Wirusy

advertisement
CZYNNIKI DETERMINUJĄCE
ZAKAŻENIA WIRUSOWE
dr n. biol. Agnieszka Pawełczyk
CECHY WIRUSÓW
• MAŁE (10 – 300 nm)
• CAŁKOWICIE ZALEŻNE OD ŻYWYCH
KOMÓREK
• MAJĄ JEDEN RODZAJ KWASU
NUKLEINOWEGO (jedna cząsteczka lub w postaci segmentów)
• MAJĄ BIAŁKO WIĄŻĄCE RECEPTOR
SCHEMAT BUDOWY WIRUSA
WYPUSTKI
OSŁONKA
NUKLEOKAPSYD
KAPSOMERY
KAPSYD – płaszcz białkowy
NUKLEOPKAPSYD – kompleks białka ochronnego i wirusowego
ZEWNĘTRZNA OSŁONKA LIPIDOWA
BŁONA STABILIZUJĄCA
STRUKTURA RDZENIA (BIAŁKA I GENOM)
SYMETRIA WIELOŚCIANÓW I UFORMOWANIE KAPSOMERÓW
TRIMERY
2
60
3
5
12 PENTAMERÓW
DIMERY
TRIANGULARNE
PORÓWNAWCZE ROZMIARY
WYBRANYCH GRUP WIRUSÓW
Białka wirusowe
1.
Białka strukturalne
-
Ochrona materiału genetycznego wirusa
Utrzymanie segmentów genomu razem
Udział w oddziaływaniu wirionu na komórkę gospodarza: adsorpcja, penetracja
wirusa do komórki, replikacja, ekspresja
2. Białka enzymatyczne
-
Inicjacja procesu infekcji
Metabolizm kwasów nukleinowych
3. Białka enzymatyczne powstające w fazie namnażania gdy:
-
Brak określonej aktywności w komórce gospodarza
Brak enzymu w miejscu namnażania
Nieprzystosowanie enzymów do tworzenia odpowiednich kompleksów z
białkamim wirusowymi w procesie namnażania
KLASYFIKACJA WIRUSÓW





TYP KWASU NUKLEINOWEGO
LICZBA NICI KWASU NUKLEINOWEGO
POLARNOŚĆ GENOMU WIRUSOWEGO
SYMETRIA NUKLEOKAPSYDU
BRAK LUB OBECNOŚĆ OSŁONKI LIPIDOWEJ
RODZINY (budowa kwasu nukleinowego)
PODRODZINY (budowa struktury genowej)
RODZAJE (budowa antygenowa i inne właściwości biologiczne
Porównanie wybranych cech wirusów
zapalenia wątroby
GENOM
RODZINA
ZAKAŻENIE
HAV
HBV
HCV
HDV
HEV
RNA
DNA
RNA
RNA
RNA
Picorna
Hepadna
Flavi:Pesti
Viroid
Calici
pokarm
krew
krew
krew
pokarm
SERODIAGNOSTYKA
IgM
anty-HAV
IgM
anty-HBC
anty-HCV
HCV-RNA
IgM
IgM
anty-HDV anty-HEV
PODSTAWOWE ELEMENTY WIRUSA
STANOWIĄCE PODSTAWĘ KAŻDEGO ZAKAŻENIA
WIRULENCJA
(porównuje ciężkość choroby spowodowanej przez różne szczepy tego samego
mikroorganizmu =liczba mikroorganizmów potrzebnych do wywołania określonego
efektu)
PATOGENNOŚĆ
(porównuje ciężkość choroby spowodowanej przez różne mikroorganizmy)
DROGI ZAKAŻEŃ
WIRUSOWYCH
BŁONA ŚLUZOWA OKA
(ADENOWIRUSY, HERPES WIRUSY)
UKŁAD ODDECHOWY
URAZY SKÓRY:
•BEZPOŚREDNIE
- WŚCIEKLIZNA
(GRYPA, ODRA, RÓŻYCZKA. OSPA WIETRZNA,
PARAINFLUENZA)
UKŁAD POKARMOWY
(ENTEROWIRUSY, ADENOWIRUSY, ROTAWIRUSY)
- HERPES SIMPLEX
- PAPILLOMA
•PRZEZ
WEKTORY
- ODKLESZCZOWE
ZAPALENIE MÓZGU
UKŁAD MOCZOWO – PŁCIOWY
(HERPES WIRUSY, RETROWIRUSY)
POSTACIE ZAKAŻEŃ:
1. MIEJSCOWE I OGÓLNE
umiejscowienie i postać
kliniczna
2. OBJAWOWE I BEZOBJAWOWE
3. OSTRE I PRZEWLEKŁE
4. SZERZĄCE SIĘ DROGĄ WERTYKALNĄ I HORYZONTALNĄ
5. WYWOŁANE PRZEZ WIRUSY ZNANE I NIEZNANE
6. KONWENCJONALNE I NIEKONWENCJONALNE
7. NIOSĄCE NASTĘPSTWA BEZPOŚREDNIE I PÓŹNE
WIRUSY
1. FAGOCYTOZA
DO CYTOPLAZMY KOM.GOSPODARZA
2. UWOLNIENIE RNA LUB DNA
(NUKLEAZY LIZOSOMALNE)
3. SYNTEZA KW. NUKLEINOWYCH
WIRUSA W JĄDRZE LUB
CYTOPLAZMIE
KOMÓRKA JAKO GOSPODARZ WIRUSA
BŁONA CYTOPLAZMATYCZNA
(ADSORPCJA, UWALNIANIE)
MITOCHONDRIA I AP. GOLGIEGO (METABOLIZM)
LIZOSOMY
(ENZYMY)
RYBOSOMY
(SYNTEZA PLIPEPTYDÓW)
SIATECZKA ŚRÓDPLAZMATYCZNA (PRZENOSZENIE)
BŁONA JĄDROWA
(TRANSPORT)
WODNICZKI CYTOPLAZMATYCZNE (GROMADZENIE
WIRIONÓW)
DNA CHROMOSOMÓW (SYNTEZA MATERIAŁU GENETYCZNEGO)
CYTOSZKIELET (ROLA W MORFOGENEZIE, SYNTEZIE PODJEDNOSTEK
WIRUSOWYCH, PRZEMIESZCZANIE)
INTERAKCJA WIRUS - KOMÓRKA
1. USZKODZENIE FUNKCJI KOMÓRKOWYCH
(ZMIANY MORFOLOGICZNE I BIOCHEMICZNE)
2. ZAKAŻENIE CYTOIDALNE Z USZKODZENIEM LUB
ZNISZCZENIEM KOMÓRKI W WYNIKU DZIAŁANIA BIAŁEK
WIRUSA I (LUB) ZABURZEŃ METABOLIZMU
KOMÓRKOWEGO
3. UTRZYMYWANIE SIĘ ZAKAŻENIA KOMÓRKI (ZAKAŻENIA
PRZEWLEKŁE, LATENTNE)
4. TRANSFORMACJA KOMÓREK
PRZYKŁADY INTERAKCJI WIRUS- KOMÓRKA
EFEKT CYTOPATYCZNY
to zatrzymanie:
ruchu komórek, mitoz, syntezy
komórkowego DNA i białek.
Dochodzi do dezintegracji jądra,
wakuolizacji cytoplazmy i
degradacji mitochondriów
ZAKAŻENIE PERSYSTENTNE
Powstają potomne wirusy
oraz zachodzą podziały
komórkowe. Po podziale
komórki wirus przechodzi do
komórek potomnych
ADSORPCJA
1. RECEPTORY KOMÓRKOWE WIĄŻĄCE WIRUSA:
-
MUKOPROTEINOWE (ortomyksowirusy, paramyksowirusy)
-
LIPOPROTEINOWE (enterowirusy, arbowirusy, wirusy herpes)
Receptory determinujące zakażenie wirusowe
WIRUS
RECEPTORY
KOMÓRKOWE
RECEPTORY
WIRUSOWE
-Pikorna
-Ortomykowirusy
-Rabdowirusy
Molekuła 1 (ICAM-1)
sialyoligosacharydy
receptor acetyloholinowy
VP-1,VP1,2,3
hemaglutynina
białko G
-Retrowirusy
molekuła CD4
Gp120
Klasa I HLA MHC C3d
receptor CD 21
H 301, gp 350
RNA
DNA
Herpes wirusy
Hepadnawirusy
Hepatocytowy receptor
Pre-s
PRZENIKANIE (PENETRACJA)
-
PINOCYTOZA = wiropeksja (wnika cały wirion poprzez opłaszczone klatryną dołki)
-
ENDOCYTOZA
-
FUZJA WIRUSOWA np. wirus odry i świnki
- LIPAZY KOMÓRKOWE – UWALNIAJĄ LIPIDY Z WIRIONÓW
- PROTEAZY KOMÓRKOWE – ROZBIJAJĄ HEMAGLUTYNINĘ
- TRANSLOKACJA
UWOLNIENIE KWASU NUKLEINOWEGO WIRUSA
OKRES WYLĘGANIA
OKRES POMIĘDZY ZAKAŻENIEM, A WYSTĄPIENIEM
PIERWSZYCH OBJAWÓW
OKRES UMIEJSCAWIANIA
 OKRES NARASTANIA I SZCZYTU
 ZDROWIENIE
 PRZETRWANIE PATOGENU W USTROJU
REPLIKACJA
ZAKAŻENIE
=
ODTWARZANIE GENOMU WIRUSOWEGO
+
EKSPRESJA
REPLIKACJA WIRUSÓW
KOMÓRKA GOSPODARZA:
1. ADSORPCJA NA POWIERZCHNI
2. ZAPOCZĄTKOWANIE CYKLU REPLIKACJ
 RECEPTORY
 FAZA CYKLU KOMÓRKOWEGO
REPLIKACJA WIRUSÓW
1. Zdolność komórki do przyjęcia wirusa
Receptory determinujące zakażenie wirusowe
STRATEGIA REPLIKACJI WIRUSÓW DNA
DNA
TRANSKRYPCJA
DNA ZALEŻNA POLIMERAZA RNA
mRNA
BIAŁKA WCZESNE I PÓŹNE
GRUPY WIRUSÓW W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU
REPLIKACJI I TRANSKRYPCJI
1. WIRUSY Z DWUNICIOWYM DNA
2. WIRUSY Z DWUNICIOWYM DNA I ODWRÓCONĄ
3.
4.
5.
6.
7.
TRNSKRYPCJĄ
WIRUSY Z JEDNONICIOWYM DNA
WIRUSY Z DWUNICIOWYM RNA
WIRUSY Z JEDNONICIOWYM RNA O (-) POLARNOŚCI
WIRUSY Z JEDNONICIOWYM RNA I ODWRÓCONĄ
TRNSKRYPCJĄ
WIRUSY Z JEDNONICIOWYM RNA O (+)POLARNOŚCI
GRUPY WIRUSÓW W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU
REPLIKACJI I TRANSKRYPCJI
1. WIRUSY Z DWUNICIOWYM DNA
(=)DNA – (=)DNA
REPLIKACJA:
W JĄDRZE KOMÓRKI (herpeswirusy, adenowirusy, papowawirusy )
W CYTOPLAZMIE (pokswirusy)
2. WIRUSY Z DWUNICIOWYM DNA I ODWRÓCONĄ
TRNSKRYPCJĄ
Hepadnawiridae
REPLIKACJA HBV
1. HBV
HEPATOCYT (receptor albuminowy)
2. HBV wnika do jądra komórki
3. TRANSKRYPCJA NA WIRUSOWE mRNA
(kooperacja sekwencji DNA – HBV z komórkowymi
czynnikami transkrypcyjnymi = PODŁOŻE
TROPIZMU HBV do komórki)
4. mRNA
pregenom
5. TRANSLACJA (białka rdzeniowe,polimeraza,
niedojrzały rdzeń, odwrotna transkrypcja)
6. NIĆ DNA (L-) – powstaje hybryda RNA/DNA
ROZSZCZEPIENIE RNA/DNA
RNA PREGENOMU ZOSTAJE
PRZENIESIONE DO DR1 I DR2
ODWROTNA TRANSKRYPCJA
NA MATRYCY RNA ZOSTAJE
ZBUDOWANA KRÓTSZA NIĆ DNA
HBVS+
UWOLNIONA
POJEDYNCZA NIĆ DNA
GRUPY WIRUSÓW W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU
REPLIKACJI I TRANSKRYPCJI
3. WIRUSY Z JEDNONICIOWYM DNA
(+)DNA
KOMÓRKOWA POLIMERAZA
DNA
DWUNICIOWA FORMA POŚREDNIA DNA (+-)
KOMÓRKOWA POLIMERAZA
DNA
NAMNAŻANIE
KOMÓRKOWA POLIMERAZA
RNA
ASYMETRYCZNA TRANSKRYPCJA
mRNA
GRUPY WIRUSÓW W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU
REPLIKACJI I TRANSKRYPCJI
4. WIRUSY Z DWUNICIOWYM RNA
Reoviridae
(+-) RNA
(+)RNA
AKTYWNOŚĆ RNA
TRANSKRYPTAZY W WIRIONACH
(+-) RNA
GRUPY WIRUSÓW W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU
REPLIKACJI I TRANSKRYPCJI
5. WIRUSY Z JEDNONICIOWYM RNA O (-)POLARNOŚCI
(-)RNA
(+)RNA
BRAK ZDOLNOŚCI
DZIAŁANIA mRNA
OBDARZONY INFORMACJĄ
DO KODOWANIA BIAŁEK
TRANSKRYPTAZA RNA
GRUPY WIRUSÓW W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU
REPLIKACJI I TRANSKRYPCJI
6. WIRUSY Z JEDNONICIOWYM RNA I ODWRÓCONĄ
TRNSKRYPCJĄ
Retroviridae
7. WIRUSY Z JEDNONICIOWYM RNA O (+) POLARNOŚCI
Pikornaviridae, Flaviviridae
GROMADZENIE SKŁADNIKÓW
NIEZBĘDNYCH DO UFORMOWANIA WIRIONU
PROCES ZALEŻNY OD:
MIEJSCA REPLIKACJI WEWNĄTRZ KOMÓRKI
MECHANIZMU UWALNIANIA WIRUSÓW
POTOMNYCH
DOJRZEWANIE
PRZECHODZENIE W STAN ZAKAŹNY:
-
WIRUSY DNA
-
WIRUSY RNA (Z OSŁONKĄ)
-
ORTOMYKSOWIRUSY, PARAMYKSOWIRUSY, RETROWIRUSY,
RABDOWIRUSY, TOGAWIRUSY,FLAWIWIRUSY (pączkowanie + szkielet kom.)
-
KORONAWIRUSY, BUNYAWIRUSY (pączkowanie z siat.plazmat. I ap. Golg.)
UWOLNIENIE Z KOMÓRKI




PĄCZKOWANIE
KANALIKI KOMÓRKOWE
W WODNICZKACH
USZKODZENIE STRUKTURY
KOMÓRKOWEJ
PRZEGLĄD SYSTEMATYCZNY
WIRUSÓW
DNA-containing viruses
Adenoviridae
 ZAWIERAJĄ DWUNICIOWY DNA
 WIRIONY NIE MAJĄ OSŁONKI
 ZAKAŻENIE KOMÓRKI: endocytoza – odpłaszczenie, doprowadzenie jądra
wirusa do jądra komórki, mRNA, transkrypcja, odtworzenie wirusowego DNA,
odbudowa wirionów potomnych
 SYNTEZA WIRIONÓW W JĄDRZE KOMÓRKI
 WYIZOLOWANY DNA – ZAKAŹNY
 Procesy chorobowe umiejscowione głównie w układzie oddchowym i
pokarmowym
 Przebieg zakażeń bezobjawowy lub nieznaczne objawy kliniczne
 Dotyczy zwykle dzieci (główny rezerwuar)
 47 serotypów
DNA-containing viruses
Adenoviridae
Adenovirus A colorized electron
micrograph from the Center for Cell
Imaging at the Yale University School
of Medicine.
DNA-containing viruses
Adenoviridae
DIAGNOSTYKA WIRUSOLOGICZNA
2.
3.
4.
IZOLACJA Z WYMAZÓW GARDŁA,WYDZIELIN SPOJÓWEK,
PLWOCINY,KAŁU
DODANIE DO WYIZOLOWANEGO MATERIAŁU ANTYBIOTYKÓW
ZAKAŻANIE KOMÓREK (HeLa, KOM. ZARODKA LUDZKIEGO)
OBSERWACJA ZMIAN CYTOPATYCNYCH PO 2 – 21 DNIACH
1.
2.
3.
4.
5.
IDENTYFIKACJA WIRUSA
ODCZYN WIĄZANIA DOPEŁNIACZA
ODCZYN ZOBOJĘTNIANIA
ELEKTROFOREZA
HYBRYDYZACJA
IFA
1.
ADENOVIRUS
DNA-containing viruses
Papovaviridae
 MAŁE WIRIONY Z DWUNICIOWYM DNA
 BRAK OSŁONKI
 ZAKAŻENIEPROWADZI DO NISZCZENIA KOMÓRKI LUB
ZAKAŻENIE CIĄGŁE PROWADZI DO TRANSFORMACJI
KOMÓREK I ROZWOJU PROCESU NOWOTWOROWEGO
 REPLIKACJA DNA I DOJRZEWANIE ZACHODZI W JĄDRZE
 OGRANICZONY ZAKRES GOSPODARZY
Papovaviridae: Porównanie wirusów z rodzajów Polyomavirus i Papillomavirus
Papovaviridae
 Papillomawirusy:
 swoistość gatunkowa żywicieli
 znanych 100 typów ludzkich wirusów
 komórkami docelowymi są kom. warstw rozrodczych skóry i błon
śluzowych (efektem są brodawki)
 Poliomawirusy (SV 40, Py, BKV, JCV):
 wirusy powiązane z etiologią nowotworów
DNA-containing viruses
Human poliovirus
Papovaviridae
Papillomavirus particles are approximately 55nm in diameter.
The capsid is composed of 72 morphological units, or capsomers, arranged on the surface of
a T=7 icosahedron. The capsomers located at each of the 12 vertices, are pentavalent (i.e.
each is surrounded by five adjacent capsomers), and the other 60 capsomers are
hexavalent (each adjacent to six capsomers).
DNA-containing viruses
PAPILLOMAVIRUS
DNA-containing viruses
Papillomavirus
Many types of papillomavirus cause benign skin tumours (warts) in their natural hosts. These
warts often regress spontaneously, but human genital warts (tumours caused by specific
types of papillomavirus, particularly types 16 and 18) regularly become malignant if they persist for a
sufficiently long time
.
HUMAN PAPILLOMAVIRUS
MULTIPLE HUMAN PAPILLOMAVIRUSES
DNA-containing viruses
Bovine papilloma
DNA-containing viruses
Herpesviridae
 JEDNA CZĄSTECZKA LINIOWEGO, DWUNICIOWEGO DNA
 OSŁONKA Z PODWÓJNEJ WARSTWY LIPIDOWEJ I GLIKOPROTEINOWEJ
 POMIĘDZY OSŁONKĄ, A KAPSOMEREM JEST WARSTWA BIAŁKOWA
 OSŁONKA ZAWIERA ANTYGENY WIĄŻĄCE SWOISTE PRZECIWCIAŁA
NEUTRALIZUJĄCE WIRUSA I RECEPTOR DLA Fc FRAGMENTU
IMMUNOGLOBULIN
 Wirus Herpes simlex typu 1 i 2, wirus ospy wietrznej, wirus małpiB
 Wirus cytomegalii, wirus herpes typu 6
 Wirus Epstaina – Barr,wirusy herpes typu 7 i 8
DNA-containing viruses
HERPESVIRUS
DNA-containing viruses
Hepadnaviridae
DNA-containing viruses
HBV is the prototype member of the family Hepadnaviridae
HEPATITIS B VIRUS
DNA-containing viruses
Parvoviridae
Podrodziny:
Parvovirinae
Wirusy kręgowców
zależne od adenowirusów
(defektywne))
najmniejsze DNA wirusy
liniowy jednoniciowy DNA (+)
DNA-containing viruses
Densovirinae
Wirusy bezkręgowców
Parvoviridae
Wywołują liczne choroby u zwierząt,związane z
niszczeniem kom.proliferujących, prowdzące do
uskodzeń płodu i noworodków.
U ludzi wiąże się etiologicznie rozwój rumienia
zakaźnego typu B 19 oraz stany podbiegunkowe
o niewyjaśnionej etiologii.
DNA-containing viruses
FAMILIAE: Parvoviridae
DNA-containing viruses
PARVO VIRUS
DNA-containing viruses
RNA-containing viruses
RNA-containing viruses
Orthomyxoviridae
 Zakażenia oddechowe
 Wirusy A mogą zakażać zwierzęta i ludzi, wirusy B
zakażają tylko ludzi
RNA-containing viruses
WIRUS GRYPY
Reoviridae
RNA-containing viruses
 DWUNICIOWY, LINIOWY RNA
 BRAK OSŁONKI
 WYSTĘPUJE 6 – 10 GŁÓWNYCH POLIPEPTYDÓW
STRUKTURALNYCH, TRANSKRYPTAZA I INNE ENZYMY
 REPLIKACJA W CYTOPLAZMIE
 WIRUSY WYWOŁUJĄCE LIZĘ
Reoviridae
RNA-containing viruses
 Zakażenia niemowląt i małych dzieci (do 2 roku życia) –
wiele jest zakażeń bezobjawowych. W zakażeniach
objawowych okres unkubacji 1 – 3 dni. Charakterystyczne
są wymioty, biegunka, podwyższenie temperatury i ból
brzucha.
 U dorosłych zaburzenia jelitowe
RNA-containing viruses
RNA-containing viruses
Reoviridae
ROTAVIRUS
Human rotavirus
RNA-containing viruses
Reoviridae
An animal reovirus
Mammalian reovirus
virion
Note the wheel-like appearance of some of the
rotavirus particles. The observance of such particles
gave the virus its name ('rota' being the Latin word
meaning wheel). Bar = 100 nanometers. Source:
Cell culture. Method: Negative-stain Transmission
Electron Microscopy
By F.P. Williams, U.S. Environmental Protection
Agen
RNA-containing viruses
Parmyxoviridae
 DUŻE WIRUSY (150 nm)
 PLEOMORFIZM
 JEDNA CZĄSTECZKA RNA (-)
 MAJA OSŁONKĘ
 WIRIONY MAJĄ 5 – 7 GŁÓWNYCH POLIPEPTYDÓW
 REPLIKACJA W CYTOPLAZMIE
 UWALNIANIE PRZEZ PĄCZKOWANIE
 SWOISTOŚĆ GATUNKOWA
RNA-containing viruses
Parmyxoviridae
Wirus parainfluezy
Wirus odry
Wirus nagminnego zapalenia ślinianek
przyusznych
RNA-containing viruses
PARAMYXOVIRIDAE
Newcastle disease virus
Genus: Rubulavirus
Family: Paramyxoviridae
Virion: pleomorphic round forms 100-500
nm in diameter,
filamentous forms 100150 nm across.
Nucleocapsid:
herringbone pattern of
subunits, 18 nm across
pitch 5.5 nm. ssRNA,
15,156 nucleotides.
Envelope: lipoprotein
bilayer contains
projections of F and the
larger HN (8 nm).
RNA-containing viruses
PARAMYXOVIRUSES
RNA-containing viruses
Picornaviride
 RNA (+), JEDNOPASMOWY
 BRAK OSŁONEK
 SYNTEZA WIRIONÓW W CYTOPLAZMIE
RNA-containing viruses
Picornaviride
 Enterowirusy (poliowirusy, wirusy Coxackie
typu A i B, wirusy ECHO)
 Hepatowirusy (HAV)
 Rhinovirus
 Cardiovirus
 Aphtovirus
RNA-containing viruses
ENTEROVIRUSES
Picornaviridae
RNA-containing viruses
Viral particles seen by transmission
electron microscopy (TEM) at a
magnification of 350,000x). This
image is from Dennis Kunkel's
excellent Microscopy Science and
Photography Through a Microscope
web site.
An animal picornavirus
Human hepatitis A virus
Retroviridae
RNA-containing viruses
Representation of the Human Immunodeficiency Virus
HIV
RNA-containing viruses
Flaviviridae
 RNA (+) JEDNOPASMOWY
 LIPIDOWA OSŁONKA
 2 – 3 BIAŁKA ZWIĄZANE Z OSŁONKĄ
 W WIRIONACH DUŻO LIPIDÓW POCHODZENIA




KOMÓRKOWEGO
SĄ GLIKOPROTEINY I GLIKOLIPIDY
REPLIKACJA W CYTOPLAZMIE
DOJRZEWANIE W WODNICZKACH I SIATECZCE
ŚRÓDPLAZMATYCZNEJ
ROZPRZESTRZENIANIE PRZY UDZIALE WEKTORÓW
RNA-containing viruses
Flaviviridae
FLAVIVIRUS
PESTIVIRUS
Download