Lotnicza kamera szerogowa

advertisement
Lotnicza kamera szerogowa
Plan nalotu wybrane obszary
Oległość obrazowa a zasięg
zdjęcia
Odległość obrazowa a martwe
pola
przestrzennego na podstawie
stereopary zdjęć
(ćwiczenie 2)
Cyfrowy model powierzchni
terenu
• Cyfrowym (numerycznym) modelem wysokości (ang. DEM –
Digital Elevation Model) nazywa się matematyczną, nieciągłą
reprezentację kształtu dowolnej powierzchni.
• Jest to obiekt trójwymiarowy, zapisany w postaci zestawu
danych o współrzędnych płaskich x, y określających położenie
oraz współrzędnej z oznaczającej wysokość
• Jeżeli model przedstawia powierzchnię terenu, stosuje się
wtedy nazwę cyfrowy model terenu (ang. DTM – Digital
Terrain Model). W przypadku, gdy DEM odnosi się do
powierzchni położonej powyżej lub poniżej powierzchni
terenu (np. korony drzew, budynki) używa się nazwy cyfrowy
model powierzchni (ang. DSM - Digital Surface Model)
Rodzaje DEM
• regularna
siatka
punktów
(macierz
punktów
wysokościowych) (ang. RG- Regular Raster Grid)– jest to
najczęściej stosowany w GIS model. Zazwyczaj
zapisywany jest on w postaci rastra. Każdy punkt (element
macierzy) zawiera średnią wartość rzędnej wysokościowej
pola podstawowego o rozmiarze zależnym od dobranej
rozdzielczości przestrzennej modelu.
• model triangulacyjny (nieregularna siatka trójkątów) (ang.
TIN – Triangular Irregular Network) – model ten zapisuje
się w postaci wektorowej. Powierzchnia terenu dzielona
jest na trójkąty, których wierzchołki stanowią punkty
wysokościowe.
• model poziomicowy – (ang. DGL – Digital Line Graph)
(rys. 3c) – przedstawia kształt danej powierzchni przy
użyciu izohips (linii łączących punkty o jednakowej
wysokości),
zapisywanych
w
postaci
obiektów
wektorowych o współrzędnych (x, y, z).
Rodzaje DEM
a)
Regularna siatka punktów
b)
Nieregularna siatka trójkątów (TIN)
c)
Model poziomicowy
Produkty uzyskane z DEM
mapa poziomicowa – ukazująca rzeźbę powierzchni terenu przy
pomocy
izohips
(wersja
poziomicowa),
barwnych
powierzchni pomiędzy poszczególnymi poziomicami (mapa
hipsometryczna) lub w postaci rysunku cienia;
mapa spadków terenu – pokazująca obszary o określonym
nachyleniu, w zależności od wydzielonych przez użytkownika
klas spadków
mapa ekspozycji terenu – przedstawiająca orientację terenu w
przyjętych przez użytkownika przedziałach azymutów;
mapa widoczności – ukazująca obszar terenu widoczny z
dowolnie wybranego punktu;
profile morfologiczne, tj. profile rzeźby terenu o dowolnym
przebiegu wyznaczonym przez użytkownika;
blokdiagram, tj. obraz rzeźby terenu dający złudzenie
trójwymiarowości. Może być dowolnie obracany, skalowany i
Mapa spadków terenu
Źródła danych dla DEM
• Stereopary zdjęć lotniczych i obrazów
satelitarnych
• Digitalizacja map topograficznych
• Bezpośrednie pomiary terenowe
• Skanning laserowy
Schemat uzyskania DEM ze
steropary zdjęć lotniczych
Geometria obrazów
satelitarnych
• Landsat
– Orbita okołobiegunowa (inklinacja 98,2o)
– Wysokość: 705 km
– Czas 1 okrążenia ~ 99 min
– 14,5 okrążeń dziennie
Prędkość względem powierzchni Ziemi
– Pokrycie całej ziemi7,5– km/s
16 dni
Źródło: Landsat 7 Science Data Users Handbook
http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov
Landsat
• Orbita
synchroniczna ze
słońcem – orbita
przecina równik
zawsze ok. 10:00
• Zmienna wysokość
słońca nad
horyzontem –
zmienne
oświetlenie sceny
Źródło: Landsat 7 Science Data Users Handbook
http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov
Landsat
• Szerokość pola
widzenia sensora –
185 km
• Odległość pomiędzy
kolejnymi pasami
zobrazowania – ok
2752 km
• Pokrycie całej
powierzchni Ziemi w
cyklu 16 dniowym
Źródło: Landsat 7 Science Data Users Handbook
http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov
Rozdzielczość naziemna
wybranych zobrazowań
satelitarnych
•
•
•
•
•
World-View-1 – 0,50 m
QuickBird – 0,61 m
IKONOS – 1 m
SPOT 5 – 5 m
Źródło: Landsat 7 Science Data Users Handbook
SPOT – 10 m
http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov
Zróżnicowana szerokość
zobrazowania
Szerokość sceny od ok. 183 km
(Landsat) do ok. 8 km (OrbView)
Zróżnicowana powtarzalność
Źródło: Landsat Data Gap Studies:
Potential Data Gap Sources
•
Wysokorozdzielcze
Bardzo
wąski
kąt
zobrazowania
satelitarne
o
widzenia (~1 )
• Skaner typu
push-brum
– Linijka sensorów
CCD prostopadła
do kierunku ruchu
– Obraz
dynamiczny –
każda linia ma
inne elementy
orientacji
zewnętrznej oraz
Źródło: Digital Imaging
Refrakcja
Wskutek nierównomiernej gęstości powietrza w pionie,
wzrastającej ku powierzchni Ziemi, promienie świetlne
przechodzące przez atmosferę ulegają odchyleniu. Odchylenie to
jest zwane refrakcją lub załamaniem promieni świetlnych. Dla
typowej gęstości atmosfery wielkość refrakcji dla kątów zenitalnych
równych 80° jest mniejsza lub równa 1° (Teillet, 1988). Refrakcja
ma znaczenie w fotogrametrii, gdyż powoduje wzrost dystorsji
radialnej. Jest ona cechą konstrukcyjną obiektywów i powoduje
radialne przemieszczenie obrazów punktów w kierunku od lub do
punktu głównego zdjęcia. Wynika ona z różnego powiększania
obrazów obiektów leżących w różnych odległościach kątowych od
osi optycznej obiektywu (Sitek, 1992). Zwiększenie wartości
dystorsji radialnej, spowodowanej refrakcją światła w atmosferze,
osiąga wartości do 15 m w odległości 160 mm od punktu
głównego zdjęcia. Błąd tej wielkości występuje na zdjęciach
terenów górskich wykonanych z wysokości ponad 9000 m, przy
różnicy wzniesień dochodzącej do 1500 m (Sitek, 1990).
Przesunięcie wielkości 15 mm odpowiada 3/5 wymiaru liniowego
piksela obrazu cyfrowego, zeskanowanego z rozdzielczością 1000
dpi.
Dokładność geometryczna obrazów satelitarnych
na przykładzie danych ASTER – poziom 1B
Kanał spektralny 3N z 18 lipca
2001 roku i 18 maja 2002 roku.
Rozdzielczość naziemna 15m na
piksel.
Okolice Rzepina.
Przesunięcie około 7 pikseli
(105m).
Dokładność geometryczna obrazów satelitarnych
na przykładzie danych Landsat –obrazy
ortorektyfikowane
Kanał spektralny 4 z 23 czerwca
2003 roku i 24 maja 2001 roku.
Rozdzielczość naziemna 30m na
piksel.
Rejon wielkopolskiego parku
Narodowego, w centrum
jezioro Góreckie.
Przesunięcie około 43 piksele
(1300m).
Download