Leki stosowane w ChNS

advertisement
Leki stosowane w ChNS
• Postacie ChNS
• Objawy
Leki stosowane w leczeniu dusznicy
bolesnej
1.
Azotany i azotyny (nitraty)
2.
Leki β-adrenolityczne
3.
Leki blokujące kanał wapniowy
4.
Inne leki (pomocniczo)
Leki stosowane w napadzie bólu wieńcowego
1.
Nitrogliceryna (triazotan glicerolu)
2.
Diazotan izosorbidu
Azotany i azotyny (nitraty)
 Uwalnianie NO  stymulacja cyklazy guanylanowej 
wzrost syntezy cGMP  wewnątrzkomórkowego
poziomu Ca++  zmniejszenie napięcia ścian naczyń
 Rozszerzają naczynia żylne („wewnętrzny upust krwi”) i
tętnicze  zmniejszają pracę serca i jego
zapotrzebowanie na O2
 Zmniejszenie naprężenia ścian lewej komory  poprawa
przepływu krwi w warstwach podwsierdziowych
Mechanizm działania
•
•
•
•
•
Rozszerzenie łożyska żylnego
↓obciążenia wstępnego
↓obciążenia nastepczego
↓objetości lewej komory
↓objetości prawej komory
wskazania
•
•
•
•
stabilna choroba wieńcowa
niestabilna choroba wieńcowa
Zawał m.s.
Ostra niewydolność lewej komory (obrzęk
płuc)
• Nadciśnienie tętnicze
Działania niepożądane
•
•
•
•
Hipotonia, omdlenia
Tachykardia
Bóle głowy, zaczerwienienie skóry
U małych dzieci anemia wywołana
methemoglobinemią
przeciwwskazania
•
•
•
•
Zawał prawej komory i zawale ściany dolnej!
Wstrząs kardiogenny
Hipowolemia, hipotonia
Uraz głowy ze wzrostem ICP
Nitrogliceryna (triazotan glicerolu)
 Wskazania – profilaktyka i leczenie bólów dławicowych, ostry zawał
serca, ostra niewydolność lewokomorowa
 Działania niepożądane – obniżenie ciśnienia tętniczego, hipotonia
ortostatyczna, odczyny alergiczne, bóle i zawroty głowy,
zaczerwienienie skóry, wzrost ciśnienia sródczaszkowego i
śródgałkowego
 Przeciwwskazania – nadwrażliwość na lek, jaskra, stany po urazie
czaszkowo-mózgowym, krwawienie śródczaszkowe
 Działanie synergistyczne z β-blokerami i antagonistami wapnia
 UWAGA!!! Alkohol nasila działanie hipotensyjne
Nitrogliceryna (triazotan glicerolu)
 Tabletki podjęzykowe, aerozol do stosowania
podjęzykowego
 Maść do wcierania w skórę
 Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, systemy
transdermalne
 Roztwory do wstrzyknięć i infuzji
Nitrogliceryna w napadzie bólu wieńcowego
Podać podjęzykowo 1/2-2 tabletki, jeśli ból nie
ustępuje dawkę można powtórzyć po kilkunastu
minutach. Nie zażywać więcej niż 2-3 tabletki w
ciągu 15 minut.
Izosorbid, Sorbonit (diazotan izosorbidu)
 Działa po podaniu podjęzykowym i po podaniu doustnym
 Łatwo wchłania się z błon śluzowych i przewodu
pokarmowego
 Wskazania – leczenie i profilaktyka bólów dławicowych,
niewydolność krążenia, nadciśnienie płucne, zawał
mięśnia sercowego, ostra niewydolność lewokomorowa
 Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, aerozol do
stosowania w jamie ustnej
Monoazotan izosorbidu
 Aktywny metabolit diazotanu izosorbidu
 Po podaniu doustnym całkowicie wchłaniany i powoli
wydalany z organizmu, nie podlega efektowi pierwszego
przejścia
 Szczególnie przydatny w stosowaniu długotrwałym
Pentaerythrytol (czteroazotan
pentaerytrytylu)
 Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego
 Podlega szybkiej biotransformacji w wątrobie
 Wskazania – stabilna choroba wieńcowa
Przy długotrwałym stosowaniutolerancja
• Ograniczenie liczby dawek na dobę
• Niesymetryczne dawkowanie
• Łączenie z IKA, ACC
Β-blokery
• działanie
Objawy niepożądane
•
•
•
•
•
•
Bradykardia
Nasilenie niewydolności krążenia
Hipotonia
Nasilenie bronchospazmu
Upośledzenie tolerancji glikemii
Zaburzenia lipidowe
przeciwwskazania
•
•
•
•
Bradykardia
Bloki przewodzenia
Ostra niewydolność krążenia
Astma
Mechanizm działania p/dusznicowego
• Ino-, chronotropowo ujemnie=> ↓siły skurczu
=> ↓ HR=> ↑ okresu rozkurczu
=> ↑ przepływu wieńcowego
=> ↓ zapotrzebowania m.s. na tlen
działanie
•
•
•
•
•
Zwolnienie czynności serca
Zmniejszenie kurczliwości
Spadek zużycia tlenu
Wydłużenie okresu rozkurczu
Zmniejszenie metabolizmu m.s.
Blokery kanałów wapniowych
• Podział
• Dzialanie
Mechanizm działania p/dusznicowego
• Werapamil na serce działa jak βblokery
• ↓ kurczliwosci m.s.
• ↓ zapotrzebowania na tlen
• Alternatywny lek w przypadku p/wsk do
βblokerów
ChNS - molsidomina
 Zwiększa aktywność cyklazy guanylanowej    rozszerza
naczynia krwionośne tętnicze i żylne  zmniejsza napływ krwi do
serca i opór obwodowy
 Powoduje zmniejszenie pracy serca, zmniejszenie zapotrzebowania
serca na tlen, poprawia krążenie wieńcowe
 Hamuje agregację płytek krwi
 Po podaniu doustnym działanie rozpoczyna się po 20 minutach i
utrzymuje 2 do 6 godzin
 Wskazania – dusznica bolesna i zawał serca, zastoinowa
niewydolność krążenia, nadciśnienie tętnicze
ChNS – trimetazydyna (Preductal)
 Lek cytoprotekcyjny: aktywuje pompę Na-H, reguluje Na-KATP-azę  zapobiega wewnątrzkomórkowej kwasicy
metabolicznej lub zmniejsza jej nasilenie
 Działa ochronnie na mitochondria  zwiększa stężenie
związków wysokoenergetycznych w komórce
 Zmniejsza wytwarzanie wolnych rodników i przeciwdziała
utlenianiu lipidów  korzystny wpływ na integralność błon
komórkowych
 Hamuje agregację płytek krwi
ChNS – trimetazydyna (Preductal)
 Zmniejsza częstość występowania i nasilenie bólów
dławicowych,
 Zwiększa tolerancję na wysiłek fizyczny
 Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego,
wydalana z moczem w postaci niezmienionej
 Wskazania – długotrwale w leczeniu choroby
niedokrwiennej
Leki p/płytkowe
• Kwas acetylosalicylowy (polopiryna)
• Hamuje agregację płytek krwi i powiększanie
się zakrzepu w naczyniach tętniczych
• Dawkowanie 300mg p.os
• Tiklopidyna (Ticlo)
• Klopidogrel (Plavix)
Leki hipolipemizujące
• W OZW zalecane jest niski poziom „złego”
cholesterolu LDL < 115 mg%
• Preparaty zawierają: samvastatyna,
atorvastatyna
ACE-I a choroba niedokrwienna
• Rozszerzenie naczyń wieńcowych
• Cofanie się przerostu komór
• Zmniejszenie niemiarowości komorowych
Mechanizm korzystnego działania IKA
• Poprawa hemodynamiki (obniżenie obciążenia
wstępnego i następczego)
• Poprawa bilansu tlenowego
• Rozszerzenie tętnic wieńcowych
• Spadek agregacji płytek
• Działanie antyarytmiczne
OZW- postępowanie doraźne,
zmniejszające ból/ niedokrwienie
• Schemat MONA
Dalsza farmakoterapia poprawia rokowanie,
przedłuża żywotność m.s.
Download