Treść zapytania - GOT PNP Sp. z oo

advertisement
Gorzów Wlkp. 05.07.2015 r.
Składający zapytanie:
Przedmiot zamówienia:
Gorzowski Ośrodek Technologiczny
Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o. o.
ul. Teatralna 49
66-400 Gorzów Wlkp.
Opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym
modernizacji budynku pałacu oraz budynków byłej gorzelni wraz z
zagospodarowaniem terenu części działki 1/36 kompleksu parkowo pałacowego w Stanowicach w Gminie Bogdaniec.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo - Przemysłowy Spółka z o. o. w Gorzowie Wlkp. przy
ul. Teatralnej 49 zaprasza do złożenia ofert na:
Opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym modernizacji budynku pałacu oraz
budynków byłej gorzelni wraz z zagospodarowaniem terenu części działki 1/36 kompleksu parkowo pałacowego w Stanowicach w Gminie Bogdaniec.
I.
Wymagania dla Wykonawcy
Wykonawca powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponowanie odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Od wykonawców oczekujemy potwierdzenia wiedzy i doświadczenia w postaci udokumentowanej realizacji co
najmniej dwóch obiektów budowlanych objętych nadzorem konserwatorskim w ostatnich 5 latach na podstawie
własnych opracowań projektowych.
II.
Przedmiot zapytania ofertowego
Modernizacja i rozbudowa nieruchomości, będących własnością inwestora, ma za cel ich adaptację dla
realizacji działalności edukacyjnej, konferencyjnej i spotkań biznesowych.
W szczególności zakres koncepcji obejmuje:
 przebudowę i rozbudowę budynku pałacu (obiekt nr 7), z uwzględnieniem pomieszczeń gastronomicznych
i basenu,
 przebudowę i rozbudowę ze zmianą sposobu użytkowania gorzelni (obiekt nr 8),
 rozbudowa i doposażenie stacji uzdatniania wody,
Strona 1 z 5
 rozbudowa terenu rekreacyjno- wypoczynkowego, w tym koncepcja zagospodarowania w infrastrukturę
eventową np. wiata na 150 osób, boiska z wyłączeniem realizowanych aktualnie, niezbędne pomieszczenia
socjalne towarzyszące boiskom sportowym,
 budowę infrastruktury technicznej, w tym instalacji odnawialnych źródeł dla celów produkcji energii elektrycznej
i cieplnej z założeniem koordynacji z dotychczas powstającymi źródłami oraz sieciami a także ewentualną
koncepcją wykorzystania źródeł energii, dostępnych z elektrociepłowni biomasowej, realizowanej przez
Bioenergy Farm Stanowice,
 zagospodarowanie terenu, w tym niezbędnych ciągów komunikacyjnych z wyłączeniem dotychczas
realizowanych,
 uzyskanie akceptacji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla proponowanej koncepcji
modernizacji.
III.
Informacje o aktualnie realizowanych inwestycjach w kompleksie parkowo-pałacowym na
działkach: 1/36, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28
1. Zrealizowano zadanie inwestycyjne dla budynków nr 1, 2, 3 i 4, przeznaczonych na powierzchnię
produkcyjno-magazynową, laboratoryjną i socjalno-biurową dla funkcji Centrum Transferu Technologii
Środowiskowych:
1) odbudowa, nadbudowa, rozbudowa i przebudowa wraz z dociepleniem, elewacją, konstrukcją dachu
i jego pokryciem, a także zainstalowaniem od strony południowo- zachodniej na całej połaci dachu
baterii fotowoltaicznych,
2) budowa elementów wszystkich instalacji wewnętrznych, w tym wentylacji mechanicznej nawiewnowywiewnej z odzyskiem energii, wraz z niezbędnym osprzętem instalacyjnym i sterowaniem,
umożliwiającym płynną regulację wydajności, klimatyzacji, instalacji elektrycznej, instalacji
zasilających w ciepło, instalacji hydrantowej i sanitarnej.
2. Budynek hotelowy
Budynek byłej stajni (obiekt nr 6) został przeznaczony na budynek o funkcji hotelowej na potrzeby Klubu
Młodego Wynalazcy.
W budynku będą zlokalizowane pokoje gościnne z łazienkami oraz jadalnia z niezbędnym niewielkim
zapleczem kuchennym. Przewiduje się pokoje na łączną ilość 36 osób.
Ogrzewanie i chłodzenie pokojów hotelowych odbywać się będzie za pomocą klimakonwektorów i w części
grzejników płytowych. Zasilanie instalacji c. o. odbywać się będzie czynnikiem grzewczym z grupowego węzła
ciepłowniczego za pomocą instalacji z rur preizolowanych. Zasilanie natomiast instalacji klimatyzacyjnej - z
dolnego źródła pompy ciepła (chłodzenie pasywne).
3. Budynek laboratoryjny
Dotychczasowy magazyn (część obiektu nr 5) został przeznaczony na laboratoria Klubu Młodego Wynalazcy.
Powstaną w nim nowe laboratoria: biologiczno-chemiczne, elektroniki i cybernetyki, fizyki i energii odnawialnej,
a także modernizacji podlegać będzie funkcjonujące laboratorium biologiczno-chemiczne duże. Dodatkowo
powstanie laboratorium do prowadzenia zajęć z dziećmi młodszymi oraz specjalistyczne pracownie
przeznaczone do prowadzenia zajęć oraz badań genetycznych i roślinnych kultur in vitro.
Ogrzewanie pomieszczeń odbywać się będzie za pomocą ogrzewania podłogowego. Zasilanie instalacji c.o.
czynnikiem grzewczym z grupowego węzła ciepłowniczego odbywać się będzie za pomocą instalacji z rur
preizolowanych. Zasilanie instalacji klimatyzacyjnej - z dolnego źródła pompy ciepła (chłodzenie pasywne).
Chłodzenie pomieszczeń - za pomocą powietrza z instalacji wentylacyjnej.
Strona 2 z 5
Grupowy węzeł ciepłowniczy.
Na potrzeby ogrzewania i przygotowania c.w.u. dla budynków przewiduje się wyposażenie wybudowanego
obiektu węzła cieplnego (dobudowanego do obiektu nr 4). Ciepło do węzła oraz poszczególnych budynków
będzie doprowadzone przewodami preizolowanymi jako instalacja podziemna.
W węźle ciepłowniczym będą zlokalizowane wymienniki ciepła, zbiorniki buforowe, podgrzewacze wody,
naczynia wzbiorcze, pompy obiegowe, oraz pozostała niezbędna armatura regulacyjna i odcinająca.
4. Grupowy węzeł energetyczny
Planuje się wyposażenie wybudowanego obiektu grupowego węzła energetycznego (część dobudowanego
obiektu do budynku nr 4) dla wszystkich źródeł energii.
Elementy sieci zewnętrznych uzbrojenia oraz zagospodarowanie terenu
Sieci uzbrojenia oraz zagospodarowanie terenu znajdą się na działkach: nr 1/36, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28. Teren
posadowienia budynków otoczony jest istniejącym, częściowo docelowym systemem dróg jezdnych i pieszojezdnych, wykonanych w technologii kostki granitowej o różnych wymiarach, zależnych od przewidywanych
obciążeń użytkowych.
W pasach dróg oraz w pozostałym terenie zielonym działki, znajdują się częściowo wykonane docelowe
elementy sieci wodno – kanalizacyjnych i deszczowych. Przewiduje się uzupełnienie sieci oraz ciągów
komunikacyjnych, do których przyłączone zostaną pozostałe budynki.
Zrealizowane zostaną:
 sieć wodociągowa – zasilana obecnie z centralnego wodociągu wiejskiego o średnicy
ø 110 mm, wykonana z rur polietylenowych. Przewiduje się rozbudowę sieci wodociągowej i przyłączy.
Sieć będzie wykonana z rur PE na ciśnienie nominalne 1,0 MPa, uzbrojona w system zasuw,
umożliwiających odcinanie poszczególnych nitek i przyłączy budynków. Uzupełniony będzie system
hydrantów zewnętrznych;

sieć kanalizacji sanitarnej – istniejąca sieć będzie uzupełniona, przebudowana i rozbudowana o nowe
odcinki kanalizacji sanitarnej z rur PVC, wyposażona w studnie kanalizacyjne z odpowiedniej klasy
włazami żeliwnymi,

sieć kanalizacji deszczowej – przewiduje się rozbudowę sieci o długości ok. 120 mb.,

sieć ciepłownicza – zasilanie grupowego węzła ciepłowniczego przewodami preizolowanymi 2x DN150.
Przewiduje się przesył ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją z grupowego węzła ciepłowniczego do
budynku hotelowego. Zakłada się zastosowanie rurociągów preizolowanych dla niskotemperaturowych
sieci ciepłowniczych. Przyjęto czynnik grzewczy o temperaturze maksymalnej 60°C i ciśnieniu do 0,4MPa.
Z uwagi na fakt, iż ciepła woda użytkowa będzie okresowo podlegała przegrzewaniu higienicznemu,
temperatura pracy dla sieci preizolowanej ciepłej wody musi przewidywać temperaturę do 75ºC i ciśnienie
do 1,0MPa. Przewiduje się budowę ok. 260 mb sieci podziemnych preizolowanych, przesyłowych;

zagospodarowanie terenu – rozbudowa ciągów komunikacyjnych z zachowaniem dopuszczalnej
obciążalności, wynikającej z rodzaju przemieszczających się środków komunikacyjnych i ruchu pieszych,
w tym budowa dwóch rond.
Wykonane zostaną miejsca parkingowe dla samochodów osobowych. Przewiduje się ciągi
komunikacyjne na cele komunikacji ciężkiej i dla komunikacji pieszej.
Strona 3 z 5

pompy ciepła – na potrzeby ogrzewania budynków i przygotowania c.w.u. należy przewidzieć pompy
ciepła o łącznej mocy ok. 90 kW. Z uwagi na charakter obiektów służących do promocji innowacyjności
i przedsiębiorczości zastosowane będą pompy ciepła o różnych rodzajach dolnych źródeł:

pompa ciepła solanka/woda o mocy ok. 30 kW z dolnym źródłem w postaci sond pionowych,

pompa ciepła solanka/woda o mocy ok. 30 kW z dolnym źródłem w postaci kolektora poziomego,

pompa ciepła powietrze/solanka lub powietrze/woda o mocy ok. 30kW z dolnym źródłem w postaci
wymiennika wentylatorowego;

boiska sportowe – celem utworzenia terenu rekreacyjno – wypoczynkowego przewidziano wykonanie
dwóch boisk sportowych, w tym jednego boiska wielofunkcyjnego. Jedno boisko wyposażone będzie
w nawierzchnię syntetyczną. Boiska będą wyposażone w oświetlenie pełniące wyłącznie funkcję
dozorową.

kolektory słoneczne – na potrzeby przygotowania c.w.u. dla budynku hotelowego przewidziano zespół
kolektorów słonecznych, zlokalizowanych na dachu budynku nr 5. Przewiduje się zastosowanie ok. 10
sztuk kolektorów solarnych współpracujących ze zbiornikami buforowymi i podgrzewaczami wody
zlokalizowanymi w węźle;

ogniwa fotowoltaiczne stojące – ze względu na charakter edukacyjny zaprojektowano trzy instalacje
fotowoltaiczne:
1) instalacja zamocowana na trackerze o mocy 12kW (40 szt. paneli o mocy każdy 300Wp),
instalacja zamocowana na trackerze o mocy 12kW (40 szt. paneli o mocy każdy 300Wp)
2) sterowany w jednej płaszczyźnie poprzez systemy śledzące ruch słońca w jednej
płaszczyźnie (od wschodu do zachodu); sterowane przy pomocy zegara czasowego,
instalacja zamocowana na trackerze o mocy 12kW (40 szt. paneli o mocy każdy 300Wp),
sterowany w dwóch płaszczyznach poprzez systemy śledzące ruch słońca w dwóch
3) płaszczyznach (od wschodu do zachodu i w zakresie 30-60st); sterowane automatycznie na
podstawie wskazań czujników promieniowania słonecznego umieszczonych na każdej
płaszczyźnie. Moc jednostkowa poszczególnego panelu wynosi min. 300Wp.
Przewidywany termin zakończenia zadań inwestycyjnych, nieobjętych niniejszym zapytaniem: 30.09.2015 r.
Realizacja zadania inwestycyjnego odbywać się będzie w oparciu o pełnobranżowy projekt architektonicznobudowlany i zagospodarowania terenu autorstwa firmy Klima-Term, Biuro projektowe, ul. Witosa 22, Gorzów Wlkp.,
dostępny w siedzibie Inwestora w Stanowicach 29.
IV.
Dokumenty załączone do zapytania ofertowego
W załączeniu archiwalna inwentaryzacja obiektów oraz „Sondażowe badania architektoniczne i konserwatorskie.
Wytyczne konserwatorskie” z 2012 r. dla budynku pałacu.
V.
Prosimy o przesłanie oferty zawierającej następujące dane:
1. Nazwę i adres podmiotu składającego ofertę,
2. Nazwę przedmiotu zamówienia, którego dotyczy oferta,
Strona 4 z 5
3. Cenę,
4. Termin realizacji opracowania,
5. Potwierdzenie realizacji co najmniej dwóch obiektów budowlanych objętych nadzorem konserwatorskim
w ostatnich 5 latach,
6. Ewentualne dodatkowe informacje dotyczące niniejszego zapytania.
Ofertę prosimy przesłać do dnia 15.07.2015 r. na adres e-mail: [email protected]
[email protected]
lub
W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o kontakt 95 781 70 84, 691 772 500.
Strona 5 z 5
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards