wykaz prac szczególnie niebezpiecznych

advertisement
Załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy
Miejskiego Zakładu i Kanalizacji w Sławkowie
z sierpnia 2015 r.
WYKAZ
PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH DLA
MIEJSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I
KAZALIZACJI W SŁAWKOWIE
1. Pojęcie prac szczególnie niebezpiecznych, podstawa prawna opracowania.
DEFINICJA: Prace szczególnie niebezpieczne - to prace o zwiększonym zagrożeniu
lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane za takie przez przepisy
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy lub instrukcje eksploatacji urządzeń
i instalacji bądź przez pracodawcę.
Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się:
•
prace o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 80 do §
110),
 roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
 prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
 prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
 prace na wysokości
• prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji,
• inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach,
uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.
Prace szczególnie niebezpieczne to prace, gdzie ryzyko wypadkowe jest większe niż przy
pracach innego rodzaju w związku z:
•
właściwościami pożarowymi i wybuchowymi surowców, półproduktów lub innych
substancji używanych w procesie technologicznym, transporcie, magazynowaniu itp.
•
pracą poniżej gruntu czy pod ziemią,
•
pracą na wysokości,
•
pracą z prądem elektrycznym,
•
pracą wewnątrz zbiorników, kanałów, studni,
• z mechanicznymi środkami transportu (suwnice, wózki jezdniowe z napędem silnikowym,
dźwigi, żurawie itp.),
• właściwościami żrącymi i toksycznymi surowców, półproduktów lub innych substancji
używanych w procesie technologicznym, transporcie, magazynowaniu itp.
Pracodawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie
niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy oraz powinien określić szczegółowe wymagania
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza
zapewnić:
• bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,
• odpowiednie środki zabezpieczające,
• instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:
-
imienny podział pracy,
-
kolejność wykonywania zadań,
-
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.
Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą uprawnieni pracownicy:
• bez przeciwwskazań lekarskich,
• pełnoletni,
• dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa przy tych pracach,
• posiadający dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektórych rodzajach prac
szczególnie niebezpiecznych (używanie do pracy aparatów tlenowych i na sprężone
powietrze, używanie odzieży gazoszczelnej, obsługa środków transportu mechanicznego
itd.]
2. Rodzaje prac szczególnie niebezpiecznych.
2.1. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu zakładu lub jego części
Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania
ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy
innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane
w sposób nie narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające
z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.
§1
1. Przed rozpoczęciem robót, o których mowa w punkcie 2.1., pracodawca, u którego mają
być prowadzone roboty, i osoba kierująca robotami powinni ustalić w podpisanym
protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków
w tym zakresie.
2. 0 prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy
stosować w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników
przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego
sąsiedztwie.
3. Teren prowadzenia robót, o których mowa w punkcie 2.1., powinien być wydzielony i
wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o
rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń
{siatki, bariery itp.).
§2
1. Spawanie wykonywane w ramach robót, o których mowa w punkcie 2.1., powinno być
prowadzone na podstawie pisemnego pozwolenia wydanego w trybie ustalonym u danego
pracodawcy.
2. Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali
regulują odrębne przepisy.
2.2. Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i
w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych.
Przepisy niniejszej części dotyczą pracy w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach
kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych zamkniętych przestrzeniach, do
których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny
sposób utrudnione, zwanych dalej "zbiornikami".
§1
1. Podjęcie i prowadzenie pracy w zbiornikach może nastąpić jedynie na podstawie
pisemnego pozwolenia wydanego w trybie ustalonym przez pracodawcę.
2. Przy pracach w zbiornikach należy zapewnić stały nadzór. Osoba wydająca polecenie
wykonania takiej pracy powinna sprawdzić, czy przygotowania organizacyjne i techniczne
zapewniają bezpieczeństwo pracownikom podczas wykonywania pracy.
3. W czasie pracy w zbiorniku należy zapewnić możliwość udzielenia pracownikowi
natychmiastowej pierwszej pomocy w razie nagłej potrzeby lub wypadku,
§2
1. Prace w zbiornikach mogą być podjęte i prowadzone, z zastrzeżeniem ust. 2, po
spełnieniu następujących wymagań:
1. zbiornik należy opróżnić i wstępnie oczyścić przez przemycie, przedmuchanie parą
lub gazem obojętnym oraz przedmuchanie powietrzem; przedmuchiwanie
zbiornika tlenem jest niedopuszczalne,
2. jeżeli praca w zbiorniku może być związana z zagrożeniem pożarowym, należy
stosować niezbędne środki ochrony przeciwpożarowej,
3. odłączyć dopływ do zbiornika materiałów, substancji i czynników z innych
zbiorników, przewodów, aparatury itp.,
4. znajdujące się we wnętrzu zbiornika grzejniki, urządzenia ruchome i inne mogące
stworzyć zagrożenie należy odłączyć od źródeł zasilania,
5. na czas trwania prac w zbiorniku należy wyłączyć z ruchu lub unieruchomić tory
kolejowe, zwrotnice, przenośniki, miejsca zsypu itp., znajdujące się nad
zbiornikiem,
6. bezpośrednio przed przystąpieniem do pracy wewnątrz zbiornika powietrze w
zbiorniku należy zbadać na zawartość tlenu oraz gazów i par substancji
toksycznych i palnych,
7. temperatura powietrza w zbiorniku powinna być równa temperaturze otoczenia,
8. zapewnienie niezbędnych środków ochrony zbiorowej lub/i indywidualnej.
2. Wymagania określone w ust. 1 pkt. 1 nie dotyczą przygotowania kanału do
wykonywania w nim pracy, a pkt. 3 - kanału i studzienki kanalizacyjnej. Przed
wykonywaniem prac w kanale lub studzience należy przewietrzyć dany odcinek
kanału, pozostawiając otwarte włazy, oraz wyłączyć ten odcinek kanalizacyjny,
a jeżeli to nie jest możliwe - maksymalnie ograniczyć spływ ścieków.
§3
Bezpośrednio przed przystąpieniem pracowników do pracy w zbiorniku osoba kierująca
pracownikami jest obowiązana poinformować ich o:
1. zakresie pracy, jaką mają wykonać,
2. rodzaju zagrożeń, jakie mogą wystąpić,
3. niezbędnych środkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz o sposobie ich stosowania,
4. sposobie sygnalizacji między pracującymi wewnątrz zbiornika a asekurującymi ich na
zewnątrz zbiornika,
5. postępowaniu w razie wystąpienia zagrożenia.
§4
1. Pracownik lub pracownicy wykonujący pracę wewnątrz zbiornika powinni być asekurowani co
najmniej przez jedną osobę znajdującą się na zewnątrz. Osoba asekurująca powinna być w
stałym kontakcie z pracownikami znajdującymi się wewnątrz zbiornika oraz mieć możliwość
niezwłocznego powiadomienia innych osób mogących, w razie potrzeby, niezwłocznie udzielić
pomocy.
2. Pracownik
wchodzący
do
wnętrza
zbiornika
powinien
być wyposażony
w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, a w szczególności:
1. szelki bezpieczeństwa z linką umocowaną do odpowiednio wytrzymałego elementu
konstrukcji zewnętrznej,
2. hełm ochronny i odzież ochronną,
3. sprzęt izolujący ochronny układu oddechowego.
3. Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej osoby asekurującej powinno być takie,
jak wyposażenie pracowników wchodzących do wnętrza zbiornika.
4. Niestosowanie ochron układu oddechowego jest dopuszczalne wyłącznie w warunkach, gdy
zawartość tlenu w powietrzu zbiornika wynosi co najmniej 18% oraz gdy w powietrzu tym nie
występują substancje szkodliwe dla zdrowia w stężeniu przekraczającym najwyższe
dopuszczalne stężenie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ani nie istnieje
niebezpieczeństwo ich wystąpienia podczas przebywania pracownika w zbiorniku.
5. Decyzję o niestosowaniu przez pracowników ochron układu oddechowego w związku ze
spełnieniem warunków, o których mowa w ust. 4, może podjąć jedynie osoba kierująca
pracownikami.
§5
1. W czasie przebywania pracowników wewnątrz zbiornika wszystkie włazy powinny być
otwarte, a jeżeli nie jest to wystarczające do utrzymania wymaganych parametrów
powietrza w zbiorniku - należy w tym czasie stosować stały nadmuch powietrza.
2. Wnętrze zbiornika powinno być oświetlone przy użyciu źródła światła elektrycznego o
bezpiecznym napięciu.
3. Transport narzędzi, innych przedmiotów i materiałów wewnątrz zbiornika powinien
odbywać się w sposób nie stwarzający zagrożeń i uciążliwości dla zatrudnionych tam
pracowników.
4. Jeżeli istnieje możliwość powstania stężeń wybuchowych w zbiorniku, należy
zastosować środki zapobiegające wybuchowi.
5. Jeżeli praca ma być wykonana wewnątrz zbiornika zawierającego materiały płynne lub
sypkie, w którym istnieje możliwość utonięcia lub zasypania pracownika - niezależnie od
zabezpieczenia odpowiednimi środkami ochrony indywidualnej - pracownik powinien być
opuszczany do wnętrza na pomoście lub innym urządzeniu umożliwiającym bezpieczne
wykonanie pracy.
2.3. Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych.
Materiałami niebezpiecznymi w rozumieniu rozporządzenia są w szczególności substancje i
preparaty
chemiczne
zaliczone
do
niebezpiecznych,
zgodnie
z
przepisami
w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenia dla zdrowia lub życia.
§1
1. Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o właściwościach fizycznych,
chemicznych i biologicznych stosowanych w zakładzie pracy materiałów, półfabrykatów i
wyrobów gotowych oraz o stopniu ich szkodliwości dla zdrowia pracowników, a także o
sposobach bezpiecznego ich stosowania oraz postępowania z nimi w sytuacjach
awaryjnych.
2. Materiały
niebezpieczne
należy
przechowywać
w
miejscach
i
opakowaniach
przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych.
3. W czasie transportu, składowania i stosowania materiałów niebezpiecznych należy
stosować odpowiednie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej - chroniące
pracowników przed szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem tych materiałów.
§2
1. Przy przechowywaniu ciekłego materiału niebezpiecznego w stałych zbiornikach należy:
 stosować
odpowiednie
zabezpieczenia
przed
rozlewaniem
i rozprzestrzenianiem się zawartości zbiornika w razie jego uszkodzenia, jak
np. wanny, rynny, koryta, zbiorniki rezerwowe,
 zapewnić urządzenie do bezpiecznego pomiaru ilości cieczy zawartej
w zbiorniku,
 uniemożliwić dostęp osób niepowołanych do miejsc, w których znajdują się
zbiorniki.
§3
Szczegółowe warunki przechowywania, transportu i zastosowania materiałów niebezpiecznych
określają odpowiednie, odrębne przepisy.
2.4. Prace na wysokości.
Praca na wysokości to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co
najmniej 1,0 m nad poziomem gruntu lub podłogi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy
na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:
 osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi
ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,
 wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące
pracownika przed upadkiem z wysokości.
§1
Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub
ziemi (a), na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących
jako przejścia, powinny być:
• zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na
wysokości co najmniej 1,1 m (b),
• krawężniki o wysokości co najmniej 0,15 m(c),
• pomiędzy poręczą i krawężnikiem (d) powinna być umieszczona w połowie wysokości
poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający
wypadnięcie osób.
W przypadku, gdy poczynania techniczne i organizacyjne nie mogą zapewnić pełnego
bezpieczeństwa pracy na wysokości, należy bezwzględnie stosować właściwe środki ochrony
indywidualnej, a przede wszystkim sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, tj.: szelki
bezpieczeństwa stosowane w połączeniu z linką mocowaną do uchwytu, a często także z
urządzeniem samohamownym tzw. aparatem bezpieczeństwa) lub amortyzatorem włókienniczym
oraz hełmy ochronne. Wybór właściwego sprzętu oraz zakres jego stosowania powinien być
uzależniony od rodzaju robót, a także od stopnia zagrożenia zdrowia i życia na stanowisku pracy.
Szelki z linką bezpieczeństwa ograniczają poruszanie się pracowników do obszaru
wyznaczonego długością linki. Linka z urządzeniem samohamownym umożliwia zbliżanie się
do krawędzi płaszczyzny, na której wykonywane są prace i jednocześnie zabezpiecza przed
upadkiem z wysokości i musi być tak dobrana jej długość aby pracownik w chwili upadku z
wysokości nie uderzył w powierzchnię ziemi lub podłogi. Długość linki bez wyżej
wymienionego urządzenia nie może być większa niż 1m .
§2
1. Pracodawca zlecając wykonywanie prac na wysokości powinien określić szczegółowe
wymagania bhp przy ich wykonywaniu, a w szczególności zapewnić:
- bezpośredni nadzór nad tymi pracami przez wyznaczone w tym celu osoby;
- odpowiednie środki zabezpieczające;
- instruktarz na stanowisku pracy;
2. Prace na wysokości powyżej 2 m, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokości, muszą być wykonywane przez co najmniej 2 osoby.
§3
Do pracy na wysokości można dopuścić wyłącznie pracownika posiadającego orzeczenie
lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania takiej pracy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z 30.05.1996 r. w sprawie
przeprowadzenia badan lekarskich pracownicy wykonujący pracę na wysokości do 3,0 m
podlegają
badaniom
profilaktycznym:
ogólnym,
neurologicznym,
okulistycznym,
otolaryngologicznym, natomiast przy pracy powyżej 3,0 m badaniom; ogólnym, neurologicznym,
okulistycznym, otolaryngologicznym z oceną błędników.
§4
Prace na wysokości mogą być wykonywane m. in. z poziomu odpowiednio wyniesionych
podestów stałych lub ruchomych, rusztowań, drabin, urządzeń krzesełkowych.
§5
Osoby wykonujące prace na wysokości powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości
przez zastosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. Najbardziej powszechnym
zabezpieczeniem pracujących z podestu jest balustrada składająca się z deski krawężnikowej o
wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej na wysokości 1,1 m. Wolna przestrzeń między deską a
poręczą powinna być wypełniona tak, aby uniemożliwiało to wypadnięcie osób, np. przez
zamontowanie siatki ochronnej lub poprzeczek. Prace z podestów powinny być organizowane i
wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady
lub obrys urządzenia, na którym stoi. Indywidualnymi środkami ochrony przed upadkiem z
wysokości są w szczególności:
- uprzęże, w tym szelki bezpieczeństwa i pasy biodrowe;
- linki bezpieczeństwa;
- amortyzatory;
- urządzenia samohamowne;
- inne środki chroniące przed upadkiem.
Prace na drabinach:
Do najpowszechniej występujących prac na wysokości należą prace wykonywane przy użyciu
różnego rodzaju drabin przenośnych.
Przy użyciu drabin przenośnych niedopuszczalne jest w szczególności:
- stosowanie drabin posiadających jakiekolwiek uszkodzenia;
- stosowania drabiny jako drogi stałego transportu oraz do przenoszenia ciężarów o masie
powyżej 10 kg;
- używanie drabiny rozstawnej jako przystawnej;
- ustawianie drabiny na niestabilnym podłożu;
- opieranie drabiny przystawnej o śliskie płaszczyzny, obiekty lekkie lub wywrotne;
- stawianie drabiny przed zamkniętymi drzwiami, jeżeli nie są one zamknięte na klucz od strony
ustawionej drabiny;
- ustawianie drabin w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i innych urządzeń, w sposób
stwarzający zagrożenie;
- wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej;
- przenoszenie drabiny o długości powyżej 4 m przez jedną osobę;
- wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych;
- wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych na wysokości powyżej 4 m;
- wykonywanie robot ciesielskich na wysokości powyżej 3m, bez względu na rodzaj drabiny;

Drabina przystawna powinna wystawać ponad powierzchnię, na którą prowadzi, co
najmniej 0,75 m, a kąt jej nachylenia powinien wynosić od 65 do 75°;
Rusztowania i ruchome podesty robocze.
•
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie
•
z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym;
•
Montaż, eksploatacji i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione;
- jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu i gołoledzi;
- w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s;
•
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
- mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty i do
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;
- mieć stabilną konstrukcję;
- zapewnić możliwość wykonywania robót w pozycji ograniczającej nadmierny wysiłek;
- mieć balustradę;
Załącznik nr i do opracowania „ Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych "
WYKAZ PRAC NIEBEZPIECZNYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
(wykonywane przez co najmniej 2 osoby)zatwierdzone zarządzeniem Kierownika
Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie
Podstawa prawna : Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - Dział XX
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (Dziennik Ustaw Rok 1998 Nr 21
poz. 94)
Artykuł 225 § 1: Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby prace, przy których istnieje
możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub
życia ludzkiego, były wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji.
Artykuł 225 § 2 : Wykaz prac, o których mowa w § 1, ustala pracodawca po konsultacji z
pracownikami lub ich przedstawicielami, uwzględniając przepisy
wydane na podstawie art. 2371S
Artykuł 23715 § 1: Minister pracy i polityki socjalnej w porozumieniu z ministrem zdrowia
i opieki społecznej określi, w drodze rozporządzenia, ogólnie
obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące prac
wykonywanych w różnych gałęziach pracy.
Artykuł 23715 § 1: Ministrowie właściwi dla określonych gałęzi pracy lub rodzajów prac w
porozumieniu z ministrem pracy i polityki socjalnej oraz ministrem
zdrowia i opieki społecznej określą, w drodze rozporządzenia,
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące tych gałęzi lub
prac.
1. Pompownia:
- konserwacja i czyszczenie studni zbiorczej i ścieków surowych;
2. Krata;
- konserwacja i czyszczenie;
3. Osadnik Imchoffa:
- konserwacja i czyszczenie;
4. Oczyszczalnia „Bioblok":
a. komora beztlenowa;
b. komora osadu czynnego;
c. osadniki wtórne;
- konserwacja i czyszczenie;
5. Zagęszczacz (zbiornik osadu nadmiernego):
- konserwacja;
6. Studnie pomiarowe:
- konserwacja i czyszczenie;
7. Studzienki kanalizacyjne:
- konserwacja i czyszczenie
8. Prace wykonywane wewnątrz zbiorników, kotłów silosów i urządzeń
technologicznych, w tym prace w zbiornikach otwartych, które nie pozwalają na
bezpośredni kontakt wizualny z co najmniej z jednym pracownikiem;
9. Prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające
posługiwania się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo w
pomieszczeniach zagrożonych wybuchem lub pożarem;
10. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub
częściowo pod napięciem, z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o
napięciu do 1 kV bezpieczników i żarówek (świetlówek);
11. Prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich
części znajdujących się pod napięciem;
12. Prace przy wykonywaniu prób i pomiarów w zakładach energetycznych oraz innych
zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych,
z wyłączeniem prac stale wykonywanych przez wyznaczonych pracowników w
ustalonych miejscach pracy (laboratoria , stacje prób);
13. Prace wykonywane na wysokościach powyżej 2 m w przypadkach,
w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokości;
14. Prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2 m;
15. Prace ziemne wykonywane metodą bezodkrywkową;
Załącznik nr 2 do opracowania „
Wykaz prac szczególnie
niebezpiecznych "
WYKAZ
Prac niebezpiecznych ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego
1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla
pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub
szczególnym charakterze.
Dział II. W energetyce
Prace przy wytwarzaniu i przesyłaniu energii elektrycznej i cieplnej oraz przy montażu, remoncie i
eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i cieplnych.
Dział V. W budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych
I. Roboty wodnokanalizacyjne oraz budowa rurociągów w głębokich wykopach.
3. Prace maszynistów ciężkich maszyn budowlanych lub drogowych.
4. Prace zbrojarskie i betoniarskie.
5. Prace przy montażu konstrukcji metalowych na wysokości.
6. Prace malarskie konstrukcji na wysokości.
Dział VIII. W transporcie i łączności
1. Prace kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej
3.5 tony. specjalizowanych, specjalistycznych (specjalnych), pojazdów członowych i ciągników
samochodowych balastowych, autobusów o liczbie miejsc powyżej 15, samochodów
uprzywilejowanych w ruchu w rozumieniu przepisów o ruchu na drogach publicznych,
trolejbusów i motorniczych tramwajów.
2. Prace kierowców ciągników, kombajnów lub pojazdów gąsienicowych.
Dział IX. W gospodarce komunalnej
1. Prace w kanałach ściekowych.
2. Oczyszczanie ścieków i filtrów otwartych.
3. Prace przy wywozie nieczystości stałych i płynnych oraz prace na wysypiskach i wylewiskach
nieczystości, a także prace przy pryzmach kompostowych z nieczystości miejskich.
4. Prace asialciarzy i przy gotowaniu asfaltu.
5. Prace brukarzy.
oryginał
kopia
(nazwa zakładu pracy)
(narwą i imię poleceniodawcy)
Polecenie wykonania pracy
Nr........................................... z dnia ....................
1.Kierującemu zespołem [
- nadzorującemu [
(nazwisko i imię kierującego zespołem - nadzorującego)
(łączna ilość osób w zespole)
Polecam wykonać następujące prace:
2.
W obiekcie przy urządzeniach:
1................................................
2 ................................................
3 ................................................
Planowany termin rozpoczęcia prac :
1
godzina .
2
godzina .
3
godzina.
(data, miesiąc)
3.
Planowany termin zakończenia prac :
1
godzina
2
godzina
3
godzina
(data, miesiąc)
4a.Kordynujący
(nazwisko i mu.; lub stanowisko)
4b.Kieronik robót
(nazwisko I imie lub stanowisko)
5.Dopuszczajcy (osoba przygotowująca miejsce pracy i dopuszczająca do pracy)
(nazwisko i imię lub stanowisko)
6. Warunki i środki bezpiecznego wykonania pracy:
7. Numer i oznaczenie załączników:
8. Planowane przerwy w pracy
- bez przerw
(planowany czas przerw, warunki do spełnienia w czasie przerwy)
(podpis poleceniodawcy)
9. Zmiany w poleceniu:
.1
/
Download