egzamin z diagnostyki kardiologicznej

advertisement
1.
EGZAMIN Z DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ - KODY ROZPOZNAŃ EKG
NORMA
1. Zapis prawidłowy – 10
PROBLEMY TECHNICZNE
2. Zły układ odprowadzeń – 10
3. Artefakty – 0
WĘZEŁ ZATOKOWY-RYTMY, ARYTMIE
4. Rytm zatokowy – 10
5. Pobudzenie zatokowe lub pobudzenia zatokowe - 5
6. Tachykardia zatokowa (>100/min) – 5
7. Bradykardia zatokowa (<50/min) – 5
8. Zmienność oddechowa rytmu zatokowego - 0
9. Zahamowanie zatokowe, pauza ( >2s) - 5
10. Blok zatokowo-przedsionkowy – 2
INNE ARYTMIE NADKOMOROWE
11. Przedwczesne pobudzenie lub pobudzenia
przedsionkowe - 5
12. Przedwczesne pobudzenie lub pobudzenia z łącza p-k - 5
13. Zastępcze pobudzenie z łącza p-k lub rytm z łącza p-k - 5
14. Para pobudzeń nadkomorowych – 5
15. Przedwczesne pobudzenie lub pobudzenia przedsionkowe
zablokowane – 5
16. Inne lub nieokreślone pobudzenia pozazatokowe lub rytm
pozazatokowy - 5
17. Jednokształtny / wielokształtny częstoskurcz przedsionkowy
(>100/min, < 250/ min) – 5
18. Migotanie przedsionków - 10
19. Trzepotanie przedsionków – 10
20. Częstoskurcz z łącza p-k – 5
21. Inny lub nieokreślony częstoskurcz nadkomorowy
(minimum 3 ewolucje o częstości powyżej 100/min) – 5
ARYTMIE KOMOROWE
22. Przedwczesne pobudzenie lub pobudzenia komorowe – 5
23. Zastępcze pobudzenie komorowe, rytm komorowy – 5
24. Para pobudzeń komorowych – 5
25. Przyspieszony rytm komorowy (minimum 3 ewolucje o
częstości 40-100/min) - 5
26. Częstoskurcz komorowy monomorficzny (minimum 3
ewolucje o częstości powyżej 100/min) - 10
27. Wielokształtny częstoskurcz komorowy (w tym TdP) – 10
28. Trzepotanie, migotanie komór – 10
BLOKI PRZEWODZENIA PRZEDSIONKOWOKOMOROWEGO
29. Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia – 5
30. Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia Mobitz 1
(periodyka Wenckebacha) – 10
31. Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia Mobitz 2 - 10
32. Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia 2:1 – 10
33. Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia
zaawansowany - 10
34. Blok przedsionkowo-komorowy III stopnia - 10
35. Rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe - 5
ZABURZENIA PRZEWODZENIA
ŚRÓDKOMOROWEGO
36. Całkowity blok lewej odnogi pęczka Hisa - 10
37. Całkowity blok prawej odnogi pęczka Hisa - 10
38. Inne zaburzenie przewodzenia śródkomorowego - 5
39. Pobudzenia nadkomorowe przewiedzione
z aberracją – 5
40. Blok przedniej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa – 10
41. Preekscytacja komór - 10
OŚ I WOLTAŻ ZESPOŁU QRS
42. Odchylenie osi w prawo (+90 do +180 st) - 4
43. Odchylenie osi w lewo (-30 do -90 st) - 4
44. Pośrednia oś serca – 4
45. Niski woltaż zespołów QRS - 3
(<0,5mV w każdym z odpr. kończynowych,
<1,0mV w każdym z odpr. przedsercowych)
PRZEROST I POWIĘKSZENIE JAM SERCA
46. P mitrale – 2
47. P pulmonale – 2
48. Przerost lewej komory (tylko zmiany QRS) - 4
49. Przerost lewej komory z wtórnymi zmianami ST - 4
50. Przerost prawej komory
(bez zmian i ze zmianami ST) - 4
ZABURZENIA REPOLARYZACJI (ST-T,U)
51. Wczesna repolaryzacja (wariant normy) - 2
52. Niespecyficzne zmiany odcinka ST i/lub załamka T - 2
53. Znamienne obniżenie odcinka ST (> 1mm, poziome lub
skośne ku dołowi) – 10
54. Wydłużony odstęp QT
(QTc>440ms, formuła Bazetta) – 10
55. Zawał ściany dolnej – 10
56. Zawał ściany dolnej przebyty – 10
57. Możliwość zawału ściany tylnej - 10
58. Możliwość przebytego zawału ściany tylnej – 10
59. Zawał ściany przedniej – 10
60. Zawał ściany przedniej przebyty – 10
61. Zawał ściany bocznej - 10
62. Zawał ściany bocznej przebyty – 10
63. Zawał prawej komory – 10
ROZRUSZNIK (opisać typ stymulacji oraz jej zaburzenia)
64. Stymulacja przedsionka – 5
65. Stymulacja komory – 5
66. Stymulacja komory sterowana przedsionkiem – 5
67. Stymulacja sekwencyjna – 5
68. Brak odpowiedzi na stymulację przedsionka – 10
69. Brak odpowiedzi na stymulację komory – 10
70. Zaburzenia sterowania w przedsionku – 5
71. Zaburzenia sterowania w komorze – 5
72. Brak impulsów stymulatora – 5
73. Częstoskurcz przewodzony przez stymulator - 5
Download