach
różniących się ulistnieniem.
− Chmiel (Humulus) – pnącze o atrakcyjnych owocach.
− Hortensja (Hydrangea) – pnącze atrakcyjne ze względu na duże kwiaty.
− Wiciokrzew (Lonicera) – pnącze atrakcyjne ze względu na jaskrawe kwiaty
pojawiające się w okresie od czerwca do poździernika.
− Winobluszcz (Parthenocissus) – pnącze szybkorosnące, jesienią pięknie
przebarwia się.
− Róża (Rosa) – bardzo atrakcyjna ze względu na kwiaty oraz zapach.
54
− Winorośl (Vitis) – roślina atrakcyjna ze względu na jadalne owoce.
− Glicynia (Wisteria) – wymaga solidnych podpór, pnącze o atrakcyjnych,
fioletowych kwiatach.
− Kobea (Cobaea) – roślina o atrakcyjnych, dużych, dzwonkowatych kwiatach.
− Dynia (Cucurbita) – atrakcyjne owoce, które nadają się do spożycia po
przetworzeniu.
− Wilec (Ipomoea) – występuje pospolicie, wytwarza atrakcyjne, dzwonkowate
kwiaty, barwa zależy od odmiany.
− Tykwa (Lagenaria) – roślina wytwarza atrakcyjne owoce, które po wydrążeniu
mogą służyć jako ozdoby, naczynia, a nawet instrumenty muzyczne.
− Groszek (Lathyrus) – roślina atrakcyjna ze względu na kwiaty, a także – odmiany
uprawne – ze względu na jadalne owoce.
− Fasola (Phaseolus) - roślina atrakcyjna ze względu na kwiaty, a także – odmiany
uprawne – ze względu na jadalne owoce.
− Tunbergia (Thunbergia) – roślina o atrakcyjnych kwiatach, barwa zależy od
odmiany (żółte, pomarańczowe, białe).
− Nasturcja (Tropaeolum) - roślina o atrakcyjnych kwiatach, barwa zależy od
odmiany (żółte, pomarańczowe, białe, czerwone).41
Fig. 35. Owoc dyni na podporze. (Rys. Malwina Mikołajczyk).
41
Baumann R., Domy w zieleni, Arkady, Warszawa 1991.
55
Fig. 36. Owocująca tykwa. (Rys. Malwina Mikołajczyk).
Rozdział 4.Wnętrze ogrodowe.
4.1. Wnętrze jako podstawowa jednostka funkcjonalno-przestrzenna.
Wnętrze jest podstawową jednostką przestrzenną tworzącą ogród. Natomiast
elementy będące przedmiotem pracy – czyli trejaże, bindaże i topiary – są podstawowymi
jednostkami budującymi wnętrze ogrodowe.
Wnętrze ogrodowe porównywalne jest z pomieszczeniem w budynku. Składa się
z podłogi, ścian, sufitu, elementów wolnostojących, dodatkowo można wyróżnić także
bramy (wejścia, wyjścia). Podłogę wnętrza ogrodowego będzie stanowić powierzchnia
ziemi, a ściślej ujmując: to, co pokrywa powierzchnię ziemi. Może to być nawierzchnia
miękka, naturalna (trawa, roślinność okrywowa), nawierzchnia utwardzona, specyficzną
nawierzchnię będzie stanowić lustro wody. Wiele jest elementów mogących tworzyć
ściany wnętrza ogrodowego. Ściany często postrzegane są umownie: za ścianę uważa się
element, który tworzy granicę dla wzroku obserwatora, ogranicza płaszczyznę „podłogi”
ogrodu. Główną rolą ściany jest wydzielanie z przestrzeni właściwego wnętrza.
Dodatkowo ściany można wykorzystać w kompozycji do tworzenia przesłon. Przesłona
będzie „ukrywać” coś, będzie zaciekawiać, „zmuszać” do odkrycia tego, co ukryte. Na tle
ścian jednolitych kolorystycznie można wyeksponować elementy na zasadzie kontrastu.
Elementy wolnostojące, to wszystkie elementy naturalne i sztuczne, które znajdą się
w ogrodzie. Mogą to być np. drzewa, krzewy, rzeźby, meble. Ich rolą jest odpowiednie
56
zapełnienie przestrzeni. Elementy te będą decydować o charakterze wnętrza, o tym, jak
człowiek będzie odbierał wnętrze, jakich nastrojów, uczuć, wrażeń ono dostarczy.42
Wnętrza tworzą atmosferę ogrodu. Ich rozplanowanie, „umeblowanie” oddziałuje
na odbiorcę. Wnętrze poprzez swoją budowę niejako narzuca odbiorcy pewne wrażenia.
Odbiorca przebywając we wnętrzu ogrodowym będzie oceniał kompozycję, proporcje,
kolorystykę wnętrza. Jego wewnętrzna ocena zaowocuje albo aprobatą albo odrzuceniem
tego, co widzi, jako ładne/brzydkie, ciekawe/nieciekawe.
Renesansowe wnętrza zwane „zielonymi gabinetami” tworzyły strefy izolacji,
odosobnienia, zapewniały intymność. Każdy gabinet miał inną tematykę. Łączyły się one
ze sobą korytarzami, przejściami.43
4.2. Poszczególne elementy wnętrz ogrodowych.
Ściana wnętrza ogrodowego jest elementem analogicznym do ściany wnętrz
architektonicznych, różni się jedynie materiałem, z którego jest zbudowana. Jest to
element pionowy służący do ograniczania, wydzielania przestrzeni. Materiał, z jakiego
wykonuje się ściany wnętrz ogrodowych to przede wszystkim materiał roślinny, jednakże
do tworzenia ścian używa się również drewna, metalu, kamienia, betonu (ogrodzenia,
trejaże, pergole).
Fig. 37. Przykład wnętrza ogrodowego. (Rys. Malwina Mikołajczyk).
42
Bogdanowski J., Maria Łuczyńska-Bruzda, Zygmunt Novák ; zespół współpr. Maria Bańska et al.,
Architektura krajobrazu, Warszawa ; Kraków : PWN, 1979
43
Ciołek G., 1978. Ogrody polskie, Arkady, Warszawa
57
• Żywopłoty, szpalery, espalier oraz bindaże jako formy ściany
Roślinne ściany dają wiele możliwości kształtowania przestrzeni ogrodu. Ściany
tworzone przy użyciu materiałów roślinnych mogą tworzyć litą lub ażurową strukturę.
Charakteryzuje je różnorodność barwy ulistnienia (od odcieni żółci, zieleni, przez barwy
sinoniebieskie, aż do czerwieni) oraz faktury liści (inny efekt otrzymamy stosując
jałowce, inny – ostrokrzew o dość dużych, błyszczących liściach). „Zielone” ściany są
żywym organizmem, zmieniającym się w czasie. W ciągu roku zachwycają zmiennością
barwy, niektóre z nich kwitną, później owocują, zimą można podziwiać strukturę żywej
ściany tworzonej przez pędy rośliny.
Najpowszechniejszą formą ścian są żywopłoty formowane.
Ich
forma
odzwierciedla formę ściany architektonicznej – formowanie i cięcie pozwala na
uzyskanie równoległych płaszczyzn, krzew, który po cięciu zagęszcza się, stanowi lity
materiał. Ściany tworzone przy użyciu żywopłotu mogą osiągać wysokość do 3 m.44
Według klasyfikacji dr Włodzimierza Wałęzy wyróżnia się żywopłoty:
− bardzo niskie, obwódkowe (do 0,5 m),
− niskie (0,5-1,0 m),
− średniej wysokości (1-1,5 m),
− wysokie (1,5-3,0 m),
− bardzo wysokie (ponad 3 m);
Do tworzenia ścian nie nadają się formy żywopłotu o wysokości do 0,5 m, czyli
formy obwódkowe. Żywopłoty niskie dają wrażenie podziału przestrzeni na mniejsze
części, ale nie ograniczają widoczności. Ściana o takiej wysokości pozwala na
obserwację tego, co dzieje się w wydzielonej części ogrodu. Jest to dobre rozwiązanie do
wydzielenia przestrzeni, która powinna pozostać pod kontrolą, np. przeznaczonej dla
dzieci, ponieważ nie ogranicza widoczności, daje wgląd osobom z zewnątrz do
wydzielonej części. Tworząc ściany z niskich żywopłotów izolujemy przestrzeń,
a jednocześnie zapewniamy bezpieczeństwo poprzez możliwość obserwacji wnętrza.
Rodzaje i gatunki roślin używane do tworzenia niskich żywopłotów, to przede
wszystkim: berberys (Berberis), cis (Taxus), cyprysik (Chamaecyparis), irga błyszcząca
(Cotoneaster lucidus), ligustr (Ligustrum). Żywopłoty średniej wysokości nadal dają
pewien wgląd w wydzieloną przestrzeń, jednak zwiększają intymność i komfort
przebywania w takim wnętrzu. Takie wysokości stosuje się obecnie w zieleni osiedlowej,
44
Wałęza W., Żywopłoty i rzeźby roślinne, działkowiec, Warszawa 2003, s. 24-25.
58
w parkach oraz ogrodach. Gatunki, które nadają się do tworzenia takich żywopłotów, to:
cis (Taxus), grab pospolity (Carpinus betulus), irga błyszcząca (Cotoneaster lucidus),
ligustr (Ligustrum), żywotniki (Thuja). Żywopłoty wysokie stosowano w dawnych
założeniach (zwłaszcza w okresie baroku). Były to elementy ważne ze względów
kompozycyjnych, a także przestrzennych. Tworzyły różnego rodzaju wnętrza i ciągi
spacerowe z elementami małej architektury ogrodowej – ławki, altany. Ściany o takiej
wysokości dają wrażenie całkowitego odizolowania od reszty ogrodu, ale obniżają
bezpieczeństwo danego wnętrza. Żywopłoty o takiej wysokości rzadko są spotykane
w ogrodach przydomowych, są trudne w pielęgnacji, wymagają fachowości oraz użycia
specjalnych narzędzi. Są idealne do założeń ogrodowych o dużej przestrzeni, w których
żywopłoty niższe wyglądałyby nieproporcjonalnie. Wśród roślin nadających się do ich
zakładania wymienić należy: graby (Carpinus), wiązy (Ulmus), buki (Fagus), lipy (Tilia),
głogi (Crataegus), modrzewie (Larix), żywotniki (Thuja). Żywopłoty bardzo wysokie to:
szpalery i kulisy. Szpalery najczęściej tworzone były w ogrodach w stylu francuskim.
Można wyróżnić formy szpalerów formowane od powierzchni gruntu oraz takie, które
formowane są dopiero od pewnej wysokości natomiast dołem są ażurowe, z widocznymi
pniami. Kulisy są to nasadzenia drzew o wąskim, kolumnowym pokroju tworzące rzędy
lub pasy. Zielone ściany o takiej wysokości spełniają funkcje wiatrochronu, a także mogą
być stosowane jako ekrany chroniące przed zanieczyszczeniami. Jako ściany można
również zastosować bindaże, które dodatkowo stanowić będą korytarz w założeniu
ogrodowym.45
Drzewa owocowe formowane w odpowiedni sposób dają możliwość stworzenia
ażurowych ścian. Dodatkowo takie ściany będą kwitły i owocowały. Wierzby, poprzez
naginanie, przewiązywanie i splatanie ich pędów, dają możliwość tworzenia żywych,
wegetujących ścian w formie np. ogrodzeń.
• Trejaże jako ściany
Trejaże pełnić mogą w ogrodzie funkcje podpór eksponujących piękno roślin
pnących, ale przede wszystkim stanowią idealny materiał do tworzenia ścian. Takie
przegrody zajmują niewiele miejsca, jeśli chodzi o grubość ściany. Dodatkową zaletą jest
możliwość tworzenia z użyciem trejaży przegród przenośnych (trejaże z wbudowaną
donicą), co zwiększa możliwości aranżacji wnętrza ogrodowego. Ważne są również
45
Wałęza W., Żywopłoty i rzeźby roślinne, działkowiec, Warszawa 2003.
59
względy wizualne – trejaż eksponuje walory roślin. Przy zastosowaniu pnączy obficie
kwitnących (np. Clematis), owocujących, czy przebarwiających się zwiększa się wartość
wizualna wnętrza ogrodowego, a jeśli zastosujemy pnącze dające jadalne, smaczne
owoce (np. Actinidia), dodatkowo podwyższymy atrakcyjność wnętrza. Inną zaletą
tworzenia ścian przy użyciu takich konstrukcji jest możliwość zastosowania różnorodnej
kolorystyki, albo też ciekawych elementów takich jak np. witraże, czy rzeźbienia, które
będą stanowić element wyróżniający, charaktwryzujący wnętrze lub cały ogród. Trejaże
są również interesujące ze względu na możliwość zastosowania różnorodnych materiałów
konstrukcyjnych (kamień, metal, drewno, beton i inne), różnej faktury.
• Topiary, trejaże jako bramy
Formowana roślinność znalazła szerokie zastosowanie przy tworzeniu wnętrz
ogrodowych. Tworzy się elementy analogiczne do wnętrz architektonicznych albo też
całkowicie nowe i odmienne. Element typowy dla wnętrz architektonicznych, który
znalazł odbicie we wnętrzach ogrodowych, to brama (wejście, wyjście). Brama może
stanowić element integralny ściany albo może być całkowicie odrębnym tworem.
Funkcją bramy jest stworzenie możliwości przekroczenia przegrody (drzwi wejściowe)
lub symboliczne zaakcentowanie przejścia z jednej części ogrodu do drugiej, różniącej
się np. ze względu na funkcje jakie dane części pełnią. Najprostsze bramy, można
powiedzieć
umowne,
tworzy
się
poprzez
zaakcentowanie
przejścia
dwoma
analogicznymi elementami po obu stronach owego przejścia, bardziej skomplikowane
tworzy się poprzez zabiegi cięcia i formowania roślin, w taki sposób, aby rośliny
tworzyły łuk nad ścieżką, czy poprzez tworzenie trejaży o konstrukcji nie
uwzględniającej kratownicy (czyli z możliwością przejścia pod belką, między słupami).
Bramy wejściowe stanowią element, który zaprasza, zachęca przechodnia do
przekroczenia takiej bramy.
60
Fig. 38. Przykładowe formy bram roślinnych. (Rys. Malwina Mikołajczyk).
• Elementy wolnostojące
Elementy
wolnostojące
we
wnętrzach
ogrodowych
są
analogiczne
do
umeblowania wnętrz architektonicznych. Tworzywo roślinne daje wiele możliwości
tworzenia elementów „meblującech” wnętrze. Wśród form topiarycznych obok form
geometrycznych (np. stożki, kule, spirale, sześciany) i abstrakcyjnych wyróżnia się formy
figuralne. Wielość tych form jest nieograniczona. Przykładowo wymienię najbardziej
popularne kategorie form:
− postacie (ludzkie, mityczne, baśniowe),
− zwierzęta (np. popularne w Anglii pawie),
− pojazdy mechaniczne (np. samochody),
− meble (np. fotel),
− cyfry, litery;
Elementy wolnostojące często decydują o charakterze danego wnętrza.
Nawiązując do określonego stylu, stanowiąc pewne symbole mogą tworzyć atmosferę
wnętrza. Dobór elementów zależy od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć projektując
wnętrze.
• Bindaże jako korytarze ogrodowe
Bindaże w założeniach ogrodowych tworzone były dla ciekawego efektu
wizualnego, jednak ich podstawową funkcją była ochrona odwiedzających ogród przed
czynnikami atmosferycznymi – np. przed słońcem, deszczem. W upalne dni cienista aleja
przynosi człowiekowi ulgę, daje schronienie przed palącym słońcem. W ujęciu
konstrukcyjnym bindaże można rozpatrywać jako wydłużone wnętrze. Stanowić one
61
mogą korytarze łączące pewne określone części ogrodu (budynki, poszczególne wnętrza).
Dodatkowo bindaże można traktować jako ściany, czy przegrody dzielące ogród na
wnętrza.
4.3. Labirynt jako specyficzny rodzaj wnętrza
Labirynt (błędnik) oznaczał w sztuce ogrodowej formę kompozycyjną
o skomplikowanym rzucie, tworzony zazwyczaj ze strzyżonych żywopłotów lub
szpalerów. Labirynt był przede wszystkim symbolem, pełnił dodatkowo funkcje: ozdobną
i dydaktyczną. Ścieżki labiryntu prowadziły do centrum założenia, tam najczęściej
znajdował się akcent kompozycyjny w postaci: fontanny, sadzawki, rzeźby. Układ
ścieżek był skomplikowany, pełen ślepych zaułków. Trudności sprawiało zarówno
dostanie się do centrum labiryntu, jak i wydostanie się z niego na zewnątrz. W wielu
kulturach (np. Indie, Sumatra, Arizona, Europa), religiach, mitologiach labirynt był
ważnym symbolem. Niósł ze sobą przekaz tajemniczości, grozy, napięciem, związany był
z przemianą, nowym życiem, przejściem w nieznane.
Motyw przejścia zawiłych ścieżek i dotarcia do centrum symbolizować ma
odnalezienie czegoś ważnego, dotarcie do sedna, do sensu. Dodatkowo tajemniczość
i potęgę labiryntu zwiększa możliwość zagubienia się w nim, poplątania ścieżek, jednak
w przypadku tego motywu zawsze istnieje szansa na odnalezienie drogi, nadzieja na
rozwiązanie problemu. Labirynt jest symbolem świata, wnętrza ziemi, zaświatów, życia
i śmierci, ludzkiego umysłu. Okrężna droga prowadzi do centrum, prowadzi ku
doskonałości. Labirynt to także metafora obliczalności i nieobliczalności świata.46
Labirynt jest formą prastarą. Proste rysunki labiryntu odnajdywano na ścianach
jaskiń. W średniowieczu symbolizował drogę do zbawienia.
Najlepsze labirynty powstają z jednej linii (technika linii), przykładem jest
labirynt przypominający twarz Chrystusa autorstwa miedziorytnika Mellana. Labiryntowi
w okresie renesansu nadawano głównie sens religijny. Dante, Leonardo, Morantes, El
Greca tworzyli labirynty nie w celach dekoracyjnych, ale właśnie w celach duchowych,
religijnych.47
46
47
Hocke G.R., Świat jako labirynt, słowo/obraz terytoria, s.171.
Hocke G.R., Świat jako labirynt, słowo/obraz terytoria, s.169-170.
62
Część II
63
Rozdział 5. Koncepcja ogrodu trejaży, bindaży i topiarów na terenie Dolnośląskiego
Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego.
5.1. Dane dotyczące terenu.
• Lokalizacja, rys historyczny.
Wojsławice to wieś położona na terenie gminy Niemcza, w powiecie
dzierżoniowskim, w województwie dolnośląskim. Nie jest wiadome, w którym roku
powstała wieś, wiadomo jednak, że historia jej sięga odległych czasów. Nazwa
miejscowości pochodzi od imienia rycerza Wojsława, nazywanego również „rycerzem ze
złotą ręką”, prawdopodobnie był wychowawcą i opiekunem księcia Bolesława III
Krzywoustego. Pierwsza udokumentowana nazwa wsi brzmi Woislowitz, znana jest od
1366 r. Późniejsze nazwy to: Wojslic, Weislicz, Wojslowic, Weislitz, Weiselwitz,
Wojslowitz, Einbenhof, Einbendorf, a obecnie Wojsławice. Majątek wielokrotnie
zmieniał właściciela, w 1559 r. przeszedł w ręce księcia Jerzego II. Książę zapoczątkował
budowę folwarku i dwóch przyległych ogrodów.48
• Warunki klimatyczne i glebowe.
Wojsławice położone są w łagodnym klimacie przedgórskim. Dominującym
kierunkiem wiatrów jest kierunek południowo-zachodni. Teren arboretum jest chroniony
przez zbocza Ostrej Góry przed silnymi wiatrami. Średni okres wegetacyjny trwa około
222 dni. Mikroklimat Arboretum, warunki fizjograficzne oraz wysoka wilgotność
powietrza pozwalają na uprawę wielu gatunków roślin. Gleba występująca na terenie
Arboretum powstała z glinki lessopodobnej, jest zaliczana do gleb brunatnych kwaśnych,
pH gleby wynosi 3,8-4,7. Gleba ta jest trudna w uprawie, ale jednocześnie żyzna,
a własności wodne są dobre.49
5.2. Idea ogrodu.
Kształtowanie przestrzeni ogrodu można porównać do procesu tworzenia dzieła
sztuki. Poprzez aranżację przestrzeni kształtuje się jej nastrój. Przestrzeń oddziałuje na
odbiorcę, bez względu na to, czy została stworzona ręką człowieka, czy zaistniała
naturalnie. Ogród jest dziełem sztuki, które przemawia do odbiorcy na każdej
48
Łukasiewicz A., Puchalski J., Ogrody botaniczne w Polsce, Grzeszczak-Nowak H., Arboretum
Wojsławice, ARW i Fundacja Homo et Planta, Wrocław 1997, s. 199.
49
Nowakowie H., T., Przewodnik po Arboretum w Wojsławicach, Wrocław 2003, s.7-10.
64
płaszczyźnie zmysłowej, poprzez wzrok, słuch, węch, dotyk, a także smak – jeśli
napotkamy w ogrodzie smaczne owoce. Poprzez różnorodność form, barw, dźwięków,
tekstur człowiek może karmić swoje zmysły. Ogrody wielownętrzowe pozwalają
odbiorcy na porównanie doznań, jakie pojawiają się u niego podczas obcowania z danym
wnętrzem. Człowiek może określić, co mu się podoba, co jest dla niego piękne, co go
odstrasza, denerwuje. W ten sposób człowiek uczy się siebie, poznaje swój gust, swoje
reakcje na otoczenie. Odbiorca odczytuje otoczenie przez pryzmat swych doświadczeń,
każdy człowiek odbiera przestrzeń w sposób indywidualny. Obrazy ogrodu, jego nastrój
wzbudza w widzu różne emocje. Stworzenie przestrzeni pobudzającej zmysły człowieka,
oddziałującej na sferę emocjonalną oraz na wyobraźnię oznacza stworzenie miejsca,
które pozwoli, na to aby przemówiło wnętrze człowieka.
5.3. Funkcje ogrodu.
Funkcje projektowanego ogrodu trejaży, bindaży i topiarów, to przede wszystkim
funkcja prezentacyjna (w pewien sposób także edukacyjna), rola pobudzająca umysł do
refleksji oraz funkcja relaksacyjna.
Funkcja prezentacyjna ma polegać na stworzeniu ogrodu z użyciem roślin
formowanych w różny sposób, za pomocą różnych technik oraz konstrukcji dla pnączy
tak, aby zaprezentować odbiorcom możliwości płynące z użycia takich materiałów
w kształtowaniu przestrzeni. Ukazane zostanie bogactwo form i technik formowania
roślin. Możliwości aranżacji przestrzeni z użyciem form roślinnych.
Funkcja mająca na celu pobudzenie umysłu ludzkiego do refleksji i rozważań jest
pojęciem trudnym. Jest ona umowna i wyraża jedynie chęć autora pracy, aby ogród
inspirował do rozważań głębszej natury. Lichaczev – wybitny rosyjski badacz kultury,
estetyki, dawnego piśmiennictwa rosyjskiego - porównuje przestrzeń ogrodu do księgi,
z której powinno się „czytać obrazy”. Ogród powinien być przemyślany, przejrzysty,
poszczególne elementy powinny tłumaczyć siebie wzajemnie, zastosowana symbolika
powinna być czytelna dla odbiorcy. Autor wymienia dwa rodzaje semantyki ogrodu:
− wyrażona za pomocą symboli wydarzeń, alegorii,
− wtopienie elementów sztuki ogrodowej w układ pojęciowo-stylistyczny;
Pierwszy rodzaj przejawia się w rzeźbie, czy podpisach, drugi może być obserwowany
w stylu danego ogrodu (w całości lub w części ogrodu). Styl ogrodu może wywoływać
określony nastrój u odbiorcy, nastrój będzie tworzony poprzez obserwację elementów
65
ogrodu, roślinności, czy architektury, a wszystkie te elementy wywołują w odbiorcy
skojarzenia.50
Ogród powinien przemawiać do człowieka, dostarczać mu pewnych wrażeń,
bodźców. We wszystkich epokach dążono do tego, aby nadać ogrodowi sensu. Przestrzeń
miała inspirować człowieka, skłaniać go do głębokich refleksji filozoficznych do
rozmyślań, marzeń. Średniowiecze określiło ogród jako książkę, „którą należy czytać
wyciągając z niej nauki oraz innego typu pożytki”. John Ruskin – żyjący w XIX w.
angielski pisarz i poeta – uważał, że człowiek może osiągnąć pełnię szczęścia tylko
w otoczeniu naturalnym, poprzez kontakt z naturą. Dla Ruskin’a przyroda była najwyższą
wartością, którą człowiek w wyniku postępu technicznego zaczął niszczyć. Jest ona
idealna oraz piękna sama w sobie. To przyroda jest źródłem inspiracji, sztuki, źródłem
refleksji, głębokich wzruszeń, przemyśleń. Natura jawi się jako materiał, z którego
powstał człowiek i którego częścią jest człowiek. Człowiek i natura stanowią jedność –
byt wspólny. Francuski polityk, ekonomista, socjolog i dziennikarz – Pierre Joseph
Proudhonow, uważał za najistotniejsze uświęcenie duszy poprzez wzniosłość i piękno.
Według jego teorii wrażliwość społeczeństwa jest zagrożona, ponieważ ludzie nie
doskonalą siebie, swojej wyobraźni, poczucia estetyki, przestają wymierzać sobie
wzniosłe cele.
Funkcja relaksacyjna wypełni się poprzez ukształtowanie przestrzeni sprzyjającej
temu procesowi. Relaksacja jest procesem aktywizującym zmysły, jednak w sposób
niewymuszony, poprzez obserwację otoczenia, natury, własnego ciała, rejestrowania
nieskomplikowanych bodźców, jak np. szum drzew, śpiew ptaków). W ten sposób,
poprzez skupienie uwagi na nienachalnym otoczeniu, człowiek koncentruje uwagę na
odczuciach wewnętrznych.51
Człowiek wprowadzony w stan relaksu koncentrując się na odczuciach
wewnętrznych, śledząc grę wyobraźni skłania się w kierunku refleksji. Refleksja może
obejmować sferę przemyśleń metafizycznych, czy egzystencjalnych. Pojedynczy
człowiek poprzez obserwację siebie, swoich myśli poszerza świadomość, skłania się do
pewnych wniosków – zależnych od etapu życia, obecnej sytuacji, poziomu wiedzy,
doświadczenia. Refleksja może stanowić bodziec do samopoznania. Proces ten jest
niestety nieuchwytny, nie można, bowiem stworzyć miejsca i nazwać go „miejscem
50
Lihačev D., Poezja ogrodów. O semantyce stylów ogrodowo-parkowych, Wrocław : Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, 1991, s. 9.
51
Dudek Z., Podstawy psychologii Junga. Od psychologii głębi do psychologii integralnej, Eneteia,
Warszawa 2002, s. 82.
66
refleksji”. Można jednak spróbować wykreować miejsce przyjazne człowiekowi,
pobudzające jego zmysły, sprzyjające osiągnięciu stanu relaksacji. Funkcje relaksacyjna
i refleksyjna będą to, więc poboczne, czy może raczej ukryte funkcje projektowanego
ogrodu.
5.4. Opis koncepcji.
Podstawowym założeniem koncepcji ogrodu trejaży, bindaży i topiarów jest
podział przestrzeni na strefy tematyczne. Wyróżnionych zostało pięć stref:
− Wejściowa,
− Geometryczne,
− Abstrakcyjna,
− Rustykalna,
− Labirynt;
Każda strefa została dokładniej opisana w kolejnych podrozdziałach.
5.4.1. Strefa wejścia głównego – „Brama Strażnika”.
Strefa wejściowa została zlokalizowana w północnej części założenia. W tej
części znajdzie się główna brama wejściowa. Będzie ona „strzeżona” przez postać
golema uformowaną w cisie pospolitym (Taxus baccata), na tyle dużą, aby pod jego
„ramionami” utworzyły się przejścia. W strefie tej zaplanowano utworzenie kilku innych
postaci Strażników, wykonanych różnymi technikami kształtowania zieleni, np. duża
głowa wyrastająca z ziemi uformowana przy pomocy gruntu
i elementów
zapobiegających deformacji (siatki, włóknina), obsadzana roślinami zielnymi (różne
gatunki traw). Ta część będzie utrzymana w stylu naturalistycznym. Taki charakter
zapewnią grupy drzew i krzewów nieformowanych. Jedyne elementy strzyżone stanowić
będą w tej części ogrodu postacie Strażników oraz formowane ogrodzenie tej części
(żywopłot) o wysokości do 1,7 m. Taki sposób zagospodarowania strefy wejściowej
wprowadzi odbiorcę w naturalny świat strzeżony przez „ducha natury”. Poprzez
utworzenie postaci Strażników chciałabym wprowadzić odbiorcę na teren, który należy
do „innych istot”, teren strzeżony. Taki zabieg ma za zadanie wzbudzić u widza szacunek
do odwiedzanego miejsca.
67
5.4.2. Część geometryczna.
„Ład i proporcje są piękne i przydatne”, „dzięki liczbie wszystko pięknie
wygląda” [Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 2005, s. 144]
• Geometryzacja przestrzeni
Geometryzacja przestrzeni służy nadaniu jej porządku. Linie, płaszczyzny,
proporcje, kolory są środkami oddającymi rytm kosmosu. Estetyczne środki porządkujące
przestrzeń wywołują u odbiorcy skojarzenia, uczucia, doznania. „Akcenty geometrii”, wg
Theodor’a Heuss’a, stanowią „ocalenie z chaosu czasu”, w okresie renesansu celem
stosowania zasad i figur geometrycznych było stworzenie obrazu natury idealnej.52
Piękno wywodzi się z zasad geometrii. Wielka Teoria dotycząca piękna określa je jako
pojęcie bazujące przede wszystkim na harmonii i odpowiednim doborze proporcji.
Zasady tej teorii zaczęły kształtować się w V w. p.n.e. i uznawane były za słuszne do
XVII w. n.e.53
W Starożytnej Grecji pięknymi określano rzeczy, kształty, dźwięki, barwy, także
myśli, charakter, obyczaj. Pojęcie to rozszerzało swoje znaczenie w kolejnym latach.
Ateńscy sofiści określali tak wszystko to, co jest przyjazne zmysłom wzroku i słuchu, to,
co dostarcza nam przyjemności poprzez odbiór. Stoicy natomiast zawęzili znaczenie
pojęcia, a także doszukiwali się przyczyny dla, której postrzegamy rzeczy, jako „piękne”.
Ową przyczyną są odpowiednie proporcje przedmiotu obserwacji oraz odpowiednia,
określona jako ponętna, barwa. Znaczenie słowa „piękny” ulegało jeszcze wielu
przemianom, badacze tego pojęcia wyodrębnili dwie drogi rozumowania – „piękne” jako
to, co estetyczne, odnoszące się do widzialnych, materialnych rzeczy (sofiści), a także
„piękne”, jako to, co dobre, odnieść je można do całości i elementów niematerialnych,
jak charakter, czy myśl (Platon). Kolejny podział „piękna” uformowany został poprzez
przyporządkowanie tej cechy różnym dziedzinom sztuki. W architekturze i rzeźbie
piękno jest widzialne i opiera się na symetrii, czyli współmierności, w muzyce – na
harmonii. W wiekach późniejszych pojęcie piękna uległo najpierw zawężeniu,
a następnie rozszerzeniu. Odrodzenie przypisało „piękno” jedynie rzeczom widzianym,
czyli przedmiotom odbieranym poprzez zmysł wzroku. Natomiast wiek XVIII sztuki
piękne wzbogaca o poezję i wymowę, jednak pod koniec tego wieku już ich zaliczano,
ale dołączono taniec i muzykę.
52
53
Hocke G.R., Świat jako labirynt, słowo/obraz terytoria, s. 175, 183-184.
Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 2005, s. 148.
68
Starożytność ukształtowała pojęcie piękna, jako właściwej proporcji. Uznano, że
stosunek części, który będzie stanowił o pięknie przedmiotu wyraża się liczbowo, jako
stosunek liczb prostych: jeden do jednego, jeden do dwóch, dwa do trzech itd. Ta teoria
uznana została powszechnie i zapisana w dziejach kultury europejskiej. Starożytni skupili
się na odnalezieniu harmonii wynikającej z odpowiednich proporcji przedmiotu i odnosili
tę teorię do sztuki architektury, malarstwa, rzeźby. Starożytni Grecy stworzyli „kanon”,
a więc miarę, której odpowiadają proporcje uznane za piękne.54
Piękno jest wartością estetyczną. Postawę człowieka wobec przedmiotu kształtują
własności odbiorcy oraz przedmiotu. Często uznaje się, że piękno (przejawiające się
w różnych dziedzinach sztuki) ma właściwości lecznicze, kojące, czy poprawiające
nastrój. Natomiast brak dbałości o piękno wskazuje na nieszczęście, chorobę, czy też
zwątpienie w ideały. Świadomy odbiór piękna następuje poprzez refleksję, czynniki
niezbędne do takiego odbioru to czas i spokój.
• Komnata piękna i harmonii.
Strefa geometryczna położona jest w zachodniej części ogrodu. Dostępna trzema
wejściami: głównym od wschodu oraz bocznymi od południa i północy. Teren został
podzielony pod względem funkcjonalnym na dwie części. Pierwsza obejmuje cztery
kameralne wnętrza ogrodowe, wielkości do 20 m2. Wnętrza zostały wydzielone przy
pomocy żywopłotów i trejaży drewnianych. Każde z wnętrz posiadać będzie inną
kolorystykę (barwa trejaży, roślinności), „wystrój”, a także nazwę, zaplanowano
Komnaty Harmonii, Dostatku, Mądrości, Szczęścia. W Komnacie Harmonii dominować
będą barwy bieli i zieleni, formy spiralne i kuliste. Proponowane rośliny do fomowania:
bukszpan wieczniezielony (Buxus sempervirens), cis pośredni (Taxus x media) 'Hicksii',
rośliny pnące: powojnik (Clematis) 'Marie Boisselot', 'Sylvie Denny'. W Komnacie
Dostatku będą przeważać barwy żółta i zielona, a także formy kuliste, okrągłe.
Proponowane rośliny, to oprócz bukszpanu wieczniezilonego (Buxus sempervirens),
ligustr okrągłolistny (Ligustrum ovalifolium) 'Aureum', powojnik (Clematis) 'Bill
MacKenzie' (porastający pień drzewa), 'Lambton Park', złotokap pospolity (Laburnum
anagyroides) - który może być idealnym symbolem Komnaty Dostatku, jako roślin
a”kapiąca złotem”. Komnata Mądrości będzie utrzymana w barwach błękitnych,
dominować będą formy kolumnowe, strzeliste. Polecana roślinność: powojnik (Clematis)
54
Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 2005, s. 142, 144.
69
'The President' (zastosowany w gruncie i w pojemnikach), 'Arabella' (odmiana płożąca
się). Kompozycja drugiej części ogrodu łączy zasady rytmu, proporcji i symetrii, w ten
sposób tworzy przestrzeń zgeometryzowaną, a więc uporządkowaną. Teren podzielony
został na dwie równorzędne części poprzez poprowadzenie alei drzew o formowanych
kuliście koronach (np. wiśnia pospolita 'Umbraculifera'). Obie części zostały
zagospodarowane z użyciem drzew i krzewów formowanych, polecane rośliny to:
bukszpan wieczniezielony (Buxus sempervirens), różne gatunki i odmiany cisa (Taxus).
Roślinność tworzy geometryczne wzory. Całość kompozycji dopełniają ścieżki
stanowiące osie widokowe zamknięte elementami małej architektury (ławki, posągi)
podkreślonej zielenią formowaną. Poniższy schemat obrazuje lokalizację poszczególnych
komnat, wejść, wyznaczonych osi widokowych.
Fig. 39. Schemat kompozycyjny części geometrycznej. (Opracowanie: Malwina Mikołajczyk).
5.4.3. Część abstrakcyjna.
W ogrodzie trejaży, bindaży i topiarów nie wszystko jest jasne i klarowne. Część
geometryczna wprowadza odwiedzającego w świat pełen harmonii i piękna, jednak
ścieżki tego świata prowadzą widza do części nazwanej „abstrakcyjną”. Jest to zupełnie
70
inna rzeczywistość. Elementy tworzone z roślin to bryły, które można określić jako
bezkształtne (co prawda jest to błędne określenie, gdyż każda bryła ma jakiś kształt,
jednak w tym przypadku chodzi o to, że dane bryły nie są dosłowne). Topiary
„przelewają się” tworząc dziwny świat. Odwiedzając go można poczuć się jakby we śnie.
Nic z niczego nie wynika, nie ma tu logiki, są tylko dziwacznie uformowane drzewa
i krzewy. Człowiek w takim miejscu może na chwilę oderwać się od racjonalnych myśli,
może popuścić wodzy fantazji. Pozwolić myślom płynąć w dowolnym kierunku.
W otoczeniu bezkształtności, płynności formy człowiek zaczyna szukać skojarzeń,
zastanawia się, z czym może powiązać dany kształt o danym kolorze. Skojarzenia będą
różne w zależności od wewnętrznych uwarunkowań danego odbiorcy (np. nastroju
odbiorcy,
jego
doświadczeń
życiowych)
oraz
uwarunkowań
zewnętrznych
obserwowanego przedmiotu (forma, barwa, kształt, otoczenie, warunki atmosferyczne
i in.).
Przestrzeń tej części (około 0,16 ha) została podzielona na wnętrza ogrodowe
nierównomierne pod względem powierzchni. Jako ściany zaproponowano użycie trejaży
drewnianych oraz form żywopłotowych o abstrakcyjnie kształtowanej powierzchni.
Zaproponowano również zastosowanie elementów małej architektury ogrodowej
wykonanych z użyciem wikliny, porośniętych pnączami, będą one swoją formą
korespondować z elementami małej architektury zastosowanymi w części rustykalnej.
• Komnaty snu
Strefa abstrakcyjna ogrodu położona jest na przeciwko części geometrycznej, we
wschodniej części całego założenia. Teren będzie dostępny głównym wejściem od strony
zachodniej oraz bocznym od strony południowej. Przestrzeń została ukształtowana tak,
aby tworzyła różnej wielkości wnętrza ogrodowe. Ściany będą „zbudowane”
z różnokształtnych brył wyciętych w krzewach, a także będą je wyznaczać drewniane
trejaże pomalowane na energetyczne barwy (czerwony, żółty, pomarańczowy). Wśród
„krzywych” ścian znajdą się irracjonalne formy topiarów – np. połączenia różnych
gatunków zwierząt, czy przedmiotów codziennego użytki i gatunków zwierząt. Aby ten
„świat” nie wydał się zbyt ponury, czy też straszny, wprowadzone zostaną kwitnące
pnącza i byliny.
71
5.4.4. Część rustykalna.
Część rustykalna obejmować będzie strefę zachodnią i południowo-zachodnią.
Dostępna jest od północy i południa poprzez korytarz utworzony z bindażu. Główną
atrakcją tej części będą drzewa, krzewy i pnącza owocowe, których owoce są albo
jadalne albo efektowne ze względu na kształt lub wielkość (np. tykwa, dynia). Znajdą się
tu elementy małej architektury utworzone z wierzby (np. namioty, ogrodzenie, siedziska
– fig. 40.), drewniane trejaże, espalier z drzew owocowych, a także budynek herbaciarni.
W pobliżu herbaciarni zostaną z pni drzew uformowane „żywe krzesła”. Przy ścieżce
wyznaczonej w tej części znajdą się topiary formowane z użyciem różnych technik tak,
aby stworzyć formę „wystawy” i pokazać możliwości wykorzystania roślin.
Fig. 40. Przykładowa forma siedziska formowanego z wikliny i roślin pnących. (Rys. Malwina
Mikołajczyk).
Część rustykalna została podzielona na mniejsze sektory funkcjonalne,
wydzielone w przestrzeni przy pomocy trejaży, a także różnych form roślinnych. Każdy
sektor otrzymał nazwę związaną z jego wystrojem. Podział na sektory obrazuje poniższy
rysunek.
72
Fig. 41. Podział części rustykalnej na sektory. (Opracowanie: Malwina Mikołajczyk).
Sektor obejmujący zachodnią część założenia otrzymał nazwę „Spacerownia”.
Jest to strefa, w której znajdą się zarówno rośliny strzyżone, jak i nieformowane, główne
elementy tej strefy to drewniane trejaże, przy których zostaną posadzone ozdobne pnącza
(glicynia kwiecista – Wisteria floribunda, aktinidia pstrolistna – Actinidia kolomikta).
Przy trejażach zostaną posadzone drzewa, po których również będą piąć się pnącza,
dzięki temu utrzymany zostanie charakter rustykalny.
Fig. 42. Część rustykalna – widok na sektor „Spacerowni”. (Rys. Malwina Mikołajczyk).
73
Część południowo-zachodnia strefy rustykalnej zostanie podzielona na mniejsze
sektory przy pomocy trejaży, a także kwitnących krzewów. W pierwszym – sektor
wiejski - znajdą się formowane w zieleni zwierzęta wiejskie (np. kury, kaczki, świnie).
Zwierzęta będą wycięte w bukszpanie, będą większe niż w rzeczywistości (fig. 43.).
Fig. 43. Część rustykalna – zwierzęta formowane w bukszpanie. (Rys. Malwina Mikołajczyk).
W kolejnym sektorze (sektor podwodny) znajdą się topiary w formie ryb i innych
podwodnych „stworów” (np. ośmiornice, meduzy). Niektóre będą wycięte w krzewach
(np. bukszpan wieczniezielony – Buxus sempervirens, suchodrzew mirtolistny - Loniceria
nitida), inne – sezonowe, będą utworzone z użyciem roślin kwitnących. Sektor
„Samotnik” to wydzielone wnętrze, w którym znajdzie się pojedynczy topiar figuralny.
Następny sektor („Smakownia”) jest dużo większy, znajdą się tu formowane drzewa
owocowe, wiklinowe siedziska (fig. 40.), namioty z wierzby, pnącza owocowe (np.
odmiany aktinidii ostrolistnej).
74
Fig. 44. Część rustykalna – roślinność formowane, namioty formowane z wierzby, w tle espalier z drzew
owocowych i ściana żywopłotu. (Rys. Malwina Mikołajczyk).
5.4.5. Labirynt.
Labirynt został zaplanowany w części południowo-wschodniej. Uformowany
z żywopłotu z bukszpanu wieczniezielonego (Buxus sempervirens), cisu pospolitego
(Taxus baccata), a także ligustru pospolitego (Ligustrum vulgare), zastosowanie danego
gatunku zależeć będzie od warunków glebowych i nasłonecznienia. Labirynt posiadać
będzie dwa zaakcentowane wejścia prowadzące do części centralnej, w której
zaplanowano pojedyncze nasadzenie gruszy pospolitej (Pyrus communis). Drzewo nie
będzie formowane, jego naturalny pokrój zostanie przedstawiony na tle ciemnej,
formowanej ściany z cisu pospolitego. Układ ścieżek labiryntu pozwoli na przedostanie
się od każdej z bram do części centralnej.
Podsumowanie
W pracy zebrano informacje dotyczące sztuki kształtowania roślin w szeroko
pojętym zakresie, zastosowania trejaży w aranżacji przestrzeni ogrodu, sposobów
kształtowania wnętrz ogrodowych. Zostały tu opisane sposoby formowania roślin,
zarówno te tradycyjne stosowane od dawna, jak i te nowoczesne, wykorzystujące
innowacyjne metody. Opisano główne zalecenia dotyczące uprawy roślin formowanych.
Praca przedstawia namiastkę nieograniczonych możliwości, jakie dają rośliny formowane
oraz trejaże w aranżacji przestrzeni ogrodu.
75
W pracy zawarto koncepcję ogródu trejaży, bindaży i topiarów, który jest
miejscem niezwykłym i zachwycającym poprzez różnorodność form, miejscem
pobudzającym zmysły i wyobraźnię. Ogród ten łączy w sobie ład i harmonię części
geometrycznej, szaloną myśl części abstrakcyjnej, spokój części rustykalnej, a także
tajemnicę i zabawę labiryntu. W zamyśle ogród ten powinien ukazywać wielość
możliwości, jakie daje kształtowanie roślin, powinien inspirować, pobudzać wyobraźnię,
zachęcać do eksperymentowania z materiałem roślinnym. Zrealizowanie tej koncepcji
jest możliwe. Ogród taki stałby się ciekawą atrakcją w skali kraju, jedną z nielicznych
tego typu na terenie Europy.
76
Spis figur
Fig. 1. Ogród geometryczny, Starożytny Egipt. (www.hort.purdue.edu). 11
Fig. 2. Renesansowy ogród w Hatfield, w tle labirynt uformowany z roślin.
(www.gardenvisit.com) 15
Fig. 3. Widok na kwatery w ogrodzie Keniltworth. (www.mattstravel.com) 15
Fig. 4. Szpaler grabowy w Wersalu. (Fot. Paulina Malicka). 17
Fig. 5. Roślinne rzeźby w Wersalu. (Fot. Paulina Malicka). 18
Fig. 6. Ogród Levens Hall. (www.wikimedia.org) 20
Fig. 7. Krzesło uformowane przez Krusbacka. (www. ih3.ggpht.com) 21
Fig. 8. Przykłady drzew uformowanych przez Axel’a Erlandson’a.
(www.arborsmith.com). 22
Fig. 9. Przykładowe formy geometryczne. (Rys. Malwina Mikołajczyk). 23
Fig. 10. Przykładowe formy geometryczne. (Rys. Malwina Mikołajczyk). 24
Fig. 11. Żywopłot w połączeniu z formami figuralnymi. (Rys. Malwina Mikołajczyk). 25
Fig. 12. Formy abstrakcyjne w japońskim ogrodzie. (www.blog.ounodesign.com). 25
Fig. 13. Przykład „bezkształtnych” form topiarów. (www.mathews.photography.com). 26
Fig. 14. Przykłady form figuralnych. (Rys. Malwina Mikołajczyk). 26
Fig. 15. Przykład formy figuralnej – na podstawie www.myitchyfingers.files.woedpress.
(Rys. Malwina Mikołajczyk). 27
Fig. 16. Przykładowe „ramki” służące do nadawania odpowiedniej formy roślinom.
(www.townoftopiary.com). 36
Fig. 17. Topiar w formie królika. (Rys. Malwina Mikołajczyk). 36
Fig. 18. Forma przenośna utworzona z metalowej ramki wypełniona mchem i obsadzana
roślinnością. (www.image12.webshots.com) 37
Fig. 19. Espalier – żywe ogrodzenie formowane z drzew owocowych/.
(www.2bp.blogspot.com). 38
Fig. 20. Drzewa owocowe formowane przy murze. (www.apartmenttherapy.com). 38
Fig. 21. Żywe ogrodzenie z wikliny. (www.images34.fotosik.pl). 39
Fig. 22. Drzewo o formowanym pniu. (www.homepages.ihug.com). 40
Fig. 23. Widok na aleję grabów. (www.best-of-dordogne.tm.fr). 45
Fig. 24. Widok na ogród zwierciadeł. (www.eyirygnac.co.uk). 45
Fig. 25. Topiary w parku Disneyland w Paryżu. (Fot. Paulina Malicka). 46
Fig. 26. Topiary w parku Disneyland w Paryżu. (Fot. Paulina Malicka). 46
Fig. 27. Formowane z bukszpanu postacie w ogrodzie w Durby.
(www.topiairesdurbuy.be). 47
Fig. 28. Formowane z bukszpanu postacie w ogrodzie w Durby.
(www.topiairesdurbuy.be). 47
Fig. 29. Bindaż w Kołobrzegu dawniej i dziś. 49
Fig. 30. Bindaże. (Rys. Malwina Mikołajczyk). 50
Fig. 31. Różne rodzaje krat – ustawienie pod kątem 45o i pod kątem 90o. (Rys. Malwina
Mikołajczyk). 51
Fig. 32. Trejaż drewniany. (Rys. Malwina Mikołajczyk). 52
Fig. 33. Rustykalne trejaże drewniane. (Rys. Malwina Mikołajczyk). 52
Fig. 34. Trejaż przy budynku – słupy murowane, belka drewniana. (Rys. Malwina
Mikołajczyk). 53
Fig. 35. Owoc dyni na podporze. (Rys. Malwina Mikołajczyk). 55
Fig. 36. Owocująca tykwa. (Rys. Malwina Mikołajczyk). 56
Fig. 37. Przykład wnętrza ogrodowego. (Rys. Malwina Mikołajczyk). 57
Fig. 38. Przykładowe formy bram rożlinnych. (Rys. Malwina Mikołajczyk). 61
77
Fig. 39. Schemat kompozycyjny części geometrycznej. (Opracowanie: Malwina
Mikołajczyk). 70
Fig. 40. Przykładowa forma siedziska formowanego z wikliny i roślin pnących. (Rys.
Malwina Mikołajczyk). 72
Fig. 41. Podział części rustykalnej na sektory. (Opracowanie: Malwina Mikołajczyk). 73
Fig. 42. Część rustykalna – widok na sektor „Spacerowni”. (Rys. Malwina Mikołajczyk).
73
Fig. 43. Część rustykalna – zwierzęta formowane w bukszpanie. (Rys. Malwina
Mikołajczyk). 74
Fig. 44. Część rustykalna – roślinność formowane, namioty formowane z wierzby, w tle
espalier z drzew owocowych i ściana żywopłotu. (Rys. Malwina Mikołajczyk). 75
Bibliografia
Baumann R., 1991. Domy w zieleni, Arkady, Warszawa
Borkowska-Gorączko E., Jak uformować płaską koronę, http://www.wymarzonyogrod.pl
Borowski J., 2004. Podpory pod pnącza, http://www.clematis.com.pl/
Borowski J., 2005. Trejaże, bramki, łuki, http://www.clematis.com.pl/
Bugała W., 2002. Drzewa i krzewy, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne,
Warszawa
Bogdanowski J., Maria Łuczyńska-Bruzda, Zygmunt Novák; zespół współpr. Maria
Bańska et al., 1979. Architektura krajobrazu, PWN, Warszawa; Kraków
Ciołek G., 1978. Ogrody polskie, Arkady, Warszawa
Crowder Ch., Ashwarth M., 2006. Topiary. Design and technique, The Croswood Press
Dudek Z., 2002, Podstawy psychologii Junga. Od psychologii głębi do psychologii
integralnej, Eneteia, Warszawa
Gołaszewska M., 1984. Zarys estetyki, PAN, Warszawa
Hocke G.R., Świat jako labirynt, słowo/obraz terytoria
Jampolska L., Formowanie roślin – drzewa i krzewy ozdobne, http://ogrody.gazetadom.pl
Kluckert E., European Garden Degign. From Classical Antiquity to the Present Day,
h.f.ullmann
Lihačev D., 1991. Poezja ogrodów. O semantyce stylów ogrodowo-parkowych, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
Łukasiewicz A., Puchalski J., Ogrody botaniczne w Polsce, Grzeszczak-Nowak H., 1997.
Arboretum Wojsławice, ARW i Fundacja Homo et Planta, Wrocław
Majdecki L., 1972. Historia ogrodów, PWN, Warszawa
78
Nowakowie H., T., 1987. Przewodnik po Arboretum w Wojsławicach, Wrocław 2003
Sajkowski A., Barok, WSiP, Warszawa
Siewniak M., Mitkowska A., 1998. Tezaurus sztuki ogrodowej, RYTM, Warszawa
Reames R., 2006. Arborsculpture - Solutions for A Small Planet, Issue
Retourhard D., Cięcie i formowanie roślin, Delta, Warszawa
Urlich R., Simans R.F., Lositto B.D., Fiorito E., Miles M.A., Zelson M., Stress recovery
during exposure to natural and urban environments, Jurnal of Environmental
Psychology, 1991
Wałęza W., 2003. Żywopłoty i rzeźby roślinne, Wydawnictwo działkowiec, Warszawa
Ratajczak M., Raszka B.,. Kasprzak K., Kołobrzeska Aleja Miłości, Przegląd Komunalny
10 / 2005
Tatarkiewicz W., 2005. Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa
Uziak S., Klimowicz Z., 2002. Elementy geografii gleb i gleboznawstwa, Uniwersytet
Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin
Źródła internetowe:
www.clematis.com.pl/graph/ph_rosliny_mrozoodpornosc_europa.jpg&imgrefurl=http
79
Download