Makroekonomia I *wiczenia

advertisement
Makroekonomia I Ćwiczenia
Ćwiczenia 8 –
Model klasyczny gospodarki otwartej
Karol Strzeliński
16.04.2013
1
Model klasyczny gospodarki zamkniętej
• Strona popytowa, gospodarka krajowa:
𝐶 = 𝐶𝑑 + 𝐶𝑓
𝐼 = 𝐼𝑑 + 𝐼𝑓
𝐺 = 𝐺𝑑 + 𝐺𝑓
𝐶𝑓 + 𝐼𝑓 + 𝐺𝑓 = 𝑍
𝑁𝑋 = 𝑋 − 𝑍 = 𝑋 − 𝐶𝑓 − 𝐼𝑓 − 𝐺𝑓
2
PKB = wydatki na dobra i usługi
wyprodukowane w kraju
• Strona popytowa, popyt na dobra krajowe:
𝑌 = 𝐶𝑑 + 𝐼𝑑 + 𝐺𝑑 + 𝑋
= 𝐶 − 𝐶𝑓 + 𝐼 − 𝐼𝑓 + 𝐺 − 𝐺𝑓 + 𝑋
= 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝐶𝑓 + 𝐼𝑓 + 𝐺𝑓
= 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑍 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑁𝑋
3
Gospodarka otwarta 
międzynarodowe przepływy kapitału
𝐼≠𝑆
Odpływ funduszy pożyczkowych netto
=𝑆−𝐼
• 𝑆 − 𝐼 > 0, kraj jest pożyczkodawcą netto,
• 𝑆 − 𝐼 < 0, kraj jest pożyczkobiorcą netto.
𝑁𝑋 = 𝑌 – 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 = 𝑌 − 𝐶 − 𝐺 − 𝐼
𝑆
=𝑆−𝐼
4
Strona podażowa gospodarki taka jak w gospodarce
zamkniętej: 𝑌 = 𝐹 𝐾; 𝐿
Po stronie popytowej C, G i T podobnie jak w gospodarce zamkniętej:
𝐶 =𝑐 𝑌−𝑇
𝐺 = 𝐺, 𝑇 = 𝑇
Popyt inwestycyjny zależny jednak od zagranicznej realnej stopy procentowej r*
𝐼 = 𝐼 𝑟∗
bo…:
• nasza krajowa gospodarka mała i nie wpływ na światową stopę procentową,
• mamy doskonałą mobilność kapitału,
• krajowe i zagraniczne fundusze pożyczkowe są doskonałymi substytutami.
5
W gospodarce otwartej,
S
r
Gospodarka krajowa
NX
r*
r
I(r*)
I
S, I
6
Skutki ekspansywnej krajowej polityki
fiskalnej
r
S2
S1
NX2
r*
NX1
r2
r1
I(r*)
I(r*)
I, S
7
Skutki ekspansywnej zagranicznej polityki fiskalnej
zagranica
S2
r
kraj
S1
r
S
r2*
r2*
NX2
NX1
r1*
r1*
I(r*)
I
r1
I, S
NX1
I2(r*)
I1(r*)
I(r*)
I, S
8
Wzrost popytu inwestycyjnego
r
S
NX2
r*
NX1
r2
I2(r*)
r1
I1(r*)
I1(r*)
I2(r*)
I, S
9
Wielkość wymiany handlowej
zależna od kursu walutowego
• e - nominalny kurs walutowy,
•  - realny kurs walutowy, względna cena zagranicznych
dóbr wyrażona w dobrach krajowych.
𝑒𝑃∗
𝜀=
𝑃
• ε  - krajowe dobra relatywnie tańsze w stosunku do
zagranicznych  X  i Z  NX
𝑁𝑋 = 𝑁𝑋 𝜀
𝑁𝑋 𝜀 = 𝑆 − 𝐼 𝑟 ∗
10

S - I(r*)
NX()
ε dostosowuje się tak,
aby zrównać NX z
odpływem kapitału
netto, S - I.
1
NX1
NX
11
Ekspansywna polityka fiskalna

S2 - I(r*)
S1 - I(r*)
NX()
1
2
NX1
NX
12
Polityka handlowa
ograniczająca import

S - I(r*)
NX1()
NX2()
1
2
NX1
NX
13
Model klasyczny gospodarki otwartej
• Zadania
14
Makroekonomia I Ćwiczenia
Ćwiczenia – Krzyż Keynesowski
Karol Strzeliński
15
Ekonomia klasyczna a Keynesiści
Klasycy
Keynesiści
•
Analiza długookresowa (LR),
•
Analiza krótkookresowa (SR)
(dlaczego w krótkim okresie
produkcja odbiega od
potencjalnej)
•
Elastyczne płace i ceny
(automatycznie przywracają
równowagę),
•
Sztywne płace i ceny (powolność
nominalnych dostosowań
powoduje znaczne wahania
produkcji),
•
Produkcja na poziomie
potencjalnym (wszystkie rynki w
równowadze długookresowej),
•
Niepełne wykorzystanie
czynników produkcji,
16
Ekonomia klasyczna a Keynesiści
Klasycy
Keynesiści
•
Niewidzialna ręka rynku,
•
Interwencjonizm państwowy,
•
Model podażowy,
•
Model popytowy (konsumpcja jest
pierwotna wobec produkcji –
wielkość produkcji zależy od
zagregowanych wydatków,
•
Adam Smith, Bogactwo Narodów,
1776,
•
John Maynard Keynes, The
General Theory of Employment,
Interest and Money, 1936,
17
Model dwusektorowy
Założenia modelu:
•
•
•
•
gospodarka zamknięta, brak państwa,
produkcja faktyczna może być niższa od potencjalnej,
sztywność płac i cen,
przy danym poziomie płac i cen istnieją niewykorzystane
moce wytwórcze (ograniczenia istnieją po stronie
popytu, nie możliwości produkcyjnych),
• Inwestycje (I) niezależne od dochodu.
18
Produkcja potencjalna a faktyczna
Y
Y
czas
Produkcja potencjalna –
równomiernie rośnie w miarę
wzrostu zasobu czynników
produkcji (np. liczby ludności,
postępu technicznego, itp.)
czas
Produkcja faktyczna – wynika z
bieżących potrzeb rynkowych, w
krótkim okresie może odbiegać
od produkcji potencjalnej.
19
Zagregowane wydatki
• AE – zagregowane wydatki (ang.
Aggregated Expenditures), AD –
zagregowany popyt (ang. Aggregated
Demand). AD = AE
AD,
AE
AE = C + I
C – popyt konsumpcyjny,
I – popyt inwestycyjny (inwestycje planowane)
AE>Y
• Wydatki (popyt) nie zależą od produkcji
(Y) (podaż), to produkcja zależy od
wydatków.
• AE < Y – przedsiębiorstwa gromadzą
zapasy, zmniejszają produkcję,
• AE = Y=Y* – stan równowagi,
• AE > Y – przedsiębiorstwa zwiększają
produkcję, konsumpcja zapasów.
AE<Y
45◦
Y*
Y
20
Funkcja konsumpcji
• obrazuje wielkość popytu konsumpcyjnego w zależności
od wielkości dochodu do dyspozycji (YD),
C = a + cYD,
• dodatnio skorelowana z dochodem,
• Gospodarstwa Domowe decydują o przeznaczeniu
dochodu,
YD = C + S
21
Funkcja konsumpcji
a - konsumpcja autonomiczna
(niezależna od dochodu)
c - krańcowa skłonność do
konsumpcji (MPC – marginal
propensity to consume)
C
C  f(Y)  a  cYD
β
a 0
0  c  1  0    45
a
Y
c  MPC 
dC
 tg
dYD
22
Funkcja oszczędności
• Gospodarstwa Domowe decydują o przeznaczeniu dochodu,
YD = C + S
s - krańcowa skłonność do oszczędzania
(MPS – Marginal Propensity to Saving)
S
YD  C  S  S  -C  YD , C  a  cYD
0
-a
Y
S  YD - C  YD - a - cYD  - a  (1 - c)YD

s
S  – a  sYD
s
dS
 MPS , 0  s  1
dYD
c  s  1  MPC  MPS
MPS  1 – MPC
23
Przeciętna skłonność do
konsumpcji i oszczędności
• APC – Przeciętna skłonność do konsumpcji,
APC = C/YD = (a+cYD)/YD = a/YD + c
APC = a/YD + MPC  APC > MPC
• APS – Przeciętna skłonność do oszczędzania
APS = S/YD
24
Krzyż Keynesowski
AD,
AE
I
I
β
a
45◦
Y*
Y
25
Stan równowagi
• Przesunięcia krzywej AE – zmiany w wartościach
autonomicznych (a, I), A= a + I.
AD  Y *  C *  I
AD  Y *  a  I  cY *  Y * (1  c)  a  I
Y* 
1
a  I   1 a  I 
1  c 
s
Y* 
1
A  1 A
1  c 
s
26
Mnożnik wydatkowy
• Jak zmieni się produkcja w wyniku zmiany
wydatków autonomicznych (A) o 1 jednostkę
dY
1
1
1
1




dA 1  c 1  MPC MPS s
 1

27
Zmiana wydatków autonomicznych
AD,
AE
45◦
Y1*
Y0*
Y
28
Mnożnik - przykład
•
Przedsiębiorstwa przewidują spadek popytu na swoje produkty przez co
obniżają swój popyt inwestycyjny o 10 (spadek I),
I  10  AD  10  Y  10  C  c 10  AD  c 10 
 Y  c 10  C  c 210  itd.
AD  I  cI  c 2 I  ...   c i I
i 0
0  c 1
AD   c i I 
i 0
1
1
I , w ogólnym przypadku AD 
A
1 c
1 c
29
Stan równowagi
• Planowane inwestycje są równe planowanym oszczędnościom
Iplanowane = Splanowane
S, I
S
I
0
Y*
Y
-a
30
Stan nierównowagi
AD,
AE
AD > Y, AD -Y=
45◦
Y
Y*
Y
31
Zadania
• Zadania
32
Makroekonomia I Ćwiczenia
Dziękuje za uwagę
33
Download