Nazwa opracowania Projekt techniczny Węzła cieplnego Obiekt

advertisement
PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI
BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
mgr.inż. Maria Wierzejska
01-710 Warszawa , ul. Włościańska 4 m 21,
Pracownia, ul. Gen. Zajączka 7 p 27,tel/fax 869-90-95
Nazwa opracowania
Projekt techniczny
Węzła cieplnego
Obiekt
Przedszkole nr 287
Ul. Broniewskiego 81
Warszawa
Branża
Sanitarna
Inwestor
Dzielnica Bielany
m. st. Warszawy
Ul. Przybyszewskiego 70/72
Autor projektu
mgr inż. Maria Wierzejska
nr upr. St-392/75
Sprawdził:
mgr inż. A. Kałuska
upr. Bud. St-367/67
Warszawa lipiec 2007
Dokumentacja projektowa
PROJEKT
TECHNICZNY
węzła cieplnego centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego
i ciepłej wody dla budynku Przedszkola Nr 287 przy
ul. Broniewskiego w Warszawie
SPIS TREŚCI :
1. Dane ogólne
1.1. Podstawa opracowania
2. Opis techniczny
2.1. Wyposażenie węzła cieplnego
2.1.1. Wymienniki ciepła
2.1.2. Pompy : obiegowe c.o., c.t. i cyrkulacyjne c.w.
2.1.3 Urządzenia automatycznej regulacji
2.1.4. Urządzenia filtrujące
2.1.5. Układ uzupełnienia instalacji c.o. i c.t.
2.1.6. Naczynie wzbiorcze ciśnieniowe
2.1.7. Osprzęt (zawory zaporowe, bezpieczeństwa)
2.1.8. Urządzenia do kontroli i pomiarów
2.1.9. Połączenia rurowe
3. Założenia konstrukcyjne
4. Wytyczne budowlane dotyczące pomieszczenia węzła cieplnego
5. Obliczenia hydrauliczne wraz z doborem urządzeń
6. Usytuowanie urządzeń w pomieszczeniu węzła cieplnego
7. Schemat technologiczny węzła cieplnego
8. Wykaz urządzeń i osprzętu węzła cieplnego
Strona : 1
Dokumentacja projektowa
1. Dane ogólne
Przedszkole jest obiektem istniejącym wyposażonym w istniejącym
węzeł cieplny dla potrzeb co i ccw.Pomieszczenie węzła zlokalizowane
jest w piwnicy budynku Węzeł dla potrzeb co i ccw w złym stanie
technicznym.
W 2007 r. Wykonano projekty modernizacji przedszkola wymiany
instalacji co, ccw i wentylacji.
Niniejsze opracowanie obejmuje wymianę istniejącego węzła zwiazaną z
wyżej wymienionym remontem.
1.1 Stan istniejacy .
Pomieszczenie węzła pozostaje w tym samym miejscu. Zgodnie z
życzeniem inwestora istniejące przyłącze sieci cieplnej pozostawić bez
zmian.
Istniejace pomieszczenie węzła posiada oświetlenie naturalne- okno
oswietlenie elektryczne , studzienkę schładzającą oraz zlew połaczone
grawitacyjnie kanalizacją, W pomieszczeniu brak kanału „ Z” oraz
kanału wentylacji wyciągowej podłoga w pomieszczeniu w złym stanie
technicznym Pomieszczenie o wysokości 2,25 m w świetle
Aby pomieszczenie odpowiadało normie PN-B-02423 należy wykonać
Kanał ‘Z’ oraz wentylację wyciągową oraz poprawić posadzkę w
pomieszczeniu węzła
Istniejący węzeł cieplny wyposażony jest w wymienniki Jad 5/36 dla co
oraz wymienniki Jad 3/18 dla ccw I i II st Pompy obiegowe co
UPS40-120Grundfos pompy cyrkulacyjne UP 25-40 Grundfos
Węzeł wyposażony w licznik ciepła Apator oraz regulator Dp/V Samson
Węzeł w złym stanie technicznym
1.1.
•
•
•
.
•
•
Podstawa opracowania.
przydział ciepła wydany przez SPEC,
protokół założeń eksploatacyjnych SPEC,
dane od projektantów instalacji c.o., c.t. i c.w.,
inwentaryzacja pomieszczeń węzła
informacja o obiekcie wydana przez ZEC Zoliborz
katalogi urządzeń i liczników ciepła,
obowiązujące normy i przepisy
Strona : 2
Dokumentacja projektowa
2. Opis techniczny.
2.1. Wyposażenie węzła cieplnego
Celem, jaki zakładamy przy projektowaniu węzła cieplnego c.o., c.t.
i c.w. jest uzyskanie komfortu cieplnego ogrzewanych pomieszczeń,
zapewnienie wymaganej ilości ciepła dla instalacji c.t., oraz dostawa ciepłej
wody użytkowej. Aby to osiągnąć, węzeł powinien być wyposażony
w następujące grupy urządzeń:
1. wymienniki ciepła c.o., c.t. i c.w.,
2. pompy : obiegowe : c.o. c.t. oraz cyrkulacyjne c.w.,
3. urządzenia automatycznej regulacji,
4. urządzenia filtrujące,
5. układ uzupełnienia instalacji c.o. i c.t.,
6. naczynia wzbiorcze ciśnieniowe,
7. osprzęt (zawory zaporowe, bezpieczeństwa),
8. urządzenia do kontroli i pomiarów,
9. urządzenia elektryczne
10.wszelkie niezbędne połączenia rurowe.
Zgodnie z wymogami zawartymi w Dz.U. Nr 1384 oraz rozporządzenia
Ministra Infrastruktury projektowany węzeł cieplny będzie przystosowany do
dezynfekcji termicznej (niszczenie bakterii Legionella).
W tym celu obwód regulacji c.w. wyposażono dodatkowo w czujnik
temperatury 5207-64 f-my Samson.
Temperaturę w instalacji należy zwiększyć do ponad 70 o C. Podczas
podgrzewania muszą być zamknięte wszystkie punkty poboru wody, a pompa
cyrkulacyjna musi pracować bez przerwy aż do osiągnięcia temp. 70 o C na
cyrkulacji przed wlotem do podgrzewacza wody pitnej.
Przy przeprowadzaniu dezynfekcji termicznej należy zapewnić odpowiednią
ochronę przed poparzeniem.
Projektowany węzeł cieplny wyposażony będzie w skrzynkę rozdzielczą,
z której zasilane będą urządzenia elektryczne – wg odrębnego opracowania.
2.1.1. Wymienniki ciepła
Transformacja parametrów termodynamicznych w węźle następuje w
wymiennikach płytowych firmy A lfa Laval,
Konstrukcja wymienników tego typu pozwala na osiągnięcie dużych
mocy cieplnych, przy niewielkich rozmiarach samego wymiennika. Ze
względu na to, że po obu stronach powierzchni wymiany ciepła zachodzi
Strona : 3
Dokumentacja projektowa
konwekcja wymuszona, a przepływ ma charakter burzliwy, to współczynnik
przenikania ciepła może dochodzić do 2 - 5 kW/(m2K). Wymienniki te
zapewniają wysokie schłodzenia wody sieciowej.
Wymienniki ciepła wykonane są ze stali konstrukcyjnej wysokiej jakości
- jest to stal kwasoodporna typu AISI 316.
Układ węzła i odpowiedni układ zamocowania wymienników
uniemożliwia przenoszenie na ich króćce sił i momentów gnących od
instalacji.
2.1.2. Pompy : obiegowa c.o. i c.t. oraz cyrkulacyjna c.w.
Prawidłowy obieg wody instalacyjnej c.o. zapewnią pompy obiegowe
typu Magna 25-60, c.t. – Magna 25-60 zaś ciągłość dostawy ciepłej wody pompy cyrkulacyjne typu UPE 25-40B firmy Grundfos.
Specjalny
układ
sterowania
powoduje
cykliczne,
krótkotrwałe
uruchamianie pomp c.o. i c.t. w okresie letnim.
Wszystkie pompy pracują w układzie 1 pracująca+1 rezerwowa.
2.1.3. Urządzenia automatycznej regulacji
Węzeł cieplny wyposażony będzie w system automatycznej regulacji
temperatury w instalacji c.o., c.t. i c.w.u. System złożony jest z urządzeń
firmy SAMSON i tworzą go :
elektroniczny regulator temperatury c.o.,c.t. i c.w. typu Trovis 5179,

zawór regulacyjny c.o. typu 3222 z siłownikiem 5825-10,

zawór regulacyjny c.t. typu 3222 z siłownikiem 5825-10,

zawór regulacyjny c.w. typu 3222 z siłownikiem 5825-10,

czujnik temperatury instalacji c.o. typu 5277-2,

czujnik temperatury instalacji c.t. typu 5277-2,

czujnik temperatury powrotu wody sieciowej c.o. typu 5277-2,

czujnik temperatury powrotu wody sieciowej c.t. typu 5277-2,

czujniki zanurzeniowe temperatury c.w. (instalacji, cyrkulacji) typu
5207-64,

czujnik temperatury zewnętrznej 5227-2

termostat bezpieczeństwa (instalacja c.o.) STW 5313-5.

termostat bezpieczeństwa (instalacja c.w.) STB 5315-1.
Stabilizację ciśnienia (oraz ograniczenie przepływu) po stronie
sieciowej węzła osiąga się przez zastosowanie regulatora różnicy ciśnień i
przepływu typu 47-1. (dostarczy i zamontuje SPEC)

Strona : 4
Dokumentacja projektowa
2.1.4. Urządzenia filtrujące
W
celu
zabezpieczenia
urządzeń
przed
zanieczyszczeniami
mechanicznymi zastosowano po stronie sieciowej odmulacz siatkowy oraz
filtry siatkowe . Po stronie instalacyjnej c.o. i c.t. zastosowano odmulacze
siatkowe z wkładem magnetycznym oraz filtry siatkowe.
Na doprowadzeniu zimnej wody i cyrkulacji do wymiennika c.w.,
zamontowane będą filtry siatkowe gwintowane.
2.1.5. Układ uzupełnienia instalacji c.o.
Projektowany węzeł cieplny będzie wyposażony w system uzupełnienia
instalacji c.o. i c.t. z powrotu wysokich parametrów.
2.1.6. Naczynie wzbiorcze ciśnieniowe
W celu zabezpieczenia instalacji c.o. i c.t. przed nadmiernym wzrostem
ciśnienia na skutek powiększania objętości nośnika ciepła przy wzroście
temperatury zaprojektowano ciśnieniowe naczynia wzbiorcze f-my Reflex.
Dla instalacji c.o. i c.t. naczynie przeponowe typu N. (są to naczynia
przeponowe typu zamkniętego. Elastyczna przepona oddzielająca poduszkę
gazową od nośnika ciepła, zabezpiecza zład przed napowietrzeniem.
Projektowane naczynia wzbiorcze będą montowane w pomieszczeniu węzła,
co znacznie uprości ich obsługę eksploatacyjną.)
2.1.7. Osprzęt (zawory zaporowe, bezpieczeństwa)
Węzeł cieplny będzie wyposażony w kulowe zawory odcinające:
- po stronie parametrów wysokich - zawory zaporowe spawalne- główne
odcinające oraz odpowietrzenia i odwodnienia),
- po stronie parametrów niskich – zawory gwintowane.
Cały system c.o. i c.t. wraz urządzeniami współpracującymi
(wymienniki, pompy, naczynia ciśnieniowe) jest zabezpieczony od wzrostu
ciśnienia ponad wartość dopuszczalną za pomocą zaworów bezpieczeństwa
typu SYR. Instalacja ciepłej wody jest zabezpieczona przed nadmiernym
wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu bezpieczeństwa typu SYR. Po stronie
wody sieciowej nie jest wymagany zawór bezpieczeństwa, ponieważ
wszystkie urządzenia w tym obiegu muszą wytrzymać ciśnienie robocze sieci,
a cały system jest zabezpieczony w źródle ciepła.
W celu odpowietrzenia węzła w najwyższych jego punktach
zamontowane będą przewody odprowadzające powietrze wyposażone w
Strona : 5
Dokumentacja projektowa
zawory kulowe. W najniższych miejscach węzła - po stronie sieciowej i
instalacyjnej - zostaną zamontowane przewody z zaworami kulowymi, które
umożliwią odwodnienia urządzeń. Na instalacji c.o. i c.t. należy zamontować
zawór automatycznego odprowadzenia powietrza typu TACO.
2.1.8. Urządzenia do kontroli i pomiarów
Węzeł cieplny będzie wyposażony w urządzenia pozwalające mierzyć
zużycie energii cieplnej oraz kontrolować pracę:
- ultradźwiękowe liczniki energii cieplnej firmy Kamstrup (główny),
składające się z:
⇒
miernika objętości przepływu,
⇒
dwóch czujników temperatury,
⇒
elektronicznego mechanizmu liczącego MULTICAL.
Przelicznik z czujnikami temperatury jest zespołem, który mierzy
temperaturę wody sieciowej na zasilaniu i na powrocie węzła, otrzymuje
sygnał z miernika przepływu, a następnie oblicza i wskazuje ilość
dostarczonego ciepła (Licznik dostarczy i zamontuje SPEC).
- termometry techniczne - zamontowane w miejscach pomiaru temperatury
czynnika grzewczego,
- manometry - zamontowane w punktach, gdzie następuje zmiana
ciśnienia.
2.1.9. Połączenia rurowe.
Linie przesyłowe wody sieciowej i instalacyjnej w zakresie węzła
cieplnego będą wykonane z rur czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219.
Z atestem ZETOM
Łączenia między nimi zostaną wykonane za pomocą spawania. Rurociągi
węzła kompaktowego po stronie instalacyjnej c.w.u. zostaną wykonane z rur
ze stali nierdzewnej.
Instalacja c.o i c.t oraz instalacja c.c.w została zaprojektowana z rur
polipropylenowych z wkładką aluminiową BOR Plus
3. Założenia konstrukcyjne.
3.1.
Po wykonaniu montażu urządzeń, należy przeprowadzić próbę
ciśnieniową, w celu wyeliminowania ewentualnych nieszczelności
w całym układzie. Próbę wykonać : BN-64/0330-1
dla części instalacyjnej węzła co i ct na ciśnienie 4 bary.
dla części instalacyjnej węzła c.w na ciśnienie 7,5 bar.
Strona : 6
Dokumentacja projektowa
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
dla części sieciowej węzła na ciśnienie 20 bar.
Wszystkie przewody przesyłowe (oprócz rur ze stali nierdzewnej)
i urządzenia zostaną zabezpieczone przed korozją za pomocą powłok
ochronnych, a następnie pokryte lakierem do metalu.
Wymienniki cieplne, osprzęt i linie przesyłowe w granicach węzła
cieplnego zostaną pokryte izolacją termiczną typu STEINONORM.
Wg PN-B-02421/2000 grubość izolacji dla dn 25 -20 mm
dn32-20 mm
dn 40 –20 mm
Projektowany węzeł cieplny zainstalowany będzie w przeznaczonym
do tego celu pomieszczeniu. Jest to węzeł o konstrukcji szkieletowej z
możliwością
demontażu.
Wielkość podzespołów pozwala na
zastosowanie transportu ręcznego poprzez drzwi o wymiarach
0.8 x 2.0 metra.
Włączenie węzła do pracy wymaga podłączenia 11 króćców: zasilania
i powrotu wody sieciowej, zasilania i powrotu instalacji centralnego
ogrzewania i c.t., podejścia zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji a
także naczynia wzbiorczego przeponowego c.o. i c.t.. Aby zapewnić
prawidłową
pracę
węzła
należy,
po
uruchomieniu
węzła,
przeprowadzić regulację automatyki ciepłowniczej.
dotyczące
4. Wymagania
(wg. PN-99/B-02423)
miejsca
zamontowania
węzła
Pomieszczenie, w którym będzie podłączony węzeł cieplny musi spełniać
określone wymagania oraz być wyposażone w instalacje umożliwiające
wypełnienie założonych funkcji węzła cieplnego. A zatem:

pomieszczenie węzła cieplnego powinno mieć oświetlenie elektryczne
i dzienne,

powinien być min. jeden wpust podłogowy i DN 100 i zlew oraz
studzienka schładzająca podłączoną do kanalizacji

posadzka pomieszczenia powinna być betonowa i pomalowana farbą
odporną na ścieranie i wodę oraz wyprofilowana ze spadkami do wpustu
podłogowego,

drzwi stalowe z atestowanym zamkiem o szerokości min. 80 cm,

okna osiatkowane, zabezpieczone przed włamaniem,

wywiew grawitacyjny,
kanał nawiewny „Z”

w pomieszczeniu węzła należy zamontować zlew.
Strona : 7
Dokumentacja projektowa
Przed przystąpieniem do montażu węzła należy sprawdzić zgodność
wymiarów pomieszczenia z projektem.
Pomieszczenie węzła jest pomieszczeniem istniejącym
Wyposażonym w okno ,oświetlenie elektryczne , zlew i studzienkę
schładzającą połączoną grawitacyjnie do kanalizacji .
Wysokość pomieszczenia 2,25 m w świetle
Brak kanału nawiewnego „Z” oraz kanału wyciągowego
Należy wykonać wentylację nawiewną i wywiewną oraz wykonać remont
posadzki węzła znajdującego się w bardzo złym stanie technicznym.
Kanał nawiewny „ Z” wyprowadzić 2 m nad poziom terenu i 0,5 m nad
poziom posadzki węzła
Kubatura pomieszczenia 55,14 m 3 krotność wymian 5 w/h
Przekrój kanału nawiewnego F= 0,038 m 2
Przyjęto kanał ‘Z’ o wymiarach 0,2x0,2 m
Kanał wyciągowy o wymiarach 0,14x0,14 m wyprowadzony nad dach bud.i 30 cm pod
stropem węzła
Przeanalizować możliwość wykorzystania istniejących kanałów
wentylacyjnych znajdujących się w sąsiedztwie węzła
Węzeł cieplny należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi
normami, normatywami i wytycznymi eksploatacyjnymi SPEC.
1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 106/00
poz. 1126 , Nr 109/00 poz.1157 , Nr 120/00 poz. 1268 , Nr 5/01 poz. 42
, Nr 100/01 poz. 1085 , Nr 110/01 poz. 1190 , Nr 115/01 poz. 1229 , Nr
129/01 poz. 1439)
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844)
3) Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i
rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93)
4) Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z
dnia 2 listopada 1954 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy spawaniu i cięciu metali (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259)
5) Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z
dnia 15 maja 1954 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
użytkowaniu
butli
z
gazami
sprężonymi
,
skroplonymi
i
Strona : 8
Dokumentacja projektowa
rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz. U. Nr 29/54 poz. 115 z
późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych
warunków)
Warunki techniczne wykonania, badania, prób i odbioru określają normy:
PN-EN 288-1:1999 - Wymagania i badania dla procedur spawalniczych . Przepisy
ogólne dotyczące łączenia spawaniem .
PN-EN 288-2:1999 - Wymagania i badania dla procedur spawalniczych . Instrukcja
technologiczna spawania łukowego .
PN-EN 288-3:1999 - Wymagania i badania dla procedur spawalniczych . Badania
technologii spawania łukowego stali .
PN-EN 970:1999
Badania wizualne .
- Spawalnictwo . Badania nieniszczące złączy spawanych .
PN ISO 4200:1998 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcówkach .
Wymiary i masy na jednostkę długości .
PN ISO 6761:1996
spawania .
- Rury stalowe . Przygotowanie końcówek rur i kształtek do
PN-87/M-69772
- Spawalnictwo . Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na
podstawie radiogramów .
PN-85/M-69775
- Spawalnictwo . Wadliwość złączy spawanych . Oznaczenie
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych .
PN-89/M-69777
- Spawalnictwo . Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na
podstawie wyników badań ultradźwiękowych .
PN-92M-34031
- Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania
PN-M-34031/A1:1996 i badania .
PN-91/B-02416
- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu
zamkniętego , przyłączonych do sieci cieplnych . Wymagania .
PN-76/B-02440
- Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej . Wymagania .
BN-64/0330-1
- Ciśnienie nominalne , robocze i próbne w sieciach cieplnych oraz
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II.
Instalacje sanitarne i przemysłowe .
PN-B-02421/2000 - Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.
Wymagania i badania
PN-93/C-04607
- Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania jakości .
Strona : 9
Dokumentacja projektowa
PN-99/8864-46
- Węzły ciepłownicze , klasyfikacja , wymagania przy odbiorze .
Terminologia przyjęta w niniejszym projekcie zgodna z normą
PN-90/B-01421 oraz PN-90/B01430 – Ogrzewnictwo . Instalacje centralnego
ogrzewania . Terminologia .
Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i
instalacjach energetycznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót
budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13/72
poz. 93) .
Roboty montażowe – prowadzić wg wymagań normy
PN- M- 34031:1992 i PN-M-34031/A1
Dopuszcza się zmiany w wyposażeniu węzła na urządzenia
i materiały równoważne
Informacja o „BIOZ”
W ramach zadania planuje się następujący zakres robót:
·
montaż instalacji, armatury, urządzeń oraz modułów (segmentów) węzła
cieplnego,
·
wykonanie próby szczelności,
·
zabezpieczenie ciepłochronne rur,
·
wykonywanie prac budowlanych,
·
wykonywanie robót elektrycznych,
·
zamurowanie przebić i uzupełnienie tynku,
·
czynności rozruchowe i regulacyjne.
Wskazanie zagrożeń podczas realizacji robót.
Podczas prac instalacyjnych istnieje możliwość poparzenia .
Sposób prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do robót.
Podczas prowadzenia kolejnych etapów zadania konieczne jest
przeprowadzenie odrębnych instrukcji stanowiskowych stosownie do zakresu
prowadzonych robót.
Środki bezpieczeństwa.
W celu uniknięcia zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia roboty prowadzić
Strona : 10
Dokumentacja projektowa
zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
· Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844, z późn. zm. - stosownie do prowadzonych robót,
· Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z późn. zm. - podczas transportu materiałów
sposobem ręcznym,
· Dz. U. Nr 40/2000, poz. 470, - w zakresie prac spawalniczych,
· Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401, - przy pozostałych robotach.
Materiały wykorzystywane podczas budowy składować w sposób nie
utrudniający ewakuacji z terenu działki.
Pracownicy muszą być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej zgodnie z Dz.
U. Nr 91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robót.
Należy przestrzegać instrukcji obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń
wykorzystywanych podczas prowadzenia robót.
Uwagi końcowe.
Z uwagi na zakres i rodzaj prowadzonych robót realizacja inwestycji nie wymaga
opracowania szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - "planu bioz"
wg Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126.
Strona : 11
Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego
DANE DO OBLICZEŃ
Typ węzła: ECWST-P-W-60/60/20
Lokalizacja węzła: Warszawa, Przedszkole Nr 287 - ul. Broniewskiego 81
kod: 910907
1. Parametry temperaturowe sieci LATO
zasilanie
powrót
TZL
TPL
70 °C
25 °C
2. Parametry temperaturowe sieci ZIMA
zasilanie
powrót
TZZ
TPZ
122 °C
60 °C
PZ11min
9,00 atn
Pdysp.Z
Pdysp.L
480 kPa
200 kPa
PMAX
1,6 MPa
3. Minimalne ciśnienie zasilania
4. Ciśnienie dyspozycyjne
zima
lato
5. Ciśnienie dopuszczalne wody sieciowej
6. Parametry temperaturowe instalacji c.o.
zasilanie
powrót
TZCO
TPCO
75 °C
55 °C
7. Parametry temperaturowe instalacji c.t.
zasilanie
powrót
TZCT
TPCT
75 °C
55 °C
8. Parametry temperaturowe instalacji c.w.
zasilanie
powrót
TCW
TZW
60 °C
5 °C
9. Zapotrzebowanie ciepła c.o.
QCO
57,3 kW
10. Zapotrzebowanie ciepła c.t.
QCT
14,7 kW
59,0
29,0
29,5
32,5
11. Zapotrzebowanie ciepła c.w.
maksymalne
średnie
I-stopień 0.5*QCWmax
II-stopień 0.55*QCWmax
QCWmax
QCWśrednie
QCW1
QCW2
12. Opory instalacji
centralne ogrzewanie
ciepła woda użytkowa
ciepło technologiczne
HCO
HCW
HCT
13. Ciśnienie dopuszczalne w instalacji
centralne ogrzewanie
ciepła woda użytkowa
ciepło technologiczne
PMAXCO
PMAXCW
PMAXCT
0,30 MPa
0,60 MPa
0,30 MPa
14. Ciśnienie statyczne
instalacja c.o.
instalacja c.t.
PSTATCO
PSTATCT
1,00 bar
1,00 bar
kW
kW
kW
kW
14 kPa
20 kPa
4 kPa
Strona12
Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego
OBLICZENIA PRZEPŁYWÓW
Przepływy - strona sieciowa
przepływ wody sieciowej c.o.
przepływ wody sieciowej c.t.
przepływ wody sieciowej c.w. - lato
dla ∆T=25°C
przepływ wody sieciowej c.w. - II-stopień
przepływ wody sieciowej c.w. - I-stopień Gsco+Gscwz2
przepływ wody sieciowej - zima
Przepływy - strona instalacyjna
przepływ wody instalacyjnej c.o.
przepływ wody instalacyjnej c.t.
przepływ wody instalacyjnej c.w.
przepływ wody cyrkulacji
0,22
0,06
0,31
0,31
Gscwz1
Gmsc
0,53 kg/s
0,59 kg/s
1,91 t/h
2,11 t/h
3
1,93 m /h
3
2,13 m /h
0,68
0,18
0,26
0,15
2,46
0,63
0,92
0,54
2,48
0,64
0,93
0,55
Gico
Gico
Gicw
wg PT instalacji Gicyr
kg/s
kg/s
kg/s
kg/s
0,79
0,20
1,13
1,12
kg/s
kg/s
kg/s
kg/s
t/h
t/h
t/h
t/h
t/h
t/h
t/h
t/h
0,80
0,20
1,14
1,13
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
Gsco
Gsct
Gscwl
Gscwz2
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
DOBÓR ŚREDNIC PRZYŁĄCZY
Średnica przyłącza c.o. (strona sieciowa) :
Przyjęto Dn rury
Prędkość przepływu u =
25 mm
0,45 m/s
Przyjęto Dn rury
Prędkość przepływu u =
25 mm
0,11 m/s
Przyjęto Dn rury
Prędkość przepływu u =
25 mm
0,64 m/s
Przyjęto Dn rury
Prędkość przepływu u =
40 mm
0,47 m/s
Przyjęto Dn rury
Prędkość przepływu u =
40 mm
0,54 m/s
Przyjęto Dn rury
Prędkość przepływu u =
25 mm
0,36 m/s
Przyjęto Dn rury
Prędkość przepływu u =
32 mm
0,32 m/s
Przyjęto Dn rury
Prędkość przepływu u =
25 mm
0,31 m/s
Średnica przyłącza c.t. (strona sieciowa) :
Średnica przyłącza c.w. (strona sieciowa) :
Średnica przyłącza sieci miejskiej :
Średnica przyłącza c.o. (strona instalacyjna)
Średnica przyłącza c.t. (strona instalacyjna)
Średnica przyłącza c.w. (strona instalacyjna)
Średnica przyłącza cyrkulacji
DOBÓR LICZNIKÓW ENERGII CIEPLNEJ I WODOMIERZY
Licznik główny - dostawa SPEC W-wa:
przepływ wody sieciowej - zima
przepływ wody sieciowej - lato
przepływ nominalny przepływomierza
spadek ciśnienia dla Qn
obliczeniowy spadek ciśnienia na przepływomierzu - zima
obliczeniowy spadek ciśnienia na przepływomierzu - lato
Przepływomierz typu:
z przelicznikiem typu:
2,13
1,14
3,00
4,0
2,02
0,58
Qn
Ultraflow 65-S
Multical
Dn
20
m3/h
m3/h
m3/h
kPa
kPa
kPa
Kamstrup
Kamstrup
Strona12
Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego
DOBÓR WYMIENNIKA - C.O.
Obliczeniowa moc wymiennika c.o.
57,3 kW
Do doboru wymiennika
Tzz/Tpz :
tzco/tpco :
122 / 60 °C
75 / 55 °C
dla powyższych parametrów dobrano
typ wymiennika - płytowy, lutowany
ilość wymienników
Alfa Laval
CB27-50H
1 szt.
Opory wymiennika c.o.
przepływ - strona sieciowa
przepływ - strona instalacyjna
0,22 kg/s
0,68 kg/s
strona sieciowa
strona instalacyjna
Hrco
Hpco
0,8 kPa
6,0 kPa
Gico
3
2,48 m /h
H filtrco
H filtrco1
0,23 kPa
0,56 kPa
opory instalacji c.o.
opór wymiennika c.o. - strona instalacyjna
przyjęte opory na odmulaczu:
=2 x H filtrco
przyjęte opory na filtrze:
opory miejscowe i liniowe:
wysokość podnoszenia
Hco
Hpco
H filtrco
H filtrco1
H wi
14,00 kPa
6,00 kPa
3,00 kPa
1,12 kPa
3,00 kPa
27,12 kPa
wydatek pompy
wysokość podnoszenia
Vp
Hp
DOBÓR POMPY OBIEGOWEJ C.O.
przepływ wody instalacyjnej c.o.
Urządzenia czyszczące wodę instalacyjną:
odmulacz siatkowy magnetyczny typu:
filtr siatkowy typu:
Dobrano pompę typu
FOMBIS-40
FS-1-40
Kv filtrco
Kv filtrco1
Vp=1.15*Gico
Magna 25-60
3
52,0 m /h
3
33,0 m /h
1+1 szt.
3
2,85 m /h
2,80 msw
Grundfos
Strona12
Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego
ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. ( PN-B-02414:1999 )
ciśnienie dopuszczalne wody sieciowej
ciśnienie dopuszczalne wody instalacyjnej
powierzchnia przekroju poprzecznego
masowa przepustowość zaworu
współczynnik wypływu dla zaworu
obliczeniowa średnica wlotu zaworu
p2
p1
CB27-50H
SYR 1915 Dn32
Dobrano zawory typu
Sprawdzenie poprawności doboru:
masowa przepustowość dla pojedynczego zaworu
współczynnik wypływu dla zaworu
obliczeniowa średnica wlotu pojedynczego zaworu
M
αC
do
1 szt.
Po=3.0bar
M1
αC
do1
Parametry instalacji grzewczej
zapotrzebowanie ciepła
pojemność instalacji
maksymalne ciśnienie w instalacji
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na powrocie
Qco
V
pmaxco
tZ
tP
16,00 bar
3,00 bar
2
3,1E-05 m
3,12 kG/s
0,3
23,61 mm
Hans Sasserath
3,12 kG/s
0,30
23,61 mm
57,3
0,57
3,0
75,0
55,0
kW
m3
bar
°C
°C
ciśnienie statyczne budynku
Pstat.
1,0 bar
1. Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym przeponowym
2. Maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu
3. Pojemność użytkowa naczynia
gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej
temperatura początkowa
przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej
Minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego wyznaczona wg wzoru:
Vu= V* ρ1 * ∆ v
p
pmax
1,2 bar
3,0 bar
∆v
3
999,7 kg/m
10,0 °C
3
0,0256 dm /kg
Vu
14,5 dm3
Vn
3
32,2 dm
ρ1
t1
4. Pojemność całkowita naczynia
Minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego wyznaczona wg wzoru:
Vn= Vu*
Dobrano naczynie typu:
50N
5. Rura wzbiorcza
Minimalna średnica wewnętrzna rury wzbiorczej (nie mniej niż 20 mm):
pmax+1
pmax-p
1 szt.
d
dmin
Reflex
2,7 mm
20,0 mm
Strona12
Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego
DOBÓR WYMIENNIKA - C.T.
Obliczeniowa moc wymiennika c.t.
14,7 kW
Do doboru wymiennika
Tzz/Tpz :
tzct/tpct :
122 / 60 °C
75 / 55 °C
dla powyższych parametrów dobrano
typ wymiennika - płytowy, lutowany
ilość wymienników
Alfa Laval
CB27-18H
1 szt.
Opory wymiennika c.t.
przepływ - strona sieciowa
przepływ - strona instalacyjna
0,06 kg/s
0,18 kg/s
strona sieciowa
strona instalacyjna
Hrct
Hpct
0,4 kPa
3,0 kPa
Gict
3
0,64 m /h
H filtrct
H filtrct1
0,02 kPa
0,34 kPa
Hct
Hpct
H filtrct
H filtrct1
H wi
4,00 kPa
3,00 kPa
3,00 kPa
0,68 kPa
3,00 kPa
13,68 kPa
DOBÓR POMPY OBIEGOWEJ C.T.
przepływ wody instalacyjnej c.t.
Urządzenia czyszczące wodę instalacyjną:
odmulacz siatkowy magnetyczny typu:
filtr siatkowy typu:
opory instalacji c.t.
opór wymiennika c.t. - strona instalacyjna
przyjęte opory na odmulaczu:
przyjęte opory na filtrze:
opory miejscowe i liniowe:
wysokość podnoszenia
wydatek pompy
wysokość podnoszenia
Dobrano pompę typu
FOMBIS-25
FS-1-25
Kv filtrct
Kv filtrct1
=2 x H filtrct
Vp=1.15*Gict
3
52,0 m /h
3
11,0 m /h
Vp
Hp
Magna 25-60
1+1 szt.
3
0,74 m /h
1,40 msw
Grundfos
Strona12
Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego
ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.T. ( PN-B-02414:1999 )
ciśnienie dopuszczalne wody sieciowej
ciśnienie dopuszczalne wody instalacyjnej
powierzchnia przekroju poprzecznego
masowa przepustowość zaworu
współczynnik wypływu dla zaworu
obliczeniowa średnica wlotu zaworu
p2
p1
CB27-18H
SYR 1915 Dn32
Dobrano zawory typu
Sprawdzenie poprawności doboru:
masowa przepustowość dla pojedynczego zaworu
współczynnik wypływu dla zaworu
obliczeniowa średnica wlotu pojedynczego zaworu
M
αC
do
Po=3.0bar
Parametry instalacji c.t.
zapotrzebowanie ciepła
pojemność instalacji
maksymalne ciśnienie w instalacji
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na powrocie
1 szt.
M1
αC
do1
Qct
V
pmaxct
tZ
tP
16,00 bar
3,00 bar
2
3,1E-05 m
3,12 kG/s
0,3
23,61 mm
Hans Sasserath
3,12 kG/s
0,30
23,61 mm
14,7
0,10
3,0
75,0
55,0
kW
m3
bar
°C
°C
ciśnienie statyczne budynku
Pstat.
1,0 bar
1. Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym przeponowym
2. Maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu
3. Pojemność użytkowa naczynia
gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej
temperatura początkowa
przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej
Minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego wyznaczona wg wzoru:
Vu= V* ρ1 * ∆ v
4. Pojemność całkowita naczynia
Minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego wyznaczona wg wzoru:
pmax+1
Vn= Vu*
pmax-p
p
pmax
1,2 bar
3,0 bar
Dobrano naczynie typu:
12NG
5. Rura wzbiorcza
Minimalna średnica wewnętrzna rury wzbiorczej (nie mniej niż 20 mm):
∆v
3
999,7 kg/m
10,0 °C
3
0,0256 dm /kg
Vu
2,6 dm3
Vn
3
5,7 dm
ρ1
t1
1 szt.
d
dmin
Reflex
1,1 mm
20,0 mm
Strona12
Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego
DOBÓR WYMIENNIKÓW - C.W.
Obliczeniowa moc wymiennika c.w.
moc cieplna I-go stopnia c.w.
moc cieplna II-go stopnia c.w.
przepływ - strona sieciowa
Qcwmax
59,0 kW
Tzl/Tpl :
tcw/tzw :
70 / 25 °C
60 / 5 °C
Qcw1
Qcw2
zima
lato
przepływ - strona sieciowa dla ∆T=25°C
zima
lato
dla powyższych parametrów dobrano wymiennik typu :dwa stopnie w jednej ramie
typ wymiennika - płytowy, lutowany
CB52-40L (2.2)
ilość wymienników
29,5
32,5
0,53
0,31
0,31
0,31
kW
kW
kg/s
kg/s
kg/s
kg/s
Alfa Laval
1 szt.
Zestawienie oporów wymiennika:
Strona sieciowa:
I-stopień zima
II-stopień zima
Gsco+Gscwz2
opory wymiennika
Hrcwz1
Hrcwz2
11,0 kPa
3,7 kPa
przepływ
0,53 kg/s
0,31 kg/s
I-stopień lato
II-stopień lato
Hrcwl1
Hrcwl2
4,2 kPa
4,2 kPa
0,31 kg/s
0,31 kg/s
Strona instalacyjna:
I-stopień lato
II-stopień lato
Hpcw1
Hpcw2
2,6 kPa
2,6 kPa
0,26 kg/s
0,26 kg/s
Strona12
Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego
DOBÓR POMPY CYRKULACYJNEJ C.W.
przepływ wody cyrkulacyjnej
3
0,55 m /h
Gcyr=
Urządzenia czyszczące wodę instalacyjną:
filtr siatkowy typu:
FS-25
Kv filtrcyr
3
11 m /h
H filtrcyr
1,00 kPa
Zawór równowążący instalację:
założony spadek ciśnienia na zaworze
przepływ wody cyrkulacyjnej przez zawór
Kv obliczeniowy zaworu równoważącego
Kvs zaworu równoważącego
3,00
0,55
3,18
8,7
Dobrano zawór typu:
Kvs zaworu
średnica nominalna
STAD - 25
kPa
m3/h
m3/h
m3/h
Tour Anderson
8,7 m3/h
25 mm
Nastawa zaworu równoważącego:
2,5 obr.
Dobór parametrów pracy pompy:
opory instalacji c.w.
opór wymiennika c.w. - strona instalacyjna
przyjęte opory na filtrze
przyjęte opory na zaworze równoważącym instalację
opory miejscowe:
wysokość podnoszenia
Hcw
Hpcw2
H filtrcyr
H regcyr1
H wicw
wydatek pompy
wysokość podnoszenia pompy
Vpcyr
Hpcyr
Dobrano pompę typu:
(pompa z płynną regulacją obrotów)
Vpcyr=Gicyr+Gispin
UPE 25-60 B
Nastawa zaworu równoważącego:
20,00 kPa
3,12 kPa
1,00 kPa
3,00 kPa
1,00 kPa
28,12 kPa
3
0,74 m /h
2,82 msw
Grundfos
1+1 szt.
Zawór równoważący upustowy:
wysokość podnoszenia pompy cyrkulacyjnej przy przeplywie 0.3xGicw
obliczeniowy spadek ciśnienia na zaworze
przepływ wody przez zawór upustowy
Kv obliczeniowy zaworu równoważącego
Kvs zaworu równoważącego
Dobrano zawór typu:
Kvs zaworu
średnica nominalna
x1,2
0,2*Gicw = Gispin
STAD - 20
9,00 msw
61,80 kPa
3
0,19 m /h
3
0,24 m /h
3
5,70 m /h
Tour Anderson
5,7 m3/h
20 mm
2,5 obr.
Strona12
Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego
ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.W. (PN-76 / B-02440)
ciśnienie dopuszczalne wody sieciowej
ciśnienie dopuszczalne wody instalacyjnej
powierzchnia przekroju
CB52-40L (2.2)
masowa przepustowość zaworu
współczynnik wypływu dla zaworu
obliczeniowa średnica wlotu zaworu
Dobrano zawór bezpieczeństwa typu
Psmax
Pmaxcw
SYR 2115 Dn 32, do=
27
Sprawdzenie poprawności doboru:
masowa przepustowość dla pojedynczego zaworu
współczynnik wypływu dla zaworu
obliczeniowa średnica wlotu pojedynczego zaworu
G
αC
Do
1,60 MPa
0,60 MPa
2
3,1E-05 m
9 587 kG/h
0,25
19,66 mm
1 szt.
Hans Sasserath
G1
αC
Do1
9 587 kG/s
0,25
19,66 mm
OBLICZENIA OPORÓW MODUŁU PRZYŁĄCZENIOWEGO
Opór węzła przyłączeniowego - zima
Urządzenia czyszczące wodę sieciową:
odmulacz siatkowy
filtr siatkowy kołnierzowy
filtr siatkowy kołnierzowy
filtr siatkowy kołnierzowy
opór na urządzeniach czyszczących:
FOMBIS-40
FS-1-40
FS-1-40
FS-1-40
Kvfiltrs1
Kvfiltrs2
Kvfiltrs3
3
33,0 m /h
3
33,0 m /h
3
33,0 m /h
opór na urządzeniach czyszczących
opór na przepływomierzu licznika głównego - zima
opory miejscowe
opór węzła przyłączeniowego
zima
H odm
H filtrs1
H filtrs2
H filtrs3
x2
x2
x2
∆ Pprzyłz
4,00
0,84
0,84
0,84
6,52
kPa
kPa
kPa
kPa
kPa
6,52
2,02
2,00
10,54
kPa
kPa
kPa
kPa
3,00
0,24
0,24
0,24
3,72
kPa
kPa
kPa
kPa
kPa
3,72
0,58
2,00
6,30
kPa
kPa
kPa
kPa
Opór węzła przyłączeniowego - lato
Urządzenia czyszczące wodę sieciową:
odmulacz siatkowy
filtr siatkowy kołnierzowy
filtr siatkowy kołnierzowy
filtr siatkowy kołnierzowy
opór na urządzeniach czyszczących:
FOMBIS-40
FS-1-40
FS-1-40
FS-1-40
opór na urządzeniach czyszczących
opór na przepływomierzu licznika głównego - lato
opory miejscowe
opór węzła przyłączeniowego
lato
Kvfiltrs1
Kvfiltrs2
Kvfiltrs3
3
33,0 m /h
3
33,0 m /h
3
33,0 m /h
H odm
H filtrs1
H filtrs2
H filtrs3
∆ Pprzyłl
x2
x2
x2
Strona12
Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego
DOBÓR ZAWORÓW REGULACYJNYCH
Zawór regulacyjny c.o.
przepływ wody sieciowej przez zawór
Kvs zaworu regulacyjnego
rzeczywisty opór zaworu całkowicie otwartego
Dobrano zawór typu:
Kvs zaworu
średnica nominalna
H100%
3222
Vrco
Arco
5825-10
Zawór regulacyjny c.t.
przepływ wody sieciowej przez zawór
Kvs zaworu regulacyjnego
rzeczywisty opór zaworu całkowicie otwartego
Dobrano zawór typu:
Kvs zaworu
średnica nominalna
Zawór regulacyjny c.w.
przepływ wody sieciowej przez zawór
3222
3
0,20 m /h
3
0,40 m /h
25,00 kPa
Samson
0,4 m3/h
15 mm
Vrco
Arco
5825-10
II stopień dla ∆T=25°C
zima
lato
Dobrano zawór typu:
Kvs zaworu
średnica nominalna
3222
prędkość przepływu na wylocie zaworu:
autorytet zaworu regulacyjnego
autorytet zaworu regulacyjnego
lato
zima:
lato
Dobrano siłownik elektryczny typu:
5825-10
0,31 m/s
0,66
Samson
Lato
Dobrany Kvs zaworu regulacyjnego
rzeczywisty opór zaworu całkowicie otwartego
1,24 m/s
0,66
Samson
H100%
prędkość przepływu na wylocie zaworu:
autorytet zaworu regulacyjnego
Dobrano siłownik elektryczny typu:
Samson
1,6 m3/h
15 mm
prędkość przepływu na wylocie zaworu:
autorytet zaworu regulacyjnego
Dobrano siłownik elektryczny typu:
3
0,80 m /h
3
1,60 m /h
25,00 kPa
Hzcwz100%
Hzcwl100%
1,13
1,14
2,50
20,40
20,80
m3/h
m3/h
m3/h
kPa
kPa
Samson
2,5 m3/h
15 mm
Vrcw
Arcwl
1,79 m/s
0,54
0,65
Samson
Strona12
Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego
REGULATOR STAŁEJ RÓŻNICY CIŚNIEŃ I PRZEPŁYWU
przepływ wody sieciowej przez zawór
Kvs zaworu regulacyjnego
rzeczywisty opór zaworu całkowicie otwartego
(bez spadku ciśnienia na zwężce)
Dobrona regulator typu:
Kvs zaworu
średnica nominalna
spadek ciśnienia na dławiku
zakres nastawy przepływu
współczynnik z
zima
lato
zima
lato
2,13
1,14
4,00
28,36
8,12
Hr100%Z
Hr100%L
m3/h
m3/h
m3/h
kPa
kPa
47-1 PN 25
4
15
20
0,6...2,5
0,6
prędkość przepływu na wylocie zaworu:
minimalny spadek ciśnienia na zaworze
m3/h
mm
kPa
m3/h
Samson
Vrdp
Hdpmin
3,35 m/s
22,84
DOBÓR NASTAW REGULATORA CIŚNIENIA I PRZEPŁYWU
C.O.
0,80
25,00
11,00
1,00
37,80
-
ZIMA
opór wymiennika
opór zaworu reg. całkowicie otwartego
opór c.w. Io
opory miejscowe i liniowe
opór gałęzi
opory przepływu [kPa]
opór kryzy dław.
regulowana różnica ciśnień (nastawa regulatora)
opór regulatora dP/V + Pmier
spadek ciśnienia na urządzeniach czyszczących
spadek na przepływomierzu licznika głównego
opory miejscowe i liniowe
minimalne wymagane ciśnienie dyspozycyjne
LATO
przepływy [m3/h]
0.1 ... 1 bar
20,40
11,00
1,00
36,10
38
48,36
6,52
2,02
2,00
96,9
C.T.
0,40
25,00
1,00
26,40
11,40
C.W.
8,40
20,80
3,00
32
28,12
3,72
0,58
2,00
66,4
opór wymiennika
opór zaworu reg. całkowicie otwartego
opory miejscowe i liniowe
regulowana różnica ciśnień (nastawa regulatora)
opory przepływu [kPa]
opór regulatora dP/V + Pmier
spadek ciśnienia na urządzeniach czyszczących
spadek na przepływomierzu licznika głównego
opory miejscowe i liniowe
minimalne wymagane ciśnienie dyspozycyjne
Zakres nastaw ciśnienia regulatora
C.W. II
3,70
zima: 38 kPa
lato: 32 kPa
Zima
Lato
Obliczenie wody sieciowej wg SPEC ( dla celów regulacji):zgodnie z Zarzadzeniem P /1/ 2007
współczynnik A
A
G szima
Gszima = A x 10 -3 (Qco + Qct + Qcwśr)
G slato
Gslato = 20.74x10 -3 Qcwmax
2,13
1,14
12,27
1,24 m3/h
1,22 m3/h
Strona12
Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego
Sprawdzenie zaworu dPiV ze względu na :
zima
411,46
2,13
1,05
4,00
0,26
Stopień otwarcia zaworu regulacji ciśnienia
spadek ciśnienia na zaworze przy braku kryzy
przepływ przez zawór
kv obliczeniowy
Kvs dobrany
stopień otwarcia zaworu
dpuszczalny spadek ciśnienia ze względu na minimalny stopień otwarcia (0.3)
kv0.3=0.3*4.0m3/h
lato
141,70
1,14
0,96
4,00
0,24
kPa
m3/h
m3/h
m3/h
1,20 m3/h
lato :
∆pmax.L =
90,25 kPa
zima:
ze względu na możliwość wystąpienia kawitacji
ciśnienie nasycenia dla temperatury
ciśnienie zasilania
ciśnienie dyspozycyjne zima
regulowana różnica ciśnienia
spadek ciśnienia na dławiku
współczynnik Z
∆pmax.Z =
315,06 kPa
122°C
pnz=
P1=
∆Preg.
Z=
Dopuszczalny spadek ciśnienia ze względu na kawitację:
∆pdop. = Z(p1-pn)
Dopuszczalna różnica ciśnienia dla całego węzła:
lato:
zima:
∆pdop.węzła = ∆Pmaxl. + ∆Preg. + ∆Przyłl
∆pdop.węzła = ∆Pdop + ∆Preg. + ∆Przyłz
∆pdop.=
212,0
9,0
480,0
38,0
20,0
0,60
kPa
atn
kPa
kPa
kPa
472,80 kPa
148,55 kPa
383,60 kPa
Kryzę należy zamontować gdy rzeczywiste ciśnienie dysopzycyjne przekroczy :
148.5 kPa - w lecie, 383.6 kPa - w zimie
Średnicę kryzy dobierze ZEC
Strona12
Specyfikacja techniczna płytowego wymiennika ciepła
Alfa Laval
Model
Projekt
: CB27-50H(V22,V24)*
: Qco 57,3 kW
______________________________________________________________
kg/m3
kJ/(kg*K)
W/(m*K)
cP
cP
Strona ciepła
Water
974.2
4.18
0.666
0.229
0.465
Strona zimna
Water
982.2
4.17
0.652
0.503
0.377
Przepływ
Temperatura wejściowa
Temperatura wyjściowa
Spadek ciśnienia
m3/h
°C
°C
kPa
0.8404
122.0
60.0
0.716
2.509
55.0
75.0
5.46
Obciążenie cieplne
Log. różnica temperatur
Powierzchnia wymiany ciepła
Wsp. "k" - czyste płyty
Wsp. "k" - brudne płyty
Wsp. zarastania płyt * 10000
Zapas
kW
K
m2
W/m2*K
W/m2*K
m2*K/W
%
57.30
18.7
1.2
3337
2554
0.92
30.7
Medium
Gęstość
Ciepło właściwe
Przewodność cieplna
Lepkość wejściowa
Lepkość wyjściowa
Rodzaj przepływu
Ilość płyt
Ilość biegów
Materiał płyt / grubość
Materiał uszczelek
Rodzaj króćców
Średnica króćców
Układ przepływów
Ciśnienie projektowe
Ciśnienie próbne
Temperatura projektowa
Przeciwprąd
50
1
1
AISI 316 / 0.40 mm
mm
25.0
32.0
barg
barg
oC
16.0
20.8
125.0
16.0
20.8
75.0
_______________________________________________________________
Powyższa specyfikacja została sporządzona w oparciu o dane wejściowe, pochodzące od Klienta.
Prawidłowa praca wymiennika uwarunkowana jest spełnieniem tych danych podczas eksploatacji.
Specyfikacja techniczna płytowego wymiennika ciepła
Alfa Laval
Model
Projekt
: CB27-18H(V22,V24)*
: Qct 14,7 kW
______________________________________________________________
kg/m3
kJ/(kg*K)
W/(m*K)
cP
cP
Strona ciepła
Water
974.2
4.18
0.666
0.229
0.465
Strona zimna
Water
982.2
4.17
0.652
0.503
0.377
Przepływ
Temperatura wejściowa
Temperatura wyjściowa
Spadek ciśnienia
m3/h
°C
°C
kPa
0.2156
122.0
60.0
0.389
0.6436
55.0
75.0
2.71
Obciążenie cieplne
Log. różnica temperatur
Powierzchnia wymiany ciepła
Wsp. "k" - czyste płyty
Wsp. "k" - brudne płyty
Wsp. zarastania płyt * 10000
Zapas
kW
K
m2
W/m2*K
W/m2*K
m2*K/W
%
14.70
18.7
0.4
2737
1966
1.4
39.3
Medium
Gęstość
Ciepło właściwe
Przewodność cieplna
Lepkość wejściowa
Lepkość wyjściowa
Rodzaj przepływu
Ilość płyt
Ilość biegów
Materiał płyt / grubość
Materiał uszczelek
Rodzaj króćców
Średnica króćców
Układ przepływów
Ciśnienie projektowe
Ciśnienie próbne
Temperatura projektowa
Przeciwprąd
18
1
1
AISI 316 / 0.40 mm
mm
25.0
32.0
barg
barg
oC
16.0
20.8
125.0
16.0
20.8
75.0
_______________________________________________________________
Powyższa specyfikacja została sporządzona w oparciu o dane wejściowe, pochodzące od Klienta.
Prawidłowa praca wymiennika uwarunkowana jest spełnieniem tych danych podczas eksploatacji.
Specyfikacja techniczna płytowego wymiennika ciepła
Alfa Laval
Model
Projekt
: CB52-40L (6 CONN.)*
: Qcwu max 59 kW
______________________________________________________________
kg/m3
kJ/(kg*K)
W/(m*K)
cP
cP
Strona ciepła
Water
986.2
4.17
0.644
0.403
0.895
Strona zimna
Water
991.9
4.18
0.627
1.52
0.465
Przepływ
Temperatura wejściowa
Temperatura wyjściowa
Spadek ciśnienia
m3/h
°C
°C
kPa
1.157
70.0
25.0
8.34
0.9219
5.0
60.0
5.17
Obciążenie cieplne
Log. różnica temperatur
Powierzchnia wymiany ciepła
Wsp. "k" - czyste płyty
Wsp. "k" - brudne płyty
Wsp. zarastania płyt * 10000
Zapas
kW
K
m2
W/m2*K
W/m2*K
m2*K/W
%
59.00
14.4
1.9
3365
2104
1.8
59.9
Medium
Gęstość
Ciepło właściwe
Przewodność cieplna
Lepkość wejściowa
Lepkość wyjściowa
Rodzaj przepływu
Ilość płyt
Ilość biegów
Materiał płyt / grubość
Materiał uszczelek
Rodzaj króćców
Średnica króćców
Układ przepływów
Ciśnienie projektowe
Ciśnienie próbne
Temperatura projektowa
Przeciwprąd
40
2
2
AISI 316 / 0.40 mm
mm
25.0
32.0
barg
barg
oC
16.0
20.8
70.0
16.0
20.8
60.0
_______________________________________________________________
Powyższa specyfikacja została sporządzona w oparciu o dane wejściowe, pochodzące od Klienta.
Prawidłowa praca wymiennika uwarunkowana jest spełnieniem tych danych podczas eksploatacji.
Specyfikacja techniczna płytowego wymiennika ciepła
Alfa Laval
Model
Projekt
: CB52
: sprawdzenie I stopień
______________________________________________________________
kg/m3
kJ/(kg*K)
W/(m*K)
cP
cP
Strona ciepła
Water
991.0
4.18
0.630
0.596
0.772
Strona zimna
Water
997.1
4.19
0.605
1.52
0.759
Przepływ
Temperatura wejściowa
Temperatura wyjściowa
Spadek ciśnienia
m3/h
°C
°C
kPa
1.932
45.0
31.7
10.4
0.9199
5.0
32.5
2.63
Obciążenie cieplne
Log. różnica temperatur
Powierzchnia wymiany ciepła
Wsp. "k" - czyste płyty
Wsp. "k" - brudne płyty
Wsp. zarastania płyt * 10000
Zapas
kW
K
m2
W/m2*K
W/m2*K
m2*K/W
%
29.50
18.7
1.0
3559
1631
3.3
118.2
Medium
Gęstość
Ciepło właściwe
Przewodność cieplna
Lepkość wejściowa
Lepkość wyjściowa
Rodzaj przepływu
Ilość płyt
Ilość biegów
Materiał płyt / grubość
Materiał uszczelek
Rodzaj króćców
Średnica króćców
Układ przepływów
Ciśnienie projektowe
Ciśnienie próbne
Temperatura projektowa
Przeciwprąd
21
1
1
AISI 316 / 0.40 mm
mm
25.0
32.0
barg
barg
oC
16.0
20.8
45.0
16.0
20.8
35.0
_______________________________________________________________
Powyższa specyfikacja została sporządzona w oparciu o dane wejściowe, pochodzące od Klienta.
Prawidłowa praca wymiennika uwarunkowana jest spełnieniem tych danych podczas eksploatacji.
Specyfikacja techniczna płytowego wymiennika ciepła
Alfa Laval
Model
Projekt
: CB52
: sprawdzenie II stopień
______________________________________________________________
kg/m3
kJ/(kg*K)
W/(m*K)
cP
cP
Strona ciepła
Water
983.0
4.17
0.651
0.403
0.596
Strona zimna
Water
988.0
4.17
0.639
0.759
0.465
Przepływ
Temperatura wejściowa
Temperatura wyjściowa
Spadek ciśnienia
m3/h
°C
°C
kPa
1.147
70.0
45.0
3.70
1.026
32.5
60.0
3.04
Obciążenie cieplne
Log. różnica temperatur
Powierzchnia wymiany ciepła
Wsp. "k" - czyste płyty
Wsp. "k" - brudne płyty
Wsp. zarastania płyt * 10000
Zapas
kW
K
m2
W/m2*K
W/m2*K
m2*K/W
%
32.50
11.2
1.0
3597
2995
0.56
20.1
Medium
Gęstość
Ciepło właściwe
Przewodność cieplna
Lepkość wejściowa
Lepkość wyjściowa
Rodzaj przepływu
Ilość płyt
Ilość biegów
Materiał płyt / grubość
Materiał uszczelek
Rodzaj króćców
Średnica króćców
Układ przepływów
Ciśnienie projektowe
Ciśnienie próbne
Temperatura projektowa
Przeciwprąd
21
1
1
AISI 316 / 0.40 mm
mm
25.0
32.0
barg
barg
oC
16.0
20.8
70.0
16.0
20.8
60.0
_______________________________________________________________
Powyższa specyfikacja została sporządzona w oparciu o dane wejściowe, pochodzące od Klienta.
Prawidłowa praca wymiennika uwarunkowana jest spełnieniem tych danych podczas eksploatacji.
Wykaz urządzeń wchodzących w skład węzła
ECWST-P-W-60/60/20
Obiekt: Warszawa, Przedszkole Nr 287 - ul. Broniewskiego 81
centralne ogrzewanie
Kod: 910907
Moc [kW]
57,3
14,7
59,0
131,0
ciepło technologiczne
ciepła woda użytkowa
Razem:
1. Moduł przyłączeniowy (Producent: Elektrotermex Sp. z o.o. tel. 029 760 43 00)
Numer
urządzenia
1A01
1A03
-
Nazwa urządzenia
Typ urządzenia
Regulator dP/V - dostawa SPEC W-wa istn.
47-1 PN 25
DN
,Kvs
4,00 m3/h
15
20 kPa
-
Zakres nastaw ciśnienia
0.1 ... 1 bar
-
Zakres nastaw przepływu
0,6...2,5 m3/h
Spadek ciśnienia na dławiku
Reduktor cisnienia
553
PN16/T130
Ilość
producent
1
Samson
1
Caleffi
15
Licznik energii cieplnej - dostawa SPEC W-wa
kpl. Kamstrup
1L01
Urządzenie zliczające
Multical
601
1L02
Ultradźwiekowy przetwornik przepływu
Ultraflow 65-S
1L03
1L04
1
Kamstrup
1
Kamstrup
Czujnik temperatury zasilania
Pt500
1
Kamstrup
Czujnik temperatury powrotu
Pt500
1
Kamstrup
1L05
Wodomierz uzupełnienia
JS-1.5 dn 20
1
Invensys/Powogaz
1M01
Manometr tarczowy z kurkiem manom.
M160 / 0-1.6 MPa
5
KFM
1T01
Termometr techniczny
T100 / 0-150°C
1F01
Odmulacz z wkładem magnetycznym PN16/T130oCFOMBIS-40
1F02
Filtr siatkowy kołnierzowy - 400 oczek/cm
2
1F03
2
1F04
Qn
3
90stC , Qn
m3/h
20
1,50
2
KWT
40
1
Instalmet
FS-1-40
40
1
Polna/Zetkama
Filtr siatkowy kołnierzowy - 200 oczek/cm
FS-1-40
40
1
Polna/Zetkama
Filtr siatkowy kołnierzowy - 200 oczek/cm
2
FS-1-40
40
1
Polna/Zetkama
1F05
Filtr siatkowy kołnierzowy - 200 oczek/cm
FS-1-15
15
1
Polna/Zetkama
1Z01
Zawór zwrotny gwintowany
PN16/T130oC
15
1
1S01
Zawór kulowy kołnierzowy
PN16/T130oC
40
2
2
1S02
Zawór kulowy spawalny - odwodnienie
PN16/T130 C
25
1
ITAP/ Perfexim (GS)
Broen DZT (wg PT
sieci)
Broen DZT
1S03
Zawór kulowy spawalny - odwodnienie
PN16/T130oC
25
1
Broen DZT
1S04
Zawór kulowy spawalny - odpowietrzenie
PN16/T130oC
15
1
Broen DZT
1S05
Zawór kulowy spawalny - uzupełnianie
PN16/T130oC
15
1
Broen DZT
1G01
Zawór dławiący
zwd-1-6-R-S
1
Polna
1K01
Kryza dławiąca
wielkość φ określi SPEC
1
-
ELEKTROTERMEX - Ostrołeka
o
Strona 1 z 4
Wykaz urządzeń wchodzących w skład węzła
ECWST-P-W-60/60/20
Obiekt: Warszawa, Przedszkole Nr 287 - ul. Broniewskiego 81
centralne ogrzewanie
Kod: 910907
Moc [kW]
57,3
14,7
59,0
131,0
ciepło technologiczne
ciepła woda użytkowa
Razem:
2. Moduł ciepłej wody użytkowej (Producent: Elektrotermex Sp. z o.o. tel. 029 760 43 00)
Numer
urządzenia
2W01
Nazwa urządzenia
Typ urządzenia
Wymiennik ciepła I i II-stopień c.w.u. razem -
CB52-40L (2.2)
DN
Ilość
1
producent
Alfa Laval
2A01
Siłownik zaworu regulacyjnego c.w.u.
5825-10
2A02
Zawór regulacyjny c.w.u.
3222
2A03
Termostat bezpieczeństwa
STB 5315-1
2A04
Czujnik temperatury wody instalacyjnej
5207 - 64
2
Samson
2R01
Zawór równoważący
STAD - 25
,nast.
2,5 obr.
25
1
Tour Anderson
2R02
Zawór równoważący
STAD - 20
,nast.
2,5 obr.
20
1
Tour Anderson
2R03
Zawór równoważący
Ballorex
,nast.
5,5 obr.
50
2P01
Pompa cyrkulacyjna
UPE 25-60 B
2P02
Manometr kontaktowy
EZ1-2F (0-1.0MPa)
2L01
Wodomierz zimnej wody
,Kvs
2,50 m3/h
, Qn
Po=
15
1,50
0,6 MPa
Samson
Samson
1
Samson
1
Ballorex
2
Grundfos
1
KFM
1
Powogaz / Invensys
1
Hans Sasserath
2B01
Zawór bezpieczeństwa membranowy
SYR 2115
2M01
Manometr tarczowy z kurkiem manom.
M100 / 0-1.0 MPa
1
KFM
2T01
Termometr techniczny
T100 / 0 - 100°C
2
KWT
2F01
Filtr siatkowy mufowy PN10
FS
32
1
Perfexim
2F02
Filtr siatkowy mufowy PN 10
FS
25
1
Perfexim
2Z01
Zawór zwrotny antyskażeniowy
EA 271
32
1
Danfoss
2Z02
Zawór zwrotny mufowy PN 10/T-100C
25
1
Perfexim
2Z03
Zawór zwrotny mufowy PN 10/T-100C
25
2
Danfoss
2Z04
Zawór zwrotny mufowy PN 10/T-100C
20
1
Perfexim
2S01
Zawór kulowy spawalny
PN16/T130oC
40
1
Broen DZT
2S02
Zawór kulowy spawalny
PN16/T130oC
25
1
Broen DZT
2S03
Zawór kulowy spawalny
PN16/T130oC
25
1
Broen DZT
2S05
Zawór kulowy spawalny
PN16/T100oC
20
3
Broen DZT
PN 16 / T 100
Socla 601
o
32
1
1
2G01
Zawór kulowy gwintowany
PN10/T100 C
32
3
ITAP/ Perfexim (GS)
2G02
Zawór kulowy gwintowany
PN10/T100oC
25
4
ITAP/ Perfexim (GS)
2G03
Zawór kulowy gwintowany - odwodnienie
PN10/T100oC
20
3
ITAP/ Perfexim (GS)
Uwaga:
rurociągi strony instalacyjnej c.w.u. w węźle kompaktowym wykonać ze stali nierdzewnej / AISI 316 /
ELEKTROTERMEX - Ostrołeka
Strona 2 z 4
Wykaz urządzeń wchodzących w skład węzła
ECWST-P-W-60/60/20
Obiekt: Warszawa, Przedszkole Nr 287 - ul. Broniewskiego 81
centralne ogrzewanie
Kod: 910907
Moc [kW]
57,3
14,7
59,0
131,0
ciepło technologiczne
ciepła woda użytkowa
Razem:
3. Moduł centralnego ogrzewania (Producent: Elektrotermex Sp. z o.o. tel. 029 760 43 00)
Numer
urządzenia
Nazwa urządzenia
Typ urządzenia
3W01
Wymiennik ciepła c.o.
CB27-50H
1
Alfa Laval
3A00
Regulator temp.
Trovis 5179
1
Samson
3A01
Siłownik zaworu regulacyjnego c.o.
5825-10
3A02
Zawór regulacyjny c.o.
3222
3A03
Termostat bezpieczeństwa
3A04
3A05
DN
Ilość
producent
1
Samson
1
Samson
STW 5313-5
1
Samson
Czujnik temperatury wody sieciowej
5277-2
1
Samson
Czujnik temperatury wody instalacyjnej
5277-2
1
Samson
3A06
Czujnik temperatury zewnętrznej
5227-2
1
Samson
3P01
Pompa obiegowa c.o.
Magna 25-60
3P02
Manometr kontaktowy
EZ1-2F (0-1.0MPa)
3B01
Zawór bezpieczeństwa membranowy
SYR 1915 Dn32
3N01
Naczynie wzbiorcze przeponowe
50N
3M01
Manometr tarczowy z kurkiem manom.
M100 / 0-1.0 MPa
4
KFM
3T01
Termometr techniczny
T100 / 0 - 150°C
2
KWT
3T02
Termometr techniczny
T100 / 0 - 120°C
2
KWT
,Kvs
1,60 m3/h
15
1+1 Grundfos
PN
1
KFM
3 bar
1
Hans Sasserath
6 bar
1
Reflex
3F01
Odmulacz siatkowy z wkładem magnetycznym
FOMBIS-40 PN10/T100
40
1
Instalmet
3F02
Filtr siatkowy kołnierzowy - 200 oczek/cm
FS-1-40
40
1
Polna/Zetkama
3Z02
Zawór zwrotny
Socla PN 10/T100
25
2
Danfoss
3S01
Zawór kulowy spawalny
PN 16/ T130
25
2
Broen DZT
3S02
Zawór kulowy spawalny
PN 16 /T130
20
2
Broen DZT
3G01
Przepustnica
PN 10 / T 100oC
40
1
Danfoss/LFP
3G02
Przepustnica
PN 10 / T 100oC
25
4
Danfoss/LFP
2
o
3G03
Zawór kulowy gwintowany
PN 10 / T 100 C
25
1
ITAP/ Perfexim (GS)
3G04
Zawór kulowy gwintowany
PN 10 / T 100oC
15
1
ITAP/ Perfexim (GS)
3G05
Zawór kulowy gwintowany
PN 10 / T 100oC
20
2
ITAP/ Perfexim (GS)
o
3G06
Zawór kulowy gwintowany - uzupełnienie
PN 10 / T 100 C
20
1
ITAP/ Perfexim (GS)
3G07
Złącze samodcinające
SU
20
1
Caleffi
3O01
Odpowietrznik automatyczny
1
Taco
-
Rozdzielnia elektryczna węzła kompaktowego
ELEKTROTERMEX - Ostrołeka
15
kpl. ETX
Strona 3 z 4
Wykaz urządzeń wchodzących w skład węzła
ECWST-P-W-60/60/20
Obiekt: Warszawa, Przedszkole Nr 287 - ul. Broniewskiego 81
centralne ogrzewanie
Kod: 910907
Moc [kW]
57,3
14,7
59,0
131,0
ciepło technologiczne
ciepła woda użytkowa
Razem:
4. Moduł ciepła technologicznego (Producent: Elektrotermex Sp. z o.o. tel. 029 760 43 00)
Numer
urządzenia
Nazwa urządzenia
Typ urządzenia
4W01
Wymiennik ciepła c.t.
CB27-18H
1
Alfa Laval
4A01
Siłownik zaworu regulacyjnego c.t.
5825-10
1
Samson
4A02
Zawór regulacyjny c.t.
4A03
Termostat bezpieczeństwa
3222
STW 5313-5
4A04
Czujnik temperatury wody sieciowej
4A05
Czujnik temperatury wody instalacyjnej
4P01
Pompa obiegowa c.t.
Magna 25-60
DN
,Kvs
0,40 m3/h
15
Ilość
producent
1
Samson
1
Samson
5277-2
1
Samson
5277-2
1
Samson
1+1 Grundfos
4P02
Manometr kontaktowy
EZ1-2F (0-1.0MPa)
1
KFM
4B01
Zawór bezpieczeństwa membranowy
SYR 1915 Dn32
Po=
3 bar
1
Hans Sasserath
4N01
Naczynie wzbiorcze przeponowe
6 bar
1
Reflex
Manometr tarczowy z kurkiem manom.
12NG
M100 / 0-1.0 MPa
PN
4M01
4
KFM
4T01
Termometr techniczny
T100 / 0 - 150°C
2
KWT
4T02
Termometr techniczny
T100 / 0 - 120°C
2
KWT
4F01
Odmulacz siatkowy z wkładem magnetycznym
FOMBIS-25
25
1
Instalmet
4F02
Filtr siatkowy kołnierzowy - 200 oczek/cm
FS-1-25
25
1
Polna/Zetkama
4Z02
Zawór zwrotny
Socla 601 PN 10/T100
25
2
Danfoss
4S01
Zawór kulowy spawalny
PN 16 / T130
25
2
Broen DZT
4S02
Zawór kulowy spawalny
PN 16 / T130
20
2
Broen DZT
4G01
Przepustnica odcinająca
PN 10 / T 100oC
25
1
Danfoss/LFP
4G02
Zawór kulowy gwintowany
PN 10 / T 100oC
25
4
ITAP/ Perfexim (GS)
4G03
Zawór kulowy gwintowany
PN 10 / T 100oC
25
1
ITAP/ Perfexim (GS)
4G04
Zawór kulowy gwintowany
PN 10 / T 100oC
15
1
ITAP/ Perfexim (GS)
4G05
Zawór kulowy gwintowany
20
2
ITAP/ Perfexim (GS)
2
4G06
Zawór kulowy gwintowany - uzupełnienie
4G07
Złącze samodcinające
4O01
Odpowietrznik automatyczny
4K01
Kryza dławiąca
ELEKTROTERMEX - Ostrołeka
o
PN 10 / T 100 C
o
PN 10 / T 100 C
SU
15
1
ITAP/ Perfexim (GS)
20
1
Caleffi
15
φ 5,0 mm
1
Taco
1
-
Strona 4 z 4
Download