XXVII KM- JEREMIE

advertisement
Zwiększenie dostępności firm z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału
w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE.
Stan wdrażania inicjatywy
JEREMIE w Województwie
Kujawsko-Pomorskim
Przemysław Woliński
Prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o.
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa.
Zwiększenie dostępności firm z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału
w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE.
Informacja o Inicjatywie JEREMIE
Inicjatywy JEREMIE - Joint European Resources for Micro to Medium
Enterprises (Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro, Małych i Średnich
Przedsiębiorstw)
jest to:
wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, która wpisuje się
w założenia odnowionej Strategii Lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia
i ma na celu poprawę dostępu do finansowania rozwoju mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw w regionach UE.
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa.
Zwiększenie dostępności firm z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału
w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE.
Cel Inicjatywy JEREMIE
Inicjatywa ma pomóc przezwyciężyć trudności w dostępie do finansowania,
w szczególności poprzez:
a) zapewnienie dostępu do mikrokredytów, kapitału podwyższonego ryzyka,
kredytów i gwarancji;
b) innych innowacyjnych form finansowania dla sektora MŚP.
Przy pomocy Funduszu Powierniczego JEREMIE oferującego środki finansowe
o charakterze zwrotnym.
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa.
Zwiększenie dostępności firm z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału
w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE.
Cel Inicjatywy JEREMIE
Realizacja wyżej wymienionych przedsięwzięć poprawi dostęp przedsiębiorców
do wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu.
Wdrożenie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mechanizmu
JEREMIE może być korzystne z punktu widzenia długofalowych interesów
rozwojowych regionu.
Mechanizm JEREMIE pozwoli na usprawnienie procesu dystrybucji środków
pomocowych, zwiększy ich absorpcję i bezpośrednią dostępność dla MŚP
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa.
Zwiększenie dostępności firm z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału
w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE.
Etapy przekazywania środków w ramach Inicjatywy JEREMIE
Dystrybucja środków
ETAP I:
IZ RPO WK-P
Fundusz Powierniczy JEREMIE (Menedżer
Funduszu Powierniczego)
ETAP II:
Fundusz Powierniczy JEREMIE (Menedżer Funduszu Powierniczego)
Instrument Inżynierii Finansowej (Pośrednik Finansowy)
ETAP III:
Instrument Inżynierii Finansowej (Pośrednik Finansowy)
sektor
MŚP
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa.
Zwiększenie dostępności firm z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału
w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE.
Etapy przekazywania środków w ramach Inicjatywy JEREMIE
Zwrot środków
ETAP IV:
Instrument Inżynierii Finansowej (Pośrednik Finansowy)
MŚP
ETAP V:
Fundusz Powierniczy JEREMIE (Menedżer Funduszu Powierniczego)
Instrument Inżynierii Finansowej (Pośrednik Finansowy)
ETAP VI:
IZ RPO WK-P
Fundusz Powierniczy JEREMIE (Menedżer
Funduszu Powierniczego
sektor
Szczegółowe informacje na temat Inicjatywy JEREMIE znajdują się w: Wytycznych dotyczących
pozadotacyjnych instrumentów finansowych dla MŚP – Inicjatywa JEREMIE w województwie
kujawsko-pomorskim
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa.
Zwiększenie dostępności firm z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału
w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE.
Harmonogram wdrażania - 1
18 listopad 2010r. – złożenie do Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 wniosku o finansowanie projektu pn. „Zwiększenie dostępności
przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału w ramach
Funduszu Powierniczego JEREMIE”.
9 grudnia 2010r. – uzyskanie informacji od Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 informacji o pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej
wniosku o finansowanie projektu.
14 grudnia 2010r. – przyznanie dofinansowania na mocy uchwały nr 3/64/10
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa.
Zwiększenie dostępności firm z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału
w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE.
Harmonogram wdrażania - 2
21 grudnia 2010r. – zawarcie umowy o finansowanie Funduszu Powierniczego
JEREMIE
30 grudnia 2010r. – przekazanie przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 na rachunek K-PFP sp. z o.o. kwoty 39 806 000,00
22 lutego 2011r. – przyjęcie Regulaminu Rady Inwestycyjnej Funduszu
Powierniczego JEREMIE uchwałą Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego nr 12/164/11
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa.
Zwiększenie dostępności firm z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału
w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE.
Harmonogram wdrażania - 3
28 kwietnia 2011r. – powołanie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego
JEREMIE uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
24 maja 2011r. – pierwsze posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu
Powierniczego JEREMIE – ukonstytuowanie Rady
30 czerwca 2011r. – drugie posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu
Powierniczego JEREMIE:
- zatwierdzenie warunków konkursowych i całości dokumentacji
aplikacyjnej dla Pośredników Finansowych
- pozytywne zaopiniowanie kryteriów wyboru projektów
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa.
Zwiększenie dostępności firm z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału
w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE.
Harmonogram wdrażania - 4
18 lipca 2011r. – ogłoszenie konkursu dla Pośredników Finansowych
8 sierpnia 2011r. – końcowa data składania wniosków aplikacyjnych przez
potencjalnych Pośredników Finansowych.
5 września 2011r. – wybór Pośredników Finansowych (uchwała nr 49/2011),
zatwierdzenie wyboru Pośredników Finansowych przez Radę Inwestycyjną
Funduszu Powierniczego JEREMIE
19 września 2011r. – zatwierdzenie przez Radę Inwestycyjną Funduszu
Powierniczego JEREMIE projektów umów z Pośrednikami Finansowymi
(uchwała nr 6)
30 września 2011r. – podpisanie umów na realizację projektów
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa.
Zwiększenie dostępności firm z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału
w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE.
Pośrednicy Finansowi – projekty JEREMIE-POŻYCZKA
Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o/Inowrocław
tytuł projektu:
"Wsparcie inwestycji sektora MŚP oraz firm rozpoczynających działalność
gospodarczą poprzez pożyczki w ramach inicjatywy JEREMIE województwa
kujawsko-pomorskiego"
Okres realizacji: 01.10.2011 do 31.12.2013
Całkowita wartość projektu: 6 851 021,00 zł
Kwota wsparcia finansowego: 4 880 000,00 zł
Wkład własny Pośrednika Finansowego: 1 000 000,00 zł
Planowana ilość udzielonych pożyczek: 49 szt.
Planowana wartość udzielonych pożyczek: 5 880 000,00 zł
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa.
Zwiększenie dostępności firm z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału
w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE.
Pośrednicy Finansowi – projekty JEREMIE-REPORĘCZENIE
Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
z siedzibą w Toruniu
tytuł projektu:
"Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do
kapitału w ramach funduszu powierniczego JEREMIE poprzez poręczenia
kujawsko-pomorskiego funduszu poręczeń kredytowych Sp. z o.o."
Okres realizacji: 01.01.2012 do 31.12.2013
Całkowita wartość projektu: 18 637 498,59 zł
Kwota wsparcia finansowego: 9 000 000,00 zł
Wkład własny Pośrednika Finansowego: 9 000 000,00 zł
Planowana ilość udzielonych poręczeń: 144 szt.
Planowana wartość udzielonych poręczeń: 18 000 000,00 zł
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa.
Zwiększenie dostępności firm z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału
w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE.
Pośrednicy Finansowi – projekty JEREMIE-REPORĘCZENIE
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
tytuł projektu:
"Poręczenia TFPK Sp. z o.o. z regwarancją Jeremie"
Okres realizacji: 01.10.2011 do 31.12.2013
Całkowita wartość projektu: 19 017 411,00 zł
Kwota wsparcia finansowego: 9 000 000,00 zł
Wkład własny Pośrednika Finansowego: 9 000 000,00 zł
Planowana ilość udzielonych poręczeń: 35 szt.
Planowana wartość udzielonych poręczeń: 18 000 000,00 zł
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa.
Zwiększenie dostępności firm z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału
w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE.
Pośrednicy Finansowi – projekty JEREMIE-REPORĘCZENIE
Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
tytuł projektu:
"Wspieranie rozwoju sektora MMŚP oraz osób rozpoczynających działalność
gospodarczą poprzez zabezpieczenie finansowania dłużnego w ramach
inicjatywy Jeremie"
Okres realizacji: 01.11.2011 do 31.12.2013
Całkowita wartość projektu: 2 385 660,00 zł
Kwota wsparcia finansowego: 1 400 000,00 zł
Wkład własny Pośrednika Finansowego: 600 000,00 zł
Planowana ilość udzielonych poręczeń: 34 szt.
Planowana wartość udzielonych poręczeń: 2 000 000,00 zł
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa.
Zwiększenie dostępności firm z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału
w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE.
PRODUKT – JEREMIE - REPORĘCZENIE
Parametry produktu:
Jednostkowa umowa poręczenia (odbiorcy końcowemu)
maksymalnie 240 000,00 zł
Suma poręczeń (zaangażowanie) jednemu odbiorcy końcowemu
nie może przekroczyć 360 000,00 zł
Maksymalny okres zapadalności poręczenia nie może przekroczyć 66 miesięcy
Poręczenia nie mogą być udzielane na zabezpieczenie umów których
przedmiotem jest finansowanie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej lub celów konsumpcyjnych.
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa.
Zwiększenie dostępności firm z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału
w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE.
PRODUKT – JEREMIE - POŻYCZKA
Parametry produktu:
Jednostkowa umowa pożyczki dla odbiorcy końcowego
maksymalnie 240 000,00 zł
Suma pożyczek (zaangażowanie) udzielonych jednemu odbiorcy końcowemu
nie może przekroczyć 360 000,00 zł
Maksymalny okres zapadalności pożyczki nie może przekroczyć 60 miesięcy
Pożyczki nie mogą być udzielane na finansowanie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej lub celów konsumpcyjnych.
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa.
Zwiększenie dostępności firm z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału
w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE.
Plany do końca 2011
Zawarcie umowy JEREMIE-POŻYCZKA z Polską Fundacją Przedsiębiorczości
w Szczecinie
Ogłoszenie
konkursu
nr
2/JEREMIE/RPOWK-P/2011
REPORĘCZENIE z alokacją środków 10 646 000,00 zł
na
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa.
produkt
Download