Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady

advertisement
Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych w latach 2009-2010
Uprawnienia
Wydział lub kierunek studiów
Uczelnia
do przyjęcia
na studia
Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
















Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie









laureaci i finaliści
Rolnictwo
Ochrona Środowiska
stopnia centralnego
Ogrodnictwo
Zootechnika
Rybactwo
Technika Rolnicza i Leśna
Inżynieria Środowiska (w bloku Ochrona i
inżynieria środowiska)
Zarządzanie i marketing (w bloku Agrobiznes)
Leśnictwo (w bloku leśnym)
Rolnictwo (z bloku Prod. rośl.) na specjalności: laureaci i finaliści
agronomia,
agroturystyka,
kształtowanie stopnia centralnego
środowiska oraz ochrona środowiska rolniczego
w Instytucie Nauk Rolniczych w Zamościu,
Zootechnika (z bloku Prod.zwierzęca) na
wszystkie
specjalności,
Kandydaci
na
specjalność hodowla koni i jeździectwo
obowiązani są dodatkowo zaliczyć sprawdzian z
podstawowych
umiejętności
jeździeckich.
Uzyskanie
oceny
niedostatecznej
ze
sprawdzianu eliminuje kandydata z listy
przyjętych na tę specjalność.
Ochrona środowiska (z bloku Ochrona i
inżynieria środowiska)
Ogrodnictwo (z bloków - Ogrodnictwo i Prod.
rośl.) na specjalności: produkcja ogrodnicza i
zielarska,
ochrona
roślin
i
środowiska
przyrodniczego oraz tereny zieleni i dekoracje
roślinne,
Technika rolnicza i leśna (z bloków Mechanizacja roln. oraz Melioracje i inż. środ.) na I rok studiów dziennych specjalności:
technika rolnicza, technika motoryzacyjna i
energetyka oraz na I rok studiów zaocznych
specjalności: technika rolnicza, inżynieria
kształtowania
środowiska,
technika
motoryzacyjna i energetyka.
Rolnictwo (bloki: prod. rośl., ogrodn., ochr. i inż. laureaci i finaliści
środ.)
stopnia centralnego
Inżynieria chem. i procesowa (blok: żyw.
człowieka i gospodarstwo domowe)
Inżynieria środowiska (blok: ochr. i inż.środ.)
Ogrodnictwo (bloki: prod. rośl., ogrodnictwo,
ochr. i inżynieria środow.,)
Techn. żywn. i żyw. człowieka (blok: żyw.czł. i
gospodarstwo domowe)
Towaroznawstwo (blok: w/w)
Technika rolnicza i leśna (blok: mech.rol. i
leśnictwo)
Zootechnika (blok: prod. zw.)
Zarządzanie i marketing (blok: agrobiznes)
Uniwersytet Przyrodniczy w  Rolnictwo
 Zootechnika
Poznaniu



Zachodniopomorski
Uniwersytet
Technologiczny w
Szczecinie









Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
Akademia Podlaska


















w Siedlcach
Wydział Rolniczy
- rolnictwo
laureaci i finaliści
stopnia centralnego
wyłącznie laureaci
olimpiad stopnia
centralnego;
na kierunku
leśnictwo
przyjmowani są
laureaci trzech
pierwszych miejsc
na olimpiadzie
centralnej
finaliści olimpiad
stopnia centralnego
oraz: laureaci 5
pierwszych miejsc
stopnia okręgowego
(tylko z bloków
tematycznych
zgodnych
z kierunkiem
studiów)
L i F III stopnia,
- zootechnika
Uniwersytet
TechnologicznoPrzyrodniczy




w Bydgoszczy


Politechnika Koszalińska
Ogrodnictwo (blok ogrodnictwo)
Technologia żywności i żywienie człowieka blok Żywienie człowieka i gosp. domowe
Inżynieria środowiska - blok Ochrona i inżynieria
środowiska
Technika rolnicza i leśna
Leśnictwo (blok leśnictwo)
Ekonomia
Ekonomia oraz zarządzanie i marketing - blok
agrobiznes,
Ogrodnictwo - blok ogrodnictwo,
Rolnictwo, ochrona środowiska i ogrodnictwo blok produkcja roślinna,
Zootechnika - blok produkcja zwierzęca,
Technika rolnicza i leśna - blok mechanizacja
rolnictwa
Technologia żywności i żywienie człowieka blok żywienie człowieka i gospodarstwo domowe
Ekonomia,
Finanse i bankowość,
Zarządzanie i marketing,
Inżynieria środowiska,
Ogrodnictwo,
Rolnictwo,
Technika rolnicza i leśna,
Zootechnika,
Zarządzanie i inżynieria produkcji,
Technologia żywności i żywienie człowieka
Inżynieria środowiska,
Ochrona środowiska,ogrodnictwo
Rolnictwo
Ekonomia
Technika rolnicza i leśna
Zootechnika
Budownictwo
finaliści i laureaci
szczebla centralnego

Rolnictwo
Zootechnika
Ochrona środowiska
Mechanika i budowa maszyn – blok
mechanizacja rolnictwa
Technika rolnicza i leśna – blok mechanizacji
rolnictwa
Zarządzanie i marketing (Wydz.Roln.) - blok
agrobiznes
L
i
F
stopnia
centralnego oraz L
stopnia okręgowego
dla
laureatów
i
finalistów
przewidziane
jest
maksymalnie 30 % z
limitu przyjęć na
dany kierunek
Technika rolnicza i leśna,
laureaci i finaliści
stopnia centralnego
Download