Ochrona praw i wolności w Polsce

advertisement
OCHRONA PRAW I WOLNOŚCI W
POLSCE
Konstytucja RP Art.80 Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach
określonych w ustawie , do Rzecznika praw obywatelskich z wnioskiem
o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez
organy władzy publicznej.
Michał Ratajczak
PRAWA CZŁOWIEKA







Prawa człowieka – koncepcja, według której każdemu
człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem
obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka.
Mają charakter:
powszechny – obowiązują na całym świecie i przysługują
każdemu człowiekowi
przyrodzony – przysługują każdemu od chwili urodzenia
niezbywalny – nie można się ich zrzec
nienaruszalny – istnieją niezależnie od władzy i nie mogą
być przez nią dowolnie regulowane
naturalny – obowiązują niezależnie od ich potwierdzenia
przez władzę państwową
niepodzielny – wszystkie stanowią integralną i
współzależną całość
PRAWA CZŁOWIKA
a)prawa osobiste
b)prawa i wolności
polityczne
c) wolności i prawa ekonomiczne,
socjalne i kulturalne
PRAWA OSOBISTE
prawa do:
dobrego życia
 rzetelnego sądu
 decydowania o swoim życiu
 prawo jednego człowieka kończy się tam gdzie
zaczyna się prawo innego człowieka
 szczęścia

PRAWA I WOLNOŚCI POLITYCZNE










tzw. prawa negatywne – prawa służące ochronie wolności
jednostki przed ingerencją ze strony państwa
prawo do obywatelstwa
możliwość uczestniczenia w życiu publicznym
czynne prawo wyborcze – możliwość uczestnictwa w wyborach
bierne prawo wyborcze – możliwość kandydowania w wyborach
wolność zrzeszania się
prawo do uczestniczenia i organizowania pokojowych
manifestacji
prawo do składania wniosków, petycji, skarg
dostęp do informacji o działaniach władz i osób publicznych
równy dostęp do służby publicznej.
WOLNOŚCI I PRAWA EKONOMICZNE, SOCJALNE I
KULTURALNE
prawo do:
 ochrony zdrowia
 nauki
 odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia,
zapewniającego
jednostce
i
jej
rodzinie
egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej
 pomocy socjalnej (ogólnie)
 rozrywki (np. granie w piłkę nożną, pływanie)

PRAWA EKONOMICZNE:
prawo do pracy
 prawo do własności
 prawo dziedziczenia

PRAWA KULTURALNE:
prawo do wolności twórczości artystycznej
 prawo do badań naukowych oraz ogłaszania ich
wyników
 prawo do wolności korzystania z dóbr kultury i
ich wytwarzania

GWARANCJE:






materialne (dotyczą głównie praw socjalnych, ekonomicznych
i kulturowych)
formalne (prawo do ochrony prawnej jednostki)
prawo każdego człowieka do sprawiedliwego i jawnego
rozpatrzenia sprawy przez niezawisły sąd
prawo do fachowej obrony w postępowaniu przed organami
aparatu państwowego
prawo do skargi konstytucyjnej
Wśród kategorii osób w szczególny sposób zagrożonych
naruszeniami praw człowieka wymienia się kobiety, dzieci,
osoby starsze, niepełnosprawne, przedstawicieli mniejszości
(etnicznych, narodowych, religijnych, rasowych, seksualnych),
cudzoziemców (uchodźców i pracowników migrujących) oraz
społeczności tubylcze.
INSTRUMENTY OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA
•
•
•
•
•
•
•
•
Karta Narodów Zjednoczonych (1945),
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948),
Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka (1966),
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych,
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i
Kulturowych,
Konwencja w sprawie wyeliminowania wszelkich form
dyskryminacji rasowej (1966),
Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji
kobiet (1979),
Konwencja przeciwko torturom i innemu okrutnemu,
nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu
(1984),
Konwencja o prawach dziecka (1989),
Konwencja o ochronie pracowników migrujących i członków ich
rodzin (1990).
ORGANY ONZ ODPOWIEDZIALNE ZA OCHRONĘ
PRAW CZŁOWIEKA

Rada Praw Człowieka z siedzibą w Genewie jest organem
pomocniczym Zgromadzenia Ogólnego ONZ, odpowiedzialnym
za ochronę praw człowieka. Składa się z 47 członków
wybieranych na trzy letnią kadencję przez Zgromadzenie
Ogólne. Radę powołano w czerwcu 2006 roku w miejsce
działającej od 1946 roku Komisji Praw Człowieka. Rada przyjęła
wszystkie jej zadania, a dodatkowo została wyposażona w
narzędzia mające zwiększyć efektywność jej działań.
Głównym zadaniem Rady Praw Człowieka jest wspieranie
powszechnego poszanowania oraz ochrona praw człowieka
i podstawowych wolności.
ORGANY ONZ


Komitety traktatowe to Komitet Praw Człowieka, Komitet
Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych, Komitet
przeciwko Torturom, Komitet do spraw Dyskryminacji
Rasowej, Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji
Kobiet, Komitet Praw Dziecka oraz Komitet do spraw
Ochrony Praw Wszystkich Pracowników – Migrantów i
Członków ich Rodzin.
Te organy zostały powołane na mocy konwencji
uchwalonych przez ONZ, a ich celem jest nadzorowanie
wykonywania przez państwa postanowień poszczególnych
konwencji.
OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA W RADZIE
EUROPY – INSTRUMENTY I ORGANY
•
•
•
•
•
•
Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i
podstawowych wolności (1950),
Europejska Karta Społeczna (1961),
Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz
nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo
karaniu (1987),
Europejska konwencja ramowa o ochronie mniejszości
narodowych (1995),
Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty
ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny
(1997),
Europejska konwencja o obywatelstwie (1997).
EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA
Europejski Trybunał Praw Człowieka jest
międzynarodowym sądem obejmującym te
państwa członkowskie Rady Europy, które złożyły
stosowne deklaracje (Polska jest jednym z 46
takich państw).
 Trybunał ten nie jest jednak Organem Rady Europy.
Został powołany na mocy europejskiej Konwencji o
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,
a jego zadaniem jest stanie na straży zapisanych w
niej praw.

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA

W wypadku naruszenia postanowień Konwencji przez państwo
członkowskie skargę do ETPC może wnieść obywatel danego państwa
(także osoba przebywająca na jego terytorium lub grupa obywateli),
organizacja pozarządowa po wyczerpaniu możliwości odwoławczych w
kraju, a także inne państwo.

Jest to element kontroli ukierunkowanej na przywrócenie naruszonego
standardu. Sprawy rozstrzygają sędziowie po jednym z każdego państwa,
które podpisało konwencję. Mimo że sędziowie są zgłaszani przez
państwa, są w pełni niezależni i nie reprezentują interesów państw, z
których pochodzą. Są oni nieusuwalni i nie mogą piastować innych
stanowisk.

Wpływające do trybunału sprawy są rozstrzygane przeważnie na jawnych
rozprawach. Po zarejestrowaniu skargi, zbadaniu jej dopuszczalności
oraz próbie polubownego załatwienia dochodzi do rozstrzygnięcia skargi
przez jeden ze składów – Izbę lub wyjątkowo w trybie odwoławczym –
przez Wielką Izbę. Orzeczenia Trybunału są publikowane, a po
uprawomocnieniu podlegają wykonaniu – nad czym czuwa Komitet
Ministrów RE.
KOMISARZ PRAW CZŁOWIEKA

Komisarz Praw Człowieka to urząd, który powstał w
1999 roku. Głównym zadaniem Komisarza jest dbałość
o respektowanie praw człowieka. W zakres jego
obowiązków wchodzi również udzielanie informacji oraz
pomocy w pracy krajowym rzecznikom praw człowieka
lub innym podobnym instytucjom, które są powoływane
w poszczególnych krajach do ochrony praw
obywatelskich. Komisarz śledzi i ustala braki w
prawodawstwie państw członkowskich w zakresie
ochrony praw człowieka. Ma ponadto prawo do
przedkładania raportów dotyczących konkretnych
kwestii do Komitetu Ministrów lub Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy.


•
•
•
•
•
•
•
Skarga indywidualna
Skargi indywidualne do ETPC mogą dotyczyć wyłącznie spraw
leżących w kompetencjach władz publicznych, m.in.:
okrutnego traktowania osób przebywających w zakładach
karnych,
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną,
naruszenia praw własności,
wolności prasy,
nieuzasadnionego pozbawienia wolności,
braku dostępu do sądu i sprawiedliwego procesu,
praw do opieki nad dziećmi.
PRAWA CZŁOWIEKA W UNII EUROPEJSKIEJ

W strukturach Unii Europejskiej ochroną praw człowieka zajmują się
przede wszystkim Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości
oraz Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich,

Kompetencje tych instytucji odnoszą się do sytuacji, gdy instytucja
lub organ wspólnotowy dopuściły się naruszenia praw człowieka,

Punktem odniesienia są podstawowe prawa Unii, które obejmują
także prawa człowieka. Traktat z Maastricht wprost stwierdza, że
„Unia respektuje podstawowe prawa zagwarantowane w Europejskiej
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności”.
Znalazło to potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
, który często odwołuje się do postanowień tej Konwencji, służąc w
ten sposób ochronie praw człowieka. Odwołuje się też do gwarancji
zawartych w traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską, a w
zakresie polityki społecznej uwzględnia prawa zapisane w
Europejskiej Karcie Socjalnej i we Wspólnotowej Karcie
Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników.
EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Urząd Europejskiego Rzecznika praw Obywatelskich powstał w 1995
roku.

Główne cele działalności Rzecznika to ochrona praw zamieszczonych w
Karcie Praw Podstawowych, zapewnienie otwartej, odpowiedzialnej i
przejrzystej administracji, zbliżenie UE do obywatela, poprawienie jakości
usług świadczonych przez instytucje, gwarancja praworządności,
ochrona praw pracowników unijnych.

Jego głównym zadaniem jest rozpatrywanie skarg dotyczących tzw.
„złotego zarządzania”, błędów i nadużyć instytucji unijnych.

Rzecznik rozpatruje skargi dotyczące działania wszystkich organów UE, z
wyjątkiem Trybunału Sprawiedliwości i Sądu pierwszej Instancji. Siedziba
Rzecznika mieści się w Strasburgu. Od 2003 roku Europejskim
Rzecznikiem Praw Obywatelskich jest Nikiforos Diamandouros,
(gr.Νικηφόρος Π. Διαμαντούρος). Nie ma on uprawnień do rozstrzygania
skarg na władze państwowe, regionalne czy samorządowe.
POSTĘPOWANIE PRZED EUROPEJSKIM
TRYBUNAŁEM PRAW CZŁOWIEKA
Skarga indywidualna
Skarga międzypaństwowa
Komitet Trzech Sędziów
Izba Trybunału (badanie
dopuszczalności skargi)
Jednomyślna decyzja o
odrzuceniu skargi
Skarga niedopuszczona –
zakończenie sprawy
Dopuszczenie skargi
Ustalenie faktów i negocjacje
ugodowe
Zawarcie ugody, zakończenie
postępowania
Komitet Ministrów
Nadzór nad wykonaniem orzeczeń
Brak ugody – dalsze
postępowanie
Orzeczenie Trybunału
Możliwość odwołania się
Rozpatrzenie wniosku przez 5
sędziów
Uwzględnienie skargi
Wielka Izba Trybunału - rozprawa
Ostateczne orzeczenie Trybunału
Oddalenie wniosku, utrzymanie w
mocy orzeczenia Izby
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) – jednoosobowy organ
władzy państwowej, pełniący funkcję rzecznika. Urząd ten
powstał w Polsce z dniem 1 stycznia 1988 roku. Pierwszym
rzecznikiem została prof. Ewa Łętowska, obecnie urząd ten
pełni
prof.
Irena
Lipowicz.
Działalność
Rzecznika
reguluje Konstytucja RP i Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o
Rzeczniku Praw Obywatelskich.
PEŁNOMOCNIK TERENOWY W GDAŃSKU

ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk

sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00
RZECZNIK PRAW DZIECKA






Rzecznik Praw Dziecka – konstytucyjny jednoosobowy organ władzy
państwowej ustanowiony artykułem 72 ust. 4 Konstytucji
RP z 1997 roku, po raz pierwszy powołany w 2000 roku.
Rzecznik stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Dziecka i innych
przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i
obowiązków rodziców. Kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod
uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina.
Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:
800 12 12 12
Na ten numer dodzwonisz się bezpłatnie z każdego telefonu
stacjonarnego.
Od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do 20.00 dyżurują
specjaliści.
SKARGA KONSTYTUCYJNA


Skarga konstytucyjna – środek prawny przewidziany w polskim prawie jako
impuls do usuwania z systemu prawa norm prawnych niezgodnych
z Konstytucją.
W myśl art. 79 ust. 1 Konstytucji oraz art. 46-52 ustawy z 1 sierpnia 1997 o
Trybunale Konstytucyjnym prawo wniesienia skargi konstytucyjnej ma każdy,
kto uczestniczył w postępowaniu, w którym wyczerpano drogę prawną (czyli
cały tok instancyjny i wszelkie inne środki prawne), a które zakończyło się
wydaniem ostatecznego rozstrzygnięcia opartego na zakwestionowanym
przepisie. Skarga musi odpowiadać warunkom formalnym pisma
procesowego ustanowionym przez Kodeks postępowania cywilnego oraz
ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Ponadto winna zostać sporządzona i
podpisana przez adwokata lub radcę prawnego, chyba że składa ją, we
własnej sprawie, sędzia prokurator, notariusz albo profesor lub doktor
habilitowany nauk prawnych. Treścią skargi konstytucyjnej jest żądanie,
by Trybunał Konstytucyjny uznał wskazany przepis prawa za niezgodny
z Konstytucją. Termin wniesienia skargi do Trybunału wynosi 3 miesiące od
dnia doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub
innego ostatecznego rozstrzygnięcia.
OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE
System ochrony praw człowieka tworzą:





Trybunał Konstytucyjny (bada wydawane akty prawne,
rozpatruje skargi konstytucyjne)
Rzecznik Praw Obywatelskich (stoi na straży przestrzegania
praw człowieka)
Sądy
powszechne
i
administracyjne
(gwarantują
przestrzeganie praw w orzecznictwie)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (stoi na straży wolności
słowa i prawa do informacji)
Organizacje
pozarządowe
(monitorują,
edukują,
uświadamiają problemy, opiekują się np. uchodźcami)
POZARZĄDOWE ORGANIZACJE PRAW
CZŁOWIEKA
Amnesty International http://www.amnesty.org.pl
 Helsińska Fundacja Praw Człowieka http://www.hfhrpol.waw.pl/
 Human Rights Watch - http://www.hrw.org

Download