Szczegółowy harmonogram działań podejmowanych na

advertisement
47
Załącznik nr 1 - Szczegółowy harmonogram działań podejmowanych na
rzecz uczestników rynku pracy w ramach założeń
PROGRAMU ROZWOJU RYNKU PRACY NA LATA 2003 – 2010.
Realizacja celów strategicznych
i celów cząstkowych
Odpowiedzialni współuczestnicy
Źródło
finansowania
- monitorowanie potrzeb rynku
pracy,
pośrednicy pracy
budżet PUP, FP działanie
ciągłe
- analiza zasobów bezrobotnych,
stanowisko pracy ds.
statystyki
budżet PUP
działanie
ciągłe
Wydz. Infrastruktury
Społecznej –
Starostwo
Powiatowe, PUP,
Powiatowa Rada
Zatrudnienia, Szkoły
Ponadgimnazjalne,
Pracodawcy
budżety
Starostwa
Powiatowego,
PUP,
działanie
ciągłe
Termin
realizacji
POPRAWA JAKOŚCI
ZASOBÓW LUDZKICH
1. Dostosowanie systemu
edukacji do potrzeb rynku
pracy:
- systematyczna analiza
kierunków kształcenia na terenie
Powiatu, akceptacja zmian w
zakresie kierunków kształcenia
zawodowego, podejmowanie
działań dostosowujących kierunki
kształcenia do potrzeb rynku
pracy
2. Edukacja osób dorosłych i
realizacja programów
sprzyjających podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych
- doradztwo w zakresie szkolenia i
przekwalifikowania osób;
budżet PUP,
 bezrobotnych,
FP,EFS,
 niepełnosprawnych,
doradca zawodowy
PHARE
 pracowników
PUP, doradcy
zawodowi zewnętrzni,
specjalista ds.
rozwoju
- szkolenia osób bezrobotnych,
zawodowego,
oraz poszukujących pracy
Centrum Informacji i
Planowania Kariery
działanie
ciągłe
48
- aktywne pośrednictwo pracy,
organizowanie giełd pracy i
spotkań bezrobotnych z
pracodawcami
3. Wzmocnienie działań
prewencyjnych wobec
bezrobotnych
w Bolesławcu i w
Jeleniej Górze
PUP, DARR w
Wałbrzychu
działanie
ciągłe
PUP – doradca
zawodowy, lider
Klubu Pracy
FP, budżety
gminne
działania
ciągłe.
FP, EFS,
PHARE
działanie
ciągłe
budżet PUP,
FP, budżety
gminne
działanie
ciągłe
PUP, partnerzy
rynku pracy, PSIG,
samorządy gminne
- rozbudowa Klubu Pracy
- poprawa dostępu do informacji
poprzez dostęp do Internetu oraz
infokiosku multimedialnego
FP, EFS
budżet PUP, FP działanie
ciągłe
- realizacja programów aktywnego
przeciwdziałania bezrobociu i
PUP, samorządy
promocji zatrudnienia
gminne
- obsługa osób bezrobotnych bez
prawa do zasiłku w siedzibach
administracyjnych gmin
działanie
ciągłe
pośrednicy pracy,
specjaliści ds.
programów
- prowadzenie usług w zakresie
doradztwa zawodowego
indywidualnego i grupowego w
siedzibie PUP,
- prowadzenie zajęć w ramach
Klubów Pracy w siedzibach
administracyjnych gmin
FP, PHARE
2001, EFS,
PERON
PUP, samorządy
gminne
IV kwartał
4. Współpraca międzynarodowa
w zakresie poprawy jakości
zasobów ludzkich
budżet, FP
II kwartał
PUP
budżet, FP
PUP
- współpraca transgraniczna w
zakresie staży i szkoleń dla osób
bezrobotnych, wymiana
doświadczeń
- międzynarodowe pośrednictwo
pracy, EURES
II. ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I
PUP, organizacje
pozarządowe
EFS (inne
fundusze)
działanie
fakultatywne
49
ADAPTACJA
PRZEDSIĘBIORSTW I
PRACOWNIKÓW DO
ZMIENIAJĄCEGO SIĘ
RYNKU PRACY
budżet
działania
ciągłe
DWUP, PUP –
asystent EURES
1. Łagodzenie barier
administracyjnych.
- I Forum Partnerstwa Lokalnego
- organizacja konferencji i
spotkań z pracodawcami w
zakresie problematyki rynku
pracy
- wizytowanie pracodawców w
miejscach prowadzenia
działalności gospodarczej
- wzmocnienie działań w zakresie
przepływu informacji.
Starosta Lwówecki,
PUP, samorządy
gminne
- realizacja zadań wynikających
z pośrednictwa pracy,
organizowanie giełd pracy
budżet, FP
min. raz w
kwartale
budżet, FP
działanie
ciągłe
budżet, FP
działanie
ciągłe
Starosta Lwówecki,
PUP
- utworzenie strony internetowej
www.pup.powiatlwowecki.pl
2. Wspieranie sektora małych i
średnich przedsiębiorstw.
budżet PUP i
samorządów
lokalnych, FP
III kw.
działanie
ciągłe
pośrednicy pracy,
Starosta Lwówecki,
Dyrektor PUP
PUP - pośrednicy
pracy,
samorządy lokalne
budżet, FP
PUP
II kwartał
działania
ciągłe
- subsydiowanie zatrudnienia
- szkolenia bezrobotnych pod
potrzeby pracodawców
-promocja i realizacja założeń
Modelu Partnerstwa Lokalnego
budżet, FP
działanie
ciągłe
PUP – pośrednicy
pracy,
3. Wzmocnienie instytucjonalnej
obsługi rynku pracy.
działania
budżet, FP, EFS ciągłe
PUP – Dział Rynku
50
budżet, FP
działanie
ciągłe
budżet, FP
działanie
ciągłe
Pracy
- szkolenia podnoszące
kwalifikacje zawodowe
pracowników obsługujących rynek
pracy
- zaktywizowanie obsługi
wewnątrz urzędu – rozbudowa
komórki pośrednictwa pracy
PUP – Dział Rynku
Pracy
PUP, samorządy
lokalne, lokalni
liderzy
III. WZMACNIANIE
POLITYKI RÓWNYCH
SZANS
1. Wspieranie zatrudnienia
grup szczególnego ryzyka
- utworzenie i bieżące
prowadzenie bazy danych osób
znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy
tzw.” grup ryzyka”
PCE, PUP, DWUP,
UW
budżet PUP,
FP,
fundusze
zewnętrzne
działania
systematyczne
I kwartał
budżet, FP
PUP – pośrednictwo
pracy
- pozyskiwanie ofert pracy dla
grup ryzyka
- subsydiowanie zatrudnienia grup
ryzyka
działanie
ciągłe
budżet PUP
- przejęcie zadań z zakresu
aktywizacji osób
niepełnosprawnych: szkolenia
zawodowe, pożyczki
PUP – Dział
Ewidencji, Dział
Rynku Pracy
działania
ciągłe
budżet, FP
PUP – pośrednicy
pracy
- promocja nowych form
aktywizacji
FP, EFS
PUP – Dział Rynku
Pracy
działania
ciągłe,
uzależnione
od środków
finansowych
51
działania
ciągłe
FP, PFRON
PUP specjalista ds.
rozwoju
zawodowego,
stanowisko ds.
aktywizacji osób
niepełnosprawnych
działania
ciągłe
Budżet, FP
PUP
Sporządziła: Agnieszka Stasicka
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Bożena Pawłowicz
Download