Blok 3. Zarządzanie finansami .w oświacie

advertisement
POLITECHNIKA ŚLĄSKA
WYDZIAŁ ORGANIZACJI
I ZARZĄDZANIA
KATEDRA PODSTAW ZARZĄDZANIA
I MARKETINGU
1. Cel i zadania studiów podyplomowych
Studia podyplomowe realizowane są przez Wydział
Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej i mają
charakter doskonalący i uzupełniający posiadaną wiedzę.
Umożliwiają one uzyskanie kwalifikacji wymaganych
od osób pełniących lub ubiegających się o stanowiska
kierownicze
we
wszelkiego
typu
placówkach
oświatowych, w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r.
2. Termin i organizacja studiów
organizuje
STUDIA PODYPLOMOWE
Studia trwają dwa semestry. Organizowane są w
Zabrzu. Obejmują łącznie 250 godzin zajęć. Rozpoczynają
się w październiku, a kończą w czerwcu obroną pracy
dyplomowej. Zajęcia prowadzone są w systemie
weekendowym 2 razy w miesiącu.
4. Tematyka:
-
nowoczesne techniki zarządzania i kierowania
-
kierowanie placówką oświatową
-
psychologia i socjologia zarządzania
-
komunikacja interpersonalna
-
prawne uwarunkowania funkcjonowania placówki
oświatowej
-
prawo gospodarcze
-
gospodarka finansowa placówki oświatowej
-
finanse publiczne
-
polityka zatrudnienia
-
kontrola wewnętrzna i ocena pracy placówki
oświatowej
-
bezpieczeństwo i higiena pracy i nauki
-
programy komputerowe wspomagające pracę
„ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ „
szkoły
3. Warunki uczestnictwa
-
Wykłady
Zajęcia warsztatowe
Najlepsi wykładowcy
Materiały dydaktyczne
Informacji udziela
- przedstawienie dyplomu ukończenia studiów
wyższych,
- wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej,
- zakwalifikowanie na studia Kandydata przez Radę
Programową,
- wniesienie opłaty ( dwie raty).
-
zarys wiedzy o gospodarce rynkowej
Blok 1 – Społeczne aspekty zarządzania
Blok 2 - Prawo oświatowe
Blok 3 – Zarządzanie finansami w oświacie
Blok 4- Metody zarządzania kadrami
Blok 5 - Techniki informatyczne w zarządzaniu oświatą
Blok 6 - Zarządzanie placówką oświatową
Wydział Organizacji i Zarządzania
ul. Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze
Tel.: (032) 277-73-16;
Fax: (032) 277-73-17
Dziekanat ds. studiów podyplomowych 277-73-17
www.woiz.polsl.gliwice.pl. – studia
Blok 7 - Seminarium dyplomowe
Blok 3. Zarządzanie finansami .w oświacie .............16h
RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA
PODYPLOMOWYCH STUDIÓW
„ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ”
Blok 1. Społeczne aspekty zarządzania ..................40 h
1. Psychologia zarządzania
- psychologiczne aspekty procesu zarządzania
- formy i środki rozwiązywania konfliktów
2. Teoria i praktyka negocjacji
- negocjacje wewnętrzne
- negocjacje zewnętrzne
- procedery negocjacyjne, metody i środki działania
3. Komunikacja społeczna w organizacji
- zasady, formy i metody skutecznej komunikacji
i interpersonalnej
- przeszkody w komunikowaniu się i ich
przezwyciężenie
- analiza zachowań interpersonalnych
- komunikacja a podejmowanie decyzji
4. Socjologia zarządzania
Blok 2. Prawo .oświatowe........................................30 h
1. Zagadnienia wstępne
- hierarchia źródeł prawa
- przepis, a norma prawna
- pojęcie stosunku prawnego
2. Elementy prawa cywilnego i gospodarczego- część ogólna prawa cywilnego
- zobowiązania
- prawo spółek handlowych
3.Wybrane zagadnienia prawa oświatowego
- system oświaty
- podstawy prawa pracy
- Karta Nauczyciela
- zamówienia publiczne
1. Finanse publiczne
- elementy prawa finansowego
- budżet gminy
2. Zarządzanie finansami w oświacie
- budżet szkoły
- planowanie zadań finansowych
- dochody własne szkoły
- rachunek kosztów
Blok 4. Metody zarządzania kadrami......................16h
1. Pozyskiwanie pracowników
- planowanie zatrudnienia
- rekrutacja i selekcja
2. Rozwój pracowników
- kierowanie zasobami ludzkimi
- planowanie rozwoju zawodowego
- szkolenia
3. Motywacja pracowników
4. Metody oceny pracowników oświatowych
i administracyjnych
Blok 5.Techniki informatyczne w zarządzaniu
oświatą....................................................................... 16 h
programy wspomagające pracę szkoły
Blok 6. Zarządzanie placówką oświatową........... 122 h
rola dyrektora w tworzeniu wizji szkoły,
rozpoznanie problemów i potrzeb w procesie
rozwoju organizacyjnego szkoły
analiza kompetencji kierowniczych i potrzeb
w zakresie własnego doskonalenia
mierzenie jakości pracy szkoły, procedury
zewnętrzne i wewnętrzne
praktyczne przygotowanie do wewnątrzszkolnego
doskonalenia nauczycieli /WDN/
placówka oświatowa ,a środowisko lokalne
szkolny system oceniania
pomiar wyników kształcenia
planowanie pracy dydaktycznej
- znaczenie funkcji kontroli zewnętrznej w
zarządzaniu placówką oświatową (PIP, Sanepid, US itp.)
-
Blok 7. Seminarium dyplomowe.............................10 h
Wykładowcy
Wykładowcami są – profesorowie i pracownicy
Politechniki Śląskiej, wybitni teoretycy i praktycy
zatrudnieni w placówkach zarządzania oświatą.
POLITECHNIKA ŚLĄSKA
WYDZIAŁ ORGANIZACJI
I ZARZĄDZANIA
KATEDRA PODSTAW ZARZĄDZANIA
I MARKETINGU
1. Cel i zadania studiów podyplomowych
Studia realizowane są przez Wydział Organizacji i
Zarządzania Politechniki Śląskiej. Ich celem jest
doskonalenie i uzupełnienie posiadanej /przez osoby
zatrudnione w placówkach opieki zdrowotnej lub innych
instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym,
ubezpieczeniami zdrowotnymi ,zdrowiem
środowiskowym/ wiedzy z zakresu zarządzania zdrowiem
publicznym. Ukończenie studiów pomoże osobom
zajmującym, obecnie lub w przyszłości stanowiska
kierownicze w w/w instytucjach w sprawnym
administrowaniu podległymi im placówkami.
4. Tematyka:
-
nowoczesne techniki zarządzania i kierowania
-
zarządzanie placówką ochrony zdrowia
-
promocja zdrowia
-
psychologia i socjologia zarządzania
prawne i etyczne aspekty ochrony zdrowia
-
gospodarka finansowa zakładu opieki zdrowotnej
-
polityka zatrudnienia
-
polityka lekowa
-
programy komputerowe wspomagające pracę
jednostek ochrony zdrowia
2. Termin i organizacja studiów
organizuje
STUDIA PODYPLOMOWE
„ZARZĄDZANIE JEDNOSTKĄ OCHRONY
ZDROWIA „
-
Wykłady
Zajęcia warsztatowe
Najlepsi wykładowcy
Materiały dydaktyczne
Informacji udziela
Wydział Organizacji i Zarządzania
ul. Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze
Tel.: (032) 277-73-16;
Fax: (032) 277-73-17
Dziekanat studiów podyplomowych 277-73-17
www.woiz.polsl.gliwice.pl. – studia
Studia trwają dwa semestry. Obejmują łącznie 250
godzin zajęć. Rozpoczynają się w październiku, a kończą
w czerwcu następnego roku. Zajęcia prowadzone są w
systemie weekendowym 2 razy w miesiącu.
3. Warunki uczestnictwa
-
statystyka medyczna
-
demografia medyczna
5.Wykładowcy
Wykładowcami studiów podyplomowych są
profesorowie i pracownicy naukowi Politechniki
- przedstawienie dyplomu ukończenia studiów
wyższych,
- wypełnienie dokumentów kwalifikacyjnych,
Ślaskiej, Śląskiego Uniwersytetu
- zakwalifikowanie na studia Kandydata przez Radę
Programową,
Katowicach,a także praktycy i specjaliści w zakresie
- wniesienie opłaty za pierwszy semestr
zdrowia
- koszt studiów 3800 zł
Medycznego,Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagielonskiego,Akademii Ekonomicznej w
finansów publicznych ,prawa i administracji w służbie
6.Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Absolwenci uzyskają świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych organizowanych przez
Politechnikę Śląską
Warunkiem uzyskania powyższego dyplomu jest
zaliczenie wszystkich przewidzianych programem
studiów zajęć ,napisanie pracy końcowej i zdanie
egzaminu
RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA
PODYPLOMOWYCH STUDIÓW
„ZARZĄDZANIE JEDNOSTKA OCHRONY
ZDROWIA”
Blok 1. Zarządzanie i marketing ..................60 h
1.Podstawy zarządzania i kierowania
- podstawy teoretyczne
- zarządzanie zespołami pracowniczymi
- style i techniki kierowania
2.Społeczne aspekty zarządzania
- psychologia zarządzania
- socjologia zarządzania
- teoria i praktyki negocjacji /zewn.i wewn./
- komunikacja społeczna w organizacji ,analiza
zachowań interpersonalnych
3.Zarządzania strategiczne i operacyjne
4.Marketing w opiece zdrowotnej
Blok 2. Ekonomika ,Finanse/Zarządzania finansami/
32 h
- elementy prawa finansowego
- finanse publiczne
- ekonomika zdrowia
- ekonomiczne metody oceny świadczeń medycznych
- rachunek i analiza kosztów w jednostce ochrony
zdrowia
- budżet samorządu terytorialnego
- budżet i i dochody własne szpitala
- planowanie zadań finansowych placówki służby
zdrowia
- finansowanie pozabudżetowe
Blok.3 Rachunkowość ogólna i zarządcza 8 h
Blok 4. Zarządzania jednostka ochrony zdrowia
publicznego .......................................48 h
1. Kierowanie jednostką ochrony zdrowia w
warunkach reformy
- plan strategiczny jednostki ochrony zdrowia
- samodzielny publiczny i niepubliczny ZOZkontraktowanie świadczeń zdrowotnych
- zarządzanie żywieniem
- znaczenie funkcji kontroli zewnętrznej
/PiP,Sanepid,US, Insp.Farm./
2. Polityka lekowa
- uregulowania prawne związane z
funkcjonowaniem apteki szpitalnej i dystrybucji
leków
- aktualne problemy i perspektywy rozwoju
farmacji szpitalnej
- gospodarka lekami-prezentacja programów
stosowanych w lecznictwie zamkniętym
- elementy kontroli zewnętrznej/obrót lekami i
materiałami medycznymi/
Blok .5 Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia..12h
-standardy procedur medycznych
-algorytmy diagnostyczno –lecznicze
-świadczenia podstawowe i ponadpodstawowe
- system kontroli jakości świadczeń zdrowotnych
Blok 6. Aspekty prawne zdrowia publicznego.......30 h
1. Podstawy prawa
- źródło prawa
- podział prawa
- znajomość podstaw prawnych jako warunek
prawidłowego działania placówki zdrowotnej2.Ustawy:o zakładach opieki zdrowotnej ,o samorządzie
terytorialnym w części dot.organu założycielskiego
ZOZ-u ,o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym ,
o ochronie środowiska naturalnego, o odpadach
niebezpiecznych ,o przeciwdziałaniu narkomanii,
o zamówieniach publicznych
3.Prawo międzynarodowe-prawa pacjenta
4.Prawo administracyjne.
5.Elementy prawa pracy
6.Elementy prawa cywilnego /odpowiedzialność/
7.Umowy cywilno –prawne
8.Elementy prawa karnego
9.Kierunki przekształceń w ochronie zdrowia
10.Prawo medyczne
11.Zasady prawne prowadzenia badań naukowych
Blok.7 Systemy opieki zdrowotnej………………..8 h
Systemy: ubezpieczeniowy ,zabezpieczeń ,
mieszany, amerykański
Blok 8. Metody zarządzania kadrami 16h
1. Pozyskiwanie pracowników
- planowanie zatrudnienia
- rekrutacja i selekcja
2. Rozwój pracowników
- planowanie zatrudnienia
- kierowanie zasobami ludzkimi
- planowanie rozwoju zawodowego
3. Stosunki pracownicze
4. Metody oceny personelu medycznego
Blok.9.Statystyka i demografia medyczna………..8 h
Blok.10.Promocja zdrowia……………………….. 8 h
Blok.11 Aspekty etyczne zdrowia publicznego….. 4 h
Blok 12.Techniki informatyczne w zarządzaniu
jednostką ochrony zdrowia ……………………….8 h
Komputeryzacja : księgowa, płacowa,usług
medycznych,komputerowe lekopisy,informacja
medyczna w Internecie ,statystyka medyczna
Blok13. Seminarium dyplomowe.............................8 h
-
Download