Załącznik Nr 4

advertisement
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Maciejowice Nr 13/2011
z dnia 21 stycznia 2011 r.
Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych
nośnikach danych
Księgi rachunkowe przy użyciu komputera są prowadzone w siedzibie Urzędu Gminy Maciejowice ,
ul. Rynek 7; 08 - 480 Maciejowice
System jest włączany i wyłączany przez upoważnionego operatora.
Archiwizowanie odbywa się codziennie poprzez tworzenie kopii zawartości dysków.
1. Wykaz modułów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych
I. SYSTEM:
- finansowo – księgowy Księgowości Budżetowej – moduł finansowo księgowy – księgowość
budżetowa,
- księgowy Księgowości Podatkowej - moduł księgowy – księgowość podatkowa,
- moduł naliczania i windykacji kartotek wymiarowych podatku od nieruchomości, leśnego , rolnego
od osób fizycznych.
-płace – program do emisji list płac.
- środki trwałe program przeznaczony jest do obsługi kartotek środków trwałych i prowadzenia
ewidencji odpisów amortyzacyjnych
II. System bankowości elektronicznej – Home Banking
III. System ZUS
- Płatnik – program rejestracyjny, naliczanie i odprowadzanie składek ZUS.
IV. BESTIA – program do obsługi budżetu( sporządzanie budżetu, zmian budżetu oraz
sprawozdawczości budżetowej),
- Bestia – moduł informacyjny.
V. SYSTEM LEX
Lex – system informacji prawnej
Dokumentacja opisująca poszczególne programy zawiera:
– oznaczenie wersji oprogramowania i datę rozpoczęcia jego eksploatacji,
– wykaz programów,
– funkcję oprogramowania,
– opis programowych
– zasad ochrony danych,
– wykaz zbiorów kont ksiąg rachunkowych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz
ich funkcji w komputerowym systemie rachunkowości.
2. Opis oraz sposób działania programów
Moduł FINANSE – KSIĘGOWOŚĆ obejmuje następujące zadania w zakresie rachunkowości:
- definiowanie planu kont,
- ewidencje dokumentów księgowych,
- ewidencję obrotów na kontach analitycznych,
- analizę dziennych zapisów księgowych,
- analizę stanu kont w układzie syntetycznym i analitycznym,
- analizę zaległości i nadpłat,
- analizę wykonania planu finansowego,
- analizę wydatków i kosztów,
- sprawozdawczość finansowo-księgową.
Plan kont jest zgodny z opracowanym zakładowym planem kont i obejmuje:
- konta syntetyczne
- konta analityczne – wg potrzeb szczegółowej ewidencji zapewniającej bezpośredni dostęp do
informacji oraz dostosowanej do sprawozdawczości,
- konta wg klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Plan kont zawiera:
- numer konta
- nazwę konta
- charakterystykę konta
ZASADY OCHRONY DANYCH
Uruchomienie programu i dostępu danych zapisanych w systemie chroniony jest hasłem.
Zabezpieczenie danych:
- Archiwizowanie danych na zewnętrznych nośnikach na płytach DVD dwa razy w miesiącu.
Archiwizowanie zbiorów dokonywane jest zawsze:
- na koniec dnia pracy z modułem,
- przed zamknięciem roku obrachunkowego,
- na koniec roku obrotowego.
Kopie zbiorów przechowywane są na dyskietkach. Kopie zapasowe podzielone są na dwie grupy:
- archiwum bieżącej pracy
- archiwum z zakończonymi okresami sprawozdawczymi.
Kopie opisane są tak, aby łatwo było można określić ich zawartość (tj. moduł, okres).
Dokumentacja wraz z opisem programów i instrukcją użytkowania znajduje się na stanowiskach
pracy.
Home Banking – program umożliwia korzystanie z usług bankowych bezpośrednio z siedziby Urzędu
Gminy.
Moduł PŁACE
„Moduł Płace” umożliwia:
– skomputeryzowanie większości prac ewidencyjno-sprawozdawczych związanych z wyliczeniem i
wypłatą wynagrodzeń,
– ewidencję wynagrodzeń i potrąceń dla poszczególnych pracowników,
– tworzenie i automatyczne naliczanie list płac, drukowanie list płac w układzie analitycznym
i syntetycznym, w sposób zbliżony do układu informacji na tradycyjnym dokumencie płacowym,
automatyczne rozliczenie z urzędem skarbowym i ZUS, na poziomie poszczególnych list płac i
zbiorowo dla całej jednostki, roczne rozliczenie podatku dochodowego dla poszczególnych
pracowników.
W ramach modułu można wykonać w postaci wydruków (lub w postaci informacji do przeglądania na
ekranie) szereg zestawień płacowych, o układzie danych, szczegółowości i zakresie czasowym.
Pozwala to na wykonanie zestawień, począwszy od pełnej analityki np. na poziomie pracownika i
poszczególnych składników jego wynagrodzenia, a skończywszy na skomasowanej informacji
syntetycznej na poziomie całej jednostki organizacyjnej.
Zabezpieczenie programu
- hasło do programu
Zabezpieczenie danych
- archiwizacja danych na zewnętrznych nośnikach
System „Program Płatnika”
System „Program Płatnik” umożliwia prowadzenie:
- ewidencji pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Maciejowice na umowę o pracę, umowę
zlecenie, podlegających ubezpieczeniu społecznemu,
- naliczanie składek ZUS od ww. pracowników;
- sporządzanie deklaracji imiennych i zbiorczych.
Zabezpieczenie programu
- hasło do programu
- kod operatora uprawniający do rejestrowania zmian
Zabezpieczenie danych
- archiwizacja danych na zewnętrznych nośnikach
Wydruki
- deklaracji
- informacji o wysokości potrąconych składek ZUS
BESTIA – program do obsługi budżetu (sporządzanie budżetu, zmian budżetu oraz sprawozdawczości
budżetowej),
Program umożliwia sporządzenie budżetu, zmian budżetu, sprawozdań budżetowych i wysłanie do
RIO.
SYSTEM LEX
Program Lex – system informacji prawnej
Program umożliwia korzystanie z aktów prawnych.
SYSTEM - Środki trwałe
1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
I.
Zakres i przeznaczenie programu
System informatyczny ŚRODKI TRWAŁE przeznaczony jest do obsługi kartotek
środków trwałych i prowadzenia ewidencji odpisów amortyzacyjnych.
System ŚRODKI TRWAŁE umożliwia pełną ewidencję dotyczącą środków trwałych i
wartości niematerialnych oraz informacje o rzeczywistych i planowanych odpisach
amortyzacyjnych.
Program pozwala:
 na prowadzenie pełnej Księgi środków trwałych;
 wystawianie druków:
"OT" (przyjęcie środka trwałego),
"LN" (likwidacja środka trwałego);
 automatyczne wykonywanie BO na nowy rok obrotowy z kontrolą przejścia z
metody degresywnej na liniową;
 automatyczne uaktualnianie danych dla środków trwałych:
likwidowanych,
amortyzowanych, których zwiększa się lub zmniejsza wartość;
 kontrolę końca amortyzacji środków trwałych;
 pełną ewidencję odpisów amortyzacyjnych od momentu wprowadzenia
środków trwałych do ewidencji aż do jego likwidacji i usunięcia z ewidencji;
 tworzenie planu amortyzacji środków trwałych;
 na podstawie ewidencji odpisów amortyzacyjnych tworzenie tabel umorzeń i
amortyzacji na dany rok obrotowy;
2. ORGANIZACJA I STRUKTURA SYSTEMU
I.
Funkcje systemu
System umożliwia realizowanie następujących funkcji:
 zakładanie Kartoteki Środka Trwałego z informacjami podstawowymi i
uzupełniającymi;
 prowadzenie ewidencji odpisów amortyzacyjnych;
 wydruk kartoteki z tabelą amortyzacji dla pojedynczego środka trwałego;
 likwidacja środka trwałego;
 druk dokumentów: "OT" - przyjęcie środka trwałego i "LN" - likwidacja środka
trwałego;
 wytwarzanie B.O. na 01.01. dla nowego roku obrachunkowego;
 przygotowanie dokumentu księgowego dotyczącego amortyzacji
 tabele i zestawienia;
 przeglądanie archiwum środków zlikwidowanych;
 funkcje pomocnicze i kontrolne;
 funkcje ochrony i zabezpieczenia danych.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards