Prezentacja projektu Kameleon - poprawa jakości

advertisement
KAMELEON
POPRAWA JAKOŚCI USŁUG
i WIZERUNKU
PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
PLAN
PREZENTACJI
Pomysł na projekt
KAMELEON – założenia projektu
Realizacja projektu - rezultaty
2
POMYSŁ NA
PROJEKT
DLACZEGO KAMELEON?
Analiza sytuacji w publicznych służbach zatrudnienia
Dlaczego niepubliczne jednostki zajmujące się rynkiem
pracy są lepiej postrzegane?
Dlaczego, pomimo licznych szkoleń, pracownicy nie mają
poczucia, że posiadają lepsze kwalifikacje?
Jak zarządza się kadrami w firmach komercyjnych?
3
POMYSŁ NA
PROJEKT
UZASADNIENIE
Młoda kadra PUP Zabrze – średnia wieku 33,9 lat.
Mała liczba pracowników – 58 etatów, w tym 52 osoby na
stanowiskach merytorycznych.
Nowe zadania – wynik ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.
Konieczność wprowadzenia zmian w systemie zarządzania kadrami.
Niekorzystny wizerunek PSZ wśród bezrobotnych i pracodawców.
Niski poziom dostępności do rzetelnych informacji o działaniu PUP.
Niska dostępność środków finansowych na rozwiązanie problemów
PUP w ramach dysponowanego budżetu.
4
KAMELEON
ZAŁOŻENIA PROJEKTU
CEL
Zwiększenie efektywności funkcjonowania PUP Zabrze.
Zwiększenie świadomości znaczenia podejmowanych
działań na lokalnym rynku pracy.
Polepszenie jakości obsługi klientów urzędu.
5
KAMELEON
ZAŁOŻENIA PROJEKTU
GRUPA DOCELOWA
Wszyscy pracownicy urzędu, niezależnie
od zajmowanego stanowiska pracy.
6
KAMELEON
ZAŁOŻENIA PROJEKTU
CO PLANOWALIŚMY ZROBIĆ?
Audyt personalny – usługa zlecona jednostce zewnętrznej:
przygotowanie kart stanowisk pracy,
przygotowanie serii testów i rozmów indywidualnych z
pracownikami w celu dokonania indywidualnej oceny kwalifikacji
pracowniczych,
zbadanie indywidualnych potrzeb szkoleniowych pracowników.
7
KAMELEON
ZAŁOŻENIA PROJEKTU
CO PLANOWALIŚMY ZROBIĆ?
Szkolenia dla pracowników – każdy z pracowników weźmie
udział w szkoleniach, zgodnie z określonymi przez
audytorów potrzebami (np. szkolenia językowe,
nowoczesne narzędzia wykorzystywane w poradnictwie
zawodowym, marketing rynku pracy, KPA, Prawo Pracy,
budowanie wizerunku urzędnika i urzędu, profesjonalna
obsługa klienta, asertywność, zamówienia publiczne,
szkolenia komputerowe, itp.)
8
KAMELEON
ZAŁOŻENIA PROJEKTU
CO PLANOWALIŚMY ZROBIĆ?
Zakup literatury fachowej.
Zakup testów na potrzeby poradnictwa
zawodowego wraz z licencją dla PUP Zabrze.
Kampania promocyjna dotycząca usług
świadczonych przez PUP Zabrze.
9
KAMELEON
REZULTATY PROJEKTU
Opracowanie kart wszystkich stanowisk pracy
funkcjonujących w PUP Zabrze.
Opracowanie zbiorczego i indywidualnych raportów na
temat stanu zasobów ludzkich pozostających w dyspozycji
PUP Zabrze.
Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników.
Wyposażenie urzędu w ulotki, broszury i informatory,
które można wydawać bezrobotnym, pracodawcom i
wykorzystywać w czasie Targów Pracy.
10
KAMELEON
REZULTATY PROJEKTU
59 osób wzięło udział w audycie personalnym.
3 osoby ukończyły studia podyplomowe z zakresu
zarządzania zasobami ludzkimi.
54 osoby wzięły udział w szkoleniach.
Wydano 335 certyfikatów z ukończonych szkoleń.
11 osób wzięło udział w szkoleniach językowych
(angielski, francuski, hiszpański, niemiecki).
45 osób wzięło udział w szkoleniu integracyjnym.
Zrefundowano też koszty dojazdu na szkolenia.
11
KAMELEON
REZULTATY PROJEKTU
SZKOLENIA ZAWODOWE:
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL.
Program „PŁATNIK” w systemie ubezpieczeń społecznych.
Nowe zasady i regulacje prawne dotyczące dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej.
Fundusze unijne dla JST w ramach nowego okresu programowania
2007-2013.
Pośrednictwo pracy w up-rekrutacja, selekcja, outplacement,
outsourcing.
Sekretariat – serce i twarz PUP.
12
KAMELEON
REZULTATY PROJEKTU
SZKOLENIA ZAWODOWE:
Nowe zasady obsługi kadrowej oraz prawidłowe sporządzanie ocen
pracowników PUP.
Zasady rozliczania projektów – wnioskowanie o płatność oraz
sprawozdawczość z realizacji wniosków EFS.
EURES – dla powiatowych asystentów EURES.
Poradnictwo zawodowe jako metoda aktywacji osób bezrobotnych.
Rachunkowość FP i budżetu, sprawozdania – nowość i zmiany w PUP.
Warsztaty wydawania decyzji administracyjnych w PUP.
Prawidłowe wyliczenia, dyskontowanie pomocy publicznej oraz
nowości w udzielaniu pomocy na zatrudnienie i pomocy de minimis.
13
KAMELEON
REZULTATY PROJEKTU
SZKOLENIA tzw. „MIĘKKIE”:
Głos moim narzędziem pracy.
Wizerunek pracownika.
Asertywność.
Profesjonalne prezentacje.
Protokół dyplomatyczny w praktyce.
Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
Techniki radzenia sobie ze stresem.
Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów.
Tworzenie informacji medialnej w teorii i praktyce.
14
KAMELEON
REZULTATY PROJEKTU
ZAKUPIONO:
Sprzęt komputerowy, meble i materiały biurowe niezbędne
do realizacji projektu.
Gabloty informacyjne.
Tablice informacyjne.
Literaturę fachową przydatną w pracy doradców
zawodowych, księgowych, specjalistów do spraw
programów oraz asystenta EURES.
Testy doradcze Thomas International.
15
Projekt „KAMELEON” realizowany jest w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
Działania 1.1 „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku
pracy”, Schemat B „Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy”.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz z budżetu państwa.
Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu otrzymał 100% dofinansowania na
realizację projektu.
Projekt zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards