Rośliny w średniowiecznym Krakowie

advertisement
1
 |  | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 
KWARTALNIK
ISSN 1643-8779
3(47)
ROK
2013
Rośliny
w średniowiecznym Krakowie
Co rośliny robią nocą?
SZKOŁA
NUMER

BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA
Czy chemia da się lubić?
Różne widzenie świata ‑ konspekt lekcji
Co to jest SciFun i iGEM?
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors  © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 
KRÓTKO
Symulacja przyszłości
w numerze:
3/2013
1
dydaktyczne
jak uczyćnarzędziapomysły
scenariusze zajęć
SZKOŁA
3
29 Marcin Zaród
Marcin W. Woch
Rośliny towarzyszące człowiekowi
w średniowiecznym Krakowie
10
Łukasz Wojtyla, Małgorzata Adamiec
17
Co rośliny robią nocą?
23 Przemysław Woźniak
Plemnik – jedna z najciekawszych
komórek w przyrodzie
informacje
KRÓTKO najnowsze
odkrycia
narzędzia w internecie
jak zainteresować zadania
KONSPEKT
Symulując przyszłość – gry komputerowe w edukacji klimatologicznej
40
Małgorzata Marjampolska, Eliza Rybska
Weronika Gonciarz
Bakterie w bioremediacji gleby
wydarzenia
recenzje
51
105SciFun
106iGEM: Biologiczne klocki LEGO
kontra rakotwórczy akryloamid
108Nowości ze świata nauki
112 Chemia między nauczycielami
Wskaźniki lingwistyczne
zrównoważonego rozwoju
w Podstawie programowej
i naukowcami (konferencja)
NAUKA
NAUKAprzyroda
fizyka
środowisko
badania
Beata Gawrońska, Ligia Tuszyńska
Wiedza o zdrowiu u absolwentów
warszawskich gimnazjów
56 Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf
KONSPEKT
86 Ilona Żeber-Dzikowska, Urszula Poziomek
KONSPEKT
W ZAŁĄCZNIKU – MATERIAŁY
SZKOŁA
geografia
zdrowie
biologia chemia
Różne rodzaje widzenia
Na okładce: widok z dziedzińca zewnętrznego Wawelu z fragmentami rycin
przedstawiających śnieguliczkę białą, ostrokrzew i klon polny
NAUKA – artykuły przede wszystkim o charakterze
przeglądowym, adresowane do osób zainteresowanych
naukami przyrodniczymi – dotyczą głównie zagadnień
biologii i biochemii, ale mogą też obejmować problematykę
pozostałych dyscyplin przyrodniczych. W naszym zamierzeniu
mają zarówno dostarczyć rzetelną wiedzę, jak i skłonić do
dyskusji, jakie treści i w jakiej formie warto proponować
nauczycielom, by pomóc im w nauczaniu. Sprawia to, że dział
ten ma charakter przede wszystkim pedagogiczny.
91
Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych IBE
97
Ryszard Kowalski
e?
nim
zeni
r
a
as o d
n
y
j
w
u
e
m
ważn poinfor
u.pl
e.ed
je się
Nowe zadania PPP i zapowiedź cyklu
OPINIE: Rozmowa – ważna potrzeba
szyk
u
@ib
ebis
100 Katarzyna Potyrała
OPINIE: Przyroda w kształceniu
SZKOŁA – artykuły lub materiały przedstawiające rozmaite źródła
informacji (np. serwisy i kursy internetowe), uwarunkowania
nauczania (m.in. prawne i społeczne), a także metody pracy
z uczniami, konspekty i scenariusze lekcji. W każdym numerze
– najnowsze zadania Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych IBE.
KRÓTKO – recenzje (książek, a nawet płyt z muzyką), zapowiedzi
wydarzeń i relacje z nich, depesze o nowościach ze świata nauki
oraz dyskusje i komentarze.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
KRÓTKO
Dieta vs. miażdżyca?
2
Redaktorzy merytoryczni:
Urszula Poziomek, Jolanta Korycka-Skorupa
Kontakt z redakcją i propozycje tekstów: [email protected]
Strona internetowa: ebis.ibe.edu.pl
Adres redakcji: ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa
Rada naukowa
przewodniczący Rady: prof. zw. dr hab. Adam Kołątaj
(Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec),
zast. przewodniczącego: prof. dr hab. Katarzyna Potyrała
(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
a także: dr hab. Ondrej Hronec (Uniwersytet w Presowie, Słowacja),
prof. dr hab. Daniel Raichvarg (Uniwersytet Burgundzki w Dijon,
Francja), prof. dr hab. Valerij Rudenko (Wydział Geograficzny,
Uniwersytet w Czerniowcach, Ukraina),
prof. zw. dr hab. Wiesław Stawiński (emerytowany profesor
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie),
dr Renata Jurkowska (Uniwersytet w Stuttgarcie, Niemcy)
Poza radą czasopismo posiada również zespoły doradcze oraz
stałych recenzentów – zob. na stronie: ebis.ibe.edu.pl
Wydawnictwo
Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych,
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa
Projekt okładki: Marcin Broniszewski
Redakcja techniczna: Elżbieta Gątarek
Skład i łamanie: Marcin Trepczyński
czasopismo punktowane: 4 punkty,
indeksowane w bazach CEJSH i Index Copernicus
wersją referencyjną czasopisma jest wydanie elektroniczne
opublikowane na stronie: ebis.ibe.edu.pl
Takao Ishikawa
Szanowni Państwo,
wakacje mamy już za sobą,
a zajęcia w szkole rozpoczęły się na
dobre. W redakcji Edukacji Biologicznej i Środowiskowej uznaliśmy,
że to doskonały moment, żeby dostarczyć Państwu kolejny numer
kwartalnika, już trzeci w tym roku.
Jak zwykle, znajdą Państwo w nim
wiele ciekawych artykułów i materiałów.
Być może część z Państwa zdziwiona była okładką numeru 2013/3
– widok Krakowa to nawiązanie do
artykułu dr. Marcina Wocha o roślinach towarzyszących człowiekowi w średniowiecznym Krakowie.
Myślę, że miłośnicy nie tylko botaniki, ale i historii czy geografii
znajdą w tym artykule coś dla siebie. W dziale NAUKA opublikowaliśmy także artykuł o aktywności
metabolicznej roślin w nocy. Wielu
z nas życie roślin intuicyjnie kojarzy się ze światłem, ale jak właściwie organizmy te żyją nocą? Na
takie intrygujące pytania odpowiadają autorzy z Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
Część SZKOŁA otwiera praca
mgr. inż. Marcina Zaroda o grach
komputerowych w edukacji klimatologicznej. Jest to dość obszerne opracowanie, ale zachęcam do
zapoznania się z całością – znajdą
w nim Państwo także propozycje
przebiegu lekcji z wykorzystaniem
gier przedstawionych w artykule.
Szczególnie polecam również zapowiedź cyklu artykułów o trudności
w uczeniu się i nauczaniu chemii
autorstwa pracowników z Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych
IBE. Jestem przekonany, że będą to
materiały pomocne w prowadzeniu
lekcji z chemii i pozwolą spojrzeć
na ten przedmiot z nieco innej perspektywy. W tym numerze znajdą
Państwo także artykuł prof. Katarzyny Potyrały o roli nauczyciela
w szeroko rozumianej edukacji
przyrodniczej, w wychowaniu do
kultury przyrodniczej i zrównoważonego rozwoju.
Ostatnia część kwartalnika to
dział KRÓTKO. Jak w każdym numerze dostarczamy Państwu aktualne ciekawostki ze świata nauki,
a także informacje o interesujących
źródłach internetowych i przedsięwzięciach. Co to jest SciFun
albo iGEM? Zachęcamy do lektury
kwartalnika EBiŚ, a na pewno Państwo dowiedzą się, co ciekawego
kryje się za tymi skrótami!
Życzę roku szkolnego i akademickiego pełnego sukcesów!
Takao Ishikawa
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
Sekretarz redakcji: Marcin Trepczyński
Od redakcji
SZKOŁA
Redaktor naczelny: Takao Ishikawa
KRÓTKO
Redakcja
zgodność z PP – zob. s. 9
Streszczenie:
Historia cywilizacji człowieka naznaczona jest towarzyszeniem specyficznych gatunków roślin. Ich obecność
ściśle wiąże się z dawnymi procesami gospodarczymi
i siedliskami przekształconymi przez człowieka. Podczas
szeregu badań archeobotanicznych przeprowadzonych
w latach 1934–2001 w średniowiecznych osadach Krakowa (z wieków IX–XV) odnajdywano wiele szczątków
nasion i owoców. Były to głównie szczątki roślin użytkowych oraz roślin określanych jako synantropijne: kultywary, chwasty upraw, rośliny ruderalne. Najwięcej znajdywano szczątków chwastów upraw zbożowych, upraw
lnu, a także upraw okopowych i ogrodowych. Drugą grupą były szczątki należące do rocznych i dwuletnich roślin siedlisk ruderalnych oraz ciepłolubnych wieloletnich
zbiorowisk synantropijnych. Dzięki zastosowaniu analizy właściwości ekologicznych poszczególnych gatunków
synantropijnych oraz amplitud ekologicznych tworzonych przez nie zbiorowisk jesteśmy w stanie zrekonstruować warunki panujące w dawnym środowisku człowieka
oraz wskazać, gdzie lokowano poszczególne typy upraw.
Słowa kluczowe: archeobotanika, rośliny synantropijne, średniowieczny Kraków, uprzednia zgoda
otrzymano: 4.06.2013; przyjęto: 10.08.2013; opublikowano: 13.09.2013
dr Marcin W. Woch: Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail:
[email protected]
Kraków jest starym ośrodkiem osadniczym położonym na styku kilku odwiecznych szlaków handlowych
i krain geobotanicznych. Z bogatymi ponad tysiącletnimi dziejami miasta nieodłącznie związane były rośliny,
które umożliwiały egzystencję jego mieszkańców i rozwój miasta. Jedne z nich były sprowadzane lub uprawiane w celach użytkowych, inne samoistnie wykorzystywały nowe środowiska stworzone przez człowieka, jak
uprawy i tereny osadnicze. Przez wieki szczątki roślinne nawarstwiały się w miejscach codziennej pracy i odpoczynku człowieka, stanowiąc zapis dziejów miasta,
podobnie jak słoje przyrostów rocznych życia drzewa.
Interpretacja znalezisk roślinnych pochodzących z wykopalisk archeologicznych pozwala rzucić światło na
codzienność świata, w jakim przyszło żyć dawnym krakowianom, jednak wymaga ona sięgnięcia do dorobku
różnych dziedzin nauk, jak archeologia, botanika, ekologia, etnologia oraz historia. Archeobotaniczne rozważania nad gatunkami roślin znalezionych w materiale
wykopaliskowym rozpoczyna się od określenia ich
właściwości użytkowych i ekologicznych. Są to również
dwa kierunki stanowiące podstawę, na której opierają
się dalsze analizy, jak wnioskowanie o procesach gospodarczych, powiązaniach handlowych i warunkach środowiska panujących w średniowiecznym mieście i jego
okolicach.
Spoglądając na dzisiejszy Kraków trudno sobie
uzmysłowić, że w okresie średniowiecza był on grupą
osad luźno rozrzuconych pośród terenów bagiennych,
tworzonych przez koryta i liczne rozlewiska rzek Wisły, Prądnika, Rudawy i Wilgi. Na zgrupowania osadnicze istniejące już we wczesnym średniowieczu (od ok.
IX–X do XII lub XII/XIII w.), które dzisiaj określamy
terminem „stary Kraków”, składały się: gród plemienny, a następnie siedziba książęca na Wawelu, podgro-
dzie obronne Okół, położone u jego podnóża oraz zespół osad przygrodowych o charakterze mieszkalnym
i gospodarczym usytuowanych na obu brzegach Wisły
oraz między dolinami rzek (ryc. 1). Tereny wzgórza wawelskiego, gdzie ufortyfikowana osada istniała już na
przełomie VII i VIII stulecia, stały się następnie ufortyfikowanym grodem plemiennym w państwie Wiślan
(Zaitz, 2012). Na początku IX w., u podnóża północno-wschodnich stoków wzgórza wawelskiego, powstało
podgrodzie książęce Okół wraz z kilkoma osadami powiązanymi funkcjonalnie z grodem, których położenie
pokrywa się w przybliżeniu z dzisiejszą starówką. Z tym
czasem wiążą się również początki skupisk zabudowań,
które dały początek dzisiejszym dzielnicom Kazimierz,
Podgórze, Zakrzówek i Zwierzyniec. Po najeździe tatarskim w 1257 r. książę Bolesław V Wstydliwy nadał
miastu przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim
(tzw. Lokacja Krakowa). Na terenach Wawelu, Okołu
i pobliskich osad wytyczono nowe miasto o charakterystycznym, zachowanym do dziś szachownicowym,
układzie ulic i zabudowań składających się na tzw. Stare
Miasto (Wyrozumski, 1992). W późnym średniowieczu
(od połowy XIII do końca XV w.) obok nadających się
do zamieszkania i prowadzenia upraw suchych terenów,
gdzie rozrastało się miasto, nadal istniały rozległe rozlewiska rzek i starorzecza (ryc. 2). Największe z nich nazywano Bagnami Żabiego Kruka oraz Stawami św. Sebastiana (Zaitz, 2012).
Badania archeobotaniczne
Pierwsze wykopaliska na terenie starego Krakowa,
gdzie analizowano również znaleziska roślinne, przeprowadzono przed II Wojną Światową. Były to tzw.
ratownicze badania archeologiczne, które prowadzi się
w celu zbadania i udokumentowania obiektów archeologicznych na terenie zagrożonym ich zniszczeniem.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
Marcin W. Woch
Podłoże historyczne
KRÓTKO
Rośliny towarzyszące
człowiekowi
w średniowiecznym Krakowie
NAUKA
3
Rośliny towarzyszące człowiekowi w średniowiecznym Krakowie | Marcin W. Woch | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Rośliny towarzyszące człowiekowi w średniowiecznym Krakowie | Marcin W. Woch | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Ryc. 1. Średniowieczny Kraków
a–przypuszczalne lokalizacje upraw
okopowych i ogrodowych,
b–wzniesienia i zbocza,
c–osady,
d–rzeki i stawy
SZKOŁA
NAUKA
Na podstawie Mueller-Bieniek, 2012;
zmodyfikowane.
KRÓTKO
Przeprowadzili je w 1934 r. Gabriel Leńczyk (przy budowie stacji transformatorowej na Rynku Głównym,
po północno-zachodniej stronie Sukiennic) oraz Rudolf Jamka (przy kościele św. Wojciecha). Szerzej zainteresowano się szczątkami roślinnymi również przy
wykopaliskach na terenie wiślanego grodu książęcego
na wzgórzu wawelskim oraz wczesnośredniowiecznego
podgrodzia Okół, na pl. Św. Marii Magdaleny oraz na
terenie tzw. Skarpy przy Plantach przy ul. Św. Gertrudy
(Zaitz, 2012). Epoka kompleksowych badań pod kątem
szczątków roślinnych rozpoczęła się po II wojnie światowej wraz z szerzej zakrojonymi studiami mającymi na
celu odtworzenie średniowiecznej roślinności wzgórza
wawelskiego i jego otoczenia, zainicjowanymi w 1955 r.
przez Władysława Szafera i Andrzeja Żakiego (Wasylikowa, 1991). W latach 1961–1963 pracownicy Muzeum Archeologicznego w Krakowie pod kierunkiem
Kazimierza Radwańskiego prowadzili wykopaliska na
Rynku Głównym. Opracowano wtedy szczątki roślinne pochodzące z dwóch wykopów archeologicznych
z okresów wczesnego średniowiecza, późnego średniowiecza oraz okresów późniejszych – tzw. czasów nowożytnych (Wieserowa, 1979).
Archeobotaniczne studia średniowiecznego Krakowa przybrały największą skalę na przełomie XX i XXI
w. Prowadzono je równolegle z pracami konserwatorskimi i modernizacyjnymi kamienic, placów i ulic na
obszarze Starego Miasta, Kazimierza, Kleparza i dawnych przedmieść (Zaitz, 2012). Największymi z nich
były badania sondażowe i ratownicze wykonywane przy
przebudowie płyty Rynku Głównego (wczesne i późne
średniowiecze) i Małego Rynku (głównie późne średniowiecze) w latach 2003–2007 (Mueller-Bieniek, 2012).
W opracowywaniu uzyskanych w ich trakcie znalezisk
uczestniczył również autor; niniejszy artykuł powstał
w oparciu o uzyskaną wtedy wiedzę, jak również na bazie wcześniejszej literatury.
4
Znaleziska roślinne
Badania archeobotaniczne średniowiecznych nawarstwień Krakowa przyniosły znalezienie szczątków
wielu gatunków roślin, które dawniej towarzyszyły
człowiekowi jako gatunki uprawne, jako roślinność
spontanicznie rozwijająca w pobliżu jego siedzib (tzw.
roślinność ruderalna) lub jako chwasty w uprawach
(tzw. roślinność segetalna). Zarówno na roślinność ruderalną, jak i segetalną mogły składać się gatunki rodzime (apofity), jak i obce we florze Polski (antropofity).
Rośliny te zdołały się zaadaptować do nowych dla przyrody siedlisk tworzących się wraz z rozwojem cywilizacji (tzw. siedlisk synantropijnych). Antropofity są spe-
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
5
Rośliny towarzyszące człowiekowi w średniowiecznym Krakowie | Marcin W. Woch | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
cyficzną, ściśle związaną z rozwojem cywilizacji grupą
roślin. Ich nasiona były w poszczególnych okresach
dziejów Krakowa celowo lub przypadkowo zawlekane
na teren Polski z różnych stron świata, zależnie od kierunków przemieszczania się ludów oraz powiązań handlowych. Ta kluczowa grupa roślin, nie tylko będąca
świadkiem historii Krakowa, ale także jej współtwórcą,
będzie tematem dalszej części artykułu.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Nuremberg_chronicles_-_CRACOVIA.png).
nych, mogą być różne gatunki ślazu (Malva). Były one
użytkowane ze względu na lecznicze właściwości zawartych w nich śluzów i garbników, a także na pożywienie
ludzi i zwierząt. Na teren Europy Środkowej mogły być
najpierw importowane, a następnie zaczęto je uprawiać.
Niekiedy, jak np. ślaz zygmarek (Malva alcea), mogły
„uciekać z upraw” i rozprzestrzeniać się w ich pobliżu,
z czasem rozszerzając swój areał o półnaturalne zbiorowiska ruderalno-łąkowe i murawy kserotermiczne
(Celka, 1999; Woch, 2012). Inną rośliną, o której wiadomo, że była uprawiana w pradziejach, a obecnie jest
pospolitym chwastem i rośliną ruderalną, jest palusznik
krwawy (Digitaria sanguinalis). Jego ziarna były spożywane w postaci kasz i zup. Choć uprawa palusznika
z czasem zupełnie zanikła, był on w czasie głodu zbierany ze stanu dzikiego. Przypuszczalnie podobna sytuacja miała miejsce z innymi pospolitymi chwastami, jak
np. chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli)
lub włośnice: sina (Setaria pumila), zielona (S. viridis)
i okółkowa (S. verticillata) (Mueller-Bieniek, 2012).
Inne gatunki obce w naszej florze mogły do nas trafiać przypadkiem, poprzez zawleczenie z materiałem
siewnym (chwasty), z transportem towarów, czy innymi sposobami, jak np. poprzez nasiona przyczepione do
ubrań przemieszczających się ludzi, sierści zwierząt lub
przetransportowywane w treściach przewodów pokarmowych ludzi i towarzyszących im zwierząt. W wyniku
ewolucji różne gatunki roślin wykształciły przystoso-
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
Ryc. 2. Widok późnośredniowiecznego Krakowa z Kroniki świata Hartmana Scheda (1493)
KRÓTKO
Pośród antropofitów najwięcej znajdywanych jest
szczątków należących do archeofitów, czyli roślin zawleczonych najdawniej, tj. od neolitu do epoki wielkich
odkryć geograficznych z końca XV w. (umownego końca średniowiecza). Rośliny takie z reguły stanowią około 90% znajdywanych antropofitów (Trzcińska-Tacik
i Wieserowa, 1976; Trzcińska-Tacik i Wasylikowa, 1982;
Mueller-Bieniek, 2012; Woch, 2012). Większość znajdywanych szczątków z grupy archeofitów to przeważnie
rośliny, które współcześnie są gatunkami ruderalnymi
lub chwastami w uprawach. Znajduje się wśród nich
dużo roślin ciepłolubnych, gdyż ojczyzną większości
z nich są tereny położone na południe od Polski, jak
Nizina Węgierska oraz rejony Morza Czarnego i Morza
Śródziemnego. Z czasem rośliny te zaaklimatyzowały
się również w obszarach Europy położonych bardziej
na północ.
Analiza właściwości użytkowych archeofitów sugeruje, że większość z nich mogła być dawnymi roślinami
użytkowymi. Być może niegdyś uprawiano je lub zbierano na pokarm dla ludzi i paszę dla zwierząt lub stosowano je w medycynie i obrzędach. Na przestrzeni dziejów zaprzestano użytkowania wielu gatunków, a część
reliktów dawnych upraw zaczęło się spontanicznie rozprzestrzeniać (Woch, 2012). Przykładem roślin o dużym znaczeniu dla człowieka, niegdyś uprawianych,
a współcześnie występujących na siedliskach ruderal-
NAUKA
Archeofity
Rośliny użytkowe
Głównym czynnikiem wpływającym na jakość
gromadzącego się materiału archeologicznego była
działalność człowieka, szczątki roślin użytkowych
stanowią ważną część znalezisk. W ogrodach i małych
poletkach, które mogły znajdować się wszędzie,
zarówno na Rynku, przy zabudowaniach, jak i w otoczeniu miasta, uprawiano głównie jarzyny i zioła, takie jak: kapusta warzywna (Brassica oleracea), rzepak
(Brassica napus), kapusta rzepa (Brassica rapa), cebula
(Allium cepa), koper ogrodowy (Anethum graveolens),
groch siewny (Pisum sativum) oraz bób (Vicia faba).
Z roślin o zastosowaniu leczniczym, najprawdopodobniej, gdyż nie jest wykluczone również pozyskiwanie
ich ze stanowisk naturalnych, uprawiano miętę
(Mentha sp.), czyścice lekarską (Calamintha officinalis),
lebiodkę pospolitą – oregano (Origanum vulgare) (Wieserowa, 1979; Mueller-Bieniek, 2012). Rośliny zbożowe
zwożono z upraw zlokalizowanych w bliższych lub dalszych okolicach miasta. Najliczniej znajdowanym jest
Co może przynieść analiza znalezisk chwastów
Analiza składu gatunkowego znalezionych chwastów z wykopalisk może dostarczyć pewnych wskazówek co do charakteru i lokalizacji dawnych upraw.
Wiadomo, że poszczególnym typom upraw towarzyszą
charakterystyczne dla nich gatunki chwastów. Wydziela się dwa rodzaje zbiorowisk segetalnych: występujące w uprawach okopowych i małopowierzchniowych
uprawach przydomowych (rząd Polygono-Chenopodietalia) oraz chwasty towarzyszące uprawom zbożowym
(z rzędu Centauretalia cyani) (Matuszkiewicz, 2008).
Zbiorowiska chwastów tworzą dodatkowo specyficzną
kombinację gatunków w zależności od tego, na jakiej
glebie założono uprawy, m.in. kwaśnej lub zasadowej,
piaszczystej lub gliniastej, albo w zależności od tego,
czy uprawy zakładano na błotnistych glebach aluwiów
rzecznych, czy suchych, ze względu na ich wyższe położenie. Dawni mieszkańcy dysponowali dosyć prymitywną techniką zbioru i obróbki plonów. W dodatku
wiele gatunków chwastów wykształciło na drodze ewolucji nasiona, które wielkością i kształtem upodobniły
się do ziarna roślin uprawnych. Wiele nasion i innych
szczątków chwastów trafiało więc razem z płodami rolnymi do miasta. Wchodzące z czasem w skład warstw
osadniczych szczątki roślinne umożliwiają archeobotanikom oznaczenie przybliżonego składu gatunkowego
chwastów towarzyszących dawnym uprawom, wskazanie ich typu oraz prawdopodobnej ich lokalizacji.
W wykopaliskach odnajduje się najwięcej gatunków chwastów zbiorowisk występujących w uprawach
okopowych i małopowierzchniowych uprawach przydomowych (związek Polygono-Chenopodion). Drugą
co do udziału grupę roślin stanowią chwasty zbiorowisk towarzyszące uprawom zbożowym (Woch, 2012).
Roślinność ta charakterystyczna jest dla gleb żyznych,
o odczynie obojętnym lub zasadowym, często wykształcających się na podłożu wapiennym. Największy był
w niej udział gatunków współcześnie tworzących zespół
Oxalido-Chenopodietum polyspermi – zbiorowiska segetalnego szczególnego typu, związanego z gliniastymi
aluwiami i madami nadrzecznymi. Mogło by to sugerować że ówczesne uprawy okopowe prowadzono głównie
na terasach zalewowych Wisły i jej dopływów (ryc. 1).
Miejsca te mogły być łatwiejsze do uprawy ze względu
na nanoszenie żyznego materiału w trakcie wylewów
rzeki oraz lepszemu utrzymywaniu się wilgoci w glebie
w porach suchych. Zwłaszcza w okresie wczesnośred-
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
proso zwyczajne (Panicum miliaceum), co mogło by
wskazywać, że było ono najpopularniejsze. Pospolicie
uprawiane było żyto zwyczajne (Secale cereale), jęczmień zwyczajny (Hordeum vulgare) oraz owies zwyczajny (Avena sativa). Również w charakterze zboża był
uprawiany szarłat siny (Amaranthus lividus), włośnica
ber (Setaria italica) i pszenica samopsza (Triticum monococcum) (Mueller-Bieniek, 2012). W krakowskich
wykopaliskach znajdywano także liczne orzeszki pozostałe po spożywaniu owoców figowca właściwego
(Ficus carica). Świadczy to o powiązaniach handlowych
mieszkańców miasta z dalej położonymi na południe
krajami. Niewykluczone też, że w cieplejszych okresach
średniowiecza próbowano jego uprawy. Część znalezisk archeobotanicznych z Krakowa pochodzi z warstw
z okresu tzw. średniowiecznego optimum klimatycznego
(wieki IX–XIV). Był to okres wyjątkowo ciepłego klimatu, być może, poza importem, próbowano uprawy fig
pod osłoną lub w najcieplejszych miejscach, o wystawie
południowej, klasztornych winnic i ogrodów. Dawne uprawianie tego gatunku na terenie Polski sugeruje
również Kluk (1788), podając jego zasady i możliwość
uzyskiwania owocostanów, nawet od okazów rosnących
poza szklarnią. Wiadomo też, że już na terenie Czech
i Słowacji był on uprawiany w winnicach w okresie średniowiecza.
SZKOŁA
wania umożliwiające im rozsiewanie się i przenoszenie
na duże odległości. Diaspory gatunków rozsiewanych
z udziałem zwierząt (zoochoria) mogą być np. przyczepione do sierści albo zjadane i później defekowane.
Wśród szczególnych przystosowań nasion do takiego
sposobu rozsiewania są np. haczyki przyczepiające je
do sierści zwierząt, specjalne twory na nasionach z substancjami odżywczymi (tzw. elajosomami), zachęcające
mrówki do zabierania nasion, albo jadalne części owocu. U gatunków rozprzestrzeniających się z udziałem
człowieka (antropochoria), jak np. u chwastów towarzyszących uprawom, doszło do ewolucyjnego dostosowania cyklów życiowych i budowy nasion w taki sposób,
aby mogły one być co roku zbierane razem z ziarnem
i znaleźć się w materiale przeznaczonym na siew w kolejnym sezonie (speirochoria).
6
KRÓTKO
Rośliny towarzyszące człowiekowi w średniowiecznym Krakowie | Marcin W. Woch | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
7
Rośliny towarzyszące człowiekowi w średniowiecznym Krakowie | Marcin W. Woch | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
wami lnu o dawnej agrotechnice, jak lnicznik właściwy
(Camelina alyssum) czy kanianka lnowa (Cuscuta epilinum), są obecnie uznawane za wymarłe na terenie Polski (Trzcińska-Tacik i Wieserowa, 1976; Wasylikowa,
1991; Mueller-Bieniek, 2012; Woch, 2012).
Gatunki ruderalne są, obok chwastów, najliczniejszą grupą roślin towarzyszących człowiekowi. Wykształciły one w swej strategii życiowej mechanizmy
wykorzystywania wszelkich nadających się do opanowania siedlisk stworzonych przez człowieka. Siedliska
te często są w różny sposób zaburzane poprzez ciągłą
aktywność ludzi. Są także użyźniane ekskrementami
ludzi i zwierząt gospodarskich oraz gromadzącymi się
odpadkami. Do bytowania w takich miejscach szczególnie przystosowały się azotolubne gatunki, które swój
cykl życiowy – od wykiełkowania do wydania nasion,
odbywają w jednym (terofity) do dwóch (rośliny dwuletnie) sezonach wegetacyjnych. Szczątków takich roślin znajduje się najwięcej. Wyrosły one na siedliskach
bliskiego otoczenia siedzib człowieka wewnątrz miasta. Wśród najczęściej znajdowanych gatunków, które
mogły rosnąć na terenie średniowiecznego Krakowa
są rośliny również dzisiaj pospolicie rosnące na tym
terenie. Przy drogach i innych silnie wydeptywanych
miejscach, jak Rynek, powszechnie mogły rosnąć rdest
ptasi (Polygonum aviculare) i babka zwyczajna (Plantago major). Na siedliskach wzbogaconych w azot, takich
jak śmietniska, sąsiedztwa latryn, zabudowań i płotów,
częsty mógł występować łopian większy (Arctium lappa), łoboda rozłożysta (Atriplex patula), tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris), komosy biała (Chenopodium album) i wielkolistna (Ch. hybridum), ślaz dziki
(Malva sylvestris), szczaw tępolistny, (Rumex obtusifolius), pokrzywy: zwyczajna (Urtica dioica) i żegawka
(U. urens). Wzdłuż rowów i ścieków masowo mogły się
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
Rośliny ruderalne
SZKOŁA
siedliskowych odpowiadają obniżone terasy zalewowe
przy ujściu Rudawy do Wisły, przylegające od zachodniej strony do miasta, ówcześnie stanowiąc podmokłe
aluwium, poprzecinane licznymi odnogami rzek z niewielkimi zbiornikami wodnymi. Podobny charakter
mogły mieć również obszary od strony południowej
i wschodniej, gdzie przebiegała odnoga Wisły oraz rejon
ujścia Wilgi – tereny również okresowo zalewane przez
rzeki (ryc. 1).
Największe znajdowane nagromadzenia szczątków
roślinnych należą najczęściej do takich chwastów jak
czyściec roczny (Stachys annua), jasnota purpurowa
(Lamium purpureum), nawrot polny (Lithospermum
arvense), wilczomlecz obrotny (Euphorbia helioscopia),
włośnice: sina (Setaria pumila), okółkowa (S. verticillata) i zielona (S. viridis) oraz chwastnica jednostronna
(Echinochloa crus-galli). Są to chwasty reprezentujące
zbiorowiska charakterystyczne dla upraw okopowych
na uboższych i średnio żyznych piaskach gliniastych
(ze związku Panico-Setarion). Jednakże rośliny te
znane są także ze swych wartości użytkowych, dlatego
niewykluczone, że duże nagromadzenia ich szczątków
związane jest z ich uprawą lub zbieraniem na pożywienie. Gatunki te mogły również rosnąć wewnątrz miasta,
zarówno w ciągle zaburzanych siedliskach ruderalnych,
jak i drobnych uprawach przydomowych. Drugą grupę znajdywanych szczątków stanowią chwasty upraw
zbożowych (ze zbiorowisk z rzędu Centauretalia cyani).
Analizując amplitudy siedliskowe znajdowanych gatunków i tworzonych przez nie zbiorowisk, można określić,
z jakich rejonów najczęściej zboże było transportowane
do miasta, podobnie jak w przypadku opisanych wyżej
chwastów upraw okopowych. Obecnie chwasty przegrywają z nowoczesnymi metodami walki z nimi i stosowaniem odmiennej agrotechniki, do której były przystosowane. Toteż niektóre z nich znajduje się już tylko
w wykopaliskach. Takie rośliny, ściśle związane z upra-
KRÓTKO
niowiecznego suchego i ciepłego klimatu, obszary te
mogły okresowo stanowić ostatnie tereny nadające się
jeszcze pod uprawę roślin okopowych, szczególnie wymagających wody, a uprawianych w warunkach chronicznego jej niedoboru na terenach wyżej położonych.
Przemawia za tym największa koncentracja szczątków
roślin z takich siedlisk przypadająca właśnie na okres
wczesnego średniowiecza. Wyniki badań z różnych
dziedzin archeobotaniki potwierdzają przybliżanie się
w tym okresie osadnictwa do terenów zalewowych rzeki, wskazują także, że było to związane właśnie z wieloletnim utrzymywaniem się niskich stanów Wisły
(Radwański, 1972; Wasylikowa, 1991). Na lokowanie
upraw w bliskim sąsiedztwie rzek wskazuje dodatkowo częsty udział wśród znalezionych archeofitów roślin
ze związku Chenopodion fluviatile, występujących na
błotnistych, wysychających latem brzegach zbiorników
wodnych, odsłoniętych łachach rzecznych i miejscach
naniesienia mułu przy wylewie rzek (Trzcińska-Tacik
i Wieserowa, 1976; Wasylikowa, 1991; Mueller-Bieniek,
2012; Woch, 2012). Zbiorowiska te nawiązują składem
gatunkowym do zespołów roślin upraw okopowych poprzez stały udział gatunków charakterystycznych dla
rzędu Polygono-Chenopodietalia. Ponadto w materiale
wystąpiły wszystkie gatunki tworzące zespół Chenopodietum glauco-rubri – typowy dla wysoko zeutrofizowanych wilgotnych podwórek lub miejsc spływu fekaliów. Stan sanitarny ówczesnych ulic i placów miasta
sugeruje, że zespół ten mógł mieć warunki sprzyjające
pospolitemu występowaniu. Wysoki udział gatunków
go reprezentujących dodatkowo wskazuje, że uprawy
okopowe o dużych wymaganiach nawozowych mogły
znajdować się na terasach zalewowych, raczej w niedalekiej odległości od domostw, a zbiorowiska segetalne
i ruderalne pod względem składu były do siebie zbliżone i mogły przestrzennie kontaktować się ze sobą. Topograficznie najbardziej takiemu opisowi właściwości
Podsumowanie
Z racji tego, że rozważania o średniowiecznym środowisku opiera się na informacjach uzyskanych z badań
nagromadzeń miejskich, istnieją pewne ograniczenia
co do zakresu wnioskowania. Decydującym czynnikiem wpływającym na skład gatunkowy flory kopalnej
była działalność człowieka. Rośliny, ze względu na swoje właściwości użytkowe, były przedmiotem celowego
sprowadzania lub uprawy na terenie miasta. Jednocześnie osadnictwo i rolnictwo tworzyło nowe warunki
siedliskowe, sprzyjające rozwojowi charakterystycznej
flory synantropijnej. Większość opisanych wyżej gatunków takiej roślinności do dzisiaj występuje na terenie
Krakowa i jego okolic. Uznajemy je za elementy spontanicznie rozwijających się zbiorowisk ruderalnych i segetalnych. Jednak prawie wszystkie posiadają również
właściwości użytkowe. Nasza ograniczona wiedza, na
ile w różnych okresach dziejowych właściwości te były
znane i wykorzystane, często utrudnia rozstrzygniecie, czy znalezione szczątki danego gatunku pochodzą
Literatura
Celka Z (1999): Rośliny naczyniowe grodzisk Wielkopolski. Poznań,
Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Jędrzejko K (2001). Medicinal plants and herbal materials in use in
Poland: a check list. Wykaz roślin i surowców leczniczych stosowanych w Polsce. Katowice: Śląska Akademia Medyczna.
Łuczaj Ł, Szymański WM (2007). Wild vascular plants gathered for
consumption in the Polish countryside: a review. J Ethnob Ethnom. 3(17):1-22.
Kluk K (1808). Dykcjonarz roślinny, tom 1-3. A–Z. Warszawa: Drukarnia Księży Pijarów.
Matuszkiewicz W (2008). Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Mueller-Bieniek A, Woch MW (2012). Właściwości użytkowe i ekologiczne oraz kody roślin znalezionych w warstwach archeologicznych średniowiecznego Krakowa. W: Mueller-Bieniek A, red.
Rośliny w życiu codziennym mieszkańców średniowiecznego Krakowa. Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN; 167-184.
Radwański K (1972). Stosunki wodne wczesnośredniowiecznego
Okołu w Krakowie, ich wpływ na topografię osadnictwa, próby
powiązania tych zjawisk ze zmianami klimatycznymi. Materiały
Archeologiczne 13:5-40.
Trzcińska-Tacik H, Wieserowa A (1976). Flora of Cracow in the Early
Medieval and Medieval periods. Folia Quaternaria 47:67-81.
Trzcińska-Tacik H, Wasylikowa K (1982). History of the synanthropic changes of flora and vegetation of Poland. Mem. Zool. 37: 47-69.
Wasylikowa K (1991). Roślinność Wzgórza Wawelskiego we wczesnym i późnym średniowieczu na podstawie badań paleobotanicznych. Studia do Dziejów Wawelu 5:93-131.
Wieserowa A (1979). Plant remains from the Early and Late Medieval
Ages found in the settlement layers of the Main Market Square in
Kraków. Acta Pal. 20:127-212.
Woch MW (2012). Antropofity znalezione w trakcie badań archeobotanicznych średniowiecznego Krakowa. W: Mueller-Bieniek A,
red. Rośliny w życiu codziennym mieszkańców średniowiecznego
Krakowa. Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN; 185210.
Wyrozumski J (1992). Dzieje Krakowa. W: Bieniarzówna J, Małecki
JM, red. Dzieje Krakowa. Kraków do schyłku wieków średnich, tom
1. Kraków. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Zaitz E (2012). Rozwój osadnictwa w średniowiecznym Krakowie na
tle danych archeologicznych i paleośrodowiskowych. W: Mueller-Bieniek A, red. Rośliny w życiu codziennym mieszkańców średniowiecznego Krakowa. Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera
PAN; 11-24.
Czytelnik szerzej zainteresowany tematyką roślin towarzyszących człowiekowi w średniowiecznym mieście
więcej informacji może znaleźć w niedawno ukazanej
monografii „Rośliny w życiu codziennym mieszkańców
średniowiecznego Krakowa” (red. Mueller-Bieniek 2012).
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
z naturalnych (dzikich) stanowisk w obrębie dawnego
miasta, czy z uprawy lub zbieractwa. Dlatego szczególne
znaczenie ma analiza archeofitów, gdyż ta grupa roślin
synantropijnych, pierwotnie nie występujących we florze Polski, towarzyszy człowiekowi już od czasów neolitycznego osadnictwa i rolnictwa. Wyśledzenie pierwotnych ojczyzn takich roślin, ich wymagań siedliskowych
i możliwości użytkowania dostarczyło wielu wskazówek o warunkach życia, gospodarce i powiązaniach
handlowych dawnych mieszkańców Krakowa (Mueller-Bieniek i Woch, 2012). W wykopaliskach miejskich
najwięcej znajduje się roślin o właściwościach użytkowych, gdzie na pierwsze miejsce wysuwają się cechy
lecznicze. Dawne społeczeństwa posiadały rozległą wiedzę o zastosowaniach roślin przy leczeniu rozmaitych
przypadłości zarówno natury fizycznej jak i duchowej,
która do dzisiejszych czasów w znaczenie mierze uległa zapomnieniu (Jędrzejko, 2001; Łuczaj i Szymański,
2007). Trudno też nam sobie dziś zdać sprawę z tego,
że dawniej wielkie znaczenie miały przypisywane wielu
gatunkom właściwości magiczne. Każdej chorobie trapiącej ludzi odpowiadał specyficzny zestaw ziół leczniczych. Miały one również powszechne zastosowanie
w rozmaitych obrzędach w celu odstraszania lub uzyskania przychylności różnych mocy. Rośliny czyniły
trudne życie średniowiecznych mieszkańców Krakowa
bardziej znośnym w każdym jego aspekcie.
SZKOŁA
pojawiać nitrofilne terofity, takie jak uczepy trójlistkowy (Bidens tripartita) i zwisły (B. cernua), oraz rdesty –
kolankowy (Polygonum lapathifolium) i ostrogorzki (P.
hydropiper) (Wieserowa, 1979; Mueller-Bieniek, 2012).
Spośród znajdowanych roślin ruderalnych wiele z nich
to rośliny wybitnie ciepłolubne. Przyczyniły się do tego
specyficzne, korzystne warunki mikroklimatyczne lokalizacji Krakowa. Znajdowano szczątki współcześnie
rzadkich na terenie Małopolski roślin pochodzących
z południowych rejonów Europy, takich jak lulek czarny (Hyoscyamus niger), ślaz piżmowy (Malva moschata),
szanta zwyczajna (Marrubium vulgare) oraz portulaka
pospolita (Portulaca oleracea subsp. oleracea) (Trzcińska-Tacik i Wieserowa, 1976; Wasylikowa, 1991; Mueller-Bieniek, 2012; Woch, 2012).
8
KRÓTKO
Rośliny towarzyszące człowiekowi w średniowiecznym Krakowie | Marcin W. Woch | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
9
Rośliny towarzyszące człowiekowi w średniowiecznym Krakowie | Marcin W. Woch | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Artykuł pomocny przy realizacji wymagań
podstawy programowej
Plants accompanying of human in the medieval Kraków
Marcin W. Woch
Biologia – IV etap edukacyjny, zakres rozszerzony:
The history of human civilization is marked by accompaniment of specific plants. Their occurrence is strictly
connected with economic processes and places disturbed
by human. During a few archaeobotanical studies carried
out in Kraków between years 1934 and 2001, many fruits
and seeds of pant species were found in medieval layers
dated to the 9–15th centuries A.D. They were mainly useful and synanthropic plants: weeds, ruderals and former
cultivars or cultivars. These plants were dominated by
weeds of cultivated crops characteristic of cornfields and
flax fields and of root crops and gardens. Second types
of debris are dominated by species characteristic of annual and biennial vegetation communities in ruderal
habitats also thermophilic and heavily nitrophilous ruderal communities. Thanks to application of ecological
characterization of individual synanthropic species and
phytosociological analyses of ecological amplitudes of assemblages forming by them, it was possible to reconstruct
environmental conditions ruling in medieval Kraków
and location of several types of agricultures.
6) podaje przykłady znaczenia roślin w życiu człowieka (np. rośliny
jadalne, trujące, przemysłowe, lecznicze).
8. Rośliny - rozmnażanie się. Uczeń:
SZKOŁA
NAUKA
4) opisuje podstawowe sposoby rozsiewania się nasion (z udziałem
wiatru, wody i zwierząt), wskazując odpowiednie adaptacje w budowie owocu.
Dr Marcin W. Woch
KRÓTKO
Key words: archaeobotanica, medieval Kraków, synanthropic
plants
5. Rośliny lądowe. Uczeń:
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
Łukasz Wojtyla, Małgorzata Adamiec
zgodność z PP – zob. s. 16
Streszczenie:
Życie na Ziemi jest zależne od kilku czynników. Jednym
z nich jest światło i reakcje zachodzące przy jego udziale.
To dzięki reakcjom fotosyntezy energia promieniowania
słonecznego zamieniana jest w energię wiązań chemicznych i w tej postaci przekazywana jest od organizmów
autotroficznych, czyli producentów do wszystkich organizmów. W reakcjach fotosyntezy powstaje również tlen,
który jest niezbędny dla większości organizmów i wykorzystywany w reakcjach oddychania komórkowego. Skoro rośliny produkują energię i tlen w dzień, to czy w takim
razie noc jest im w ogóle potrzebna. A jeśli nawet tak, to co
one robią w nocy? Praca ta opisuje najważniejsze procesy
fizjologiczne i biochemiczne zachodzące w organizmach
roślinnych przy braku dostępu do światła, zarówno w warunkach naturalnych (noc), jak i w sytuacji sztucznego
zaciemnienia roślin. Odpowiedź na pytanie postawione
w tytule pracy znajduje się w omówieniu m.in. takich procesów jak: fotosynteza, oddychanie komórkowe, ruchy
roślin, regulacja otwierania/zamykania aparatów szparkowych i regulacja kwitnienia.
Słowa kluczowe: ciemność, fizjologia roślin, fotoperiodyzm,
fotosynteza, oddychanie komórkowe
otrzymano: 16.05.2013; przyjęto: 25.07.2013; opublikowano: 13.09.2013
dr Łukasz Wojtyla: adiunkt w Zakładzie Fizjologii Roślin
Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, e-mail: [email protected]
dr Małgorzata Adamiec: adiunkt w Zakładzie Fizjologii
Roślin Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Co rośliny robią nocą? Intuicyjnie chciałoby się odpowiedzieć, że śpią, przecież w nocy brakuje światła do
fotozyntezy. Ustają więc reakcje mające na celu konwersję, czyli zamianę, energii promieniowania słonecznego w energię wiązań chemicznych wykorzystywaną do
asymilacji dwutlenku węgla i reakcji syntez związków
organicznych. Skoro więc w nocy nie zachodzi fotosynteza, co w takim razie „robią” rośliny i czy noc jest im
potrzebna?
Na te pytanie spróbujemy odpowiedzieć poprzez
ukazanie różnic w przebiegu procesów biochemicznych
i fizjologicznych istotnych dla prawidłowego wzrostu
i rozwoju roślin pomiędzy dniem a nocą. Wspomnimy
także o ruchach roślin i procesach regulowanych poprzez właściwy stosunek długości dnia i nocy, takich
jak regulacja kwitnienia roślin fotoperiodycznie wrażliwych, wpływ światła na procesy fotomorfogenezy, czyli
regulację pokroju roślin przez światło, oraz znaczenie
światła w spoczynku roślin.
Skąd rośliny wiedzą, że nadchodzi noc?
Światło słoneczne odgrywa w morfogenezie i regulacji metabolizmu roślin niezwykle ważną rolę. Jest nie
tylko podstawowym źródłem energii wykorzystywanym w procesie fotosyntezy, lecz także indukuje szereg
procesów związanych ze wzrostem i rozwojem roślin,
które określane są jako procesy morfogenetyczne (Kopcewicz i wsp., 2012). Bodźce świetlne odbierane są przez
wyspecjalizowane struktury nazywane fotoreceptorami. Dzięki tym strukturom rośliny uzyskują informację
zarówno o kierunku źródła światła, jak i o zmianach
jego natężenia. Do najlepiej poznanych fotoreceptorów
roślin należą fitochromy, kryptochromy oraz fototropiny. Fitochrom występuje w dwóch formach molekular-
nych, z których pierwsza (Pr) wykazuje maksimum absorbcji w zakresie światła czerwonego, natomiast druga
(Pfr) pochłania światło dalekiej czerwieni. Przyjmuje
się, że formą aktywną fitochromu jest Pfr. Fitochrom
bierze udział m.in. w regulowaniu indukowanego przez
światło rozwoju chloroplastów oraz akumulacji chlorofilu i antocyjanów. Kryptochrom, będący receptorem
światła niebieskiego, wspólnie z fitochromem reguluje
takie procesy jak wzrost wydłużeniowy komórek, fotoperiodyzm oraz łącznie z fototropinami reguluje zależne od światła niebieskiego otwieranie i zamykanie
aparatów szparkowych. Kryptochrom wpływa na syntezę antocyjanin, reguluje poziom ekspresji genu syntazy chalkonowej, uczestniczy w indukcji rozwoju pędu
oraz rozpoczęciu kwitnienia u rzodkiewnika. Jest także
jednym z czynników odpowiedzialnych za cykl okołodobowy u roślin (Li i Yang, 2007). Obecność receptorów światła i zmiany, jakim one podlegają, wywołuje
kaskadę reakcji, w wyniku których roślina reaguje na
zmieniające się warunki świetlne. W ten sposób rośliny
„potrafią” rozróżnić dzień od nocy.
SZKOŁA
Wstęp
Nastie i nyktynastie,
czyli czy rośliny układają się do snu?
Wieczorem, kiedy słońce chowa się za horyzontem
i w szybkim tempie maleje natężenie światła, u wielu
roślin można zaobserwować pewne przygotowania do
nadejścia nocy. Niektóre gatunki roślin, m.in. fasola,
szczawik, czułek (mimoza), opuszczają blaszki liściowe.
Z kolei bodziszek i szczawik zamykają kwiaty, a inne
rośliny jak bniec biały czy lepnica otwierają je z nadejściem nocy (Kopcewicz, 2002; Szweykowska, 2000).
Wszystkie te ruchy są odpowiedzią na zmianę natężenia
światła i noszą wspólną nazwę fotonastii. Część z tych
ruchów regulowana jest nie tylko zmianami natężenia
światła, ale podlega także kontroli zegara biologiczne-
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
KRÓTKO
Co rośliny robią nocą?
NAUKA
10
Co rośliny robią nocą? | Łukasz Wojtyla, Małgorzata Adamiec | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Autor: M. Adamiec wg Szweykowska 2000.
Fotonastie mogą mieć charakter ruchów turgorowych lub wzrostowych (Goyal i wsp., 2013). Fotonastie
o charakterze turgorowym dotyczą głównie zmian pozycji blaszki liściowej. Rośliny, u których obserwuje się
fotonastie o charakterze turgorowym, charakteryzują
się obecnością u nasady liścia tzw. poduszeczki. Są to
zgrubienia zbudowane z tkanki miękiszowej i skupionych w środku tkanek przewodzących. Dzięki zmianom
turgoru w górnej i dolnej części poduszeczki ogonek
liściowy ma zdolność wykonywania ruchów podnoszących lub opuszczających blaszkę liściową (ryc. 1). Ruchy związane z otwieraniem i zamykaniem się kwiatów
w cyklu dzień-noc mają natomiast charakter ruchów
wzrostowych i regulowane są przez auksyny (Pedmale
i wsp., 2010).
Fotonastie obejmują jednak nie tylko ruchy całych
organów, jak kwiaty i liście, lecz także ruchy mniejszych, niewidocznych gołym okiem struktur. Przykładem takich fotonastii są ruchy aparatów szparkowych.
U większości roślin w ciągu dnia w warunkach dobrego
uwodnienia rośliny aparaty szparkowe pozostają otwarte, w nocy natomiast są zamknięte. Wyjątkiem od tej reguły są rosnące w klimacie pustynnym i półpustynnym
rośliny CAM (ang. Crassulacean Acid Metabolism), które ze względu na warunki środowiskowe muszą prowadzić niezwykle oszczędną gospodarkę wodną. U roślin
tych w dzień aparaty szparkowe pozostają zamknięte,
otwierają się natomiast w nocy.
Mechanizm ruchu aparatów szparkowych związany
jest z katalizowaną przez światło przemianą wiolaksantyny w zeaksantynę w tzw. cyklu ksantofilowym.
W ciągu dnia zeaksantyna uruchamia mechanizm prowadzący do otwarcia aparatów szparkowych, podczas
gdy w ciemności dochodzi do akumulacji wiolaksantyny. Wiolaksantyna, w odróżnieniu od zeaksantyny
nie aktywuje seryno-treoninowej kinazy białkowej koniecznej do fosforylacji pompy protonowej H+-ATPazy,
aktywnej w formie ufosforylowanej. Ograniczenie
transportu protonów na zewnątrz komórki prowadzi
do ograniczenia napływu jonów K+ do cytoplazmy. To
z kolei powoduje wzrost potencjału wody w komórkach szparkowych i prowadzi do utraty wody przez te
komórki. W konsekwencji zmniejsza się wartość ciśnienia turgorowego, prowadząc do zmiany kształtu komórek budujących aparat szparkowy, co skutkuje jego
zamknięciem (ryc. 2) (Taiz i Zeiger, 2010). Pobieranie
jonów K+ jest sprzężone z wydzielaniem protonów, który to proces jest regulowany także poprzez zmiany stężenia CO2 wewnątrz liścia. Tak więc obniżenie stężenia
CO2 w dzień w wyniku jego asymilacji w fotosyntezie
również stymuluje otwarcie aparatów szparkowych.
Analogicznie wzrost stężenia CO2 na skutek zahamowania reakcji fotosyntezy przy braku światła i zwiększeniu
intensywności oddychania powoduje zamknięcie aparatów szparkowych. W mechanizmie tym pośredniczy
zmiana pH powiązana ze zmianą stężenia CO2 (Hejnowicz, 2002a). W wyniku rozpuszczania CO2 dochodzi
bowiem do obniżenia się wartości pH. Większość roślin
zamyka aparaty szpakowe w nocy, przy zahamowanej
fotosyntezie, w celu ograniczenia utraty wody poprzez
transpirację.
Fotosynteza i oddychanie komórkowe
– czy przebiegają nocą?
Wspomniane zostało już we wstępie, że reakcje fotosyntezy nie zachodzą w nocy. Doprecyzujmy to twierdzenie. To reakcje zależne od światła, zaliczane do fotosyntezy, nie zachodzą w nocy. W istocie, reakcje fazy
ciemnościowej – niezależne od światła, a wymagające
obecności NADPH i ATP, powstałych w fazie reakcji
fotochemicznych fotosyntezy – również ustają. Wyjątkiem są rośliny o metabolizmie kwasowym (CAM).
Rośliny te ze względu na ekofizjologiczne adaptacje do
środowisk o dużym nasłonecznieniu oraz deficycie opadowym, w celu minimalizacji utraty wody przez aparaty szparkowe, zamykają je w ciągu dnia, a wymiana
gazowa i asymilacja CO2 zachodzi u nich w ciągu nocy.
Z tego powodu funkcjonujący u roślin CAM szlak
wstępnego wiązania CO2, zwany szlakiem Hatcha-Slacka, i cykl Calvina-Bensona są oddzielone od siebie
czasowo (dla porównania u roślin C4 szlak wstępnego
wiązania CO2 i cykl Calvina-Bensona zachodzą równocześnie w ciągu dnia, są jednak rozdzielone przestrzennie). Metabolizm kwasowy jest charakterystyczny dla
sukulentów, m.in. z rodziny Crassulaceae, od której to
pochodzi nazwa Crassulacean Acid Metabolism, okre-
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
Ryc. 1. Ruchy senne roślin na przykładzie liści fasoli
Ruchy aparatów szparkowych
KRÓTKO
go. Oznacza to, że ruchy te obserwowane są również
wtedy kiedy rytm dobowy zostanie sztucznie zakłócony, np. poprzez umieszczenie rośliny w warunkach
ciągłego oświetlenia. Takie podlegające zegarowi biologicznemu fotonastie określane są jako nyktynastie albo
ruchy senne roślin.
NAUKA
11
Co rośliny robią nocą? | Łukasz Wojtyla, Małgorzata Adamiec | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
SZKOŁA
KRÓTKO
ślająca ten typ reakcji (West-Eberhard i wsp., 2011).
W nocy u roślin kwasowych odbywa się przyłączanie
CO2 do fosfoelonopirogronianu (PEP). W reakcji tej powstaje szczawiooctan, który przekształcany jest do jabłczanu i w tej postaci transportowany do wakuoli, gdzie
jest gromadzony (ryc. 3). Jako że jabłczan jest kwasem
organicznym, jego nagromadzenie się powoduje zakwaszenie soku komórkowego. Obniżenie pH soku komórkowego roślin CAM w nocy dało początek nazwie „rośliny kwasowe”.
Wiemy już, że niektóre z roślin mogą wiązać CO2
w nocy przyłączając go do PEP-u. Zastanówmy się zatem, skąd w nocy bierze się u roślin CAM wystarczająca
ilość PEP-u, przecież jego pula nie jest odtwarzana tak
jak to ma miejsce u roślin C4 w wyniku dekarboksylacji
jabłczanu i fosforylacji pirogronianu. Otóż PEP powstaje w cytoplazmie z 2-fosfoglicerynianu, który jest jednym z produktów przejściowych w glikolizie (Herrera,
2009).
Reakcje glikolizy zachodzące w komórkach roślin
wymagają dostępności substratów, którymi w nocy są
produkty pochodzące z hydrolizy skrobi, zgromadzonej
w ciągu dnia w chloroplastach. W ten sposób doszliśmy
do innego, bardzo istotnego procesu, jakim jest hydroliza skrobi i oddychanie komórkowe. Nadmiar powstającego w ciągu dnia aldehydu 3-fosfoglicerynowego,
produktu cyklu reakcji C3, zwanego również cyklem
Calvina-Bensona, gromadzony jest w chloroplastach
w postaci skrobi. W nocy, kiedy ustaje aktywność cyklu
C3 (zależnego od produktów fazy jasnej fotosyntezy),
zachodzi rozkład skrobi. Produktami rozkładu skrobi
są glukoza i glukozo-1-fosforan, które przekształcane są
do glukozo-6-fosforanu i w tej postaci transportowane
są z chloroplastów do cytoplazmy. Glukozo-6-fosforan
może być wykorzystywany jako substrat w reakcjach
glikolizy. W szlaku tym powstaje wspomniany wyżej
PEP, który wykorzystywany jest w nocy przez rośliny
12
NAUKA
Co rośliny robią nocą? | Łukasz Wojtyla, Małgorzata Adamiec | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Ryc. 2. Mechanizm otwierania i zamykania aparatów szparkowych poprzez aktywność cyklu ksantofilowego
zależnego od światła.
Autor: M. Adamiec na podstawie danych literaturowych (Taiz i Zeiger, 2010).
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
Ryc. 3. Przemiany
metaboliczne
prowadzące do
asymilacji CO2
zachodzące
w nocy u roślin
przeprowadzających
fotosyntezę typu
CAM.
Autor: M. Adamiec
na podstawie danych
literaturowych (Herrera, 2009; Szweykowska,
2000).
jak i w ciągu dnia. Nocą aktywność oddechowa mitochondriów w tkankach zielonych pozostaje jednak
wyższa niż w ciągu dnia, kiedy to pod wpływem światła
ulega obniżeniu o 16–77%, zależnie od gatunku rośliny i warunków środowiska (Atkin i wsp., 1997). Istnieje
kilka teorii wyjaśniających zjawisko hamowania aktywności oddechowej mitochondriów w ciągu dnia. Po
pierwsze, w ciągu dnia nadmiar ATP i wysoki stopień
redukcji cząsteczek w komórce wynikający z wysokiej
SZKOŁA
CAM jako akceptor CO2. Jednym z produktów glikolizy
jest pirogronian, który transportowany jest do matriks
mitochondrialnej, gdzie po oksydacyjnej dekarboksylacji powstaje aldehyd octowy, utleniany następnie do
octanu (reszty acetylowej). Reszta acetylowa zostaje
przyłączona do zawierającego grupę tiolową koenzymu
A i powstaje acetylo-CoA, który włączany jest w cykl
reakcji zwany cyklem Krebsa lub cyklem kwasów trikarboksylowych (Caemmerer i wsp., 2009). W kolejnych etapach oddychania komórkowego elektrony, pochodzące z reakcji katabolicznych, głównie z glikolizy
i cyklu Krebsa, przekazywane są do mitochondrialnego
łańcucha transportu elektronów. W wyniku transportu
elektronów zostaje uwolniona energia, która jest wykorzystywana do syntezy adenozynotrifosforanu (ATP)
oraz częściowo jest rozpraszana w postaci ciepła (Jacoby
i wsp., 2012).
Wszystkie organizmy wymagają ciągłego i nieprzerwanego dopływu energii swobodnej do trzech
głównych celów; wykonywania pracy mechanicznej
w wyniku ruchów komórek i pracy mięśni, aktywnego
transportu jonów i cząsteczek oraz do przebiegu reakcji syntez związków organicznych. Nośnikiem energii
w większości procesów biologicznych jest ATP, z tego
powodu jego produkcja jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania komórek organizmów. Głównym
źródłem ATP w komórkach zielonych tkanek roślin
są w ciągu dnia reakcje fotosyntezy, natomiast w nocy
reakcje oddychania komórkowego. Do niedawna przeważał pogląd, że oddychanie mitochondrialne zachodzi u roślin jedynie w nocy i jest całkowicie hamowane
przez światło. Sugerowano, że ATP powstający w chloroplastach w ciągu dnia jest eksportowany do cytoplazmy i całkowicie zaspokaja zapotrzebowanie energetyczne komórki. Pogląd ten obecnie uważa się za zbyt
uproszczony (Gabryś, 2002). Wyniki badań wskazują,
że oddychanie komórkowe zachodzi zarówno w nocy,
13
aktywności reakcji fotosyntezy zaspokaja zapotrzebowanie energetyczne komórki i ogranicza pulę ADP. Prowadzi to do ograniczenia intensywności reakcji utleniania i produkcji ATP w mitochondriach. W warunkach
intensywnego nasłonecznienia mitochondria mogą być
wykorzystywane jako elektronowy zlew, uczestnicząc
w utlenianiu zredukowanych związków poprzez przenoszenie elektronów w mitochondrialnym łańcuchu
transportu elektronów (mETC). Proces ten z jednej
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
KRÓTKO
Co rośliny robią nocą? | Łukasz Wojtyla, Małgorzata Adamiec | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Czy roślinom potrzebna jest noc?
Odpowiedni stosunek długości dnia do nocy jest
ważnym czynnikiem indukującym kwitnienie wielu
gatunków roślin. Rośliny dnia krótkiego (RDK) kwitną, kiedy długość nocy przekracza długość krytyczną
charakterystyczną dla danego gatunku. Do roślin dnia
krótkiego zaliczmy m.in. astry, chryzantemy, proso,
ryż, tytoń i wilczomlecz nadobny (gwiazda betlejemska). Odwrotnie, rośliny dnia długiego (RDD) kwitną,
kiedy długość nocy jest krótsza od długości krytycznej
charakterystycznej dla danego gatunku. Do roślin dnia
długiego zaliczmy m.in. hortensję, koniczynę, rudbekię,
rzodkiewkę, sałatę i szpinak. Przerwanie okresu ciemności poprzez krótkotrwałe oświetlenie w środku nocy
zapobiega zakwitaniu roślin RDK i indukuje zakwitanie roślin RDD (Tretyn i Kopcewicz, 2003). Związkiem
odpowiedzialnym za percepcję światła jest fitochrom,
będący chromoproteiną występującą w dwóch formach,
z których jedna odznacza się maksymalnym pochłanianiem światła czerwonego o długości fali 660 nm (Pr),
a druga absorbuje światło dalekiej czerwieni około 730
nm (Pfr). Obie te formy mogą przechodzić jedna w drugą pod wpływem światła o określonej długości fali. Przy
braku światła następuje jednak powolna przemiana formy Pfr w Pr, która w ciemności jest trwała i nie wykazuje
aktywności fizjologicznej. Zatem obecność Pfr indukuje
zakwitanie roślin RDD oraz hamuje zakwitanie roślin
RDK (Ulijasz i wsp., 2010).
Obecność i brak światła reguluje również procesy
morfogenetyczne. Światło aktywne morfogenetycznie
mieści się w zakresie długości fali świetlnej od 320 do
800 nm. Zależne od światła reakcje roślin i regulacja
procesów fizjologicznych w odpowiedzi na zmieniające się oświetlenie zachodzą dzięki współdziałaniu
wspomnianych już receptorów światła – fitochromów,
kryptochromów, fototropiny oraz receptorów dalekiego
i bliskiego nadfioletu. Oprócz omówionej już regulacji
kwitnienia roślin fotoperiodycznie wrażliwych, odpowiedni stosunek długości dnia do nocy wpływa również na pokrój roślin (Kopcewicz i wsp., 2012). Światło
jest bowiem jednym z czynników inicjujących powstanie zawiązków liści, oraz ich budowę i kształt. Brak lub
niedobór światła działa hamująco na proces tworzenia
się nowych zawiązków liści. U niektórych gatunków
drzew od stosunku długości dnia do nocy zależne jest
formowanie się pąków zimowych. W okresie długiego
dnia z nowo powstających zawiązków rozwijają się liście właściwe i wierzchołek pędu kontynuuje wzrost.
Skrócenie dnia powoduje natomiast wytworzenie się
z zawiązków łusek i formowanie się pąków zimowych,
przygotowując roślinę do przejścia w stan spoczynku
(Hejnowicz, 2002b).
Brak światła, czyli ciemność, dla niektórych gatunków roślin jest czynnikiem niezbędnym do przerwania
spoczynku nasion, czyli do kiełkowania. Nasiona takich
roślin określamy jako fotoblastycznie ujemne. Oprócz
nich w przyrodzie spotykamy także nasiona fotoblastycznie dodatnie oraz neutralne. Regulacja kiełkowania przez światło odbywa się, podobnie jak w opisanych
powyżej przypadkach, poprzez system fitochromowy,
jednak biorą w niej udział również hormony roślinne,
takie jak gibereliny, cytokininy, kwas abscysynowy,
czy etylen. Do gatunków wykształcających nasiona
fotoblastycznie ujemne zaliczamy m.in. arbuz (Botha
i Small, 1988), czarnuszkę siewną (Pamukov i Schneider, 1978), facelię (Tiryaki i Keles, 2012), jasnotę (Jones
i Bailey, 1956), szarłat (Gutterman i wsp., 1992). Jednak
większość gatunków wytwarza nasiona fotoblastycznie
dodatnie, w przypadku których wystarcza czasem krót-
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
korzyść związków produkowanych w fotosyntezie i fotooddychaniu: glicyny, jabłczanu, szczawiooctanu, pirogronianu i NAD(P)H (Gabryś, 2002).
SZKOŁA
strony ogranicza wydajność fotosyntetycznej asymilacji
CO2, natomiast z drugiej strony przeciwdziała zjawisku
fotoinhibicji (Buckley i Adams, 2011). Po drugie w fotooddychaniu w mitochondriach ma miejsce dekarboksylacja glicyny, w trakcie której powstaje amoniak (NH3),
który hamuje aktywność kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej (PDC) (Schuller i Randall, 1989). Spadek
aktywności PDC oraz enzymu jabłczanowego zależnego od NAD (NAD-ME) obserwowany jest pod wpływem światła w mitochondriach wielu gatunków roślin.
Dochodzi wtedy do fosforylacji PDC, która prowadzi
do spadku jego aktywności. Innymi związkami ograniczającymi aktywność PDC są NADH i acetylo-CoA
(Xue i wsp., 1996). Spadek aktywności PDC, ważnego
enzymu wprowadzającego metabolity do cyklu Krebsa,
obniża jego aktywność. Cykl Krebsa, oprócz dostarczania NADH na potrzeby mETC, dostarcza szkieletów
węglowych do produkcji aminokwasów (Millar i wsp.,
2011). Mechanizmy prowadzące do ograniczenia oddychania mitochondrialnego i zmniejszenia produkcji
ATP w mitochondriach przy wysokiej produkcji ATP
w chloroplastach w wyniku fotosyntezy nie są do końca
poznane. Niemniej jednak nagłe zaciemnienie rośliny
powoduje zatrzymanie fotosyntezy i okresowy, wzmożony wzrost aktywności oddechowej mitochondriów,
mierzony jako stopień zużycia tlenu i produkcji CO2.
Zjawisko to nosi nazwę wzmożonego światłem oddychania ciemniowego (LEDR, ang. light-enhanced dark
respiration), któremu towarzyszy wzrost aktywności
PDC i NAD-ME (Parys i wsp., 2004).
Rozważając kwestie dotyczące oddychania komórkowego i różnic w przebiegu tego procesu pomiędzy
dniem a nocą, należy zwrócić uwagę na substraty utleniane w procesie glikolizy. W ciemności 100% substratów oddechowych utlenianych przez mitochondria
pochodzi z materiałów zapasowych, głównie skrobi,
natomiast na świetle ich udział maleje do 40–50% na
14
KRÓTKO
Co rośliny robią nocą? | Łukasz Wojtyla, Małgorzata Adamiec | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
15
Co rośliny robią nocą? | Łukasz Wojtyla, Małgorzata Adamiec | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Podsumowanie
Rośliny w nocy nie przeprowadzają reakcji fotosyntezy. Zachodzą w nich jednak intensywne procesy metaboliczne. Aktywność niektórych szlaków biochemicznych, jak np. związanych z oddychaniem komórkowym,
jest nawet intensywniejsza niż w ciągu dnia. Następujące po sobie okresy dnia i nocy regulują wiele procesów
życiowych roślin, a odpowiedni ich wzajemny stosunek
reguluje moment wejścia w fazę generatywną, indukuje
wejście w stan spoczynku oraz jego przełamanie oraz
wpływa na kształt roślin poprzez procesy fotomorfogenetyczne. Odpowiednia długość nocy jest zatem
niezbędna do rozmnażania się wielu gatunków roślin.
Praca napisana na podstawie wykładu pt. „Co rośliny robią nocą?”
wygłoszonego na Nocy Naukowców 28.09.2012. na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez autora
pracy Ł. Wojtylę.
Ł. Wojtyla zebrał informacje i przygotował tekst. A. Adamiec przygotowała ilustracje do pracy i uczestniczyła w przygotowaniu tekstu.
NAUKA
Brak światła, podobnie jak jego niedobór, wpływa
na pokrój roślin. Rośliny rosnące w zacienieniu mają
ograniczony dostęp do światła, zmieniony jest również jego skład spektralny. Światło po przejściu przez
korony drzew charakteryzuje się mniejszą zawartością
czerwieni w stosunku do dalekiej czerwieni. Zmiana
ta przyczynia się do zmniejszenia stężenia formy Pfr
fitochromu, co powoduje przyspieszony wzrost roślin
rosnących w zacienieniu (Kopcewicz i wsp., 2012). Zjawisko to ma podobny mechanizm do etiolacji siewek
rosnących w warunkach całkowitego braku dostępu
do światła. Etiolowane siewki są blade i wiotkie, pozbawione chlorofilu o wydłużonych hipokotylach i międzywęźlach oraz zredukowanych blaszkach liściowych
(Szweykowska, 2000). Oświetlenie etiolowanych roślin
powoduje ich deetiolację, czyli proces dochodzenia do
stanu charakterystycznego dla danego gatunku. Prowadzi to do syntezy chlorofilu, gwałtownego zahamowania wzrostu wydłużeniowego pędu i stopniowego rozwoju liści (Kopcewicz i wsp., 2012).
Brak lub długotrwały niedobór światła indukuje
również procesy odpowiedzialne za starzenie się liści oraz stymuluje przejście roślin w stan spoczynku.
W wyniku braku światła nie dochodzi do produkcji
ATP, w związku z powyższym roślina zużywa więcej
cukrów do produkcji energii w procesie oddychania
komórkowego. Dochodzi do sytuacji, kiedy zapotrze-
Niniejsza praca nie opisuje wszystkich procesów fizjologicznych i biochemicznych zachodzących w komórkach
roślin w ciemności, a jedynie naświetla najważniejsze
różnice w metabolizmie pomiędzy dniem, a nocą oraz
ukazuje, jak ważny w prawidłowym wzroście i rozwoju
roślin jest stosunek długości dnia do nocy.
Literatura
Atkin OK, Westbeek MHM, Cambridge ML, Lambers H, Pons TL
(1997). Leaf respiration in light and darkness I. A comparison of
slow- and fast-growing poa species. Plant Physiol. 113:961-965.
Botha FC, Small JGC (1988). The germination response of the negatively photoblastic seeds of citrullus lanatus to light of different
spectral compositions. J Plant Physiol. 132:750-753.
Buckley TN, Adams MA (2011). An analytical model of non-photorespiratory CO2 release in the light and dark in leaves of C3
species based on stoichiometric flux balance. Plant Cell Environ.
34:89-112.
Caemmerer S, Farquhar G, Berry J (2009). Biochemical model of
C3 photosynthesis. Advances in Photosynthesis and Respiration.
29:209-230.
Dobrzański A (2011). Reakcja nasion chwastów segetalnych na uprawę roli wykonywaną nocą. Postępy Nauk Rolniczych. 2:9-19.
Gabryś H (2002). Procesy oddechowe. W: Kopcewicz J, Lewak S, red.
Fizjologia roślin. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 387420.
Goyal A, Szarzyńska B, Fankhauser C (2013). Phototropism: at the
crossroads of light-signaling pathways. Article in press. Trends
Plant Sci. xx:1-9.
Gutterman Y, Corbineau F, Côme D (1992). Interrelated effects of
temperature, light and oxygen on Amaranthus caudatus L. seed
germination. Weed Research. 32:111-117.
Hejnowicz Z (2002a). Funkcjonalne układy tkankowe i zasady ich
działania. W: Hejnowicz Z. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. Organy wegetatywne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 106-236.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
Jakie są skutki zbyt długiej ciemności?
bowanie energetyczne liścia przewyższa zyski związane
z asymilacją CO2. Prowadzi to do wycofywania związków organicznych z liścia, rozkładu chlorofilu w celu
odzyskania zgromadzonego w nim azotu i magnezu,
degradacji białek i w konsekwencji do egzekucji programowanej śmierci komórek, na ogół poprzez autofagię,
czyli samostrawienie. Proces ten zaangażowany jest
w obrót metaboliczny i pozwala na maksymalne wycofanie z liścia substancji organicznych w postaci szkieletów węglowych i grup amonowych (Jongebloed i wsp.,
2004; Howart, 2013). Sytuację taką obserwujemy jesienią, kiedy w wyniku zmniejszającej się ilości energii słonecznej docierającej do powierzchni Ziemi oraz dużego
zachmurzenia zmniejszającego ilość godzin ze słońcem
dochodzi do żółknięcia liści. Daje to odpowiedź na pytanie, dlaczego jesienią liście żółkną. Spadek temperatury powietrza wraz ze zmniejszonym natężeniem
światła jesienią zmniejszają produkcję asymilatów. Ich
niedobór w połączeniu z coraz mniej korzystnymi warunkami środowiska powoduje przejście roślin w stan
spoczynku zimowego (głębokiego) (Kopcewicz i wsp.,
2012).
KRÓTKO
kotrwałe oświetlenie, aby pobudzić je do kiełkowania.
Praktycznym wykorzystaniem tego zjawiska jest tzw.
uprawa roli nocą. Wykonywanie zabiegów agrotechnicznych w nocy ma na celu zmniejszenie wschodów
roślin zachwaszczających uprawy polowe poprzez ograniczenie fotostymulacji kiełkowania ich nasion (Dobrzański, 2011).
16
Co rośliny robią nocą? | Łukasz Wojtyla, Małgorzata Adamiec | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Artykuł pomocny przy realizacji wymagań
podstawy programowej
Biologia – IV etap edukacyjny, zakres rozszerzony:
9. Rośliny – reakcja na bodźce. Uczeń:
1) przedstawia podstawowe sposoby reakcji roślin na bodźce (ruchy
tropiczne i nastyczne); podaje ich przykłady (fototropizm, geotropizm, sejsmonastia, nyktynastia);
3) wyjaśnia zjawisko fotoperiodyzmu.
2. Ogólne zasady metabolizmu. Uczeń:
2) porównuje anabolizm i katabolizm, wskazuje powiązania między
nimi;
3) charakteryzuje związki wysokoenergetyczne na przykładzie ATP;
What plants do at night?
Łukasz Wojtyla, Małgorzata Adamiec
Life on Earth is dependent on several factors. One of them
is the light and the reactions taking place with his participation. With the reactions of photosynthesis solar energy
is converted into energy of chemical bonds and in this
form is transmitted from autotrophic organisms (the producers) to all organisms. The reactions of photosynthesis
also produce oxygen, which is necessary for most of the
organisms and used in the reactions of cellular respiration. Since plants produce energy and oxygen during the
day, whether in this case the night is needed at all. And if
so, what are plants doing at night? This paper describes
the major physiological and biochemical processes that
occur in plants under no access to light, both natural conditions (night) and in the case of artificial darkness. The
answer to the question posed in the title is in the description of such processes as photosynthesis, cellular respiration, tropisms, control of the stomata opening/closing
and regulation of flowering.
NAUKA
1) wyjaśnia na przykładach pojęcia: „szlak metaboliczny”, „cykl
przemian metabolicznych”;
4) porównuje zasadnicze przemiany metaboliczne komórki zwierzęcej i roślinnej;
5) wskazuje substraty i produkty głównych szlaków i cykli metabolicznych (fotosynteza, etapy oddychania tlenowego, (...) glikoliza,
(...).
Key words: darkness, plant physiology, photoperiodism, photosynthesis, cellular respiration
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
high temperature on germination of Phacelia tanacetifolia seeds
by melatonin. Journal of Pineal Research. 52:332-339.
Tretyn A, Kopcewicz J (2003). Genetyczna kontrola kwitnienia roślin
okrytonasiennych. Kosmos. 53:379-398.
Ulijasz AT, Cornilescu G, Cornilescu CC, Zhang J, Rivera M, Markley JL, Vierstra RD (2010). Structural basis for the photoconversion of a phytochrome to the activated Pfr form. Nature. 463:250254.
West-Eberhard MJ, Smith JAC, Winter K (2011). Photosynthesis, reorganized. Science. 332:311-312.
Xue X, Gauthier DA, Turpin DH, Weger HG (1996). Interactions between photosynthesis and respiration in the green alga Chlamydomonas reinhardtii (characterization of light-enhanced dark
respiration). Plant Physiol. 112:1005-1014.
KRÓTKO
Hejnowicz Z (2002b). Periodyczność w tworzeniu liści listowia i łusek u roślin drzewiastych. W: Hejnowicz Z. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. Organy wegetatywne. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN; 621-625.
Herrera A (2009). Crassulacean acid metabolism and fitness under
water deficit stress: if not for carbon gain, what is facultative CAM
good for? Ann Bot. 103:645-653.
Howart T (2013). Senescence, ageing and death of the whole plant.
New Phytol. 197: 696-711.
Jacoby RP, Li L, Huang S, Lee CP, Millar AH, Taylor NL (2012). Mitochondrial composition, function and astress response in plants.
J Integr Plant Biol. 54: 887-906.
Jones MB, Bailey LF (1956). Light effects on the germination of seeds
of henbit (Lamium amplexicaule L.). Plant Physiol. 31:347-349.
Jongebloed U, Szederkényi J, Hartig K, Schobert C, Komor E (2004).
Sequence of morphological and physiological events during natural ageing and senescence of a castor bean leaf: sieve tube occlusion and carbohydrate back-up precede chlorophyll. Physiol Plant.
120:338-346.
Kopcewicz J (2002). Ruchy roślin. W: Kopcewicz J, Lewak S, red.
Fizjologia roślin. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 586600.
Kopcewicz J, Szmidt-Jaworska A, Kannenberg K (2012). Zarys struktury i fizjologii drzew leśnych. Toruń: Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi i Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Li QH, Yang HQ (2007). Cryptochrome signaling in plants. Photochem Photobiol. 83:94-101.
Millar AH, Whelan J, Soole KL, Day DA (2011). Organization and
regulation of mitochondrial respiration in plants. Ann Rev Plant
Biol. 63:79-104.
Pamukov K, Schneider MJ (1978). Light inhibition of Nigella germination: the dependence of a high irradiance reaction on 720-nm
irradiance. Bot Gaz. 139:56-59.
Parys E, Romanowska E, Siedlecka M (2004). Light-enhanced dark
respiration in leaves and mesophyll protoplasts of pea in relation
to photorespiration, respiration and some metabolites content.
Acta Physiol Plant. 26:37-46.
Pedmale UV, Celaya RB, Liscuma E (2010). Phototropism: mechanism and outcomes. The Arabidopsis Book. e0125:1-26.
Schuller KA, Randall DD (1989). Regulation of pea mitochondrial
pyruvate dehydrogenase complex. Does photorespiratory ammonium influence mitochondrial carbon metabolism? Plant Physiol.
89:1207-1212.
Szweykowska A (2000). Fizjologia roślin. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Taiz L, Zeiger E (2010). Plant physiology. Sinauer Associates, Inc.
Tiryaki I, Keles H (2012). Reversal of the inhibitory effect of light and
Weronika Gonciarz
zbieżność z PP – zob. s. 22
Streszczenie:
Bioremediacja to biologiczna technologia usuwania różnego
rodzaju substancji chemicznych z gleb, osadów dennych,
osadów czynnych, wód i powietrza za pomocą mikroorganizmów. Znajdujące się w tych mikroorganizmach enzymy katalizują reakcje prowadzące do destrukcji lub transformacji
różnego rodzaju zanieczyszczeń w formy mniej szkodliwe.
Skażenie może wywołać każda substancja wprowadzana do
środowiska powodująca zachwianie równowagi ekologicznej lub zanikanie poszczególnych poziomów troficznych
łańcucha pokarmowego. W bioremediacji wykorzystywane są naturalne zdolności mikroorganizmów do rozkładu
węglowodorów. Głównym celem tego procesu jest mineralizacja toksycznych związków organicznych, prowadząca
ostatecznie do powstania nietoksycznych substancji, takich
jak: CO2, H2O i biomasa. Węglowodory, takie jak pochodne
ropy naftowej, w przemianach metabolicznych drobnoustrojów stanowią ich źródło węgla lub energii albo pełnią
rolę akceptora elektronów w łańcuchu oddechowym. Jednakże stopień wykorzystania tych substancji przez mikroorganizmy zależy w dużej mierze od rodzaju degradowanej
substancji, a także czynników środowiskowych, które mogą
stymulować lub hamować przebieg tego procesu
Słowa kluczowe: bioremediacja, węglowodory, zanieczyszczenia gleby, mikroorganizmy
otrzymano: 10.02.2013; przyjęto: 4.08.2013; opublikowano: 13.09.2013
Weronika Gonciarz: Instytut Biologii Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach, studentka na kierunku biotechnologia, członek Koła Naukowego Biotechnologów
„Mikroby”
Obecnie substancje ropopochodne zanieczyszczające środowisko przyrodnicze zaliczamy do kategorii tzw.
odpadów niebezpiecznych, czyli takich, które są szczególnie toksyczne dla życia biologicznego i prawidłowego funkcjonowania ekosystemu (Marcano i wsp., 2003).
W wyniku zanieczyszczenia gleby węglowodorami dochodzi do rozległego zniszczenia lokalnego ekosystemu
(Alvarez i Vogel, 1991). Prowadzi do nagromadzenia
zanieczyszczeń w tkankach zwierząt oraz roślin, które
może spowodować ich śmierć. Niektóre węglowodory
aromatyczne występujące w ropie (benzen, toluen, ksylen, fenol) są bardzo szkodliwe dla człowieka ze względu
na toksyczne i kancerogenne działanie (Nowak, 2008;
Boldrin i wsp., 1993). Jedną z przyczyn przedostawania
się pochodnych ropy naftowej do środowiska jest działalności człowieka. Zanieczyszczenia te dostają się do
gleb głównie w wyniku procesów wydobywczych ropy
i jej przerobu w rafineriach oraz awarii podczas magazynowania paliw (Holliger i wsp., 1997; Nowak, 2008).
W Polsce silnie skażone są tereny byłych baz i poligonów radzieckich (wylewano tam niegdyś zużyte oleje
i smary) oraz grunty w pobliżu rafinerii, stacji benzynowych, warsztatów naprawczych taboru samochodowo-kolejowego i lotnisk (Sztompka, 1991).
W wyniku akumulacji substancji ropopochodnych
w środowisku naturalnym poszukiwanie alternatywnych metod oczyszczania gleby stało się pilną potrzebą.
Z tego powodu coraz więcej uwagi poświęca się metodom bioremediacji, w których wykorzystuje się zasoby
samej natury (m.in. izolację mikroorganizmów występujących w zanieczyszczonej glebie) w celu zmniejszenia jej zanieczyszczenia (Wójcik i Tomaszewska, 2005;
Margesin i Schinner, 2001). Bioremediacja to biologiczna technologia usuwania różnego rodzaju substancji
chemicznych z gleb, osadów dennych, osadów czyn-
nych, wód i powietrza z wykorzystaniem wybranych
organizmów. Obecnie często sięga się po mikroorganizmy, a przede wszystkim po enzymy występujące w rozmaitych mikroorganizmach. Mogą one katalizować
reakcje prowadzące do destrukcji lub transformacji różnego rodzaju zanieczyszczeń w formy mniej szkodliwe
(Glazer i Nikaido, 1995). Głównym celem tego procesu
jest mineralizacja toksycznych związków organicznych,
prowadząca ostatecznie do powstania nietoksycznych
substancji takich, jak: CO2, H2O i biomasa (Jyothi i wsp.,
2012). Węglowodory, takie jak pochodne ropy naftowej,
w przemianach metabolicznych drobnoustrojów stanowią ich źródło węgla lub energii albo pełnią rolę akceptora elektronów w łańcuchu oddechowym (Gadd, 2010).
Bioremediację, jako technologię usuwania zanieczyszczeń, możemy podzielić na naturalną i inżynieryjną (Aggarwal i wsp., 1990). Proces naturalny zachodzi
samoczynnie i związany jest z obiegiem pierwiastków
w środowisku naturalnym. Dotyczy on produkowanej
biomasy roślinnej, resztek obumarłych organizmów,
a także ich wydalin. Proces ten przebiega w osadach
dennych, glebach, wodach samooczyszczających się
(Lal i wsp., 2010). Bioremediacja naturalna jest najlepiej
obserwowana w wyciekach produktów ropopochodnych. Jest monitorowana poprzez śledzenie rozmieszczenia zanieczyszczenia, migracji skażenia, tempa
przyrostu i aktywności mikroflory oraz obecności pierwiastków biogennych (Jorgensen, 2007). Bioremediacja
inżynieryjna natomiast jest sumą zabiegów obejmującą
usunięcie zanieczyszczeń przede wszystkim przez mikroorganizmy oraz rośliny. Procesy te mogą być przeprowadzone in situ (w miejscu skażenia) lub ex situ
(poza miejscem skażenia, co wymaga przemieszczenia
zanieczyszczonego gruntu w inne miejsce, gdzie będzie
odbywał się proces usuwania zanieczyszczeń w bioreaktorach, filtrach, przy włączeniu także innych procesów
fizykochemicznych) (Lal i wsp., 2010). Tempo bioreme-
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
Wprowadzenie
SZKOŁA
Bakterie
w bioremediacji gleby
17
KRÓTKO
Bakterie w bioremediacji gleby | Weronika Gonciarz | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Początki bioremediacji sięgają 1895 r., kiedy to Miyoshi wyizolował pierwszy mikroorganizm Botrytis cinerea (pleśń szara) zdolny do rozkładu parafiny (Miyoshi,
1895). W 1906 r. Rahn stwierdził, że różne formy organizmów, w tym grzyby Penicillium glaucum, oraz bakterie
rozkładają parafinę i wykorzystują ją jako jedyne źródło
energii (Rahn, 1906). Dwa lata później Störmer wyizolował bakterię Bacillus hexacarbovorum, która wykazywała zdolność metabolizmu toluenu i ksylenu (Störmer,
1908). Kilka lat później, bo w 1913 r. Söhngen wykazał,
że parafinę i benzynę rozkłada 17 różnych gatunków
bakterii glebowych (Söhngen, 1913). Następnie w 1914 r.
Wagner opisał bakterię B. benzoli, która do procesów
metabolicznych wykorzystywała toluen, ksylen, benzen
oraz węglowodory alifatyczne (Wagner, 1914). Kolejne
lata przyniosły dalszy rozwój procesu bioremediacji; już
w 1930 r. Tausz przedstawił zastosowanie mikroorga-
Czynniki wpływające na efektywność przebiegu
procesu bioremediacji
Na szybkość i efektywność oczyszczania gruntów
zanieczyszczonych węglowodorami przy pomocy naturalnie występujących mikroorganizmów mają wpływ
następujące czynniki:
• toksyczność i stężenie węglowodorów (obecność
takich związków jest czynnikiem opóźniającym
lub całkowicie hamującym procesy mikrobiologiczne w glebie) (Antizar i Ladislao, 2010; Semple
i wsp., 2001);
• struktura chemiczna degradowanego związku
(dużo łatwiej degradowane są proste związki, np. n-alkany, niż węglowodory posiadające w swojej budowie pierścień aromatyczny) (Mas i wsp., 2010);
• potencjał gleby (w środowisku glebowym mogą
występować różne populacje mikroorganizmów,
czasem mające na siebie nawzajem negatywny
wpływ) (Adeline i wsp., 2009);
• parametry fizykochemiczne:
• tlen – zbyt mała ilość może doprowadzić do
powstania stref beztlenowych, w których węglowodory są słabo degradowane, a produkty
procesów beztlenowych często są toksyczne dla
samych mikroorganizmów (Korda i wsp., 1997;
Vidali, 2001),
• temperatura – optymalna dla przeprowadzenia
procesu to 4–45 ˚C (Carberry i Wik, 2001),
• odczyn – optymalne dla bakterii warunki wzrostu istnieją przy pH 6,5–8,0, natomiast grzyby,
jako grupa acidofili, rosną przy pH 4,0–6,9, przy
którym bakterie giną (Carberry i Wik, 2001),
• pierwiastki biogenne – fosfor i azot, których odpowiednie stężenie powoduje stymulacje wzrostu, ale przy ich niedoborach drobnoustroje giną
(Boopathy, 2000; Romantschuk i wsp., 2000; Vidali, 2001),
• wilgotność – woda umożliwia rozpuszczenie
węglowodorów, w takiej formie są przyswajane
przez populacje bakterii (Sikkema i wsp., 1995).
Mikroorganizmy wykorzystywane
w bioremediacji
Liczne mikroorganizmy charakteryzują się zdolnością do degradacji substancji ropopochodnych (Adeline
i wsp., 2009). Mikroorganizmy posiadające zdolność do
rozkładu toksyn mogą usuwać je poprzez proces mineralizacji, biotransformacji lub immobilizacji (Carberry
i Wik, 2001). Mineralizacja to całkowity rozkład związków organicznych z wytworzeniem dwutlenku węgla,
metanu, wody lub innych związków w zależności od do-
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
Rys historyczny
nizmów do oczyszczania gleby, zanieczyszczonej pochodnymi ropy naftowej (Tausz i Donath, 1930). Przełom stanowił rok 1972, kiedy to zdefiniowano pojęcie
bioremediacji. W tym samym roku proces ten po raz
pierwszy został zastosowany komercyjnie – w Pennsylvanii, USA (Atlas, 1981). W latach 70. ubiegłego wieku
Raymond zapoczątkował dalszy rozwój bioremediacji
poprzez wykorzystanie organizmów tworzonych metodami bioinżynierii (Raymond i Hudson, 1976). Po roku
1993 mikroorganizmy coraz częściej wykorzystywano
do usuwania substancji ropopochodnych z zanieczyszczonych gleb. Od tego czasu nastąpiło ogromne zainteresowanie tego typu technologią. Uwaga naukowców
skupiła się na „ulepszaniu” szczepów izolowanych ze
środowiska naturalnego, w których – dzięki manipulacjom genetycznym – można „wzmocnić” pożądane
przez nas cechy lub wręcz wprowadzić nowe. Wydaje
się, że w ten sposób procesy bioremediacji staną się jeszcze bardziej efektywne, a degradacja skażenia będzie
następowała szybciej (Zobell, 1946; Atlas, 1981).
KRÓTKO
diacji naturalnej jest zazwyczaj wolniejsze niż inżynieryjnej. Bioremediacja inżynieryjna często obejmuje:
pobudzenie mikroflory autochtonicznej do usuwania
skażeń (biostymulacja) lub dodawanie namnożonej
mikroflory do skażenia (bioaugmentacja), dodatkowo
wspomaganej przez powietrze lub tlen (biowentylacja)
(Jorgensen, 2007).
Degradacja związków chemicznych podczas przeprowadzania procesu bioremediacji może odbywać się
na drodze fermentacji, oddychania beztlenowego, tlenowego, a także beztlenowo-tlenowego. Metodę oddychania beztlenowo-tlenowego stosuje się w przypadku
związków chloroorganicznych – pierwszy etap procesu
odbywa się w warunkach beztlenowych, gdzie następuje
dechloracja związku, zaś etap drugi – tlenowy – zapewnia ostateczną degradację związku organicznego (Johnson i wsp., 2003).
NAUKA
18
Bakterie w bioremediacji gleby | Weronika Gonciarz | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
tu, w związku z czym proces przebiega z wyższą wydajnością (Diaz i wsp., 2002).
Inżynieria genetyczna, będąca nowoczesną technologią, pozwala na projektowanie mikroorganizmów
zdolnych do rozkładu określonego typu zanieczyszczeń
(Liu i wsp., 2006; Shimizu, 2002). Konstruowanie genetyczne modyfikowanych mikroorganizmów na potrzeby bioremediacji jest możliwe dzięki poznaniu mechanizmów degradacji związków toksycznych (Liu i wsp.,
2006; Shimizu, 2002). Zmiany genetyczne zmodyfikowanych mikroorganizmów stosowanych w bioremediacji dotyczą modyfikacji specyficzności i powinowactwa
enzymów do substratów, konstrukcji i zmiany szlaków
metabolicznych oraz zastosowania biosensorów w celu
śledzenia procesów redukcji związków toksycznych
(Pieper i Reineke, 2000). Plazmid TOL u Pseudomonas
putida był obiektem licznych manipulacji genetycznych
związanych ze zmianą zdolności katabolicznych różnych węglowodorów rozgałęzionych. Zmiany dotyczyły
np. wykorzystywania 4-etylobenzenu, jako substratu
węglowego (Pieper i Reineke, 2000).
W celu zminimalizowania ryzyka wynikającego
z uwolnienia genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów do środowiska stosowane są pewne bariery
biologiczne ograniczające przepływ genów. Opierają się
one głównie na ograniczeniu przeżywalności rekombinantów oraz utrudnieniu transferu genów do mikroorganizmów autochtonicznych (Wasilkowski i wsp., 2012;
Pandey i wsp., 2005). W celu poprawienia wydajności
procesu bioremediacji często stosuje się także mutagenezę ukierunkowaną, prowadzącą do wprowadzenia
mutacji w ściśle określonym miejscu genomu (może to
np. spowodować większe powinowactwo substratu [zanieczyszczenia] do enzymu) (Hernandez i Fernandez-Lafuente, 2011), a także klonowanie molekularne pozwalające na izolację i powielenie określonych genów
(Pandey i wsp., 2005).
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
pożądanych cech, m.in. zdolność do rozkładu dużej
grupy węglowodorów i szybkie tempo namnażania się,
zwłaszcza w porównaniu z glonami oraz grzybami, które także posiadają zdolność do wykorzystywania substancji ropopochodnych w procesach metabolicznych
(Korda i wsp., 1997). Należy jednak wspomnieć, że żaden mikroorganizm nie potrafi rozkładać wszystkich
rodzajów zanieczyszczeń, dlatego też w procesie tym
stosuje się odpowiednie kombinacje drobnoustrojów
(Korda i wsp., 1997; Abraham i wsp., 2002). U gatunków
należących do rodzaju Pseudomonas wykazano obecność plazmidów, na których zakodowana jest zdolność
drobnoustrojów do rozkładu naftalenu, oktanu, ksylenu i toluenu (Boboye i wsp., 2010; Dubey, 2009). Szczep
HO1-N z rodzaju Acinetobacter jest zdolny do wzrostu
z wykorzystaniem n-heksanu; transportuje on węglowodory w obłonionych mikropęcherzykach, które są
aktywnie wprowadzane do wnętrza komórki. Nocardia,
Mycobacterium sp. i wybrane szczepy Rhodococcus sp.
także są zdolne do degradacji węglowodorów (Torres
Pazmiño i wsp., 2010; Watkinson i Morgan, 1990). Kolejnym przykładem wykorzystania nowoczesnych technik jest immobilizacja (unieruchomienie), która prowadzi do ograniczenia możliwości ruchu mikroorganizmu
poprzez związanie z nośnikiem (Das i Chandran, 2011).
Zastosowanie unieruchomionych bakterii w procesie
bioremediacji ułatwia oddzielenie i odzyskanie komórek bakteryjnych wykorzystywanych w procesach bioremediacji (Diaz i wsp., 2002). Jednocześnie możliwe
jest wielokrotne stosowanie mikroorganizmów, które
zmniejsza łączny koszt przeprowadzenia bioremediacji (Wilson i Bradley, 1996). Wykazano ponadto, że
immobilizacja zwiększa także szybkość biodegradacji
substancji ropopochodnych. Co więcej, nośnik z immobilizowanymi komórkami bakteryjnymi może działać
ochronnie w przypadku zmian pH, temperatury, składu
podłoża oraz pozwala na lepsze wykorzystanie substra-
SZKOŁA
stępu do tlenu. Biotransformacja obejmuje reakcje enzymatyczne przekształcające toksyczne związki w produkty mniej toksyczne (Kołwzan, 2008). Immobilizacja
to unieruchomienie skażenia (Rahman, 2006). Cechą
charakterystyczną mikroorganizmów wykorzystywanych w procesie bioremediacji jest to, że najczęściej ich
naturalnym środowiskiem bytowania jest zanieczyszczona gleba (Korda i wsp., 1997). Szacuje się, że w 1 g
gleby występuje prawdopodobnie około 4000 różnych
gatunków drobnoustrojów. Aktualnie przy użyciu tradycyjnych metod laboratoryjnych do hodowli drobnoustrojów z gleby może być izolowane jedynie ok. 1% mikroorganizmów (Wassermann i Carlini, 2006). Do tej
grupy możemy zaliczyć liczne bakterie, archeony, glony
oraz grzyby (Korda i wsp., 1997). Z tego powodu wiąże
się duże nadzieje z opracowaniem technik pozwalających na izolację i stabilną hodowlę pozostałej części,
stanowiącej aż 99% mikroflory gleby.
Wykazano, że w środowisku skażonym produktami naftowymi szybkość rozkładu oraz liczebność
drobnoustrojów zdolnych do ich degradacji stopniowo wzrasta od momentu zaistnienia skażenia (Korda
i wsp., 1997). Zjawisko to wynika z selekcji drobnoustrojów, polegającej na eliminacji gatunków wrażliwych na toksyczne oddziaływanie wprowadzonych
związków i umożliwienie w ten sposób rozwoju drobnoustrojów wykorzystujących węglowodory jako substraty pokarmowe oraz wskutek stopniowej adaptacji
mikroorganizmów do nowego substratu wzrostowego
(Margesin i Schinner, 2001). Podstawowymi mechanizmami adaptacji są indukcja i derepresja genów kodujących wybrane enzymy oraz procesy ewolucyjne
prowadzące do powstawania nowych możliwości metabolicznych (Rojo, 2009).
Bakterie wykorzystywane są najczęściej do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych obecnością węglowodorów (Korda i wsp., 1997). Posiadają one wiele
19
KRÓTKO
Bakterie w bioremediacji gleby | Weronika Gonciarz | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Na początku warto wspomnieć, że agrotechniczna metoda mikrobiologicznego oczyszczania gruntów
z zanieczyszczeń przemysłu petrochemicznego opatentowana została w Polsce. Zastosowano ją z powodzeniem do usuwania zanieczyszczeń ropą, benzyną
i naftą lotniczą. Średni czas oczyszczania gruntów
wynosi od trzech tygodni do trzech miesięcy (Nowak,
2008).
W Polsce J. Siuta z Instytutu Ochrony Środowiska
w Warszawie już w latach 80. i 90. ubiegłego wieku użył
mikroorganizmów do usuwania z gleby zanieczyszczeń
ropopochodnych (Siuta, 1997). Natomiast w pierwszej
połowie lat 90. w wielu innych ośrodkach naukowych
i w firmach rozwinięto stosowanie metod biologicznych
do likwidacji skażeń produktami ropopochodnymi
w glebie (Nowak, 2008).
Największe doświadczenie na rynku w dziedzinie
oczyszczania gleb w Polsce z substancji ropopochodnych posiadają pracownicy Zakładu Biologii Środowi-
Miejsce skażone
Zakopane
Kościelniki
Limanowa
Olszanica
Brzesko
Doły Błotne” Trzebinia
Kawka
Pochodzenie skażenia
Stacja paliw
Stacja benzynowa
Stacja paliw
Wyciek spod rurociągu w bazie
paliwowej
Baza Centrali Produktów Naftowych
Rafineria
Ziemia zawierająca osady porafineryjne
Tabela 1. Przykłady zastosowania bioremediacji do
oczyszczania gruntów w Polsce (Nowak, 2008; Zamorska
i Papciak, 2004)
Podsumowanie
Bioremediacja jest jednym z wielu przykładów zastosowania biotechnologii w ochronie środowiska. Jednak jako proces technologiczny ma zarówno zalety, jak
i wady (Jyothi i wsp., 2012). Jedną z najczęściej wymienianych zalet jest to, że metoda ta wykorzystuje naturalne procesy i jest przyjazna dla środowiska, ponieważ
organizmy izolowane są ze środowiska naturalnego,
a w wyniku tlenowego procesu degradacji końcowymi produktami są woda, CO2 i biomasa (Jyothi i wsp.,
2012). Do wad tego procesu zaliczany jest rozkład węglowodorów w warunkach beztlenowych, w wyniku
którego mogą powstawać produkty odporne na rozkład
oraz toksyczne dla samych mikroorganizmów glebowych (Boonchan i wsp., 2000). Kolejnym problemem
jest czas rozkładu toksycznych związków, który jest
zdecydowanie dłuższy niż przy zastosowaniu techno-
logii przemysłowych (Boonchan i wsp., 2000; Bogan
i wsp., 2003; Koma i wsp., 2005).
Proces rozkładu węglowodorów przy pomocy mikroorganizmów staje się jednak coraz bardziej popularny. Rozwój metod biologii molekularnej i inżynierii
genetycznej pozwala na coraz lepszą analizę genomów,
a co za tym idzie, wyodrębnianie bakteryjnych genów
kodujących enzymy odpowiedzialne za degradację
rozmaitych związków organicznych, często bardzo
toksycznych dla ożywionej części środowiska (Pieper
i Reineke, 2000). Poprzez lepsze poznanie enzymów katalizujących reakcję utleniania węglowodorów możliwe
jest pozyskanie „ulepszonych” szczepów bakterii, które efektywniej je degradują. Możliwe, że w przyszłości
dzięki zastosowaniu takich mikroorganizmów do degradacji pochodnych ropy naftowej środowisko naturalne będzie mniej zanieczyszczone.
Literatura
Abraham WR i wsp. (2002). Polychlorinated biphenyl-degrading microbial communities and sediments. Current Opinion in Microbiology. 5:246–53.
Adeline SY, Ting CH i wsp. (2009). Hydrocarbon degradation by isolate Pseudomonas lundensis UTAR FPE2. Malaysian Journal of
Microbiology. 5:104-108.
Aggarwal PK i wsp. (1990). Methods to select chemicals for in-situ
biodegradation of fuel hydrocarbons. Force Engineering and Services Center. Florida: Tyndall AFB, Air.
Alvarez PJJ, Vogel TM (1991). Substrate interactions of benzene,
toluene, and para xylene during microbial degradation by pure
cultures and mixed culture aquifer slurries. Applied and Environmental Microbiology. 57:2981–2985.
Antizar-Ladislao B (2010). Bioremediation: working with bacteria.
Element. 6:389–94
Atlas RM (1981). Microbial degradation of petroleum hydration of
polyaromatic hydrocarbons by new isolates of white rot carbons:
An environmental perspective. Microbiology. 58:180–209.
Atlas RM, Bartha R (1998). Fundamentals and applications. Microbial Ecology. 523–530.
Boboye B, Olukunle OF , Adetuyi FC (2010). Degradative activity of
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
Bioremediacja w praktyce,
czyli gdzie mikroorganizmy zostały wykorzystane
do usuwania pochopnych ropy naftowej z gleby
ska na Politechnice Warszawskiej, którzy przy współpracy z firmą Hydrogeotechnika Kielce przeprowadzili
do 2003 r. skuteczną bioremediację ponad 30 tys. ton
gruntu (Nowak, 2008).
KRÓTKO
Liczba mikroorganizmów występujących w glebie
jest wprost proporcjonalna do łatwości, z jaką dany
związek jest rozkładany. Dzieje się tak, ponieważ proces utlenienia związków o prostej budowie łańcucha nie
wymaga od mikroorganizmów przeprowadzenia wielu
skomplikowanych przemian metabolicznych (Meintanis i wsp., 2006; Kanaly i Harayama, 2000). Najwięcej
bakterii ma zdolność do utleniania n-alkanów, ponieważ ma geny kodujące enzymy niezbędne do przeprowadzenia tych reakcji (Nowak, 2008). Źródło węgla
dostarczone w tej postaci powoduje ich szybki wzrost
i wpływa na dużą liczbę tych komórek w środowisku
(Fredricks, 1966; Mearns, 1997).
NAUKA
20
Bakterie w bioremediacji gleby | Weronika Gonciarz | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
cells. Journal of Microbiology. 44:354–359.
Rahn O (1906). Ein Paraffin zersetzender Schimmelpilz. Zentr. Bakt.
Parasitenk. Infektions. 16:382–384.
Raymond RL, Hudson, JO, Jamison VW (1976). Oil degradation in
soil. Appl. Environ. Microbiol. 31:522–535.
Rojo F (2009). Degradation of alkanes by bacteria. Environmental
Microbiology. 11:2477–2490.
Romantschuk M, Sarand I, Petänen T i wsp. (2000). The use of Galega root systems in bioremediation. Environmental Pollutions.
107:179–185.
Semple KT, Reid BJ, Fermor TR (2001). Impact of composting strategies on the treatment of soils contaminated with organic pollutants. Environmental Pollutions. 112:269–283.
Shimizu H (2002). Metabolic engineering–integrating methodologies of molecular breeding and bioprocess systems engineering.
Journal of Bioscience and Bioengineering. 94:563–573.
Sikkema J, De Bont AM, Poolman B (1995). Mechanisms of membrane toxicity of hydrocarbons. Microbiological Reviews. 59:201–
222.
Siuta J (1997). Podstawy biodegradacji ropopochodnych składników
w glebach i odpadach. Technologie odolejania gruntów, odpadów,
ścieków. Ekoinżynieria. 119–130.
Söhngen NL (1913). Einfluss von Kolloiden auf mikrobiologische
Prozesse. Zentr. Bakteria Parasitenk. Infektiones. 38:621–647.
Störmer K (1908). Ueber die Wirkung des Schwefelkohlenstoffs und
hnlicher Stoffe auf den Boden. Zentr. Bakteria. Parasitenk. Infektiones. II. 20:282–286.
Sztompka E (1999). Biodegradation of engine oil in soil. Acta Microbiologica Polonica. 48:185–196.
Tausz J, Donath P (1930). Über die Oxydation des Wasserstoffs
und der Kohlewassestoffe. Mittels Bakterien. Z. Physiol. Chem.
190:141–168.
Vidali M (2001). Bioremediation. An overview Pure Applied Chemistry. 73:1163–1172.
Wassermann GE, Carlini CR (2006). Ureases display biological effects independent of enzymatic activity. Is there a connection to
diseases caused by urease-producing bacteria? Brazilian Journal
of Medical and Biological Research. 39:851–861.
Wagner R (1914). Jöer Benzol-Bakterien. Giirungsphysiol. 4:289–319.
Wasilkowski D, Swędzioł Ż, Mrozik A (2012). The applicability of genetically modified microorganism in bioremediation of contaminated environments. Chemik. 66:817–826.
Watkinson RJ, Morgan P (1990). Physiology of aliphatic hydrocarbon-degrading microorganism. Biodegradation. 1:79–92.
Wilson N G, Bradley G (1996). The effect of immobilization on
rhamnolipid production by Pseudomonas fluorescens. Journal of
Applied Bacteriology. 81:525–530.
Wójcik P, Tomaszewska B (2005). Biotechnologia w remediacji zanie-
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
terization. Helix. 2:105-111.
Kanaly RA, Harayama S (2000). Biodegradation of highmolecular-weight PAHs by bacteria. Journal of Bacteriology182:2059–2067.
Koma D, Sakashita Y, Kubota K i wsp. (2005). Degradation pathways
of cyclic alkanes in Rhodococcus sp. NDKK48. Appl. Microbioligy
.and Cell Physiology. 66:92-99.
Kołwzan B (2008). Ocena przydatnosci inokulantów do bioremediacji gleby zanieczyszczonej produktami ropopochodnymi. Ochrona Środowiska. 30:4.
Korda A, Santas P, Tenente A i wsp. (1997). Petroleum hydrocarbon
bioremediation: sampling and analytical, in situ treatments and
commercial microorganism currently used. Applied. Microbial
Biotechnology 48:677–686.
Lal R i wsp. (2010). Biochemistry of Microbial Degradation of Hexachlorocyclohexane and Prospects for Bioremediation. Microbiology Reviews. 1:58-80.
Liu Z i wsp. (2006). Construction of a genetically engineered microorganism for degrading organophosphate and carbamate pesticides. International Biodeterioration and Biodegradation. 58:65–9.
Margesin R, Schinner F (2001). Bioremediation (Natural Attenuation
and Biostimulation) of Diesel-Oil-Contaminated Soil in an Alpine Glacier Skiing Area. Applied and Environmental Microbiology.
67:3127–3133.
Marcano V, Benitez P, Palacios-Pru E (2003). Acyclic hydrocarbon
environmentsNn-C18 on the early terrestrial planets. Planet Space Science. 51:159–66.
Mas S i wsp. (2010). Application of chemometric methods to environmental analysis of organic pollutants. A revieiews Talanta.
80:1052–67.
Mearns AJ (1997). Cleaning oiled shores: putting bioremediation to
the test . Science and Technology Bulletin. 4:209–217.
Meintanis Ch, Chalkou KI, Kormas K i wsp. (2006). Biodegradation.
17:105–111.
Miyoshi M (1895). Die Durchbohrung von Membranen durch Pilzfaden. Jahrben wisens Botanca. 28:269–289.
Nowak J (2008). Bioremediation of soil contaminated with petroleum products. Biotechnologia. 1:97–108 .
Pandey G, Paul D, Jain RK (2005). Conceptualizing “suicidal genetically engineered microorganisms” for bioremediation applications. Biochemical and Biophysical Research Communications.
327:637–639.
Torres Pazmiño DE, Winkler M, Glieder A i wsp. (2010). Monooxygenases as biocatalysts: Classification, mechanistic aspects and
biotechnological applications. Journal of Biotechnology. 146:9–24.
Pieper DH, Reineke W (2000). Engineering bacteria for bioremediation. Current Opinion in Biotechnology. 11:262–270.
Rahman RNZA, Ghazali FM, Salleh AB, Basri M (2006). Biodegradation of hydrocarbon contamination by immobilized bacterial
SZKOŁA
bacteria isolated from hydrocarbon-polluted site in Ilaje, Ondo
State, Nigeria African. Journal of Microbiology Research. 4:24842491.
Bogan BW, Lahner LM, Sullivan WR i wsp. (2003). Degradation of
straight-chain aliphatic and high-molecular-weight polycyclic
aromatic hydrocarbons by a strain of Mycobacterium austroafricanum. Applied and Environmental Microbiology. 94:230–239.
Boldrin B, Tichm A, Eritzsche C (1993). Degradacja fenantrenu, fluoren, Fluoranten i piren przez Mycobacterium sp. Applied and Environmental Microbiology. 59:1927­1930.
Boonchan S, Britz ML, Stanley GA (2000). Degradation and mineralization of high-molecular-weight polycyclic aromatic hydrocarbons by defined fungal-bacterial cocultures. Applied and Environmental Microbiology. 66:1007–1019.
Boopathy R (2000). Factors limiting bioremediation technologies.
Bioresource Technologes. 74:63–67.
Carberry JB, Wik J (2001). Comparison of ex situ and in situ bioremediation of unsaturated soils contaminated petroleum. Journal
of Environmental Science and Health. 36:1491–503.
Das N, Chandran P (2011). Microbial Degradation of Petroleum Hydrocarbon Contaminants: An Overview. SAGE-Hindawi Access
to Research Biotechnology Research International. ID 941810, 13
Diaz MP, Boyd KG i wsp. (2002). Biodegradation of crude oil across
a wide range of salinitiesby an extremely halotolerant bacterial
consortium MPD-M,immobilized onto polypropylene fibers. Biotechnology and Bioengineering. 79:145–153.
Dubey RC (2009). A text book of Biotechnology. S. Chand and Company Ltd. Ram Nagar, New Delhi – 110055.
Fredricks KM (1966). Adaptation of bacteria from one type of hydrocarbon to another. Nature. 209:047–1048.
Gadd M (2010). Metals, minerals and microbes: geomicrobiology
and bioremediation. Microbiology. 156:609–643.
Glazer AN, Nikaido H (1995). Microbial biotechnology: fundamentals of applied microbiology. New York: Freeman.
Hernandez K, Fernandez-Lafuente R (2011). Control of protein immobilization: Coupling immobilization and site-directed mutagenesis to improve biocatalyst or biosensor performance Enzyme
and Microbial Technology. 48:107–122.
Holliger C, Gaspard S i wsp. (1997). Contaminated environments in
the subsurface and bioremediation: organic contaminants. FEMS
Microbiology Reviews. 20:517–523.
Johnson SJ i wsp. (2003). Contribution of anaerobic microbial activity to natural attenuation of benzene in groundwater. Engineering
Geology.70:343–349.
Jorgensen KS (2007). In situ bioremediation. Advances in Applied
Microbiology. 61:285–305.
Jyothi K, Surendra K, Babuk S i wsp. (2012). Identification and Isolation of Hydrocarbon Degrading Bacteria by Molecular Charac-
21
KRÓTKO
Bakterie w bioremediacji gleby | Weronika Gonciarz | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Bakterie w bioremediacji gleby | Weronika Gonciarz | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
czyszczeń organicznych. Biotechnologia. 4:156–172.
Zamorska J, Papciak D (2004). Usuwanie związków ropopochodnych z gruntu – mikroorganizmy i warunki prowadzenia procesu. Zeszyty naukowe politechniki rzeszowskiej. 218.
Zobell CE (1946). Action of microörganisms on hydrocarbons. Bacteriology Reviews. 10:1–2.
22
Artykuł pomocny przy realizacji wymagań
podstawy programowej
Chemia – IV etap edukacyjny, zakres podstawowy:
4. Chemia gleby. Uczeń:
3) wymienia źródła chemicznego zanieczyszczenia gleb oraz podstawowe rodzaje zanieczyszczeń (metale ciężkie, węglowodory,
pestycydy, azotany);
Bacteria in soil bioremediation
4) proponuje sposoby ochrony gleby przed degradacją.
Weronika Gonciarz
5) analizuje wpływ różnorodnych sposobów uzyskiwania energii na
stan środowiska przy rod niczego.
Key words: bioremediation, hydrocarbons, soil contamination,
microorganisms
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
3) wyjaśnia pojęcie liczby oktanowej (LO) i podaje sposoby
zwiększania LO benzyny; tłumaczy, na czym polega kraking oraz
reforming, i uzasadnia konieczność prowa dzenia tych procesów
w przemyśle;
KRÓTKO
Bioremediation is biological technology of removing chemical substances of different kinds from soils, bottom
sediments, active sediments, water, and air. It utilizes
capability of living microorganisms, which can catalyze,
destruct or transform various types of pollutants, into
less harmful forms. Unfortunately, many substances can
act as a contamination introduced into the environment
causing ecological imbalance or disappearance of different trophic levels of the food chain. Bioremediation uses
natural ability of microorganisms to degrade hydrocarbons. The main objective of this process is the mineralization of toxic organic compounds, leading ultimately to
the formation of non-toxic substances like CO2, H2O and
biomass. Hydrocarbons, such as derivatives of petroleum,
in metabolic transformation of microorganisms constitute their carbon and energy sources, and can act as an
acceptor of electrons. However, the rate of utilization of
above-mentioned substances by microorganisms depends
largely on the chemical nature of substance being degraded, as well as environmental factors, which can stimulate or inhibit these processes.
NAUKA
5. Paliwa – obecnie i w przyszłości. Uczeń:
Streszczenie:
Plemniki są męskimi gametami dostarczającymi podczas
zapłodnienia genom ojcowski do komórki jajowej. Została
opisana ich budowa cytologiczna, procesy spermatogenezy
warunkowane hormonalnie i biochemicznie oraz niektóre problemy niepłodności związane z wadami ich budowy
i funkcji.
Słowa kluczowe: plemnik, spermatogeneza, niepłodność
otrzymano: 4.04.2013; przyjęto: 13.07.2013; opublikowano: 13.09.2013
Plemniki są męskimi komórkami rozrodczymi
zwierząt, obdarzonymi witką zapewniającą im specyficzną ruchliwość (ruch czynny), umożliwiającą dotarcie do komórki jajowej czyli żeńskiej komórki płciowej
i jej zapłodnienie. Zostały one odkryte w 1678 r. przez
holenderskiego szlifierza soczewek i zarazem handlowca suknem, Antoniego van Leeuwenhoeka (odkrywcy
także orzęsków, czerwonych krwinek, bakterii i drożdży). Prawie 200 lat później, w 1876 r., profesor uniwersytetu berlińskiego i członek Pruskiej Akademii Nauk,
Oscar von Hertwig, pionier badań w dziedzinie embriologii, wykazał ich udział w akcie łączenia się z komórką
jajową, czyli w akcie zapłodnienia (niezależnie dokonał
także tego H. Fol).
Plemniki są uważane za biologicznych „doręczycieli” genomu ojcowskiego do komórki jajowej przyszłej matki. Są one męskimi gametami powstałymi na
drodze procesu spermatogenezy, jednego z najbardziej
spektakularnych i znaczących w przyrodzie.
Powstawanie
Artykuł pomocny przy realizacji wymagań
podstawy programowej
Biologia – IV etap edukacyjny, zakres rozszerzony:
V. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka.
13. Układ rozrodczy. Uczeń:
3) analizuje przebieg procesu spermatogenezy i oogenezy;
5) przedstawia fizjologię zapłodnienia.
lek. med. Przemysław Wożniak: Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. Świętego Rafała w Czerwonej Górze
U podstaw płodności samców różnorodnych gatunków zwierząt leżą jakościowe i ilościowe procesy
wytwarzania plemników. Pierwszym klinicznym zwiastunem dojrzewania płciowego u chłopców jest zwiększenie objętości jąder w okresie między 9 a 13 rokiem
życia, spowodowane zwiększeniem w tych gruczołach
długości oraz średnicy kanalików plemnikotwórczych.
Pierwsze plemniki mogą pojawić się już w 11–12 roku
życia, a wytwarzanie ich w jądrach odbywa się od
okresu pokwitania do późnej starości, i to, w zasadzie,
w sposób stały.
Spermatogeneza, rozpoczynająca się w okresie dojrzewania osobników męskich jest procesem złożonym
z podziałów i różnicowania się komórek gametogenicznych, w wyniku którego powstaje dojrzała gameta męska. U ssaków ma to miejsce w kanalikach nasiennych
jąder, gdzie komórki plemnikotwórcze są odżywiane
i jakby „otulane” przez komórki tzw. podporowe czyli
komórki Sertolego. W początkowych stadiach spermatogenezy komórki plemnikotwórcze znajdują się blisko błony podstawnej nabłonka kanalika nasiennego,
w miarę procesu tworzenia się dojrzałych plemników
przesuwają się bliżej światła kanalika, co trwa u dojrzałego mężczyzny zwykle około 60-65 dni.
Spermatogeneza jest procesem złożonym. Wspomniane kanaliki nasienne, które nazywa się też cewkami nasiennymi krętymi (łac. tubuli seminiferi convoluti) mają zwykle długość 25–70 cm i średnicę 150–300
μm. Ocenia się, że w jądrach mężczyzny łączna długość
tych kanalików wynosi 250 m i, że stanowią one około 70% masy tych gruczołów. Tworzą one podobne do
piramid zraziki, na szczycie których łączą się w kanaliki proste. Te uchodzą do sieci jądra, a ta wytwarza
z kolei przewody wyprowadzające do specyficznego
obszaru jądra zwanego najądrzem. Z najądrza dojrzałe
już plemniki docierają do nasieniowodu. Nasieniowody
mając anatomiczne połączenie z przewodem pęcherzyków nasiennych i tworzą przewody wytryskowe, które
uchodzą do cewki moczowej. Komórki macierzyste gamet męskich stanowią do 85% komórek kanalikowych.
Pozostałe ok. 13% to komórki podporowe.
Komórki prekursorowe nazywają się spermatogoniami i są rozmieszczone w warstwie zewnętrznej,
położonej bliżej światła kanalika. Przechodzą one specyficzne procesy rozwojowe i wielokrotnie dzielą się mitotycznie, w wyniku czego powstają spermatocyty I rzędu. Gdy spermatocyty I rzędu, objętościowo większe od
spermatogoniów, dzielą się na drodze pierwszego podziału mejotycznego jednego każdego z nich powstają
dwie komórki potomne zwane spermatocytami II rzę-
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
Przemysław Woźniak
Wprowadzenie
SZKOŁA
Plemnik
– jedna z najciekawszych
komórek w przyrodzie
23
KRÓTKO
Plemnik – jedna z najciekawszych komórek w przyrodzie | Przemysław Woźniak | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Ryc. 1. Budowa plemnika (Kula i Słowikowska-Hilczer, 2011)
w witce. W jej początkowej części – szyjce znajdują
się struktury łączące główkę plemnika z pozostałymi
częściami witki. Zawiera ona dwie centriole, z których
jedna stanowi ciałko podstawowe witki, tworzące tzw.
włókno aksonemalne. Aksonema zbudowana z kompleksu mikrotubul, stanowi podstawową część aparatu
ruchu plemnika. Aksonema zawiera rdzeń utworzony
z 2 tubul centralnych, otoczony przez 9 par mikrotubul
(Semczuk i Kurpisz, 2006). We wstawce, o grubości ok.
1 μm, długości 5–7 μm, oprócz centralnie umieszczonej
aksonemy znajduje się mankiet składający się z helikalnie ułożonych mitochondriów. Część główna witki ma
długość ok. 45 μm.
Rola hormonów
Proces wytwarzania plemników znajduje się pod
kontrolą hormonalną ustroju. Zadaniem jąder jest nie
tylko produkcja plemników, lecz także synteza i wydzielanie swoistych hormonów sterydowych, przede
wszystkim testosteronu. Endokrynne czynności jąder
pozostają pod kontrolą hormonów gonadotropowych
przysadki mózgowej i liberyn – specyficznych neurohormonów podwzgórza.
Podwzgórze, zlokalizowane w przedniej części
międzymózgowia, jest uważane za centralne ogniwo
regulujące procesów procesy utrzymujące homeostazę
w organizmie. Łączy się ono ze specyficznym gruczołem wewnętrznego wydzielania – przysadką mózgową, zlokalizowaną anatomicznie obok niego, złożoną
z trzech płatów: przedniego, środkowego i tylnego. Płaty przedni i tylny zwane są odpowiednio gruczołowym
i nerwowym. Połączenia z płatem nerwowym zapewnia
sobie podwzgórze przy pomocy włókien nerwowych
– aksonów, które biorą początek od neuronów znajdujących się właśnie w strukturze podwzgórza. Odpowiednie neurony wytwarzają (i na drodze sekrecji prze-
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
kowe, gdyż białka histonowe jego nukleosomów ulegają
wymianie na protaminy. Dzięki tej zmianie jakościowej
objętość jądra komórkowego zmniejsza się (protaminy
jako bardziej zasadowe niż histony powodują silniejsze
przyleganie DNA, co zwiększa stopień jego „upakowania”. Wiąże się to także ze zdecydowanym zmniejszenie
aktywności transkrypcyjnej.
Dojrzały plemnik uwalniany jest do światła kanalika nasiennego i czeka na możliwość ejakulacji w płynie
nasiennym. Czas zmian od etapu spermatogonium do
dojrzałego plemnika wynosi zwykle u dojrzałych mężczyzn około 3 doby – 72–76 godzin.
Jak widać z rysunku (ryc. 1), w tylnej części akrosomu błona komórkowa plemnika ma zagłębienie zwane
pierścieniem równikowym, od strony szyjki główka jest
wklęsła i tworzy wgłębienie zwane dołkiem implantacyjnym. Aparat ruchowy plemnika zlokalizowany jest
KRÓTKO
du. Spermatocyty II rzędu, mające już po 23 chromosomy (a nie diploidalną ich liczbę 46), są znacznie mniejsze od spermatocytów I rzędu. Spermatocyty II rzędu
dzielą się ponownie na drodze drugiego podziału mejotycznego, tak, że ostatecznie z każdego spermatocytu
I rzędu powstają 4 komórki haploidalne, mające po 23
chromosomy – spermatydy. Ze spermatyd w procesie
spermiogenezy tworzą się dojrzałe plemniki. Spermiogeneza zachodzi w szczytowej części kanalików nasiennych a spermatydy znajdują się tam w szczytowych zagłębieniach warstwy komórek podporowych zwanych
komórkami Sertolego. Podczas procesu spermiogenezy
aparat Golgiego spermatydy przekształca się w akrosom, który otacza część jądra komórkowego, para centrioli przekształca się w początkowy odcinek witki
plemnikowej. U podstawy witki wytwarza się pierścień
z mitochondriów. Przekształca się także jądro komór-
NAUKA
24
Plemnik – jedna z najciekawszych komórek w przyrodzie | Przemysław Woźniak | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Droga plemnika
Podczas wytrysku nasienia plemniki przedostają
się nasieniowodami do cewki moczowej. Nasieniowody
mają długość około 45 cm, przechodzą przez powrózek
nasienny i łączą się w przewód wytryskowy wewnątrz
gruczołu krokowego, czyli prostaty, a potem uchodzą
do cewki moczowej.
FSH jest czynnikiem niezbędnym do stałego stymulowania procesu spermatogenezy. Komórki Sertolego
wytwarzają specyficzne białko ABP (Androgen Binding
Peptide), które wiąże androgeny. Hormon LH oddziałuje troficznie na komórki śródmiąższowe jądra, czyli
komórki Leydiga i mobilizuje je do wydzielania testosteronu. Testosteron na zasadzie sprzężenia zwrotnego
hamuje wydzielanie LH poprzez podwzgórze, ale stymuluje procesy spermatogenezy, wpływając zwłaszcza
na ostatnie jej etapy, a mianowicie przemianę spermatyd w plemniki.
Prawidłowe wartości odnoszące się do nasienia według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia to 2–5 ml
ejakulatu, około 20 milionów plemników w 1 ml tego
ejakulatu, około 40 milionów plemników zawartości
w całym ejakulacie, ponad 70% tych komórek jest żywych, wartość pH nasienia lekko zasadowa 7,2–8,0 neutralizująca kwaśne środowisko pochwy. .
U młodego mężczyzny (ok. 20 lat) wydolność produkcji plemników jest rzędu 6,5 mln plemników/dzień/
gram jądra. Wraz z wiekiem obniża się ona i u mężczyzny pomiędzy 50 a 90 rokiem życia dochodzi do 3,8 mln.
Plemniki uwalniane są do światła kanalików i transportowane do najądrzy, następnie do nasieniowodów.
Gdy po ejakulacji dostaną się do dróg rodnych żeńskich
mogą dotrzeć do komórki jajowej przez warstwę jej
osłonki zwanej wieńcem promienistym, ale nie mogą
przejść przez drugą warstwę, czyli osłonkę przejrzystą.
Aby się to udało, plemnik musi poddać się procesowi
kapacytacji. Dopiero wtedy jest gotowy do zapłodnienia
komórki jajowej (Mitchell i wsp., 2007).
Kapacytacja i rola plazmy nasiennej
Na przebieg kapacytacji mają wpływ substancje zawarte w płynie, w którym plemniki są zawieszone. Plazma nasienna zawiera płyn pęcherzyków nasiennych,
bogaty w aktywatory ruchu plemników, takie jak fruktoza czy kwas cytrynowy, będące głównym źródłem
energii dla gamety męskiej. Znajdują się tam również
prostaglandyny, tłumiące odpowiedź żeńskiego układu immunologicznego. Płyn pęcherzyków nasiennych
zapewnia plemnikom odpowiednie środowisko do ich
przemieszczania się do bańki jajowodu. Podczas reakcji
kapacytacji dochodzi do zwiększenia aktywności ruchowej plemnika na skutek wzrostu częstości uderzenia
i „siły pchania” witki, co prowadzi do zmiany toru ruchu gamety męskiej. Hiperaktywne plemniki poruszają
się intensywnie, dzięki czemu mogą przenikać przez
osłonkę przejrzystą, a jeden z nich zapładnia komórkę jajową. Spośród wielu czynników wpływających na
przebieg reakcji kapacytacji, najważniejszym jest utrzymanie na odpowiednim poziomie wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapniowych Ca2+ oraz obecności
jonów K+, Mg2+ i Zn2+.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
GnRH wydzielany jest pulsacyjnie, co pozwala na
pewną regulację aktywności jego receptorów w przysadce mózgowej (Konturek, 2000).
Na zakończenie rozważań dotyczących współdziałania i relacji hormonów w odniesieniu do spermatogenezy dodajmy, że wspólne działanie FSH i LH generuje spermatogenezę. FSH procesów stymuluje procesy
związane z dojrzewaniem plemników w kanalikach nasiennych, a LH przyśpiesza syntezę testosteronu w komórkach Leydiga jąder.
KRÓTKO
kazują bezpośrednio do tylnego płata przysadki) dwa
specyficzne hormony, wazopresynę i oksytocynę, a do
przedniego płata poprzez łączność przy pomocy naczyń
krwionośnych – dużą liczbę tzw. hormonów uwalniających – liberyn (releasing hormones). Należą do nich
m.in. hormon uwalniający gonadotropiny (GnRH),
zwany luliberyną, i hormon uwalniający adrenokortykotropowy, zwany CRH. Pierwszy ma cząsteczkę zbudowaną z 10 aminokwasów, drugi z 41 aminokwasów.
Przysadka pod wpływem hormonu uwalniającego
gonadotropiny – GnRH uwalnia z przedniego płata
hormon folikulotropowy (FSH) i hormon luteinizujący
(LH).
Hormony te pobudzają aktywność jajników u kobiet
i jąder u mężczyzn, stymulując te gruczoły płciowe do
wydzielania własnych hormonów. FSH i LH stymulują
jądra do wydzielania testosteronu, ale jednocześnie, gdy
ich poziom znacznie się zwiększa, wywierają wpływ hamujący na podwzgórze, zmuszając je do zmniejszania
tempa wydzielania GnRH. Testosteron z kolei hamuje,
po osiągnięciu właściwego dla siebie poziomu we krwi,
sekrecję LH-RH, a także wspomnianego już hormonu
LH, a więc hamuje wydzielanie tych hormonów zarówno przez podwzgórze, jak i przysadkę. Gdy podwzgórze
lub przysadka albo te obie struktury zostaną zniszczone, np. skutkiem wypadku lub uszkodzenia chorobowego, dochodzi do stopniowej atrofii jąder, połączonej
z zanikiem spermatogenezy i czynności wewnątrzwydzielniczych . Jest ciekawe, że u chłopców do 10. roku
życia wydzielanie LH-RH przez podwzgórze i gonadotropin przez przysadkę prawie się nie ujawnia chociaż
cząsteczki tych hormonów znajdują się już fizycznie
w strukturach wydzielniczych. W konsekwencji, w tym
młodocianym jeszcze okresie życia nie zachodzi sekrecja testosteronu przez jadra. Aktywność tych gruczołów rozpoczyna się u chłopców dopiero w wieku około
12–13 lat.
NAUKA
25
Plemnik – jedna z najciekawszych komórek w przyrodzie | Przemysław Woźniak | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Sertolego), laktoferynę czy semenogelinę. Transferyna
jako białko wiążące jony żelaza i będące jego nośnikiem
w osoczu krwi zmniejsza ryzyko powstawania wolnych
rodników indukowanych jonami metali. Laktoferyna
(białko wiążące również żelazo) jest czynnikiem bakteriostatycznym i białkiem biorącym udział w procesach
immunologicznych. Semenogelina odpowiedzialna jest
za koagulację nasienia po wytrysku i regulację ruchliwości plemników (Semczuk i Kurpisz, 2006).
Enzym fosfataza kwaśna, obecny w plazmie nasienia, pochodzi głównie z wydzieliny komórek nabłonkowych prostaty (Zimmermann, 2009). Fosfatazie kwaśnej przypisuje się udział w prawidłowym przebiegu
ejakulacji u mężczyzn, zaobserwowano bowiem istotne
statystycznie obniżenie aktywności tego enzymu w nasieniu u pacjentów cierpiących na przedwczesną ejakulację (Yao i wsp., 2007). Dehydrogenaza mleczanowa,
enzym ważny w procesach biochemicznych przemian
glukozy we wszystkich tkankach a zawarty w plazmie
nasiennej uznawany jest za wskaźnik tempa plemnikogenezy nabłonka plemnikotwórczego (Mann i Lutwak-Mann, 1981).
SZKOŁA
bitory proteaz, karnityna i inne substancje (Semczuk
i Kurpisz, 2006).
Karnityna jest substancją drobnocząsteczkową, która ułatwia transport niektórych kwasów tłuszczowych,
m.in. przez wewnętrzną błonę mitochondrialną. Jest
ona uważana za wskaźnik funkcji wydzielniczej najądrza, bierze udział w procesach wytwarzania energii
zapewniającej ruchliwość plemników. W prawidłowej
plazmie nasiennej 50% zawartej tam L-karnityny występuje w postaci acetylo-L-karnityny. Składnik ten jest
niezbędny do stabilizacji błony plazmatycznej plemników (Suominen i wsp., 1971).
Fruktoza jest wykorzystywana przez plemniki jako
materiał energetyczny. Fruktoza i kwas cytrynowy obecne w plazmie nasiennej mogą służyć do pośredniej oceny
funkcji androgennej jądra, gdyż odzwierciedlają czynność wydzielniczą pęcherzyków nasiennych i gruczołu
krokowego. Zawartość fruktozy w nasieniu zmniejsza
się wraz z wiekiem mężczyzny, osiągając maksimum
w okresie 20–30 lat jego życia (Semczuk, 1987).
Biopierwiastki stanowią ważny składnik plazmy nasiennej, wśród nich istotną rolę odgrywają wapń, magnez, potas, cynk, sód, miedź i żelazo. Wapń i magnez
utrzymują równowagę osmotyczną, cynk i żelazo biorą
udział w procesach utleniania i redukcji, cynk i miedź
wchodzą w skład koenzymów swoistego enzymu
dysmutazy ponadtlenkowej. Dysmutazy ponadtlenkowe są enzymami antyoksydacyjnymi katalizującymi reakcję rozkładu anionorodnika ponadtlenkowego (jednego z rodzajów reaktywnych form tlenu) do nadtlenku
wodoru i tlenu cząsteczkowego, prowadzącą do jego
unieczynnienia (Kobayashi i wsp., 1991).
Fosfolipidy, głównie glicerofosforylocholina i fosforylocholina, wytwarzane przez najądrze wpływają na
zdolność nasienia do zapłodnienia.
Plazma nasienia człowieka jest płynem bogatym
w białka, między innymi transferrynę (białko z komórek
Zaburzenia i niepłodność
Niewłaściwy przebieg spermatogenezy prowadzi
do zaburzeń liczby, ruchliwości oraz morfologii plemników, stając się wielokrotnie bezpośrednią przyczyną
niepłodności męskiej (Bączkowski i wsp., 2006). Diagnostyka niepłodności u mężczyzn obejmuje nie tylko
ocenę parametrów ilościowych i jakościowych plemników, ale również ocenę parametrów biochemicznych
plazmy nasienia, m.in. zawartości cynku czy aktywności kwaśnej fosfatazy (Lu i wsp., 2007). Do zaburzeń
ilościowych zaliczamy wrodzony brak plemników
w nasieniu zwany azoospermią i oligozoospermią (liczebność plemników mniejsza niż 1 mln/ml nasienia),
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
KRÓTKO
Kapacytacja wymaga „zaangażowania się” w tę akcję specyficznych enzymów zlokalizowanych we wspomnianym już wcześniej akrosomie. Są to enzymy hydrolityczne, między innymi hialuronidaza, akrozyna
i fosfataza kwaśna, które są niezbędne w reakcji akrosomalnej (Kula i Słowikowska-Hilczer, 2011). Reakcja
ta polega na uwolnieniu zawartości akrosomu po kontakcie plemnika z osłonką przejrzystą komórki jajowej.
Reakcja akrosomalna jest ostatnim etapem aktywacji
gamety męskiej, ułatwiającym nie tylko późniejszą penetrację osłonki przejrzystej przez plemnik, ale przygotowującym również plemnik do fuzji z oolemmą.
Może być ona indukowana przez płyn pęcherzykowy,
progesteron czy jony Ca2+ (Tesarik, 1985). Akrozyna jest
serynową proteazą występującą w akrosomie plemnika
w postaci enzymatycznie nieaktywnej proakrozyny,
aktywowanej do formy aktywnej podczas reakcji akrosomalnej. Zaangażowana jest ona w proteolizę osłonki przejrzystej co właśnie ułatwia pokonanie jej przez
plemniki.
Gruczoł krokowy (łac. prostata), zwany sterczem,
to nieparzysty, miąższowo-gruczołowy organ, który
z pęcherzykami nasiennymi, gruczołami opuszkowo-cewkowymi (gruczołami Cowpera, łac. glandulae
bulbourethrales) i gruczołami cewki moczowej jest
zaliczany do gruczołów płciowych męskich. Wytwarza on wydzielinę będącą podstawowym elementem
składu ejakulatu. Jak wspomniano, nasienie składa się
z plazmy nasienia, stanowiącego wydzielinę gruczołów
dodatkowych, nabłonków wyścielających drogi wyprowadzające plemniki oraz plemników.
Plazma nasienia jest wieloskładnikową mieszaniną
umożliwiającą transport plemników w optymalnym
dla nich środowisku oraz ich przygotowanie do zapłodnienia. W płynie nasiennym znajdują się liczne białka
(w tym enzymy), cukry, lipidy, witaminy, hormony,
elektrolity, pierwiastki śladowe, prostaglandyny, inhi-
NAUKA
26
Plemnik – jedna z najciekawszych komórek w przyrodzie | Przemysław Woźniak | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
27
Plemnik – jedna z najciekawszych komórek w przyrodzie | Przemysław Woźniak | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Plemnik jest haploidalną komórką rozrodczą. Jest
jedną z najciekawszych komórek w przyrodzie, doskonale zaadaptowaną do funkcji, którą wypełnia – w połączeniu z komórką jajową tworzy zygotę, a więc nowe
życie. Płciowy sposób się rozmnażania się organizmów,
w którym m.in. uczestniczą plemniki, dał ogromne
możliwości zwiększania zakresu ich zmienności –
a więc równocześnie większe możliwości adaptacji do
różnych, także niekorzystnych środowisk.
Literatura
Agarwal A, Saleh RA, Bedaiwy MA (2003). Role of reactive oxygen
species in the pathophysiology of human reproduction. Fertility
and Sterility. 79:829-843.
Agbaje IM, Rogers DA, Mcvicar CM, Mcclure N, Atkinson AB, Mallidis C, Lewis SE (2007). Insulin dependent diabetes mellitus: implications for male reproductive function. Human Reproduction.
22:1871-1877.
Aitken RJ, Buckingham DW, Carreras A, Irvine DS (1996). Superoxide dismutase in human sperm suspension: relationship with
cellular composition, oxidative stress, and sperm function. Free
Radical Biology and Medicine. 21:495-504.
Aitken RJ, De Iuliis GN, Gibb Z, Baker MA (2012). The Simmet lecture: New horizons on an old landscape – oxidative stress, DNA
damage and apoptosis in the male germ line. Reproduction in Domestic Animals. 47:7-14.
Almeida C, Cunha M, Ferraz L, Silva J, Barros A, Sousa M (2011).
Caspase-3 detection in human testicular spermatozoa from azoospermic and non-azoospermic patients. International Journal of
Andrology. 34:407-414.
Alvarez JG, Touchstone JC, Blasco L, Storey BT (1987). Spontaneous
lipid peroxidation and production of hydrogen peroxide and superoxide in human spermatozoa. Superoxide dismutase as major
enzyme protestant against oxygen toxicity. Journal of Andrology.
8:338-348.
Baker HW, Brindle J, Irvine DS, Aitken RJ (1996). Protective effect of
and antioxidants on the impairment of sperm motility by activated polymorphonuclear leukocytes. Fertility and Sterility. 65:411419.
Bączkowski T, Ciepiela P, Głąbkowski W, Kurzawa R (2006). Role of
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
Jedna z najpiękniejszych komórek
SZKOŁA
Jak wiadomo, apoptoza, czyli zjawisko programowanej śmierci komórek jest naturalnym procesem fizjologicznym. Ma on także istotne znaczenie dla prawidłowego przebiegu spermatogenezy, gdyż ogranicza liczbę
komórek gametogenicznych. Komórki Sertolego, które
odpowiadają również za spermatogenezę, są odpowiedzialne za kierowanie komórek gametogenicznych
na drogę apoptozy. Białko receptorowe FAS uważa się
za główny czynnik regulujący proces apoptozy w gonadzie męskiej (Almeida i wsp., 2011; Rozwadowska
i wsp., 2005; Skowronek i wsp., 2012). Podwyższony
indeks apoptyczny w ejakulacie związany ze stresem
oksydacyjnym stwierdzono w stanach zapalnych, nowotworach układu rozrodczego a także u niepłodnych
mężczyzn (Aitken i wsp., 2012). Wykazano dodatnią
korelację pomiędzy intensywnością apoptozy a nieprawidłowościami morfologicznymi plemników, ujemną
zaś korelację związaną z ruchliwością i żywotnością
plemników. Plemniki wykazujące cechy apoptyczne są
liczniejsze w nasieniu osobników z oligozoospermią niż
u mężczyzn z prawidłową spermatogenezą (Oosterhius
i wsp., 2000).
Wzrost poziomu RFT prowadzi więc do zaburzeń
równowagi oksydoredukcyjnej w komórkach plemników (Agarwal i wsp., 2003). Wynikiem zachwiania homeostazy pro- i antyoksydacyjnej są zaburzenia w procesie spermatogenezy prowadzące do przedwczesnej
apoptozy tych komórek. Wpływają one tym samym
na liczbę i jakość plemników (Wang i wsp., 2003) a ze
względu na swoją specyficzną budowę i funkcję, plemniki są szczególnie wrażliwe na działanie reaktywnych
form tlenu, zwłaszcza, że błony komórek plemnikowych
są bogate w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, a te są
z kolei szczególnie podatne na działanie wspomnianych
rodników. Warto wspomnieć, że plemniki same wytwarzają podczas swych procesów utleniania komórkowego
duże ilości RFT, które muszą później usunąć z komórki.
KRÓTKO
które związane są z niedoborem hormonów wspomnianej osi podwzgórzowo-przysadkowej (Tkaczuk-Włach
i wsp., 2006). Zaburzenia jakościowe są określane jako
odsetek form prawidłowych mniejszy od 50% liczby
plemników (teratozoospermia) oraz form ruchomych
mniejszy od 25% (asthenozoospermia) ich liczby.
W nasieniu mężczyzn chorych na cukrzycę stwierdzono duży odsetek plemników z uszkodzeniami zarówno w obrębie jądrowego, jak i mitochondrialnego
DNA, w porównaniu z osobami zdrowymi (Agbaje
i wsp., 2007).
Na funkcje komórek rozrodczych, a więc i plemników oraz gruczołów rozrodczych, oddziałują negatywnie także reaktywne formy tlenu – RFT (ang. ROS, reactive oxygen species). Nadmierna ich produkcja i stres
oksydacyjny obniżają płodność mężczyzny poprzez
uszkodzenie błon komórkowych plemników, indukowanie uszkodzeń DNA czy przyspieszanie apoptozy
(Agarwal i wsp., 2003; Li i wsp., 2012; Shira i wsp. 2011).
Nasienie ssaków, ze względu na szczególną wrażliwość
oksydacyjną plemników, wyposażone jest jednak w systemy ochronne antyoksydacyjne, enzymatyczne i nieenzymatyczne, których głównym zadaniem jest neutralizacja nadmiaru reaktywnych form tlenu. Poszczególne
składniki tego systemu wzajemnie współdziałają ze
sobą, a niedobór któregokolwiek z nich przyczynia
się do obniżenia całkowitego potencjału antyoksydacyjnego męskich komórek rozrodczych. Podstawowy
enzymatyczny system antyoksydacyjny w ejakulacie
obejmuje takie enzymy jak dysmutazę ponadtlenkową (SOD), katalazę, peroksydazę glutationową (GPx)
oraz reduktazę glutationową (GR) i został już opisany w specjalistycznym piśmiennictwie (Aitken i wsp.,
1996; Alvarez i wsp., 1987; Baker i wsp., 1996; Fraczek
i wsp., 2004; Gong i wsp., 2012; Grądzka,2006; Hatamoto i wsp., 2006; Koca i wsp., 2003; Li i wsp., 2000; Sahoo
i wsp., 2008; Skowronek i wsp., 2012).
28
Plemnik – jedna z najciekawszych komórek w przyrodzie | Przemysław Woźniak | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
The spermatozoon – one from the strange cells in nature
Przemysław Woźniak
The spermatozoa are the male gametes providing a father
genome to ovum. Cytological aspects of spermatozoa,
spermatogenic processes conditioned by biochemical and
hormonal relations and some problems of male sterility
have been described. Their structural and functional abnormalities have also been discussed.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
Key words: spermatozoon, spermatogenetic process, sterility
SZKOŁA
proliferation in the male gonad. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej. 59:56-67.
Sahoo DK, Roy A, Bhanja S, Chainy GB (2008). Hypothyroidism impairs antioxidant defence system and testicular physiology during
development and maturation. General and Comparative Endocrinology. 156:63-70.
Semczuk M (1987). Research on the fructose and citric acid content
in the semen of men – chronic alcoholics. Materia Medica Polona.
2:122-130.
Semczuk M, Kurpisz M (2006). Andrologia. PZWL, Warszawa,
7-125.
Shiva M, Gautam AK, Verma Y, Shivgotra V, Doshi H, Kumar S
(2011). Association between sperm quality, oxidative stress, and
seminal antioxidant activity. Clinical Biochemistry. 44:319-324.
Skowronek F, Casanova G, Alciaturi J, Capurro A, Cantu L, Montes
JM, Sapiro R (2012). DNA sperm damage correlates with nuclear
ultrastructural sperm defects in teratozoospermic men. Andrologia. 44:59-65.
Suominen J, Eliasson R, Niemi M (1971). The relation of the proteolytic activity of human seminal plasma to various semen characteristics. Journal of Reproduction and Fertility. 27:153-156.
Tesarik J (1985). Comparison of acrosome reaction inducing activities of human cumulus oophorus, follicular fluid and ionophore
A23187 in human sperm populations of propen fertilizing ability
in vitro. Journal of Reproduction and Fertility. 74:383-388.
Tkaczuk-Włach J, Robak-Chołubek D, Jakiel G (2006). Male infertility. Przegląd Menopauzalny. 5:333-338.
Wang X, Sharma RK, Sikka SC, Thomas AJ, Falcone T, Agarwal
A (2003). Oxidative stress is associated with increased apoptosis
leading to spermatozoa DNA damage in patients with male factor
infertility. Fertility and Sterility. 80:531-535.
Yao B, Li XY, Zhao ZM, Cai YL, Shao Y, Ge YF, Cui YX, Xia XY, Huang YF (2007). Semen biochemical markers and their significance
in the patients with premature ejaculation. National Journal of
Andrology. 12:1084-1086.
Zimmermann H (2009). Prostatic acid phosphatase, a neglected ectonucleotidase. Purinergic Signalling. 5:273-275.
KRÓTKO
general practitioner in diagnosis and treatment of infertility. Family Medicine and Primary Care Review. 8:357-361.
Fraczek M, Sanocka D, Kurpisz M (2004). Interaction between leucocytes and human spermatozoa influencing reactive oxygen intermediates release. International Journal of Andrology. 27:69-75.
Gong S, Gabriel MC, Zini A, Chan P, O’flaherty C (2012). Low
amounts and high thiol oxidation of peroxiredoxins in spermatozoa from infertile men. Journal of Andrology. 33:1342-1351.
Grądzka I (2006). Mechanizmy i regulacja programowanej śmierci
komórek. Postępy Biochemii. 52:157-165.
Hatamoto LK, Baptista Sobrinho CA, Nichi M, Barnabe VH, Barnabe RC, Cortada CN (2006). Effects of dexamethasone treatment
(to mimic stress) and Vitamin E oral supplementation on the
spermiogram and on seminal plasma spontaneous lipid peroxidation and antioxidant enzyme activities in dogs. Theriogenology.
66:1610-1614.
Kobayashi T, Miyazaki T, Natori M, Nozawa S (1991). Protective role
of superoxide dismutase in human sperm motility: superoxide
dismutase activity and lipid peroxide in human seminal plasma
and spermatozoa. Human Reproduction. 6:987-991.
Koca Y, Ozdal OL, Celik M, Unal S, Balaban N (2003). Antioxidant
activity of seminal plasma infertile men. Advances in Reproduction. 49:355-359.
Konturek S, (2000). Fizjologia człowieka. Tom 5. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 288-304.
Kula K, Słowikowska-Hilczer J (2011). Skrypt: Medycyna rozrodu
z elementami seksuologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego, Łódź.
Li Z, Zhou Y, Liu R, Lin H, Liu W, Xiao W, Lin Q (2012). Effects
of semen processing on the generation of reactive oxygen species
and mitochondrial membrane potential of human spermatozoa.
Andrologia. 44:157-163.
Lu JC, Fang Ch, Xu HR, Huang YF, Lu NQ (2007). Preliminary investigations on the standardization and quality control for the
determination of acid phosphatase activity in seminal plasma.
Clinica Chimica Acta. 375:76-81.
Mann T, Lutwak-Mann C (1981). Male reproductive function and semen biochemistry and investigative andrology. Berlin: Springer
Verlag; 5-35.
Mitchell LA, Nixon B, Aitken RJ (2007). Analysis of chaperone proteins associated with human spermatozoa during capacitation.
Molecular Human Reproduction. 13:605-613.
Oosterhuis GJ, Mulder AB, Kalsbeek-Batenburg E, Lambalk CB,
Schoemaker J, Vermes I (2000). Measuring apoptosis in human
spermatozoa: a biological assay for semen quality? Fertility and
Sterility. 74:245-250.
Rozwadowska N, Fiszer D, Kurpisz M (2005). Function of the interleukin-1 gene system in immunomodulation, apoptosis and
Gry komputerowe
w edukacji klimatologicznej
Marcin Zaród
Streszczenie:
Artykuł przedstawia zastosowanie gier komputerowych
do wspomagania dydaktyki przyrody. Przedmiotem
analizy są gry: Electro City, BBC Climate Change i Fate
of the World. Pokazano fundamenty naukowe tworzące
modele klimatologiczno-społeczne w każdym z tych
tytułów. Zaproponowano również scenariusz lekcji przyrody w szkole ponadgimnazjalnej, wykorzystującej nowe
narzędzia. Artykuł zawiera również przegląd podstawowych źródeł danych o zmianach klimatycznych.
Słowa kluczowe: przyroda, gry komputerowe, zmiany klimatu,
IPCC, zrównoważony rozwój, klimatologia
otrzymano: 12.08.2012; przyjęto: 21.08.2013; opublikowano: 13.09.2013
Artykuł zawiera:
• wstawkę „Kontrowersje klimatyczne”
• propozycję lekcji
mgr inż. Marcin Zaród: pracownik Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, stażysta w Pracowni
Przedmiotów Przyrodniczych IBE, edukator w programie
„Za rękę z Einsteinem”; współpracownik łódzkiej świetlicy
„Krytyki Politycznej” i Fundacji Nowoczesnej Edukacji
„SPUNK”
Twórczość komputerowa stała się częścią kultury
popularnej. Zgodnie z badaniami GUS z 2009 r. (Kalinowski, 2009), gry komputerowe były obecne w ok. 35%
gospodarstw domowych. Znaczenie kulturotwórcze nowych mediów jest szczególnie istotne w odniesieniu do
młodzieży szkolnej.
Jak w przypadku innych zjawisk kultury (literatury,
filmu, teatru), również w przypadku twórczości cyfrowej pojawił się postulat użycia nowych mediów (w tym
gier komputerowych) do wzbogacenia dydaktyki szkolnej. Istotną rolę we wdrażaniu w Polsce technologii informacyjnych w szkołach odegrały prace Macieja M.
Sysło (Sysło, 1996; Sysło, 2012), szczególnie w obszarze
kształcenia informatycznego. Wpłynęły one również
pośrednio na metodykę matematyki (Wójtowicz, 2010).
Działania te koncentrowały się głównie na narzędziach
cyfrowych wspomagających myślenie matematyczne
(algorytmika, programowanie, rozwiązywanie problemów) niż na grach komputerowych. Gry komputerowe
było raczej przedmiotem rozważań humanistyki (Surdyk 2008), szczególnie w ramach Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Prace zespołów Macieja Sysło i PTBG
jedynie w wąskim zakresie dotyczyły gier komputerowych w kontekście edukacji przyrodniczej. Badania zagraniczne w tym zakresie są zdecydowanie rzadsze niż
w przypadku dydaktyki języków, historii lub matematyki, skupiają się też raczej na niższych etapach edukacyjnych.
Propozycje użycia gier komputerowych w edukacji matematyczno-przyrodniczej pojawiły się również
w dyskusjach związanych z edukacją kulturalną, kompetencjami cyfrowymi i nowymi mediami (np. Siuda
i Stunża, 2012). Dotyczyły jednak prostych narzędzi
(np. quizy przyrodnicze w formie gry komputerowej)
i skupiały się na wcześniejszych etapach edukacyjnych.
Tematyka bardziej złożona (np. zmiany klimatyczne)
nie była szerzej dyskutowana.
Nie mając miejsca na szczegółową analizę literatury, przywołam tylko projekt badawczy skoncentrowany wokół gry Alien Rescue, wspomagającej nauczanie
przyrody (Science) na drugim etapie edukacyjnym
(amer. middle schools). Projekt jest realizowany przez
zespół dydaktyków z Uniwersytetu w Teksasie. W ramach projektu przygotowano od podstaw grę edukacyjną i zbadano jej efekt dydaktyczny (Liu 2013).
Oczywiście ww. prace stanowią jedynie wąski wycinek szerszego pola badań związanego z nowymi mediami. Z punktu widzenia edukacji, istotną rolę odegrały
prace Jane McGonigal – badaczki i projektantki „gier
zaangażowanych” (McGonigal, 2011). Gry zaangażowane (ang. serious game) stawiają sobie cele inne niż
wyłącznie rozrywka. Celem może być zdobycie wiedzy
lub wywołanie refleksji nad istotnym problemem społecznym lub naukowym.
Klimat w grach komputerowych
W 2006 r. BBC zamówiła taką właśnie „grę zaangażowaną”, mającą spopularyzować wiedzę o zmianach
klimatu. Za realizację zamówienia była odpowiedzialna
firma Red Redemption. Efektem współpracy była darmowa gra BBC Climate Challenge1, obsługiwana przez
przeglądarkę internetową. Podobny rodowód ma również gra Electro City2, wyprodukowana w 2007 przez
nowozelandzką firmę energetyczną Genesis Energy.
Popularność pierwszej gry skłoniła producenta
do stworzenia kontynuacji zatytułowanej Fate of the
1 Gra jest dostępna w Internecie za darmo: http://www.bbc.co.uk/
sn/hottopics/climatechange/climate_challenge/index_1.shtml
[dostęp 3.08.2013].
2 Gra jest dostępna w Internecie za darmo: http://www.electrocity.
co.nz/Game/game.aspx [dostęp 3.08.2013].
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
Wprowadzenie
KRÓTKO
Symulując przyszłość
NAUKA
29
Symulując przyszłość | Marcin Zaród | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
30
Symulując przyszłość | Marcin Zaród | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
4 Recenzja jest dostępna na stronie:
http://www.ukerc.ac.uk/support/blogpost103 [dostęp 3.08.2013].
Model naukowy w Fate of the World
Pomimo tych ograniczeń model matematyczny
zastosowany w Fate of the World zdecydowanie ma
charakter naukowy. Przede wszystkim uwzględniono
wielkość i specyfikę emisji CO2 i innych gazów cieplar-
Kontrowersje klimatyczne
Ryc. 1. Struktura produkcji energii elektrycznejw Chinach w 2020 roku (prognoza wg. gry Fate of the World)
Zdaniem autora (pracującego poza klimatologią, ale mającego za sobą egzamin z fizyki atmosfery) globalne ocieplenie jest spowodowane przez
działalność człowieka (rys. 6). Pełna dyskusja naukowa zagadnienia wymagałaby osobnego tekstu,
pomimo to warto pamiętać o kilku rzeczach:
• Globalne ocieplenie jest problemem naukowym. Źródłem informacji o problemach naukowych jest literatura naukowa (periodyki
recenzowane, podręczniki akademickie, raporty naukowe), a nie publicystyka, oświadczenia naukowców itp.
• Wiodące pisma naukowe (w sensie współczynnika wpływu tzw. impact factor) opublikowały
wiele prac potwierdzających wpływ człowieka
na zmiany klimatu (np. Marcott i wsp. 2013). ►
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
3 Strona internetowa gry: http://www.fateoftheworld.net [dostęp
3.08.2013].
gry. W Fate of the World (i w mniejszym stopniu w BBC
Climate Challenge) użyto bowiem naukowych modeli
przyszłości klimatu Ziemi opartych na pracach Mylesa
Allena, jednego z najsławniejszych klimatologów brytyjskich (Allen 2007). Oczywiście komputery osobiste
dysponują mniejszą mocą obliczeniową niż ich odpowiedniki naukowe, dlatego niezbędna była adaptacja
modelu i pewne uproszczenia (np. modelowanie sytuacji w odstępie 5 lat) i skupienie się jedynie na niektórych
zjawiskach.
SZKOŁA
Electro City jest potencjalnie najbardziej przystępne –
gra dotyczy rozwoju małego regionu (miasto i peryferie) w perspektywie kilku lat.
Pomimo popularności i tematyki żadna z tych trzech
gier nie doczekała się analizy naukowej z perspektywy
edukacji przyrodniczej (również w periodykach zagranicznych). Oprócz recenzji w prasie popularnej, gry
zostały dostrzeżone i docenione przez społeczność naukową. Przykładem może być recenzja gry Fate of the
World umieszczona na stronach brytyjskiego centrum
badań nad energetyką NERN4.
Powodem tego niecodziennego zainteresowania
(ośrodki naukowe zazwyczaj nie recenzują gier komputerowych) był model naukowy będący fundamentem
KRÓTKO
World3. Gra trafiła do sprzedaży w 2011. W 2012 przygotowano materiał dodatkowy zatytułowany Tipping
Point, rozwijający problemy związane z migracjami
klimatycznymi, kryzysem wodnym i kontrowersjami politycznymi. Koszt gry to 10 (wersja podstawowa)
lub 20 dolarów (z dodatkiem). Dla szkół przygotowano
ofertę na 60 stanowisk (w wersji rozszerzonej) kosztującą 120 dolarów. Wszystkich tych zakupów można
dokonać przez Internet (artykuł jest oparty na wersji
prywatnej Autora).
W Fate of the World symulowane są globalne zmiany klimatyczne aż do 2100–2200 r. Twórcy BBC Climate
Challenge mieli mniejsze ambicje – gra koncentruje się
na polityce klimatycznej Europy w perspektywie 30 lat.
Oprócz czynników antropogenicznych pokazano też rolę zmian naturalnych – cykli słonecznych lub
zjawiska El Nino / La Nina (prądy okresowe wpływające na klimat obu Ameryk). Istotną rolę odgrywa też
topnienie pokrywy lodowej na biegunach i zaburzenie
balansu Amazonii (zgodnie z prognozami badaczy biocenoz tropikalnych, wzrost temperatury może zaburzyć
obieg metanu). Wszystkie zjawiska są opisane w skorowidzu zawartym w grze – ryc. 2.
Ponieważ problematyka zmian klimatu wykracza
poza kontekst przyrodniczy, w grze analizowane są
również zmienne ekonomiczne (np. Produkt Krajowy
Brutto poszczególnych regionów) i społeczne (stabilność polityczna, zdrowie publiczne, nauka i edukacja).
Jednym z działań jest np. podatek Tobina (dodatkowy
podatek od transakcji finansowych nakładany na kraje
rozwinięte).
Ryc. 2. Fragment skorowidzu (Fate of the World)
Ryc. 3. Prognozy rozwoju technologii (Fate of the World)
►
• Symulacje przyszłych temperatur i rekonstrukcje historii klimatu były prowadzone przez kilka
niezależnych od siebie ośrodków. Rekonstrukcje historii zmian klimatycznych na pdostawie danych instrumentalnych są badane m.in.
przez brytyjskie Climatic Research Unit i Hadley Centre; amerykańskie Goddard Institute for
Space Studies, National Oceanic and Atmospheric Administration, projekt BEST prowadzony
przez naukowców z Lawrence Berkeley National Laboratory). Wszystkie te zespoły pracowały niezależnie od siebie, w oparciu o nieco
inne dane źródłowe (np. odwierty lodowe, dane
geologiczne, datowanie na podstawie drzew –
dendroklimatologię).
• Komputerowe modelowanie przyszłości klimatu korzysta z danych historycznych do ►
KRÓTKO
SZKOŁA
nianych. Innymi słowy gra odróżnia emisje związane
z energetyką (spalanie węgla w elektrowniach w Chinach) od innych źródeł (np. emisja metanu w rolnictwie
opartym na hodowli). W grze zawarto również informacje na temat energii, oparte na podstawie oficjalnych
prognoz amerykańskiego Departamentu Energetyki.
Istotną rolę w rozgrywce pełni również transport –
gra uwzględnia np. popularność i problemy związane
z transportem samochodowym w USA. Uwzględniono
również prognozy związane z zasobami paliw kopalnych (w tym źródeł niekonwencjonalnych np. gazu łupkowego). Przegląd danych globalnych prezentuje ryc. 1.
NAUKA
31
Symulując przyszłość | Marcin Zaród | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
Obszar przeciwdziałania
Wybrane działania (IPCC)
Wybrane działania
(Fate of the World)
Zaopatrzenie w energię
- zmniejszenie subsydiów do paliw kopalnych; podatki lub
opłaty węglowe od paliw kopalnych
- subsydia dla energetyki odnawialnej
- system stałych dopłat do technologii energii odnawialnych;
Przemysł
- zbywalne uprawnienia do emisji, przepisy dotyczące wskaźników emisji; opracowanie standardów; subsydia; kredyty
podatkowe
- podatek Tobina
- system handlu emisjami (Cap&Trade).
- wychwyt CO2 (Cappture & Store CO2)
- wychwyt CO2 (CCS)
Rolnictwo
- ulepszona gospodarka gruntami uprawnymi i pastwiskami
w celu zwiększenia magazynowania węgla w glebie; odnowa
eksploatowanych torfowisk oraz zdegradowanych gleb;
- rozwój rolnictwa niskoemisyjnego.
Zmiany w charakterze produkcji rolnej.
Leśnictwo
- zalesianie; ponowne zalesianie; gospodarka leśna; zmniejszanie wylesiania;
- program zapobiegania wylesianiu.
Ponowne nasadzenia.
- wykorzystanie produktów leśnych w formie bioenergii
w celu zastępowania paliw kopalnych;
- uzależnienie emisji w regionie od stanu
lasów.
- więcej pojazdów o niskim zużyciu paliw; pojazdy hybrydowe;
pojazdy z czystszym silnikiem diesla; biopaliwa;
- rozwój technologii samochodów elektrycznych
Transport
- biopaliwa 2 i 3 generacji
Budownictwo
Odpady
- zintegrowane projektowanie budynków komercyjnych angażujące technologie inteligentne
- rozwój naukowy nowych technologii
budowlanych
- integrowanie ogniw fotowoltaicznych w budynkach
- system zachęt prawnych wspierający
fotowoltaikę
- odzyskiwanie CH4 z wysypisk odpadów; spalanie odpadów
z odzyskiem energii;
- rozwój technologii czystego węgla
(zgazowywanie).
- kompostowanie odpadów organicznych; kontrolowane
oczyszczanie ścieków
- zakazy sektorowe (np. zakaz pozyskiwania ropy z piasków roponośnych)
Tabela 1. Porównanie propozycji działań w literaturze klimatologicznej i w grze Fate of the World (na podstawie IPCC 2007)
►
kalibracji modeli, ma jednak na celu głównie
prognozowanie przyszłych zmian. Ważnym
projektem jest projekt CMIP5 (Coupled Model
Intercomparison Project), porównujący wyniki różnych modeli i analizujący przyczyny
różnic. Aby to osiągnąć, konieczne jest użycie
zestandaryzowanych scenariuszy (np. założeń
dotyczących aktywności słońca)1.
• Obecne modele klimatologiczne charakteryzują się dużą złożonością. Biorą pod uwagę
m.in. cyrkulację atmosferyczną i oceaniczną,
wpływ i konsekwencje dla roślinności, cykl
węglowy, cykl azotowy i chemię atmosfery.
Więcej o modelach klimatologicznych można
przeczytać w darmowym podręczniku internetowym (Goosse i wsp., 2008–2013).
• W 2010 r. w sprawozdaniach Amerykańskiej
Akademii Nauk (National Academy of Sciences) ukazał się artykuł przeglądowy podsumowujący prace naukowe 1300 klimatologów
amerykańskich. Zgodnie z tą publikacją ok.
98% publikacji recenzowanych potwierdzało
hipotezę antropogenicznego globalnego ocieplenia (Anderegg i wsp., 2009).
• Dużą część kontrowersji klimatycznych można przypisać wpływowi przemysłu węglowego.
Przemysł węglowy, stalowy, chemiczny i energetyczny opłaca ludzi, których zadaniem jest
negowanie zmian klimatycznych. Szczegóły
i dowody przedstawione zostały w literaturze
(Oreskes i Conway, 2010). Światowe organizacje związane z ochroną przyrody mają dużo
mniej pieniędzy niż lobby węglowe.
►
1http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/index.html?submenu
header=0 [dostęp 12.08.2013].
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
lesiania w Amazonii, reformami energetyki w Indiach
i zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi w Europie.
Również sposoby przeciwdziałania zmianom i łagodzenia skutków pokazane w grze są zgodne ze stanem
wiedzy naukowej (patrz tabela 1). Jak widać, gra Fate
of the World obejmuje wszystkie obszary zdefiniowane
KRÓTKO
Wszystkie powyższe zmienne są przedstawione najczęściej w formie liczbowej, zarówno w postaci tabel, jak
i wykresów. Analiza danych i prognoz zawartych w grze
jest kluczowym elementem rozgrywki. Osoba grająca
ma do dyspozycji ograniczone zasoby pieniężne i często
musi wybierać np. pomiędzy powstrzymywaniem wy-
NAUKA
32
Symulując przyszłość | Marcin Zaród | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
33
Symulując przyszłość | Marcin Zaród | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Ryc. 4. Argumenty związane z budową elektroni atomowej (Electro City)
Pomiary temperatur, szczegóły procesów fizycznych i modeli klimatologicznych są bardzo
przystępnie wyjaśnione w języku polskim w podsumowaniu raportu IPCC. Dużo dodatkowych
wyjaśnień w języku angielskim można znaleźć na
stronach NASA2, amerykańskiej Akademii Nauk 3
lub brytyjskiego Royal Society4. Do innych źródeł
(internetowych, prasowych i telewizyjnych) należy
podchodzić wyjątkowo ostrożnie, bo łatwo o nierzetelną informację. Uczniom zainteresowanym badaniami nad klimatem można polecić uczestnictwo
w internetowym projekcie naukowym Old Weather. W ramach tego projektu wolontariusze z całego
świata identyfikują i transkrybują stare dzienniki
okrętowe, rozbudowując w ten sposób bazy danych
meteorologicznych5. Tematyka zmian klimatycznych pojawia się też w grze planszowej CO (dopasowanej do poziomu ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjum). Bieżący przegląd aktualnych
dyskusji klimatycznych można znaleźć na blogu
popularnonaukowym Doskonale Szare. Ponieważ
sam blog nie powinien stanowić jedynego źródła
informacji, dlatego dobrze jest używać go jedynie
jako wprowadzenia do tematu lub przeglądu bibliografii naukowej6.
Zanim zdecydujemy się zanegować wiarygodność źródła naukowego, warto poczekać. Przykładowo: w tzw. aferze Climategate (skandal związany
z rzekomym fałszowaniem danych w brytyjskim ►
2 http://climate.nasa.gov/ [dostęp 3.08.2013].
3http://nas-sites.org/americasclimatechoices/sample-page/
panel-reports/panel-on-adapting-to-the-impacts-of-climate-change/ [dostęp 3.08.2013].
4http://royalsociety.org/uploadedFiles/Royal_Society_Content/policy/publications/2010/4294972962.pdf [dostęp
3.08.2013].
5 http://www.oldweather.org/ [dostęp 3.08.2013].
6 http://doskonaleszare.blox.pl/html [dostęp 26.08.2013].
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
►
SZKOŁA
5 Raport dostępny w języku polskim na stronie: http://www.ipcc.
ch/pdf/reports-nonUN-translations/polish/Report%20final%20
version.pdf [dostęp 3.08.2013].
zgodność problemów i rozwiązań z obecnym stanem
wiedzy naukowej sprawiają, że Fate of the World ma
istotne znaczenie jako potencjalna pomoc dydaktyczna.
Pozostałe gry, chociaż nie mają tak rozbudowanej warstwy naukowej, mogą być przydatne jako uzupełnienie
lub wprowadzenie do tematu.
KRÓTKO
jako kluczowe w literaturze klimatologicznej – np. w raporcie Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu
(IPCC 2007)5. Oparcie gry na modelu naukowym oraz
34
Symulując przyszłość | Marcin Zaród | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Ryc. 5. Analiza efektów zalesiania (BBC Climate Challenge)
Climate Research Unit) śledztwo rządowe i procedura weryfikacji naukowej pokazały, że zarzuty
były nieuzasadnione i rozdmuchane przez prasę.
Samodzielne odtworzenie modeli klimatycznych jest najczęściej niemożliwe (większość z nas
nie ma w domu superkomputerów i wieloosobowych zespołów badawczych), dlatego najlepsze, co
pozostaje nauczycielowi, to śledzenie literatury naukowej (choćby abstraktów i prac przeglądowych).
Nauczyciel przedmiotów przyrodniczych jest często
pierwszą instancją rozstrzygającą dylematy naukowe uczniów. Z tego powodu konieczne jest trzymanie się źródeł naukowych, nawet jeśli oznacza to
większą pracę intelektualną.
■
samouczki – czyli specjalne tryby przeznaczone dla początkujących.
Wszystkie trzy gry mają charakter strategiczny. Nie
ma ograniczeń czasowych w podejmowaniu decyzji,
a logiczne myślenie odgrywa zdecydowanie ważniejszą
rolę niż spostrzegawczość lub zręczność. Rozgrywka
ma charakter turowy – osoba grająca planuje komplet
swoich ruchów, po czym otrzymuje informację zwrotną
o ich skutkach.
Czas rozgrywki waha się od 20 minut (Electro City)
do ok. 8 godzin (najtrudniejsze scenariusze Fate of the
World). Istnieje możliwość rozegrania wybranej części
scenariusza oraz podzielenia partii na kilka mniejszych
części.
Wszystkie trzy gry są w języku angielskim. W każdej z nich informacje graficzne (wykresy, tabele) przeważają nad tekstem. Język użyty w grach jest stosunkowo prosty (na poziomie A2+/B1). Najwięcej problemów
mogą sprawić terminy fachowe związane ze zmianami
klimatycznymi. Ułatwieniem dla nauczyciela może być
polski przekład raportu IPCC omawiający większość
zagadnień związanych ze zmianami klimatu.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
►
SZKOŁA
O atrakcyjności gier w dydaktyce decyduje nie tylko
użyty w nich model naukowy. Najważniejszą zaletą gier
jest możliwości interakcji i sam model rozgrywki. Połączenie rozrywki i nauki (tzw. edutainment) sprawia, że
medium to jest postrzegane inaczej niż literatura, grafika, film.
W każdej z trzech gier rozwój akcji zależy od decyzji
osoby grającej oraz od czynników losowych (np. cykle
słoneczne, powodzie). Każda z nich ma zdefiniowane
kryteria sukcesu i porażki, przy czym może to zależeć
od konkretnego scenariusza. Electro City i BBC Climate Challenge oferują tylko jeden wariant rozgrywki.
W Fate of the World zawarto serię wyzwań o stopniowo
rosnącym poziomie trudności. Wszystkie gry mają też
KRÓTKO
Specyfika rozgrywki
35
Symulując przyszłość | Marcin Zaród | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Propozycja wykorzystania w szkole
PRZYKŁADOWA LEKCJA
Metody: Praca z grą komputerową i tekstem naukowym (analiza raportu IPCC 2007), dyskusja w grupach.
Czas trwania: Dwie jednostki lekcyjne, najlepiej realizowane w minimalnym odstępie czasowym.
Pomoce dydaktyczne: Ideałem byłaby sytuacja „jeden
komputer z grą na jednego ucznia”. Niezbędne minimum to „jeden komputer z grą na grupę”. Bardzo wskazany jest też rzutnik multimedialny.
Wątek tematyczny: Propozycja realizuje treści 15.1
(Efekt cieplarniany od strony fizycznej) i 15.4 (zrównoważony rozwój jedyną alternatywą dla przyszłości
świata). Ze względu na złożoność zagadnień propozycja
łączy się np. z wątkiem 7.4 (modelowanie zjawisk geograficznych), 10.4 (czy energia słoneczna stanie się rozwiązaniem problemów energetycznych na Ziemi?), 23.4
(zasoby wody na Ziemi). Ponieważ podstawa programowa nie daje możliwości swobodnego zestawiania pojedynczych modułów (konieczna jest organizacja w wątki), scenariusz został pomyślany jako fragment wątku
tematycznego nr 15 – Ochrona Przyrody i Środowiska.
Rezultaty nauczania: Rezultatem realizacji scenariusza powinna być znajomość następujących treści nauczania (wymagania szczegółowe 15.1 i 15.6):
1)Uczeń przedstawia mechanizm efektu cieplarnianego i omawia kontrowersje dotyczące wpływu
człowieka na zmiany klimatyczne;
2)
Uczeń określa cele zrównoważonego rozwoju
i przedstawia zasady, którymi powinna kierować
się gospodarka świata.
Gra powinna zostać zainstalowana i uruchomiona
przed lekcją (instalacja zajmuje ok. 20 minut). Wskazana jest instalacja gry z wcześniej ściągniętych i powielonych plików źródłowych (kopiowanie jest dozwolone
jeżeli ma się licencję na wystarczającą liczbę stanowisk).
Ideałem byłyby trzy wydruki stron 5–13 oraz 50–52 raportu IPCC w każdej grupie. Niezbędne minimum to
plik w wersji elektronicznej na każdym komputerze.
SZKOŁA
Zastosowanie: Propozycja jest przeznaczona do lekcji
przyrody na IV etapie edukacyjnym.
NAUKA
Wpływ człowieka na klimat Ziemi
Propozycja scenariusza lekcji
Przydatne mogą być też słowniki angielsko-polskie
i książki dotyczące zmian klimatu (np. Cowie 2009).
Podział na grupy: Grupy liczą od 4 do 6 osób. Liczba
grup powinna wahać się od 4 do 6. Każda z lekcji wymaga
innego podziału na grupy. Ideałem byłoby, gdyby drugi
podział na grupy był zupełnie inny niż za pierwszym razem. Tak, aby w każdej grupie znaleźli się przedstawiciele
różnych grup z lekcji 1. Innymi słowy: na lekcji numer 2
każda z grup powinna mieć w składzie osoby, które pracowały w różnych grupach na lekcji numer 1.
6 Szczegółowe zapisy podstawy programowej można znaleźć na
stronie: http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/Reforma/men
_tom_5.pdf [dostęp 26.08.2013]. Przywoływane wymagania są
zawarte na s. 159–163.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
KRÓTKO
Electro City może stanowić formę wprowadzenia do
tematu dla osób młodszych (ok. 14 lat). Problemy związane z nieznajomością języka może rozwiązać krótki
słowniczek. W grze nie ma zbyt wiele tekstu, obsługa
jest prosta, a czas rozgrywki niedługi (ryc. 4). Z tego
powodu nadaje się jako nietypowe zadanie domowe
z geografii (podsumowane w formie dyskusji lub tabeli
opisującej zalety i wady różnych elektrowni).
BBC Climate Challenge ma nieco większy poziom
złożoności i dłuższą rozgrywkę (ryc. 5). Ze względu na
nacisk na zrównoważony rozwój i kontekst europejski,
może wspomagać realizację celu kształcenia nr 4 dla
geografii w gimnazjum (Kształtowanie postaw). Niektóre elementy gry mogą być też przydatne jako elementy zajęć związanych z gospodarką Europy (wymaganie
szczegółowe nr. 9 geografia/gimnazjum)6. BBC Climate
Challenge może też być użyta jako prostszy, darmowy
substytut Fate of the World. W takim wypadku sugerowałbym ok. 20 minut rozgrywki i 20 minut dyskusji
w grupach (przykładowe pytania: „Jakie działania były
najskuteczniejsze? Co zrobilibyście inaczej za drugim
razem? Jaki zasób był najbardziej potrzebny?”).
Fate of the World, jako najbardziej złożona z prezentowanych gier, nadaje się raczej do wzbogacenia dydaktyki w szkołach ponadgimnazjalnych. W połączeniu
z materiałem naukowym (raportem IPCC), gra może
stać się elementem niecodziennej lekcji przyrody.
36
Symulując przyszłość | Marcin Zaród | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Podsumowanie dyskusji (20 minut):
Każda z grup prezentuje odpowiedzi na swoje pytania (po 4 minuty na grupę). Odpowiedzi są nanoszone
na tablicę w formie mapy myśli lub grafu, którego centrum stanowią zmiany klimatyczne.
Pytania:
A a) Jakie gazy powodują zmiany klimatu Ziemi?
b)Co się stanie z energetyką wodną w Europie Południowej jeśli klimat dalej się będzie ocieplał?
B
C
D
E
F
a) Opisz w trzech punktach wpływ zmian klimatycznych na gospodarkę wodną
b)Ilu ludzi w Afryce będzie narażonych na brak wody
w związku ze zmianami klimatycznymi?
a) Co to jest wymuszenie radiacyjne?
b)O ile mogą się zmniejszyć plony w nienawadnianych obszarach Afryki jeśli klimat dalej się będzie
ocieplał?
a) Opisz w trzech punktach najważniejsze procesy
słoneczne wpływające na zmianę klimatu Ziemi.
b)Jakie problemy zdrowotne w Azji będą związane
z ociepleniem klimatu?
a) Opisz w trzech punktach wpływ zmian klimatycznych na ekosystemy?
b)Co się stanie z lasami tropikalnymi Ameryki Południowej jeśli klimat dalej będzie się ocieplał?
a) Opisz w trzech punktach wpływ zmian klimatycznych na wybrzeża morskie.
b)Jaki wpływ na wybrzeża Japonii może mieć zmiana klimatu?
Problem do dyskusji:
c) Jesteście zespołem doradzającym Unii Europejskiej. Jakie rozwiązania byście zaproponowali, aby zapobiec deficytowi energii w Europie? Kto byłby Waszym sojusznikiem a kto by się Wam przeciwstawiał?
c) Jesteście zespołem doradzającym prezydentowi Nigerii (tropikalne
państwo Afrykańskie). W jaki sposób uchronilibyście ludność Nigerii
przed zmianami klimatycznymi. Kto byłby Waszym sojusznikiem
a kto by się Wam przeciwstawiał?
c) Jesteście zespołem doradzającym prezydentowi RPA. W jaki sposób
dopasowalibyście rolnictwo do zmian klimatycznych? Kto byłby
Waszym sojusznikiem a kto by się Wam przeciwstawiał?
c) Jesteście zespołem ONZ doradzającym władzom Chin. Jakie główne
problemy zdrowotne będą stały przed Chinami? Co można zrobić,
aby je zminimalizować?
c) Jesteście zespołem ONZ doradzającym władzom Brazylii. Jakie będą
skutki wycinania lasów tropikalnych? Co byście doradzili władzom
Brazylii, aby uratować Amazonię przed zmianami klimatu? Kto byłby
Waszym sojusznikiem a kto by się Wam przeciwstawiał?
c) Jesteście zespołem ONZ doradzającym władzom Japonii. W jaki
sposób można zwiększyć bezpieczeństwo wybrzeży?
Tabela 2. Zadania do pracy w grupach na pierwszej lekcji
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
Praca w grupach (20 minut):
Każda z grup ma zadanie znaleźć odpowiedzi na
poniższe pytania i wypracować rozwiązanie podanego
problemu. Odpowiedzi na pytania a i b znajdują się na
stronach 5–13 raportu IPCC (głównie s. 15). Pytania
te mają na celu rozwój wiedzy uczniów (da się na nie
jednoznacznie odpowiedzieć). Potencjalne odpowiedzi
na zadania c pokazują strony 50–52. Pytanie c ma charakter otwarty, możliwych jest kilka prawdopodobnych
odpowiedzi. Celem pytania c jest pobudzenie dyskusji.
Grupa
KRÓTKO
Wprowadzenie (ok. 5 minut):
Czynności administracyjne. Określenie celu lekcji
(Przykładowa wypowiedź nauczyciela: „Celem następnych dwóch lekcji jest rozwikłanie zagadki zmian klimatu Zobaczymy, czy uda nam się uratować Ziemię”).
Podział na grupy.
NAUKA
Przebieg lekcji 1
I
II
Wprowadzenie (ok. 15 minut):
Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji.
Ponowny podział na grupy. Prezentacja podstaw obsługi gry komputerowej Fate of the World na ekranie (Nie
ma tu powodu do obaw: dzieci zazwyczaj uczą się obsługi gier komputerowych dużo szybciej niż czegokolwiek
innego)7.
Praca w grupach (ok. 30 minut, najlepiej do 40 minut):
Ideałem byłoby, gdyby każdy miał egzemplarz gry.
Minimum stanowi sytuacja: jeden egzemplarz / grupę.
Jeśli nauczyciel obawia się, że gra będzie zbyt skomplikowana, może wybrać grupkę od czterech do sześciu
pomocników, którzy nauczą się jej obsługi przed lekcją.
Pomocnicy nie będą przydzieleni do grup, ich zadaniem
będzie chodzenie po sali i pomaganie kolegom. Sugeruję rozegrać scenariusz Fuel Crisis – ma średni poziom
trudności, ale pokazuje zmiany w skali globalnej.
Tabelę 3 proponuję wydrukować i rozdać poszczególnym grupom [wersje do druku w załączniku tego
numeru – red.]. Podsumowaniem problemów będzie
zadanie domowe.
Podsumowanie (w formie pracy domowej):
Uzupełnij tabelę 4 (wiersz nr 1 to przykład).
7 Pomocne w nauce gry mogą być filmy na Youtube. Np. http://
www.youtube.com/watch?v=p3Re380SGKg
III
IV
V
Fundamentem Waszych działań są pracownicy (opcja ich
rekrutacji jest w prawym górny rogu ekranu). Po jej kliknięciu
otworzy się mapa – należy nacisnąć plus przy wybranym
przez Was regionie i potwierdzić przyciskiem recruit. Uwaga:
rekrutacja kosztuje a musicie sobie zostawić fundusze na
działanie (najlepiej ok. 60% gotów dostępnej na początku –
patrz w lewym górnym roku ekranu). Do ekranu głównego
wracacie klikając ikonkę Ziemi w lewym górnym rogu.
Jeśli udało się zrekrutować agentów, na mapie w lewym
górnym roku będą dostępne regiony. Po kliknięciu w nie będziecie mogli realizować różne programy. Możecie realizować
tyle programów ilu macie agentów w danym regionie. Różne
programy są oznaczone kołami w różnych kolorach.
Dane statystyczne znajdziecie pod ikoną kółka w prawym
górnym rogu.
VI
Jeśli już zdecydujecie się na działania, naciśnijcie przycisk
końca tury w lewym dolnym rogu. Zobaczycie rezultaty Waszych działań – może się okazać, że stracicie wpływ w jakiś
regionach albo zyskacie dodatkowe poparcie. W trakcie rozgrywki notujcie zagrania, które miały najlepszy efekt w Waszych próbach.
Problem do dyskusji:
Jakie projekty (symbol tęczowy w grze) były najskuteczniejsze
w wybranych przez Was regionach?
Jakie działania związane z ochroną środowiska (symbol zielony)
były najskuteczniejsze w wybranych przez Was regionach?
Jakie działania związane z rozwojem techniki (symbol niebieski) były najskuteczniejsze w wybranych przez Was regionach?
Jakie działania związane z gospodarką zasobami naturalnymi
(symbol żółty) były najskuteczniejsze w wybranych przez Was
regionach?
Jakie działania związane działaniami społecznymi (symbol
czerwony) były najskuteczniejsze w wybranych przez Was
regionach?
Jakie działania związane działaniami politycznymi (symbol
czarny) były najskuteczniejsze w wybranych przez Was regionach?
Powodzenia!
Tabela 3. Zadania do pracy w grupach na drugiej lekcji
Tabela 4. Zadanie domowe
Wypisz w poniższej tabeli
cztery działania, które były
najskuteczniejsze w Waszej
rozgrywce?
Działanie
(Przykład) Rozwój odnawialnych
źródeł energii
Kto wykonuje?
Naukowcy i inżynierowie
Skutek?
Mniejsza emisja gazów cieplarnianych z paliw kopalnych
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
KRÓTKO
Przebieg lekcji 2
Wprowadzenie (wspólne dla wszystkich)
Wcielacie się w rolę przywódcy specjalnego departamentu
ONZ. Waszym zadaniem jest łagodzenie skutków zmian klimatu.
SZKOŁA
Grupa
NAUKA
37
Symulując przyszłość | Marcin Zaród | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Symulując przyszłość | Marcin Zaród | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
38
Ryc. 6. „Porównanie
obserwowanych zmian temperatury
przypowierzchniowej w skali
kontynentalnej i globalnej modeli
klimatu obejmujących albo naturalne
przyczyny zmian, albo zarówno
naturalne jak i antropogeniczne
wymuszenia”.
KRÓTKO
SZKOŁA
NAUKA
Źródło podpisu i ilustracji: IPCC 2007
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
39
Symulując przyszłość | Marcin Zaród | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Simulating the future. Computer games
in climate change education
Marcin Zaród
The paper presents use of computer games for enhancing
the didactics of a science education. Subjects of the analysis are: Electro City, BBC Climate Challenge and Fate of
the World. Scientific models used in those games are also
discussed and evaluated. Paper also proposes high-school
lesson scenario based on those new tools. The article also
presents baseline knowledge on climate changes.
Key words: science education, computer games, climate changes, IPCC, sustainable development, climatology
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
Wybrane gry komputerowe stanowią przykład tego,
jak popularyzacja nauki łączy się z nowymi formami
kultury. Poziom złożoności problemów pokazanych
w Fate of the World wykracza poza horyzont jednej
dziedziny. Korzystanie z gier edukacyjnych (w szczególności z gier zaangażowanych) może być istotną formą wzbogacenia dydaktyki o nowe treści.
Użycie gier komputerowych w edukacji przyrodniczej jest stosunkowo trudne. Oprócz bariery sprzętowej
(wystarczająca liczba komputerów i oprogramowania),
trzeba też poradzić sobie z problemami językowymi
i organizacyjnymi. Powyższa propozycja użycia gier
komputerowych w edukacji przyrodniczej leży z pewnością poza zasięgiem możliwości wielu polskich szkół
i nauczycieli, również ze względu na złożoność problemu i tekstu źródłowego.
Mając świadomość tych zastrzeżeń i ograniczeń,
uważam raport IPCC za dobry miernik kompetencji
intelektualnych uczniów. Kto będzie umiał pracować
z tym dokumentem, ten prawdopodobnie poradzi sobie
też z wyszukiwaniem i analizą informacji naukowych
w innych źródłach. Z podobnych powodów proponuję
grę Fate of the World jako pomoc dydaktyczną – kto
świadomie ukończy chociaż jeden scenariusz, ten będzie rozumiał, jak czynniki naukowe splatają się z uwarunkowaniami politycznymi i społecznymi. Zestawienie tych dwóch narzędzi dydaktycznych daje najlepszą
znaną mi odpowiedź na wybrane założenia podstawy
programowej.
Być może nie wszyscy polscy uczniowie i nauczyciele są w tej chwili zdolni do realizacji powyższego scenariusza. Wiem jednak, że warto pracować nad tym, aby
pewnego dnia ta propozycja stała się codzienną praktyką.
Allen MR, Piani C, Sanderson B, Giorgi F, Frame DJ, Christensen
C (2007). Regional Probabilistic Climate Forecasts from a Multithousand, Multimodel Ensemble of Simulations. Journal of Geophysical Research. 112:2156-2002.
Anderegg WRL, Prall JW, Harold J, Schneider SH (2010). Expert
credibility in climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences. 27:12107-12109.
Cowie J (2009) Zmiany klimatyczne. Przyczyny, przebieg i skutki dla
człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Goosse H., Barriat PY, Lefebvre W, Loutre MF and Zunz V, (20082013). Introduction to climate dynamics and climate modeling.
http://www.climate.be/textbook [dostęp 12.08.2013, podręcznik
jest ciągle aktualizowany].
IPCC (2007). Zmiana klimatu 2007: Raport Syntetyczny. Wkład grup
roboczych I, II i III do Czwartego Raportu Oceniającego Międzynarodowego Zespołu d/s Zmian Klimatu. Red. Pachauri RK, Resininger AJ Warszawa: IOŚ.
Kalinowski P, Łysoń P, Radkowski S, Wawrzyniak K (2009). Uczestnictwo ludności w kulturze. Warszawa: GUS.
Liu M, Rosenblum JA, Horton L, Kang J (2013). Using a Ludic Simulation to Make Learning of Middle School Space Science Fun. The
International Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations 5:1-31.
Marcott S, Shakun J, Clark PU, Mix AC (2013). A Reconstruction of
Regional and Global Temperature for the Past 11,300 Years. Science 339:1198-1202.
McGonigal J (2011). Reality Is Broken: Why Games Make Us Better
and How They Can Change the World. New York:Penguin Books.
Oreskes N, Conway NM (2010). Merchants of doubt : how a handful of
scientists obscured the truth on issues from tobacco smoke to global
warming. New York: Bloomsbury Press.
Siuda P, Stunża G (2012). Dzieci Sieci. Kompetencje komunikacyjne
najmłodszych. Gdańsk:Instytut Kultury Miejskiej http://www.
dzieci-sieci.pl/raport_IKM_dzieci_sieci.pdf [dostęp 12.08.2013]
Surdyk A (2008). Edukacyjna funkcja gier w dobie „cywilizacji zabawy”. Homo Comunicativus 3: 27-46.
Sysło MM (1996). Technologia informacyjna w edukacji. Wrocław.
Dostępny na: http://www.snti.pl/snti/files/ti_w_edukacji.pdf
Dostęp: 3.08.2013.
Sysło MM (2012). Homo Informaticus. Warszawa: Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.
Wójtowicz M (2010). Informatyczne przygotowanie przyszłego nauczyciela matematyki. Edukacja, Technika, Informatyka
2/2010:85-90.
SZKOŁA
Literatura
KRÓTKO
Od Autora
Wskaźniki lingwistyczne zrównoważonego rozwoju w Podstawie programowej | Małgorzata Marjampolska, Eliza Rybska | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, czy
i w jaki sposób zrównoważony rozwój (ZR) jest uwzględniony w obowiązującej w Polsce podstawie programowej.
W pracy dokonano analizy jakościowej i ilościowej omawianego dokumentu, biorąc pod uwagę obecność zagadnień
związanych ze ZR na różnych etapach edukacji (edukacja
wczesnoszkolna, szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła
ponadgimnazjalna) i na różnych przedmiotach nauczanych w szkole. Lista wskaźników lingwistycznych została
skonstruowana tak, aby przeanalizować dokument pod
względem występowania wskaźników bezpośrednich i pośrednich ZR. Wskaźniki te zostały opracowane na podstawie Strategii Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ i doświadczeń
różnych autorów. Wnioski z tego badania mogą posłużyć
dalszym rozważaniom na temat uwzględniania zagadnień
związanych ze ZR w pełnym jego wymiarze nie tylko w dokumentach regulujących polską oświatę, ale – co ważniejsze
– w rzeczywistości szkolnej.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, edukacja dla zrównoważonego rozwoju, podstawa programowa kształcenia ogólnego
otrzymano: 26.07.2013; przyjęto: 11.08.2013; opublikowano: 13.09.2013
mgr Małgorzata Marjampolska: Wydziałowa Pracownia
Dydaktyki Biologii i Przyrody, Wydział Biologii, Uniwersytet
im. A. Mickiewicza w Poznaniu, [email protected]
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
Streszczenie:
Definicja
zrównoważonego
rozwoju nie jest ujęta w sztywne
ramy, jest otwarta, wciąż ewoluuje i zmienia się. Na przestrzeni lat
pojawiło się wiele definicji czy interpretacji tego pojęcia. Wszystkie
były próbą przedstawienia tego
terminu w sposób zrozumiały dla
ogółu społeczeństwa i miały mniejszy lub większy wpływ na formułowanie dokumentów urzędowych
(Bernaciak, 2009). W obszernej
literaturze przedmiotu spotkać
można takie terminy jak rozwój
zrównoważony, trwały, ciągły, stabilny, samopodtrzymujący się, harmonijny, ekopolityka czy ekorozwój
(Łabno, 2010; Bernaciak, 2009).
W art. 3 pkt 50 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62,
poz. 627) rozwój zrównoważony
zdefiniowany został jako: „rozwój
społeczno-gospodarczy, w któ- Ryc. 1. Wymiary zrównoważonego rozwoju
rym następuje proces integrowa- źródło: Stolenberg 2007
nia działań politycznych, gospospołeczności lub obywateli zarówno współczesnego podarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi
kolenia, jak i przyszłych pokoleń”. Definicja ta jest rozprzyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów
budowana, jako że sama idea zrównoważonego rozwoju
przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości
odnosi się do wielu aspektów i wymiarów działalności
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych
ludzkiej, łącząc kwestie zarówno ekologiczne, ekonomiczne oraz społeczne, jak i kulturowe (Jurczak, 2011).
Interesujące podejście do wielowymiarowości pojęcia
dr Eliza Rybska: Wydziałowa Pracownia Dydaktyki Biolozrównoważonego rozwoju zaprezentowała Ute Stolengii i Przyrody, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, [email protected]
berg (2007) (ryc. 1).
SZKOŁA
Małgorzata Marjampolska, Eliza Rybska
Wstęp
KRÓTKO
Wskaźniki lingwistyczne
zrównoważonego rozwoju
w Podstawie programowej
40
Cel pracy
Celem niniejszej pracy jest jakościowa i ilościowa analiza treści Podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach
podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych z dnia
23 grudnia 2008 r. (ponownie ogłoszona 27 sierpnia
2012 r.) w celu sprawdzenia, czy dokument ten zawiera
odniesienia do ZR. Jeśli tak, to na jakich przedmiotach
i etapach edukacyjnych oraz dla jakiego przedmiotu
przewidziana jest największa różnorodność zagadnień
dotyczących zrównoważonego rozwoju.
Postawiono następujące hipotezy:
W Podstawie programowej pojęcie zrównoważonego
rozwoju występuje we wszystkich jego czterech aspektach.
Najwięcej zagadnień ZR (różne wskaźniki lingwistyczne)
poruszają takie przedmioty, jak: przyroda, biologia, geografia i wiedza o społeczeństwie.
Materiały i metody
Materiałem, na którym dokonano analizy treści, jest
nowa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych określona rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U.
z 2009, Nr 4, poz. 17, uchylone) i następnie z dnia
27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977), zwana dalej w skrócie Podstawą programową. Aby zbadać, czy porusza ona
zagadnienia zrównoważonego rozwoju, przeprowadzono „wewnętrzną analizę treści” (Łobocki, 2009), mającą na celu dokładne poznanie treści dokumentu pod
względem postawionego problemu. Podstawą analizy
były wynotowane z tekstu dokumentu wskaźniki lingwistyczne, czyli „słowa-klucze”, które określają różne
aspekty zrównoważonego rozwoju. Ich obecność w tekście świadczy o pojawianiu się w treści Podstawy programowej zagadnień zrównoważonego rozwoju.
Wskaźniki lingwistyczne określono opierając się na
definicjach zrównoważonego rozwoju skonstruowanych na podstawie literatury. Stworzono dzięki temu
listę wskaźników lingwistycznych zrównoważonego
rozwoju zaprezentowaną szczegółowo w tabeli 1. W liście wskaźników lingwistycznych zrównoważonego
rozwoju wyróżniono wskaźniki bezpośrednie, gdy idea
została bezpośrednio nazwana, i wskaźniki pośrednie,
gdy pojawiły się elementy nawiązujące kontekstem do
definicji danego pojęcia. Podobną metodę z zastosowaniem wskaźników lingwistycznych przedstawiła Berlińska i wsp. (2010).
Wyróżniono 33 kategorii wskaźników lingwistycznych zrównoważonego rozwoju. Dwa spośród nich zaliczono do wskaźników bezpośrednich. Są to: Zrównoważony rozwój, jako bezpośrednio nazwana idea, oraz
System/relacje człowiek – przyroda – gospodarka, jako
skrócone przedstawienie głównego założenia zrównoważonego rozwoju. Pozostałe 31 wskaźników uznano
za pośrednie, jako elementy nawiązujące kontekstem
do definicji zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki pośrednie podzielono ponadto na 4 grupy, odpowiadające 4 aspektom zagadnienia zrównoważonego rozwoju:
ekologicznemu, ekonomicznemu, społecznemu i kulturowemu.
Listę wskaźników lingwistycznych zrównoważonego rozwoju poddano „analizie ilościowej” (Łobocki,
2009) w celu sprawdzenia, na jakich przedmiotach, według Podstawy programowej, zagadnienia te powinny
być poruszane oraz który przedmiot i na jakim etapie
edukacyjnym ma najwięcej wskaźników lingwistycznych.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
ważniejsze z nich to „Narodowa strategia edukacji ekologicznej” oraz „Polityka ekologiczna państwa”.
SZKOŁA
W realizacji idei ZR nie chodzi wyłącznie o przestrzeganie przepisów prawa. Podstawowym warunkiem
jest zmiana świadomości (konsumenckiej, społecznej,
kulturowej, ekologicznej) każdego człowieka, ponieważ
konieczne jest wspólne działanie w tym kierunku (Berlińska i wsp., 2010). Wśród wielu sposobów i form wdrażania idei ZR szczególną rolę odgrywa edukacja. Jest
ona również jednym z podstawowych praw człowieka
(Domka, 1996). Obecnie w Polsce każdy obywatel jest
objęty obowiązkiem edukacyjnym od 5. do 18. roku życia (ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, art. 15).
Jest to najważniejszy okres dla kształtowania świadomości, systemu wartości, postaw i światopoglądu człowieka. Przekazane w tym czasie wzorce postępowania
stają się często modelem na całe życie (Berlińska i wsp.,
2010). Edukacja jest jednym z kluczowych czynników
zmian w rozwoju, zachowaniu i jakości życia człowieka, dlatego jest warunkiem wstępnym osiągnięcia
zrównoważonego rozwoju oraz istotnym narzędziem
właściwego zarządzania, podejmowania uzasadnionych decyzji oraz promowania demokracji (Strategia
Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, 2005). Przełomowym momentem w realizacji idei edukacji na rzecz
zrównoważonego rozwoju było ogłoszenie w 2002 r.
przez zgromadzenie ogólne ONZ Dekady Edukacji dla
Zrównoważonego Rozwoju na lata 2005–2014 (Hłobił,
2010; Lozano Garcia i wsp., 2006). Głównym celem,
który przyświecał inicjatorom tego przedsięwzięcia, jest
wspieranie przez edukację dążeń promujących rozwój
zrównoważony we wszystkich aspektach – przyrodniczym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym
(Little i Green, 2009). W odpowiedzi na pojawiające się
wymagania międzynarodowe względem wdrażania idei
ZR opracowano szereg dokumentów regulujących na
polskim gruncie możliwości realizacji tej idei, również
odnoszące się do edukacyjnych powinności. Dwa naj-
41
KRÓTKO
Wskaźniki lingwistyczne zrównoważonego rozwoju w Podstawie programowej | Małgorzata Marjampolska, Eliza Rybska | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Wskaźniki lingwistyczne zrównoważonego rozwoju w Podstawie programowej | Małgorzata Marjampolska, Eliza Rybska | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Zagadnienia ZR w Podstawie programowej w układzie przedmiotowym
Zrównoważony rozwój został zapisany w treści kilku przedmiotów opisanych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego. Na I etapie nauczania (edukacja
wczesnoszkolna) zagadnienia zrównoważonego rozwoju wymienione są w analizowanym dokumencie w ramach etyki, edukacji przyrodniczej oraz edukacji społecznej. Na II etapie edukacyjnym (szkoła podstawowa
– klasy IV–VI) zagadnienia zrównoważonego rozwoju
poruszane są na 4 z 12 nauczanych przedmiotów (33%).
Są to: historia i społeczeństwo, etyka, przyroda oraz za-
miotów (36%). Są to: język polski, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia. Wśród
przedmiotów uzupełniających IV etapu edukacyjnego
zagadnienia zrównoważonego rozwoju pojawiają się na
2 z 4 przedmiotów (50%): historia i społeczeństwo oraz
przyroda.
Analiza wskaźników lingwistycznych
zrównoważonego rozwoju
Jakościowej analizy treści Podstawy programowej
dokonano wynotowując z tekstu wskaźniki lingwistyczne zrównoważonego rozwoju (tabela 1). W tabeli 1
zaznaczono również przedmioty oraz etapy edukacyjne
tych przedmiotów, na których, według Podstawy programowej, dany wskaźnik lingwistyczny występuje.
SZKOŁA
Analiza Podstawy programowej
jęcia techniczne. W szkole gimnazjalnej, czyli na III etapie edukacyjnym, treści zamieszczone w analizowanym
dokumencie są nieco bogatsze w te zagadnienia. Tematyka rozwoju zrównoważonego pojawia się na 7 z 17
nauczanych przedmiotów (41%). Są to: język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, etyka, biologia, chemia
i geografia. Zapis treści IV etapu edukacyjnego w największym stopniu obfituje w nauczanie dla ZR. Podzielony jest na 3 obszary: zakres podstawowy, zakres rozszerzony oraz przedmioty uzupełniające. W zakresie
podstawowym zagadnienia zrównoważonego rozwoju
poruszane są na 8 z 16 przedmiotów (50%): język polski,
język obcy, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, etyka, biologia, chemia, geografia. W zakresie rozszerzonym IV etapu edukacyjnego pojęcia
zrównoważonego rozwoju pojawiają się na 5 z 14 przed-
SZKOŁA
Wyniki
42
Tabela 1. Lista wskaźników lingwistycznych zrównoważonego rozwoju w Podstawie programowej
Na podstawie: Berlińska i wsp. 2010 – zmodyfikowane
Legenda:
„I, II, III, IV” – oznaczenia etapów edukacyjnych, na których w danym przedmiocie występuje określony wskaźnik;
„p” – zakres podstawowy przedmiotu;
KRÓTKO
„r” – zakres rozszerzony przedmiotu;
„u” – zakres uzupełniający
ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY, typ wskaźnika: bezpośredni
L.p.
NAZWA WSKAŹNIKA
KONTEKST POZWALAJĄCY ZAKWALIFIKOWAĆ WYRAŻENIE JAKO WSKAŹNIK ZR
1.
Zrównoważony rozwój
2.
System/relacje człowiek – przyroda – gospodarka
Zrównoważony rozwój – taki rozwój społeczno-gospodarczy, który równoważy potrzeby społeczno-ekonomiczne z potrzebą ochrony środowiska także z myślą o przyszłych pokoleniach, aby mogły zaspokajać swoje
potrzeby przynajmniej w takim stopniu jak my teraz; rozwój ekonomiczny, ekologiczny, społeczny i kulturowy;
podwyższanie jakości życia ludzi na świecie, wzrost gospodarczy nie może odbywać się kosztem maksymalizacji w sposobie korzystania z zasobów naturalnych
Skrócona definicja: zrównoważenie potrzeb społecznych, ekonomicznych i środowiskowych
PRZEDMIOTY W KTÓRYCH
WYSTĘPUJE WSKAŹNIK
Etyka (IV)
Przyroda (IVu)
Biologia (IVr)
Geografia (IVp,r)
Geografia (III, IVr)
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
Wskaźniki lingwistyczne zrównoważonego rozwoju w Podstawie programowej | Małgorzata Marjampolska, Eliza Rybska | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
43
ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY, typ wskaźnika: pośredni
ASPEKT EKOLOGICZNY
Ekologia, równowaga ekologiczna,
Wiedza w zakresie ekologii konieczna do efektywnych sposobów ochrony
elementów środowiska naturalnego
5.
Stan środowiska/ środowiska przyrodniczego/ środowiska naturalnego problemy środowiska/ biologiczne/
środowiskowe, warunki środowiska przyrodniczego;
uwarunkowania przyrodnicze,
czynniki przyrodnicze
Stan środowiska naturalnego i jego problemy
6.
7.
8.
9.
Ochrona środowiska/ środowiska naturalnego/ przyrody, działania na rzecz ochrony przyrody, ochrona i restytucja środowiska geograficznego, działania sprzyjające
środowisku przyrodniczemu
Ochrona zagrożonych gatunków/ gatunków ginących/
ekosystemów/ gleby/ powietrza; formy ochrony przyrody, ochrona bierna/ czynna/ gatunkowa, obszar chroniony; zachowanie naturalnych elementów środowiska,
zachowanie wybranych gatunków i ekosystemów
Problemy biologiczne/ środowiskowe; klęski ekologiczne, efekt cieplarniany, zmiany klimatyczne, globalne
ocieplenie klimatu, dziura ozonowa, kwaśne opady,
niedobór/ nadmiar wody, nieodwracalne zmiany w środowisku naturalnym
Zagrożenia dla środowiska naturalnego/ przyrodniczego, zagrożenia ze strony człowieka, zagrożenia przyrody/ gatunków rodzimych/ różnorodności biologicznej
Ograniczanie presji cywilizacyjnej na środowisko oraz poprawa jego stanu poprzez ekologizację procesów
gospodarczych i wprowadzanie systemów ochrony środowiska, co prowadzi do osiągnięcia postępu cywilizacyjnego i ekonomicznego z udziałem wszystkich grup społecznych i wielu pokoleń ludzi
Ochrona poszczególnych elementów środowiska naturalnego, formy ochrony przyrody
Zachowanie naturalnych elementów środowiska naturalnego w stanie niezmienionym przez działalność
człowieka
Przyroda (II)
Biologia (III)
Chemia (IVp)
Geografia (III, IVp,r)
Edukacja wczesnoszkolna w zakresie etyki (I)
Edukacja wczesnoszkolna w zakresie edukacji przyrodniczej (I)
Język obcy nowożytny (III, IVp,r)
Wiedza o społeczeństwie (IVr)
Przyroda (II, IVu)
Biologia (IVp,r)
Chemia (IVp)
Geografia (III,IVp,r)
Przyroda (IVu)
Biologia (IVp,r)
Chemia (III, IVp)
Geografia (IVr)
Skutki złego gospodarowania środowiskiem naturalnym i jego zasobami
Przyroda (IVu)
Biologia (III)
Chemia (III)
Geografia (IVr)
Zagrożenia dla środowiska naturalnego, którym trzeba zapobiegać
Edukacja wczesnoszkolna w zakresie edukacji przyrodniczej (I)
Język obcy nowożytny (III, IVp,r)
Biologia (IVp,r)
Geografia (IVp)
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
4.
SZKOŁA
Poszczególne elementy środowiska naturalnego, o które należy dbać, szanować je i chronić przed zniszczeniem/ wytępieniem
Edukacja wczesnoszkolna w zakresie edukacji przyrodniczej (I)
Język obcy nowożytny (III, IVp,r)
Przyroda (II, IVu)
Biologia (IVp,r)
Chemia (III)
Geografia (III, IVr)
Wiedza o społeczeństwie (IVr)
Geografia (IVp)
KRÓTKO
3.
Środowisko, środowisko przyrodnicze/naturalne, świat
przyrody/ roślin/ zwierząt, rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, woda, zasoby wodne, powietrze, dobra przyrody/ środowiska, różnorodność biologiczna/ genetyczna,
ekosystem, organizmy żywe
Wskaźniki lingwistyczne zrównoważonego rozwoju w Podstawie programowej | Małgorzata Marjampolska, Eliza Rybska | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
16.
Troska o dobro wspólne, odpowiedzialność
ZASADA SAMOPODTRZYMANIA: wykorzystywanie odnawialnych zasobów środowiska w zakresie nienaruszającym rezerw odtworzeniowych; szukanie alternatywnych źródeł energii (aby ograniczyć zużycie zasobów
nieodnawialnych); racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi
Przyroda (IVu)
Chemia (IVp)
Geografia (III)
Likwidacja/ unieszkodliwianie/ zmniejszanie zanieczyszczeń środowiska
Przyroda (IVu)
Geografia (IVr)
Ograniczanie presji cywilizacyjnej na środowisko oraz poprawa jego stanu poprzez ekologizację
procesów gospodarczych i wprowadzanie systemów ochrony środowiska, co prowadzi do osiągnięcia postępu cywilizacyjnego i ekonomicznego z udziałem wszystkich grup społecznych i wielu pokoleń ludzi
Historia i społeczeństwo (II)
Historia (III)
Wpływ techniki i rozwoju cywilizacji na środowisko naturalne i jego negatywne skutki
Historia (III)
Ograniczanie presji cywilizacyjnej na środowisko oraz poprawa jego stanu poprzez ekologizację procesów
gospodarczych i wprowadzanie systemów ochrony środowiska, co prowadzi do osiągnięcia postępu cywilizacyjnego i ekonomicznego z udziałem wszystkich grup społecznych i wielu pokoleń ludzi
Wiedza o społeczeństwie (IVr)
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
Edukacja wczesnoszkolna w zakresie edukacji przyrodniczej (I)
Wiedza o społeczeństwie (III)
Przyroda (IVu)
Biologia (III)
Chemia (III)
Geografia (III, IVp,r)
SZKOŁA
Działania niszczące przyrodę, zagrażające środowisku naturalnemu, którym trzeba zapobiegać lub ograniczać
Edukacja wczesnoszkolna w zakresie edukacji przyrodniczej (I)
Wiedza o społeczeństwie (III)
Przyroda (II, IVu)
Biologia (IVr)
Chemia (III, IVp)
Geografia (III, IVp,r)
KRÓTKO
Wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód,
wyrzucanie odpadów, spalanie śmieci, zaśmiecanie
lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo, zanieczyszczenie
najbliższego otoczenia/ powietrza/ gleby/ wody, gazy
cieplarniane, nawozy sztuczne, chemiczne środki zwalczania szkodników, freony i ich wpływ na środowisko,
eksploatacja, eksploatacja zasobów naturalnych/ zaso10.
bów morskich/ odnawialnych/ nieodnawialnych, nieracjonalne gospodarowanie, nieracjonalne gospodarowanie wodą, introdukcja gatunków obcych, chemiczne
zanieczyszczenie gleb, rodzaje zanieczyszczeń: metale
ciężkie, węglowodory, pestycydy, azotany, degradacja
wód/ gleb, wylesianie, ingerencja w środowisku przyrodniczym
Zasoby naturalne, dobro wspólne, racjonalne/nieracjonalne gospodarowanie, racjonalne gospodarowanie
zasobami naturalnymi/wodą/zasobami naturalnymi
wody/w środowisku, oszczędzanie wody i energii, dzia11.
łania ograniczające zużycie wody i energii elektrycznej,
racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska, gospodarowanie zasobami leśnymi, zalesianie, eksploatacja
zasobów naturalnych, surowce energetyczne/odnawialne/nieodnawialne, wyczerpywanie się źródeł energii
Źródła energii, alternatywne źródła energii, biopaliwa,
12.
wodór, energia, energia słoneczna/ wodna/jądrowa/
geotermalna,
Utylizacja szkodliwych zanieczyszczeń, unieszkodliwia13.
nie zanieczyszczeń środowiska, biologiczne oczyszczalnie ścieków, restytucja (elementów środowiska)
ASPEKT EKONOMICZNY
Wpływ techniki na środowisko naturalne i życie człowie14.
ka, skutki przewrotu technicznego i postępu cywilizacyjnego dla środowiska naturalnego
Skutki przewrotu technicznego i postępu cywilizacyjne15.
go dla środowiska naturalnego
ASPEKT SPOŁECZNY
44
Wskaźniki lingwistyczne zrównoważonego rozwoju w Podstawie programowej | Małgorzata Marjampolska, Eliza Rybska | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Nędza, nierówności społeczne/ szans życiowych, społeczne wykluczenie, dysproporcja, bezrobocie, ubóstwo,
wojny, głód, nierównomierny rozdział żywności, kryzys
19.
20.
21.
Państwa wysoko/ słabo rozwinięte, państwa bogate/
biedne, regiony bogate i biedne (bogata Północ i biedne
Południe) zróżnicowanie poziomu życia/ gospodarcze,
poziom rozwoju państwa, jakość życia, sytuacja społeczności lokalnej, dysproporcja pomiędzy globalną Północą
a globalnym Południem, sytuacja Polski, Europy i świata/
w państwach globalnego Południa i globalnej Północy
Solidarność, pomoc, działania pomocowe, zasady pomocniczości i solidarności, pomoc humanitarna, pomoc
rozwojowa, pomoc państwa i organizacji pozarządowych
Gospodarka, gospodarka świata, życie gospodarcze/
społeczne, formy gospodarowania, działalność gospodarcza/ społeczna, czynniki społecznoekonomiczne, zagadnienia gospodarcze/ społeczne,
ekonomia, rozwój gospodarczy/ społeczny/ społeczno-gospodarczy, zróżnicowanie gospodarcze, sytuacja
gospodarcza/ społeczna
22.
Polityka, uwarunkowania polityczne, sytuacja polityczna, zjawiska polityczne, życie polityczne, polityka
społeczna
23.
Model konsumpcji, konsumpcyjne społeczeństwo
24.
25.
26.
Globalizacja, procesy globalizacji/ globalizacyjne, ruchy
alterglobalistyczne
Perspektywa globalna, zasięg globalny, rozwiązania
globalne, wymiar globalny, w skali globalnej
Potrzeby człowieka, wolność, niepodległość, ochrona
wolności, równość, równość szans, równe prawa, równoprawne zasady współpracy, sprawiedliwość, tolerancja,
godność człowieka, prawo, prawa kobiet/ dziecka/ do
edukacji/ humanitarne, ochrona praw
Zmiana mentalności ludzi – rezygnacja z konsumpcyjnego stylu życia i globalizacji procesów z myślą o środowisku naturalnym i przyszłych pokoleniach
ZASADA TRWAŁOŚCI:
sprawiedliwy podział szans życiowych, dostępu do środowiska i jego zasobów; pomoc rozwojowa dla państw
słabo rozwiniętych, ponieważ zacofana gospodarka nie sprzyja dbałości o środowisko i myśleniu o przyszłych
pokoleniach
Międzynarodowa współpraca w wyrównywaniu szans życiowych i sytuacji gospodarczej na świecie
Zmiana polityki, sposobu gospodarowania i rozwoju gospodarczego na proekologiczny z myślą o środowisku
i przyszłych pokoleniach
Zmiana mentalności ludzi – rezygnacja z konsumpcyjnego stylu życia i globalizacji procesów z myślą o środowisku naturalnym i przyszłych pokoleniach
Działania lokalne, regionalne i globalne dla Zrównoważonego rozwoju
Poszanowanie potrzeb człowieka, wolności, równości, tolerancji, godności;
poszanowanie praw człowieka
Wiedza o społeczeństwie (III,
IVp,r)
Geografia (IVp,r)
Język polski (IVp,r)
Historia i społeczeństwo (II)
Wiedza o społeczeństwie (III, IVr)
Geografia (IVp)
Język obcy nowożytny (IVr)
Historia i społeczeństwo (IVu)
Wiedza o społeczeństwie (III, IVr)
Podstawy przedsiębiorczości(IV)
Etyka (III)
Przyroda(IVu)
Geografia (III, IVp,r)
Język obcy nowożytny (IVr)
Historia i społeczeństwo (IVu)
Wiedza o społeczeństwie (III, IVr)
Etyka (III)
Geografia (IVp)
Wiedza o społeczeństwie (IVr)
Podstawy przedsiębiorczości (IV)
Geografia (IVp)
Wiedza o społeczeństwie (III, IVr)
Podstawy przedsiębiorczości (IV)
Wiedza o społeczeństwie (IVr)
Geografia (IVp,r)
Edukacja wczesnoszkolna w zakresie edukacji społecznej (I)
Język polski (IVp,r)
Historia i społeczeństwo (II)
Wiedza o społeczeństwie (IVp,r)
Etyka (II)
Geografia (IVr)
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
18.
Język polski (IVp,r)
Historia i społeczeństwo (II)
Geografia (IVr)
Historia i społeczeństwo (II)
Wiedza o społeczeństwie (IVr)
Podstawy przedsiębiorczości(IV)
Geografia (IVp)
SZKOŁA
Problemy świata/człowieka/cywilizacji/ demograficzne/
społeczeństw/ ludzkości/gospodarcze/społeczno-gospodarcze
KRÓTKO
17.
45
Wskaźniki lingwistyczne zrównoważonego rozwoju w Podstawie programowej | Małgorzata Marjampolska, Eliza Rybska | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
46
29.
30.
Rozwiązania regionalne, w skali regionalnej, rozwiązania
lokalne, w skali lokalnej
Integracja europejska, współpraca międzynarodowa,
stosunki międzynarodowe
Współdziałanie ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym, harmonijne współistnienie, relacje człowiek –
środowisko przyrodnicze
Działania lokalne, regionalne i globalne dla Zrównoważonego rozwoju
Geografia (IVp,r)
Międzynarodowa współpraca w wyrównywaniu szans życiowych i sytuacji gospodarczej na świecie
Wiedza o społeczeństwie (III, IVr)
Geografia (IVr)
Ograniczanie presji cywilizacyjnej na środowisko oraz poprawa jego stanu poprzez ekologizację procesów
gospodarczych i wprowadzanie systemów ochrony środowiska, co prowadzi do osiągnięcia postępu cywilizacyjnego i ekonomicznego z udziałem wszystkich grup społecznych i wielu pokoleń ludzi
Etyka (III)
Geografia (IVp)
Edukacja o środowisku naturalnym
i jego ochronie
Edukacja wczesnoszkolna w zakresie edukacji przyrodniczej (I)
Wiedza o społeczeństwie (IVr)
31.
Edukacja przyrodnicza, ruchy ekologiczne
32.
Rozumienie i poszanowanie przyrody, nie niszczy otoczenia, szanuje rośliny, zachowuje ciszę, pomaga zwierzętom, moralne aspekty stosunku człowieka do świata
przyrody
Rozumienie i poszanowanie przyrody
33.
Nie zaśmiecanie, segregowanie śmieci/ odpadów, opakowania ekologiczne, działania ograniczające wytwarzanie odpadów, zagospodarowanie odpadów, zasady
segregowania i możliwości przetwarzania odpadów,
gospodarowanie surowcami wtórnymi
Gospodarowanie odpadami, działania ograniczające wytwarzanie odpadów, możliwość przetwarzania, ponownego wykorzystania
Procentowy udział wskaźników lingwistycznych
zrównoważonego rozwoju w poszczególnych przedmiotach z uwzględnieniem etapu edukacyjnego przedstawiono na rycinie 2.
Największą różnorodność wskaźników lingwistycznych zrównoważonego rozwoju można znaleźć
w przedmiocie geografia: 9 (27%) na III etapie edukacyjnym oraz 16 (48%) na IV etapie w zakresie podstawowym i 17 (52%) na IV etapie w zakresie rozszerzonym. Duża rozmaitość wskaźników występuje
również w opisie przedmiotu wiedza o społeczeństwie:
9 wskaźników (27%) na III etapie edukacyjnym oraz 2
(6%) na IV etapie w zakresie podstawowym i 15 (45%)
na IV etapie w zakresie rozszerzonym. W tekście analizowanego dokumentu dla przyrody występuje 39%
spośród zanotowanych w całej Podstawie programowej
wskaźników lingwistycznych zrównoważonego rozwoju. Przy czym 6 wskaźników (co stanowi 18%) zanotowano w przypadku przyrody realizowanej na II etapie
edukacyjnym zaś 10 (30%) na IV etapie. W przypadku
biologii 4 wskaźniki (12%) zanotowano w treści podstawy programowej dla III etapu edukacyjnego, podobnie
jak w przypadku zakresu podstawowego dla IV etapu
edukacyjnego. W przypadku treści przeznaczonych dla
biologii nauczanej w zakresie rozszerzonym na IV etapie edukacyjnym wynotowano 7 wskaźników ZR, co
Edukacja wczesnoszkolna w zakresie etyki (I)
Etyka (III, IV)
Przyroda (II)
Biologia (IVr)
Edukacja wczesnoszkolna w zakresie edukacji przyrodniczej (I)
Biologia (III)
Chemia (IVp)
Zajęcia techniczne (II)
stanowi 21% spośród wszystkich wyszczególnionych
wskaźników dla całego dokumentu. Znikomy odsetek
(3%) wskaźników lingwistycznych zrównoważonego
rozwoju poruszany jest na zajęciach technicznych –
II etap edukacyjny.
Analizując dane przedstawione na rycinie 2 można zauważyć, że w większości przedmiotów najwięcej
zagadnień zrównoważonego rozwoju (większa różnorodność wskaźników lingwistycznych) poruszana jest
na IV etapie edukacyjnym. Wyjątek stanowią historia i społeczeństwo oraz etyka, a także przedmioty,
w których wskaźniki zrównoważonego rozwoju występują tylko na jednym etapie edukacyjnym – histo-
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
28.
Poszanowanie spuścizny kulturowej i narodowej, tradycji lokalnych i regionalnych społeczeństwa, często
związanych z elementami przyrody
Edukacja wczesnoszkolna w zakresie edukacji społecznej (I)
Historia i społeczeństwo (II, IVu)
Wiedza o społeczeństwie (III, IVr)
Przyroda (II)
Geografia (III, IVp)
KRÓTKO
27.
Tradycja kulturowa/ historyczno-kulturowa, kultura,
dorobek kulturowy, uwarunkowania kulturowe i społeczne, sytuacja kulturowa, zjawiska kulturowe/ społeczne, problemy kultury, środowisko kulturowe regionu,
problemy kultury
SZKOŁA
ASPEKT KULTUROWY
Wskaźniki lingwistyczne zrównoważonego rozwoju w Podstawie programowej | Małgorzata Marjampolska, Eliza Rybska | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Podstawy programowej na poszczególnych przedmiotach. Najwięcej przedmiotów (po 8) porusza aspekty:
społeczny i kulturowy. Aspekt ekologiczny poruszany
jest na sześciu przedmiotach, a aspekt ekonomiczny
na dwóch. Bezpośredni wskaźnik lingwistyczny zrów-
noważonego rozwoju (Zrównoważony rozwój; System/
relacje człowiek – przyroda – gospodarka) występuje na
czterech przedmiotach.
Żaden przedmiot nie porusza wszystkich czterech
aspektów zrównoważonego rozwoju. Trzy aspekty po-
KRÓTKO
SZKOŁA
SZKOŁA
ria (III etap edukacyjny) i zajęcia techniczne (II etap
edukacyjny).
Rycina 3 przedstawia udział zarówno bezpośrednich wskaźników, jak i analizowanych czterech aspektów zrównoważonego rozwoju poruszanych według
47
Ryc. 2. Udział procentowy wskaźników lingwistycznych zrównoważonego rozwoju
w przedmiotach na poszczególnych etapach edukacyjnych
Ryc. 3. Procentowy udział bezpośrednich wskaźników ZR oraz czterech aspektów
wskaźników pośrednich w poszczególnych przedmiotach nauczania
Źródło: oprac. własne
Źródło: oprac. własne
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
Zrównoważony rozwój jest wyzwaniem dla współczesnego społeczeństwa, które powinno być w stanie
zaprojektować takie scenariusze działania, gdzie rozwój
społeczno-gospodarczy odbywa się w zgodzie ze środowiskiem naturalnym (Luppi, 2011). Jest to działanie,
które trzeba podjąć w celu spełnienia fundamentalnego założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju, czyli
„zaspokajania potrzeb obecnego pokolenia bez narażania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia
ich własnych potrzeb” (Arba’at i wsp., 2010). Podstawą
sukcesu zrównoważonego rozwoju jest szeroko pojęta edukacja społeczeństwa (Cieszyńska, 2007), dlatego
powinna być ona ważnym elementem polityki na rzecz
ochrony i zarządzania środowiskiem (Srbinovski i in.,
2010).
Badania Berlińskiej (2010) potwierdzają, że pojęcie
zrównoważonego rozwoju nie jest jeszcze wystarczająco reprezentowane w polskim systemie edukacyjnym.
Według przeprowadzonej przez nią analizy dwóch Podstaw programowych – z 2002 i 2008 r. dla trzech przedmiotów: przyrody, biologii i geografii, kluczowe zagadnienia zrównoważonego rozwoju pojawiają się w obu
dokumentach rzadko, a niektóre, takie jak ekorozwój,
nie występują wcale. Szczególną uwagę zwraca fakt, że
podczas gdy jedne tematy są podkreślane: tożsamość,
tradycja, współdziałanie oraz aktywność społeczna,
inne są omawiane powierzchownie lub pomijane –
najrzadziej pojawiło się hasło: partycypacja (Berlińska
bardziej realizowana w zakresie nauk humanistycznych
(Perilova i Alizade, 2011).
Kluczową rolę w realizacji podstawy programowej,
w tym idei ZR, odgrywają nauczyciele. Z badań przeprowadzonych dla Ośrodka Działań Ekologicznych
„Źródła” (Wychowałek i Świderek, 2011) wynika, że nauczyciele często (31% ankietowanych, którzy odpowiedzieli, że nie uczą o zrównoważonym rozwoju) nie uczą
o zrównoważonym rozwoju ze względu na brak odpowiedniej wiedzy. Wydaje się zatem zasadnym przeprowadzane specjalnych kursów i szkoleń dla nauczycieli
tych przedmiotów, gdzie zagadnienie zrównoważonego rozwoju byłoby objaśnione przez specjalistę, który
mógłby rozwiać wątpliwości i wyprowadzić z błędu. Badanie Varanci Uzuna i Kelesa (2012), przeprowadzone
na 25 studentach specjalności nauczycielskiej, wykazało
istotną statystycznie różnicę między świadomością ekologiczną przed i po zajęciach edukacji ekologicznej odbywającej się podczas obozów letnich. Zajęcia te znacznie podniosły świadomość ekologiczną uczestników
i wpłynęły na ich zachowania środowiskowe.
W badaniach przeprowadzonych przez Cieszyńską
(2007) na studentach – przyszłych nauczycielach okazało się, że 72% z nich po analizie różnych artykułów na
temat ZR wyraziło swój entuzjazm do postulatów idei.
Negatywne opinie 26% studentów były spowodowane
głównie tym, że nie wierzyli w powodzenie tej koncepcji w świecie, w którym „ludzie patrzą na ilość, a nie na
jakość i każdy goni za pieniądzem”. Respondenci często
podkreślali, że działanie w ramach zrównoważonego
rozwoju ma sens tylko wtedy, gdy całe społeczeństwo
zostanie w to zaangażowane, że pociąga to za sobą wychowanie dzieci w duchu zrównoważonego rozwoju, bo
dopiero w ich pokoleniu będzie możliwe osiągnięcie zakładanej równowagi.
Z badań przeprowadzonych dla Ośrodka Działań
Ekologicznych „Źródła” (Wychowałek i Świderek, 2011)
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
Dyskusja
i wsp., 2010). Z przeprowadzonej analizy Podstawy programowej wynika, że nie traktuje się zrównoważonego
rozwoju w sposób holistyczny. Aspekt społeczny jest tu
wyraźnie akcentowany, natomiast aspekt ekonomiczny
oraz bezpośrednie wskaźniki idei ZR są w niedowadze. W obecnie obowiązującej Podstawie programowej z 2008 r. można jednak zauważyć niewielki krok
w kierunku zmian na lepsze. Dokument ten prezentuje
szerszy zakres wskaźników lingwistycznych zrównoważonego rozwoju (więcej wskaźników i częściej się pojawiają) w porównaniu z poprzednią podstawą programową (2002) (Berlińska i wsp., 2010). Niestety w nowej
Podstawie programowej (2008) nie przewidziano, tak
jak to miało miejsce w poprzednim dokumencie, żadnych ścieżek międzyprzedmiotowych, w tym ścieżki
Edukacja ekologiczna, która miała na celu pogłębienie
wiedzy i kształtowanie postaw również w zakresie ZR
(Hłobił, 2010; Ogrodnik i wsp., 2010). Z przeprowadzonej analizy wynika również, że nie we wszystkich
przedmiotach nauczanych w szkole idea ZR znajduje swoje odzwierciedlenie. Brak odniesień do idei ZR
w podstawie programowej można zauważyć w przypadku: plastyki, muzyki, czy matematyki. Stosunkowo
niewiele wskaźników zostało wynotowanych również
w przypadku etyki, co już może budzić pewne obawy.
Najwięcej różnorodnych zagadnień ZR poruszają takie
przedmioty jak: biologia, przyroda, geografia i wiedza
o społeczeństwie. Być może wynika to z faktu połączenia językowego terminu „ekorozwój”, jako synonimu
ZR, z przedmiotami nauk przyrodniczych. Wyniki niektórych badań (Arba’at i wsp., 2010; Srbinovski i wsp.,
2010) ukazują, że świadomość ekologiczna uczniów
kierunków przyrodniczych jest wyższa niż uczniów
kierunków artystycznych czy humanistycznych. Edukacja ekologiczna jest więc określana głównie w kategorii nauk przyrodniczych (Hłobił, 2010), co jest błędnym
podejściem. Powinna być w równym stopniu lub nawet
SZKOŁA
ruszają przedmioty takie jak: historia i społeczeństwo,
wiedza o społeczeństwie, przyroda i geografia. Dwa
aspekty poruszane są na języku obcym, etyce, biologii
i chemii. Pozostałe przedmioty: język polski, historia,
podstawy przedsiębiorczości i zajęcia techniczne poruszają jeden aspekt zrównoważonego rozwoju.
48
KRÓTKO
Wskaźniki lingwistyczne zrównoważonego rozwoju w Podstawie programowej | Małgorzata Marjampolska, Eliza Rybska | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Wnioski
Analizując Podstawę programową, potwierdzono
założoną wcześniej hipotezę, że w dokumencie tym
występują zagadnienia zrównoważonego rozwoju, co
potwierdziła wcześniej też Berlińska i wsp. (2010). Jest
to zgodne z ogólnie przyjętą przez Europejską Komisję
Gospodarczą ONZ w 2005 r. w Wilnie Strategią Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, która miała ułatwić
wprowadzenie i promocję Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (Education for Sustainable Development).
Niemniej jednak idea ZR nie jest przedstawiana kompleksowo. Żaden przedmiot nie porusza wszystkich
czterech aspektów zrównoważonego rozwoju, co zdaje
się potwierdzać szerszy problem istniejący w polskiej
edukacji, jakim jest brak kształcenia holistycznego.
Pewną próbą odpowiedzi na ten problem może być
wprowadzenie na III etapie edukacyjnym prac metodą
projektu. Skuteczność tych działań powinna stać się
przedmiotem dalszych badań. Ponadto idea ZR powinna przenikać wszystkie, albo prawie wszystkie, przedmioty nauczane w szkole zgodnie z wykładanymi na
nich treściami. Tymczasem zagadnienia zrównoważonego rozwoju nie pojawiają się w Podstawie programowej
na wszystkich przedmiotach i są tam obecne w różnym
stopniu. Potwierdzona została również druga hipoteza, zakładająca, że najwięcej różnorodnych zagadnień
ekorozwoju poruszają takie przedmioty jak: biologia,
przyroda, geografia i wiedza o społeczeństwie. Wyniki takie mogą wskazać na potrzebę dokonania zmian
w Podstawie programowej i w programach nauczania,
a może przede wszystkim w świadomości i sposobie
kształcenia nauczycieli.
Nie budzi wątpliwości fakt, że od zaangażowania
nauczycieli we własną pracę zależy w dużym stopniu
sukces ich podopiecznych. Warto zatem w taki sposób
kształcić przyszłych nauczycieli, by chcieli oni w sposób
atrakcyjny zgodnie z wewnętrznym przekonaniem realizować w swojej pracy ideę ZR. W odpowiedzi na te
problemy pojawia się nie tylko potrzeba wprowadzenia
zmian ustawowych, lecz także stworzenia kompleksowego programu edukacji dla zrównoważonego rozwoju,
który powinien być wprowadzony do cyklu kształcenia,
zwłaszcza w programie kształcenia nauczycieli (Perilova i Alizade, 2011; Yasin i Rahman, 2011; Ogrodnik
i wsp., 2010; Cieszyńska, 2007).
SZKOŁA
z otaczającego środowiska jako środka dydaktycznego
czy jako źródła wiedzy. Znaczenie zajęć terenowych
podkreśla m.in. Compiani (1991, za de Barros i wsp.,
2012): „W praktyce teren reprezentuje zarówno miejsce,
z którego pobieramy informację dla budowania teorii,
jak i miejsce, gdzie te teorie są testowane”. Zajęcia takie
są nie tylko bardziej satysfakcjonujące dla uczniów, lecz
przynoszą także pozytywne efekty, poprzez pobudzanie
większej liczby zmysłów niż w sali lekcyjnej, pobudzanie kreatywnego myślenia, pokazanie zjawisk o których
mowa (Hutchinson i Herborn, 2012).
Literatura
Arba’at H., Tajul A.N., Suriati S., The status on the level of environmental awareness in the concept of sustainable development
amongst secondary school students, (2010), [w:] Procedia Social
and Behavioral Sciences 2 (2010) 1276–1280.
Berlińska A., Kozłowska-Rajewicz A., Czapla M., Zrównoważony
rozwój – upowszechnianie zagadnienia w podstawie programowej
kształcenia ogólnego, [w:] Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy, Tuszyńska L. (red.), Wyd. Biologii UW, Warszawa
2010.
Bernaciak A., Ograniczanie antropogenicznych obciążeń środowiska
jako czynnik trwałego i zrównoważonego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
Compiani M. 1991. The relevance of fieldwork in the teaching of Geology in the training of science teachers [po portugalsku] Cadernos do IG/UNICAMP, 1: 2-25.
Cieszyńska A., Kształcenie nauczycieli na rzecz zrównoważonego roz-
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
KRÓTKO
wynika, że większość nauczycieli (92%), którzy wypełnili ankietę, podejmuje w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą tematykę ekologiczną, w tym zrównoważonego
rozwoju. Tak wysoki wynik może częściowo wynikać
z faktu, że większość ankiet została przeprowadzona
wśród nauczycieli podczas szkoleń ODE „Źródła”. Spośród tych, którzy nie podejmują tematyki ekologicznej,
jedynie nieliczni nie są zainteresowani podjęciem jej
w przyszłości.
Osoby, które nie podejmują w pracy z dziećmi
i młodzieżą tematyki ekologicznej, podają najczęściej
następujące powody takiej sytuacji:
• temat ten nie jest uwzględniony w realizowanych
przeze mnie programach nauczania (40%);
• brakuje mi niezbędnej wiedzy do prowadzenia zajęć z tego tematu (31%);
• temat ten świadomie pomijam ze względu na brak
czasu i konieczność realizacji ważniejszych treści
programowych (18%).
Ci sami autorzy podają, że rozwój zrównoważony budzi małe zainteresowanie zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli, choć w szkołach gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych jest to temat często poruszany (wynika tak z podstawy programowej i zawartości
podręczników). Być może zagadnienie zrównoważonego rozwoju jest jak sugerują Wychowałek i Świderek
(2011) oraz Arba’at i współpracownicy (2010) niełatwe
do zrozumienia, a jego podręcznikowe ujęcie jest trudne i nieatrakcyjne dla młodzieży. Pewne zastrzeżenia
może budzić również wybierana metoda nauczania.
Nauczyciele najczęściej stosują w edukacji ekologicznej
metody słowne – wykład lub pogadankę, które są najmniej atrakcyjna dla uczniów, a jednocześnie zdaniem
samych nauczycieli, najmniej skuteczna (Wychowałek
i Świderek, 2011). Coraz mniej natomiast prowadzi się
zajęć w terenie, zwłaszcza na dalszych etapach edukacyjnych. Wyjście poza teren szkoły pozwala korzystać
49
SZKOŁA
Wskaźniki lingwistyczne zrównoważonego rozwoju w Podstawie programowej | Małgorzata Marjampolska, Eliza Rybska | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Wskaźniki lingwistyczne zrównoważonego rozwoju w Podstawie programowej | Małgorzata Marjampolska, Eliza Rybska | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z dnia 23 grudnia 2008 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia
2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz. U. z 2009, Nr 4, poz. 17).
Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju przyjęta na spotkaniu wysokiego szczebla przedstawicieli Ministerstw ds. Środowiska oraz Edukacji; Wilno, 17-18 marca 2005r.
Przez edukację do Zrównoważonego Rozwoju. Narodowa Strategia
Edukacji Ekologicznej. Dokument opracowany w ramach porozumienia zawartego pomiędzy ówczesnym Ministerstwem Edukacji Narodowej a Ministerstwem Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa w 1995 r., zatwierdzony przez sejmową
i senacką komisję ochrony środowiska w 1998 r. z późniejszymi
zmianami. Warszawa 2001.
Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do
roku 2016. Przyjęta uchwałą sejmu RP z dnia 8 maja 2003 r. (M.P.
z 2003 r. Nr 33, poz. 433).
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2001
Nr 62 poz. 627).
Małgorzata Marjampolska, Eliza Rybska
The aim of this article is to discover if or how sustainable development (SD) is present in the current National
Curriculum in Poland. We present the qualitative and
quantitative analysis of core curriculum, taking into account the presence of issues connected with SD on different education levels (early childhood education, primary
school, middle school and high school) and on various
subjects. The list of linguistic indicators was constructed
in order to analyze mentioned document in terms of the
occurrence of SD and its components. The indicators were
created on the basis of UNECE Strategy of Education for
Sustainable Development, literature and authors’ personal knowledge. The conclusions of this study may serve
further consideration on how important sustainable development is and how it is represented not only in Core
Curriculum but also in school reality.
Key words: sustainable development, climatology sustainable
development, education for sustainable development, curriculum framework
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
Domka L., Kryzys środowiska a edukacja dla ekorozwoju, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1996.
Hłobił A., Teoria i praktyka edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2010.
Hutchinson F.P., Herborn P.J., Landscapes for peace: A case study of
active learning about urban environments and the future, (2012),
[w:] Futures 44 (2012) 24–35.
Jurczak A., Zrównoważony rozwój, [w:] ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – DEBIUT NAUKOWY2010, Jemczura T., Kretek H. (red.
naukowa), Racibórz 2011.
Little A.W., Green A., Successful globalization, education and sustainable development, (2009), [w:] International Journal of Educational Development 29 (2009) 166–174.
Lozano Garcia F.J., Kevany K., Huisingh D., Sustainability in higher
education: what is happening?, (2006), [w:] Journal of Cleaner Production 14 (2006) 757-760.
Luppi E., Training to Education for Sustainable Development throughlearning, (2011), [w:] Procedia Social and Behavioral Sciences 15
(2011) 3244–3251.
Łabno G., EKOLOGIA. Słownik encyklopedyczny, Wyd. IBIS, Poznań
2010.
Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych , Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.
Ogrodnik B., Kulik R., Skubała P., Filozofia, psychologia i ekologia
w edukacji dla zrównoważonego rozwoju, Wyd. Śląski Ogród
Botaniczny, Mikołow 2010.
Perilova O., Alizade Y., The role of ecological competence in manager’s
professional education, (2011), [w:] Procedia Social and Behavioral
Sciences 15 (2011) 2293–2298.
Srbinovski M., Erdogan M., Ismaili M., Environmental literacy in the
science education curriculum in Macedonia and Turkey, (2010),
[w:] Procedia Social and Behavioral Sciences 2 (2010) 4528–4532.
Stolenberg U. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju jako lokalne przedsięwzięcie, [w:] Tradycja i innowacja, Region i edukacja
w kontekście zrównoważonego rozwoju, VAS – Verlag für Akademische Schriften, Germany 2007.
Wychowałek K., Świderek G., Kto ma czas na ekologię? – Raport z badania edukacji ekologicznej w edukacji formalnej, analiza i opracowanie raportu, Wydawca: Ośrodek Działań Ekologicznych
„Źródła”, Łódź 2011.
Yasin R. M., Rahman S., Problem Oriented Project Based Learning (POP-
Materiały źródłowe
Linguistic indicators of sustainable development
in the Core Curriculum
SZKOŁA
de Barros J. F., Almeida P. A., Cruz N. 2012. Fieldwork in geology: teachers’ conceptions and practices. „Social and Behavioral Sciences” 47: 829-834.
BL) in Promoting Education for Sustainable Development, (2011), [w:]
Procedia Social and Behavioral Sciences 15 (2011) 289–293.
KRÓTKO
woju. Modelowe seminarium w ramach kształcenia nauczycieli na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, [w:] Tradycja i innowacja,
Region i edukacja w kontekście zrównoważonego rozwoju, VAS –
Verlag für Akademische Schriften, Germany 2007.
50
Beata Gawrońska, Ligia Tuszyńska
Streszczenie:
Słusznym założeniem podstawy programowej kształcenia
ogólnego było włączenie edukacji zdrowotnej do przedmiotów przyrodniczych i wychowania fizycznego. Problematyka zdrowia, która stanowi ważną część programu nauczania
przyrody i biologii uwzględnia zagrożenia zdrowotne młodego pokolenia, do których zaliczane jest ryzyko wystąpienia chorób zakaźnych oraz chorób przenoszonych drogą
kontaktów seksualnych. Zagadnienia te są zbyt mało znane
uczniom i często pomijane przez nauczycieli. Wydaje się, że
pomiędzy edukacją zdrowotną w szkole a poziomem umiejętności młodzieży powinna istnieć korelacja. Ze względu
na wzrastające zainteresowanie długofalową inwestycją
w zdrowie społeczeństwa rola edukacji w zakresie profilaktyki tych chorób jest istotna.
Słowa kluczowe: edukacja zdrowotna, choroby zakaźne, profilaktyka, podstawa programowa kształcenia ogólnego
otrzymano: 7.08.2013; przyjęto: 4.09.2013; opublikowano: 13.09.2013
mgr Beata Gawrońska: Uniwersytet Warszawski, Wydział
Biologii, ul. I. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
Przekonanie o spójności zdrowia i edukacji narastało w czasie rozwoju współczesnej nauki ostatniego
stulecia, w którym nagromadzono dowody na nierozłączność tych elementów (Woynarowska, 2000). Zdrowie, jako dynamicznie zmieniający się stan, jest w dużej
mierze zależne od czynników środowiskowych, tak naturalnych, jak i wynikających z działalności człowieka.
Dodatkowo tematyka zdrowia zawarta w treści podstawy programowej dla przyrody i biologii w szkołach
obejmuje wiele wspólnych obszarów. Argumentem
przemawiającym za związkiem dydaktyki przyrodniczej i zdrowia jest problematyka nauk medycznych, dla
których biologia stanowi podłoże i zaplecze dla nowych
osiągnięć. Odzwierciedleniem prawidłowości takiego założenia jest powierzenie nauczycielom biologii
w szkołach ponadgimnazjalnych opieki merytorycznej
nad osobami przygotowującymi się do rozpoczęcia studiów w zakresie nauk medycznych czy nauk o zdrowiu.
Powyższe motywy potwierdzają, że zagadnienia związane ze zdrowiem człowieka są ściśle powiązane z naukami przyrodniczymi.
Duże znaczenie dla skuteczności edukacji zdrowotnej ma fakt, że nabywanie i kształtowanie umiejętności w zakresie prozdrowotnego stylu życia następuje
w okresie edukacji gimnazjalnej oraz na etapie szkół ponadgimnazjalnych (Sokołowska, 2012). Podstawa programowa kształcenia ogólnego na III etapie edukacyjnym nawiązuje do problemu nadmiernego stosowania
leków, kierując uwagę na konieczność konsultacji lekarskiej przed zastosowaniem leków takich, jak antybiotyk.
prof. Ligia Tuszyńska: Uniwersytet Warszawski, Wydział
Biologii, ul. I. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
Realizacja treści w tym zakresie obliguje do nauczania
o chorobach bakteryjnych i wirusowych, a więc również
o różnicach w ich etiologii. Dodatkowym argumentem
przemawiającym za koniecznością wprowadzania treści
tego rodzaju jest fakt, że wiele zakażeń przenoszonych
jest przez dłonie (rotawirus, norowirus, bakterie kałowe) (badanie Reckitt Benckiser, 2012). Częsty kontakt
rąk wśród młodzieży w środowisku szkolnym może
sprzyjać rozprzestrzenianiu się wielu chorób, jednak
przeważnie nie stanowi to wskazania do leczenia antybiotykiem. Wskazywanym przez podstawę programową problemem są również choroby przenoszone
drogą kontaktów seksualnych – dokument zakłada zapoznanie uczniów z profilaktyką chorób należących do
tej grupy. Na ogół podręczniki biologii w gimnazjum,
uwzględniają problem zakażenia rzeżączką, kiłą, HIV.
W roku 2006 zaobserwowano wzrost zapadalności
na kiłę – odnotowanych zostało znacznie więcej przypadków zachorowań, niż w latach 2003–2004. Szacuje się, że liczba badań serologicznych w kierunku kiły
jest znacznie mniejsza, co wiąże się ze spadkiem wykrywalności zakażeń bezobjawowych. Obecnie kiłę
u kobiet ciężarnych stwierdza się podobnie często, jak
w czasach, gdy liczba porodów była 4-krotnie wyższa.
Ponadto kiła wrodzona odnotowywana jest dwukrotnie
częściej (na 100.000 żywych urodzeń, w porównaniu
z latami 90. XX w.) (Majewski, 2009).
Ryzyko zapadalności na choroby przenoszone drogą
płciową jest znacznie wyższe wśród młodzieży niż osób
dorosłych, co wynikać może z niedostatecznej wiedzy,
a także kojarzenia tych zakażeń z określonymi społecznościami, głównie osób uzależnionych od różnych subPraca powstała/badania przeprowadzono w ramach projektu pt.
Transformacja wiedzy biologicznej i środowiskowej na poziom szkolny,
finansowanego przez WB UW – Badania statutowe. Kierownik projektu:
dr hab. Ligia Tuszyńska, mgr Beata Gawrońska, Pracownia Dydaktyki
Biologii, Wydział Biologii UW.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
w odniesieniu do zaleceń podstawy
programowej kształcenia ogólnego
Wstęp
SZKOŁA
Wiedza o zdrowiu
u absolwentów warszawskich
gimnazjów
51
KRÓTKO
Wiedza o zdrowiu u absolwentów warszawskich gimnazjów | Beata Gawrońska, Ligia Tuszyńska | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Wiedza o zdrowiu u absolwentów warszawskich gimnazjów | Beata Gawrońska, Ligia Tuszyńska | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
stancji czy trudniących się prostytucją (Ponczek i wsp.,
2012), podczas gdy ekspansja tych chorób nie pomija
również pozostałej części społeczeństwa.
W artykule skoncentrowano się na dwóch problemach badawczych:
52
Ryc. 1. Kompetencje
badanych uczniów
w odniesieniu do
sposobów profilaktyki
HIV w transmisji drogą
kontaktów seksualnych.
Jakie są kompetencje uczniów – absolwentów szkół gimnazjalnych w zakresie znajomości metod profilaktyki wybranych chorób przenoszonych drogą płciową?
Dyskusja
Materiał i metody badań
Badanie przeprowadzono w trzech liceach ogólnokształcących na terenie Warszawy, w których studenci
Wydziału Biologii UW odbywają praktyki pedagogiczne. Grupę badaną stanowiło 113 uczniów klas pierwszych wskazanych szkół, co dawało pewność, że osoby
te zrealizowały zakres treści określony dla przedmiotu
biologia w gimnazjum. Wśród uczestników badania
znalazło się 71 dziewcząt oraz 42 chłopców. Wiek uczniów, którzy wzięli udział w badaniu, mieścił się w przedziale wiekowym 15–17 lat.
W celu określenia poziomu kompetencji uczniów
w badaniu zastosowano kwestionariusz ankiety zawierający pytania zarówno otwarte (po dwa sposoby
profilaktyki grypy i rzeżączki), jak i zamknięte jednokrotnego wyboru (kojarzenie terminów związanych
z chorobami zakaźnymi). Zbadano poziom kompetencji uczniów w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych,
w tym chorób przenoszonych drogą kontaktów seksualnych i drogą powietrzno-kropelkową. Oceniono po-
Profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową
Populacja osób zakażonych wirusem HIV w Polsce
jest relatywnie mało liczna (od pocz. 1985 r. do kwietnia
2013 r. zarejestrowano 16.588 osób) (aids.gov.pl), jednak
ze względu na tempo rozprzestrzeniania się tego wirusa edukacja w zakresie profilaktyki AIDS jest ważna.
Wśród uczniów gimnazjum występują różnice w stopniu zaawansowania dojrzałości płciowej. Wiek, w którym dziewczęta osiągają pełną dojrzałość fizyczną, jest
na ogół momentem, w którym chłopcy dopiero rozpoczynają dojrzewanie płciowe. Intensywne przemiany
biologiczne nie idą w parze z rozwojem emocjonalnym
i społecznym. Ta złożona sytuacja ma ogromny wpływ
na samopoczucie, relacje z rówieśnikami i zachowania
młodych ludzi, stąd duże zapotrzebowanie na zdobywanie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych poprzez edukację. W badaniu ustalono, jaki jest poziom
samooceny kompetencji uczniów w zakresie profilakty-
ki chorób przenoszonych drogą płciową. Z badań wynika, że jedynie 5% uczniów nie czuje się kompetentna
w tym zakresie. Oznacza to, że zdecydowana większość
osób ocenia swoje umiejętności w tym zakresie jako
odpowiednie. Badani uczniowie zostali poproszeni
o wskazanie sposobów profilaktyki, które pozwolą im
uchronić zdrowie przed ewentualnym zakażeniem
HIV. Kategorie odpowiedzi przedstawia ryc. 1. Ponad
70% badanych uczniów uważa, że sposobem zapobiegania zakażeniom HIV jest zastosowanie prezerwatywy,
co wskazuje na dość wysoki poziom wiedzy. Jednakże
po 2% wskazało na antykoncepcję hormonalną i chemiczne środki plemnikobójcze jako sposób zapobiegania zakażeniu HIV. Niebezpieczna natomiast jest
niewiedza, jaka cechuje aż 26% badanych uczniów, którzy twierdzą, że każdy środek antykoncepcyjny chroni
przed zakażeniem HIV, jeżeli jest prawidłowo zastosowany. Taka sytuacja wskazuje, co prawda, na pożądaną postawę młodzieży wobec respektowania zaleceń
dołączanych do produktów, tym niemniej w kontekście
kompetencji związanych z antykoncepcją wyklucza ona
powodzenie działań profilaktyki chorób zakaźnych. Na
potwierdzenie można odnieść się do badań prowadzonych przez studentkę APS (Radomska, 2013), z których
wynika, że 100% badanych przez nią uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uważa słusznie,
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
ziom świadomość na temat zależności pomiędzy zakażeniem wirusem HIV a stanem trwałego obniżenia
odporności..
KRÓTKO
Przeprowadzono analizę subiektywnej oceny uczniów w odniesieniu do ich kompetencji w zakresie zapobiegania chorobom przenoszonym drogą kontaktów
seksualnych oraz drogą powietrzno-kropelkową.
NAUKA
Jakie są opinie uczniów na temat profilaktyki zakażeń wirusem grypy?
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
proponują, jedna zaś twierdzi,
że doustna antykoncepcja hormonalna również zapobiega
zakażeniu bakterią rzeżączki.
Często wskazywanym przez
uczniów sposobem było zachowanie wstrzemięźliwości – jest
to metoda ograniczenia ryzyka
wystąpienia rzeżączki według
23% badanych osób. Nieco rzadziej wymienianym sposobem
było unikanie kontaktów seksualnych z nieznanym partnerem – taką odpowiedź wskazało 16% badanych. W kontekście
Ryc. 2. Sposoby ochrony zdrowia przed rzeżączką według odpowiedzi badanych
podstawy programowej pożąuczniów
danym osiągnięciem wydaje
się przypisanie przez uczniów
większej wagi unikaniu kontaktu seksualnego z przyRespondenci, zapytani o znajomość metod zapobiepadkową osobą niż zachowaniu wstrzemięźliwości.
gania rzeżączce w 50% wskazali antykoncepcję, natoRozkład odpowiedzi uczniów przedstawia ryc 2.
miast 31% nie udzieliło żadnej odpowiedzi. Zapytani
Choroby przenoszone drogą płciową, zwane dawz kolei o znajomość metod antykoncepcyjnych chroniej chorobami wenerycznymi, są chorobami, w przyniących przed tą chorobą w 73% wskazali na prezerwapadku których stosunek płciowy jest jednym ze spotywę. Potwierdza to brak wiedzy o profilaktyce chorób
sobów zakażenia. Podejmowanie przez nastolatków
zakaźnych wśród blisko 1/3 badanych (ryc. 3).
ryzykownych zachowań seksualnych wiąże się z coraz częstszym występowaniem chorób
Ryc. 3. Metody
przenoszonych drogą płciową
antykoncepcji
szczególnie u dziewcząt poniżej
zapobiegające
15. roku życia aktywnych sekzakażeniu rzeżączką
sualnie. Młodzi ludzie nie mają
według badanych
jednak świadomości zagrożeń,
jakie wynikają ze zbyt wczesnej
inicjacji seksualnej (Zbierska,
2013).
SZKOŁA
iż kontakt płciowy bez użycia prezerwatywy zwiększa
ryzyko zakażenia wirusem HIV, ale 22,2% tych samych
uczniów gimnazjum uważa, że podczas pierwszego stosunku nie może dojść do zakażenia wirusem HIV.
Podobne wyniki badań opublikowała Agnieszka
Dyk (2008), która wskazała, że badana przez nią młodzież jest zdolna do krytycznego i obiektywnego ustosunkowania się do rzeczywistych zagrożeń HIV/AIDS,
jednak jej wiedza na ten temat jest w wielu aspektach
niekompletna. Na przykład w grupie pytań dotyczących
wiedzy o HIV/AIDS badani uzyskali aż 84,3% poprawnych odpowiedzi. Najwięcej (37,1%) błędnych odpowiedzi badani udzielili na pytanie: „Czy wirus HIV może
być przenoszony przez komary i inne owady?”. Najwięcej odpowiedzi „nie wiem” – (35,7%) udzielono na pytanie: „Czy można się zakazić wirusem HIV korzystając
z publicznej toalety?”, co świadczyć może niewystarczającym poziomie umiejętności w aspekcie życia codziennego.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego w treściach przedmiotu biologia zakłada, że osiągnięciem ucznia po zakończeniu III etapu edukacyjnego jest znajomość m.in. podstawowych chorób bakteryjnych, w tym
chorób przenoszonych drogą kontaktów seksualnych,
uwzględniając profilaktykę i drogi szerzenia się zakażeń. Podręczniki dostępne na rynku najczęściej prezentują treści dotyczące takich jednostek chorobowych, jak
kiła i rzeżączka. W celu dokonania oceny umiejętności
uczniów w zakresie profilaktyki tych zakażeń poproszono o zapisanie dwóch sposobów ochrony zdrowia
przed zakażeniem bakterią rzeżączki. Spośród wszystkich badanych blisko 1/3 nie podjęła próby odpowiedzi.
Około 50% grupy badanej jako przykład podała różne sposoby antykoncepcji. Tylko 36% ankietowanych
wskazało na prezerwatywę jako sposób, który zapobiega zakażeniom rzeżączką. Pozostałe 14 osób wstrzymało się od sprecyzowania, jaką metodę antykoncepcyjną
53
KRÓTKO
Wiedza o zdrowiu u absolwentów warszawskich gimnazjów | Beata Gawrońska, Ligia Tuszyńska | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Ryc. 4. Procentowy rozkład odpowiedzi badanej grupy na pytanie dotyczące
profilaktyki zakażeń wirusem grypy.
Podsumowanie i wnioski
Wydaje się, że pomiędzy edukacją zdrowotną
w szkole a poziomem umiejętności młodzieży powinna
istnieć korelacja. Ze względu na charakter treści zdrowotnych w nauczaniu biologii w szkole gimnazjalnej
tematyka stylu życia i zdrowia powinna być i zapewne
jest poruszana nie tylko w kontekście teoretycznej wiedzy, ale również w kontekście zdobywania przydatnych
w życiu codziennym umiejętności. Kompetencje takie stanowią o potencjale zdrowotnym ucznia i całego
społeczeństwa, gdyż nabycie świadomości dotyczącej
zdrowia sprzyja utrzymaniu zdrowia kolejnych poko-
leń i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Program realizowany na lekcjach biologii
obliguje zarówno uczniów, jak i nauczycieli do zwrócenia uwagi na pewne zagadnienia dotyczące zdrowia.
Poziom wiedzy uczniów absolwentów szkół gimnazjalnych w zakresie znajomości zasad profilaktyki wybranych chorób wirusowych i bakteryjnych jest średni.
W kontekście wymagań stawianych przez autorów podstawy programowej poziom wiedzy uczniów wydaje się
być niezadowalający, a kompetencje zbyt niskie.
Ważne jest zwrócenie uwagi nauczycieli biologii
i innych przedmiotów na rolę edukacji zdrowotnej
i uświadomienie uczniom skutków zachowań antyzdrowotnych w życiu codziennym. Wprowadzenie do
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
Do jednych z najczęściej występujących zakażeń
w populacji ludzkiej należą zakażenia wywołane wirusami grypy. Grypa jest chorobą sezonową i w Polsce
najczęściej występuje pomiędzy listopadem a marcem.
Ograniczenie zachorowalności na grypę jest możliwe
dzięki szeroko zakrojonej akcji informacyjnej dotyczącej skuteczności szczepień profilaktycznych (Kalinowski 2005). Odpowiedzi badanych uczniów dotyczące
infekcji grypowych rozłożyły się następująco: 1/5 badanych osób stwierdziła, że do zakażenia wirusem grypy
może dojść w wyniku kontaktu z bielizną osoby zakażonej, co może wskazywać na niski poziom wiedzy w zakresie transmisji tego wirusa. Najczęściej wymienianymi sposobami profilaktyki zachorowań na grypę było
wskazanie na stosowne ubieranie się do pogody (27%)
oraz szczepienia (26% wskazań), a także zażywanie witamin i innych postaci suplementów diety (17% wskazań). Na higienę rąk, jako sposób zapobiegania narażeniu, wskazało 12% osób, jedna dodatkowo odniosła
się do dezynfekcji. Dość często wskazywano również na
konieczność unikania lub brak kontaktu z osobą chorą
– takie zdanie ma 20% uczniów. Na konieczność wykluczenia kontaktu z przedmiotami osoby chorej (kubek,
butelka) wskazało 5% badanych.
Unikanie zatłoczonych miejsc publicznych zalecają
jedynie 3 osoby. Stosowanie innych środków zapobiegawczych wymienia 5 osób, a do środków tych należy
picie herbat ziołowych i stosowanie masek ochronnych. Czynnościami niesłusznie uznawanymi za profilaktyczne są, według badanych, przyjmowanie leków,
w tym nawet antybiotyków (5%), które przypadkiem
znajdują się w apteczce domowej, co wydaje się szczególnie niepokojące. Ponadto stosowanie antybiotyków
nie jest to działaniem profilaktycznym. Sposoby profilaktyki oparte na prozdrowotnym stylu życia, które
wymienili badani to niepalenie papierosów, prawid-
łowy sposób odżywiania, suplementacja kwasami tłuszczowymi omega 3 (tran), jednak odpowiedzi takich
udzielił znikomy odsetek badanych
(6% łącznie), co rozmija się z osiągnięciami ucznia, które zakłada podstawa
programowa kształcenia ogólnego.
Wiedza w zakresie leczenia antybiotykoterapią wydaje się być zbyt niska
w społeczeństwie. Badania przeprowadzone wśród studentów I roku Akademii Medycznej w Lublinie wykazały,
że w badanej grupie 30% ankietowanych (w tym 17% studentów Wydziału
Lekarskiego i 42% studentów Wydziału Chemii) uważało, że antybiotyki są
lekami skutecznymi w leczeniu grypy
(Kalinowski, 2005). Z powyższej sytuacji wynika, że działania edukacyjne
m.in. o szkodliwości nieuzasadnionego zażywania leków powinny dotyczyć
młodzieży w wieku szkolnym niezależnie od etapu edukacyjnego.
KRÓTKO
Profilaktyka zakażeń wirusem grypy
54
NAUKA
Wiedza o zdrowiu u absolwentów warszawskich gimnazjów | Beata Gawrońska, Ligia Tuszyńska | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Wiedza o zdrowiu u absolwentów warszawskich gimnazjów | Beata Gawrońska, Ligia Tuszyńska | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
An objective of general education core curriculum to include health education to the science subjects and physical
education seemed to be reasonable. Health issue, which is
an important part of the curriculum of life science and
biology mentions about the health hazard of the young
people, which include the risk of infectious diseases and
diseases transmitted by sexual intercourse. These issues
are known by students too little and often overlooked by
teachers. It seems that between the health education in
schools and the level of competencies of young people,
there should be a correlation. Due to the growing interest in long-term investment in the health public, the role
of education in the prevention of these diseases is significant.
Key words: health education, contagious diseases, prevention,
core curriculum of general education
Netografia:
http://www.aids.gov.pl/?page=epidemiologia&act=pl&id=1 [dostęp:
6.07.2013]
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
Dyk A (2008). Świadomość zagrożeń HIV/AIDS wśród młodzieży.
Problemy Higieny i Epidemiologii. 89(2): 282-288.
Kalinowski P, Piechnik B, Pocińska K, Szarek K, Karwat ID (2005).
Wiedza na temat metod zapobiegania i leczenia grypy oraz powikłań pogrypowych wśród studentów pierwszego roku. Przegląd
epidemiologiczny. 59:69-74.
Majewski S, Rudnicka I (2009). Choroby przenoszone drogą płciową
w Polsce w 2007 roku. Przegląd Epidemiologiczny. 63:287291.
Ponczek D, Olszowy I (2012). Styl życia młodzieży i jego wpływ na
zdrowie. Problemy Higieny i Epidemiologii. 93(2):260-268.
Reckitt Benckiser (Poland) S.A. (2012). „Dzień z życia człowieka
w kontakcie z zarazkami”. Światowy Dzień Mycia Rąk.
Radomska M (2013), Profilaktyka szkolna w zakresie AIDS i chorób
przenoszonych drogą płciową, Praca magisterska, APS, Warszawa.
Sokołowska M (2012). Rozwój psychospołeczny w okresie dorastania
i wynikające z niego potrzeby zakresie edukacji zdrowotnej.W:
Woynarowska B, red. Edukacja zdrowotna. Poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
Woynarowska B (2012), Związki między zdrowiem a edukacją.W:
Woynarowska B, red. Zdrowie i szkoła, Warszawa: Wydawnictwo
PZWL. 15.
Zbierska M (2013). Ocena wiedzy uczniów gimnazjum w Gromadce
na temat chorób przenoszonych drogą płciową, Legnica: Wyższa
Szkoła Medyczna w Legnicy, Wydział Pielęgniarstwa, Praca magisterska.
Beata Gawrońska, Ligia Tuszyńska
SZKOŁA
Literatura:
Knowledge about health in the Warsaw middle school
graduates’ in view of the general education core curriculum
KRÓTKO
podstawy programowej obligatoryjnych doświadczeń,
eksperymentów i zajęć terenowych na lekcjach biologii
w gimnazjum powinno być równie ważnym elementem
skutecznej edukacji zdrowotnej wśród uczniów.
55
Różne rodzaje widzenia | Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
56
Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf
Proponujemy materiał dydaktyczny skierowany do nauczycieli przyrody w szkole ponadgimnazjalnej, poświęcony różnym sposobom widzenia w świecie zwierząt
i człowieka1. Materiał składa się z:
• tekstu przybliżającego problem różnorodnego wykorzystania przez organizmy
światła docierającego do Ziemi i ewolucji widzenia; tekst ten jest przeznaczony
dla nauczyciela uczącego przyrody, zarówno biologa jak i fizyka, chemika czy
geografa, może też służyć uczniom jako podsumowanie proponowanych zajęć;
• konspektu zajęć zawierającego propozycje różnych wariantów ich realizacji;
• dwóch wersji kart pracy dla ucznia (jedna w konwencji guided inquiry2, druga
w konwencji scripted inquiry3);
• kartoteki dla nauczyciela zawierającej m.in. elementy składające się na oczekiwane odpowiedzi i propozycje punktacji za poszczególne zadania, które mogą
służyć jako podstawa oceniania uczniów za ich pracę na lekcji.
Zdjęcia i filmy będące ilustracją zestawów obserwacyjnych i przebiegu obserwacji
zostały wykonane przez autorów w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Klementyny
Hoffmanowej w Warszawie z wykorzystaniem sprzętu i pomieszczeń pracowni fizycznej.
Zachęcamy nauczycieli do samodzielnego eksperymentowania przy przygotowywaniu proponowanych lekcji. Życzymy wszystkim powodzenia i zadowolenia w realizacji tego fragmentu zajęć z przyrody!
Autorzy
biolog + fizyk
= ciekawa lekcja przyrody
mgr Urszula Poziomek: specjalista ds. badań i analiz
Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych IBE, nauczycielka
dyplomowana biologii w LXXV LO im. Jana III Sobieskiego
w Warszawie; współautorka podręczników szkolnych do
nauki biologii na III i IV etapie edukacyjnym, współautorka
raportu Eurydice Science Education in Europe, 2011
mgr Włodzimierz Natorf: wieloletni nauczyciel fizyki
w IX LO im. Klementyny Hoffmanowej, ekspert Pracowni
Przedmiotów Przyrodniczych IBE, współautor repetytorium do fizyki dla maturyzstów i kandydatów na studia
1 Dział B Nauka i technologia, wątek 11 Światło i obraz. Uczeń 4) porównuje budowę fotoreceptorów
i narządów wzroku wybranych grup zwierząt; 5) ocenia biologiczne znaczenie widzenia barwnego
i stereoskopowego; 6) omawia mechanizm powstawania obrazu na siatkówce oka człowieka i udział
mózgu w jego interpretacji.
2 Guided inquiry – ukierunkowane dociekanie, badanie metodą naukową określonego problemu.
3 Scripted inquiry – dociekanie, badanie metodą naukową w oparciu o instrukcję postępowania.
Prace U. Poziomek zostały wykonane w ramach realizowanego przez
Instytut Badań Edukacyjnych projektu Badanie jakości i efektywności
edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
Wstęp
KRÓTKO
Konspekt i karta pracy
NAUKA
Różne rodzaje widzenia
Różne rodzaje widzenia | Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
57
SZKOŁA
Rys. 1. Model budowy ropalium
Na podstawie Encyclopedia Britannica rys. 1 i rys. 2
wykonała Antonina Nowacka.
miotów znajdujących się i poruszających się w otoczeniu organizmu żywego.
Analizując możliwości rejestrowania informacji
niesionych przez światło przez organizmy można zauważyć, że są one zróżnicowane.
1. Najprostsze z nich to rejestracja informacji
o obecności lub braku światła, ewentualnie o zmianie
natężenia światła. By odebrać taką informację potrzebna jest substancja światłoczuła, w której światło powoduje określone zmiany chemiczne – wzbudza, zmienia
Rys. 2. Model budowy „oka” wypławka białego, zdolnego
do rozróżniania kierunku padania światła
przebieg lub hamuje określone reakcje1. Związki takie
mogą występować w pojedynczych komórkach lub ich
grupach czy wręcz w tkankach, stanowiących zalążek
narządu wzroku.
Przykładem takiej struktury, rejestrującej jedynie
światło lub jego brak mogą być ropalia parzydełkowców
np. chełbii bałtyckiej.
1 Przydatne może być zapoznanie się z pojęciami: „fotochemia”,
„reakcje fotochemiczne”, np. w Wikipedii.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
KRÓTKO
Życie rozwijało się na naszej planecie w obecności
światła – dokładniej fal elektromagnetycznych o określonym zakresie częstotliwości. Dziś wiemy, że z całego, dość szerokiego widma fal elektromagnetycznych
docierających ze Słońca na Ziemię, ogromna część jest
pochłaniana przez ziemską atmosferę. Do powierzchni Ziemi (a także na kilkadziesiąt metrów w głąb wód)
dociera pewien niewielki fragment tego widma, zwany
widmem widzialnym albo światłem widzialnym.
Od czasu, gdy w skład ziemskiej atmosfery wchodzą azot, tlen (zarówno O2 jak i O3) oraz mniejsza lub
większa domieszka dwutlenku węgla, skład widmowy
światła widzialnego praktycznie się nie zmienia. Tak
więc ewolucja wykształciła narządy czułe na fale elektromagnetyczne z tego właśnie zakresu długości fali. Tylko
niektóre zwierzęta są w stanie rejestrować intensywność
promieniowania elektromagnetycznego spoza tego zakresu: w ultrafiolecie (UV) lub podczerwieni (IR).
Światło widzialne zostało wykorzystane przez organizmy żywe i to na dwa, w zasadzie różne sposoby.
Jeden z nich (dotyczy on tzw. organizmów autotroficznych, głownie roślin), polega na pochłanianiu energii
niesionej przez światło w procesie fotosyntezy, służącej
do wytwarzania związków będących źródłem energii
i budulca. Drugi, nieco bardziej wysublimowany, polega na rejestrowaniu przez organizm informacji ze środowiska zewnętrznego, niesionych przez światło.
Na lekcjach przyrody, których przeprowadzenie
proponujemy w tym materiale, zajmiemy się wybranymi aspektami tego drugiego sposobu wykorzystywania
światła przez organizmy żywe: rejestrowaniem ruchu
w otoczeniu organizmu oraz tworzeniem geometrycznego obrazu otoczenia. Będziemy przy tym rozpatrywać światło widzialne pochodzenia słonecznego,
obecne w atmosferze (także w wodzie), odbite od przed-
NAUKA
Kilka informacji o widzeniu
58
Różne rodzaje widzenia | Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Rys. 3. Budowa oka złożonego
owada
z bardzo wąskiego wycinka otoczenia, leżącego niejako
„na wprost”. Co ważne – każde ommatidium rejestruje
światło i zmiany jego natężenia oraz kąta padania niezależnie od innych ommatidiów.
4. Pozyskanie informacji o barwie obiektów znajdujących się w otoczeniu organizmu czyli o składzie widmowym (barwie) światła jest możliwe dzięki obecności
różnych związków światłoczułych, reagujących na różne zakresy światła widzialnego lub też niereagujących
na poszczególne jego zakresy. Zdolność do rozróżniania
barw jest trudna do zdiagnozowania, ale doniesienia
naukowe mówią, że istnieje już ona u owadów (przynajmniej w stosunku do niektórych barw), a u skorupiaków morskich osiągnęła bardzo wysoki stopień
zaawansowania (ich oczy zawierają dziesiątki różnych
barwników światłoczułych)
Należy przy tym pamiętać, że istotnym warunkiem
korzystania z pozyskanych informacji niesionych przez
światło jest ewolucyjny rozwój możliwości ich analizy
przez inne części organizmu – przez wysoko wyspecja-
SZKOŁA
NAUKA
Źródło: blog.bezokularow.pl/niesamowite-oczy-owadow-jak-to-dziala
Rys. 4 Budowa
pojedynczego
ommatidium
Źródło: http://pl.wikipedia.
org/wiki/Omatidium
A – soczewka,
B – stożek krystaliczny,
C i D – izolacja pigmentowa,
E – rabdom,
F – komórka receptorowa,
G – wypustka nerwowa (opis
zmieniony)
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
KRÓTKO
2. Kolejną umiejętnością dotyczącą zbierania informacji niesionych przez światło jest rejestrowanie zmiany kierunku padania światła. Wiąże się to z zagłębieniem warstwy światłoczułych komórek i powstaniem
tzw. „eye cup”. Przykładem tego może być struktura
obecna u wolnożyjących wirków – zagłębienia w części głowowej wyścielone nabłonkiem zmysłowym, rejestrującym światło lub jego brak, a także – pośrednio
– kierunek, z którego dochodzi światło.
Wklęsła powierzchnia warstwy komórek światłoczułych umożliwia w tym przypadku rejestrowanie kierunku padania światła (patrz też film: youtube.com/
watch?v=dDcPlh7kCOk)
Innym sposobem rejestrowania kierunku, z którego
przychodzi bodziec świetlny jest rozmieszczenie na powierzchni ciała wielu struktur światłoczułych. Tak jest
m.in. u meduz, których ropalium stanowi przykład najbardziej pierwotnej wersji narządu zmysłu wzroku. Rozmieszczenie kilku ropaliów na brzegu dzwonu pozwala
każdemu z nich rejestrować bodźce świetlne pochodzące
z różnych źródeł, docierające z różnych kierunków.
3. Od rejestrowania kierunku, z którego przychodzi
bodziec świetlny już tylko mały krok do rejestrowania
informacji o ruchu w otoczeniu. W rejestrowaniu ruchu bardzo przydatne jest wyposażenie każdego z wielu struktur światłoczułych w mechanizm precyzujący
(ograniczający) kierunek, z którego przychodzi światło.
Dodatkowo, każda ze struktur powinna być „wycelowana” w nieco innym kierunku. Dobrym przykładem narządu zmysłu wzroku doskonale rejestrującego ruch jest
oko złożone (fasetkowe) owada. W oku owada efekt ten
uzyskany jest dzięki specyficznej, wypukłej powierzchni samego oka oraz dzięki wyposażeniu każdego ommatidium (pojedynczego oczka) w jego własny układ
soczewka-stożek; ścianki boczne tego ostatniego są izolowane komórkami barwnikowymi od sąsiednich ommatidiów. Do każdego ommatidium trafia więc światło
Ciekawy tekst źródłowy: pl.wikipedia.org/wiki/Oko
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
chowych jak i intelektualnych, umożliwia też tworzenie
się pamięci wzrokowej, podstawowej w poznawaniu nowych, nieznanych obiektów.
6. Wydaje się, że szczytem zaawansowania ewolucyjnego narządu wzroku jest zdolność widzenia stereoskopowego (trójwymiarowego). Narządy wzroku
(oczy), w powiązaniu z ośrodkami nerwowymi w mózgu, nie tylko rejestrują i analizują kształt i ruch ale są
także w stanie ocenić odległość pomiędzy obserwatorem a obserwowanym obiektem. Widzenie stereoskopowe szczególnie dobrze rozwinęło się u zwierząt które
muszą precyzyjnie oceniać odległości w środowisku
np. u drapieżników (m.in. u kotów i sów) oraz zwierząt
nadrzewnych (m.in. małp, niektórych gryzoni).
Niezależnie od możliwości, jakie stwarza zdolność
do tworzenia trójwymiarowego geometrycznego obrazu otoczenia, należy raczej uznać, że najistotniejszą
funkcją narządu wzroku jest rejestrowanie ruchu, związanego z zagrożeniem lub też obecnością źródła pokarmu czy partnera seksualnego. Tezę te potwierdza zjawisko różnych rodzajów ruchów gałki ocznej u człowieka
– wodzących, sakadycznych czy drgających. Większość
z nich ma za zadanie odświeżyć obraz otaczającego nas
świata. Znieczulenie mięśni oka i wpatrywanie się w ten
sam punkt powoduje dość szybkie zanikanie obrazu co
dowodzi, że widzimy tylko wtedy, gdy obiekt jest ruchomy, nawet jeśli ten ruch wynika z ruchów naszych oczu.
SZKOŁA
lizowaną tkankę nerwową, budującą układ nerwowy,
w tym ośrodki wzroku w centrach nerwowych – zwojach głowowych (np. owady) czy mózgowiu (np. człowiek).
5. Kolejna, bardziej zaawansowana ewolucyjnie
zdolnością, to możliwość zbierania informacji o geometrycznych kształtach występujących w otoczeniu
organizmu (obraz geometryczny). Do ich rejestrowania
nie jest potrzebna dalsza komplikacja budowy narządu
wzroku – wystarczą komórki światłoczułe w odpowiednim układzie oraz element skupiający i ogniskujący
światło (soczewka), ewentualnie elementy antyodblaskowe (komórki barwnikowe). Natomiast konieczna
jest zaawansowana analiza zebranych danych, prowadząca do utworzenie na ich podstawie obrazu geometrycznego otoczenia.
Wiadomo, że zwój głowowy owada posiada tę umiejętność w zakresie ograniczonym. Wynika to, między
innymi, z braku „całościowego” ogniskowania obrazu
otoczenia w poszczególnych ommatidiach – centrum
nerwowe owada musiałoby uzupełniać sporo brakujących informacji. Można też domniemywać, że taka
umiejętność nie jest niezbędna w życiu owada – jest on
nastawiony głównie na unikanie drapieżników czyli
obiektów poruszających się, zaś źródło pokarmu rozpoznaje po barwie czy też po zapachu, a niekoniecznie po
kształcie.
U człowieka umiejętność tworzenia w mózgu pełnego, geometrycznego obrazu otoczenia jest możliwa
dzięki zaawansowanym czynnościom mózgowia. Jest
ona kształtowana w pierwszych tygodniach, a nawet
miesiącach życia, we współpracy narządu zmysłu wzroku z narządami zmysłu dotyku, słuchu i smaku (stąd
znana tendencja niemowlaka do dotykania – i brania
do buzi! – wszystkiego, co znajdzie się w zasięgu jego
rączek i oczu). Obraz geometryczny otoczenia pozwala
na podejmowanie precyzyjnych działań zarówno ru-
59
KRÓTKO
Różne rodzaje widzenia | Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
11. http://youtu.be/9GPsNGOASuE [film]
– Świeczkę przemieszczamy przed zestawem soczewek, w przybliżeniu po linii prostej. Stwierdzamy, że ruch ten wywołuje ruch obrazów na
ekranie. Istotne jest, że tylko jedna soczewka, za
każdym razem inna, daje obraz ostry.
12.http://youtu.be/_sIqRu8Yc4Y [film]
– Obserwujemy skutki podobnego ruchu świeczki, jak w poprzednim filmie, tym razem w zaciemnionej pracowni. Teraz łatwiej zauważamy,
że obrazy pochodzące od soczewek „peryferyjnych” są nie tylko nieostre i zniekształcone, ale
niekiedy wręcz znikają.
13.http://ebis.ibe.edu.pl/edu/socz_mal_01.JPG
– Pomysł na ulepszenie modelu oka złożonego. Lepszy model ommatidium uzyskamy, jeśli soczewkę wyposażymy w papierową osłonę
w kształcie stożka z odciętym wierzchołkiem.
Wysokość stożka winna być nieco krótsza od ogniskowej soczewki, a sam stożek należy nasadzić
na soczewkę możliwie dokładnie „na wprost”
– tak, by jego oś symetrii pokrywała się z osią
optyczną soczewki. Takie przygotowanie kilku
soczewek jest czaso- i pracochłonne – może warto namówić do pomocy grupę zmotywowanych
uczniów.
14.http://ebis.ibe.edu.pl/edu/socz_mal_04.JPG
– Uzbrojona w stożek soczewka pokazuje, że każde ommatidium rejestruje tylko niewielki fragment obrazu, który zarejestrowałaby soczewka
nieuzbrojona. Układ soczewek uzbrojonych pozwoliłby stwierdzić, że obraz ruchomego źródła
światła pojawiałby się w polu widzenia jednej soczewki, po czym znikałby i przechodziłby w pole
widzenia następnej.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
1. http://ebis.ibe.edu.pl/edu/DSCF9339.JPG
– Do doświadczenia w części A potrzebna jest
jedna skupiająca soczewka o ogniskowej rzędu
10-30 cm, ustawiona na stole; może być także
trzymana przez ucznia, choć jest to mniej korzystne rozwiązanie. Za ekran może służyć biała
ściana, a nawet kartka papieru.
2. http://ebis.ibe.edu.pl/edu/DSCF9338.JPG
– Na soczewkę pada światło – tutaj przez okno
na szkolnym korytarzu. Pełne zaciemnienie pomieszczenia nie jest wymagane, choć dobrze jest
pozbyć się niepotrzebnych źródeł światła – pozasłaniać inne okna, wyłączyć górne oświetlenie.
3. http://ebis.ibe.edu.pl/edu/socz_duz_0.JPG
– Dobieramy odległość pomiędzy soczewką
a ekranem, by uzyskać ostry obraz „przedmiotu”,
jakim w tym przypadku jest widok za oknem.
4. http://ebis.ibe.edu.pl/edu/socz_duz_1.JPG
– Zbliżenie na widok z poprzedniego zdjęcia.
Zwracamy uwagę, że obraz jest odwrócony.
5. http://youtu.be/r6hmRFptvB8 [film]
– Osoba przechodzi w pobliżu okna. Na ekranie
jest ona widoczna w miarę ostro. Widać także, że
osoba idzie „do góry nogami”.
6. http://youtu.be/ecQqGUj55Zw [film]
– Kij trzymany stosunkowo blisko soczewki
(w odległości ok. jednego metra) nie jest odwzorowany ostro na ekranie. Jest to efekt spodziewany, gdyż ostrość tego układu jest ustawiona na
odległość rzędu 10 metrów – taka jest długość
korytarza. Jednak gdy kij jest poruszany, to oko
ludzkie koncentruje się na wychwyceniu tego ruchu i na śledzeniu kija. Efektem tego jest pozorne
polepszenie ostrości obrazu kija – tym lepsze, im
szybciej poruszamy kijem. To pozorne polepszenie jest bardziej zauważalne, gdy doświadczenie
obserwujemy bezpośrednio, w rzeczywistości,
a nie na filmie.
7. http://ebis.ibe.edu.pl/edu/DSCF9343.JPG
– Do doświadczenia (lub pokazu) w części B przygotowujemy stół, na którym ustawiamy świeczkę oraz kilka soczewek skupiających, najlepiej
o jednakowych ogniskowych rzędu 10-20 cm. Za
soczewkami, w odległości o kilka centymetrów
większej niż ogniskowe soczewek, ustawiamy
ekran.
8. http://ebis.ibe.edu.pl/edu/DSCF9342.JPG
– Soczewki ustawiamy wzdłuż wygiętej nieco linii – jest to model (w jednym wymiarze) wypukłej powierzchni oka złożonego owada. Każda
soczewka obrazuje pojedyncze ommatidium.
9. http://ebis.ibe.edu.pl/edu/DSCF9341.JPG
– Świeczkę umieszczamy na wprost środkowej
soczewki w takiej odległości, by ta właśnie soczewka dawała ostry obraz na ekranie. Zwracamy uwagę, że obrazy w pozostałych soczewkach
są nie tylko nieostre, ale też zniekształcone – tym
mocniej, im soczewka jest dalej od soczewki
„centralnej”. Można zauważyć nawet, że jedna ze
skrajnych soczewek w ogóle nie skupiła światła na
ekranie.
10.http://ebis.ibe.edu.pl/edu/DSCF9347.JPG
– To samo ustawienie, co na poprzednim zdjęciu,
lecz w zaciemnionej pracowni i sfotografowane
pod innym kątem. Nauczyciel powinien zdecydować, uzależniając to od warunków oraz od
przyjętej formy zajęć (doświadczenie uczniowskie
w grupach albo pokaz dla całej klasy), czy w tej
części doświadczenia całkowicie zaciemnić salę,
czy tylko zmniejszyć jej oświetlenie.
SZKOŁA
Opisy i komentarze
do poszczególnych zdjęć i filmów
do wykorzystania na zajęciach
60
KRÓTKO
Różne rodzaje widzenia | Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Różne rodzaje widzenia | Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
61
Pomysł na zajęcia z przyrody w szkole
ponadgimnazjalnej – materiał dla nauczyciela
Czas trwania zajęć: 2 x 45 minut1 lub 4x45 minut 2 .
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Odniesienie do podstawy programowej
przedmiotu uzupełniającego przyroda:
Środki dydaktyczne:
• karta pracy ucznia (dwie wersje do wyboru – guided i scripted
inquiry), zawierające schematy budowy oka człowieka i oka owada;
• zestawy do obserwacji składające się z (w przeliczeniu na grupę
uczniów):
• dużej soczewki skupiającej, o ogniskowej rzędu 10-30cm;
• zestawu 7-9 małych soczewek skupiających, o ogniskowych
rzędu 10-20 cm;
• ekranu (biały sztywny karton, kartka grubszego białego papieru lub fragment ściany lub drzwi),
• świeczka kominkowa, zapałki lub zapalniczka (lub inne źródło
światła o niewielkich rozmiarach, które można łatwo przemieszczać, np. niewielka latarka).
• ewentualnie prezentacja multimedialna przygotowana przez nauczyciela 3.
Cele kształcenia:
Rozumienie metody naukowej, polegającej na stawianiu hipotez i ich
weryfikowaniu za pomocą obserwacji i eksperymentów
Przykładowe treści nauczania:
B. Nauka i technologia. Wątek tematyczny 11. Światło i obraz. Uczeń:
4) porównuje budowę fotoreceptorów i narządów wzroku wybranych
grup zwierząt; 5) ocenia biologiczne znaczenie widzenia barwnego
i stereoskopowego; 6) omawia mechanizm powstawania obrazu na
siatkówce oka człowieka (…).
Cele zajęć:
Uczeń:
• analizuje różnice w budowie i działaniu narządów wzroku owada i człowieka;
• charakteryzuje obrazy powstające w oku złożonym owada i oku
człowieka;
• analizuje możliwe drogi ewolucji narządów wzroku i sposobu
widzenia otaczającego świata przez zwierzęta i człowieka;
1 Wersja scripted inquiry karty pracy ucznia
2 Wersja guided inquiry karty pracy ucznia.
Typ zajęć: poszerzające wiedzę przyrodniczą
Uwaga: przed lekcją nauczyciel przygotowuje zestawy do obserwacji
w grupach (lub do pokazu). Można od razu przygotować wszystkie potrzebne sprzęty lub też po wykonaniu części A przygotować zestawy do
części B (patrz karty pracy ucznia).
3 Ten środek dydaktyczny jest przydatny w sytuacji gdy nauczyciel będzie chciał rozpocząć zajęcia od części teoretycznej, co nie jest obligatoryjne.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
Metody pracy: laboratoryjna (alternatywnie pokaz nauczycielski),
słowna – praca z materiałem źródłowym.
SZKOŁA
Adresaci: uczniowie klasy II (lub III) szkoły ponadgimnazjalnej
KRÓTKO
Temat: Różne widzenie świata
• planuje, realizuje i dokumentuje obserwacje,
• analizuje wyniki obserwacji i wnioskuje na podstawie analizy;
• tworzy informację tekstową.
62
Różne rodzaje widzenia | Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Przebieg zajęć:
Faza wprowadzająca – czas ok. 15 minut
• Uczniowie realizują ćwiczenia z karty pracy zarówno z części A jak B.
• Nauczyciel jest obecny, wspomaga uczniów, zadając pytania otwierające, ewentualnie komentuje
pomysły uczniów ale ich nie krytykuje, pozwala
realizować każde, nawet chybione pomysły na obserwacje.
Faza realizacji wersja II – ok. 35 – 40 minut.
• Uczniowie realizują ćwiczenia z karty pracy w części A.
• Nauczyciel realizuje w formie pokazu obserwacje
z części B, uczniowie realizują polecenia z części B
karty pracy.
Literatura
w języku polskim:
Karol Sabath Nowe spojrzenie na ewolucję oczu,
Archiwum Wiedzy i Życia, nr 1, 1996 rok
http://archiwum.wiz.pl/1996/96012500.asp
Jak powstały oczy? http://www.keratoconus.pl/
ciekawostki/178-jak-powstay-oczy
Fragment filmu Davida Attenborough na temat
ewolucji oczu z polskimi napisami http://
www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=yB32V3YAaqQ
Chrostowski Jarosław, Fantastyczne światło,
Wiedza i Życie nr 4, kwiecień 2009,
Adamscy Anna i Zbigniew, Gra w kolory, Wiedza i Życie nr 2, luty 2010.
NAUKA
• Nauczyciel – zależnie od przyjętych zasad oceniania – pozostawia uczniom ich karty pracy lub je
zbiera i zaprasza do prezentacji rezultatów pracy
w grupie.
• Uczniowie – wybrani przez nauczyciela lub chętni
– prezentują rezultaty pracy grupy. Niezależnie od
przyjętych zasad oceniania, prezentujący dysponują swoimi kartami pracy.
• Pozostali uczniowie komentują prezentowane
wyniki; w dyskusji przedstawiają własne pomysły
i rozwiązania. Mogą także, jeśli dysponują swoimi
kartami pracy, modyfikować je w związku z przebiegiem dyskusji; możliwość takiej modyfikacji nauczyciel zapewnia także uczniom prezentującym.
• Uczniowie z udziałem nauczyciela formułują
wspólne stanowisko w odniesieniu do problemu
ewolucji narządów wzroku i sposobów widzenia.
• Uczniowie dokonują ewaluacji swojej pracy, oceniają, czy przestrzegali procedur pracy badawczej
i czy miało to znaczenie dla jakości uzyskanych
wyników.
SZKOŁA
Faza realizacji wersja I4 – ok. 50 minut:
Faza podsumowująca – ok. 25 minut:
w języku angielskim:
animacja o budowie oczu złożonych owadów
dziennych i nocnych http://www.youtube.
com/watch?v=TU6bgQnTi18
Ocenianie
Podstawą oceny pracy są zebrane przez nauczyciela karty pracy uczniów oraz obserwacje z lekcji. Każde z proponowanych zadań zostało uzupełnione o komentarz,
zawierający punktację i oczekiwane elementy wypowiedzi uczniów (patrz kartoteka nauczyciela); nie wyklucza to, oczywiście, by nauczyciel wprowadził i stosował
własne kryteria przy ocenianiu kart zadań.
4 Wersja I polega na realizacji wszystkich obserwacji przez uczniów
– w grupach lub indywidualnie.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
KRÓTKO
Nauczyciel:
• formułuje temat zajęć i krótko przedstawia problem badawczy, jaki będzie rozwiązywany na zajęciach metodą obserwacji naukowej;
• opisuje, na co będzie zwracał uwagę przy ocenianiu – informuje, że w karcie pracy każdemu ćwiczeniu i poleceniu przypisana jest określona punktacja, która będzie podstawą wystawienia oceny za
pracę na lekcji;
• rozdaje karty pracy – po jednej dla każdego ucznia.
Uczniowie:
• zapisują temat lekcji;
• dzielą się na grupy;
• zapoznają się z zestawami do obserwacji oraz z zawartością kart pracy.
Różne rodzaje widzenia | Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
63
Różne sposoby widzenia świata
– materiał dla ucznia, wersja guided inquiry
Polecenie wstępne
CZĘŚĆ A – CZŁOWIEK
H1. ................................................................................................................................................................................
Pytania badawcze:
....................................................................................................................
H2. ...............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................
Przypomnij sobie budowę i działanie oka człowieka – wykorzystaj przy tym schemat poniżej.
Rys. 1. Budowa oka
człowieka
NAUKA
Wstęp
SZKOŁA
• Czy obraz świata jaki rejestrujemy naszym okiem jest zgodny
z rzeczywistością?
• Jaki obraz otoczenia powstaje w naszym oku?
• Czy z jednakową dokładnością rejestrujemy obraz geometryczny
nieruchomego obiektu i ruch obiektu?
Sformułuj, na podstawie powyższych pytań badawczych, dwie hipotezy, które zweryfikujesz (potwierdzisz lub odrzucisz) po zrealizowaniu ćwiczeń z części A karty pracy.
KRÓTKO
Źródło www.scholaris.pl
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
Różne rodzaje widzenia | Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
64
Ćwiczenie A2
Mając do dyspozycji linijkę (lub inny, bezpieczny przedmiot) zaplanuj i przeprowadź
obserwację, która wykaże, że oko człowieka widzi ostro (rejestruje obraz o dobrych
parametrach jakości) tylko część otoczenia, znajdującą się “na wprost” oka, natomiast
ruch rejestrowany jest w całym polu widzenia.
Zapisz plan i przebieg obserwacji.
Masz do dyspozycji soczewkę skupiającą, biały ekran (może być biała kartka papieru
lub biała ściana lub drzwi) i stosunkoiwo odległe (co najmniej 2-3 metry) źródło światła
(mogą to być dowolne jasne obiekty, np. znajdujące się za oknem pracowni). Zaplanuj
i przeprowadź obserwację, która pozwoli Ci uzyskać ostry obraz otoczenia na ekranie.
Zapisz plan i przebieg obserwacji.
NAUKA
Ćwiczenie A1
Sformułuj różnice w cechach rejestrowanego obrazu obiektu nieruchomego leżącego
naprzeciwko oczu i obiektu poruszającego się na skraju pola widzenia.
1 Dokumentacja obserwacji powinna przyjąć formę notatki ilustrowanej schematem. Dodatkowo uczniowie mogą wykonać zdjęcia lub nagrać krótki film np. za pomocą telefonu komórkowego. W każdym
przypadku dokumentacja powinna zawierać opis wyników i ich wstępną analizę.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
KRÓTKO
Dokumentacja obserwacji1
1.Sporządź schemat układu obserwacyjnego, z którego korzystasz w ćwiczeniu A2,
jeśli nie został on umieszczony w ramach planu obserwacji.
2.Zapisz cechy obrazu powstałego na ekranie.
3.Nazwij tę część oka człowieka, która spełnia rolę ekranu.
4.Uzyskiwanie możliwie ostrego obrazu w oku nazywa się akomodacją. Rozstrzygnij, czy zastosowany przez Ciebie w tym ćwiczeniu sposób uzyskiwania ostrego
obrazu jest właściwym modelem dla akomodacji oka u człowieka. Uzasadnij swoje
rozstrzygnięcie.
SZKOŁA
Dokumentacja obserwacji
Różne rodzaje widzenia | Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Polecenia podsumowujące
1.Odnieś się do hipotez postawionych przez siebie na początku tej części zajęć.
W krótkiej wypowiedzi powołaj się – tam gdzie uznasz to za stosowne – na wyniki
swoich obserwacji.
1a. H1:
1b. H2:
Dokumentacja obserwacji
KRÓTKO
1.Rozstrzygnij, czy obraz nieruchomej linijki na ekranie jest tak samo ostry jak
obraz źródła światła.
2.Podaj teoretyczny powód dla swojego rozstrzygnięcia z poprzedniej obserwacji.
3. Rozstrzygnij, czy szybkość ruchu linijki wpływa na Twoje postrzeganie ostrości jej
obrazu.
2.Która z umiejętności wynikających z działania narządu wzroku człowieka – widzenie obiektu nieruchomego czy rejestracja ruchu – wydaje się być starsza ewolucyjnie, bardziej pierwotna? Uzasadnij swoje stanowisko.
NAUKA
Wykorzystując linijkę (lub inny bezpieczny przedmiot) z ćwiczenia A1 oraz sprzęt
z ćwiczenia A2 zaplanuj i przeprowadź obserwację, której celem będzie sprawdzenie,
czy szybkość ruchu obiektu ma wpływ na ostrość jego widzenia/jakość obrazu tego
obiektu.
Zapisz plan i przebieg obserwacji.
SZKOŁA
Ćwiczenie A3
65
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
Różne rodzaje widzenia | Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
66
CZĘŚĆ B – OWAD
Polecenie wstępne
Pytania badawcze:
Sformułuj, na podstawie powyższych pytań badawczych, trzy hipotezy, które zweryfikujesz (potwierdzisz lub odrzucisz) po wykonaniu ćwiczeń z części B karty pracy.
H1. ................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................
H2. ...............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................
H3. ................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................
Wstęp
NAUKA
• Czy obraz świata jaki rejestrują oczami złożonymi owady jest
zgodny z obrazem rejestrowanym przez oko człowieka?
• Jaki obraz otoczenia powstaje w oku owada, a jaki w pojedynczym ommatidium oka owada?
• Czy owad z jednakową dokładnością rejestruje obraz geometryczny nieruchomego obiektu i ruch obiektu?
Źródło http://pszczeliraj2.blogspot.
com/2013_03_01_archive.html)
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
KRÓTKO
Rys. 1 Budowa
oka złożonego
i pojedynczego
ommatidium
owada
SZKOŁA
Zapoznaj się ze schematem opisującym budowę oka złożonego owada oraz pojedynczego ommatidium.
Różne rodzaje widzenia | Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
67
Ćwiczenie B2
Mając do dyspozycji zestaw soczewek skupiających, biały ekran (może być kartka białego papieru) oraz źródło światła (np. świeczka kominkowa) zaplanuj i przeprowadź
obserwację, która pozwoli Ci na uzyskanie obrazu zbliżonego do tego, który powstaje
w oku złożonym owada (soczewki spełniać będą rolę ommatidiów). W celu przeprowadzenia takiej obserwacji niezbędne jest zaciemnienie pomieszczenia.
Zapisz plan i przebieg obserwacji; przedstaw także schemat układu obserwacyjnego.
Wykorzystaj zestaw z ćwiczenia B1 i sprawdź, jak zmieniał się będzie obraz na ekranie
jeśli obiekt będzie się przemieszczać. W tym celu przesuwaj świeczkę, w obu kierunkach, równolegle do ekranu.
Dokumentacja obserwacji
Dokumentacja obserwacji
W tym doświadczeniu każda soczewka jest modelem jednego ommatidium. Podaj
powód, dla którego zaproponowałeś(łaś) ustawienie zestawu soczewek wzdłuż w taki
właśnie sposób.
Sformułuj różnice pomiędzy obrazami na ekranie powstałymi w poszczególnych soczewkach.
Sformułuj różnice pomiędzy obrazem (jako całością) powstałym na ekranie w tym doświadczeniu a obrazem otrzymanym w ćwiczeniu A2.
Opisz zmiany, jakie podczas ruchu świeczki następowały w obrazie uzyskanym na
ekranie. Uwzględnij w swoim opisie obrazy uzyskane we wszystkich soczewkach.
Zwróć uwagę na specyficzną cechę budowy pojedynczego ommatidium: elementy
światłoczułe są w nim umieszczone niemal wyłącznie na głównej osi optycznej jego
soczewki. Oznacza to, że każde ommatidium rejestruje niewielki wycinek otoczenia
oka złożonego. Skorzystaj z tej informacji oraz z efektów zaobserwowanych w tym ćwiczeniu i opisz w jaki sposób oko owada rejestruje ruch w swoim otoczeniu.
KRÓTKO
SZKOŁA
NAUKA
Ćwiczenie B1.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
Różne rodzaje widzenia | Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
68
Polecenia podsumowujące
1.Odnieś się do hipotez postawionych przez siebie na początku tej części zajęć.
W krótkiej wypowiedzi powołaj się – tam gdzie uznasz to za stosowne – na wyniki
swoich obserwacji.
1a. H1:
1c. H3:
KRÓTKO
2.Czy możliwe jest – Twoim zdaniem – by na podstawie analizy wyników przeprowadzonych obserwacji, wnioskować o ewolucji procesu widzenia w jednym z jego
aspektów? Chodzi tu o kolejność kształtowania się dwóch umiejętności: rejestrowania ruchu obiektu w otoczeniu organizmu i tworzenia obrazu geometrycznego
(ostrego widzenia nieruchomego obiektu). Zapisz swoje refleksje na ten temat.
SZKOŁA
NAUKA
1b. H2:
3.Przygotuj sie do przedstawienia wyników pracy na zajęciach i dyskusji na forum
klasy.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
Różne rodzaje widzenia | Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
69
Różne sposoby widzenia świata
– materiał dla ucznia, wersja z instrukcją (scripted inquiry)
Polecenie wstępne
CZĘŚĆ A – CZŁOWIEK
H1. ................................................................................................................................................................................
Pytania badawcze:
....................................................................................................................
H2. ...............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................
Przypomnij sobie budowę i działanie oka człowieka – wykorzystaj przy tym schemat poniżej.
Rys. 1. Budowa oka
człowieka
NAUKA
Wstęp
SZKOŁA
• Czy obraz świata jaki rejestrujemy naszym okiem jest zgodny
z rzeczywistością?
• Jaki obraz otoczenia powstaje w naszym oku?
• Czy z jednakową dokładnością rejestrujemy obraz geometryczny
nieruchomego obiektu i ruch obiektu?
Sformułuj, na podstawie powyższych pytań badawczych, dwie hipotezy, które zweryfikujesz (potwierdzisz lub odrzucisz) po zrealizowaniu ćwiczeń z części A karty pracy.
KRÓTKO
Źródło www.scholaris.pl
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
Ćwiczenie A1
Ćwiczenie A2
Mając do dyspozycji linijkę (lub inny, bezpieczny przedmiot) przeprowadź w parze obserwację według następującej instrukcji:
1.I osoba staje i kieruje wzrok w dowolny obiekt znajdujący się na wprost jej oczu.
2.II osoba staje za osobą I i powoli porusza linijką (lub innym bezpiecznym przedmiotem) po lewej lub prawej strony głowy osoby I, uważając by jej nie uderzyć.
3.I osoba – nadal patrząc w punkt (obiekt) przed sobą – stara się świadomie zarejestrować różnice w obrazie nieruchomego obiektu, który widzi na wprost i poruszającego się obiektu z boku.
Masz do dyspozycji soczewkę skupiającą, biały ekran (może być biała kartka papieru
lub biała ściana lub drzwi) i stosunkoiwo odległe (co najmniej 2-3 metry) źródło światła
(mogą to być dowolne jasne obiekty, np. znajdujące się za oknem pracowni). Przeprowadź obserwację według następującej instrukcji:
1.Ustaw soczewkę między źródłem światła a ekranem
2.Dobierz odległość między soczewką a ekranem tak, by otrzymać optymalną
ostrość powstałego na nim obrazu.
3. Przyjrzyj się powstałemu obrazowi i przedstaw, w ramach dokumentacji, jego charakterystykę w odniesieniu do obiektu.
Dokumentacja obserwacji1
Dokumentacja obserwacji
1.Sporządź schemat układu obserwacyjnego, z której korzystasz w ćwiczeniu A2.
2.Zapisz cechy obrazu powstałego na ekranie.
3.Nazwij tę część oka człowieka, która spełnia rolę ekranu.
4.Uzyskiwanie możliwie ostrego obrazu w oku nazywa się akomodacją. Rozstrzygnij, czy zastosowany przez Ciebie w tym ćwiczeniu sposób uzyskiwania ostrego
obrazu jest właściwym modelem dla akomodacji oka u człowieka. Uzasadnij swoje
rozstrzygnięcie.
KRÓTKO
Sformułuj różnice w cechach rejestrowanego obrazu obiektu nieruchomego leżącego
naprzeciwko oczu i obiektu poruszającego się obok głowy.
NAUKA
70
SZKOŁA
Różne rodzaje widzenia | Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
1 Dokumentacja obserwacji powinna przyjąć formę notatki ilustrowanej schematem. Dodatkowo uczniowie mogą wykonać zdjęcia lub nagrać krótki film np. za pomocą telefonu komórkowego. W każdym
przypadku dokumentacja powinna zawierać opis wyników i ich wstępną analizę.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
Różne rodzaje widzenia | Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
71
Ćwiczenie A3
Polecenia podsumowujące
Wykorzystując linijkę (lub inny bezpieczny przedmiot) z zadania 1 oraz sprzęt z zadania 2 przeprowadź obserwację według następującej instrukcji:
1.Ustaw soczewkę między źródłem światła a ekranem i, podobnie jak w ćwiczeniu
A2, dobierz odległość między soczewką a ekranem tak, by otrzymać optymalną
ostrość powstałego na nim obrazu.
2.Trzymaj linijkę nieruchomo w odległości ok. 1 metra od soczewki, na linii światła
przychodzącego od źródła. Zaobserwuj jej obraz na ekranie.
3.Poruszaj linijką, z różną prędkością, w kierunku prostopadłym do linii światła
przychodzącego od źródła; staraj się utrzymywać stałą odległość linijki od soczewki.
4.Obserwuj zmiany w obrazie na ekranie, zwracając uwagę na ostrość obrazu obiektów nieruchomych i obiektu poruszanego w zależności od szybkości jego poruszania.
Odnieś się do hipotez postawionych przez siebie na początku tej części zajęć. W krótkiej wypowiedzi powołaj się – tam gdzie uznasz to za stosowne – na wyniki swoich
obserwacji.
1b. H2:
NAUKA
1a. H1:
Która z umiejętności wynikających z działania narządu wzroku człowieka – widzenie
obiektu nieruchomego czy rejestracja ruchu – wydaje się być starsza ewolucyjnie, bardziej pierwotna? Uzasadnij swoje stanowisko.
KRÓTKO
1.Rozstrzygnij, czy obraz nieruchomej linijki na ekranie jest tak samo ostry jak
obraz źródła światła.
2.Podaj teoretyczny powód dla swojego rozstrzygnięcia z poprzedniej obserwacji.
3. Rozstrzygnij, czy szybkość ruchu linijki wpływa na Twoje postrzeganie ostrości jej
obrazu.
SZKOŁA
Dokumentacja obserwacji
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
Różne rodzaje widzenia | Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
72
CZĘŚĆ B – OWAD
Polecenie wstępne
Pytania badawcze:
Sformułuj, na podstawie powyższych pytań badawczych, trzy hipotezy, które zweryfikujesz (potwierdzisz lub odrzucisz) po wykonaniu cwiczeń z części B karty pracy.
H1. ................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................
H2. ...............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................
H3. ................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................
Wstęp
NAUKA
• Czy obraz świata jaki rejestrują oczami złożonymi owady jest
zgodny z obrazem rejestrowanym przez oko człowieka?
• Jaki obraz otoczenia powstaje w oku owada, a jaki w pojedynczym ommatidium oka owada?
• Czy owad z jednakową dokładnością rejestruje obraz geometryczny nieruchomego obiektu i ruch obiektu?
Źródło http://pszczeliraj2.blogspot.
com/2013_03_01_archive.html)
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
KRÓTKO
Rys. 1 Budowa
oka złożonego
i pojedynczego
ommatidium
owada
SZKOŁA
Zapoznaj się ze schematem opisującym budowę oka złożonego owada oraz pojedynczego ommatidium.
Różne rodzaje widzenia | Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
73
Dokumentacja obserwacji
Ćwiczenie B1.
Mając do dyspozycji zestaw soczewek skupiających, biały ekran (może być kartka białego papieru) oraz źródło światła (np. świeczka kominkowa) przeprowadź obserwację
według instrukcji:
1.Ustaw sprzęt na ławce lub innym stoliku zgodnie z poniższym schematem.. Odległość ‘y’ winna być ok. 2-3 cm większa od ogniskowej soczewki S0.
1.W tym doświadczeniu każda soczewka jest modelem jednego ommatidium. Podaj powód, dla którego zaproponowano ustawienie zestawu soczewek wzdłuż
tak właśnie wygiętego łuku a nie wzdłuż łuku wygiętego w odwrotną stronę czy
wzdłuż linii prostej.
2.Sformułuj różnice pomiędzy obrazem powstałym na ekranie w soczewce S0 a obrazami powstałymi w pozostałych soczewkach.
3.Sformułuj różnice pomiędzy obrazem (jako całość) powstałym na ekranie w tym
doświadczeniu a obrazem otrzymanym w ćwiczeniu A2.
NAUKA
soczewka S0
świeczka
y
SZKOŁA
x
linia ruchu
świeczki
2.Zapal świeczkę, zaciemnij pomieszczenie i dobierz odległość ‘x’ między świeczką
a soczewką S0 w taki sposób, by w tej soczewce powstał na ekranie ostry obraz
płomienia świeczki. Jeżeli próba uzyskania ostrego obrazu nie powiodła się, to
zwiększ odległości ‘y’ o kolejny centymetr.
3.Zaobserwuj uzyskany na ekranie obraz pochodzący ze wszystkich zastosowanych
w tym układzie soczewek.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
KRÓTKO
ekran
Różne rodzaje widzenia | Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Ćwiczenie B2
74
Polecenia podsumowujące
Wykorzystaj zestaw z ćwiczenia B1 i sprawdź, jak zmieniał się będzie obraz na ekranie
jeśli obiekt będzie się przemieszczać. W tym celu przesuwaj świeczkę, w obu kierunkach, wzdłuż linii przerywanej na schemacie.
Dokumentacja obserwacji
1.Odnieś się do hipotez postawionych przez siebie na początku tej części zajęć.
W krótkiej wypowiedzi powołaj się – tam gdzie uznasz to za stosowne – na wyniki
swoich obserwacji.
1a. H1:
1c. H3:
KRÓTKO
2.Czy możliwe jest – Twoim zdaniem – by na podstawie analizy wyników przeprowadzonych obserwacji, wnioskować o ewolucji procesu widzenia w jednym z jego
aspektów? Chodzi tu o kolejność kształtowania się dwóch umiejętności: rejestrowania ruchu obiektu w otoczeniu organizmu i tworzenia obrazu geometrycznego
(ostrego widzenia nieruchomego obiektu). Zapisz swoje refleksje na ten temat.
NAUKA
1b. H2:
SZKOŁA
1. Opisz zmiany, jakie podczas ruchu świeczki następowały w obrazie uzyskanym na
ekranie. Uwzględnij w swoim opisie zarówno obraz uzyskany w soczewce S0 jak
i w soczewkach pobocznych.
2.Zwróć uwagę na specyficzną cechę budowy pojedynczego ommatidium: elementy
światłoczułe są w nim umieszczone niemal wyłącznie na głównej osi optycznej
jego soczewki. Oznacza to, że każde ommatidium rejestruje niewielki wycinek
otoczenia oka złożonego. Skorzystaj z tej informacji oraz z efektów zaobserwowanych w tym ćwiczeniu i opisz w jaki sposób oko owada rejestruje ruch w swoim
otoczeniu.
3 Przygotuj sie do przedstawienia wyników pracy na zajęciach i dyskusji na forum
klasy.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
75
Różne rodzaje widzenia | Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Część A – oko człowieka
Polecenie wstępne. [2 punkty] „Sformułuj, na podstawie
powyższych pytań badawczych, dwie hipotezy, które
zweryfikujesz (potwierdzisz lub odrzucisz) w tej części
doświadczenia.”
Możliwe do sformułowania przez uczniów hipotezy:
H1. Obraz rejestrowany w oku jest obrazem rzeczywistym, pomniejszonym i odwróconym, nie jest
zatem zgodny z tym, co nas otacza.
H2. Oko ludzkie lepiej rejestruje ruch niż statyczny
obraz.
Hipotezy mogą być inaczej sformułowane, mogą
także być przeciwne do zaproponowanych wyżej. Istotne jest, by postawione hipotezy odnosiły się merytorycznie do postawionych pytań badawczych oraz by
uczeń uwzględnił w treści hipotez trzy elementy obecne w pytaniach. Za poprawne sformułowanie każdej
z dwóch hipotez w postaci zdania twierdzącego, odnoszącego się do pytań badawczych przyznajemy 1 punkt.
Stawianie hipotez uznaje się za umiejętność dość zaawansowaną – stąd uczniowie mogą mieć problemy z ich
sformułowaniem, mimo wskazówki w karcie pracy. Jeśli
uczniowie będą prosić o pomoc, można na tablicy zapisać przykładową hipotezę: „Obraz rejestrowany w oku
nie jest zgodny z tym, co nas otacza.” i zastrzec, że nie
musi to być w pełni właściwe.
Planowanie przebiegu obserwacji (doświadczenia) jest
także uznawane za umiejętność zaawansowaną, która
może uczniom sprawiać problemy. Należy przewidywać,
że nie wszyscy uczniowie (grupy uczniowskie) mogą
sobie z tym poleceniem poradzić. Z kolei zaplanowanie
obserwacji warunkuje jej przeprowadzenie, a co za tym
idzie, również wykonanie poleceń zawartych w „dokumentacji obserwacji”. Dlatego nauczyciel winien mieć
przygotowaną strategię postępowania wobec uczniów
czy grup, które mogłyby „utknąć w miejscu” i pozostawać
bezczynne w trakcie lekcji. Strategia taka może polegać,
przykładowo, na udzielaniu odpowiednich wskazówek
(ustnie lub w postaci wręczanych kartek), z jednoczesnym odnotowaniem w karcie pracy faktu udzielenia
wskazówki. Wskazówki takie należy przemyśleć i przygotować zawczasu.
Ćwiczenie A1. Dokumentacja obserwacji.
A1.1 [2 punkty maksymalnie] „Sformułuj różnice w cechach
rejestrowanego obrazu obiektu nieruchomego leżącego
naprzeciwko oczu i obiektu poruszającego na skraju pola
widzenia.”
Uczeń powinien stwierdzić, że poruszający się
przedmiot na granicy jego pola widzenia nie jest widziany „kolorowo”; nie jest też łatwo określić jego
kształt. Uczeń może także wspomnieć, że trudno jest się
skoncentrować na nieruchomym obiekcie, że ruchomy
To zadanie można uznać za dość trudne, przede wszystkim ze względu na jego dość nietypowy charakter –
uczeń jest postawiony w sytuacji dla siebie nowej, w której musi „przelać na papier” swoje doznania wzrokowe.
Ćwiczenie A2. Plan i przebieg obserwacji [1 punkt].
Uczeń winien umieścić soczewkę w stosunkowo niewielkiej odległości od ekranu i powoli zbliżać lub oddalać ją, aż do uzyskania ostrego obrazu otoczenia [za ten
lub równoważny opis postępowania przyznajemy jeden
punkt]. Jeśli uczeń narysował schemat układu, to przyznajemy za to punkty zgodnie z zaleceniami dla A2.1.
Zaplanowanie i opisanie tej obserwacji jest względnie łatwe. Wynika to z dwóch czynników:
- podobne czynności uczeń mógł widzieć lub nawet
samodzielnie wykonywać (np. w ramach zabawy soczewką w skupianie promieni słonecznych);
NAUKA
Zawiera oczekiwane odpowiedzi uczniów
na polecenia z karty pracy
oraz propozycję ich oceniania wraz z komentarzami.
Uczeń winien wpaść na pomysł, by umieścić linijkę
(ewentualnie inne przedmioty) w obszarze peryferyjnym pola widzenia i obserwować ją, gdy jest ona nieruchoma [za ten lub równoważny pomysł przyznajemy
jeden punkt]. Następnie uczeń proponuje poruszanie
linijką i obserwowanie, czy w takiej sytuacji jest łatwiej
czy trudniej ją dostrzec [za ten pomysł przyznajemy jeden punkt]. Każdy pomysł musi być odpowiednio opisany.
obiekt bardzo przyciąga uwagę. Za każde z tych stwierdzeń przyznajemy 1 punkt; maksymalnie 2 punkty za
ćwiczenie. Jeśli znajdziemy inne stwierdzenia, winniśmy każdorazowo zastanowić się nad właściwym komentarzem i decyzją o przyznaniu punktu.
SZKOŁA
Ćwiczenie A1. Plan i przebieg obserwacji [2 punkty].
- sprzęt do dyspozycji jest w miarę prosty i jest go
w miarę niewiele.
Ćwiczenie A2. Dokumentacja obserwacji.
A2.1 [2 punkty] „Sporządź schemat układu obserwacyjnego,
z którego korzystasz w ćwiczeniu A2”.
Uczeń powinien wykonać schemat (rysunek), na
którym umieści i opisze trzy podstawowe składniki układu: źródło światła (przedmiot), soczewkę oraz
ekran z obrazem (lub sam obraz). Odległość pomiędzy źródłem światła a soczewką winna być wyraźnie
większa niż odległość pomiędzy soczewką a ekranem.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
KRÓTKO
Kartoteka nauczyciela
(wersja guided inquiry)
76
Różne rodzaje widzenia | Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Uczeń powinien zapisać, że obraz jest rzeczywisty,
odwrócony i pomniejszony.
Zadanie jest zdecydowanie łatwe, typowo szkolne, związane z zapamiętaniem wiadomości ale również z umiejętnością obserwacji – to, że obraz jest odwrócony i pomniejszony można stwierdzić porównując to co widać na
ekranie z obiektem będącym źródłem światła.
A2.3 [1 punkt] „Nazwij tę część oka człowieka, która spełnia
rolę ekranu.”
Uczeń powinien zapisać, że chodzi o siatkówkę.
Zadanie jest zdecydowanie łatwe, typowo szkolne, związane z zapamiętaniem wiadomości.
A2.4 [2 punkty] „Uzyskiwanie możliwie ostrego obrazu
w oku nazywa się akomodacją. Rozstrzygnij, czy zastosowany przez Ciebie w tym ćwiczeniu sposób uzyskiwania
ostrego obrazu jest właściwym modelem dla akomodacji
oka u człowieka. Uzasadnij swoje rozstrzygnięcie.”
Uczeń powinien rozstrzygnąć, że nie jest to dobry
model; za co uzyskuje 1 punkt. Powinien to uzasadnić
jednym z dwóch argumentów:
a)„U człowieka akomodacja przebiega na drodze
zmian zdolności skupiającej (lub ogniskowej) soczewki (lub układu optycznego)”. Równie dobrze:
„U człowieka akomodacja przebiega poprzez
zmianę kształtu soczewki.”
Ćwiczenie A3. Plan i przebieg obserwacji [2 punkt].
Uczeń winien najpierw umieścić linijkę nieruchomą w obszarze pomiędzy soczewką a źródłem światła
i zaobserwować jej obraz na ekranie [za ten lub równoważny opis postępowania przyznajemy jeden punkt].
Następnie uczeń powinien poruszać linijką, raz wolniej, raz szybciej i ponownie zaobserwować jej obraz
na ekranie [za ten lub równoważny opis postępowania
przyznajemy jeden punkt].
Zaplanowanie i opisanie tej obserwacji także jest względnie łatwe.
A3.1 [1 punkt] „Rozstrzygnij, czy obraz nieruchomej linijki na
ekranie jest tak samo ostry jak obraz źródła światła.”
Uczeń powinien stwierdzić, że linijka wydaje się być
nieostra, podczas gdy reszta obrazu jest w miarę ostra.
Zadanie jest łatwe, wymaga uważnego przyjrzenia się
obrazowi.
A3.2 [2 punkty] „Podaj teoretyczny powód dla swojego rozstrzygnięcia z poprzedniej obserwacji.”
Uzasadnienie powinno składać się z dwóch części.
Kolejność tych części jest dowolna, ale muszą one tworzyć spójną całość. Za każdą z tych części przyznajemy
1 punkt.
a)Uczeń powinien stwierdzić, że uzyskanie ostrego
obrazu wymaga odpowiedniego dobrania odległości pomiędzy źródłem światła a soczewką z jednej
strony oraz odległości pomiędzy soczewką a ekranem z drugiej strony. (Może, ale nie musi, powołać się przy tym na matematyczny wzór: 1/x +1/y =
1/f).
b)Uczeń powinien stwierdzić, że linijka jest bliżej
soczewki niż źródło światła a ostrość obrazu na
ekranie była ustawiana przez regulację odległości
soczewki od ekranu.
Zadanie jest dość trudne, wymaga bowiem sformułowania dwuczęściowego uzasadnienia.
A3.3 [1 punkt] „Rozstrzygnij, czy szybkość ruchu linijki wpływa na Twoje postrzeganie ostrości jej obrazu.”
Uczeń powinien zapisać, że linijka wydaje się być
widoczna tym wyraźniej, im szybciej jest poruszana.
Zadanie jest łatwe, podobnie jak zad. A3.1 wymaga uważnego przyjrzenia się temu, co się dzieje na ekranie. Au-
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
A2.2 [1 punkt] „Zapisz cechy obrazu powstałego na ekranie.”
Ćwiczenie A3. Dokumentacja obserwacji.
SZKOŁA
Jest to zadanie o przeciętnym stopniu trudności. Kształtuje ono umiejętność komunikowania się z odbiorcą za
pomocą schematu/rysunku.
albo:
b)„Budowa oka ludzkiego nie przewiduje możliwości
wysuwania/wsuwania soczewki (oddalania/zbliżania jej do siatkówki), więc akomodacja oka musi
odbywać się inaczej”.
Za każde z tych uzasadnień (a także za każde inne,
rozsądne) przyznajemy 1 punkt. Zwracamy także uwagę
na sytuacje, w których uczeń w rozstrzygnięciu stwierdził, że model jest dobry. Należy takie odpowiedzi potraktować jako poprawne jeśli są opatrzone logicznym
uzasadnieniem. Przykładowo: uczeń stwierdził, że model jest dobry i podał argument, że człowiek chcąc poprawić ostrość obrazu zbliża lub oddala przedmiot lub
zbliża się lub oddala od obserwowanego przedmiotu.
Z jednej strony jest to niezgodne z założeniami ćwiczenia, w którym zmieniano odległość soczewka-ekran
(a nie przedmiot-soczewka). Jednak z drugiej strony jest
to zgodne z wieloma sytuacjami, które uczeń mógł obserwować i które mają niejaki związek z przeprowadzoną obserwacją. Można więc ocenić taką wypowiedź na
co najmniej jeden punkt. Należy zawsze z uwagą przeczytać przedstawione uzasadnienie i przyznawać nawet
dwa punkty w sytuacji, gdy jest ono logicznie spójne
z przyjętym, formalnie błędnym, rozstrzygnięciem.
KRÓTKO
Za taki schemat przyznajemy dwa punkty; gdy brakuje
jednego lub dwóch elementów czy opisów, przyznajemy
jeden punkt.
„Odnieś się do hipotez postawionych przez siebie na
początku tej części zajęć. W krótkiej wypowiedzi powołaj się – tam gdzie uznasz to za stosowne – na wyniki
swoich obserwacji.”
1a. [3 punkty maksymalnie] Przykładowa hipoteza H1:
„Obraz rejestrowany w oku jest obrazem rzeczywistym, pomniejszonym i odwróconym, nie jest zatem zgodny z tym,
co nas otacza”.
Uczeń powinien potwierdzić tak sformułowaną hipotezę, powołując się na wyniki ćwiczenia A2. za co
przyznajemy 1 punkt.
Uczeń może dodatkowo sformułować komentarz
związany z udziałem mózgu w przetwarzaniu danych
rejestrowanych przez oko, przykładowo:
a)W mózgu następuje swoiste „skorygowanie/odwrócenie” (lepiej: w mózgu następuje właściwa
interpretacja) powstającego na siatkówce obrazu.
Powoduje to, miedzy innymi, że nie widzimy świata „do góry nogami”.
b)W mózgu następuje właściwe „przeskalowanie”
rozmiarów wszystkich obiektów, które znajdują się
w naszym polu widzenia.
Za każdy tego typu komentarz możemy przyznać
dodatkowo 1 punkt.
1b. [3 punkty maksymalnie] H2: Oko ludzkie lepiej rejestruje
ruch niż statyczny obraz.
Uczeń powinien potwierdzić tak sformułowaną
hipotezę, za co przyznajemy 1 punkt. Powinien także
przedstawić co najmniej dwa uzasadnienia, odnoszące
się do obserwacji. Za każdy z nich przyznajemy 1 punkt.
a)W ćwiczeniu A1 stwierdzono, że oko ludzkie nie
rozróżnia kolorów ani kształtów na obrzeżach pola
widzenia, jednak rejestruje ruch.
b)W ćwiczeniu A3 stwierdzono, że oko ludzkie, rejestrując ruch obiektu, pomija obniżoną jakość geometryczną (ostrość) elementów statycznych obrazu.
Jakikolwiek inny rozsądny komentarz lub uzasadnienie do hipotezy postawionej przez ucznia powinien
zostać przez nauczyciela przeanalizowany i skomentowany. Pamiętać jednak należy, że preferowane są tu argumenty odnoszące się do obserwacji. Należy też podjąć decyzję o ewentualnym przyznaniu punktu (także
poza punktacją ogólną) za taki komentarz.
Podobnie jak stawianie hipotez, ich weryfikowanie (komentowanie) jest umiejętnością zaawansowaną, warto
więc najtrafniejsze wypowiedzi uczniów weryfikujące
postawione hipotezy pokazać lub zapisać tak, by były widoczne dla pozostałych.
Uczeń powinien przedstawić swój pogląd i go uzasadnić w zwartej, kilkuzdaniowej wypowiedzi. Oceniamy strukturę tej wypowiedzi:
• postawienie tezy (np., że widzenie ruchu jest ewolucyjnie starsze);
• przytoczenie argumentów (dowodów) wynikających z przeprowadzonych obserwacji (np. że podczas próby postrzegania ruchu linijki, mózg „uzupełnia informacje o jej ostrości”; gdy zaś linijka
spoczywa, jest postrzegana jako nieostra);
• analiza i wnioskowanie (np., że te dwie umiejętności były kształtowane w związku z różnymi potrzebami biologicznymi; potrzeba postrzegania ruchu
w otoczeniu jest istotniejsza od potrzeby postrzegania kształtów);
• spójność przedstawionej argumentacji.
Zadanie zawiera kilka trudności z punktu widzenia
ucznia.
Po pierwsze, uczeń powinien przedstawić rozstrzygnięcie problemu w postaci tezy, której w dalszym ciągu wypowiedzi będzie „bronił”. Istotne jest, by przyznać punkt
za samo postawienie tezy, nawet jeśli jest ona błędna.
NAUKA
Polecenia podsumowujące
Jakikolwiek inny rozsądny i spójny komentarz do
hipotezy postawionej przez ucznia powinien zostać
przez nauczyciela przeanalizowany i skomentowany;
należy też podjąć decyzję o ewentualnym przyznaniu
punktu (także poza punktacją ogólną).
SZKOŁA
torzy zwracają jednak uwagę, że efekt „wyostrzenia się”
obrazu linijki (gdy jest ona poruszana) nie ma charakteru
stricte obiektywnego; najprawdopodobniej efekt ten zawdzięczamy mózgowi, który koncentruje się na śledzeniu
ruchomego obiektu, z jednoczesną zmniejszoną koncentracją na obrazie geometrycznym pozostałych, nieruchomych obiektów. Gdyby uczeń zawarł w swej wypowiedzi
podobne myśli, należy rozważyć przyznanie mu dodatkowego punktu (poza ogólną punktacją), uznającego
jego wiadomości i umiejętności wykraczające poza typowe oczekiwania/wymagania.
77
Po drugie, uczeń powinien zebrać argumenty i je odpowiednio zaprezentować.
Po trzecie winien wskazać, w jaki sposób argumenty te
odnoszą się do postawionej tezy.
Po czwarte wreszcie, uczeń powinien podsumować swój
wywód w postaci konkluzji (wniosku), stwierdzającego
prawdziwość swojej tezy.
2. [4 punkty] „Która z umiejętności wynikających z działania
narządu wzroku człowieka – widzenie obiektu nieruchomego czy rejestracja ruchu – wydaje się być starsza ewolucyjnie, bardziej pierwotna? Uzasadnij swoje stanowisko.”
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
KRÓTKO
Różne rodzaje widzenia | Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
78
Różne rodzaje widzenia | Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Uczeń winien wpaść na pomysł, by pomiędzy
świeczką a ekranem umieścić soczewki w układzie
„jedna obok drugiej” [za ten lub równoważny pomysł
przyznajemy jeden punkt]. Następnie uczeń winien
zaproponować rozmieszczenie tych soczewek wzdłuż
określonej linii [za ten pomysł przyznajemy dwa punkty, jeśli uczeń wybrał linię zakrzywioną taką, jak na poniższym schemacie wzorcowym, lub jeden punkt jeśli
umieścił je na innej linii, np. na linii prostej]. Czwarty punkt przyznajemy za dobranie takiej odległości
świeczki od układu soczewek, by w soczewce centralnej
(na schemacie oznaczonej symbolem S0) powstał ostry
obraz płomyka świeczki na ekranie.
Możliwe do sformułowania przez uczniów hipotezy:
H1. Obraz rejestrowany przez owada różni się od
obrazu jaki powstaje w oku człowieka.
H2.W oku złożonym owada powstaje zwielokrotniony obraz obiektu, w pojedynczym ommatidium powstaje fragment obrazu rzeczywistości.
H3. Obraz geometryczny w oku owada nie powstaje
lub powstaje tylko w zarysie, nieostry, ruch rejestrowany jest bardzo dobrze.
Hipotezy mogą być inaczej sformułowane, mogą
także być przeciwne do zaproponowanych wyżej.
Istotne jest, by postawione hipotezy odnosiły się merytorycznie do postawionych pytań badawczych oraz
by uczeń ujął wszystkie postawione pytania w ramach
trzech hipotez. Za każdą hipotezę przyznajemy 1 punkt;
trzy punkty przyznajemy pod warunkiem, że uczeń ujął
w swych hipotezach wszystkie problemy postawione
w pytaniach badawczych.
Stawianie hipotez uznaje się za umiejętność dość zaawansowaną – stąd uczniowie mogą mieć problemy z ich
sformułowaniem, mimo wskazówki w karcie pracy. Jeśli
uczniowie będą prosić o pomoc, można na tablicy zapisać przykładową hipotezę: „Obraz rejestrowany w oku
złożonym owada nie jest zgodny z geometrycznym obrazem otoczenia” i zastrzec, że nie musi to być w pełni właściwe.
soczewka S0
świeczka
x
y
linia ruchu
świeczki
ekran
Każdy pomysł musi być odpowiednio opisany.
Za sporządzenie czytelnego, prawidłowo opisanego
schematu doświadczenia przyznajemy dwa punkty. Poniżej pokazano przykładowy schemat; uczeń w swoim
schemacie nie musi wyróżnić soczewki S0, lecz opisać
użyte soczewki.
Podobnie jak w ćwiczeniu A1, należy przewidywać, że
daleko nie wszyscy uczniowie (grupy uczniowskie) mogą
sobie z tym poleceniem poradzić. Nauczyciel winien więc
przygotować analogiczną strategię postępowania wobec uczniów czy grup (a może nawet całej klasy!), które
nie poradzą sobie z ustawieniem zestawu.
Ćwiczenie B1. Dokumentacja obserwacji.
B1.1 [1 punkt] „W tym doświadczeniu każda soczewka jest
modelem jednego ommatidium. Podaj powód, dla którego
zaproponowałeś(łaś) ustawienie zestawu soczewek wzdłuż
w taki właśnie sposób.”
Uczeń powinien stwierdzić, że ustawienie soczewek
wzdłuż łuku przypomina (modeluje) wypukły kształt
oka złożonego owada, widoczny na rysunku. Za taką
lub równoważną wypowiedź przyznajemy jeden punkt.
Jeśli znajdziemy inne stwierdzenia, rozwijające tę myśl,
idące przykładowo w kierunku omawiania ograniczeń
takiego modelu, to winniśmy rozważyć przyznanie
dodatkowego punktu, poza przewidzianą punktacją.
Z kolei jeśli uczeń zaproponował inne ustawienie soczewek, to możemy przyznać mu punkt za sensowne uzasadnienie tego wyboru.
Zadanie o przeciętnym poziomie trudności, wymagające
od ucznia uzasadnienia swojego postępowania.
B1.2 [2 punkty] „Sformułuj różnice pomiędzy obrazami na
ekranie powstałymi w poszczególnych soczewkach.”
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
Polecenie wstępne. [3 punkty] „Sformułuj, na podstawie
powyższych pytań badawczych, trzy hipotezy, które zweryfikujesz (potwierdzisz lub odrzucisz) w tej części doświadczenia.”
Jest to bardzo trudne zadanie, niepodobne do czegokolwiek, co uczeń mógł widzieć w szkole, czy poza nią. Wymaga ono syntezy czynności z ćwiczenia A2 oraz właściwych wniosków z analizy schematu oka owada, a także
dużej pomysłowości. Dodatkową trudność sprawia stosunkowo duża liczba dostępnych artefaktów.
SZKOŁA
Ćwiczenie B1. Plan i przebieg obserwacji [4 punkty];
schemat układu [2 punkty].
KRÓTKO
Część B – oko owada
79
Różne rodzaje widzenia | Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
B1.3 [1 punkt] „Sformułuj różnice pomiędzy obrazem (jako
całością) powstałym na ekranie w tym doświadczeniu
a obrazem otrzymanym w ćwiczeniu A2.”
Zasadnicza różnica, którą powinien tu wskazać
uczeń i za to otrzymać jeden punkt, to pojawienie się
kilku obrazów tego samego obiektu w ćwiczeniu B,
podczas gdy w ćwiczeniu A pojawił się tylko jeden
obraz. Można przewidywać, że uczeń będzie wskazywał
także inne różnice, np. takie, które już opisał w ćwiczeniu B1.2.
1 Niepojawienie się obrazu w pojedynczej soczewce jest uwarunkowane odpowiednim ustawieniem całego zestawu i nie jest
– w tym ćwiczeniu – efektem koniecznym do uzyskania. Tak więc
zauważenie tego efektu nie może być wymagane od wszystkich
uczniów.
Ćwiczenie B2. Dokumentacja obserwacji.
B2.1 [2 punkty] „Opisz zmiany, jakie podczas ruchu świeczki
następowały w obrazie uzyskanym na ekranie. Uwzględnij
w swoim opisie obrazy uzyskane we wszystkich soczewkach.”
Uczeń powinien stwierdzić, że w miarę przesuwania
świeczki, obrazy przemieszczały się na ekranie [za ten
lub równoważny opis przyznajemy jeden punkt]. Uczeń
powinien także stwierdzić, że w miarę zbliżania świeczki do osi symetrii wybranej soczewki, obraz w niej uzyskany stawał się coraz bardziej ostry (wyraźny lub inne,
równoważne określenie) [za ten lub równoważny opis
przyznajemy jeden punkt]. Uczeń może zauważyć, że
w niektórych położeniach świeczki jej obraz w ogóle nie
powstaje w wybranej soczewce.
Jest to zadanie typowo „obserwacyjne”. Wymaga ono
przyjrzenia się efektowi uzyskanemu przez zmianę układu i syntetycznego opisania tego efektu.
B2.2 [2 punkty] „Zwróć uwagę na specyficzną cechę budowy pojedynczego ommatidium: elementy światłoczułe są
w nim umieszczone niemal wyłącznie na głównej osi optycznej jego soczewki. Oznacza to, że każde ommatidium
rejestruje niewielki wycinek otoczenia oka złożonego. Skorzystaj z tej informacji oraz z efektów zaobserwowanych
Uczeń powinien stwierdzić, że w miarę przesuwania świeczki jej obraz jest rejestrowany w sposób
„prawidłowy” przez kolejne soczewki (ommatidia); za
to spostrzeżenie przyznajemy jeden punkt. Oznacza
to, że ruch w otoczeniu owada jest postrzegany w taki
sposób, że obraz poruszającego się obiektu pojawia się
w obszarze czynnym kolejnych ommatidiów, znikając
jednocześnie z pola widzenia innych ommatidiów; za tę
konkluzję przyznajemy drugi punkt.
Zadanie jest trudne. Wymaga ono zsyntetyzowania informacji „teoretycznej”, podanej w pierwszej części treści, z wynikami obserwacji, dokonania generalizacji oraz
wyciągnięcia i sformułowania odpowiedniego wniosku.
NAUKA
Należy także zwrócić uwagę, że – zgodnie zresztą z poleceniem – uczeń nie ma obowiązku uzasadniania wskazanych tutaj różnic. Jeśli uczeń podjął próbę uzasadnienia
zaobserwowanych różnic, możemy w komentarzu podkreślić dwa aspekty: z jednej strony zwrócić uwagę, że
w wypowiedzi należy trzymać się zakresu wynikającego
z treści polecenia (lub narazić się na zarzut pisania „nie
na temat”); z drugiej strony należy pochwalić ucznia za
odruch uzasadniania poglądu, co jest cenne w naukach
przyrodniczych.
Nie można także wykluczyć, że uczeń – podobnie jak
w poprzednim zadaniu – będzie próbował uzasadnić
opisywaną różnicę.
w tym ćwiczeniu i opisz w jaki sposób oko owada rejestruje
ruch w swoim otoczeniu.”
Polecenia podsumowujące
„Odnieś się do hipotez postawionych przez siebie na
początku tej części zajęć. W krótkiej wypowiedzi powołaj się – tam gdzie uznasz to za stosowne – na wyniki
swoich obserwacji.”
SZKOŁA
Zadanie niezbyt trudne, wymagające przyjrzenia się
uzyskanemu w doświadczeniu efektowi. Dla niektórych
uczniów prawidłowe nazwanie efektu może się okazać
trudniejsze niż jego zauważenie.
Zadanie, podobnie jak poprzednie, jest stosunkowo
łatwe. Uczeń nie powinien mieć problemów ze wskazaniem ani z nazwaniem różnicy. Może jednak wpaść
w „pułapkę” ponownego (polecenie B1.2) opisywania
cech obrazów uzyskanych w soczewkach pobocznych.
W takim przypadku zwracamy uwagę, że ten problem
został już poruszony wcześniej.
1a. [2 punkty] Przykładowa hipoteza H1: „Obraz rejestrowany przez owada różni się od obrazu jaki powstaje w oku
człowieka.”.
Uczeń powinien potwierdzić tak sformułowaną
hipotezę, za co przyznajemy 1 punkt. Powinien także
uzasadnić swój pogląd, podkreślając zasadniczą różnicę
pomiędzy tymi obrazami, czyli pojedynczy obraz w oku
człowieka i wiele obrazów w oku owada. Za to uzasadnienie przyznajemy 1 punkt.
1b. [2 punkty] H2: „W oku złożonym owada powstaje zwielokrotniony obraz obiektu, w pojedynczym ommatidium
powstaje fragment obrazu rzeczywistości.”.
Uczeń powinien potwierdzić tak sformułowaną
hipotezę, za co przyznajemy 1 punkt. Powinien także
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
KRÓTKO
Uczeń ma tu możliwość zaobserwowania aż trzech
różnic: obrazy uzyskane w soczewkach „pobocznych”
są nieostre, zniekształcone a nawet mogą nie powstać
w ogóle – szczególnie w soczewkach „peryferyjnych”1,
podczas gdy obraz uzyskany w soczewce S0 jest ostry,
o kształcie podobnym do obiektu i wyraźnie widoczny.
Za wskazanie jednej spośród tych trzech różnic przyznajemy jeden punkt; za wskazanie dwóch lub trzech
przyznajemy dwa punkty.
Różne rodzaje widzenia | Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
- brak stożków na soczewkach;
- przyjęcie, że „otoczenie” to świeczka – jest to obiekt
praktycznie punktowy (o małych rozmiarach), a nie
rozciągły.
Te ograniczenia powodują, że otrzymujemy kilka obrazów (istotnie różnej jakości), z których każdy (lepiej lub
gorzej) odzwierciedla całe otoczenie, a nie tak, jak zapewne jest w oku owada, tylko fragment otoczenia. Dlatego też zakłada się, że wnioskowanie ucznia na podstawie obserwacji może zawierać nieścisłość. Proponowane
określenie „zwielokrotniony” (lub równoważne) – jest
zgodne z obserwacją i stanowi przybliżenie rzeczywistości w podobnym stopniu w jakim proponowany układ
soczewek, ze świeczką i ekranem, modeluje oko owada.
1c. [3 punkty] H3: „Obraz geometryczny w oku owada nie
powstaje lub powstaje tylko w zarysie, nieostry, ruch rejestrowany jest bardzo dobrze.”.
Uczeń powinien potwierdzić tak sformułowaną
hipotezę, za co przyznajemy 1 punkt. Powinien także
przedstawić dwa uzasadnienia, odnoszące się do obserwacji. Za każdy z nich przyznajemy 1 punkt. Przykładowe uzasadnienia to:
• Mózg owada ma za mało danych, by stworzyć pełny geometryczny obraz otoczenia, gdyż otrzymuje
Komentarz jak w części A
2. [4 punkty] „Czy możliwe jest – Twoim zdaniem – by na
podstawie analizy wyników przeprowadzonych obserwacji,
wnioskować o ewolucji procesu widzenia w jednym z jego
aspektów? Chodzi tu o kolejność kształtowania się dwóch
umiejętności: rejestrowania ruchu obiektu w otoczeniu organizmu i tworzenia obrazu geometrycznego (ostrego widzenia nieruchomego obiektu). Zapisz swoje refleksje na
ten temat.”
Uczeń powinien przedstawić swój pogląd i go uzasadnić w zwartej, kilkuzdaniowej wypowiedzi. Oceniamy strukturę tej wypowiedzi: postawienie tezy (np., że
postrzeganie ruchu jest starsze ewolucyjnie), przytoczenie argumentów (dowodów) wynikających z przeprowadzonych obserwacji (np., że wykształcenie wielu
prostych układów optycznych, czyli ommatidiów, jest
prostsze niż wykształcenie jednego, ale bardziej kompleksowego układu, zawierającego jedną soczewkę
i wiele elementów światłoczułych), analiza i wnioskowanie oraz spójność przedstawionej argumentacji.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
- mała liczba i duże rozmiary soczewek (w porównaniu
z odległościami od przedmiotu i krzywizną linii soczewek);
SZKOŁA
W ćwiczeniu proponujemy jedynie i aż model oka złożonego; ma on określone ograniczenia. Trzy podstawowe
ograniczenia to:
prawidłową informację jedynie z jednego ommatidium (z niewielkiej liczby ommatidiów); informacje z pozostałych ommatidiów, jeśli są przekazywane do mózgu, to są zniekształcone wobec
rzeczywistego obiektu.
• Mózg owada dostaje informacje o zmianach obrazu w poszczególnych ommatidiach, co dość łatwo
jest zinterpretować jako ruch obiektu w otoczeniu
owada.
KRÓTKO
przedstawić uzasadnienie, odnoszące się do obserwacji, w postaci prostego komentarza, np. „W obserwacji
stwierdzono, że ostry (prawidłowy) obraz powstaje tylko w jednej soczewce (w jednym ommatidium); pozostałe soczewki dawały obrazy nieostre, albo nie dawały obrazów w ogóle”. Za taki komentarz przyznajemy
1 punkt.
80
81
Różne rodzaje widzenia | Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Część A – oko człowieka
Polecenie wstępne. [2 punkty] „Sformułuj, na podstawie
powyższych pytań badawczych, dwie hipotezy, które
zweryfikujesz (potwierdzisz lub odrzucisz) w tej części
doświadczenia.”
Możliwe do sformułowania przez uczniów hipotezy:
H1. Obraz rejestrowany w oku jest obrazem rzeczywistym, pomniejszonym i odwróconym, nie jest
zatem zgodny z tym, co nas otacza.
H2. Oko ludzkie lepiej rejestruje ruch niż statyczny
obraz.
Hipotezy mogą być inaczej sformułowane, mogą
także być przeciwne do zaproponowanych wyżej. Istotne jest, by postawione hipotezy odnosiły się merytorycznie do postawionych pytań badawczych oraz by uczeń
uwzględnił w treści hipotez trzy elementy obecne w pytaniach. Za poprawne sformułowanie każdej z dwóch
hipotez w postaci zdania twierdzącego, odnoszącego się
do pytań badawczych przyznajemy 1 punkt.
Stawianie hipotez uznaje się za umiejętność dość zaawansowaną – stąd uczniowie mogą mieć problemy z ich
sformułowaniem, mimo wskazówki w karcie pracy. Jeśli
uczniowie będą prosić o pomoc, można na tablicy zapisać przykładową hipotezę: „Obraz rejestrowany w oku nie
jest zgodny z tym, co nas otacza.” i zastrzec, że nie musi to
być w pełni właściwe.
Uczeń powinien stwierdzić, że poruszający się
przedmiot na granicy jego pola widzenia nie jest widziany „kolorowo”; nie jest też łatwo określić jego
kształt. Uczeń może także wspomnieć, że trudno jest się
skoncentrować na nieruchomym obiekcie, że ruchomy
obiekt bardzo przyciąga uwagę. Za każde z tych stwierdzeń przyznajemy 1 punkt; maksymalnie 2 punkty za
ćwiczenie. Jeśli znajdziemy inne stwierdzenia, winniśmy każdorazowo zastanowić się nad właściwym komentarzem i decyzją o przyznaniu punktu.
To zadanie można uznać za dość trudne, przede wszystkim ze względu na jego dość nietypowy charakter –
uczeń jest postawiony w sytuacji dla siebie nowej, w której musi „przelać na papier” swoje doznania wzrokowe.
Ćwiczenie A2. Dokumentacja obserwacji.
A2.1 [2 punkty] „Sporządź schemat układu obserwacyjnego,
z której korzystasz w ćwiczeniu A2”.
Uczeń powinien wykonać schemat (rysunek), na
którym umieści i opisze trzy podstawowe składniki układu: źródło światła (przedmiot), soczewkę oraz
ekran z obrazem (lub sam obraz). Odległość pomiędzy źródłem światła a soczewką winna być wyraźnie
większa niż odległość pomiędzy soczewką a ekranem.
Za taki schemat przyznajemy dwa punkty; gdy brakuje
jednego lub dwóch elementów czy opisów, przyznajemy
jeden punkt.
Jest to zadanie o przeciętnym stopniu trudności. Kształtuje ono umiejętność komunikowania się z odbiorcą za
pomocą schematu/rysunku.
Uczeń powinien zapisać, że obraz jest rzeczywisty,
odwrócony i pomniejszony.
Zadanie jest zdecydowanie łatwe, typowo szkolne, związane z zapamiętaniem wiadomości ale również z umiejętnością obserwacji – to, że obraz jest odwrócony i pomniejszony można stwierdzić porównując to, co widać na
ekranie z obiektem będącym źródłem światła.
A2.3 [1 punkt] „Nazwij tę część oka człowieka, która spełnia
rolę ekranu.”
Uczeń powinien zapisać, że chodzi o siatkówkę.
Zadanie jest zdecydowanie łatwe, typowo szkolne, związane z zapamiętaniem wiadomości.
A2.4 [2 punkty] „Uzyskiwanie możliwie ostrego obrazu
w oku nazywa się akomodacją. Rozstrzygnij, czy zastosowany przez Ciebie w tym ćwiczeniu sposób uzyskiwania
ostrego obrazu jest właściwym modelem dla akomodacji
oka u człowieka. Uzasadnij swoje rozstrzygnięcie.”
Uczeń powinien rozstrzygnąć, że nie jest to dobry
model; za co uzyskuje 1 punkt. Powinien to uzasadnić
jednym z dwóch argumentów:
a)„U człowieka akomodacja przebiega na drodze
zmian zdolności skupiającej (lub ogniskowej) soczewki (lub układu optycznego)”. Równie dobrze:
„U człowieka akomodacja przebiega poprzez
zmianę kształtu soczewki.”
albo:
b)„Budowa oka ludzkiego nie przewiduje możliwości
wysuwania/wsuwania soczewki (oddalania/zbliżania jej do siatkówki), więc akomodacja oka musi
odbywać się inaczej”.
Za każde z tych uzasadnień (a także za każde inne,
rozsądne) przyznajemy 1 punkt. Zwracamy także uwagę
na sytuacje, w których uczeń w rozstrzygnięciu stwier-
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
Zawiera oczekiwane odpowiedzi uczniów
na polecenia z karty pracy
oraz propozycję ich oceniania wraz z komentarzami.
A1.1 [2 punkty maksymalnie] „Sformułuj różnice w cechach
rejestrowanego obrazu obiektu nieruchomego leżącego
naprzeciwko oczu i obiektu poruszającego się obok głowy.”
A2.2 [1 punkt] „Zapisz cechy obrazu powstałego na ekranie.”
SZKOŁA
Ćwiczenie A1. Dokumentacja obserwacji.
KRÓTKO
Kartoteka nauczyciela
(wersja scripted inquiry)
Zadanie nie jest łatwe, szczególnie w części, w której
trzeba podać uzasadnienie. Warto zwrócić tu uwagę,
że uzasadnienie ‘a’ znamionuje gotowe, zastane wiadomości u ucznia, zaś uzasadnienie ‘b’ wskazuje, że uczeń
wykorzystał analogię doświadczalną i wykluczył na tej
podstawie pewne funkcje oka.
Ćwiczenie A3. Dokumentacja obserwacji.
A3.1 [1 punkt] „Rozstrzygnij, czy obraz nieruchomej linijki na
ekranie jest tak samo ostry jak obraz źródła światła.”
Uczeń powinien stwierdzić, że linijka wydaje się być
nieostra, podczas gdy reszta obrazu jest w miarę ostra.
Zadanie jest łatwe, wymaga uważnego przyjrzenia się
obrazowi.
A3.2 [2 punkty] „Podaj teoretyczny powód dla swojego rozstrzygnięcia z poprzedniej obserwacji.”
Uzasadnienie powinno składać się z dwóch części.
Kolejność tych części jest dowolna, ale muszą one two-
Zadanie jest dość trudne, wymaga bowiem sformułowania dwuczęściowego uzasadnienia.
A3.3 [1 punkt] „Rozstrzygnij, czy szybkość ruchu linijki wpływa na Twoje postrzeganie ostrości jej obrazu.”
Uczeń powinien zapisać, że linijka wydaje się być
widoczna tym wyraźniej, im szybciej jest poruszana.
Zadanie jest łatwe, podobnie jak zad. A3.1 wymaga uważnego przyjrzenia się temu, co się dzieje na ekranie. Autorzy zwracają jednak uwagę, że efekt „wyostrzenia się”
obrazu linijki (gdy jest ona poruszana) nie ma charakteru
stricte obiektywnego; najprawdopodobniej efekt ten zawdzięczamy mózgowi, który koncentruje się na śledzeniu
ruchomego obiektu, z jednoczesną zmniejszoną koncentracją na obrazie geometrycznym pozostałych, nieruchomych obiektów. Gdyby uczeń zawarł w swej wypowiedzi
podobne myśli, należy rozważyć przyznanie mu dodatkowego punktu (poza ogólną punktacją), uznającego
jego wiadomości i umiejętności wykraczające poza typowe oczekiwania/wymagania.
Polecenia podsumowujące
„Odnieś się do hipotez postawionych przez siebie na
początku tej części zajęć. W krótkiej wypowiedzi powo-
łaj się – tam gdzie uznasz to za stosowne – na wyniki
swoich obserwacji.”
1a. [3 punkty maksymalnie] Przykładowa hipoteza H1:
„Obraz rejestrowany w oku jest obrazem rzeczywistym, pomniejszonym i odwróconym, nie jest zatem zgodny z tym,
co nas otacza”.
Uczeń powinien potwierdzić tak sformułowaną hipotezę, powołując się na wyniki ćwiczenia A2. za co
przyznajemy 1 punkt.
Uczeń może dodatkowo sformułować komentarz
związany z udziałem mózgu w przetwarzaniu danych
rejestrowanych przez oko, przykładowo:
a)W mózgu następuje swoiste „skorygowanie/odwrócenie” (lepiej: w mózgu następuje właściwa
interpretacja) powstającego na siatkówce obrazu.
Powoduje to, miedzy innymi, że nie widzimy świata „do góry nogami”.
b)W mózgu następuje właściwe „przeskalowanie”
rozmiarów wszystkich obiektów, które znajdują się
w naszym polu widzenia.
Za każdy tego typu komentarz możemy przyznać
dodatkowo 1 punkt.
Jakikolwiek inny rozsądny i spójny komentarz do
hipotezy postawionej przez ucznia powinien zostać
przez nauczyciela przeanalizowany i skomentowany;
należy też podjąć decyzję o ewentualnym przyznaniu
punktu (także poza punktacją ogólną).
1b. [3 punkty maksymalnie] H2: Oko ludzkie lepiej rejestruje
ruch niż statyczny obraz.
Uczeń powinien potwierdzić tak sformułowaną
hipotezę, za co przyznajemy 1 punkt. Powinien także
przedstawić co najmniej dwa uzasadnienia, odnoszące
się do obserwacji. Za każdy z nich przyznajemy 1 punkt.
a)W ćwiczeniu A1 stwierdzono, że oko ludzkie nie
rozróżnia kolorów ani kształtów na obrzeżach pola
widzenia, jednak rejestruje ruch.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
rzyć spójną całość. Za każdą z tych części przyznajemy
1 punkt.
a) Uczeń powinien stwierdzić, że uzyskanie ostrego obrazu wymaga odpowiedniego dobrania odległości
pomiędzy źródłem światła a soczewką z jednej strony
oraz odległości pomiędzy soczewką a ekranem z drugiej strony. (Może, ale nie musi, powołać się przy tym na
matematyczny wzór: 1/x +1/y = 1/f).
b) Uczeń powinien stwierdzić, że linijka jest bliżej
soczewki niż źródło światła a ostrość obrazu na ekranie
była ustawiana przez regulację odległości soczewki od
ekranu.
SZKOŁA
dził, że model jest dobry. Należy takie odpowiedzi potraktować jako poprawne jeśli są opatrzone logicznym
uzasadnieniem. Przykładowo: uczeń stwierdził, że model jest dobry i podał argument, że człowiek chcąc poprawić ostrość obrazu zbliża lub oddala przedmiot lub
zbliża się lub oddala od obserwowanego przedmiotu.
Z jednej strony jest to niezgodne z założeniami ćwiczenia, w którym zmieniano odległość soczewka-ekran
(a nie przedmiot-soczewka). Jednak z drugiej strony jest
to zgodne z wieloma sytuacjami, które uczeń mógł obserwować i które mają niejaki związek z przeprowadzoną obserwacją. Można więc ocenić taką wypowiedź na
co najmniej jeden punkt. Należy zawsze z uwagą przeczytać przedstawione uzasadnienie i przyznawać nawet
dwa punkty w sytuacji, gdy jest ono logicznie spójne
z przyjętym, formalnie błędnym, rozstrzygnięciem.
82
KRÓTKO
Różne rodzaje widzenia | Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
83
Różne rodzaje widzenia | Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
2. [4 punkty] „Która z umiejętności wynikających z działania
narządu wzroku człowieka – widzenie obiektu nieruchomego czy rejestracja ruchu – wydaje się być starsza ewolucyjnie, bardziej pierwotna? Uzasadnij swoje stanowisko.”
Uczeń powinien przedstawić swój pogląd i go uzasadnić w zwartej, kilkuzdaniowej wypowiedzi. Oceniamy strukturę tej wypowiedzi:
• postawienie tezy (przykładowo, że widzenie ruchu
jest ewolucyjnie starsze);
• przytoczenie argumentów (dowodów) wynikających z przeprowadzonych obserwacji (np. że
podczas próby postrzegania ruchu linijki, mózg
uzupełnia informacje o jej ostrości; gdy zaś linijka
spoczywa, jest postrzegana jako nieostra);
• analiza i wnioskowanie (np., że te dwie umiejętności były kształtowane w związku z różnymi potrzebami biologicznymi; potrzeba postrzegania ruchu
w otoczeniu jest istotniejsza od potrzeby postrzegania kształtów);
• spójność przedstawionej argumentacji.
w dalszym ciągu wypowiedzi będzie „bronił”. Istotne jest,
by przyznać punkt za samo postawienie tezy, nawet jeśli
jest ona błędna.
Po drugie, uczeń powinien zebrać argumenty i je odpowiednio zaprezentować.
Po trzecie winien wskazać, w jaki sposób argumenty te
odnoszą się do postawionej tezy.
Po czwarte wreszcie, uczeń powinien podsumować swój
wywód w postaci konkluzji (wniosku), stwierdzającego
prawdziwość swojej tezy.
Polecenie wstępne. [3 punkty] „Sformułuj, na podstawie
powyższych pytań badawczych, trzy hipotezy, które zweryfikujesz (potwierdzisz lub odrzucisz) w tej części doświadczenia.”
Możliwe do sformułowania przez uczniów hipotezy:
H1. Obraz rejestrowany przez owada różni się od
obrazu jaki powstaje w oku człowieka.
H2.W oku złożonym owada powstaje zwielokrotniony obraz obiektu, w pojedynczym ommatidium powstaje fragment obrazu rzeczywistości.
H3. Obraz geometryczny w oku owada nie powstaje
lub powstaje tylko w zarysie, nieostry, ruch rejestrowany jest bardzo dobrze.
Hipotezy mogą być inaczej sformułowane, mogą
także być przeciwne do zaproponowanych wyżej.
Istotne jest, by postawione hipotezy odnosiły się merytorycznie do postawionych pytań badawczych oraz
by uczeń ujął wszystkie postawione pytania w ramach
trzech hipotez. Za każdą hipotezę przyznajemy 1 punkt;
trzy punkty przyznajemy pod warunkiem, że uczeń ujął
w swych hipotezach wszystkie problemy postawione
w pytaniach badawczych.
Stawianie hipotez uznaje się za umiejętność dość zaawansowaną – stąd uczniowie mogą mieć problemy z ich
sformułowaniem, mimo wskazówki w karcie pracy. Jeśli
uczniowie będą prosić o pomoc, można na tablicy zapisać przykładową hipotezę: „Obraz rejestrowany w oku
złożonym owada nie jest zgodny z geometrycznym obrazem otoczenia” i zastrzec, że nie musi to być w pełni właściwe.
Ćwiczenie B1. Dokumentacja obserwacji.
B1.1 [1 punkt] „W tym doświadczeniu każda soczewka jest
modelem jednego ommatidium. Podaj powód, dla którego
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
Po pierwsze, uczeń powinien przedstawić rozstrzygnięcie problemu w postaci tezy, której
Część B – oko owada
SZKOŁA
Podobnie jak stawianie hipotez, ich weryfikowanie (komentowanie) jest umiejętnością zaawansowaną, warto
więc najtrafniejsze wypowiedzi uczniów weryfikujące
postawione hipotezy pokazać lub zapisać tak, by były widoczne dla pozostałych.
Zadanie zawiera kilka trudności z punktu widzenia ucznia.
KRÓTKO
b)W ćwiczeniu A3 stwierdzono, że oko ludzkie, rejestrując ruch obiektu, pomija obniżoną jakość geometryczną (ostrość) elementów statycznych obrazu.
Jakikolwiek inny rozsądny komentarz lub uzasadnienie do hipotezy postawionej przez ucznia powinien
zostać przez nauczyciela przeanalizowany i skomentowany. Pamiętać jednak należy, że preferowane są tu argumenty odnoszące się do obserwacji. Należy też podjąć decyzję o ewentualnym przyznaniu punktu (także
poza punktacją ogólną) za taki komentarz.
84
Różne rodzaje widzenia | Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Otwiera ono jednak pole do popisu dla uczniów dociekliwych, „lubiących się czepiać”, którzy chętnie skrytykują
prymitywny, kilkusoczewkowy model oka złożonego
owada. Niezależnie od decyzji o przyznaniu dodatkowego punktu, winniśmy w komentarzu dla ucznia podkreślić, że modele używane w nauce nie muszą być idealnym
odzwierciedleniem rzeczywistości oraz że często bywa
tak, że prosty model pozwala na skuteczne zapoznanie
się z zagadnieniem. Zbudowanie zaś i użycie modelu
bardziej skomplikowanego powinno zostać odłożone na
dalsze etapy pracy badawczej.
B1.2 [2 punkty] „Wskaż różnice pomiędzy obrazem powstałym na ekranie w soczewce S0 a obrazami powstałymi
w pozostałych soczewkach.”
Uczeń ma tu możliwość zaobserwowania aż trzech
różnic: obrazy uzyskane w soczewkach „pobocznych”
są nieostre, zniekształcone a nawet mogą nie powstać
w ogóle – szczególnie w soczewkach „peryferyjnych”1,
1 Niepojawienie się obrazu w pojedynczej soczewce jest uwarunkowane odpowiednim ustawieniem całego zestawu i nie jest
– w tym ćwiczeniu – efektem koniecznym do uzyskania. Tak więc
zauważenie tego efektu nie może być wymagane od wszystkich
uczniów.
Należy także zwrócić uwagę, że – zgodnie zresztą z poleceniem – uczeń nie ma obowiązku uzasadniania wskazanych tutaj różnic. Jeśli uczeń podjął próbę uzasadnienia
zaobserwowanych różnic, możemy w komentarzu podkreślić dwa aspekty: z jednej strony zwrócić uwagę, że
w wypowiedzi należy trzymać się zakresu wynikającego
z treści polecenia (lub narazić się na zarzut pisania „nie
na temat”); z drugiej strony należy pochwalić ucznia za
odruch uzasadniania poglądu, co jest cenne w naukach
przyrodniczych.
B1.3 [1 punkt] „Wskaż różnice pomiędzy obrazem (jako
całością) powstałym na ekranie w tym doświadczeniu
a obrazem otrzymanym w ćwiczeniu A2.”
Zasadnicza różnica, którą powinien tu wskazać
uczeń i za to otrzymać jeden punkt, to pojawienie się
kilku obrazów tego samego obiektu w ćwiczeniu B,
podczas gdy w ćwiczeniu A pojawił się tylko jeden
obraz. Można przewidywać, że uczeń będzie wskazywał
także inne różnice, np. takie, które już opisał w ćwiczeniu B1.2.
Zadanie, podobnie jak poprzednie, jest stosunkowo
łatwe. Uczeń nie powinien mieć problemów ze wskazaniem ani z nazwaniem różnicy. Może jednak wpaść
w „pułapkę” ponownego (polecenie B1.2) opisywania
cech obrazów uzyskanych w soczewkach pobocznych.
W takim przypadku zwracamy uwagę, że ten problem
został już poruszony wcześniej.
Ćwiczenie B2. Dokumentacja obserwacji.
B2.1 [4 punkty] „Opisz zmiany, jakie podczas ruchu świeczki
następowały w obrazie uzyskanym na ekranie. Uwzględnij
w swoim opisie zarówno obraz uzyskany w soczewce S0 jak
i w soczewkach pobocznych.”
Uczeń powinien stwierdzić, że w miarę odsuwania
świeczki od osi symetrii układu obraz w soczewce S0
przemieszczał się na ekranie i stawał się nieostry (zniekształcony, rozmyty, niewyraźny lub inne, równoważne
określenie). Za opisanie każdej z tych zmian przyznajemy jeden punkt.
Uczeń powinien stwierdzić, że w miarę zbliżania
świeczki do osi symetrii wybranej soczewki, obraz
w niej uzyskany stawał się coraz bardziej ostry (wyraźny lub inne, równoważne określenie); uczeń może zauważyć, że w niektórych położeniach świeczki jej obraz
w ogóle nie powstaje w wybranej soczewce. Uczeń powinien także stwierdzić, że obraz ten zmieniał swoje
położenie na ekranie. Za opisanie każdej z tych zmian
przyznajemy jeden punkt.
Oba zadania, B2.1 i B2.2, są typowymi zadaniami „obserwacyjnymi”. Wymagają one przyjrzenia się efektowi uzyskanemu przez zmianę układu i syntetycznego opisania
tego efektu.
B2.2 [2 punkty] „Zwróć uwagę na specyficzną cechę budowy pojedynczego ommatidium: elementy światłoczułe są
w nim umieszczone niemal wyłącznie na głównej osi optycznej jego soczewki. Oznacza to, że każde ommatidium
rejestruje niewielki wycinek otoczenia oka złożonego. Skorzystaj z tej informacji oraz z efektów zaobserwowanych
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
Zadanie o przeciętnym poziomie trudności, wymagające
od ucznia skonfrontowania informacji zaprezentowanych graficznie.
Zadanie niezbyt trudne, wymagające przyjrzenia się
uzyskanemu w doświadczeniu efektowi. Dla niektórych
uczniów prawidłowe nazwanie efektu może się okazać
trudniejsze niż jego zauważenie.
Nie można także wykluczyć, że uczeń – podobnie jak
w poprzednim zadaniu – będzie próbował uzasadnić
opisywaną różnicę.
SZKOŁA
Uczeń powinien stwierdzić, że ustawienie soczewek
wzdłuż łuku przypomina (modeluje) wypukły kształt
oka złożonego owada, widoczny na rysunku. Za taką
lub równoważną wypowiedź przyznajemy jeden punkt.
Jeśli znajdziemy inne stwierdzenia, rozwijające tę myśl,
idące przykładowo w kierunku omawiania ograniczeń
takiego modelu, to winniśmy rozważyć przyznanie dodatkowego punktu, poza przewidzianą punktacją.
podczas gdy obraz uzyskany w soczewce S0 jest ostry,
o kształcie podobnym do obiektu i wyraźnie widoczny.
Za wskazanie jednej spośród tych trzech różnic przyznajemy jeden punkt; za wskazanie dwóch lub trzech
przyznajemy dwa punkty.
KRÓTKO
zaproponowano ustawienie zestawu soczewek wzdłuż tak
właśnie wygiętego łuku a nie wzdłuż łuku wygiętego w odwrotną stronę czy wzdłuż linii prostej.”
85
Różne rodzaje widzenia | Urszula Poziomek, Włodzimierz Natorf | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Polecenia podsumowujące
„Odnieś się do hipotez postawionych przez siebie na
początku tej części zajęć. W krótkiej wypowiedzi powołaj się – tam gdzie uznasz to za stosowne – na wyniki
swoich obserwacji.”
1a. [2 punkty] Przykładowa hipoteza H1: „Obraz rejestrowany przez owada różni się od obrazu jaki powstaje w oku
człowieka.”.
Uczeń powinien potwierdzić tak sformułowaną
hipotezę, za co przyznajemy 1 punkt. Powinien także
uzasadnić swój pogląd, podkreślając zasadniczą różnicę
pomiędzy tymi obrazami, czyli pojedynczy obraz w oku
człowieka i wiele obrazów w oku owada. Za to uzasadnienie przyznajemy 1 punkt.
1b. [2 punkty] H2: „W oku złożonym owada powstaje zwielokrotniony obraz obiektu, w pojedynczym ommatidium
powstaje fragment obrazu rzeczywistości.”.
Uczeń powinien potwierdzić tak sformułowaną
hipotezę, za co przyznajemy 1 punkt. Powinien także
- mała liczba i duże rozmiary soczewek (w porównaniu
z odległościami od przedmiotu i krzywizną linii soczewek);
- brak stożków na soczewkach;
- przyjęcie, że „otoczenie” to świeczka – jest to obiekt
praktycznie punktowy (o małych rozmiarach), a nie
rozciągły.
Te ograniczenia powodują, że otrzymujemy kilka obrazów (istotnie różnej jakości), z których każdy (lepiej lub
gorzej) odzwierciedla całe otoczenie, a nie tak, jak zapewne jest w oku owada, tylko fragment otoczenia. Dlatego też zakłada się, że wnioskowanie ucznia na podstawie obserwacji może zawierać nieścisłość. Proponowane
określenie „zwielokrotniony” (lub równoważne) – jest
zgodne z obserwacją i stanowi przybliżenie rzeczywistości w podobnym stopniu w jakim proponowany układ
soczewek, ze świeczką i ekranem, modeluje oko owada.
1c. [3 punkty] H3: „Obraz geometryczny w oku owada nie
powstaje lub powstaje tylko w zarysie, nieostry, ruch rejestrowany jest bardzo dobrze.”.
Komentarz jak w części A.
2. [4 punkty] „Czy możliwe jest – Twoim zdaniem – by na
podstawie analizy wyników przeprowadzonych obserwacji,
wnioskować o ewolucji procesu widzenia w jednym z jego
aspektów? Chodzi tu o kolejność kształtowania się dwóch
umiejętności: rejestrowania ruchu obiektu w otoczeniu organizmu i tworzenia obrazu geometrycznego (ostrego widzenia nieruchomego obiektu). Zapisz swoje refleksje na
ten temat..”
Uczeń powinien przedstawić swój pogląd i go uzasadnić w zwartej, kilkuzdaniowej wypowiedzi. Oceniamy strukturę tej wypowiedzi: postawienie tezy (np., że
postrzeganie ruchu jest starsze ewolucyjnie), przytoczenie argumentów (dowodów) wynikających z przeprowadzonych obserwacji (np., że wykształcenie wielu
prostych układów optycznych, czyli ommatidiów, jest
prostsze niż wykształcenie jednego, ale bardziej kompleksowego układu, zawierającego jedną soczewkę
i wiele elementów światłoczułych), analiza i wnioskowanie oraz spójność przedstawionej argumentacji.
Komentarz jak w części A.
Uczeń powinien potwierdzić tak sformułowaną
hipotezę, za co przyznajemy 1 punkt. Powinien także
przedstawić dwa uzasadnienia, odnoszące się do obserwacji. Za każdy z nich przyznajemy 1 punkt. Przykładowe uzasadnienia to:
Mózg owada ma za mało danych, by stworzyć pełny geometryczny obraz otoczenia, gdyż otrzymuje prawidłową
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
Zadanie jest trudne. Wymaga ono zsyntetyzowania informacji „teoretycznej”, podanej w pierwszej części treści, z wynikami obserwacji, dokonania generalizacji oraz
wyciągnięcia i sformułowania odpowiedniego wniosku.
W ćwiczeniu proponujemy jedynie i aż model oka złożonego; ma on określone ograniczenia. Trzy podstawowe
ograniczenia to:
informację jedynie z jednego ommatidium (z niewielkiej
liczby ommatidiów); informacje z pozostałych ommatidiów,
jeśli są przekazywane do mózgu, to są zniekształcone w porównaniu z rzeczywistym obiektem. Mózg owada dostaje
informacje o zmianach obrazu w poszczególnych ommatidiach, co dość łatwo jest zinterpretować jako ruch obiektu
w otoczeniu owada.
SZKOŁA
Uczeń powinien stwierdzić, że w miarę przesuwania świeczki jej obraz jest rejestrowany w sposób
„prawidłowy” przez kolejne soczewki (ommatidia); za
to spostrzeżenie przyznajemy jeden punkt. Oznacza
to, że ruch w otoczeniu owada jest postrzegany w taki
sposób, że obraz poruszającego się obiektu pojawia się
w obszarze czynnym kolejnych ommatidiów, znikając
jednocześnie z pola widzenia innych ommatidiów; za tę
konkluzję przyznajemy drugi punkt.
przedstawić uzasadnienie, odnoszące się do obserwacji, w postaci prostego komentarza, np. „W obserwacji
stwierdzono, że ostry (prawidłowy) obraz powstaje tylko w jednej soczewce (w jednym ommatidium); pozostałe soczewki dawały obrazy nieostre, albo nie dawały obrazów w ogóle”. Za taki komentarz przyznajemy
1 punkt.
KRÓTKO
w tym ćwiczeniu i opisz w jaki sposób oko owada rejestruje
ruch w swoim otoczeniu.”
Dieta vs. miażdżyca? | Ilona Żeber-Dzikowska, Urszula Poziomek | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Dieta vs. miażdżyca?
86
Temat: Czy dieta i ruch mogą wyzwolić człowieka od
miażdżycy i zawałów?
zykładem
st zarazem pr
Scenariusz je
asopisma
cz
z w
tekstó
w ykorzystania
wiskowa”
ogiczna i Środo
„Edukacja Biol
kcyjnych.
na zajęciach le
dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska: Instytut Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wieloletni
nauczyciel biologii w LO, autorka wielu prac z zakresu
dydaktyki biologii i ochrony środowiska oraz programów
z zakresu biologii na potrzeby studiów dla nauczycieli:
„Przyroda w zreformowanej szkole”, „Przyroda w liceum”
mgr Urszula Poziomek: specjalista ds. badań i analiz
Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych IBE, nauczycielka
dyplomowana biologii w LXXV LO im. Jana III Sobieskiego
w Warszawie; współautorka podręczników szkolnych do
nauki biologii na III i IV etapie edukacyjnym, współautorka
raportu Eurydice Science Education in Europe, 2011
Prace U. Poziomek zostały wykonane w ramach realizowanego przez
Instytut Badań Edukacyjnych projektu Badanie jakości i efektywności
edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wymagania stawiane uczniom szkół ponadgimnazjalnych aplikującym na wyższe uczelnie są bardzo
wysokie. Dlatego ważne jest nie tylko opanowanie wiedzy i umiejętności opisanych celami kształcenia i treściami nauczania podstawy programowej oraz zawartej
w podręcznikach szkolnych, lecz także wzbogacanie jej
o informacje z innych źródeł, m.in. z czasopism przyrodniczych. Jest to zgodne z celem kształcenia, który
występuje w podstawie programowej wszystkich czterech przedmiotów przyrodniczych – kształtowaniem
umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji. Czasopisma naukowe czy popularnonaukowe
przekazują najnowsze informacje, znacznie wyprzedzające treści zawarte w podręcznikach czy lekturach
książkowych, pozwalając przy tym poszerzyć wiedzę
z wielu działów biologii, chemii, geografii czy fizyki –
m.in. ochrony środowiska, higieny i zdrowia człowieka
czy kierunków rozwoju nauk biologicznych.
Czasopisma naukowe i popularyzujące naukę mogą
spełniać w edukacji szkolnej wielorakie funkcje:
• wpływają na kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
• rozwijają zainteresowania uczniów,
• wzbogacają zasób słownictwa biologicznego uczniów.
Wydaje się, że wykorzystanie czasopism naukowych i popularnonaukowych do poszerzania wiedzy
przyrodniczej jest korzystne zarówno dla ucznia, jak
i dla nauczyciela – nauczyciel realizuje cele kształcenia
podstawy programowej, uczeń rozwija umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji, diagnozowany coraz częściej zadaniami z arkuszy egzaminacyjnych.
Kwartalnik Edukacja Biologiczna i Środowiskowa
EBiŚ wydawany przez Instytut Badań Edukacyjnych,
znajdujący się na liście punktowanych czasopism naukowych MNiSW, przeznaczony jest zarówno dla pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni,
jak i dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
którzy chcą poszerzać swoją wiedzę poza obowiązującą
podstawę programową.
W dziale Nauka znajdują się artykuły mogące wzbogacić wiedzę zarówno nauczyciela jak i ucznia na temat
najnowszych osiągnięć nauk przyrodniczych. Fakt, że
czasopismo wydawane jest w całości w wersji elektronicznej ułatwia korzystanie z tych zasobów i wpisuje się
doskonale w założenia programu Cyfrowa Szkoła, który właśnie rozpoczyna swoje funkcjonowanie w wybranych szkołach.
W proponowanym Czytelnikom cyklu EBiŚ na
lekcjach przedmiotów przyrodniczych przedstawimy
możliwości wykorzystania czasopisma na konkretnych
przykładach realizacji tematów zajęć, spójnych z podstawą programową.
Będziemy pokazywać przy tym, że rola nauczyciela
w procesie kształcenia ucznia uległa zmianie. Obecnie
nauczyciel nie powinien wyręczać ucznia gimnazjum
czy szkoły ponadgimnazjalnej w zdobywaniu wiedzy
i umiejętności, nie powinien podawać mu gotowej wiedzy, ale pobudzać, zachęcać do samodzielnego jej zdobywania i rozwijania własnych zainteresowań – m.in.
przez korzystanie z różnorodnych źródeł informacji,
w tym artykułów naukowych.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
Ilona Żeber-Dzikowska, Urszula Poziomek
KRÓTKO
Scenariusz zajęć edukacyjnych
NAUKA
Wykorzystanie czasopisma
„Edukacja Biologiczna i Środowiskowa”
na lekcjach przedmiotów przyrodniczych
Dieta vs. miażdżyca? | Ilona Żeber-Dzikowska, Urszula Poziomek | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
87
Scenariusz
Odniesienia do podstawy programowej:
Cele kształcenia
II. Pogłębienie wiadomości dotyczących budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego. Uczeń objaśnia funkcjonowanie organizmu ludzkiego na różnych poziomach złożoności (…).
IV.Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń
odczytuje, selekcjonuje, porównuje i przetwarza informacje pozyskane z różnorodnych źródeł (…).
V. Rozumowanie i argumentacja
VI.Postawa wobec przyrody i środowiska. Uczeń (…) prezentuje
postawę szacunku wobec siebie (…).
Treści nauczania
V. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka.
6. Układ krwionośny. Uczeń:
1) charakteryzuje budowę (…) naczyń krwionośnych, wskazuje
ich cechy adaptacyjne do pełnionych funkcji;
6) analizuje związek pomiędzy dietą i trybem życia a stanem
i funkcjonowaniem układu krwionośnego (miażdżyca, zawał
serca, żylaki). Uczeń wykorzystuje na zajęciach wiedzę z III
etapu edukacyjnego (gimnazjum) w zakresie p. VI. Budowa
i funkcjonowanie organizmu człowieka, p. 5 Uczeń opisuje budowę i funkcje narządów układu krwionośnego (…).
Forma organizacyjna: praca indywidualna, grupowa.
Strategie: E – emocjonalna, O – operacyjna.
Metody nauczania:
• obserwacyjne: obserwacja środków zastępczych
• słowne: dyskusja, praca z tekstem źródłowym.
• środki dydaktyczne
• materiały źródłowe pochodzące z zasobów Internetu, czasopisma naukowego EBiŚ i Encyklopedii medycyny, fakultatywnie
filmy edukacyjne (patrz literatura).
Literatura
Jarosz A, Nowicka G (2005). Implikacje dietetyczne w profilaktyce miażdżycy.
Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. 1(13):9-12.
Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L (2002). Biochemia. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN.
NAUKA
Czas trwania zajęć: 45 minut lub 2x45 minut w zależności od oddziału klasowego i ilości czasu poświęconego na prezentację wyników
pracy.
Forma nauczania: zajęcia edukacyjne w klasie szkolnej.
SZKOŁA
Odbiorcy: uczniowie liceum
lub technikum, realizujący zakres rozszerzony biologii
Typ zajęć: opracowanie nowego materiału.
Źródła internetowe:
http://arterioskleroza.chorobyserca.info.pl
Animacja powstawania płytki cholesterolowej w ścianie naczynia:
http://www.youtube.com/watch?v=fLonh7ZesKs
Animacja o skutkach miażdżycy – zawał serca:
http://www.youtube.com/watch?v=GL37q6euND4
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
KRÓTKO
Temat: Czy dieta i ruch mogą wyzwolić człowieka
od miażdżycy i zawałów?
88
Dieta vs. miażdżyca? | Ilona Żeber-Dzikowska, Urszula Poziomek | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
II. Faza realizacyjna
• Nauczyciel prezentuje mechanizm powstawania
blaszek miażdżycowych i konsekwencji tego procesu w organizmie człowieka z wykorzystaniem
filmu edukacyjnego lub jego fragmentu (patrz Literatura), rozdaje karty pracy i materiały źródłowe
(Załącznik 1 i 2)
• Uczniowie w grupach lub indywidualnie zapoznają się z materiałem źródłowym i wykonują zadania.
1 Preconception – przekonanie (niekoniecznie błędne) dotyczące
faktu (zjawiska, procesu), z jakim uczący się rozpoczyna proces
uczenia się o nim.
2 Misconception – błędne przekonanie dotyczące faktu (zjawiska,
procesu) poznanego przez naukę, wynikające z różnych przyczyn
np. błędów na wcześniejszych etapach edukacyjnych, myślenia
stereotypowego i innych.
III. Faza podsumowująca
Nauczyciel podsumowuje zajęcia powracając do zadanych na początku lekcji pytań i zapraszając do odniesienia się do wypowiedzi z początku lekcji i ewentualnej
korekty z wykorzystaniem informacji z zajęć. Zbiera
karty pracy do oceny.
Praca domowa
Polecenie dla ucznia:
Zaprojektuj ulotkę (w formacie A4) propagującą styl
życia, zapobiegający rozwojowi miażdżycy, której jedynym elementem tekstowym będzie oryginalne, nośne
Pomysł na projekt edukacyjny
Przygotowanie potraw wg opracowanego w Zadaniu 4 jadłospisu i zorganizowanie „Dnia bez miażdżycy w szkole”, który oprócz właściwego odżywiania się
promowałby wiedzę na temat właściwego trybu życia,
w tym różnych aktywności ruchowych, które są warunkiem efektywnej profilaktyki tej choroby.
NAUKA
• Nauczyciel przedstawia pytania, na które uczniowie znajdą odpowiedzi w czasie zajęć: W jaki sposób styl życia – dieta, poziom aktywności fizycznej
– mają wpływ na kondycję naszego układu krwionośnego? W jaki sposób możemy przeciwdziałać
rozwijaniu się w naszym organizmie takich chorób jak miażdżyca? Czy i w jaki sposób możemy
zminimalizować zagrożenie zawałem serca lub
udarem mózgu?
• Uczniowie odpowiadają na pytania zgodnie z wiedzą uzyskaną wcześniej (prezentują swoje przekonania i wiedzę na ten temat – prekoncepcje1/miskoncepcje2 uczniowskie). Wypowiedzi uczniów
notowane są na tablicy lub flipcharcie, po to, by odnieść się do nich w fazie podsumowującej zajęcia.
hasło złożone maksimum z 8 słów (nie licząc i, w, nad
itp.). Projekt można wykonać w wersji elektronicznej
lub w wersji odręcznej. Kryteria oceny to:
• oryginalność i nośność informacyjna hasła – x pkt.
(liczbę punktów za poszczególne kryterium ustala
nauczyciel),
• walory estetyczne użytych w ulotce elementów
graficznych – x pkt.,
• poprawność merytoryczna całości projektu
– x pkt.
SZKOŁA
I. Faza przygotowawcza
• Wybrane lub chętne osoby przedstawiają rezultaty
pracy, pozostali uczniowie uzupełniają wypowiedzi osób prezentujących, ewentualnie dyskutują
w spornych kwestiach.
Załącznik nr 1 – materiały
źródłowe
Rys. 1. Budowa
anatomiczna
tętnicy i żyły
Źródło http://www.
womkat.edu.pl/files/
standaryzacja/grupa70/uklad/typy_naczy_krwiononych2.
html
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
KRÓTKO
Przebieg zajęć edukacyjnych
Dieta vs. miażdżyca? | Ilona Żeber-Dzikowska, Urszula Poziomek | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
89
Rys. 3. Ciśnienie krwi
w różnych naczyniach
krwionośnych
NAUKA
Źródło: http://www.womkat.
edu.pl/files/standaryzacja/grupa70/uklad/cinienie_krwi_w_
rnych_typach_naczy_krwiononych.html
Rys. 2. Budowa naczyń włosowatych
Miażdżyca jest chorobą ściany naczyniowej o złożonej patogenezie. Badania wykazały, że w jej rozwoju podstawową rolę pełni stan zapalny. Proces ten ma
istotne znaczenie na każdym etapie rozwoju choroby.
Najnowsze badania wykazały, że zasadniczą rolę
w powstawaniu i rozwoju miażdżycy odgrywają reakcje
związane z procesem zapalnym. Istotą miażdżycy jest
gromadzenie się cholesterolu i elementów włóknistych
w błonie wewnętrznej tętnic.
Zapobieganie rozwojowi miażdżycy wiąże się ze stylem życia, w tym z odpowiednią dietą. Ze względu na
dużą zawartość tłuszczów nasyconych zaleca się unikanie tłustych gatunków mięs, takich jak baranina, tłusty drób – kaczki, gęsi. Natomiast produktami, których
spożycie powinno wzrosnąć, są ryby, szczególnie ryby
morskie. Również ważnymi produktami są warzywa
i owoce, które powinno się jadać 5 razy dziennie. Niewskazane jest smażenie, duszenie czy pieczenie z dodatkiem tłuszczu. Zamiast tego polecane jest gotowanie,
duszenie czy pieczenie bez uprzedniego obsmażania,
np. w folii aluminiowej, rękawie, naczyniu żaroodpornym.
Źródło: ,,Edukacja Biologiczna i Środowiskowa’’
nr 1(13)/2005,
Tekst źródłowy 2
Arterioskleroza (miażdżyca, stwardnienie tętnic) –
choroba o podłożu zapalnym; dotyczy głównie tętnic
wieńcowych, przyczyna ok. 1/3 zgonów. Spowodowana
zwężeniem i stwardnieniem naczyń krwionośnych poprzez postępujące powstawanie tzw. blaszki miażdżycowej. Dotyczy głównie osób z tzw. grupy podwyższonego
ryzyka tj. starszych, z podniesionym poziomem chole-
sterolu – zwłaszcza „złego” (LDL), osób z nadwagą, cukrzyków, osób palących i z nadciśnieniem tętniczym. (…)
Z reguły rozpoczyna się od uszkodzenia ściany naczynia przez utlenione cząsteczki LDL i zapoczątkowania
w tym miejscu procesu zapalnego z udziałem odpowiednich komórek układu odpornościowego. Napływające
makrofagi, naciekając uszkodzone miejsce, pochłaniają
cząsteczki tłuszczu, przekształcając się w tzw. komórki
piankowate, które wydzielając szereg mediatorów zapalenia i czynników wzrostowych powodują powiększanie
się blaszki miażdżycowej. (…) Tętnice stają się twarde
i nieelastyczne. Na skutek zwężenia dochodzi do wzrostu ciśnienia tętniczego, co często prowadzi do oderwania fragmentu blaszki miażdżycowej i w konsekwencji
zatkania mniejszych naczyń. (…)
Źródło: Encyklopedia Biologia,
Wydawnictwo Greg, Kraków, 2012
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
KRÓTKO
Tekst źródłowy 1
SZKOŁA
Źródło: http://www.womkat.edu.pl/files/standaryzacja/grupa70/
uklad/typy_naczy_krwiononych1.html
90
Dieta vs. miażdżyca? | Ilona Żeber-Dzikowska, Urszula Poziomek | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Załącznik nr 2 – karta pracy ucznia
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykorzystując informacje zamieszczone na rysunkach
1, 2 i 3 oraz wiadomości z gimnazjum rozwiąż zadania.
Zadanie 1
Które z cech budowy tętnicy lub żyły można uznać za
adaptację do zróżnicowanego ciśnienia krwi wywieranego na ściany tych naczyń? Zaznacz tak lub nie.
Etapy rozwoju zmian miażdżycowych
Efekty zmiany właściwości naczyń krwionośnych
NAUKA
Czy można
uznać
Tak/Nie
Tak/Nie
Tak/Nie
Zadanie 2
Śródbłonek obecny w budowie tętnicy i żyły zbudowany
jest z tkanki nabłonkowej, której komórki ściśle do siebie przylegają i tworzą gładką powierzchnię, odporną
na rozciąganie i rozerwanie. Ze względu na swoje właściwości nabłonek…
…
ułatwia przepływ krwi w naczyniu.
umożliwia zmianę średnicy naczynia pod wpływem zmian ciśnienia.
zabezpiecza przed przedostawaniem się elementów krwi poza układ.
Na podstawie tekstów źródłowych 1 i 2 nazwij i wypisz w kolejności chronologicznej etapy rozwoju miażdżycy oraz
opisz efekty tych zmian jeśli chodzi o właściwości (cechy) naczyń krwionośnych.
Prawda/fałsz
P/F
P/F
P/F
Zadanie 5
Profilaktyka miażdżycy wymaga odpowiedniej diety. Na podstawie tekstów źródłowych zaproponuj „miażdżyco-ochronny” jadłospis dzienny dla osoby w Twoim wieku i o średnich potrzebach energetycznych, w którym uwzględnisz rodzaj pokarmu (np. ryby morskie, chleb pszenny), jego ilość (np. sztuki, dkg lub litry) oraz sposób przygotowania
(np. pieczony, surowy).
I śniadanie …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
II śniadanie …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Zadanie 3
Obiad ………………………………………………………………………………………………………………………………...
Czy w naczyniu włosowatym może powstać blaszka
miażdżycowa? Jeśli tak, to jakie będą tego konsekwencje? Jeśli nie, to dlaczego?
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Podwieczorek ………………………………………………………………………………………………………………………
Kolacja ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Przygotuj się do prezentacji rezultatów pracy na forum klasy.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
Obecność zastawek – struktur uniemożliwiających cofanie się krwi.
Obecność śródbłonka, wyścielającego światło
naczynia.
Gruba warstwa mięśniówki w ścianie tętnicy.
Zadanie 4
KRÓTKO
Cecha budowy
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Materiał przygotowują pracownicy Pracowni Przedmiotów
Przyrodniczych IBE oraz eksperci zewnętrzni
Zadanie
Prezentowane w tym odcinku zadania pochodzą
z testów przygotowanych przez Pracownię Przedmiotów Przyrodniczych IBE dla III i IV etapu edukacyjnego
(poziom podstawowy). Odtajnione zadania skonstruowano na potrzeby badania „Laboratorium Myślenia.
Diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych
w Polsce” i nigdy wcześniej nie były publikowane. Wybrane do tej publikacji narzędzia diagnostyczne mają
silny kontekst praktyczny i poruszają realne problemy, z którymi uczniowie mogą się zetknąć w życiu
codziennym. Ich celem jest pomiar umiejętności opisanych w podstawie programowej przedmiotów przyrodniczych takich, jak: rozpoznawanie organizmów
modyfikowanych genetycznie (GMO), wnioskowanie
na podstawie analizy tekstu oraz rozumienie związku
właściwości substancji (np. guarany) z ich zastosowaniem praktycznym, a także budowanie i analizowanie
prostych obwodów elektrycznych.
Inne narzędzia diagnostyczne, wraz z komentarzem
pracowników PPP, można znaleźć na stronie Bazy Narzędzi Dydaktycznych IBE: bnd.ibe.edu.pl
Więcej o badaniu Laboratorium Myślenia na stronie: eduentuzjasci.pl/pl/badania.html?id=409
Autorzy:
BIOLOGIA – komentarz: Adam Pukocz, pomysł na zadanie: Paweł
Jedynak
CHEMIA – komentarz i pomysł na zadanie: Małgorzata Musialik
FIZYKA – komentarz: Joanna Borgensztajn, pomysł na zadanie:
Krzysztof Horodecki
Joanna Borgensztajn, Krzysztof Horodecki, Paweł Jedynak,
Małgorzata Musialik, Adam Pukocz
Zaznacz, które organizmy są organizmami zmodyfikowanymi genetycznie (GMO).
1.
2.
3.
Stwierdzenia
Czy to GMO?
Krowa, którą karmiono paszą otrzymaną
ze zmodyfikowanej genetycznie soi.
 Tak /  Nie
Bakterie, które miały styczność z antybiotykiem i z czasem uzyskały na niego
oporność.
Kurczaki hodowane z wykorzystaniem
hormonów i antybiotyków.
 Tak /  Nie
 Tak /  Nie
Komentarz
Zadanie sprawdza podstawową umiejętność odróżniania organizmów modyfikowanych genetycznie
– GMO od organizmów „nie GMO”. Znajomość istoty
powstawania GMO jest szczególnie istotna w obecnych
czasach, kiedy toczą się ciągłe spory związane z tzw.
żywnością GMO.
Istotna część uczniów, którzy rozwiązywali to zadanie, nie do końca potrafiła odróżnić, co jest, a co nie jest
GMO. W zadaniu podano przykłady trzech organizmów
wraz z informacjami o sposobie ich karmienia, hodowli
czy – jak w przypadku bakterii – uzyskaniu przez nie
Zadania powstały w ramach realizowanego przez Instytut Badań
Edukacyjnych projektu Badanie jakości i efektywności edukacji
oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
oporności na antybiotyki. W żadnym z tych przypadków nie jest uprawnione określenie danego organizmu
jako GMO. Krowa, czy jakiekolwiek inne zwierzę, nie
może stać się GMO wskutek spożywania innego organizmu, zmodyfikowanego genetycznie. Człowiek spożywający różnorodny pokarm musiałby mieć w swoim
genomie geny marchwi, ryby, czy innego zjedzonego
organizmu. DNA, czy to z GMO, czy z jakiejkolwiek
komórki, zostaje strawione w przewodzie pokarmowym zjadającego je organizmu i nie wnika w jego materiał genetyczny. Jednakże, 27% uczniów określiło
krowę karmioną paszą otrzymaną ze zmodyfikowanej
soi jako organizm zmodyfikowany genetycznie. Prawie
połowa uczniów uznała z kolei, że GMO są bakterie,
które po kontakcie z antybiotykiem uzyskały na niego
oporność. Wynika z tego, że uczniowie ci mylą mutacje
i dobór naturalny z genetycznym modyfikowaniem organizmów. Najbardziej jednak zadziwiający jest fakt,
iż ponad 80% uczniów uznało za GMO kurczaki hodowane „na antybiotykach i hormonach”. O ile w pierwszym i drugim przypadku uczeń mógł zasugerować
się informacjami dodatkowymi (krowa i pasza GMO,
bakterie, w których DNA pojawiają się geny oporności
na antybiotyki), to w przypadku kurczaków taki wybór
odpowiedzi nie ma uzasadnienia. Nie można wykluczyć, iż uczniowie zaznaczyli jedną z odpowiedzi TAK
z prostej przyczyny – nie są przyzwyczajeni do takiego
zestawu odpowiedzi (trzy razy NIE, lub trzy razy TAK)
i dlatego udzielali błędnych odpowiedzi. Warto zatem
przyzwyczajać uczniów również do takich wariantów
odpowiedzi.
Wyniki uzyskane przez uczniów w tym zadaniu
wskazują, iż znaczna ich część nie do końca rozumie
istotę GMO. Należy więc szczególny nacisk położyć
na omawianie tego zagadnienia na konkretnych przykładach, nie tylko tych opisanych w podręcznikach. To
pozwoli na racjonalną ocenę zagrożeń i korzyści wyni-
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
Biologia – GMO, czyli co?
SZKOŁA
Nowe zadania PPP
91
KRÓTKO
Nowe zadania PPP | Joanna Borgensztajn, Krzysztof Horodecki, Paweł Jedynak, Małgorzata Musialik, Adam Pukocz | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Zadanie
Owoce guarany są od dawna wykorzystywane w Ameryce Południowej w celu podniesienia sprawności fizycznej
i psychicznej w stanach wzmożonego wysiłku, poprawienia
koncentracji uwagi i zapamiętywania. Guarana zawdzięcza
swoje właściwości pobudzające najwyższej wśród roślin
zawartości kofeiny (tzw. guaraniny). Jej owoce zawierają
cztery razy więcej kofeiny niż ziarna kawy, jednak guaranina
wchłania się wolniej z przewodu pokarmowego.
Źródło tekstu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Paulinia_guarana
Które ze stwierdzeń dotyczące właściwości guarany
wymienione w tabeli są fałszywe, a które prawdziwe?
Lp.
1.
2.
3.
Stwierdzenie
Działanie guarany na organizm
ludzki jest podobne do działania
kawy, ponieważ zawiera taką
samą substancję aktywną – kofeinę.
Stosowanie guarany jest bezpieczniejsze niż kawy.
Przyjmowanie guarany w dużych
dawkach nie ma wpływu na funkcjonowanie organizmu.
Prawda czy fałsz?
 Prawda /  Fałsz
 Prawda /  Fałsz
 Prawda /  Fałsz
Komentarz
Prezentowane zadanie zostało opracowane w celu
zbadania umiejętności wymaganych przez podstawę
programową chemii w zakresie podstawowym szkoły
ponadgimnazjalnej. Na tym etapie edukacyjnym od
uczniów wymaga się takich umiejętności jak wniosko-
wanie na podstawie analizy tekstu oraz rozumienie
związku właściwości substancji z ich zastosowaniem
praktycznym. Uczeń powinien posługiwać się zdobytą
wiedzą chemiczną w kontekście dbałości o własne zdrowie, zwłaszcza w odniesieniu do składników popularnych napojów i leków.
Guarana jest popularną substancją pobudzającą,
która wchodzi w skład wielu preparatów i produktów
spożywczych takich, jak: suplementy diety, leki, napoje energetyczne i izotoniczne, napoje w tabletkach musujących, a także herbaty. Producenci tych produktów
zachwalają guaranę, jako roślinę słynącą „z wysokiej
zawartości naturalnej kofeiny, 4 razy wyższej niż w naturalnej kawie”, ale „znacznie mniej szkodliwą” czy
wręcz „całkowicie bezpieczną” [1]. Podkreślany jest też
fakt, że efekt zażycia guarany utrzymuje się do 6 godzin,
podczas gdy kawa przestaje działać po ok. 4 godzinach.
Chociaż zażywanie guarany zastępuje wypijanie kilku
filiżanek kawy dziennie i jest polecane w stanach zwiększonego wysiłku fizycznego i umysłowego [2], to należy
pamiętać o tym, że guarana przyjmowana w zbyt dużych dawkach może wykazywać skutki uboczne tak
samo jak kofeina zawarta w kawie. Do znanych skutków przedawkowania guarany należą: reakcje alergiczne, zgaga, rozstrój żołądka, zaparcia lub biegunki, nerwowość i lęk, bezsenność, zaburzenia rytmu serca oraz
bóle głowy. Nie powinny jej stosować osoby z nadciśnieniem, chorobami serca, cukrzycą, kobiety w ciąży oraz
w okresie karmienia piersią. Na ulotkach suplementów
zawierających tę substancję można przeczytać, że „Nie
należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu
dnia.”
Tego typu zadaniem „prowokujemy ucznia do refleksji nad tym, że to, co spożywa i pije, ma istotny
wpływ na jego organizm”, „wskazujemy na te właściwości substancji, które mogą wpływać na organizm
ludzki” i „uświadamiamy prawdę stwierdzoną przez
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
Chemia – Senny? Zmęczony?
Może zamiast kawy guarana?
SZKOŁA
kających ze stosowania inżynierii genetycznej w tworzeniu organizmów GMO.
Zadanie diagnozuje poziom umiejętności opisanych
następującymi wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi podstawy programowej biologii dla IV etapu edukacyjnego:
Cele kształcenia – wymagania ogólne
II. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski, ocenia i wyraża opinie na temat omawianych
zagadnień współczesnej biologii, zagadnień ekologicznych i środowiskowych.
Treści nauczania – wymaganie szczegółowe
1.2. Uczeń wyjaśnia, czym zajmuje się inżynieria
genetyczna, oraz podaje przykłady jej zastosowania; wyjaśnia, co to jest „organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO)” i „produkt GMO”.
92
KRÓTKO
Nowe zadania PPP | Joanna Borgensztajn, Krzysztof Horodecki, Paweł Jedynak, Małgorzata Musialik, Adam Pukocz | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
dzających oraz stron internetowych poświęconych
substancjom pobudzającym wytworzyła u niektórych
uczniów fałszywy obraz guarany jako środka całkowicie bezpiecznego, który można przyjmować nawet w olbrzymich dawkach, bez szkody dla organizmu. Tego
typu błędne przekonanie (ang. misconception) może
utrudniać uczniom zrozumienie, od czego zależą lecznicze i toksyczne właściwości substancji, a także prowadzić do niewłaściwego przyjmowania leków i środków
pobudzających. Niezależnie od tego, czy uczniowie realizowali już ten temat na lekcji, czy też ich wiedza pochodziła z własnych doświadczeń, nauczyciele powinni
zwracać uwagę na istnienie takich przekonań wśród
uczniów i starać się je eliminować, realizując tematy dotyczące chemii leków i środków spożywczych na IV etapie kształcenia.
Zadanie diagnozuje poziom umiejętności opisanych
następującymi wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi podstawy programowej chemii dla IV etapu edukacyjnego:
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Wykorzystanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń korzysta z chemicznych tekstów
źródłowych, pozyskuje, analizuje, ocenia i przetwarza informacje pochodzące z różnych źródeł,
ze szczególnym uwzględnieniem mediów i Internetu.
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do
rozwiązywania problemów. Uczeń zdobywa wiedzę chemiczną w sposób badawczy – obserwuje, sprawdza, weryfikuje, wnioskuje i uogólnia;
wykazuje związek składu chemicznego, budowy
i właściwości substancji z ich zastosowaniami;
posługuje się zdobytą wiedzą chemiczną w życiu
codziennym w kontekście dbałości o własne
zdrowie i ochrony środowiska naturalnego.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
energetycznych, w których guarana przedstawiana jest
jako „bezpieczny zamiennik” cieszącej się „złą sławą”
kawy.
W przypadku wiersza 3, uczniowie mieli odpowiedzieć na pytanie, czy przyjmowanie guarany w dużych
dawkach nie ma wpływu na funkcjonowanie organizmu. Chociaż wstęp do zadania zawiera opis wpływu
guarany na sprawność psychofizyczną organizmu ludzkiego, a uczniowie powinni wiedzieć, że przyjmowanie
jej w dużych dawkach powinno pogłębiać to oddziaływanie, to tylko 67,1% uczniów odpowiedziało poprawnie na to pytanie. Można przypuszczać, że uczniowie,
którzy wybrali błędną odpowiedź (20,2%) uważali, iż
środki pochodzenia naturalnego nie mogą szkodzić,
bez względu na ilość spożytej substancji. Jednak w wierszu 3 nie pytano o to czy guarana jest szkodliwa, tylko
o to czy przyjmowana w dużych dawkach ma jakikolwiek wpływ na organizm. Nie można też wykluczyć,
że część uczniów po prostu nie zauważyła zaprzeczenia
w tym pytaniu („nie ma wpływu”). Wyniki wcześniejszych badań wykazały, że uczniowie często nie widzą
„nie” w pytaniu i nawet podkreślenie tego słowa nie
poprawia znacząco wyników testu (patrz: „Nitro, czyli
gaz do dechy”, Zadanie 2, http://www.bnd.ibe.edu.pl/
tool-page/305).
Odsetek uczniów, którzy w ogóle nie odpowiedzieli
na pytania, w przypadku każdego wiersza wynosił ponad 12%. W sumie całe zadanie poprawnie rozwiązało
38,0% uczniów biorących udział w badaniu. Taki wynik
może trochę niepokoić – nie wszyscy uczniowie zdają
sobie sprawę z tego, że każdy preparat, nawet ziołowy, można przedawkować. Część z nich słabo kojarzy
związek przyjmowanej dawki substancji chemicznej
z jej działaniem na organizm, co może utrudniać zrozumienie mechanizmu działania leków. Przypuszczalnie, kombinacja wiadomości pochodzących z reklam
środków energetycznych i innych preparatów pobu-
SZKOŁA
Paracelsusa (1525 r.), że ’Wszystko jest trucizną i nic nie
jest trucizną, tylko dawka decyduje, że jakaś substancja
nie jest trucizną’” [3].
Zadanie zostało przetestowane na grupie 213 uczniów z pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych.
Prawdopodobieństwo losowego udzielenia odpowiedzi poprawnej na poszczególne pytania wynosiło 50%,
a prawdopodobieństwo rozwiązania całego zadania
12,5%. Aby odpowiedzieć poprawnie na pytanie zawarte w wierszu 1 uczniowie: i) powinni wiedzieć, że za
określone działanie każdego leku, suplementu diety czy
też środka spożywczego odpowiedzialna jest substancja
aktywna (substancja czynna) w nim zawarta; ii) zrozumieć, że guaranina to ta sama substancja co kofeina; iii)
wyciągnąć wniosek, że preparaty z taką samą substancją
aktywną będą działały na organizm w podobny sposób.
Pytanie to okazało się najłatwiejsze w całym zadaniu
– poprawną odpowiedź wybrało 73,7% badanych uczniów.
W wierszu 2 uczniowie mieli za zadanie ocenić czy
stosowanie guaraniny jest bezpieczniejsze niż kofeiny
zawartej w kawie. Na podstawie informacji o czterokrotnie wyższej zawartości kofeiny w guaranie, uczniowie mogli wywnioskować, że ze względu na wyższe
stężenie kofeiny guarana ma silniejsze działanie niż
kawa. Mogli także założyć, że kawa i guarana są równie bezpieczne/niebezpieczne ze względu na identyczną
substancję aktywną (podobne działanie, a więc podobne skutki uboczne). Odsetek uczniów, którzy odpowiedzieli poprawnie na to pytanie wyniósł 51,6%. Uczniowie, którzy wybrali błędną odpowiedź (35,7%) albo nie
znali związku pomiędzy ilością zażywanej substancji
a możliwością jej przedawkowania, albo uznali, że wolniejsze wchłanianie guarany z przewodu pokarmowego
wystarczy, by uznać ją za bezpieczniejszą. Uczniowie
mogli się także kierować wiedzą potoczną o guaranie,
utrwalaną przez reklamy suplementów diety i napojów
93
KRÓTKO
Nowe zadania PPP | Joanna Borgensztajn, Krzysztof Horodecki, Paweł Jedynak, Małgorzata Musialik, Adam Pukocz | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Nowe zadania PPP | Joanna Borgensztajn, Krzysztof Horodecki, Paweł Jedynak, Małgorzata Musialik, Adam Pukocz | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Tomek włożył trzy ogniwa do latarki. Latarka świeciła jednak bardzo słabo. Tomek wyjął ogniwa i żarówkę z latarki, a następnie połączył żarówkę przewodami
kolejno z każdym ogniwem. Za każdym razem żarówka
świeciła tak samo słabo, jak w przypadku zasilania trzema ogniwami w latarce. Sposób połączenia przez Tomka ogniw w latarce pokazano na rysunku.
[1]http://osuplementach.pl/guarana
[2]http://www.doz.pl/leki/p1780-Guarana_Walmark
[3]Ministerstwo Edukacji Narodowej: Podstawa programowa z komentarzami, T.5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej,
gimnazjum i liceum; przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka, MEN, 2009. www.men.gov.pl/images/stories/pdf/Reforma/
men_tom_5.pdf
Przyczyną słabego świecenia żarówki w latarce było:
 A.odwrotne włożenie do pojemnika środkowego
ogniwa
 B. użycie prawie całkowicie wyczerpanych ogniw
 C. odwrotne podłączenie przewodów do żarówki
 D. użycie żarówki o napięciu 4,5 V do ogniw o napięciu 1,5 V
W świecie, w którym zewsząd otaczają nas urządzenia elektryczne, uczniowie nie powinni mieć problemów z wyjaśnieniem zasady działania przynajmniej
najprostszych z nich. Tymczasem okazuje się, że zagadnienia dotyczące elektryczności postrzegane są
przez uczniów jako bardzo skomplikowane i nie mające związku z życiem codziennym. Prezentowane tutaj zadanie pokazuje, że młodzież ma spore trudności
z zastosowaniem wiedzy szkolnej w praktyce. W przykładzie opisanym w zadaniu użyta została żarówka na
napięcie 4,5 V, zasilana przez trzy identyczne ogniwa,
z których każde wytwarza napięcie 1,5 V. Przy prawidłowym podłączeniu ogniw (w tym przypadku – szeregowo) napięcia sumują się i pomiędzy końcami przewodów podłączonych do żarówki dostajemy napięcie
wymagane do jej optymalnej pracy.
Przedstawiony w zadaniu problem wydaje się banalny – należy ocenić, dlaczego w opisanej sytuacji latarka
świeci bardzo słabo. Sprowadza się to do znalezienia
odpowiedzi na pytanie, dlaczego warunki do optymalnej pracy żarówki nie zostały spełnione. Potrzebna jest
do tego jedynie umiejętność budowania i analizowania
prostych obwodów elektrycznych. Wystarczy dokładnie obejrzeć rysunek, aby stwierdzić, że Tomek włożył
odwrotnie środkowe ogniwo do latarki (odpowiedź
A.). Przydaje się też odrobina spostrzegawczości – na
rysunku widać, że biegun dodatni środkowego ogniwa
styka się ze sprężynką, która powinna być podłączona
do jego bieguna ujemnego. Dzięki temu rysunek wiernie odwzorowuje sytuację, z jaką możemy się spotkać
na co dzień w trakcie podłączania baterii do dowolnego
urządzenia. Bardzo łatwo pomylić przez nieuwagę bieguny i stanąć wobec problemu: dlaczego urządzenie nie
działa?
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
Zadanie
Komentarz
SZKOŁA
Fizyka – dlaczego latarka nie świeci?
KRÓTKO
Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
3.
Chemia wspomaga nasze zdrowie. Chemia
w kuchni.
3.1.Uczeń tłumaczy, na czym mogą polegać i od
czego zależeć lecznicze i toksyczne właściwości
substancji chemicznych (dawka, rozpuszczalność w wodzie, rozdrobnienie, sposób przenikania do organizmu) (…).
3.2.Uczeń wyszukuje informacje na temat działania
składników popularnych leków (…).
3.3.Uczeń wyszukuje informacje na temat składników napojów dnia codziennego (kawa, herbata,
(…) napoje typu cola) w aspekcie ich działania
na organizm ludzki.
94
Sprawdź inne zadania z komentarzami
Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych IBE
w Bazie Narzędzi Dydaktycznych
bnd.ibe.edu.pl
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
Warto tu zauważyć, że coraz częściej stosowane latarki wyposażone w diodę LED nie mają takiej cechy –
kierunek przepływu prądu jest w nich istotny.
Ciekawe wyniki uzyskano dla odpowiedzi D, która
okazała się drugą pod względem popularności wśród
uczniów biorących udział w badaniu (21% w pierwszym
i 19% w drugim cyklu). W tym przypadku, korelacja
pomiędzy wynikiem ucznia w całym teście, a prawdopodobieństwem wybrania przez niego tej konkretnej
odpowiedzi była bardzo słaba. Być może odpowiedź ta
była losowo wybierana przez osoby, które nie potrafiły
zdecydować się na inne opcje. Możliwe jest też, że zarówno wśród uczniów osiągających lepsze wyniki, jak
i tych słabszych, istnieje dosyć podobny odsetek osób,
które nie znają podstawowych reguł łączenia źródeł napięcia (co zresztą nie jest wprost zapisane w podstawie
programowej, choć trudno nie uznać tego typu latarki
za “prosty obwód elektryczny”).
Prezentowane zadanie zgodne jest z następującymi
wymaganiami zawartymi w podstawie programowej
dla III etapu edukacyjnego:
Cele kształcenia – wymagania ogólne:
I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązanie prostych zadań
obliczeniowych.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
4.12.Uczeń buduje proste obwody elektryczne i rysuje ich schematy.
KRÓTKO
Ponieważ zadanie ma bardzo mocny kontekst praktyczny, wydawałoby się, że wybranie prawidłowej odpowiedzi spośród czterech proponowanych rozwiązań nie
powinno przysporzyć uczniom większych trudności.
Zadanie badano w dwóch cyklach Laboratorium Myślenia i w obu przypadkach uzyskano podobne rezultaty.
W pierwszym cyklu badania prawidłowo rozwiązało je
46% badanych osób, a w drugim 48%. Ponadto, zachodzi wyraźna korelacja pomiędzy wynikiem uzyskanym
przez ucznia w całym teście, a prawdopodobieństwem
udzielenia przez niego poprawnej odpowiedzi. Poprawną odpowiedź najczęściej wybierali uczniowie, uzyskujący najwyższe wyniki z całości.
Uczniowie uzyskujący najniższe wyniki w teście
wyraźnie preferowali jako wyjaśnienie zjawiska odpowiedź B lub C. Jeśli chodzi o odpowiedź B, to była ona
sprzeczna z podaną wyraźnie informacją, iż żarówka
świeciła przy pojedynczym podłączeniu każdego z ogniw. Z treści zadania wynikało, że żarówka świeciła jednakowo słabo – zarówno gdy Tomek zasilał ją z jednego
ogniwa, jak i z trzech, połączonych jak na rysunku. Ta
informacja pełniła rolę ważnej wskazówki: skoro ogniwa były identyczne, to jedno z nich musiało być odwrotnie podłączone i w efekcie wypadkowe napięcie wynosiło tyle samo, co napięcie wytwarzane przez pojedyncze
ogniwo.
Uczniowie, którzy wybrali odpowiedź C. nie wzięli pod uwagę faktu, że przyczyną świecenia żarówki
jest nagrzewanie się włókna wolframowego na skutek
przepływu prądu. Wobec tego nie ma znaczenia biegunowość podłączonej do wolframowego żarnika baterii.
Niezależnie od tego jak podłączymy żarówkę, będzie
ona świecić dokładnie tak samo. Zmieni się jedynie kierunek przepływu elektronów przez włókno wolframowe, co w najmniejszym stopniu nie wpływa na intensywność świecenia żarówki.
95
NAUKA
Nowe zadania PPP | Joanna Borgensztajn, Krzysztof Horodecki, Paweł Jedynak, Małgorzata Musialik, Adam Pukocz | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Enzo Arevalo, Urszula Poziomek
Chemia jest dyscypliną podstawową. Innych nauk
przyrodniczych (zarówno teoretycznych, jak i stosowanych, np. biologii czy medycyny) nie można dobrze zrozumieć bez znajomości prawideł rządzących procesami
chemicznymi.
Jednak nauczanie chemii w wielu krajach, również
w Polsce napotyka na liczne problemy, w szczególności na brak zainteresowania i motywacji ze strony uczniów i studentów. Uczniowie, studenci i absolwenci
szkół wyższych uważają często, że chemia jest nudna
i trudna. Większość uczniów nie planuje swojej kariery
zawodowej w tej dziedzinie. Ich kontakt z chemią jest
spowodowany jedynie wymogami programowymi obowiązującymi w szkole lub na wyższej uczelni, a ich brak
motywacji jest dużą barierą dla przyswajania wiedzy
i rozwijania umiejętności chemicznych. Jednak chemia
jest rzeczywiście nauką trudną ponieważ:
• posługuje się własnym, specyficznym językiem, na
który składają się symbole pierwiastków, wzory
dr Enzo Arevalo: specjalista ds. badań i analiz Pracowni
Przedmiotów Przyrodniczych IBE, neurochemik/chemik
organik (UW, PAN), współautor i rezencet podręczników
uniwersyteckich do nauki chemii
mgr Urszula Poziomek: specjalista ds. badań i analiz
Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych IBE, nauczycielka
dyplomowana biologii w LXXV LO im. Jana III Sobieskiego
w Warszawie; współautorka podręczników szkolnych do
nauki biologii na III i IV etapie edukacyjnym, współautorka
raportu Eurydice Science Education in Europe, 2011.
takcie z chemią zostali zauroczeni nie zaawansowaną
teorią lub spektroskopią, ale drobnymi rzeczami, takimi jak efekty reakcji chemicznych w postaci pojawienia
się niezwykłych barw, kontrolowanych „wybuchów”
czy „nietypowych” zapachów. Istnieje wiele małych
i dużych tajemnic wokół nas, które mogą być odkryte
tylko wtedy, gdy skorzystamy z wiedzy i umiejętności
chemicznych.
Może zatem warto zamiast autorytarnie i bez polotu
uczyć chemii jedynie jako zbioru wzorów, zasad i równań nie zawsze czytelnie zapisanych na tablicy przypomnieć sobie, co zachęciło nas do stania się chemikiem/
chemiczką i zastosować tę samą zachętę wobec uczniów
czy studentów?
W polskich szkołach wyższych zajęcia z chemii
(i nie tylko) zwykle prowadzone są przez osoby, których
głównym celem i zadaniem nie jest edukacja, lecz praca
badawcza. Mają oni zatem tendencję do przedstawiania
zagadnień bez odnoszenia się i wyjaśniania ich podstaw. Lubią też wysoki poziom abstrakcji i najbardziej
złożone aspekty chemii, do których przywykli w pracy naukowej. Czasami zapominają przy tym, że wiele
problemów chemicznych można wyjaśnić prosto, bez
zbędnych analiz i rozważań. Dość często pomijają też
przykłady, dzięki którym uczniowie czy studenci mogą
zrozumieć zagadnienie, a skupiają się na czystej teorii,
wzorach i równaniach, co pogłębia zniechęcenie odbiorców ich zajęć do nauki chemii.
Podsumowując, istnieje w Polsce i na świecie problem z uczeniem się i tworzeniem warunków do nauki
chemii, zarówno na poziomie szkolnym jak i akademickim. Mając to na uwadze i doceniając wagę tego
problemu Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych IBE
rozpoczyna w EBiŚ cykl publikacji, które – w oparciu
o literaturę badawczą polską i światową – szerzej i głębiej zdiagnozują ten problem i wskażą możliwe drogi
i sposoby jego rozwiązywania.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
Zapowiedź
nie mają
tudenci
iowie i s
n
z
c
m
u
e
o
h ii?
nia się c
Dlaczeg
d o u c ze
ji
c
a
w
moty
na?
jest trud
ę c ać
o chemia
Dlaczeg
o zniech ?
wać a c
o
mii
w
e
ty
h
c
o
em
o n au k i
Co moż
entów d
d
tu
s
i uczniów
związków i symbole stosowane w zapisach reakcji
chemicznych;
• zawiera ogromną liczbę abstrakcyjnych i czysto
teoretycznych pojęć, których opanowanie wymaga
dużo czasu, wysiłku i poświęcenia ze strony uczniów i studentów;
• traktuje o procesach i strukturach, które są niedostępne ludzkim zmysłom, nie można ich zobaczyć
czy usłyszeć, można jedynie obserwować ich rezultaty ich zachodzenia i przemian;
• jest na tyle abstrakcyjna, że nie widać bezpośrednio jej powiązania z otaczającą człowieka rzeczywistością, a przez to dla wielu pragmatycznych
osób jest nauką nieprzydatną a nawet bezwartościową.
Rozbieżność między wysokimi wymaganiami, jakie
stawia nauka chemii, a brakiem motywacji i zainteresowania ze strony uczniów i studentów skutkuje niezadowalającymi wynikami po stronie studentów i frustracją
po stronie nauczycieli.
Nie da się zaprzeczyć, że chemia nie jest niezbędna,
aby żyć szczęśliwie i produktywnie, ale warto uświadomić sobie, że dzięki niej można żyć szczęśliwiej i pełniej.
Z doświadczeń edukacyjnych wiadomo, że wiele
razy uczniowie czy studenci są zaskoczeni i zafascynowani chemią na zajęciach, na których wreszcie rozumieją tematy, które wydawały im się naprawdę trudne.
Objawieniem staje się dla nich prostota zagadnień, które nagle stają się sensowne i zrozumiałe. Rozważanie,
dlaczego jedzenie smakuje ostro, czym są tłuszcze nasycone czy nienasycone i dlaczego pierwsze są zdrowe,
a drugie niezdrowe, dlaczego jedne cząsteczki są cis
a drugie trans i co to zmienia w ich właściwościach, albo
w jaki sposób hel sprawia, że ​​głos człowieka staje się
piskliwy, może sprawić, że chemia stanie się po prostu
ciekawa. Często to sami nauczyciele chemii (i szkolni,
i akademiccy) nie pamiętają, że przy pierwszym kon-
SZKOŁA
Czy chemia da się lubić?
96
KRÓTKO
Czy chemia da się lubić? | Enzo Arevalo, Urszula Poziomek | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Rozmowa – ważna potrzeba
w życiu człowieka
Ryszard Kowalski
Grupa nie była zbyt liczna. Daleko do stwierdzenia
o reprezentatywności wyników badań. Kilkadziesiąt
studentek biologii, zgłębiających w ramach akademickiego kursu tajemnice społecznej komunikacji, zgodziło się wypełnić kwestionariusz ankiety z pytaniami
ukierunkowanymi na rozmowę i język, jako podstawowe narzędzie porozumiewania się i interpersonalnej
komunikacji. Język, mowa, artykułowanie i rozumienie słów, to szczególne osiągnięcie człowieka związane
z ewolucją mózgu. Odróżnia to nas, ludzi, od wszystkich innych ziemskich istot i jest podstawą funkcjonowania społeczeństwa.
Wyniki z przeprowadzonego sondażu nie są zaskoczeniem lecz potwierdzeniem potrzeby rozmowy,
a może nawet „głodu rozmowy”. Ze względu na wielkość próby losowej, z przeprowadzonych badań nie
można wyciągnąć daleko idących wniosków, ale są one
ciekawe, mają nie tylko poznawczy, ale i aplikacyjny
charakter, stąd warto je krótko opisać jako przyczynek
wzbogacający wiedzę na temat ekologii człowieka.
Respondentki, chociaż studiują biologię, wykazały
bardzo różne zainteresowania. Część z nich, adekwatdr Ryszard Kowalski: zastępca dyrektora Instytutu Biologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
podając za przyczynę stres, nieśmiałość oraz brak wiary
w skuteczność wypowiadanych publicznie argumentów.
Jeśli decydują się na wystąpienia przed większą grupą
ludzi, mocno to przeżywają i najczęściej przygotowują
sobie konspekt wypowiedzi na piśmie. Biorąca w sondażu mniejszość lubi wyrażać publicznie swoje zdanie
i sygnalizuje nawet taką potrzebę, argumentując to wartością zgłaszanych pomysłów i chęcią przekonania do
nich innych osób. Wyraźnie widać u nich prospołeczne
nastawienie, chęć ukierunkowania swojej aktywności
na społecznikowskie działanie.
Zdecydowana większość ankietowanych przyznaje,
że wzmacnia wypowiadane słowa ruchami rąk i głowy
oraz mimiką twarzy, uważając, że gestykulacja jest bardzo skutecznym uzupełnieniem wypowiadanych słów.
Nie przeszkadza im także, gdy tak zachowują się ich
rozmówcy.
Jesteśmy istotami społecznymi i nie lubimy samotności, a przynajmniej tak wypowiadają się ankietowane
studentki. „W grupie lepiej się czuję”, „lubię mieć wokół
siebie osoby bliskie i zaufane”, „wolę być wśród ludzi
i spędzać czas razem z nimi”, „człowiek samotny nie jest
szczęśliwy”, „lubię mieć z kim porozmawiać, wymienić
myśli” – to wybrane wypowiedzi zwolenniczek „grupowego życia”. „Każdy człowiek potrzebuje czasami pobyć
sam ze sobą, pomyśleć o różnych sprawach, przewartościować swoje życie lub też odetchnąć od innych osób”
– ten sposób myślenia nie wskazuje na pustelnicze powołanie, a jedynie na potrzebę chwilowego oddzielenia
się od socjalnej grupy.
Ankietowana młodzież nie sygnalizuje problemów
w nawiązywaniu nowych kontaktów – jest otwarta,
ufna, ale na szczęście także asertywna. Nie toleruje
wulgaryzmów i stara się zwracać uwagę na niestosowne
wypowiedzi osób w swoim społecznym otoczeniu, najczęściej w sposób taktowny i delikatny, np. „mówię, że
tak nie powinni się wypowiadać”.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
Przyczynek do ekologii człowieka
nie do kierunku kształcenia, deklarowała zainteresowanie przyrodą, podróżami, hodowlą, fizjologią zwierząt...
Wymieniały także muzykę, sport, film, fotografię, motoryzację, sutasz. Pod jednym względem grupa była jednorodna – wszystkie panie przyznały, że bardzo lubią
rozmawiać. Z kim? – z przyjaciółmi, z rodzicami, sąsiadami, znajomymi. Lubią rozmawiać przede wszystkim
z tymi, którzy „umieją słuchać”, „nie stawiają barier”,
„nie narzucają swojego zdania”, „są szczerzy wobec rozmówcy” i „mają coś interesującego do powiedzenia”.
Młodzież unika rozmów z „osobami konfliktowymi,
narzucającymi się, plotkarzami i krzykaczami”. Wypytująca o wszystko babcia i wścibska sąsiadka także zostały zaliczone do kategorii nielubianych rozmówców.
Rozmowa wymaga odpowiedniego klimatu. Charakteryzując miejsce i warunki optymalne do prowadzenia rozmowy, największa liczbowo grupa ankietowanych wskazała na ciszę i spokój, kameralne ciepłe
otoczenie, domowe zacisze, przytulne i gustowne wnętrze pomieszczenia wypełnionego aromatem z parującej w filiżance kawy. Rozmowie sprzyja także spacer w przyrodniczych plenerach, z dala od miejskiego
pośpiechu i zgiełku. Rozmowa w czasie spaceru łączy
poza tym przyjemne z pożytecznym. Ulubione tematy
rozmowy wskazane przez studentki pokrywały się najczęściej z opisanymi wcześniej zainteresowaniami. Wymieniano więc podróże, muzykę, film, modę, życiowe
problemy, pracę, codzienne sprawy. Większość ankietowanych niechętnie zwierza się w rozmowie ze spraw
osobistych, intymnych, obejmując protekcją także sprawy rodzinne, finansowe i własne słabości. Czasami dobrze porozmawiać „o głupotach i pośmiać się” – to działa, zdaniem ankietowanych studentek, jak lekarstwo.
Samoocena dokonana przez studentki pozwala
wnioskować, że w rozmowie są one przekonujące, ale
jednocześnie potrafią słuchać i są otwarte na argumenty
innych. Raczej nie lubią wypowiadać się na zebraniach,
SZKOŁA
Opinie
97
KRÓTKO
Opinie | Ryszard Kowalski | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
mity i demagogiczne opinie, a w zbyt małym sięgnąć do
naukowych podstaw, szczególnie w sytuacjach napiętej
atmosfery w negocjacyjnej sali. Może jest to przejaw
niewiary w naukowe autorytety, które rozbijają się na
naszych oczach o rafy zwane ekspertyzami, bo jak pisał przed kilkoma laty prof. Janusz Faliński, „tam gdzie
zaczyna się ekspertyza, kończy się nauka”1. W efekcie
większość studentek biologii uczestniczących w badaniach, pomimo gruntownej wiedzy przyrodniczej
zdobytej na studiach, ulega „presji tłumu”, przyjmuje
obiegowe opinie i nie akceptuje np. budowy biogazowni
czy stacji segregacji odpadów, podając argumenty typu:
„szkodzi środowisku i zdrowiu, jest nieekologiczna, ponieważ może to zagrozić naszemu miastu” lub po prostu
„nie zgadzam się na tę inwestycję”.
Z opisanych powyżej badań ankietowych można
wyprowadzić różne wnioski. Na pewno ten, że niezakłócona komunikacja społeczna jest motorem wszelkiego postępu, a rozmowę, jako jedno z jej narzędzi,
należy wpisać do tradycyjnej piramidy potrzeb człowieka, tuż nad tym, co określamy zaspokojeniem biologicznej egzystencji. Młodzież potrzebuje rozmowy,
lubi rozmawiać, a nawet wykazuje „głód rozmowy”.
Rozmowa, szczególnie w gronie osób bliskich, w grupach rówieśniczych, ale i w kontaktach zawodowych,
cementuje personalne związki i nie można jej zastąpić
materialnym substytutem. Żadna zabawka dla dziecka
nie zastąpi przecież potrzeby bliskiego kontaktu i rozmowy. Jest wiele przykładów potwierdzających to, że
mając wszystko, co materialne, w zasięgu ręki, odczuwa
się pustkę i samotność, choć wokół widać wiele osób.
Mając wiedzę o tym, jak ważna jest rozmowa w życiu
człowieka, można dopiero docenić, jak wielkim wyrzeczeniem i poświęceniem dla kamedulskich zakonników
było ograniczenie rozmowy do jednego dnia w ciągu
1 Janusz Faliński, Wyścig na statku Beagle. Eseje o nauce i uczonych.
Sorus 2004.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
te sondażem piszą za to listy elektroniczne i czynią to
bardzo często i chętnie. Nie jest to dobra wiadomość
dla producentów papeterii pachnących kwiatami, co
jeszcze nie tak dawno było powszechnie praktykowane.
Niestety tylko połowa osób odpisuje na listy. Trzeba by
dążyć do zmiany tej niekorzystnej cechy, gdyż dla nadawców jest ona denerwująca i może być odbierana jako
lekceważenie osoby, czy bagatelizowanie sprawy.
Na ukształtowanie się umiejętności werbalnego komunikowania się, w największym stopniu wpływa środowisko rodzinne, w tym rodzice i dziadkowie. W zaskakująco małym stopniu wskazano na nauczycieli.
Niepokojące jest to, że młodzież nie wymienia żadnych
autorytetów stanowiących wzór posługiwania się językiem. W pojedynczych przypadkach wskazanie dotyczyło mamy, taty, nauczycielki. „Staram się być sobą,
nie wzoruję się na nikim” – takie odpowiedzi pojawiły
się w ankietach kilku osób.
Każde spotkanie i każdą rozmowę trzeba jakoś
rozpocząć. Oprócz tradycyjnego „dzień dobry”, kierowanego do osób starszych, i „cześć” w kontaktach koleżeńskich, bardzo często w ankietach wymieniano słowo „witam”. Nie jest to właściwe, a przynajmniej ja tak
sądzę, ponieważ ustawia wypowiadającego to słowo na
pozycji osoby dominującej. Warto wziąć to pod uwagę
i ograniczyć stosowanie tego powitalnego zwrotu.
Prowadzenie rozmowy ma często charakter negocjacji wiodącej do ustalenia wspólnego stanowiska. Takie znaczenie mają rozmowy prowadzone w procesie
ustanawiania form ochrony przyrody, opiniowania inwestycji mających wpływ na przyrodnicze środowisko.
Na podstawie wyników uzyskanych z ankiety należy
stwierdzić, że młodzież nie jest dobrze przygotowana
do uczestnictwa w tego typu rozmowach, zabierania
głosu na publicznych spotkaniach, rzeczowego argumentowania. W zbyt dużym stopniu jest skłonna przyjąć i powielać funkcjonujące w przestrzeni publicznej
SZKOŁA
Co piąta z ankietowanych osób usprawiedliwia
stosowanie wulgarnych słów w sytuacjach stresowych
i niespodziewanych, uważając, że „czasem jest to jedyny sposób, by ktoś zrozumiał powagę sytuacji”. Niedbały język młodzieżowy, bogaty w skrócone formy
wyrazów, źle odbiera 70% studentek uczestniczących
w badaniach. Co trzecia osoba przyznaje, że sama stosuje w wypowiedziach wyrazy takie jak „spoko”, „nara”,
„ok”, „siema”, „ściema”, „luzik”, „spoksik”.
Jakie wypowiedzi innych osób denerwują młodzież
studencką? Duża jest różnorodność odpowiedzi na tak
postawione pytanie. Do najczęściej wymienianych zaliczyć należy: wulgarne słowa, kłamstwo, wypowiedzi
obrażające i poniżające innych, nieszczerość, wyniosłość podczas rozmowy, przechwalanie się i koloryzowanie wypowiedzi, agresywność i narzucanie swojego
zdania, sarkazm.
Gdyby przyjąć uzyskane wyniki za reprezentatywne
dla całego społeczeństwa, nie warto byłoby angażować
sił i środków w wytwarzanie papierowych reklam dostarczanych prawie każdego dnia do pocztowych skrzynek. Młodzież jest już uodporniona na te informacje,
nie traktuje ich poważnie i nie kieruje się w swoim postępowaniu tym, do czego one namawiają i co proponują. Zupełnie rozumiem to stanowisko i stwierdzam, że
jestem już całkowicie uodporniony na reklamową bibułę zaśmiecającą umysły ludzi i środowisko.
Wyniki ankiety wskazują na to, że wiek osób, z którymi kontaktujemy się i rozmawiamy, ma wpływ na
zachowanie i sposób wypowiedzi. Należy przyjąć tę
informację jako bardzo pozytywną, świadczącą o dużym takcie, językowej plastyczności przejawiającej się
w umiejętności dostosowania do okoliczności i sytuacji,
a także o szacunku dla osób starszych.
Młodzież nie pisze już papierowych listów. Żadna z ankietowanych osób nie zechciała być wyjątkiem
potwierdzającym tę regułę. Wszystkie studentki obję-
98
KRÓTKO
Opinie | Ryszard Kowalski | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
99
Opinie | Ryszard Kowalski | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
EDUKACJA an
interdisc
an interdisciplinary approach
iplinary appro
Redakcja kwartalnika EDUKACJA
informuje o wydaniu numeru
ach 1
specjalnego.
EDUKACJA Qu
arterly hasanglojęzycznym
W pierwszym
tomie
been in conti
blisher is the
nuous pu
Educ
ational Resea
blication since
on education
rch Institute.
1983. Its pufrom different
Th
scientific persp e journal covers broad iss
sociology, ps
ues
ychology, econ
ectives, in pa
rticular peda
omics and law
has an importa
gogy,
. Teaching of
nt position. In
school subje
2007 EDUKAC
ference Index
cts also
JA was listed
for the Huma
in the Europea
nities (ERIH).
aims to stimu
n Re The Editorial
late and enco
Board of EDUK
urage debate
blishing practi
ACJA
about educati
cal and theore
on
in Poland by
tical papers fro
to continue,
puwidening dia
m Poland an
logue within
d abroad. We
centres, schoo
the academic
wish
ls, colleges, un
community,
iversities and
research
beyond.
For more inform
ation, please
visit: www.ed
ukacja.ibe.ed
u.pl
zatytułowanym EDUKACJA
an interdisciplinary approach
FREE COPY
EDUKACJA
NAUKA
EDUKACJA
prezentujemy przedruki
najciekawszych, naszym zdaniem,
artykułów opublikowanych
na stronie internetowej pisma:
www.edukacja.ibe.edu.pl
SZKOŁA
ja.ibe.edu.p
l
Wydanie dostępne jest bezpłatnie
1
issue
Zachęcamy Państwa do lektury!
Wydanie specjalne EDUKACJA an intersisciplinary
approach jest finansowane ze środków Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
„Index Plus” 2012.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
KRÓTKO
w czasopiśmie w 2012 r.
www.edukac
roku. Rozmowa ma coś z natury powszedniego chleba,
który jemy przecież codziennie i nigdy nam się nie znudzi. Rozmawiajmy zatem jak najwięcej, a w czasie rozmowy dbajmy o kulturę wypowiedzi. Słowa są czasem
ostre jak skalpel i potrafią dotkliwie zranić.
Opisane badania można by zakwalifikować do rozważań socjologiczno-pedagogicznych. Nawet jeśli je tak
zaszufladkujemy, to nie ulega wątpliwości, że ich wyniki są ważne w każdej dziedzinie, także w ochronie
przyrodniczego środowiska. Rzeczowymi argumentami dyskutowanymi w spokojnej, konstruktywnej rozmowie można osiągnąć przecież więcej niż zakazami
i nakazami ustanowionymi przez prawo.
Z opisanych wyników badań wypływa też ważne
zadanie dla szkół wszystkich szczebli. Przygotowujmy uczniów do rozmowy, uczmy ich zabierania głosu
i publicznych wystąpień, a przede wszystkim przywróćmy im wiarę w prawdziwą naukę. A rodzice? Niech rozmawiają jak najwięcej ze swoimi dziećmi i nie zastępują
rozmowy rzeczą, gdyż rzecz i rzeczowa rozmowa to jednak zupełnie co innego.
Katarzyna Potyrała
Przyroda – nowe spojrzenie
czy powrót „do korzeni”?
Sprawą priorytetową, a równocześnie jedną z tendencji edukacyjnych, wydaje się zmiana podejścia do
nauczania i uczenia się przyrody na wszystkich etapach
edukacyjnych.
Dyskusję na temat roli holistycznej edukacji przyrodniczej podjęto w roku 1999 w związku z reformą
systemu kształcenia. To, co w innych krajach było już
ugruntowaną tradycją i przetestowanym modelem dydaktycznym, w Polsce dopiero rodziło się w bólach. Nauczyciele biologii obawiali się treści z geografii, chemii
i fizyki włączonych do celów nowego przedmiotu szkolnego, Przyrody, na poziomie szkoły podstawowej, a nauczyciele chemii, fizyki, geografii z niepokojem myśleli
o tym, jak poradzić sobie z zagadnieniami, do których
nie czuli się przygotowani merytorycznie. Nie chodziło
nawet tylko o zakres merytoryczny tego przedmiotu,
ale głównie o sposób integracji zagadnień na poszcze-
prof. Katarzyna Potyrała: Uniwersytet Pedagogiczny
im. KEN w Krakowie
stały się częścią kultury masowej. W opozycji do świata
nauki posługującego się metodą naukową znajduje się
pseudonauka i paranauka, którym zarzuca się, że wykorzystują autorytet nauki, aby promować niesprawdzone hipotezy i domysły, które nie dają się zweryfikować
naukowo. Nauka i pseudonauka zagościły w mediach,
a społeczeństwo nie zostało przygotowane do odróżniania ich od siebie1.
Kiedyś nie było mowy o tak szybkim przyroście wiedzy i postępie w dziedzinie nauk przyrodniczych, jak
obecnie. Jednak istniała tzw. historia naturalna – „określenie stosowane dla wszelkich zmian zachodzących
w przyrodzie oraz dla dziedzin nauk zajmujących się
badaniem obiektów przyrodniczych, zarówno przyrody
ożywionej jak i nieożywionej”. W źródłach Wikipedii,
można odnaleźć informację, że w języku polskim określenie to było i jest rzadko używane, gdyż w tym sensie
zastępowało je „przyrodoznawstwo”. Dawny nauczyciel
przyrody – biolog, chemik, fizyk, geograf – był przyrodnikiem-przyrodoznawcą, tzn. rozumiał wszelkie zmiany zachodzące w przyrodzie, umiał ciekawie o nich
nauczać i mobilizować uczniów do zgłębiania tajemnic
przyrody (czyli uczenia się przyrody). W kontekście
obowiązującego poziomu wiedzy, warto przypomnieć
też inną, odległą historię i siedem sztuk wyzwolonych
(łac. septem artes liberales, właściwie siedem umiejętności godnych człowieka wolnego) – podstawę wykształcenia w okresie późnej starożytności oraz średniowiecza,
którą stanowiły: gramatyka, retoryka, dialektyka, geometria, arytmetyka, astronomia, muzyka.
Również dzisiaj, a może: szczególnie dzisiaj, tylko solidne podstawy wiedzy nauczycielskiej są szansą
na wykształcenie „społeczeństwa wiedzy”. Nie można
też lekceważyć wielu kontrowersji i dylematów towarzyszących nauce i samemu zagadnieniu naukowości.
1http://wyborcza.pl/1,75400,12339805,Polska__nie_wiedza_naukowa.html [data dostępu 10.08.2013].
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
Przyroda w kształceniu
ponadgimnazjalnym
– wychowanie do kultury przyrodniczej
i zrównoważonego rozwoju
gólnych lekcjach. Oczywiście, wiele wydawnictw wyszło naprzeciw zapotrzebowaniu na pomoc w realizacji treści przedmiotu Przyroda w szkole podstawowej
oferując programy i podręczniki, w których treści z obszaru czterech przedmiotów przyrodniczych zręcznie
przydzielono do odpowiadających im działów lub rozbudowywano jeden z działów, tak aby nauczyciel- biolog, wybierając dany program, czuł się komfortowo realizując Przyrodę głownie w oparciu o treści z biologii,
chemik – z chemii itd. Pojawiły się również rozwiązania
lokalne, np. szkoły, w których dział „biologiczny” realizował biolog, a dział „chemiczny” – chemik itd. Nie byłoby w tym nic złego. Współpraca miedzy nauczycielami
to rzecz chwalebna. Ale przecież nie taka była intencja
reformy i nie takie założenia holistycznego kształcenia
przyrodniczego. Z czasem sytuacja wydawała się być
opanowana – organizowano wiele kursów kwalifikacyjnych i doskonalących w zakresie nauczania Przyrody
w szkole podstawowej, konferencji metodycznych, zjazdów dydaktyków szkół wyższych skoncentrowanych na
idei edukacji interdyscyplinarnej, holistycznej, zintegrowanej. Jeśli chodzi o Przyrodę w szkole podstawowej, czujemy dzisiaj, że zrobiliśmy istotny krok do przodu: ponad 10 lat pracy nad uczynieniem z nauczycieli
będących specjalistami w swoich wąskich dziedzinach
– przyrodników. Reforma z roku 2009 uświadomiła
nam jednak po raz kolejny, że przygotowanie nauczycieli do kształcenia przyrodniczego na poziomie szkoły
podstawowej to tylko fragment szkolnej rzeczywistości,
którą naprawiamy od kilku lat. Słowo „naprawiamy”
nie jest przypadkowe. W którymś momencie edukacji przyrodniczej ogólnej i edukacji kierunkowej na
studiach, w tym edukacji nauczycielskiej, zaniedbano
Naukę (czyli prawdziwą naukę) rozumianą jako „autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek”. Tymczasem,
osiągnięcia nauki oraz obraz świata, który ona buduje,
SZKOŁA
Opinie
100
KRÓTKO
Opinie | Katarzyna Potyrała | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
2http://naukowa.wikidot.com/metoda-naukowa
10.08.2013].
[data
dostępu
Dlaczego? Co? Jak?
Dyskusji o tym, dlaczego twórcy podstawy przedmiotowej wybrali takie, a nie inne pojęcia dla egzemplifikacji wybranych zagadnień przyrodniczych, powinna
towarzyszyć refleksja nad zawartością treściową haseł
programowych oraz nad tym, jak nauczać i uczyć się
tych zagadnień. Nie chodzi tu przy tym o powielanie
i ewentualne nieznaczne (a w praktyce prawie niezauważalne) modyfikowanie tzw. sprawdzonych metod,
form i technik nauczania i uczenia się. Chodzi o przełamanie niechęci do stosowania nowych strategii, łączenia
ich, metodycznego eksperymentowania i kreatywności.
Tradycyjnemu uczeniu się przeciwstawia się coraz częściej konektywne uczenie się, a przyswajaniu wiadomości – przetwarzanie informacji. Zmianie powinno ulec
podejście nauczycieli do programu nauczania. Zamiast
perspektywy własnej (podejście od strony nauczyciela)
powinni oni dostrzec perspektywę ucznia. Nowoczesne
programy nauczania nie powinny być przez nich traktowane jako z góry zaplanowane, szczegółowe treści
wraz z wykazem czynności pedagogicznych zmierzających do określonych rezultatów pedagogicznych, lecz
jako rejestr doświadczeń edukacyjnych ucznia.
Mimo tych tendencji, współczesne idee humanistyczne związane z wspieraniem aktywności uczniów
i twórczym rozwiązywaniem problemów wydają się
być utożsamiane z kryteriami osiągnięć i powrotem
idei „wydajności”, jednak nie w perspektywie uczenia
się, ale w perspektywie procesu nauczania, a konkretnie
– ściśle zaplanowanych aktywności i zadań do wykonania przez uczniów. Perspektywa egzaminów i liczby
osób przyjętych na studia z danej klasy/szkoły potrafi
przyćmić najwspanialsze idee i najlepsze teorie. Coraz
mniej istotne (wbrew powszechnym deklaracjom) wydaje się zatem to, czego uczeń naprawdę się uczy i jak
się uczy (doświadczenia edukacyjne), czyli perspektywa metapoznawcza. Nauczyciele w swoich obawach
o efekty kształcenia przyrodniczego wyrażają przede
wszystkim wątpliwość: „Czego nauczać w ramach tego
dziwnego, nowego programu?”, „Co mówić uczniom na
lekcji o śmiechu i płaczu?”, „Czego wymagać w zakresie wiedzy na temat rekordów sportowych?” itd. Można
stwierdzić, że pytania nauczycieli w związku z nowym
programem kształcenia koncentrują się w większości na
nich samych i na ich problemach merytorycznych. Pytania o uczniów, jak np. „Jak budować strukturę wiedzy
uczniów?”, „Jakie sposoby rekonstrukcji wiedzy uczniowskiej mogą być przydatne w edukacji przyrodniczej?”, „Jakie strategie uczenia się mogą być najbardziej
odpowiednie dla poszczególnych uczniów?”, należą do
rzadkości. Zbyt często wydaje się, że w procesie kształcenia w ogóle nie chodzi o ucznia, lecz o nauczyciela
i jego samozadowolenie.
Celem przedmiotu Przyroda na IV etapie edukacyjnym jest poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu nauk
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
Przyroda jak: „Metoda naukowa i wyjaśnianie świata”,
„Nauka i pseudonauka”, „Energia – od słońca do żarówki”, „Uczenie się”.
Konieczne staje się jednak opracowanie konkretnych strategii wsparcia nauczycieli w podejmowaniu
wyzwań edukacji przyrodniczej na IV etapie edukacyjnym oraz wsparcia uczniów przez nauczycieli – strategii, które stawią czoło napięciu między współczesnymi
poglądami na wiedzę przyrodniczą i uczenie się oraz
konwencjonalnym poglądom na ten temat. Podejmowanie tych działań nie uchroni szkoły przed dalszą
krytyką. Szkoła zawsze będzie krytykowana, albo za
konserwatyzm albo za liberalizm, jednak, wydaje się, że
dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek powinniśmy się skłaniać do kierunku związanego z tworzeniem warunków
kształcenia do kultury przyrodniczej, w duchu zrównoważonego rozwoju.
SZKOŁA
W ostatnich latach zaczyna się odchodzić od „humanistycznego” pojęcia naukowości na rzecz naukowości
wynikającej z tzw. ograniczonej racjonalności, bazującej m.in. na konsekwencjach rozwoju kognitywistyki.
Paradygmaty nauki są związane z pojęciem obowiązującego konsensusu społecznego i wiedzy o wiedzy (czyli
metawiedzy), są one permanentnym obiektem studiów.
Dużo mówi się dzisiaj o rozwijaniu postawy badawczej uczniów i stosowaniu przez nich w praktyce
metod naukowych. Nie należy przy tym zapominać, ze
metoda naukowa to „całokształt sposobów badawczego
docierania do prawdy i pojęciowego przedstawiania poznanej prawdy”2. Dzięki stosowaniu metody naukowej
rozwija się prawidłowo nauka i poszerza zakres naszej
wiedzy. Istotne i nadzwyczaj interesujące jest również
to, jak nauka sprawdza czy jej wytwory są nadal prawdziwe, a więc czy ciągle są wiedzą? Należy uświadamiać
uczniom, że wiedza ma charakter tymczasowy. Jest to
po prostu „aktualnie najlepsza abstrakcja rzeczy, której
prawdziwości jeszcze nie obalono”. Nauka ma również
swoje zasady. Do nich należy m.in. porządek argumentacyjny w nauce. Wychowanie do debaty naukowej to
istotny element kultury przyrodniczej, ta zaś powinna
być częścią wykształcenia przyrodniczego.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego (2008),
choć niedoskonała i krytykowana przez wielu dydaktyków, z perspektywy społecznej spełnia swoje zadanie,
gdyż powoduje istotny wyłom w istniejących zwyczajach, zmianę istniejących wartości lub wzorów kulturowych i czyni istotny zwrot w kierunku indywidualności ucznia. Program nauczania Przyrody na poziomie
ponadgimnazjalnym to znaczący zwrot w kierunku
przyrodoznawstwa, metody naukowej i metapoznania.
Wystarczy choćby przytoczyć takie wątki tematyczne
zawarte w zapisie podstawy programowej przedmiotu
101
KRÓTKO
Opinie | Katarzyna Potyrała | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Tworzenie [...] informacji i znaczeń we własnym, osobistym
kontekście i z materiału, który się samodzielnie pozyskało,
jest w istocie edukacją w najszerszym znaczeniu. Jest to specyficznie rozwojowa część działań symbolicznych, edukacja
dotycząca „ja” i jego relacji ze światem i z innymi. To, czym te
codzienne działania symboliczne różnią się od tego, co ma się
na ogół na myśli, mówiąc o edukacji, to oparcie ich „produkcji
kulturowej” na samodzielnie wybranych zasobach symbolicznych3 .
Wychowanie do kultury przyrodniczej
Aktualne badania otwierają szerszą dyskusję nad
uzależnieniem człowieka od przyrody i równoczesnym
jej niszczeniem, a nawet unicestwieniem. Przyroda jawi
się również jako wytwór człowieka dysponującego nowymi technologiami, lecz również jako twór powołany
do życia przez działania społeczne. Wszystkie wątki odsłaniają kulturowe uwikłanie człowieka w sprawy przyrody, którą sam jest i którą zmienia (Popczyk, 2011).
Środowisko przyrodnicze wpływa na kształt cywilizacji
w sposób zasadniczy, a nie akcydentalny, ponadto kreowanie środowiska ma charakter ograniczony, a przez to
iluzoryczny – cywilizacja postrzegana jako niezależna
od uwarunkowań przyrodniczych jest sprzeczna z własną naturą (Diec, 2011).
Świadomość ekologiczna w połączeniu z wrażliwością estetyczną może przysłużyć się uznaniu i poszanowaniu przyrody zarówno tej nienaruszonej przez człowieka, jak i tej, w którą człowiek ingeruje. Aby dostrzec
piękno, trzeba zrozumieć naturalne związki i relacje
3 Na podstawie Melosik Z (2010) za: L. Grossberg (1994), Introduction: Bringin’ It All Back Home – Pedagogy and Cultural
Studies. W: Giroux H, McLaren P, red. Between Borders. Pedagogy and the Politics of Cultural Studies. New York – London:
Routledge, 11.
człowieka ze środowiskiem, w którym żyje (Głutkowska-Polniak, 2011).
W edukacji nauczycielskiej trzeba dostrzegać naturalny potencjał podnoszenia świadomości i kultury przyrodniczej społeczeństwa, jednak wymaga on
zasadniczego merytorycznego wzmocnienia w takich
przypadkach, jak na przykład nowy przedmiot szkolny
na IV etapie edukacyjnym – Przyroda.
W debacie dotyczącej Paktu dla Kultury (Kwartalnik „Kultura Współczesna” 1/2011), podkreślano rangę
badań socjologicznych, które zdiagnozowały obojętny
stosunek większości Polaków do kultury wyrażający
się brakiem potrzeb kulturalnych i deficytem liderów
– animatorów kultury. Kwestia postaw obywatelskich
względem kultury, w tym kultury przyrodniczej, jest
priorytetowa. Nauczyciele Przyrody powinni być animatorami i popularyzatorami kultury przyrodniczej.
Edukacja przyrodnicza musi być sposobem wychowania do kultury przyrodniczej. Musi więc zapobiegać
postawom obojętności, przejawom agresji i degradacji jakości życia wyrażającej się w podporządkowaniu
przyrody bieżącym interesom różnych grup lub jednostek oraz sprowadzaniu jej do potrzeb rekreacji i rozrywki. Zadaniem edukacji przyrodniczej jest przygotowanie uczniów, studentów i członków społeczeństw
do uczestniczenia w kulturze przyrodniczej na bazie
wiedzy o świecie i życiu. Ta wiedza jest z natury interdyscyplinarna. Szkolna wiedza przyrodnicza nie może
funkcjonować na innych zasadach.
Wychowanie do zrównoważonego rozwoju
Pojęcie zrównoważonego rozwoju zawiera w sobie
elementy bardzo trudne do pogodzenia, takie jak zjawisko stopniowego osiągania stanu równowagi w świecie szybkich zmian, świadomość nieuniknionego balansowania między zagrożeniem a bezpieczeństwem,
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
i różnych jej przejawów, warto przyjrzeć się opinii Paula
Willisa, że:
KRÓTKO
przyrodniczych. Zajęcia te powinny mieć charakter interdyscyplinarny. Mają one służyć utrwaleniu postawy
naukowej uczniów wobec świata przyrody i pozwolić
dostrzegać holistyczny charakter nauk przyrodniczych.
Istotnym czynnikiem warunkującym właściwą realizację treści przedmiotu Przyroda będzie motywacja
nauczyciela, jego chęć do wypróbowywania nowych
pomysłów i zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń programowych. Nie bez znaczenia, tak jak zawsze,
będą czynniki osobowe: autonomiczność, samodzielność, krytycyzm, otwartość, umiejętności, pracowitość,
świadomość innowacyjna i konkretne umiejętności.
Czynnikiem ograniczającym może okazać się wiedza
– zakres wiadomości oraz umiejętność doboru odpowiednich przykładów procesów i zjawisk do tematów
lekcji o dużym stopniu interdyscyplinarności. Stajemy
więc przed koniecznością pilnej odpowiedzi na pytanie:
Jak kształcić nauczycieli Przyrody? Z drugiej strony,
należy mieć nadzieję, że studenci kierunków przyrodniczych i nauczyciele przyrody to ludzie o szerokich horyzontach i licznych zainteresowaniach pozwalających
im na podejmowanie nowych wyzwań edukacyjnych
i samokształcenie.
Istnieje pogląd, że centralnym problemem w edukacji jest przygotowanie uczniów i studentów do autonomicznego kształcenia się. To oznacza dawanie uczniom
możliwości podejmowania ich własnych decyzji o sposobach uczenia się w momencie wyłaniania problemów.
Z tej perspektywy może być cenniejsze, gdy nauczanie
przyrody pozwala uczniom znaleźć – przynajmniej
do jakiegoś stopnia, ich własny sposób uczenia się, co
może sprawiać, że będzie to związane z indywidualną
konstrukcją wiedzy.
Z punktu widzenia szeroko pojętego procesu edukacyjnego, jaki ma miejsce za pośrednictwem Internetu i wybranych ogólnodostępnych źródeł popularno-naukowych oraz w kontekście edukacji permanentnej
NAUKA
102
Opinie | Katarzyna Potyrała | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
103
Opinie | Katarzyna Potyrała | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
cesie rozwiązywania problemów związanych z ideą
zrównoważonego rozwoju. Współczesne przestrzenie
edukacyjne, takie jak muzea lub naturalne zasoby przyrody obok technologii informacyjnej, stanowią istotne
wsparcie w doskonaleniu umiejętności komunikacji
i mediacji przyrodniczej.
Znajomość treści przypisywanych współcześnie
zrównoważonemu rozwojowi jest niewystarczająca,
a kultura przyrodnicza niska – wymaga to zastosowania strategii interwencyjnych na wszystkich etapach
edukacji. W sensie ogólnym, za taką strategię można
uznać powołanie do życia nowego przedmiotu szkolnego – Przyroda na poziomie ponadgimnazjalnym. W ramach tego przedmiotu należy dostrzegać szansę wychowania do kultury przyrodniczej i zrównoważonego
rozwoju. Jest to ważniejsze od powielania ciągle tych
samych wzorców edukacyjnych i utrwalania przyzwyczajeń nauczycieli w zakresie podejścia do programów
kształcenia i wiedzy uczniów.
NAUKA
Podsumowanie
SZKOŁA
nie towarzyszy podejście kwestionujące, zrozumienie
i refleksja ze strony młodych odbiorców (Skrzypek i Potyrała, 2012). Sytuacja ta nie koresponduje z zaleceniem
„wpływu na strukturę programów nauczania oraz na
metody nauczania, wymagając, by nauczający przestali
być jedynie przekaźnikami, a uczący się jedynie odbiorcami” (Strategia Edukacji dla ZR, rozdz. IV, 28). Wydaje
się zatem, że postulat aktywnego uczestnictwa (partycypacji) w procesie zdobywania wiedzy i kształtowania
postaw oraz przetwarzania informacji w kontekście ich
praktycznego wykorzystania w codziennym życiu jest
słuszną drogą rozwoju koncepcji wychowania dla zrównoważonego rozwoju, a tym samym realizacji założeń
programowych przedmiotu Przyroda. Aktywne włączanie uczniów w podejmowanie decyzji dotyczących
lokalnego środowiska (współdziałanie, tożsamość kulturowa i tradycja lokalna) powinno być poparte nie tylko
wiedzą deklaratywną, lecz też proceduralną, dotyczącą
zależności między stanem środowiska a ekonomią, gospodarką i stosunkami społecznymi (sprawiedliwość
społeczna, równość szans). Podejście określane przez
Kimber i Wyatt-Smith (2006) mianem students-as-designers jest dobrym sposobem na aktywowanie uczniów
do indywidualnego poszukiwania znaczeń i implikacji
w kontekście idei zrównoważonego rozwoju. Okazuje
się, że najsłabiej podejmowane aktywności w kontekście
przetwarzania informacji wspomaganym narzędziami
technologii informacyjnej to interpretacja danych, tworzenie koncepcji i sprawdzanie teorii, co świadczy o słabym przygotowaniu uczniów w zakresie myślenia krytycznego i alternatywnego oraz podejmowania decyzji
(Skrzypek i Potyrała, 2012). W trakcie wychowania do
zrównoważonego rozwoju wspomaganego narzędziami
technologii informacyjnej należy zwracać większą uwagę na umiejętność komunikacji i znajomość praktyczną
jej rodzajów (informacyjna, perswazyjna) oraz umiejętność doboru właściwych strategii dialogu w pro-
Literatura
Berlińska A, Kozłowska-Rajewicz B, Czapla M (2010). Zrównoważony rozwój upowszechnienie zagadnienia w podstawie programowej kształcenia ogólnego. W: Tuszyńska L, red. Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy. Uniwersytet Warszawski, 2010:
277-289.
Diec J (2011). Przyroda a cywilizacja. W: Kultura współczesna, nr 2.
Girwidz R, Rubitzko T, Schaal S, Bogner FX (2006). Theoretical Concepts for Using Multimediain Science Eduaction. W: Science Education International. 2(17):77-93.
Głutkowska-Polniak A (2011). Przyroda w ujęciu estetyki ekologicznej. W: Kultura Współczesna. 2.
Kattmann U (2011). On the diversity of humans – scientific and educational considerations. W: Potyrała K, red. Annales Universitatis
Paedagogicae Cracoviensis, Studia ad Didacticam Biologiae Pertientia I. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
KRÓTKO
potrzeba konsumpcji i konieczność jej ograniczenia
(Potyrała & Walosik, 2010). Zagadnienia dotyczące
zrównoważonego rozwoju zawężane są często do zagadnień ochrony środowiska czy ekologii lub poruszane
są jedynie w kontekście wybranych interakcji środowiskowych. Termin „zrównoważony rozwój” funkcjonuje
też bardzo często jako „słowo wytrych”, a nie kluczowa koncepcja. Berlińska i wsp. (2010) proponują zestaw
słów-kluczy, wskaźników lingwistycznych, których
obecność świadczy o powiązaniach z ideą zrównoważonego rozwoju. Należą do nich m.in. takie słowa, jak:
partycypacja, współdziałanie, sprawiedliwość społeczna,
równość szans czy tożsamość kulturowa i tradycja lokalna. Słowa te wpisują się pośrednio w program nauczania
Przyrody na IV poziomie edukacyjnym w ramach takich wątków tematycznych, jak np. „Dylematy moralne
w nauce”, „Nauka w komputerze”, „Energia – od Słońca do żarówki”, „Sport”, „Technologie współczesności
i przyszłości”, „Ochrona przyrody i środowiska” – trudno jednak doszukać się jednoznacznych, wymienionych wskaźników lingwistycznych w zapisie podstawy
programowej dla tego przedmiotu kształcenia. Wydaje
się więc, że podstawą wychowania do zrównoważonego rozwoju będzie umiejętność nauczycieli w zakresie
interpretacji haseł podstawy programowej oraz doboru
strategii, metod i form nauczania oraz środków dydaktycznych (mediów), które będą wsparciem dla tak rozproszonych treści nauczania i nośnikiem przekazów
wychowawczych w zakresie zrównoważonego rozwoju. W literaturze zagadnienia wskazuje się głównie na
media, jako środki edukacyjnych rekonstrukcji (Kattmann, 2011) i narzędzia do budowy modeli mentalnych
oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w trakcie
nauczania sytuacyjnego (Girwidz i wsp. 2006). Badania wykazały, że uczniowie najczęściej są jedynie odbiorcami komunikatów popularyzujących pewne idee
i poglądy. Jednokierunkowemu transferowi informacji
104
Opinie | Katarzyna Potyrała | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Potyrała K, Walosik A (2010). Strategie dialogu w edukacji dla zrównoważonego rozwoju. [W:] Kwatera A, Cieśla P, red. Rola i zadania
dydaktyk przedmiotowych w kształceniu nauczycieli. Uniwersytet
Pedagogiczny w Krakowie.
Skrzypek W, Potyrała K (2012). Rola mediów w edukacji dla zrówno-
ważonego rozwoju. W: Morbitzer J, Musiał E, red. Człowiek – Media – Edukacja. Wydawnictwo UP. Kraków: 528-541.
Europejska Komisja Gospodarcza ONZ, Ministerstwo Środowiska
(2008). Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Warszawa.
ebis.ibe.edu.pl/nowaprzyroda
Ź
D
W
A
R
SP
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
KRÓTKO
SZKOŁA
poradnik, odpowiedzi, pomysły, scenariusze
NAUKA
Kraków: 145-154.
Kimber K, Wyatt-Smith C (2006). Using and creating knowledge
with new technologies: a case for students as designers. Learning,
Media and Technology. 1(31): 19-34.
Popczyk M (2011). Przemyśleć przyrodę. W: Kultura współczesna. 2.
Marcin Trepczyński
Nareszcie ktoś to zrobił. Eskperyment za eksperymentem. Każdy ciekawy i z klarownym, a zarazem poprawnym merytorycznie wyjaśnieniem. To sprawia, że
krótkie filmy z serii SciFun zamieszczane przez Dariusza Hoffmana na YouTube puszczane są przez niektórych nauczycieli na lekcjach.
W jednym z filmów pokazuje, jakie są konsekwencje dużej pojemności cieplnej wody. Najpierw podpala
pustą „siatę z Biedrony”, którą natychmiat ogarnia płomień. Chwilę później drugi eksperyment – nad świeczką umieszcza taką samą siatkę, ale napełnioną wodą,
i to tak, że płomień jej dotyka. „Woreczek jest nietknięty”, a on na podgrzanej w nim wodzie robi sobie herbatę. Kolejny eksperyment – to samo, ale z zrobionym
przez niego pojemnikiem, którego dno jest z papieru.
Wreszcie zadaje intrygujące pytanie: „W takim razie
co się stanie, jeśli wsadzę dłoń w taką oto rękawiczkę
[pokazuje cienką gumową rękawicę], uzupełnię wodą
i wsadzę do ognia?”. I mamy kolejny eksperyment,
w którym dłoń uzbrojoną w ognioodporną rękawicę
trzyma w płomieniu palnika. „OK., było wesoło, ale co
się właściwie działo?” – pyta, i wyjaśnia. Jasno, prosto,
poprawnie, dodając jeszcze dygresję, że nie ma czegoś
takiego jak zimno (brak ciepła) lub ciemność (brak
światła).
Ale w jego filmach nie zawsze znajdziemy udane eksperymenty. Raz postanowił sprawdzić, czy nie
oszukał nas autor filmu, na którym wata oblana klejem
ulega samozapłonowi. Na serii doświadczeń pokazu-
je, że owszem, temperatura oblanej super-klejem waty
rzeczywiście bardzo wzrasta, ale nie aż tak, by nastąpił
jej samozapłon. Ostatecznie Dariusz Hoffman uznał, że
musiał zadziałać dodatkowy czynnik, co zdaje się potwierdzać łuna pojawiająca się na tym filmiku z prawej
strony ekranu.
Inne przykłady? Ekperymenty z zalewaniem zapalonej świecy dwutlenkiem węgla (m.in. spuszcza go
na nią po poad metrowej zjeżdżalni), a następnie pływającym na dwutlenku węgla woreczkiem powietrza.
Gdzie indziej – 5 eksperymentów z wodą, m.in. wyginanie jej strumienia za pomocą balonika naładowanego eletrycznie przez pocieranie. Czasem buduje bombę
ciśnieniową wrzucając do coli mentosy. Innym razem
tworzy ocean w butelce. Nie każdy eksperyment wychodzi, i nie jest to powód, by tego nie pokazać. Co jakiś
czas można usłyszeć coś w rodzaju: „O fak, nie udało
się”. Dzięki temu pryska mit naukowca doskonałego,
u którego wszystko przebiega zgodnie z planem. A pan
Dariusz zdobywa zaufanie i sympatię widza.
Jest też wyjątek w postaci bardzo dobrego 5-minutowego wykładu na temat ocierający się o filozofię: czy kolory istnieją? Proste wyjaśnienie, kolejne ciekawe pytania i odpowiedzi z przykładami, a na koniec historyjka
o Newtonie, który przeprowadził badanie umieszczając
sobie igłę między kością a okiem, czego… – zaznacza –
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
Eksperyment za eksperymentem
– na YouTube i na lekcjach
nie należy robić w domu, bo można wtedy nie obejrzeć
następnego odcinka SciFuna. Przy okazji ważna informacja dla wszystkich zaniepokojonych o bezpieczeństwo dzieci, które postanowiłyby naśladować swojego
„internetowego profesora”. Zdecydowanie podkreśla
on, co jest niebezpieczne i czym grozi, a tam gdzie trzeba, stosuje wszelkie środki bezpieczeństwa. Bardziej
więc rozbudza wyobraźnię co do niebezpieczeństw niż
do niebezpiecznych sytuacji zachęca.
Wszystkie odcinki są zrealizowane z niewymuszonym poczuciem humoru – Dariusz Hoffman jest
sympatyczny, luźny, zabawny, a miejscami autoironiczny, gdy np. śmieje się ze swoich „wielkich pekaesów”. Sprawia to, że chyba mało kto nie ma ochoty
na kilka następnych odcinków, a zarejestrowana oglądalność filmów mieści się zazwyczaj w widełkach:
200-600 tysięcy wyświetleń. Jeśli do tej pory nie przerwali Państwo czytania tego artykułu, by wejść na kanał:
youtube.com/user/SciTeraz – zdecydowanie należy
zrobić to już teraz.
Na koniec jeszcze tylko kilka informacji o autorze.
Nie jest przyrodnikiem z wykształcenia, lecz informatykiem, zafascynowanym fizyką i chemią. Podkreśla, że
bardzo dokładnie sprawdza podawane informacje, bo
wie, że błędy merytoryczne oznaczałyby śmierć całego
projektu. W internecie można już znaleźć przeprowadzone z nim wywiady:
• rozmowa Michała Fala w NaTemat.pl: http://natemat.pl/69763,darek-hofman-tworca-scifun-dzieci-sa-urodzonymi-naukowcami-pozniej-ich-ciekawosc-swiata-umiera-to-wina-nas-doroslych
• mało profesjomnalna, ale też ciekawa rozmowa na
GamesTube: http://www.youtube.com/watch?v=kB
zhf5K2Y7c.
Czy można się dziwić, że nauczyciele korzystają
z jego filmów? Chyba nie. Co więcej, warto się do nich
przyłączyć.
SZKOŁA
SciFun
105
KRÓTKO
SciFun | Marcin Trepczyński | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Biologiczne klocki LEGO kontra rakotwórczy akryloamid
Biologiczne klocki LEGO
kontra
rakotwórczy akryloamid
tów. Wizytówką drużyny jest Wiki, na której należy
regularnie umieszczać informacje m.in. o wynikach
eksperymentów, przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa,
stworzonym oprogramowaniu czy społecznym oddziaływaniu projektu – Human Practice.
W tym roku zespół tworzy ponad 20 osób: oprócz
biotechnologów są w nim studenci informatyki, neuroinformatyki, bioinformatyki i biologii systemów oraz
Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych. Instruktorami są w tym
roku prof. dr hab. Jacek Bielecki i dr Radosław Stachowiak z Instytutu Mikrobiologii, dr Takao Ishikawa
z Instytutu Biochemii, dr Roman Szczęsny i mgr Jakub
Piątkowski z Instytut Genetyki i Biotechnologii.
Studenci z Warsaw iGEM Team już szósty raz biorą udział w konkursie biologii syntetycznej iGEM.
W ubiegłym roku zaprojektowali bakterię dostarczającej wybraną sekwencję DNA na teren komórki ludzkiej.
W tej edycji zamierzają stworzyć bakteryjny biosensor
do wykrywania rakotwórczego akryloamidu.
iGEM to międzynarodowy konkurs biologii syntetycznej organizowany w Massachusetts Institute of
Technology od 2003 r. W 2012 r. wzięło w nim udział
ponad 3000 uczestników ze 190 drużyn z 34 państw.
Najstarsza Polska drużyna
Zmagania trwają 7 miesięcy, a większość pracy studenci
wykonują w wakacje. Aby wygrać, trzeba wymyślić jak
najbardziej innowacyjną bakteryjną „żywą maszynę”,
Drużyna Uniwersytetu iGEM Warsaw Team powstała na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2008 r. Dotąd zdobyła jeden złoty medal, dwa
srebrne i dwa brązowe. W tym roku w ramach projektu FluoSafe – acrylamide sensor chcą przygotować
świecący bakteryjny sensor wykrywający rakotwórczy
akryloamid – związek, który powstaje m.in. podczas
obróbki termicznej mięsa i słodyczy. Pracę rozpoczęli już w listopadzie, ponieważ pracy jest dużo. Oprócz
pomysłu na innowacyjne zastosowanie technik biologii
syntetycznej oceniane jest wiele dodatkowych elemen-
Czym jest akryloamid?
„Założenia konkursu są takie, aby przygotowywane
projekty przyczyniały się do poprawy jakości życia na
świecie. Chcemy, żeby po zakończeniu konkursu mogli
z niego korzystać inni ludzie, nie tylko naukowcy i to
dlatego postanowiliśmy stworzyć bakteryjny sensor
wykrywający akryloamid” – powiedziała PAP członkini zespołu Anna Kotrys.
W opisie projektu iGEM Warsaw Team na ich stronie można przeczytać, że:
(...) akryloamid to niskocząsteczkowy heterocykliczny związek aromatyczny, który jest kancerogenem i neurotoksyną.
W warunkach normalnych występuje jako biała, bezwonna substancja krystaliczna. Jest polarny bardzo dobrze
rozpuszczalny zarówno w wodzie, metanolu czy etanolu.
Jest bardzo reaktywnym związkiem organicznym posiadającym w swojej budowie sprzężone wiązanie podwójne
oraz fragment amidowy. Akryloamid tworzy się w reakcji
pomiędzy asparaginą i cukrami redukującymi (np.: glukoza
czy laktoza) w wyniku tzw. reakcji Maillarda towarzyszącej
reakcji karmelizacji powyżej 120⁰C. Z tego powodu występuje w dużych ilościach w żywności poddanej długotrwałej
obróbce termicznej. Najwięcej akrylamidu jest w chipsach
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
Aleksandra Bartosik
KRÓTKO
Konkurs Biologii Syntetycznej iGEM 2013
posługując się wystandaryzowanymi fragmentami DNA tzw. BioBrics
oraz narzędziami bioinformatycznymi i modelowaniem matematycznym.
Dzięki temu realizują główny cel konkursu, jakim jest poszerzenie biblioteki
BioBricks, zwanej Registry of Standard Biological Parts.
Przez 10 lat trwania konkursu udało się w niej zgromadzić 9396 fragmentów DNA. Co ważne, są one dostępne
dla każdego na podstawie wolnej licencji. Podczas zmagań uczestnicy (obecnie przede wszystkim studenci)
mają okazję rozwijać swoją kreatywność i umiejętności
planowania projektu naukowego i współpracy w grupie. To również doskonała okazja, by wymienić swoje
doświadczenia z młodymi naukowcami z całego świata.
Konkurs promuje także idee standaryzacji i inżynieryjnego podejścia w biologii.
Ze względu na lawinowy wzrost zainteresowania
konkursem zmagania składają się w tym roku z dwóch
etapów tzw. Jamboree – regionalnego w Lyonie i światowego w Bostonie. Od tego roku są również trzy kategorie, w których można startować: dla liceów, studentów i przedsiębiorców.
NAUKA
106
Biologiczne klocki LEGO kontra rakotwórczy akryloamid | Aleksandra Bartosik | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
R
SENSO
Studenci zamierzają tak zmodyfikować bakterię
E.coli, by produkowała ludzką hemoglobinę, choć naturalnie nie ma takich właściwości.
Toksyczny akryloamid podłącza się podjednostek
α- i β-hemoglobiny, przez co w obecności fluoryzującego białka GFP (które również wiąże się w tym miejscu, lecz ma mniejsze powinowactwo do hemoglobiny)
powoduje spadek jego świecenia. Dzięki temu młodzi
naukowcy oszacują stężenia akryloamidu na podstawie
obserwacji zmian natężenia fluorescencji.
Aby zdolność zmodyfikowanych przez
nich bakterii do wykrywania akryloamidu można było bezpośrednio przenieść
na szkodliwy wpływ
na komórki ludzkie przeprowadzone zostaną testy,
m.in. na ludzkich komórkach HEK 293. Za pomocą mikroskopii świetlnej oraz konfokalnej zostaną ocenione
zmiany w morfologii komórek. Studenci zamierzają też
przeprowadzić testy aktywności reduktaz mitochondrialnych prowadzących w żywych i sprawnych metabolicznie komórkach. Następnie za pomocą narzędzi
bioinformatycznych stworzony zostanie program przeliczający intensywność świecenia bakterii na cytotoksyczny wpływ na ludzkie komórki.
Wraz z końcem sesji w czerwcu studenci rozpoczęli prace w trzech laboratoriach: mikrobiologicznym
w Instytucie Mikrobiologii w Zakładzie Mikrobiologii
Stosowanej, w genetycznym i w komórkowym w Instytucie Genetyki i Biotechnologii. „Teraz mamy cztery
linie komórkowe. Obrazujemy jak akryloamid wpływa
na mózg, na wątrobę, nerki i na kości. Badamy stężenia akryloamidu i sprawdzamy, jak one oddziałują na
linie komórkowe, wyprowadzone tkanek tworzących
powyższe narządy” – powiedziała Anna Kotrys.
Ponadto udało im się zmodyfikować GFP, tak aby
oprócz zielonej świeciło w trzech dodatkowych barwach m.in. na sinoniebiesko. Wiele projektów, które narodziły się podczas konkursu iGEM rozwija się potem
jako niezależne startupy, na co zresztą liczą jego organizatorzy. Przykładowo drużyna z Cambridge rozwija
idee świecących drzew i zbiera na ten cel fundusze przez
crowdfundingowy portal Kickstarter.
dawnictwa Naukowego napisali i zredagowali książkę
elektroniczą pt.: „Geny i Maszyny. Opowieść o biologii
syntetycznej”, dostępną od września
na platformie ibuk.
pl i rozprowadzoną
wśród polskich licealistów na początku
roku szkolnego. Aby
jeszcze lepiej poznać
opinię społeczeństwa na temat m.in. organizmów modyfikowanych genetycznie, patentowania genów czy bezpieczeństwa w biotechnologii na ulicach Warszawy nakręcili reportaż, który
również można było obejrzeć na ich kanale na Youtube
i profilu na Facebooku. Stworzyli także przeglądowe infografiki m.in. na temat konkursu iGEM, rozwoju biologii
syntetycznej i biobezpieczeństwa.
Biologia syntetyczna i bezpieczeństwo
Kolejny element projektu to Human Practice. Jej celem jest budowanie dialogu między naukowcami i społeczeństwem oraz popularyzacja idei biologii syntetycznej. W tym roku warszawska drużyna położyła nacisk
na kwestię biobezpieczeństwa i zwiększania społecznej
świadomości roli jaką produkty inżynierii genetycznej
odgrywają w medycynie, w przemyśle i w życiu codziennym. Studenci starali się dotrzeć przede wszystkim ludzi młodych, by w przyszłości mogli świadomie
korzystać i decydować o wprowadzaniu pomysłów bioinżynierów w życie. Warsaw iGEM Team można było
spotkać podczas Nocy Biologów na Wydziale Biologii
UW, na Pikniku Naukowym Polskiego Radia czy w czasie Festiwalu Nauki. Pod patronatem Państwowego Wy-
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
Bakteryjny sensor
AMIDE
ACRYL
Wakacje w laboratorium
SZKOŁA
ziemniaczanych (16–30%), chrupkach ziemniaczanych
(6–46%), kawie (13–39%), ciastach, ciastkach i herbatnikach (10–20%) oraz w pieczywie (10–30%). Duża ilość tego
związku znajduje się także w smażonym mięsie i dymie papierosowym. Przyczynia się on do występowania m.in. nowotworów przewodu pokarmowego oraz uszkadza układ
nerwowy.
107
KRÓTKO
Biologiczne klocki LEGO kontra rakotwórczy akryloamid | Aleksandra Bartosik | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
108
Nowości ze świata nauki | Redakcja i Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych IBE | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
ały:
iotów
gotow
e prz y wnia Przedm
z
s
e
p
o
De
c
ra
P
cja i R e dak
ch IBE
dnic z y
Prz yro
Nowości ze świata nauki
Szczepionki nowej generacji czeka jeszcze długa seria
testów, ale jak podaje dyrektor generalny Vaxaas – David Hoey, oprócz oczywistej zalety w postaci eliminacji
bólu w trakcie szczepienia, zastosowanie Nanopatch™
może w przyszłości znacznie obniżyć koszty produkcji
i przechowywania szczepionek, ponieważ immobilizacja antygenów na mikroigłach wyeliminuje stosowanie znacznych ilości substancji dodatkowych. Ponadto, producenci nanoplastra twierdzą, że ze względu na
stały stan skupienia substancji czynnych osadzonych
na mikroigłach, szczepionek nie bę dzie trzeba przechowywać w niskich temperaturach.
Marcin M. Chrzanowski, PPP
Zdjęcie czubka tradycyjnej igły
na tle nanoplastra pokrytego
układem mikroigieł [2]
Mikrofotografia powierzchni
nanoplastra [3]
SZKOŁA
Szczepionka nowej
generacji ma być
podawana za pomocą nanoplastra, a nie
w postaci zastrzyku.
Wynalazcą tej metody jest profesor Mark
Kendall z Instytutu
Bioinżynierii i Nanotechnologii Uniwersytetu w Queensland.
Wykonany z krzemu nanoplaster ma
wymiary 1cm/1cm
i pokryty jest układem mikroigieł z naniesioną uprzednio
szczepionką (zdjęcia
obok).
W trakcie kontaktu ze skórą, mikroigły nanoplastra
bezboleśnie wkłuwają się w warstwę naskórka i dostarczają antygeny do krwioobiegu (zdjęcie poniżej).
Trudniejsze terminy:
Mikrofotografia ukazująca nakłuwanie naskórka przez
pojedynczą mikroigłę nanoplastra (kolor zielony). Kolory
na fotografii uzyskane zostały w procesie obróbki
komputerowej [4]
Badania na myszach z użyciem szerokiej gamy antygenów wykazały, że użycie Nanopatch™ powodowało
znacznie silniejsze reakcje odpornościowe u myszy niż
użycie tradycyjnych szczepionek podawanych za pomocą igieł [5]. Dane uzyskane z testów na większych zwierzętach pozwolą na rozpoczęcie testów klinicznych tej
metody szczepień. Opracowywany jest również aplikator nanoplastra oraz technologia optymalnego sposobu
osadzania antygenów na mikroigłach.
Immobilizacja polega na unieruchomieniu cząstek na stałej powierzchni lub w złożu.
Antygen to czynnik, który aktywuje układ odpornościowy.
Literatura
[1] http://www.vaxxas.com/about-vaxxas.
[2] http://medcitynews.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/
uploads/Vaxxas-nanopatch.jpg.
[3] http://www.anff.org.au/sites/all/files/images/nanopatch14032011.
jpg.
[4] http://www.hpcimedia.com/images/website/ManChemNews/
DIR_12/F_16636.jpg.
[5] http://medcitynews.com/2013/05/its-smaller-than-a-fingernail-but-this-needle-free-nanopatch-could-be-the-future-of-vaccines.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
KRÓTKO
Platforma BioSpectrum Asia-Pacific przyznała
18 marca br. nagrodę BioSpectrum Asia-Pacific
Emerging Company of the Year Award (dla wyłaniającej się firmy roku) firmie biotechnologicznej
Vaxxas, zajmującej się opracowywaniem szczepionek nowej generacji z zastosowaniem nanoplastra (Nanopatch™) zamiast standardowej igły [1].
NAUKA
Nanoplaster jako alternatywa dla tradycyjnej szczepionki
109
Nowości ze świata nauki | Redakcja i Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych IBE | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Daisy i jej smok
Od momentu, gdy uwagę dziewczynki zwróciły wystające u podstawy klifu, odsłonięte przez erozję drobne
kości, do chwili, gdy oficjalnie opisano nowy gatunek na
łamach czasopisma PLoS ONE upłynęły ponad cztery
lata. Dzisiaj dziewięcioletnia Daisy może nie tylko cieszyć się sławą odkrywczyni, ale też stała się bohaterką
książki dla dzieci Daisy and the Isle of Wight Dragon
(Daisy i smok w z wyspy Wight). Twórcą tej na poły fikcyjnej, na poły prawdziwej opowieści jest Martin Simpson, jeden z badaczy, który opisał znalezione przez
dziewczynkę kości i zidentyfikował je jako należące do
nowego gatunku. On sam również występuje w książce
– jako Fossil Man (‘Człowiek od Skamielin’).
Nie zawsze nazwa nawiązuje do podobieństwa w wyglądzie. Nowo odkryty podgatunek występującego w Ameryce Północnej królika błotnego nazwano Sylvilagus
palustris hefneri na cześć Hugh Hefnera, założyciela
Playboya, który na swój sposób od dziesięcioleci promuje „króliczki”. Częściej jednak nazwy nadawane są na
cześć osób, które poświęciły się bardziej chwalebnym
sprawom. Zaangażowani w ochronę przyrody wokalista Sting oraz aktor Harrison Ford zostali uhonorowani
przez odkrywców rzekotki Hyla stingi i mrówki Pheido-
Czasami zaś po prostu badacze nazywają nowo odkryte
gatunki na cześć swoich idoli. Nazwy wielu trylobitów
– morskich bezkręgowców zamieszkujących Ziemię od
520 do 250 mln lat temu – są hołdem dla znanych muzyków. Swoje trylobity, Aegrotocatellus jaggeri i Perirehaedulus richardsi, mają Mick Jagger i Keith Richards z The
Rolling Stones, pięć gatunków z rodzaju Arcticalymene:
A. cooki, A. jonesi, A. matlocki, A. rotteni i A. viciousi
nazwano na cześć członków grupy Sex Pistols, a wśród
przedstawicieli rodzaju Avalanchurus odnajdujemy nazwy będące wyrazem uznania dla duetu Simon & Garfunkel (A. simoni i A. garfunkeli) oraz Johna Lennona
i Ringo Starra z The Beatles (A. lennoni i A. starri).
Wojciech Grajkowski, PPP
NAUKA
Nie brakuje też jednak przykładów odwrotnej zależności, kiedy to ktoś już wcześniej cieszący się sławą użycza
swojego nazwiska nowo odkrytemu organizmowi. Czasami uzasadnione jest to dostrzeżonym przez odkrywcę podobieństwem pomiędzy zwierzęciem a celebrytą.
Chrząszcz Agra schwarzeneggeri ma silnie rozbudowany
jeden z członów odnóży, co jego odkrywcom przywiodło na myśl potężne bicepsy Arnolda Schwarzeneggera.
Inny chrząszcz, Agathidium vaderi, zawdzięcza swoją
nazwę podobieństwu czarnego, błyszczącego pancerzyka do stroju Dartha Vadera z filmowej sagi Gwiezdne
wojny. Na najwięcej pozwolił sobie chyba odkrywca
muchówki Scaptia beyonceae. Swoją nazwę owad ten
zawdzięcza bowiem końcówce odwłoka pokrytej złocistymi włoskami, który skojarzył się badaczowi z kształtami piosenkarki Beyonce Knowles i jej zamiłowaniem
do błyszczących strojów scenicznych.
le harrisonfordi, zaś aktorkę Angelinę Jolie, w uznaniu
jej zasług na rzecz uchodźców, unieśmiertelniono w nazwie pająka Aptostichus angelinajolieae.
SZKOŁA
Vectidraco daisymorrisae był żyjącym przed 125 milionami lat pterozaurem wielkości gołębia. Pterozaury (od
greckiego pterosaurus – ‘skrzydlata jaszczurka’) to latające gady, niezaliczane do dinozaurów, które zamieszkiwały Ziemię od późnego triasu do końca kredy (220
do 65 mln lat temu). Łacińska nazwa rodzaju Vectidraco
oznacza ‘smoka z wyspy Wight’, zaś epitet gatunkowy
daisymorrisae nadano, aby uhonorować Daisy Morris –
jego młodą odkrywczynię.
Nagłośniona przez media historia Daisy Morris pokazuje, jakie niezwykłe konsekwencje może mieć naturalna u dzieci ciekawość świata i niepohamowana potrzeba
ciągłego zadawania pytania „A co to?”. Jest też przykładem na to, jak nazwanie gatunku na cześć jakiejś osoby
może uczynić ją sławną.
Literatura
Naish D, Simpson M, Dyke G (2013). A New Small-Bodied Azhdarchoid Pterosaur from the Lower Cretaceous of England and Its
Implications for Pterosaur Anatomy, Diversity and Phylogeny,
PLoS ONE. 8(3):e58451. Wolny dostęp: http://www.plosone.org/
article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0058451.
Erwin TL (2002). The Beetle Family Carabidae of Costa Rica: Twenty-nine new species of Agra Fabricius 1801 (Coleoptera: Carabidae, Lebiini, Agrina). Zootaxa. 119: 1-68.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_organisms_named_after_famous_people.
http://www.curioustaxonomy.net/etym/people.html.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
KRÓTKO
Kiedy podczas wakacyjnego spaceru po plaży natrafi się na ładny kawałek bursztynu, można mówić o szczęściu. O wielkim szczęściu należy mówić
natomiast, jeśli natknie się na kości nieznanego
wcześniej nauce pterozaura. To właśnie przytrafiło
się pięcioletniej Daisy Morris przechadzającej się
z rodzicami wybrzeżem brytyjskiej wyspy Wight.
Nowoodkryty gatunek nazwano na jej cześć Vectidraco daisymorrisae (Naish, Simpson i Dyke, 2013)
i nie jest to wcale najniezwyklejsza spośród wielu
nazw nadanych zwierzętom na czyjąś cześć.
Nowości ze świata nauki | Redakcja i Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych IBE | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
110
iKnife – nóż chirurgiczny wykrywający raka
Wynalazca iKnife’a, dr Zoltán Takáts, od dawna szukał sposobu na rozwiązanie tego problemu i znalazł go
w postaci elektrycznego noża chirurgicznego połączonego ze spektrometrem masowym. Kiedy chirurdzy
przecinają tkanki za pomocą klasycznego noża elektrochirurgicznego, generującego prąd o wysokiej częstotliwości, tkanka pod wpływem wysokiej temperatury ulega kauteryzacji, co minimalizuje krwawienie. W trakcie
zabiegu powstają opary bogate w jony, które są zwykle
odprowadzane przez rurkę, aby zapobiec wdychaniu ich
przez chirurgów. Dr Takáts wpadł na pomysł, aby użyć
tych oparów jako źródła jonów do badania składu che-
iKnife wciąż jest w fazie testów klinicznych i nie będzie
dostępny komercyjnie przynajmniej do następnego
roku, jednak dotychczasowe wyniki testów tego urządzenia są tak pozytywne, że kiedy wejdzie ono do sprzedaży, to będzie można mówić o przełomie w operacyjnym leczeniu raka. Dzięki niemu operacje będą krótsze
Brytyjscy naukowcy opublikowali w czasopiśmie Science Translational Medicine wyniki testów ex vivo nowego
urządzenia, przeprowadzone na próbkach pochodzących z ludzkich tkanek (żołądka, jelit, płuc, wątroby,
piersi i mózgu). Na podstawie tkanek pobranych od 302
pacjentów stworzono bazę
danych zawierającą profile
1624 tkanek nowotworowych
oraz 1309 tkanek zdrowych.
Nową technologię poddano
następnie testom w trakcie
81 operacji usuwania różnych
postaci nowotworów, dołączając iKnife do sprzętu elektrochirurgicznego normalnie
wykorzystywanego na salach
operacyjnych. Spektrometria
mas REIMS okazała się być
dobrą metodą analizy tkanek,
pozwalającą na trafne rozróżnienie w czasie rzeczywistym
tkanek zdrowych i patologicznie zmienionych. Identyfikacja
tkanek tą metodą była w 100%
iKnife testowany na tkankach pochodzenia zwierzęcego
zgodna z pooperacyjną diagŹródło: http://assets.inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2013/07/iknife-scalpel-sniffs-out-cancer-537x407.jpg.
nozą histologiczną przepro-
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
wadzoną dla wszystkich 81 próbek. Uzyskane profile
histopatologiczne tkanek nowotworowych miały inną
charakterystykę lipidową niż tkanki zdrowe, ponadto
widma masowe pozwalały określić typ histologiczny
raka oraz różnice między guzami pierwotnymi i wtórnymi (z przerzutów) nowotworów złośliwych.
SZKOŁA
Każdego roku u blisko 700 tysięcy kobiet w Europie
i Stanach Zjednoczonych diagnozowany jest rak piersi.
Połowa z nich przechodzi operację, w której chirurdzy
starają się usunąć nowotwór z zachowaniem jak największej ilości zdrowych tkanek. Niestety, chirurdzy
mają często trudności z wyznaczeniem dokładnych granic guza, a jeśli nie są pewni, czy dany fragment wyciąć,
muszą go poddać biopsji. Na wyniki analizy laboratoryjnej trzeba czekać od 20 minut do godziny, podczas
gdy pacjenci przez cały ten czas leżą znieczuleni na stole
operacyjnym. Nawet najlepszym chirurgom zdarza się
przeoczyć fragmenty zrakowaciałej tkanki, przez co
w 10–20% przypadków operację trzeba powtarzać.
micznego tkanek za pomocą spektrometrii mas, a następnie porównać je z bazą danych tkanek nowotworowych i zdrowych. Wymagało to opracowania nowej
metody spektrometrii mas, służącej do analizy cząsteczek zawartych w oparach, którą zespół Takátsa nazwał
rapid evaporative ionisation mass spectrometry (REIMS)
ze względu na metodę jonizacji cząsteczek polegającą na
szybkim odparowaniu.
KRÓTKO
Naukowcy z Imperial College w Londynie opracowali inteligentny nóż chirurgiczny o nazwie
„iKnife”, który w ciągu trzech sekund rozpoznaje tkankę nowotworową. Urządzenie pozwala na
bieżąco odróżnić tkanki zdrowe od zmienionych
przez nowotwór, dzięki czemu chirurdzy są w stanie całkowicie usunąć wszystkie chore tkanki bez
nadmiernego wycinania tkanek zdrowych (Balog
i wsp., 2013).
111
Nowości ze świata nauki | Redakcja i Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych IBE | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Balog J, Sasi-Szabó L, Kinross J, Lewis MR, Muirhead LJ, Veselkov
K, Mirnezami R, Dezsõ B, Damjanovich L, Darzi A, Jeremy K.
Nicholson JK,and Takáts Z (2013). Intraoperative Tissue Identification Using Rapid Evaporative Ionization Mass Spectrometry.
Sci. Transl. Med., 5:194ra93. DOI: 10.1126/scitranslmed.3005623.
http://www3.imperial.ac.uk/newsandeventspggrp/imperialcollege/
newssummary/news_17-7-2013-17-17-32.
http://www.rsc.org/chemistryworld/2013/07/intelligent-knife-smokes-cancer-mass-spectroscopy.
http://phenomena.nationalgeographic.com/2013/07/17/smart-knife-helps-surgeons-cut-cancer.
Każdy z nas na pewno doświadczył zarażenia się ziewaniem. Już wcześniej wiadomo było, że zjawisko to
zależy od stopnia zażyłości między ludźmi. Inaczej mówiąc, łatwiej możemy zarazić się ziewaniem od członka
rodziny niż od zupełnie obcej nam osoby. Ale dopiero w sierpniu tego roku wykazano, że psy zachowują
się dokładnie tak samo, jak ludzie. I to nie w odniesieniu do innych psów z najbliższego otoczenia, ale w odniesieniu do człowieka.
Uczeni z Uniwersytetu Tokijskiego przeprowadzili doświadczenia, w trakcie których przebadali psy mieszkające na co dzień w domach i mieszkaniach razem
z ludźmi. Okazało się, że psy znacznie częściej ziewały,
gdy zobaczyły ziewającego właściciela, a wcale nie reagowały na tak samo zachowujących się obcych ludzi.
Nowym i ważnym elementem przeprowadzonych przez
Japończyków badań był ciągły pomiar tętna u psów
w trakcie eksperymentu. Psy znane są bowiem z tego,
że na stres reagują właśnie ziewaniem. Uczeni udowodnili, że przez cały czas trwania badań, psy – niezależnie
od tego, czy widziały ziewającego właściciela, czy obcą
osobę – pozostawały w takim samym nastroju. Dzięki
temu można było wykazać, że reakcja psa na ziewanie
właściciela jest zachowaniem wynikającym z empatii.
Badacze podkreślają, że wyniki badań mogą mieć nawet
wymierne korzyści przy wyborze psa, który ma współpracować z człowiekiem, np. jako przewodnik osób
niewidomych. Lepiej przecież wybrać do takich zadań
empatycznego psa!
Warto też wspomnieć o innych, przyjaznych ludziom
zwierzętach. Nie od dziś wiadomo, że delfiny są społecznymi i inteligentnymi zwierzętami. Często słyszy się
również o tym, że porozumiewają się one między sobą
wydając charakterystyczne dźwięki o wysokich częstotliwościach. Jednak dopiero ostatnio brytyjscy naukowcy odkryli, że w przeciwieństwie do wielu zwierząt, delfiny kierują swój komunikat do określonego osobnika
wołając go po imieniu. Okazało się, że delfiny potrafią
opatrzeć komunikat serią dźwięków odnoszących się do
określonego osobnika. Zwierzęta te nie potrafiły jednak
skierować swojego komunikatu do nieznajomego osobnika pochodzącego z innej populacji.
Badania japończyków i brytyjczyków to naukowy opis
tego, co niby każdy z nas wie – potrafimy nazwać znajomego, umiemy lepiej wyczuć emocje bliskiej nam osoby. Kto by się spodziewał, że to dotyczy także psów czy
delfinów?
Takao Ishikawa
Literatura
Romero T, Konno A, Hasegawa T (2013). Familiarity bias and physiological responses in contagious yawning by dogs support link to
empathy. PLoS ONE 8(8):e71365.
King SL, Janik VM (2013). Bottlenose dolphins can use learned
vocal labels to address each other. Proc. Natl. Acad. Sci. USA
110(32):13216-13221.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
NAUKA
Literatura
Mogłoby się wydawać, że pewne zachowania pozwalają postawić wyraźną granicę między światem ludzi i pozostałych zwierząt. Współczesna
biologia to nie tylko badanie genów i białek, ale
też coraz lepsze poznawanie świata zwierząt, dlatego w tym numerze postanowiłem przytoczyć
najnowsze badania, które zmuszają nas do zastanowienia się, czy rzeczywiście jesteśmy aż tak bardzo wyjątkowi.
SZKOŁA
Małgorzata Musialik, PPP
Czy tak bardzo różnimy się od zwierząt?
KRÓTKO
i bardziej efektywne, ponieważ użycie inteligentnego
noża zminimalizuje ryzyko pozostawienia jakichkolwiek komórek nowotworowych i konieczność wykonywania kolejnych zabiegów operacyjnych.
112
Chemia między nauczycielami i naukowcami | Jolanta Sawicka | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Chemia między
nauczycielami i naukowcami
Idea konferencji
Głównym celem konferencji jest przekazanie nauczycielom w atrakcyjnej formie aktualnej, różnorodnej wiedzy i umiejętności z zakresu chemii bezpośrednio
przez naukowców z ośrodków naukowych z całej Polski.
Jest to m.in. odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez
Jolanta Sawicka
nauczycieli z województwa pomorskiego. W ostatnich
latach zapotrzebowanie dotyczyło m.in. zagadnień
Cykl konferencji z zakresu chemii organizowanych
wprowadzonych przez nową podstawę programową dla
od 10 lat w Gdańsku to doskonała szansa na wspólne
szkół ponadgimnazjalnych.
działania nauczycieli i naukowców z uczelni wyższych
Nie chodzi tu jednak tylko o przekazanie wiedzy
oraz na uzyskanie przez nauczycieli wiedzy przydatnej
czysto teoretycznej. Organizatorzy – Centrum Eduw realizowaniu nowej podstawy programowej. Prezenkacji Nauczycieli w Gdańsku oraz tamtejszy Oddział
tujemy tu główną ideę tej inicjatywy oraz krótki raport
Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a także
z dziesiątej już konferencji, która odbyła się 11 czerwca
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego i Wydział
2013 r. pod hasłem „Chemia ma wiele twarzy” i na któChemiczny Politechniki Gdańskiej – kładą nacisk na
rej znalazły się takie zagadnienia jak bioterroryzm czy
praktyczne aspekty nauczania chemii organizując zajędoping i eliksiry młodości.
cia warsztatowe dla nauczycieli.
Ponadto, celem organizatorów jest nawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy nauczycielami a pracownikami naukowo-dydaktycznymi z polskich uczelni. Jest
to jedna z misji gdańskiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Dzięki takim kontaktom
organizowane są wykłady i zajęcia laboratoryjne dla uczniów i nauczycieli w szkołach
i na uczelniach. Współpraca taka owocuje
też atrakcyjnymi i – co ważne – efektywnymi formami przygotowania uczniów do
matury, konkursów i olimpiad chemicznych.
Historię organizowanych od 10 lat konferencji przedstawił w tegorocznych materiałach konferencyjnych „Tytułem wstępu”
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, kierowProf. dr hab. inż. Lech Chmurzyński, prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik.
nik Katedry Chemii Analitycznej WydziaKonferencja – czerwiec 2013 r.
Konferencja „Chemia ma wiele twarzy”
Na tegorocznej, jubileuszowej konferencji, którą otworzył jej główny organizator prof. dr hab. inż. Lech
Chmurzyński, Prezes OG PTChem, wystąpiło pięciu
profesorów chemii z Gdańska, Poznania i Wrocławia.
Po ich wykładach zaprezentowano nowości w dydaktyce chemii oraz zaproszono uczestników na sesję posterową. W wydarzeniu wzięło udział 120 pracowników
naukowo-dydaktycznych i nauczycieli.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
SZKOŁA
łu Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Podkreślił,
że przyjęta struktura konferencji od lat jest taka sama:
oprócz wykładów przygotowanych przez specjalistów –
dydaktyków i wybitnych chemików – odbywają się sesje
posterowe z udziałem pracowników naukowych z różnych ośrodków akademickich, doktorantów, studentów
i nauczycieli. Przypomniał, że na pierwszych dziewięciu konferencjach w części popołudniowej prowadzono wykłady z pokazem doświadczeń dla nauczycieli
i uczniów, które przygotowywały zespoły dydaktyków
i eksperymentatorów na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej.
KRÓTKO
Uczestnicy tegorocznej konferencji
NAUKA
– konferencje w Gdańsku
Uczestnicy
tegorocznej
konferencji
ła historię niebieskich pigmentów, które wzbudziły
ogromne zainteresowanie, a następnie produkcji papieru i czcionki przeznaczonej do składu tekstów. Omówiła
też wpływ chemii na rejestrację dźwięków. Podkreśliła
też znaczenie chemii w rozwoju techniki komputerowej.
Podsumowują, prof. Becker stwierdziła: „Warto pamiętać, że ten sam pierwiastek, jako składnik kwarcu i jego
zanieczyszczonej formy – krzemienia – służył przed
wieloma tysiącami lat naszym odległym przodkom do
wyrabiania narzędzi. I to był początek naszej długiej
drogi”.
stające zastosowanie np. w farmakologii i terapii wielu
schorzeń. Na koniec przywołał opinię Kenji Uneyama,
znanego badacza w zakresie związków fluoroorganicznych: „Fluor to mały atom o bardzo dużym ego”. „I to
jest pasjonujące” – podsumował.
Z kolei wiadomości o składzie, właściwościach
i sposobach wytwarzania napojów alkoholowych
przedstawił prof. dr hab. Marek Kwiatkowski z Uniwersytetu Gdańskiego w wykładzie „Chemia wyskokowa”.
Według niego prezentowanie zagadnień chemicznych
w kontekście realiów życia codziennego jest atrakcyjną formą popularyzacji chemii, która w istotny sposób
może poprawić raczej negatywny stosunek do tej dyscypliny, kreowany przez potoczną opinię publiczną.
Po części wykładowej, podobnie jak w latach ubiegłych, odbył się występ zespołu muzycznego z XIX liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.
SZKOŁA
Z kolei prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski z Politechniki Wrocławskiej w niezwykle ciekawy sposób zaprezentował zagadnienie bioteroryzmu, który na przełomie
XX i XXI wieku stał się jednym z najgroźniejszych dla
ludzkości zjawisk. Wskazał, że nieustannie rozwijane są
technologie związane z produkcją broni biologicznej.
Podał, że broń taką posiada około 20 państw, dysponując zarazem środkami jej przenoszenia.
W wykładzie „Doping i eliksiry młodości” prof. dr
hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej omówił różne rodzaje
form dopingu stosowanego przez sportowców. Zwrócił
uwagę, że w drugiej połowie XX wieku w zasadniczy
sposób zwiększył się asortyment środków dopingujących, ponieważ oprócz anabolików steroidowych i stosowanych uprzednio alkaloidów wprowadzono nowe,
nie tylko farmakologiczne, sposoby stymulowania sportowców. Profesor podał podział środków i sposobów
dopingu i wymienił te najpopularniejsze. Poinformował, że w niektórych dyscyplinach sportowych aż 90%
sportowców stosuje takie środki. Prof. Kołodziejczyk
podjął też temat uniwersalnych stymulatorów i eliksirów młodości, np. melatoniny i DHEA. Stwierdził, że
przyjmowanie takich eliksirów może się odbywać jedynie na własne ryzyko, gdyż dotychczas nie są znane
skutki ich długotrwałego działania.
Natomiast prof. dr hab. Henryk Koroniak z Wydziału Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w wykładzie „Chemia związków fluoroorganicznych” przedstawił rolę i wykorzystanie organicznych
związków fluoru. Zwrócił uwagę na występowanie dużej gamy związków fluoru – np. freonów, które pojawiły
się w latach 20. ubiegłego stulecia, przypominając zarazem, że już w latach 90. opublikowano wyniki badań
dowodzące, że emisja freonów do atmosfery powoduje
niszczenie warstwy ozonowej. Wskazał też, że związki
fluoru mają obecnie ogromne i coraz bardziej wzra-
KRÓTKO
Jaką rolę odegrała chemia w rozwoju ludzkości?
Opowiedziała o tym w pierwszym wykładzie prof. dr
hab. inż. Barbara Becker z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w wykładzie „Chemia w kulturze
i nauce”. Pokazała znaczenie chemii m.in. w zdobnictwie ceramiki, kolorystyce malowideł. Przywoływa-
NAUKA
113
Chemia między nauczycielami i naukowcami | Jolanta Sawicka | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Występ chóru z XIX LO w Gdańsku
W części posterowej konferencji zaprezentowane
zostały 42 plakaty o różnorodnej tematyce, przygotowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych
wyższych uczelni oraz nauczycieli gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Dotyczyły one zarówno proble-
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
Materiały i koszty
Uczestnicy konferencji otrzymują wcześniej opracowane materiały, publikowane w formie książkowej,
które zawierają streszczenia wykładów, komunikatów
i posterów. W konferencjach biorą też udział wydawnictwa edukacyjne, które wręczają nauczycielom nowości wydawnicze, w szczególności do nauczania zgodnie
z nową podstawą programową.
Koszty konferencji pokrywają wyższe uczelnie,
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, wydawnictwa edukacyjne i inni sponsorzy.
Informacje na ich temat publikowano na łamach
czasopisma „Orbital” i Wydawnictwach CEN pt. „Edukacja pomorska”.
Według opinii dyrektorów szkół i nauczycieli konferencje te stały się cenną formą edukacji i stanowią
ważną formę wyzwalania inicjatyw, potrzebną do podniesienia jakości nauczania. Informacje o takim sposobie realizacji współpracy między uczelniami wyższymi
i szkołami przedstawiano na Ogólnopolskich Zjazdach
Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Zainspirowały
one do podobnych przedsięwzięć wiele innych ośrodków metodycznych w Polsce.
dr Jolanta Sawicka
Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział Gdańsk
SZKOŁA
mów naukowych, jak i związanych z wieloma formami edukacji, realizacji nowej podstawy programowej
w szkołach ponadgimnazjalnych, projektów edukacyjnych prowadzonych w szkołach. Stwarza to możliwość
zapoznania się z wybraną problematyką wielu dziedzin
chemii przedstawionych w atrakcyjnych formach poglądowych.
114
KRÓTKO
Znaczenie konferencji
W ramach cyklu zorganizowano dotychczas konferencję pod następującymi hasłami:
• 8.06.2004 r. – Polska chemia w Unii Europejskiej
• 6.06.2005 r. – Problemy i wyzwania w edukacji chemicznej
• 1.06.2006 r. – Eksperyment w nauczaniu chemii
• 5.06.2007 r. – Zrozumieć chemię
• 5.06.2008 r. – Chemia ciekawa i przyjemna
• 9.06.2009 r. – Chemia żywi i ubiera
• 8.06.2010 r. – Chemia dla zdrowia i urody
• 7.06.2011 r. – Kobiety w chemii
• 5 .06.2012 r.- Nie boimy się chemii
• 11.06.2013 r. – Chemia ma wiele twarzy
NAUKA
Chemia między nauczycielami i naukowcami | Jolanta Sawicka | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013
Tom konferencyjny, zawierający m.in.
teksty wystąpień oraz krótkie informacje
posterowe na różne ciekawe tematy
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | [email protected] | © for the article by the Authors 2013 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2013
VI
V
IV
III
II
I
Grupa
F
E
D
C
B
a) Jakie gazy powodują zmiany klimatu Ziemi?
b)Co się stanie z energetyką wodną w Europie Południowej jeśli klimat dalej się będzie ocieplał?
A Powodzenia!
Jeśli już zdecydujecie się na działania, naciśnijcie przycisk
końca tury w lewym dolnym rogu. Zobaczycie rezultaty Waszych działań – może się okazać, że stracicie wpływ w jakiś
regionach albo zyskacie dodatkowe poparcie. W trakcie rozgrywki notujcie zagrania, które miały najlepszy efekt w Waszych próbach.
Dane statystyczne znajdziecie pod ikoną kółka w prawym
górnym rogu.
Jeśli udało się zrekrutować agentów, na mapie w lewym
górnym roku będą dostępne regiony. Po kliknięciu w nie będziecie mogli realizować różne programy. Możecie realizować
tyle programów ilu macie agentów w danym regionie. Różne
programy są oznaczone kołami w różnych kolorach.
Fundamentem Waszych działań są pracownicy (opcja ich
rekrutacji jest w prawym górny rogu ekranu). Po jej kliknięciu
otworzy się mapa – należy nacisnąć plus przy wybranym
przez Was regionie i potwierdzić przyciskiem recruit. Uwaga:
rekrutacja kosztuje a musicie sobie zostawić fundusze na
działanie (najlepiej ok. 60% gotów dostępnej na początku –
patrz w lewym górnym roku ekranu). Do ekranu głównego
wracacie klikając ikonkę Ziemi w lewym górnym rogu.
Jakie działania związane działaniami politycznymi (symbol
czarny) były najskuteczniejsze w wybranych przez Was regionach?
Jakie działania związane z gospodarką zasobami naturalnymi
(symbol żółty) były najskuteczniejsze w wybranych przez Was
regionach?
Jakie działania związane działaniami społecznymi (symbol
czerwony) były najskuteczniejsze w wybranych przez Was
regionach?
Problem do dyskusji:
Jakie projekty (symbol tęczowy w grze) były najskuteczniejsze
w wybranych przez Was regionach?
Jakie działania związane z ochroną środowiska (symbol zielony)
były najskuteczniejsze w wybranych przez Was regionach?
Jakie działania związane z rozwojem techniki (symbol niebieski) były najskuteczniejsze w wybranych przez Was regionach?
c) Jesteście zespołem ONZ doradzającym władzom Japonii. W jaki
sposób można zwiększyć bezpieczeństwo wybrzeży?
c) Jesteście zespołem ONZ doradzającym władzom Brazylii. Jakie będą
skutki wycinania lasów tropikalnych? Co byście doradzili władzom
Brazylii, aby uratować Amazonię przed zmianami klimatu? Kto byłby
Waszym sojusznikiem a kto by się Wam przeciwstawiał?
c) Jesteście zespołem ONZ doradzającym władzom Chin. Jakie główne
problemy zdrowotne będą stały przed Chinami? Co można zrobić,
aby je zminimalizować?
c) Jesteście zespołem doradzającym prezydentowi RPA. W jaki sposób
dopasowalibyście rolnictwo do zmian klimatycznych? Kto byłby
Waszym sojusznikiem a kto by się Wam przeciwstawiał?
Problem do dyskusji:
c) Jesteście zespołem doradzającym Unii Europejskiej. Jakie rozwiązania byście zaproponowali, aby zapobiec deficytowi energii w Europie? Kto byłby Waszym sojusznikiem a kto by się Wam przeciwstawiał?
c) Jesteście zespołem doradzającym prezydentowi Nigerii (tropikalne
państwo Afrykańskie). W jaki sposób uchronilibyście ludność Nigerii
przed zmianami klimatycznymi. Kto byłby Waszym sojusznikiem
a kto by się Wam przeciwstawiał?
Wprowadzenie (wspólne dla wszystkich)
Wcielacie się w rolę przywódcy specjalnego departamentu
ONZ. Waszym zadaniem jest łagodzenie skutków zmian klimatu.
a) Opisz w trzech punktach wpływ zmian klimatycznych na gospodarkę wodną
b)Ilu ludzi w Afryce będzie narażonych na brak wody
w związku ze zmianami klimatycznymi?
a) Co to jest wymuszenie radiacyjne?
b)O ile mogą się zmniejszyć plony w nienawadnianych obszarach Afryki jeśli klimat dalej się będzie
ocieplał?
a) Opisz w trzech punktach najważniejsze procesy
słoneczne wpływające na zmianę klimatu Ziemi.
b)Jakie problemy zdrowotne w Azji będą związane
z ociepleniem klimatu?
a) Opisz w trzech punktach wpływ zmian klimatycznych na ekosystemy?
b)Co się stanie z lasami tropikalnymi Ameryki Południowej jeśli klimat dalej będzie się ocieplał?
a) Opisz w trzech punktach wpływ zmian klimatycznych na wybrzeża morskie.
b)Jaki wpływ na wybrzeża Japonii może mieć zmiana klimatu?
Pytania:
Grupa
Zadania do lekcji (M. Zaród)
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013, załącznik | © for the by the Authors and Instytut Badań Edukacyjnych 2013
Materiały źródłowe do lekcji (U. Poziomek, I. Żeber-Dzikowska)
Rys. 1. Budowa anatomiczna tętnicy i żyły
Rys. 2. Budowa naczyń włosowatych
Źródło http://www.womkat.edu.pl/files/standaryzacja/grupa70/uklad/typy_naczy_krwiononych2.html
Źródło: http://www.womkat.edu.pl/files/standaryzacja/
grupa70/uklad/typy_naczy_krwiononych1.html
Tekst źródłowy 1
Miażdżyca jest chorobą ściany naczyniowej o złożonej patogenezie. Badania wykazały, że w jej rozwoju podstawową rolę pełni stan zapalny. Proces ten ma
istotne znaczenie na każdym etapie rozwoju choroby.
Najnowsze badania wykazały, że zasadniczą rolę
w powstawaniu i rozwoju miażdżycy odgrywają reakcje
związane z procesem zapalnym. Istotą miażdżycy jest
gromadzenie się cholesterolu i elementów włóknistych
w błonie wewnętrznej tętnic.
Zapobieganie rozwojowi miażdżycy wiąże się ze stylem życia, w tym z odpowiednią dietą. Ze względu na
dużą zawartość tłuszczów nasyconych zaleca się unikanie tłustych gatunków mięs, takich jak baranina, tłusty drób – kaczki, gęsi. Natomiast produktami, których
spożycie powinno wzrosnąć, są ryby, szczególnie ryby
morskie. Również ważnymi produktami są warzywa
i owoce, które powinno się jadać 5 razy dziennie. Niewskazane jest smażenie, duszenie czy pieczenie z dodatkiem tłuszczu. Zamiast tego polecane jest gotowanie,
duszenie czy pieczenie bez uprzedniego obsmażania,
np. w folii aluminiowej, rękawie, naczyniu żaroodpornym.
Źródło: ,,Edukacja Biologiczna i Środowiskowa’’
nr 1(13)/2005,
Tekst źródłowy 2
Arterioskleroza (miażdżyca, stwardnienie tętnic) –
choroba o podłożu zapalnym; dotyczy głównie tętnic
wieńcowych, przyczyna ok. 1/3 zgonów. Spowodowana
zwężeniem i stwardnieniem naczyń krwionośnych poprzez postępujące powstawanie tzw. blaszki miażdżycowej. Dotyczy głównie osób z tzw. grupy podwyższonego
ryzyka tj. starszych, z podniesionym poziomem chole-
Prace U. Poziomek powstają w ramach realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych projektu Badanie jakości
Zadanie
powstało
w ramach
realizowanego przez
Instytut
Badań Edukacyjnych
projektu Badanie
jakości i efektywności edukacji
i efektywności
edukacji
oraz instytucjonalizacja
zaplecza
badawczego,
współfinansowanego
ze środków
oraz instytucjonalizacja
zaplecza
badawczego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Europejskiego
Funduszu
Społecznego.
Rys. 3. Ciśnienie krwi w różnych naczyniach
krwionośnych
Źródło: http://www.womkat.edu.pl/files/standaryzacja/grupa70/uklad/cinienie_krwi_w_rnych_typach_naczy_krwiononych.html
sterolu – zwłaszcza „złego” (LDL), osób z nadwagą, cukrzyków, osób palących i z nadciśnieniem tętniczym. (…)
Z reguły rozpoczyna się od uszkodzenia ściany naczynia przez utlenione cząsteczki LDL i zapoczątkowania
w tym miejscu procesu zapalnego z udziałem odpowiednich komórek układu odpornościowego. Napływające
makrofagi, naciekając uszkodzone miejsce, pochłaniają
cząsteczki tłuszczu, przekształcając się w tzw. komórki
piankowate, które wydzielając szereg mediatorów zapalenia i czynników wzrostowych powodują powiększanie
się blaszki miażdżycowej. (…) Tętnice stają się twarde
i nieelastyczne. Na skutek zwężenia dochodzi do wzrostu ciśnienia tętniczego, co często prowadzi do oderwania fragmentu blaszki miażdżycowej i w konsekwencji
zatkania mniejszych naczyń. (…)
Źródło: Encyklopedia Biologia,
Wydawnictwo Greg, Kraków, 2012
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013, załącznik
Karta pracy do lekcji (U. Poziomek, I. Żeber-Dzikowska)
Załącznik nr 2 – karta pracy ucznia
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykorzystując informacje zamieszczone na rysunkach
1, 2 i 3 oraz wiadomości z gimnazjum rozwiąż zadania.
Zadanie 1
Które z cech budowy tętnicy lub żyły można uznać za
adaptację do zróżnicowanego ciśnienia krwi wywieranego na ściany tych naczyń? Zaznacz tak lub nie.
Cecha budowy
Obecność zastawek – struktur uniemożliwiających cofanie się krwi.
Obecność śródbłonka, wyścielającego światło
naczynia.
Gruba warstwa mięśniówki w ścianie tętnicy.
Zadanie 4
Na podstawie tekstów źródłowych 1 i 2 nazwij i wypisz w kolejności chronologicznej etapy rozwoju miażdżycy oraz
opisz efekty tych zmian jeśli chodzi o właściwości (cechy) naczyń krwionośnych.
Etapy rozwoju zmian miażdżycowych
Efekty zmiany właściwości naczyń krwionośnych
Czy można
uznać
Tak/Nie
Tak/Nie
Tak/Nie
Zadanie 2
Śródbłonek obecny w budowie tętnicy i żyły zbudowany
jest z tkanki nabłonkowej, której komórki ściśle do siebie przylegają i tworzą gładką powierzchnię, odporną
na rozciąganie i rozerwanie. Ze względu na swoje właściwości nabłonek…
…
ułatwia przepływ krwi w naczyniu.
umożliwia zmianę średnicy naczynia pod wpływem zmian ciśnienia.
zabezpiecza przed przedostawaniem się elementów krwi poza układ.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prawda/fałsz
P/F
P/F
P/F
Zadanie 5
Profilaktyka miażdżycy wymaga odpowiedniej diety. Na podstawie tekstów źródłowych zaproponuj „miażdżyco-ochronny” jadłospis dzienny dla osoby w Twoim wieku i o średnich potrzebach energetycznych, w którym uwzględnisz rodzaj pokarmu (np. ryby morskie, chleb pszenny), jego ilość (np. sztuki, dkg lub litry) oraz sposób przygotowania
(np. pieczony, surowy).
I śniadanie …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
II śniadanie …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Zadanie 3
Obiad ………………………………………………………………………………………………………………………………...
Czy w naczyniu włosowatym może powstać blaszka
miażdżycowa? Jeśli tak, to jakie będą tego konsekwencje? Jeśli nie, to dlaczego?
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Podwieczorek ………………………………………………………………………………………………………………………
Kolacja ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Przygotuj się do prezentacji rezultatów pracy na forum klasy.
Prace U. Poziomek powstają w ramach realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych projektu Badanie jakości
Zadanie
powstało
w ramach
realizowanego przez
Instytut
Badań Edukacyjnych
projektu Badanie
jakości i efektywności edukacji
i efektywności
edukacji
oraz instytucjonalizacja
zaplecza
badawczego,
współfinansowanego
ze środków
oraz instytucjonalizacja
zaplecza
badawczego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Europejskiego
Funduszu
Społecznego.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013, załącznik
Biologia – GMO, czyli co?
Zadanie
Zadanie
Zadanie
Zaznacz, które organizmy są organizmami zmodyfikowanymi genetycznie (GMO).
Zaznacz, które organizmy są organizmami zmodyfikowanymi genetycznie (GMO).
Zaznacz, które organizmy są organizmami zmodyfikowanymi genetycznie (GMO).
1.
2.
3.
Stwierdzenia
Czy to GMO?
Krowa, którą karmiono paszą otrzymaną
ze zmodyfikowanej genetycznie soi.
 Tak /  Nie
1.
 Tak /  Nie
2.
 Tak /  Nie
3.
Bakterie, które miały styczność z antybiotykiem i z czasem uzyskały na niego
oporność.
Kurczaki hodowane z wykorzystaniem
hormonów i antybiotyków.
Stwierdzenia
Czy to GMO?
Krowa, którą karmiono paszą otrzymaną
ze zmodyfikowanej genetycznie soi.
 Tak /  Nie
1.
 Tak /  Nie
2.
 Tak /  Nie
3.
Bakterie, które miały styczność z antybiotykiem i z czasem uzyskały na niego
oporność.
Kurczaki hodowane z wykorzystaniem
hormonów i antybiotyków.
Stwierdzenia
Czy to GMO?
Krowa, którą karmiono paszą otrzymaną
ze zmodyfikowanej genetycznie soi.
 Tak /  Nie
Bakterie, które miały styczność z antybiotykiem i z czasem uzyskały na niego
oporność.
Kurczaki hodowane z wykorzystaniem
hormonów i antybiotyków.
 Tak /  Nie
 Tak /  Nie
Zadanie
Zadanie
Zadanie
Zaznacz, które organizmy są organizmami zmodyfikowanymi genetycznie (GMO).
Zaznacz, które organizmy są organizmami zmodyfikowanymi genetycznie (GMO).
Zaznacz, które organizmy są organizmami zmodyfikowanymi genetycznie (GMO).
1.
2.
3.
Stwierdzenia
Czy to GMO?
Krowa, którą karmiono paszą otrzymaną
ze zmodyfikowanej genetycznie soi.
 Tak /  Nie
1.
 Tak /  Nie
2.
 Tak /  Nie
3.
Bakterie, które miały styczność z antybiotykiem i z czasem uzyskały na niego
oporność.
Kurczaki hodowane z wykorzystaniem
hormonów i antybiotyków.
Stwierdzenia
Czy to GMO?
Krowa, którą karmiono paszą otrzymaną
ze zmodyfikowanej genetycznie soi.
 Tak /  Nie
1.
 Tak /  Nie
2.
 Tak /  Nie
3.
Bakterie, które miały styczność z antybiotykiem i z czasem uzyskały na niego
oporność.
Kurczaki hodowane z wykorzystaniem
hormonów i antybiotyków.
Zadanie powstało w ramach realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych projektu Badanie jakości i efektywności edukacji
oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Stwierdzenia
Czy to GMO?
Krowa, którą karmiono paszą otrzymaną
ze zmodyfikowanej genetycznie soi.
 Tak /  Nie
Bakterie, które miały styczność z antybiotykiem i z czasem uzyskały na niego
oporność.
Kurczaki hodowane z wykorzystaniem
hormonów i antybiotyków.
 Tak /  Nie
 Tak /  Nie
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013, załącznik
Chemia – Senny? Zmęczony? Może zamiast kawy guarana?
Zadanie
Zadanie
Owoce guarany są od dawna wykorzystywane w Ameryce Południowej w celu podniesienia sprawności fizycznej
i psychicznej w stanach wzmożonego wysiłku, poprawienia
koncentracji uwagi i zapamiętywania. Guarana zawdzięcza
swoje właściwości pobudzające najwyższej wśród roślin
zawartości kofeiny (tzw. guaraniny). Jej owoce zawierają
cztery razy więcej kofeiny niż ziarna kawy, jednak guaranina
wchłania się wolniej z przewodu pokarmowego.
Zadanie
Owoce guarany są od dawna wykorzystywane w Ameryce Południowej w celu podniesienia sprawności fizycznej
i psychicznej w stanach wzmożonego wysiłku, poprawienia
koncentracji uwagi i zapamiętywania. Guarana zawdzięcza
swoje właściwości pobudzające najwyższej wśród roślin
zawartości kofeiny (tzw. guaraniny). Jej owoce zawierają
cztery razy więcej kofeiny niż ziarna kawy, jednak guaranina
wchłania się wolniej z przewodu pokarmowego.
Owoce guarany są od dawna wykorzystywane w Ameryce Południowej w celu podniesienia sprawności fizycznej
i psychicznej w stanach wzmożonego wysiłku, poprawienia
koncentracji uwagi i zapamiętywania. Guarana zawdzięcza
swoje właściwości pobudzające najwyższej wśród roślin
zawartości kofeiny (tzw. guaraniny). Jej owoce zawierają
cztery razy więcej kofeiny niż ziarna kawy, jednak guaranina
wchłania się wolniej z przewodu pokarmowego.
Źródło tekstu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Paulinia_guarana
Źródło tekstu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Paulinia_guarana
Źródło tekstu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Paulinia_guarana
Które ze stwierdzeń dotyczące właściwości guarany
wymienione w tabeli są fałszywe, a które prawdziwe?
Które ze stwierdzeń dotyczące właściwości guarany
wymienione w tabeli są fałszywe, a które prawdziwe?
Które ze stwierdzeń dotyczące właściwości guarany
wymienione w tabeli są fałszywe, a które prawdziwe?
Lp.
1.
2.
3.
Stwierdzenie
Działanie guarany na organizm
ludzki jest podobne do działania
kawy, ponieważ zawiera taką
samą substancję aktywną – kofeinę.
Stosowanie guarany jest bezpieczniejsze niż kawy.
Przyjmowanie guarany w dużych
dawkach nie ma wpływu na funkcjonowanie organizmu.
Prawda czy fałsz?
Lp.
 Prawda /  Fałsz
1.
 Prawda /  Fałsz
2.
 Prawda /  Fałsz
3.
Stwierdzenie
Działanie guarany na organizm
ludzki jest podobne do działania
kawy, ponieważ zawiera taką
samą substancję aktywną – kofeinę.
Stosowanie guarany jest bezpieczniejsze niż kawy.
Przyjmowanie guarany w dużych
dawkach nie ma wpływu na funkcjonowanie organizmu.
Zadanie powstało w ramach realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych projektu Badanie jakości i efektywności edukacji
oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Prawda czy fałsz?
Lp.
 Prawda /  Fałsz
1.
 Prawda /  Fałsz
2.
 Prawda /  Fałsz
3.
Stwierdzenie
Działanie guarany na organizm
ludzki jest podobne do działania
kawy, ponieważ zawiera taką
samą substancję aktywną – kofeinę.
Stosowanie guarany jest bezpieczniejsze niż kawy.
Przyjmowanie guarany w dużych
dawkach nie ma wpływu na funkcjonowanie organizmu.
Prawda czy fałsz?
 Prawda /  Fałsz
 Prawda /  Fałsz
 Prawda /  Fałsz
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013, załącznik
Fizyka – dlaczego latarka nie świeci?
Zadanie
Zadanie
Zadanie
Tomek włożył trzy ogniwa do latarki. Latarka świeciła jednak bardzo słabo. Tomek wyjął ogniwa i żarówkę z latarki, a następnie połączył żarówkę przewodami
kolejno z każdym ogniwem. Za każdym razem żarówka
świeciła tak samo słabo, jak w przypadku zasilania trzema ogniwami w latarce. Sposób połączenia przez Tomka ogniw w latarce pokazano na rysunku.
Tomek włożył trzy ogniwa do latarki. Latarka świeciła jednak bardzo słabo. Tomek wyjął ogniwa i żarówkę z latarki, a następnie połączył żarówkę przewodami
kolejno z każdym ogniwem. Za każdym razem żarówka
świeciła tak samo słabo, jak w przypadku zasilania trzema ogniwami w latarce. Sposób połączenia przez Tomka ogniw w latarce pokazano na rysunku.
Tomek włożył trzy ogniwa do latarki. Latarka świeciła jednak bardzo słabo. Tomek wyjął ogniwa i żarówkę z latarki, a następnie połączył żarówkę przewodami
kolejno z każdym ogniwem. Za każdym razem żarówka
świeciła tak samo słabo, jak w przypadku zasilania trzema ogniwami w latarce. Sposób połączenia przez Tomka ogniw w latarce pokazano na rysunku.
Przyczyną słabego świecenia żarówki w latarce było:
Przyczyną słabego świecenia żarówki w latarce było:
Przyczyną słabego świecenia żarówki w latarce było:
 A.odwrotne włożenie do pojemnika środkowego
ogniwa
 B. użycie prawie całkowicie wyczerpanych ogniw
 C. odwrotne podłączenie przewodów do żarówki
 D. użycie żarówki o napięciu 4,5 V do ogniw o napięciu 1,5 V
 A.odwrotne włożenie do pojemnika środkowego
ogniwa
 B. użycie prawie całkowicie wyczerpanych ogniw
 C. odwrotne podłączenie przewodów do żarówki
 D. użycie żarówki o napięciu 4,5 V do ogniw o napięciu 1,5 V
 A.odwrotne włożenie do pojemnika środkowego
ogniwa
 B. użycie prawie całkowicie wyczerpanych ogniw
 C. odwrotne podłączenie przewodów do żarówki
 D. użycie żarówki o napięciu 4,5 V do ogniw o napięciu 1,5 V
Zadanie powstało w ramach realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych projektu Badanie jakości i efektywności edukacji
oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2013, załącznik
Download