ZABURZENIA RYTMU I PRZEWODZENIA cz. 1.

advertisement
PODSTAWY INTERPRETACJI EKGZABURZENIA RYTMU I
PRZEWODZENIA cz. 1.
Aleksandra Jarecka
1. węzeł SA
2. węzeł AV
PATOGENEZA
•
Przyczyny zaburzeń przewodzenia i rytmu serca:
Zjawisko krążącej fali nawrotnej (re- entry)
- micro- re- entry (ekstrasystolie, częstoskurcze, VF, AF)
- macro- re- entry (zespoły preekscytacji)
- NAJCZĘSTSZA PRZYCZYNA!
PATOGENEZA
•
Przyczyny zaburzeń przewodzenia i rytmu serca:
Zaburzenia automatyzmu:
- zmiana automatyzmu fizjologicznego (↑ lub ↓)
- nieprawidłowy automatyzm (↑ potencjału błonowego)
- automatyzm wyzwalany (wczesne i późne potencjały
następcze*)
*
wczesne- naparstnica, hipokaliemia, niedotlenienie
późne- nadmierna stymulacja adrenergiczna
Zjawisko R na T
PATOGENEZA
Przyczyny zaburzeń przewodzenia i rytmu serca:
•
Inne:
- stan układu autonomicznego
- czynniki hormonalne (katecholaminy, hormony
tarczycy)
- zaburzenia wodno- elektrolitowe
- zaburzenia równowagi kwasowo- zasadowej
OBJAWY
•
•
•
•
•
•
Uczucie kołatanie serca, przerw w pracy serca
Ucisk w gardle
Niepokój
Zawroty głowy i utraty przytomności zależne od
zaburzeń hemodynamiki
Bóle dławicowe (zab. krążenia wieńcowego)
Często brak objawów
ROZPOZNANIE
Osłuchiwanie
Badanie tętna obwodowego
EKG spoczynkowe (uwaga! PEA!)
Monitorowanie holterowskie
Tele- EKG
Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa
Badanie elektrofizjologiczne (EPS)- precyzyjne
określenie arytmii
Badanie echokardiograficzne- wykluczenie
choroby organicznej powodującej arytmię
RYTM ZATOKOWY
Załamki P przed każdym zespołem QRS
Załamki P dodatnie w I i II (szczeg. w II)
Załamki P ujemne w aVR
Każda inna konfiguracja załamków P w w/w
odprowadzeniach => rytm pozazatokowy!
RODZAJE ZABURZEŃ RYTMU
SERCA
NIEMIAROWOŚĆ ZATOKOWA
NIEMIAROWOŚĆ
ZATOKOWA
• Zmienna częstość pobudzeń z węzła są
- przyspiesza na wdechu, zwalnia na wydechu, brak
przy wstrzymaniu oddechu- ODDECHOWA*
- niezależna od oddechu- BEZŁADNA**
• Różnice długości trwania odstępów PP >160 ms,
* fizjologiczna u dzieci i młodych dorosłych
** u chorych ze wzmożonym ciśnieniem
śródczaszkowym, z chorobami organicznymi serca
ZABURZENIA CZYNNOŚCI
WĘZŁA SA
WĘDROWANIE ROZRUSZNIKA
•
•
•
Zmienny kształt załamków P (min. 3 formy) przy
zachowaniu cech ich zatokowego pochodzenia
HR max 100/min
Możliwy zmienny odstęp PQ, ale zawsze <0,2s
ZAHAMOWANIE ZATOKOWE
ZABURZENIA CZYNNOŚCI
WĘZŁA SA
ZAHAMOWANIE ZATOKOWE:
•
•
Może występować jako wyraz wzmożonej
czynności nerwu X, skutek organicznych chorób
serca lub jako działanie niepożądane niektórych
leków
Wydłużenie odstępu PP, które nie jest
wielokrotnością jego długości
ZABURZENIA CZYNNOŚCI
WĘZŁA SA
PAUZA
•
•
•
Odstęp PP jest dłuższy niż 2 s
Nie ma wcześniejszych zastępczych pobudzeń
węzłowych lub komorowych
Do implantacji stymulatora wymagana jest pauza
min. 3 s
TACHYKARDIA ZATOKOWA
ZABURZENIA CZYNNOŚCI
WĘZŁA SA
TACHYKARDIA ZATOKOWA
•
•
Miarowa czynność serca przy HR 100- 160/min
Jednakowe, prawidłowe załamki P przed każdym
QRS
• Przyczyny:
- zaburzenia hormonalne (nowotwory!)
- niedokrwistość
- toksyny
- nieprawidłowa czynność węzła zatokowego
BRADYKARDIA ZATOKOWA
ZABURZENIA CZYNNOŚCI
WĘZŁA SA
BRADYKARDIA ZATOKOWA
•
Fizjologiczna u osób zaadaptowanych do dużych
wysiłków- wyraz przewagi ukł.
Przywspółczulnego
• Przyczyny patologicznej bradykardii zatokowej:
- zespół chorego węzła SA
- świeży zawał serca lub ChNS
- zapalenie mięśnia sercowego
• Zwiększone ryzyko ektopowych zaburzeń rytmu
PYTANIA?
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download