244 KB Załącznik nr 4

advertisement
Załącznik nr 4
……………………………………………….…..
/nazwa i adres Wykonawcy/
…………………………………..
miejscowość i data
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa urządzeń sieci LAN dla UEP
CPV 32410000-0, 72250000-2,
1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Zadanie 1
Dostawa, instalacja i uruchomieniem elementów sieci LAN dla Laboratorium
Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP oraz ich integracja z istniejącą siecią
Zamawiającego.
1. Wykonanie szczegółowego projektu technicznego wykonawczego uszczegółowiającego
prace projektowe, zawierającego wszystkie aspekty konfiguracyjne wszystkich elementów
sieci komputerowej zgodnie z zakresem określonym w punkcie 2 niniejszego dokumentu.
2. Dostawę urządzeń sieci komputerowej oraz oprogramowania dla tych urządzeń (zwanych
dalej łącznie asortymentem), odpowiadających wymaganiom określonym w Specyfikacji
technicznej urządzeń dla zadania 1, która została zwarta w projekcie p.n. „Lokalna
serwerownia w ramach projektu Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych
UEP – InnoUEP” w części „Urządzenia sieciowe TELEINFORMATYKA” opracowanym przez
ELD Poland, który stanowi załącznik nr 5A do SIWZ.
3. Instalacja i uruchomienie urządzeń sieci komputerowej oraz oprogramowania dla tych
urządzeń zgodnie z szczegółowym projektem technicznym wykonawczym, o którym mowa
w pkt. 1. W zakresie tym są wszystkie prace związane z fizyczną instalacją i uruchomieniem
urządzeń wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów i elementów wyposażenia
pomocniczego (np. kable krosowe miedziane i światłowodowe, wieszaki kabli krosowych,
itp.) oraz wszystkie prace instancji i konfiguracji oprogramowania. W zakresie zadań
Wykonawcy jest również integracja dostarczonych elementów sieci komputerowej z
systemami sieci komputerowej, już istniejącymi w UEP.
4. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej.
5. Udzielenie gwarancji i wykonywanie przez Wykonawcę świadczeń z niej wynikających.
Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały określone poniżej w punkcie 4.
Zadanie 2
Dostawa, instalacja i uruchomieniem elementów sieci LAN dla UEP oraz ich integracja z
istniejącą siecią Zamawiającego.
6. Dostawę urządzeń sieci komputerowej oraz oprogramowania dla tych urządzeń (zwanych
dalej łącznie asortymentem), odpowiadających wymaganiom określonym w Specyfikacji
technicznej zamówienia dla zadania 2, która stanowi załącznik nr 5B do SIWZ.
Projekt „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP” POIG.02.03.01-30-122/13 współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
"Dotacje na Innowacje"
7. Instalację i uruchomienie urządzeń sieci komputerowej zgodnie z wymaganiami
określonymi w Specyfikacji technicznej zamówienia dla zadania 2, która stanowi załącznik
nr 5B do SIWZ. W zakresie tym są wszystkie prace związane z fizyczną instalacją i
uruchomieniem urządzeń oraz wszystkie prace instalacji i konfiguracji oprogramowania. W
zakresie zadań Wykonawcy jest również integracja dostarczonych elementów sieci
komputerowej z systemami sieci komputerowej, już istniejącymi w UEP.
8. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej.
9. Udzielenie gwarancji i wykonywanie przez Wykonawcę świadczeń z niej wynikających.
Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały określone poniżej w punkcie 4.
Zamawiający oświadcza, że wystąpi do organu nadzorującego o potwierdzenie, że zamawiany sprzęt
(urządzenia sieci komputerowej) jest przeznaczony dla placówki oświatowej, co pozwoli na
zastosowanie stawki zero procent VAT. W związku z powyższym zamawiający wymaga od wykonawcy
realizacji dostawy sprzętu zgodnie z art. 83 ust.14 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004r. z późniejszymi zmianami), lecz w ofercie należy zawrzeć
stawkę podatku VAT w wysokości 23%
Przez dostawę oprogramowania dla urządzeń sieci komputerowej Zamawiający rozumie odpłatne
udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania do urządzeń sieci komputerowej niezbędnego do
zrealizowania funkcjonalności wymaganej przez Zamawiającego zamieszczonej w „Opisie
funkcjonalnym i specyfikacji technicznej zamówienia”. Oprogramowanie to może być dostarczone jako:
o integralnie związane z urządzeniem (oprogramowanie producenta urządzeń albo
oprogramowanie dedykowane dla urządzenia)
o oprogramowanie dostarczane odrębnie od urządzenia, ale z nim współpracujące.
W każdym z tych przypadków Zamawiający musi mieć możliwość korzystania z dostarczonego
oprogramowania przez czas nieokreślony oraz realizację innych uprawnień wynikających z SIWZ.
2. Wymagania dotyczące
wykonawczego.
wykonania
szczegółowego
projektu
technicznego
Dla zadania 1 przewiduje się wykonanie szczegółowego projektu technicznego
wykonawczego budowy infrastruktury sieciowej. W szczególności dokument będzie zawierał:








opis funkcjonowania wysokiej dostępności usług sieci,
listę testów akceptacyjnych systemu w szczególności weryfikujących poprawność
działania mechanizmów realizujących wysoką dostępność usług sieci,
propozycję nazewnictwa urządzeń, systemów, obiektów,
listę funkcjonalności i technologii planowanych do wdrożenia
opis sposobu współdziałania poszczególnych komponentów systemu,
opis sposobu współdziałania dostarczonych elementów sieci komputerowej z
systemami sieci komputerowej, już istniejącymi w UEP,
wytyczne dla realizacji przyjętej polityki bezpieczeństwa, wytyczne dla konfiguracji
firewall’i,
szczegółowe parametry konfiguracyjne dla poszczególnych komponentów systemu,
Projekt „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP” POIG.02.03.01-30-122/13 współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
"Dotacje na Innowacje"


szczegółowe parametry rekonfiguracyjne dla systemów istniejących na UEP,
szczegółowy harmonogram wdrożenia, listę zadań do wykonania przez Wykonawcę
i Zamawiającego
Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej jest warunkiem niezbędnym do
rozpoczęcia przez Zamawiającego czynności odbiorowych gotowego systemu. Dokumentacja
powykonawcza powinna być wykonana w formie elektronicznej (format zgodny z MS Word, MS
Excel).
3. Wymagania ogólne dotyczące zamawianych urządzeń
a) Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 9
miesięcy przed datą dostarczenia.
b) W momencie oferowania wszystkie elementy oferowanego systemu muszą być
dostępne (dostarczane przez producenta) w dacie złożenia oferty i nie mogą być
przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
c) Wszystkie komponenty danego urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta.
d) Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki
sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta oraz
identyfikacja daty produkcji.
e) Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach
fabrycznych.
f) Do każdego dostarczonego oprogramowania muszą być załączone oryginalne
dokumenty licencyjne uprawniające do jego używania.
g) Zamawiający wymaga, aby na dostarczonych urządzeniach była zainstalowana
najnowsza stabilna wersja oprogramowania dostępna w dniu podpisania umowy dla
określonego modelu i licencji
h) Wszystkie wymagane przez Zamawiającego funkcje oprogramowania muszą być
dostępne w momencie dostawy - instalacja odpowiednich kluczy aktywacyjnych (jeśli
jest to niezbędne dla uzyskania wymaganej funkcjonalności) leży po stronie
Wykonawcy.
i) Do każdego urządzenia i oprogramowania musi być dostarczony komplet standardowej
dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku
angielskim lub polskim.
j) Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet nośników umożliwiających
odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.
k) Dostarczone Produkty będą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych
producenta obejmujących rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności
realizację uprawnień gwarancyjnych.
l) Korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może naruszać
majątkowych praw autorskich osób trzecich.
m) Dla każdego dostarczonego urządzenia musi być załączone oświadczenie
przedstawiciela producenta potwierdzającego objęcie urządzenia pakietem
serwisowym, spełniającym wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji i serwisów.
n) Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE produktu albo spełniać normy
równoważne.
Projekt „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP” POIG.02.03.01-30-122/13 współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
"Dotacje na Innowacje"
o) Wszystkie urządzenia, jeśli nie podano inaczej, muszą współpracować z siecią
energetyczną o parametrach : 230 V ± 10% , 50 Hz.
4. Wymagania dotyczące gwarancji i serwisów na dostarczone produkty
Określa się następujące zakresy (zdefiniowane poniżej) świadczeń gwarancyjnych i usług
serwisowych :
o zakres A ,
o zakres B.
Wymagany przez Zamawiającego zakres (A lub B) świadczeń gwarancyjnych dla danego
urządzenia/oprogramowania podano w „Formularzu specyfikacji technicznej oferowanych
urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń” – załączniku nr 6 do SIWZ.
Zakres A. Gwarancje i serwisy dla dostarczanych urządzeń i oprogramowania zgodnie z
następującymi warunkami:


świadczenia gwarancyjne będą oparte na serwisie gwarancyjnym świadczonym przez
serwis autoryzowany przez producenta; Zamawiający wymaga, by zapewniona była
naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i
zaleceniami producenta,
gwarancja i usługi serwisowe świadczone bez dodatkowych opłat przez okres, zgodnie z
ofertą Wykonawcy, nie krótszy niż 36 miesięcy,

usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia,

w przypadku wystąpienia usterki, naprawa lub wymiana urządzenia w ciągu 5 dni
roboczych – licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego awarii urządzenia,

możliwość zgłaszania usterek/wad przez pięć dni w tygodniu, 8 godzin na dobę,

wsparcie dla oprogramowania - prawo do wykonywania aktualizacji typu minor i major
przez, zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie krótszy niż 36 miesięcy, możliwość pobierania
oprogramowania systemowego ze stron www producenta,

Zamawiający oczekuje pełnej kontroli nad zgłoszeniami serwisowymi. Zamawiający musi
mieć możliwość monitorowania statusu zgłoszeń serwisowych,

wsparcie przy rozwiązywaniu
oprogramowania,

Zamawiający oczekuje, że zaproponowany model serwisowy zapewni bezpośredni i
nieograniczony (brak ograniczeń co do liczby zgłoszeń) kontakt – za pomocą poczty
elektronicznej lub telefonu - ze wsparciem technicznym producenta w trybie 8x5, tj. co
najmniej 8 godzin przez 5 dni w tygodniu,

Zamawiający oczekuje także, że w ramach serwisu uzyska bezpośredni dostęp do
niepublicznych internetowych zasobów producenta (dostęp do bazy wiedzy, dokumentacji i
forum dyskusyjnego),

Zamawiający oczekuje elastyczności w rozbudowie. Zamawiający wymaga, aby
zaproponowany pakiet serwisowy pozwalał i to bez konieczności uzyskania zgody
Wykonawcę, na rozbudowę posiadanych urządzeń o kolejne moduły rozszerzeń. Taka
problemów
związanych
z
działaniem
sprzętu
Projekt „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP” POIG.02.03.01-30-122/13 współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
"Dotacje na Innowacje"
i
rozbudowa nie może powodować utraty praw serwisowych do istniejącej i rozszerzonej
konfiguracji danego urządzenia.
Zakres B. Gwarancje i serwisy dla dostarczanych urządzeń i oprogramowania zgodnie z
następującymi warunkami:

świadczenia gwarancyjne będą oparte na serwisie gwarancyjnym świadczonym przez
serwis autoryzowany przez producenta; Zamawiający wymaga, by zapewniona była
naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i
zaleceniami producenta.

gwarancja i usługi serwisowe świadczone bez dodatkowych opłat przez okres, zgodnie
z ofertą Wykonawcy, nie krótszy niż 36 miesięcy,

usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia,

w przypadku wystąpienia usterki, naprawa lub wymiana urządzenia w ciągu 14 dni
roboczych – licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego awarii urządzenia,

możliwość zgłaszania usterek/wad przez pięć dni w tygodniu, 8 godzin na dobę,

wsparcie dla oprogramowania – prawo do wykonywania bezpłatnych aktualizacji
oprogramowania systemowego urządzenia zgodnie z warunkami gwarancji producenta
oprogramowania.
5. Termin wykonania zadania 1
5.1. Szczegółowy projekt techniczno wykonawczy należy wykonać w terminie 35 dni od daty
zawarcia umowy, z zastrzeżeniem że:
a)21 dni przeznaczone są dla Wykonawcy na wykonanie projektu, a przekazanie projektu
Zamawiającemu zostanie potwierdzone protokołem przekazania szczegółowego projektu
technicznego wykonawczego,
b)14 dni zarezerwowane są dla Zamawiającego na zapoznanie i analizę przekazanego
projektu, po czym zostanie sporządzony protokół odbioru projektu albo protokołu
rozbieżności. Odbiór projektu jest równoznaczny z zatwierdzeniem jego realizacji przez
Zamawiającego
5.2. Urządzenia sieci komputerowej oraz oprogramowanie należy dostarczyć do siedziby
Zamawiającego w terminie 42 dni od daty zawarcia umowy. Termin dostawy może ulec
wydłużeniu w przypadku, o którym mowa w pkt 5.3.
5.3. Ze względu na fakt, że Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę urządzeń zgodnie
z art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54,
poz. 535 z 2004r. z późn. zm.), urządzenia zostaną dostarczone Zamawiającemu po
doręczeniu Wykonawcy przez Zamawiającego zamówienia wraz ze stosownym
zaświadczeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprawniającym do
zastosowania stawki VAT - 0%. Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zaświadczenia najpóźniej na 7
dni przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 5.2., wówczas Wykonawca dostarczy
Produkty najpóźniej w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia powyższego zamówienia lub
w terminie wynikającym z postanowień pkt 5.2.
5.4. Wszystkie prace związane z instalacją i uruchomieniem oraz integracją z istniejącą siecią
Zamawiającego urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń
Projekt „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP” POIG.02.03.01-30-122/13 współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
"Dotacje na Innowacje"
Wykonawca ma obowiązek wykonać, po zatwierdzeniu do realizacji szczegółowego projektu
wykonawczego,
w terminie 21 dni od ich rozpoczęcia, z zastrzeżeniem że:
a) rozpoczęcie prac nastąpi w ciągu 3 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez
Zamawiającego pisemnego powiadomienia o możliwości rozpoczęcia robót,
b) 14 dni przeznaczone są dla Wykonawcy na wykonanie wszystkich prac, a zgłoszenie
gotowości do odbioru przez Wykonawcę zostanie przekazanie Zamawiającemu na
piśmie; wraz ze zgłoszeniem gotowości do obioru Wykonawca przekaże
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.
c) 7 dni zarezerwowane jest dla Zamawiającego na zweryfikowanie poprawności
wykonania wszystkich prac oraz przekazanej dokumentacji powykonawczej, po czym
sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy albo protokół rozbieżności.
6. Termin wykonania zadania 2
6.1. Urządzenia sieci komputerowej oraz oprogramowanie należy dostarczyć do siedziby
Zamawiającego w terminie 42 dni od daty zawarcia umowy. Termin dostawy może ulec
wydłużeniu w przypadku, o którym mowa w pkt 6.2.
6.2. Ze względu na fakt, że Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę urządzeń zgodnie
z art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54,
poz. 535 z 2004r. z późn. zm.), urządzenia zostaną dostarczone Zamawiającemu po
doręczeniu Wykonawcy przez Zamawiającego zamówienia wraz ze stosownym
zaświadczeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprawniającym do
zastosowania stawki VAT - 0%. Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zaświadczenia najpóźniej na 7
dni przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 6.1., wówczas Wykonawca dostarczy
Produkty najpóźniej w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia powyższego zamówienia lub
w terminie wynikającym z postanowień pkt 6.1.
6.3. Wszystkie prace związane z instalacją i uruchomieniem oraz integracją z istniejącą siecią
Zamawiającego urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń
Wykonawca ma obowiązek wykonać, w terminie 21 dni od ich rozpoczęcia, z zastrzeżeniem
że:
a) rozpoczęcie prac nastąpi w ciągu 3 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez
Zamawiającego pisemnego powiadomienia o możliwości rozpoczęcia robót,
b) 14 dni przeznaczone są dla Wykonawcy na wykonanie wszystkich prac, a zgłoszenie
gotowości do odbioru przez Wykonawcę zostanie przekazanie Zamawiającemu na
piśmie; wraz ze zgłoszeniem gotowości do obioru Wykonawca przekaże
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.
c) 7 dni zarezerwowane jest dla Zamawiającego na zweryfikowanie poprawności
wykonania wszystkich prac oraz przekazanej dokumentacji powykonawczej, po czym
sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy albo protokół rozbieżności.
……………………………….
Podpis Wykonawcy
Projekt „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP” POIG.02.03.01-30-122/13 współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
"Dotacje na Innowacje"
Download