regulamin programu stypendialnego dla studentów i studentek

advertisement
Od studenta do eksperta – ochrona środowiska w praktyce
REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK
STUDIÓW STACJONARNYCH NA WYDZIALE CHEMII UMCS PROJEKTU
„OD STUDENTA DO EKSPERTA – OCHRONA ŚRODOWISKA W PRAKTYCE”
§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin programu stypendialnego określa zasady przyznawania i wypłacania
stypendiów motywacyjnych zwanych dalej „Stypendiami”, na studiach zamawianych ochrona
środowiska i chemia w ramach projektu „Od studenta do eksperta – ochrona środowiska
w praktyce” realizowanego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie
4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej
na wiedzy.
§2
Ilekroć w Regulaminie mowa o:
a) Uniwersytecie – oznacza to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
b) Projekcie – oznacza to projekt „Od studenta do eksperta- ochrona środowiska w praktyce”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-1013, Priorytet IV, Działanie 4.1,
Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla
gospodarki opartej na wiedzy.
c) Uczestniku – oznacza to studenta lub studentkę kierunku ochrona środowiska oraz
studenta lub studentkę kierunku chemia, którzy podpisali i dostarczyli do biura projektu deklarację
uczestnictwa i nie utracili prawa uczestnictwa w projekcie.
d) Stypendium należy przez to rozumieć stypendium przyznawane uczestnikom projektu,
finansowane ze środków projektu.
e) Średniej ocen – należy przez to rozumieć średnią arytmetyczną ocen z egzaminów
wyliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.
f) Procedurze kwalifikacyjnej – oznacza to tryb postępowania opisany w § 6 i § 7.
g) Umowie stypendialnej – należy przez to rozumieć umowę podpisaną przez uczestnika
Programu Stypendialnego z uniwersytetem określającą zasady wypłacania stypendium.
Następujące pojęcia zostały określone w Regulaminie Udziału w Projekcie: deklaracja, zgłoszenie,
lista podstawowa, lista rezerwowa.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV,
Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Człowiek – najlepsza inwestycja
Od studenta do eksperta – ochrona środowiska w praktyce
§3
1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania stypendiów uczestnikom
projektu, którzy rozpoczynają lub kontynuują studia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie na kierunku zamawianym ochrona środowiska i chemia począwszy od roku
akademickiego 2011/2012 i wypłacanych do końca realizacji projektu tj. roku akademickiego
2014/2015.
2. Stypendia określone niniejszym regulaminem przyznawane mogą być uczestnikom projektu
zgodnie z harmonogramem:
a) rok akademicki 2011/2012 – studenci/studentki I, II i III roku studiów I stopnia na
kierunkach ochrona środowiska oraz chemia,
b) rok akademicki 2012/2013 – studenci/studentki studiów I stopnia i studenci/studentki I roku
studiów II stopnia na kierunkach ochrona środowiska oraz chemia,
c) rok akademicki 2013/2014 – studenci/studentki studiów I i II stopnia na kierunkach ochrona
środowiska oraz chemia.
d) rok akademicki 2014/2015 – studenci/studentki studiów I i II stopnia na kierunkach ochrona
środowiska oraz chemia.
e)
§4
1. Stypendium jest przyznawane w drodze postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z kryteriami
ustalonymi w § 6 i 7.
2. Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w roku akademickim (od października do
czerwca).
3. Maksymalna liczba stypendiów przyznawana na kolejnych latach studiów wynosi:
a) na I roku I stopnia:
 12 stypendiów w wysokości 600 zł
 12 stypendiów w wysokości 800 zł
 12 stypendiów w wysokości 1000 zł,
przy czym stypendium przyznawane jest:
18 najlepszym studentom/studentkom kierunku ochrona środowiska i 18 najlepszym
studentom/studentkom kierunku chemia
b) na II i III roku I stopnia:
 10 stypendiów w wysokości 600 zł
 10 stypendiów w wysokości 800 zł
 10 stypendiów w wysokości 1000 zł,
przy czym stypendium przyznawane jest:
15 najlepszym studentom/studentkom kierunku ochrona środowiska i 15 najlepszym
studentom/studentkom kierunku chemia
c) na I i II roku studiów II stopnia:
 5 stypendiów w wysokości 600 zł
 5 stypendiów w wysokości 800 zł
 5 stypendiów w wysokości 1000 zł,
przy czym stypendium przyznawane jest:
8 najlepszym studentom/studentkom kierunku ochrona środowiska i 7 najlepszym
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV,
Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Człowiek – najlepsza inwestycja
Od studenta do eksperta – ochrona środowiska w praktyce
studentom/studentkom kierunku chemia.
4. W przypadku, gdy nie będzie możliwości wypłaty przewidzianej maksymalnej liczby
stypendiów dla danego roku danego kierunku studiów, np. z powodu zbyt małej ilości
studentów/studentek na roku czy zbyt małej liczby kandydatów/kandydatek do Programu
stypendialnego, to niewykorzystana liczba stypendiów na danym kierunku zostaje przyznana
studentom/studentkom drugiego kierunku studiów.
§5
1. Stypendium, o których mowa w § 4 punkt 1 przyznaje Komisja Stypendialna w składzie:
a) Koordynator Projektu – przewodniczący,
b) Koordynator Programu Stypendialnego,
c) Kierownik Merytoryczny Projektu.
2. Uczestnik projektu ubiegający się o stypendium składa w biurze projektu zgłoszenie
o przyznanie stypendium (Wzór zgłoszenia w załączniku 1).
3. Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę dostarczenia do biura projektu zgłoszenia wraz
z kompletem wszystkich wymaganych dokumentów.
2. Uczestnik projektu, który zostanie zakwalifikowany do programu stypendialnego zobowiązany
jest w terminie 7 dni od daty powiadomienia o przyznaniu stypendium do podpisania umowy
określającej warunki wypłacania stypendium (Wzór umowy w załączniku 2).
3. Jeśli uczestnik projektu nie podpisze umowy, o której mówi punkt 4 Komisja Stypendialna
podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium kolejnej osobie w rankingu. Nie dotyczy to
sytuacji, której niepodpisanie nastąpi z przyczyn niezależnych od studenta, np. choroba.
4. Wypłata stypendiów następuje przelewem na rachunek bankowy uczestnika projektu do
ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc (z zastrzeżeniem, że wypłata stypendiów za
październik i listopad następuje najpóźniej do 10 grudnia).
5. W przypadkach niezależnych od Uniwersytetu termin wypłaty stypendium może ulec zmianie.
6. Uczestnik projektu, który kończy studia, otrzymuje przyznane stypendium do końca miesiąca,
w którym zdał egzamin dyplomowy, ale nie dłużej niż do 30 czerwca.
§6
Warunki przyznawania stypendium na pierwszym roku studiów
1. O stypendium może ubiegać się każdy uczestnik projektu.
2. Uczestnik projektu ubiegający się o stypendium zobowiązany jest złożyć w Biurze Projektu
wniosek o przyznanie stypendium (zgłoszenie) do dnia 15 października danego roku
akademickiego.
3. Komisja Stypendialna w ciągu 21 dni rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium i tworzy
ranking kandydatów/kandydatek (lista podstawowa i rezerwowa) w oparciu o liczbę punktów
uzyskaną w wyniku postępowania rekrutacyjnego na studia oddzielnie dla kierunków ochrona
środowiska i chemia. Z utworzonych list podstawowych tworzona jest następnie wspólna lista
rankingowa, wg której przyznawane są stypendia w ilości i kwotach określonych regulaminem
zgodnie z § 4 ust. 3.
4. Na podstawie kryteriów opisanych w ust. 3 Komisja Stypendialna ogłasza ranking uczestników
projektu składający się z listy podstawowej osób zakwalifikowanych do pobierania stypendium
oraz 2 list rezerwowych, obejmujących studentów/studentki danego kierunku.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV,
Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Człowiek – najlepsza inwestycja
Od studenta do eksperta – ochrona środowiska w praktyce
5. Stypendium otrzymują uczestnicy projektu, którzy:
a) znaleźli się na liście podstawowej,
b) podpisali umowę stypendialną.
6. Wysokość stypendiów przyznawanych uczestnikom z listy podstawowej wynosi odpowiednio:
a) miejsca od 1 do 12: 1000 zł,
b) miejsca od 13 do 24: 800 zł,
c) miejsca od 25 do 36: 600 zł.
7. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z Programu stypendialnego następuje
uzupełnienie listy podstawowej o osoby z listy rezerwowej zgodnie z założeniami § 4 ust. 3
i aktualizacja rankingu uczestników. Na liście podstawowej zostaje umieszczona osoba
z najlepszymi wynikami z kierunku studiów, którego student został skreślony lub zrezygnował.
W przypadku, kiedy nie ma już listy rezerwowej danego kierunku, na liście podstawowej
umieszczana jest osoba z listy rezerwowej drugiego kierunku.
§7
Warunki przyznawania stypendium w następnych latach studiów
1. O stypendium może ubiegać się uczestnik projektu objęty harmonogramem określonym w §3
ust. 2, który spełnia następujące warunki:
a) zaliczył rok studiów zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania
w danym roku akademickim, przy czym:
 za terminowe uznaje się uzyskanie zaliczeń i wpisów do dnia 30 września w danym roku
akademickim,
 studenci/studentki, którzy otrzymali warunkowy wpis na kolejny rok studiów nie
uczestniczą w Programie Stypendialnym na danym roku studiów, gdyż uzyskanie wpisu
warunkowego na następny rok studiów powoduje, że może nastąpić wydłużenie czasu
trwania studiów
 Studenci/studentki z warunkowym wpisem na kolejny rok studiów nie są także brani pod
uwagę podczas kwalifikowania uczestników Programu Stypendialnego a tym samym nie są
wliczani do liczby studentów przy ustalaniu maksymalnej liczby wypłat stypendiów na
danym roku
b) złożył wniosek o przyznanie stypendium (zgłoszenie) w biurze projektu do dnia 15
października danego roku akademickiego.
2. Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium w oparciu o średnią ocen
obliczoną z wyników egzaminów uzyskanych przez uczestnika w roku akademickim
poprzedzającym przyznanie stypendium.
3. Na podstawie kryteriów opisanych w ust. 2 Komisja Stypendialna tworzy listy rankingowe
kandydatów/kandydatek (podstawową i rezerwową) oddzielnie dla kierunków ochrona
środowiska i chemia. Z utworzonych list podstawowych tworzona jest następnie wspólna lista
rankingowa, wg której przyznawane są stypendia w ilości i kwotach określonych regulaminem
zgodnie z § 4 ust. 3.
4. Stypendium otrzymują uczestnicy projektu, którzy:
a) znaleźli się na liście podstawowej,
b) podpisali umowę stypendialną.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV,
Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Człowiek – najlepsza inwestycja
Od studenta do eksperta – ochrona środowiska w praktyce
5. Wysokość stypendiów przyznawanych uczestnikom z listy podstawowej wynosi odpowiednio:
Na II i III roku I stopnia:
a) miejsca od 1 do 10: 1000 zł,
b) miejsca od 11 do 20: 800 zł,
c) miejsca od 21 do 30: 600 zł.
Na I i II roku II stopnia:
a) miejsca od 1 do 5: 1000 zł,
b) miejsca od 6 do 10: 800 zł,
c) miejsca od 11 do 15: 600 zł.
6. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z Programu stypendialnego następuje
uzupełnienie listy podstawowej o osoby z listy rezerwowej zgodnie z założeniami § 4 pkt 3
i aktualizacja rankingu uczestników. Na liście podstawowej zostaje umieszczona osoba
z najlepszymi wynikami z kierunku studiów, którego student/studentka zostali skreśleni lub
zrezygnowali. W przypadku, kiedy nie ma już listy rezerwowej danego kierunku, na liście
podstawowej umieszczana jest osoba z listy rezerwowej drugiego kierunku.
§8
Zwrot, zawieszenie i wygaśnięcie prawa do stypendium
1. Uczestnik projektu traci prawo do otrzymywania stypendium z dniem, w którym:
a) otrzyma zgodę Dziekana Wydziału Chemii na urlop okolicznościowy, o ile przyznanie
urlopu wydłuży czas trwania studiów,
b) otrzyma zgodę Dziekana Wydziału Chemii na warunkowy wpis na kolejny rok studiów,
c) zostanie skreślony/a z listy studentów/studentek lub zawieszony/a w prawach studenta,
d) zostanie skreślony/a z listy uczestników projektu.
2. Jeżeli pomimo wystąpienia wymienionych w ust. 1 okoliczności, uczestnik projektu pobierał
dalej stypendium, jest on zobowiązany do jego zwrotu od momentu ich wystąpienia.
3. W przypadku, gdy decyzja o skreśleniu z listy studentów/studentek lub zawieszeniu w prawach
studenta zostanie uchylona, stypendium będzie wypłacone w najbliższym terminie wypłat za
okres od miesiąca, w którym wstrzymano wypłatę stypendium, z zastrzeżeniem, że uchylenie
decyzji o skreśleniu nie może wpłynąć na wydłużenie czasu trwania studiów.
4. Uczestnik projektu traci prawo do otrzymywania stypendium w przypadku nieobecności na
zajęciach przekraczającej 6 tygodni.
5. Komisja Stypendialna, w przypadku stwierdzenia podania przez uczestnika projektu
nieprawdziwych danych przekazuje sprawę do Rektora, który po zapoznaniu się z wnioskiem
przekazuje sprawę do komisji dyscyplinarnej. Sytuacja ta jest równoznaczna ze skreśleniem
z listy uczestników projektu.
6. Uczestnik projektu biorący udział w międzynarodowych programach wymiany studentów na
czas wyjazdu nie traci prawa do wypłaty stypendium.
7. W wypadku decyzji o wstrzymaniu lub pozbawieniu stypendium z przyczyn, o których mowa
w ust. 1, 4, 5 uczestnik projektu zobowiązany jest potwierdzić zapoznanie się z w/w decyzją
własnoręcznym podpisem w biurze projektu w terminie 14 dni, w przeciwnym wypadku
decyzja zostanie dostarczona listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W przypadku
dwukrotnego awizowania przesyłki zawierającej decyzję, decyzję uznaje się za dostarczoną.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV,
Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Człowiek – najlepsza inwestycja
Od studenta do eksperta – ochrona środowiska w praktyce
§9
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie decyzje podejmuje Komisja
Stypendialna.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku i obowiązuje do końca realizacji
projektu.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV,
Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Człowiek – najlepsza inwestycja
Download