Inicjatywa JEREMIE - Polski Związek Funduszy Pożyczkowych

advertisement
Inicjatywa JEREMIE – aktualny stan wdrażania w Polsce
Bank Gospodarstwa Krajowego
Warszawa, 2 grudnia 2011 r.
Inicjatywa JEREMIE
cele
JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium
Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP)
Cel główny:
Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do źródeł finansowania o charakterze
pozadotacyjnym.
Cele szczegółowe:
•
•
•
•
Koncentracja na MŚP, znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju i/lub z ograniczonym dostępem
do finansowania zewnętrznego,
Dostarczenie kapitału na inwestycje podmiotom nieposiadającym odpowiednich zabezpieczeń
by otrzymać kredyty bankowe,
Identyfikacja nowych instrumentów finansowych,
Rozwój i promocja zwrotnego (pozadotacyjnego) systemu wsparcia przedsiębiorstw.
W aktach prawnych UE nie pojawia się nazwa „Inicjatywa JEREMIE” – mowa jest o instrumentach inżynierii
finansowej.
Mechanizm JEREMIE
przepływ środków
Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski
Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE
– Bank Gospodarstwa Krajowego
Pośrednicy Finansowi – fundusze pożyczkowe,
poręczeniowe, banki, inne instytucje finansowe
Produkty oferowane Pośrednikom
przez Menadżera Funduszu Powierniczego
Aktualnie na rynku:
•
Reporęczenie udzielane na rzecz funduszy poręczeniowych w celu zabezpieczenia
spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń za zobowiązania mikro,
małych i średnich przedsiębiorców z tytułu udzielonych prze banki pożyczek
lub kredytów.
•
Pożyczka globalna udzielana na rzecz funduszy pożyczkowych, banków i innych
instytucji finansowych, w celu udzielania przez te podmioty pożyczek dla mikro, małych
i średnich przedsiębiorców.
•
Poręczenie portfelowe udzielane na rzecz banków i innych instytucji finansowych,
w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów
i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
W przyszłości:
•
Linia finansowa
udzielana na rzecz banków i innych instytucji finansowych,
udostępniona w celu udzielania przez te podmioty pożyczek i kredytów dla mikro,
małych i średnich przedsiębiorców.
•
Instrumenty quasi-kapitałowe, w tym: fundusze transferu technologii i fundusze
typu mezzanine.
JEREMIE w Polsce
Bank Gospodarstwa Krajowego wdraża inicjatywę JEREMIE na poziomie
regionalnym:
w 5 województwach
Dolnośląskie
Łódzkie
Pomorskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Łącznie:
405,73 mln zł
188,63 mln zł
287,39 mln zł
501,30 mln zł
280,00 mln zł
1 663,05 mln zł*
* Środki pochodzą z Regionalnych Programów Operacyjnych
na lata 2007-2013
Umowy z Pośrednikami Finansowymi
* stan na 1.12.2011 r.
** umowy w trakcie negocjowania
i podpisywania
Skala środków zainwestowanych przez BGK
(MFP)
758 mln zł*
905 mln zł
*po podpisaniu planowanych umów
Łączna alokacja środków
1663 mln zł
Skala wsparcia MSP*
Wartość udzielonego wsparcia dla MŚP
(w mln zł)
Liczba wspartych MŚP ogółem
300.0
2,650
266.9
245.2
2,512
250.0
217.4
2,150
2,288
193.0
200.0
175.0
146.4
2,051
1,650
1,842
124.3
150.0
158.7
1,677
1,437
1,150
103.5
1,006
650
457
584
127.4
106.3
64.0
89.7
53.0
74.4
50.0
781
140.8
80.8
100.0
1,210
195.7
179.0
36.9
45.2
57.3
0.0
XII'10 I'11 II'11 III'11 IV'11 V'11 VI'11 VII'11 VIII'11 IX'11 X'11
150
XII'10 I'11
II'11 III'11 IV'11 V'11 VI'11 VII'11 VIII'11 IX'11 X'11
Wartość udzielonego wsparcia dla MŚP (w mln zł) ogółem
Wartość udzielonego wsparcia dla MŚP (w mln zł) udział MFP
* Stan na 31.10.2011 r.
Wielkość pożyczki udzielonej dla MŚP ze wsparciem środków
z Funduszu Powierniczego JEREMIE
w ujęciu ilościowym
w ujęciu wartościowym
Wielkość poręczenia udzielonego dla MŚP ze wsparciem środków
z Funduszu Powierniczego JEREMIE
w ujęciu ilościowym
w ujęciu wartościowym
Pożyczka Globalna
Konkurs 2.2 i 2.3
Lp.
województwo
Termin rozpoczęcia
naboru wniosków
Kwota oferowana
w ramach konkursu
1
Wielkopolskie 2.2
24 sierpnia
150 mln
2
Zachodniopomorskie 2.2
24 sierpnia
150 mln
3
Pomorskie 2.2
26 września
110 mln
4
Dolnośląskie 2.2
23 września
150 mln
5
Łódzkie 2.3
7 listopada
60 mln
6
Łódzkie 2.2 - zakończono
23 maja
29 mln
PO RPW
Bank Gospodarstwa Krajowego
Bank Gospodarstwa Krajowego
Warszawa, 2 grudnia 2011 r.
12
PO RPW
„Reporęczenia szansą na zwiększenie finansowania
zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy
poręczeniowych w Polsce Wschodniej”
Projekt realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie
Umowy o dofinansowanie z dnia 31 sierpnia 2009 r., zawartej z Polską Agencją
Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucją Pośredniczącą) w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I: Nowoczesna
gospodarka, Działania I.2 - Instrumenty inżynierii finansowej.
Województwa objęte programem PO RPW:
•
•
•
•
•
Warmińsko-mazurskie
Podlaskie
Lubelskie
Świętokrzyskie
Podkarpackie
Budżet
98,3 mln zł
środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
środki budżetu państwa
15%
85%
budżet Projektu uwzględnia środki
otrzymywanych z inwestowania środków
uzyskiwane
z
przychodów
2009
31.08
2010
16.08
Harmonogram
2011
czerwiec
wrzesień
2012
21.11
styczeńluty
…
Podpisanie umowy na realizację projektu pomiędzy BGK a PARP
Aneks do umowy
Ogłoszenie pierwszego konkursu dla PF na Reporęczenie
Podpisanie umów z Pośrednikami Finansowymi w ramach
pierwszego konkursu
Ogłoszenie drugiego konkursu dla PF
na Reporęczenie
Podpisanie umów z PF w ramach
drugiego konkursu
Pożyczka globalna
Warunki współpracy z BGK
Fundusze Pożyczkowe
• zwrot kosztów zarządzania, ponoszonych przez Pośrednika Finansowego,
w związku administrowaniem portfelem pożyczek w ramach Projektu
(średniorocznie do 3% kwoty przyznanego limitu pożyczki globalnej),
• zachęty przyznawane Pośrednikom Finansowym za efektywność w budowie
portfela pożyczek i niską szkodowość,
• przekazywanie BGK części przychodów odsetkowych w związku
z gospodarowaniem przez Pośrednika Finansowego otrzymanymi,
w ramach limitu pożyczki, środkami Projektu,
• możliwość stosowania zasad pomocy de minimis, w związku z pożyczkami
udzielnymi ze środków Projektu (Rozporządzenie MRR z dn. 13 września 2011
r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na rozwój
instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO RPW 2007 -2013).
Pożyczka globalna
Konkurs dla Funduszy Pożyczkowych
• Przewidziana do rozdysponowania kwota środków w ramach konkursu:
min. 30 mln zł,
• termin ogłoszenia konkursu - koniec stycznia 2012 r.
• Regulamin konkursu, wraz z Metryką Pożyczki Globalnej, będzie dostępny w dniu
ogłoszenia konkursu na stronie www.bgk.com.pl
Dziękuję za uwagę
Kontakt:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
tel. /22/ 599-81-00, 599-81-13
www.bgk.com.pl, www.jeremie.com.pl
[email protected]
Download