Warszawa, 05.06.2017r. DYREKTOR PAN OGRODU

advertisement
Polska Akademia Nauk
Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania
Różnorodności Biologicznej w Powsinie
ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 76
Tel.: 22 754-26-10
Fax: 22 757-66-45
E-mail: [email protected]
Warszawa, 05.06.2017r.
DYREKTOR
PAN OGRODU BOTANICZNEGO – CENTRUM ZACHOWANIA RÓŻNORODNOŚCI
BIOLOGICZNEJ W POWSINIE
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Oceny i Ochrony Różnorodności Roślin
I. WYMAGANIA
 Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych lub biologicznych
 Udokumentowany dorobek publikacyjny w czasopismach międzynarodowych
posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF),
 Doświadczenie w pracy laboratoryjnej – znajomość technik analizy DNA i RNA,
znajomość metod molekularnych i statystycznych wykorzystywanych w genetyce i
genomice populacyjnej zasobów genowych roślin,
 Umiejętność stosowania zasad dobrej praktyki laboratoryjnej, opracowywania
wyników doświadczeń, przygotowywania do publikacji tekstów naukowych i
referowania sprawozdań z prowadzonych prac badawczych,
 Dobra znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie
 Umiejętność pracy z komputerem oraz wykorzystanie programów edytorskich,
graficznych i obliczeniowych w przygotowywaniu opracowań, publikacji
naukowych i prezentacji wyników
 Minimum trzy lata doświadczenia zawodowego na stanowisku adiunkta lub
równorzędnym.
II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie

CV wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
procedury konkursowej

Kopie dokumentów potwierdzających formalne uprawnienia do ubiegania się
o stanowisko podane w konkursie

Życiorys naukowy wraz z wykazem publikacji

III.
Oświadczenie, że PAN OB-CZRB będzie podstawowym miejscem pracy po
zatrudnieniu na w. wym. stanowisku.
TERMIN I MIEJSCE ZGŁASZANIA WNIOSKÓW:
Kandydaci proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń udziału w konkursie:
 pocztą na adres:
PAN Ogród Botaniczny – CZRB
ul. Prawdziwka 2
02-973 Warszawa
 składanie w Sekretariacie Ogrodu z dopiskiem na kopercie „konkurs na
stanowisko adiunkta”
 e-mail: [email protected]
w terminie do dnia 23 czerwca 2017 r. do godz. 1500.
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do Sekretariatu
Ogrodu.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:
dnia 27 czerwca 2017 r.

PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA:
lipiec 2017 r.

FORMA ZATRUDNIENIA:
umowa o pracę na czas określony (24 m-ce)
w wymiarze pełnego etatu.
Download