Prace na wysokości

advertisement
KONFERENCJA
Nowoczesna Służba BHP w
zarządzaniu
bezpieczeństwem i higieną
pracy
Warszawa, 18.06.2015 r.
Prace na
wysokości
mgr inż. Krzysztof Zamajtys
Główny specjalista ds. bhp
Inspektor ds. ppoż.
1
PROGRAM WYSTĄPIENIA
PRACE NA WYSOKOŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zapoznanie ze specyfiką pracy na wysokości
Przepisy BHP przy pracach na wysokości
Obowiązki pracodawcy i pracownika przy pracach na wysokości
Badania lekarskie przy pracach na wysokości
Organizacja pracy na wysokości
Środki ochrony indywidualnej przy pracach na wysokości
2
DEFINICJE
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia jest praca wykonywana
na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1, 0 m nad
poziomem podłogi lub ziemi.
Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od
wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:
1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1, 5 m
pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,
2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące
pracownika przed upadkiem z wysokości.
3
PRZEPISY BHP PRZY PRACACH NA WYSOKOŚCI
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1, 0 m nad
poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą
mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być
zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych
umieszczonych na wysokości co najmniej 1, 1 m i krawężników o wysokości
co najmniej 0, 15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być
umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna
być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób.
4
PRZEPISY BHP PRZY PRACACH NA WYSOKOŚCI
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości
zastosowanie balustrad, o których mowa powyżej, jest niemożliwe, należy
stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z
wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy.
Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie
zmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys
urządzenia, na którym stoi.
5
PRZEPISY BHP PRZY PRACACH NA WYSOKOŚCI
Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi
nie wymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi,
albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości,
należy zapewnić, aby:
1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone
przed nie przewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na
przewidywane obciążenie,
2) pomost roboczy spełniał następujące wymagania:
a) powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i
niezbędnych materiałów,
b) podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów
konstrukcyjnych pomostu,
c) w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o
wielkości dopuszczalnego obciążenia.
6
PRZEPISY BHP PRZY PRACACH NA WYSOKOŚCI
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od
otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach
ruchomych wiszących należy w szczególności:
1) zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska
pracy,
2) zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na
przewidywane obciążenia,
3) przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru
technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach.
Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone
odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach.
7
PRZEPISY BHP PRZY PRACACH NA WYSOKOŚCI
Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach
wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez
stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań
oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości
powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub
podłogi należy w szczególności:
1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny
konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane
prace, w tych ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane
obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną
zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów
konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania
linek bezpieczeństwa,
2) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką
bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp. ),
3) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokości.
8
PRZEPISY BHP PRZY PRACACH NA WYSOKOŚCI
Jeżeli tymczasowa praca na wysokości nie może być wykonana w sposób
bezpieczny i zgodnie z warunkami ergonomicznymi z odpowiedniej powierzchni,
wówczas:
1) należy dokonać wyboru odpowiedniego sprzętu roboczego, który zapewni
bezpieczne warunki pracy;
2) należy zapewnić pierwszeństwo stosowania środków ochrony zbiorowej nad
środkami ochrony indywidualnej;
3) parametry sprzętu, o którym mowa powyżej, muszą być dostosowane do
charakteru wykonywanej pracy, dających się przewidzieć obciążeń oraz zapewniać
bezpieczne przemieszczanie się pracowników;
4) należy dokonać wyboru najbardziej odpowiednich środków umożliwiających
bezpieczny dostęp do miejsc tymczasowej pracy na wysokości, stosownie do różnicy
wysokości i częstości jej pokonywania oraz czasu trwania użytkowania tych
środków;
9
PRZEPISY BHP PRZY PRACACH NA WYSOKOŚCI
Tymczasowa praca na wysokości może być wykonywana tylko wtedy, gdy warunki
pogodowe nie zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników.
Uwzględniając wyniki oceny ryzyka dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz
w szczególności czas trwania pracy, a także uwarunkowania ergonomiczne
występujące przy zastosowaniu wejść z wykorzystaniem lin i sprzętu do ustalania
pozycji pracownika podczas pracy, należy zapewnić pracownikom siedziska z
odpowiednim wyposażeniem.
W zależności od rodzaju sprzętu roboczego, który zapewni bezpieczne warunki
pracy, należy zastosować:
1) właściwe środki mające na celu zminimalizowanie ryzyka pracowników,
związanego ze stosowaniem tego sprzętu;
2) jeśli to konieczne, odpowiednie rozwiązania w celu zainstalowania zabezpieczeń
zapobiegających upadkom pracowników wykonujących pracę na wysokości.
10
PRZEPISY BHP PRZY PRACACH NA WYSOKOŚCI
Zastosowane środki i rozwiązania, o których mowa powyżej, muszą być na tyle
skuteczne, aby zapobiec upadkowi i obrażeniom pracownika wykonującego pracę
na wysokości.
Środki ochrony zbiorowej zapobiegające upadkom mogą mieć przerwy jedynie w
miejscach wejścia lub zejścia z drabin lub schodów.
Gdy wykonanie szczególnego zadania wymaga czasowego usunięcia środka ochrony
zbiorowej zapobiegającego upadkom, wówczas:
1) muszą zostać zastosowane zastępcze, skuteczne środki ochronne;
2) zadanie nie może być realizowane, dopóki takie środki nie zostaną zastosowane;
3) natychmiast po całkowitym lub częściowym zakończeniu danego zadania środki
ochrony zbiorowej zapobiegające upadkom muszą zostać ponownie zainstalowane.
11
UŻYTKOWANIE DRABIN PRZY PRACACH NA
WYSOKOŚCI
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października
2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U.
2002 r. Nr 191, poz. 1596 ze zm. Dz. U. 2003 r. Nr 178, poz. 1745.)
Do pracy na wysokości mogą być wykorzystywane drabiny jako stanowiska robocze,
jedynie w warunkach, w których, wykorzystanie innego, bardziej bezpiecznego
sprzętu roboczego nie jest uzasadnione z powodu niskiego poziomu ryzyka i
krótkotrwałego ich wykorzystania albo istniejących okoliczności, których
pracodawca nie może zmienić.
Drabiny:
1) muszą być tak ustawione, aby zapewnić ich stateczność w trakcie użytkowania;
2) przenośne muszą opierać się na stabilnym, trwałym, posiadającym odpowiednie
wymiary, nieruchomym podłożu w taki sposób, aby szczeble pozostawały w pozycji
poziomej oraz były zabezpieczone przed przemieszczaniem, zanim będą
użytkowane;
12
UŻYTKOWANIE DRABIN PRZY PRACACH NA
WYSOKOŚCI
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października
2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U.
2002 r. Nr 191, poz. 1596 ze zm. Dz. U. 2003 r. Nr 178, poz. 1745.)
Drabiny:
3) zawieszane muszą być zaczepione w bezpieczny sposób, tak aby zapobiec, z
wyjątkiem drabin linowych, ich przemieszczaniu lub bujaniu;
4) używane jako środki dostępu muszą być dostatecznie długie, tak aby
wystarczająco wystawały ponad platformę dostępu, chyba że zostały zastosowane
inne środki zapewniające pewne uchwycenie poręczy;
5) wieloczęściowe łączone lub wysuwane muszą być używane w taki sposób, aby
zapobiec przemieszczaniu się ich różnych części względem siebie;
6) przejezdne przed ich użyciem muszą być pewnie unieruchomione.
13
UŻYTKOWANIE DRABIN PRZY PRACACH NA
WYSOKOŚCI
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października
2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U.
2002 r. Nr 191, poz. 1596 ze zm. Dz. U. 2003 r. Nr 178, poz. 1745.)
Drabiny muszą być używane w taki sposób, aby:
1) przez cały czas była zapewniona możliwość bezpiecznego uchwycenia poręczy i
wsparcia pracowników;
2) w szczególności, jeśli ładunek ma zostać ręcznie przeniesiony na drabinie, nie
może to przeszkadzać pracownikowi w bezpiecznym trzymaniu się poręczy.
Przenośne drabiny muszą być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w trakcie
ich użytkowania za pomocą urządzeń przeciwpoślizgowych przy górnych lub
dolnych końcach podłużnic albo poprzez inne rozwiązania o równoważnej
skuteczności.
14
PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCE NAJWIĘKSZY WPŁYW
NA WŁAŚCIWE ZABEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW
WYKONUJĄCYCH PRACE NA WYSOKOŚCI
1.
2.
3.
4.
•
•
5.
6.
Wyeliminowanie pracowników nie zdolnych do wykonywania prac na
wysokości.
Przeszkolenie ogólne BHP pracowników przewidywanych do wykonywania
prac na wysokości.
Przeszkolenie stanowiskowe pracowników przewidywanych do
wykonywania prac na wysokości.
Techniczne przygotowanie miejsca wykonywania pracy na wysokości:
przygotowanie bezpiecznej drogi dojścia,
przygotowanie punktów mocowania sprzętu zabezpieczającego przed
upadkiem.
Wyposażenie pracowników w odpowiedni sprzęt zabezpieczający przed
upadkiem z wysokości.
Wyposażenie pracowników w sprzęt dodatkowy niezbędny do
wykonywania pracy.
15
PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCE NAJWIĘKSZY WPŁYW
NA WŁAŚCIWE ZABEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW
WYKONUJĄCYCH PRACE NA WYSOKOŚCI
7. Prawidłowa organizacja pracy:
•
stosowanie przez pracowników wyłącznie sprawnego sprzętu
zabezpieczającego;
•
stosowanie przez pracowników odpowiedniego sprzętu dodatkowego;
•
wykonywanie pracy w co najmniej dwu osobowych zespołach;
•
wyposażenie pracowników w środki łączności;
•
zabezpieczenie miejsca wykonywania pracy na poziomie ziemi;
•
dobór czasu pracy.
8.
Zapewnienie pracownikom dostępu do właściwych instrukcji
stanowiskowych BHP.
16
BADANIA LEKARSKIE
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z dnia 25 czerwca 1996 r w
sprawie Przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy ( Dz. U. Nr 69, poz 332
z 1996 r.)
•
•
•
Pracownicy wykonujący pracę do wysokości 3 m - przechodzą badania
neurologiczne, okulistyczne, otolaryngologiczne ogólne co 3 –5 lat;
Pracownicy wykonujący pracę na wysokości powyżej 3 m – przechodzą badania
neurologiczne, okulistyczne oraz otolaryngologiczne z oceną błędników co 2-3
lata a po 50 roku życia co roku;
Pracownicy wykonujący pracę na wysokich budynkach, kominach oraz masztach
– przechodzą badania neurologiczne, okulistyczne otolaryngologiczne z oceną
błędników oraz testy psychotechniczne.
WADA WZROKU WYMAGAJĄCA STOSOWANIA SZKIEŁ KOREKCYJNYCH STANOWI
PRZECIWWSKAZANIE DO ZATRUDNIENA PRACOWNIKA PRZEWIDYWANEGO DO
WYKONYWANIA PRACY NA WYSOKOŚCI POWYŻEJ 3 m.
17
BADANIA LEKARSKIE
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności
psychofizycznej.
Pracownicy zakwalifikowani do wykonywania prac na wysokości
powinni przed rozpoczęciem pracy, przejść odpowiednie badania
lekarskie określające jednoznacznie brak przeciwwskazań do tej pracy.
Pracownicy zakwalifikowani do wykonywania prac na wysokich masztach,
kominach, rusztowaniach oraz daczach wysokich budynków, oprócz
badań lekarskich poddawani są również testom psychotechnicznym.
18
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA PRZY
PRACACH NA WYSOKOŚCI
Podstawowe obowiązki pracownika dotyczące bezpieczeństwa pracy określone w
Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – KODEKS PRACY:
§ 1. Art.210 – w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i
higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy
wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik
ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie
przełożonego;
§ 4. Art.210 – pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego,
powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności
psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego
wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób;
Art.211 - przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest
podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:
4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;
6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo
zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne
osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie.
19
PODSTAWY PRAWNE PRAC SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
(tj. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.)
(zm. Dz. U. Nr 49, poz. 330 z 2007 r.)
(zm. Dz.U. Nr 108, poz. 690 z 2008 r.)
PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE
1. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone
bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części
2. Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych
20
PODSTAWY PRAWNE PRAC SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE –
3. Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych
4. Prace na wysokości
Prace określone jako szczególnie niebezpieczne w przepisach dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i
instalacji
Prace
o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych
warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne
21
PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE –
OBOWIĄZKI PRACODAWCY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ustalenie i aktualizowanie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych
występujących w zakładzie pracy
określenie szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy
przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych
zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
zapewnienie instruktażu pracowników obejmującego w szczególności:
a) imienny podział pracy,
b) kolejność wykonywania zadań,
c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych
czynnościach.
zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających
zapewnienie dostępu do miejsc wykonywania prac szczególnie
niebezpiecznych jedynie dla osób upoważnionych i odpowiednio
poinstruowanych
22
PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE –
WYMAGANIA BHP
W stosunku do prac szczególnie niebezpiecznych, które pracodawca zamieścił
w wykazie, należy określić szczegółowe wymagania bhp przy ich
wykonywaniu.
Formę prowadzenia dokumentów w ww. zakresie ustala pracodawca.
Przy wykonywaniu takich prac należy zapewnić:
1. bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,
2. odpowiednie środki zabezpieczające.
Przy wykonywaniu takich prac należy zapewnić:
3. instruktaż pracowników obejmujący przede wszystkim:
imienny podział pracy,
kolejność wykonywania zadań,
wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.
23
PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE –
WYMAGANIA BHP
ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE PRZY WYKONYWANIU PRAC
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH –
Środkami takimi może być:
wykonywanie pracy w zespołach co najmniej dwuosobowych - w celu
zapewnienia asekuracji.
wyposażenie pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej
(np. odzież ochronna, ochrony kończyn dolnych i górnych, sprzęt chroniący
przed upadkiem z wysokości).
zapewnienie środków ochrony zbiorowej, czyli środków przeznaczonych do
jednoczesnej ochrony grupy osób przed niebezpiecznymi i szkodliwymi
czynnikami występującymi w środowisku pracy, np. systemy wentylacji,
odpylania.
urządzenia ochronne, np. osłony stref niebezpiecznych, czujniki
wyłączające ruch elementów niebezpiecznych, środki ochronne przed
porażeniem prądem elektrycznym.
24
PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE –
WYMAGANIA BHP
REALIZACJA SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ BHP PRZY
WYKONYWANIU PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH –
Obowiązki dotyczące szczegółowych wymagań bhp mogą być zrealizowane
poprzez:
-
protokolarne ustalenie przez pracodawcę i osobę kierującą
pracownikami szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
prowadzonych robót z imiennym podziałem obowiązków w tym zakresie,
podejmowanie i prowadzenie prac wyłącznie na podstawie pisemnego
pozwolenia, którego tryb wydawania ustalił pracodawca,
poinformowanie pracowników o właściwościach stosowanych
materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych, oraz o sposobach
bezpiecznego ich stosowania i postępowania w sytuacjach awaryjnych.
25
PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE –
SZKOLENIA BHP
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których są
wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, przechodzą szkolenia
okresowe nie rzadziej niż raz w roku.
Natomiast pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których
wykonywane są inne prace nie zaliczone do szczególnie niebezpiecznych
powinni odbywać szkolenia okresowe nie rzadziej niż raz na 3 lata.
§ 15. 1. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach
robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub
zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z 2004 r. z późn. zm.)
26
WYPOSAŻENIE PRACOWNIKÓW W SPRZĘT
CHRONIĄCY PRZED UPADKIEM
Konieczność zastosowania indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem
z wysokości może występować w szczególności przy pracach:
► na rusztowaniach,
► na masztach, słupach i kominach,
► przy montażu elementów prefabrykowanych,
► remontowo – konserwacyjnych na dachach obiektów budowlanych,
► w wysoko położonych kabinach urządzeń magazynowych,
► w kabinach wysokich dźwigów,
► w górnych częściach wież wiertniczych,
► w szybach i kanałach ściekowych,
27
UŻYWANIE ŚRODKÓW OCHRONY
INDYWIDUALNEJ
Środki ochrony indywidualnej można podzielić na 2 grupy:
1.
Środki zabezpieczające przed rozpoczęciem spadania.
2.
Środki powstrzymujące rozpoczęte spadanie z wysokości.
Pierwsza grupa środków ma za zadanie ograniczenie dostępu do miejsc, w których występuje
ryzyko upadku z wysokości, lub – przez połączenie ze stałym elementem konstrukcyjnym –
uniemożliwienie rozpoczęcia spadania pracownika z wysokości.
Druga grupa środków ma za zadanie:
► powstrzymanie spadania,
► amortyzację sił działających na człowieka podczas hamowania
spadania i rozłożenia tych sił na mniej wrażliwe na urazy
części ciała,
► umożliwienie bezpiecznego oczekiwania na pomoc po
wyhamowaniu spadania.
28
UŻYWANIE ŚRODKÓW OCHRONY
INDYWIDUALNEJ
Pracodawca jest obowiązany dostarczyć
pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony
indywidualnej oraz informować go o
sposobach posługiwania się tymi środkami.
Art. 2376 Kodeksu pracy
Pracownik zobowiązany jest do
używania przydzielonych środków
ochrony indywidualnej, zgodnie z ich
przeznaczeniem
Art. 211 Kodeksu pracy
29
Podzespół łącząco – amortyzujący
Urządzenie samozaciskowe.
A – z giętką prowadnicą
B – ze sztywną prowadnicą
1 – prowadnica,
2 – mechanizm samozaciskowy,
3 – element pochłaniający energię,
4 - zatrzaśnik
SPRZĘT CHRONIĄCY PRZED
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
Podzespół łącząco – amortyzujący
1 – amortyzator z włókna,
2 – linka bezpieczeństwa
Podzespół łącząco – amortyzujący
Urządzenie samohamowne
1 – urządzenie z linką stalową,
2 – urządzenie z taśmą z włókna
Szelki bezpieczeństwa
1 – klamra zaczepowa grzbietowa,
2 – klamra zaczepowa piersiowa,
3 – klamra pasa biodrowego,
4 – pas biodrowy
30
TRZY ELEMENTY ZABEZPIECZENIA
PRAC NA WYSOKOŚCI
1
2
1.
Podzespół kotwiczący,
2.
Podzespół łączącoamortyzujący,
3. Szelki bezpieczeństwa.
3
31
TRZY ELEMENTY ZABEZPIECZENIA
PRAC NA WYSOKOŚCI
Podzespół kotwiczący (mocowania) ma umożliwić przyłączenie podzespołu łącząco –
amortyzującego do elementu konstrukcyjnego.
Podzespół łącząco – amortyzujący ma połączyć szelki bezpieczeństwa , w które ubrany
jest pracownik, z punktem mocowania do elementu konstrukcyjnego. Ma on powstrzymywać
spadanie i pochłaniać energię kinetyczną spadania.
Istnieją 3 rodzaje podzespołów łącząco – amortyzujących:
► linka bezpieczeństwa z amortyzatorem,
► urządzenie samohamowne (z linka stalową lub taśmą włókienniczą),
► urządzenie samozaciskowe (z giętką lub sztywną prowadnicą).
Szelki bezpieczeństwa maja za zadanie utrzymać ciało człowieka podczas spadania i wiszenia
po wyhamowaniu spadania. Szelki wyposażone są w jedna lub kilka klamer zaczepowych
służących do połączenia z podzespołem łącząco – amortyzującym. Do pracy „w podparciu”
(na masztach, słupach, kominach itp.) powinny być stosowane szelki bezpieczeństwa wyposażone
w pas biodrowy (do klamer zaczepowych pasa biodrowego dołączona powinna być linka
służąca do opasania np. słupa)
32
WYPOSAŻENIE PRACOWNIKÓW W
SPRZĘT DODATKOWY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
 odzież robocza nie krępująca ruchów przy pracy i chroniąca jednocześnie przed chłodem
(na dużych wysokościach nawet w upalne lato może być zimno);
 specjalne obuwie z podeszwami przeciwpoślizgowymi;
 czapka chroniąca przed utratą ciepła;
 specjalistyczny kask służący do wykonywania prac na wysokości;
 rękawice chroniące przed zimnem posiadające specjalną szorstką powłokę zabezpieczającą
pewny chwyt i nie krępujące ruchów;
 torba narzędziowa - w miarę możliwości umieszczona w taki sposób aby nie krępując
ruchów pracownikowi umożliwiała dobry dostęp do narzędzi;
 narzędzia niezbędne do wykonania określonej pracy – zabezpieczone przed ich
wypadnięciem, wyślizgnięciem i w konsekwencji upadkiem z wysokości;
 telefon komórkowy;
 apteczka pierwszej pomocy.
33
WYKONYWANIE PRACY NA WYSOKOŚCI
PRZEZ DWIE OSOBY
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (NIEOBOWIĄZUJĄCE
ROZPORZĄDZENIE):
-na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których wymagane jest
stosowanie środków ochrony indywidualnej;
- w wykopach i wyrobiskach o głębokości od 2 m.
34
DOBÓR WARUNKÓW PRACY
•
•
•
•
•
•
prace na wysokości mogą być prowadzone od świtu do zmierzchu;
prace na wysokości mogą być prowadzone wyłącznie przy braku opadów
atmosferycznych;
konstrukcja wysokościowa nie może być oblodzona;
w przypadku zbliżania się burzy lub w czasie jej trwania, z uwagi na groźbę
porażenia spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi, prace
wysokościowe należy bezwzględnie przerwać;
prace na wysokości mogą być prowadzone, gdy temperatura powietrza jest
wyższa niż -5° C;
prace na wysokości mogą być prowadzone gdy prędkość wiatru jest mniejsza
niż 10 m/s;
35
URZADZENIA
NIEZBĘDNE DO
PRAWIDŁOWEGO
ZABEZPIECZENIA
PRAC NA DACHU
36
URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE
ocynkowany
stalowy
uchwyt
(zaczep)
ocynkowany
stalowy uchwyt
(zaczep)
lekka, odporna
obudowa
wykonana z
tworzywa
sztucznego
obudowa do pracy
w szczególnie
trudnych warunkach
wykonana ze stali
ocynkowanej
pokrytej lakierem
proszkowym
odporna na
ścieranie
taśma (22 m)
poliestrowa
22 mm z
rdzeniem
pierścień
prowadzący
linę ze stali
nierdzewnej
ocynkowana
linka stalowa
Ø 4 mm
lekki
zatrzaśnik
aluminiowy
Typ – WR 200
masywny
zatrzaśnik
stalowy
Typ - CR 210
37
Download