Oświadczenie interpretacyjne do art. 68

advertisement
MI N I STE R
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Warszawa,
września 2012 r.
Władysław Kosiniak-Kamysz
DAE-IV-622-
-JM/12
Pan Maciej Berek
Sekretarz Rady Ministrów
Zgodnie z art. 6 ust. 1 wnoszę o udzielenie przez Radę Ministrów zgody na podpisanie
Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy
domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.
Wniosek został sporządzony na podstawie informacji udzielonych przez ministrów:
 Edukacji Narodowej
 Finansów,
 Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 Obrony Narodowej,
 Sportu i Turystyki,
 Spraw Wewnętrznych,
 Spraw Zagranicznych,
 Sprawiedliwości,
 Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
 Zdrowia,
oraz
 Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania,
 Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Proponuję złożenie:
 Deklaracji
„Rzeczpospolita Polska będzie wykonywać postanowienia niniejszej konwencji odnoszące
się do kształtowania świadomości, edukacji, szkoleń, mediów, w szczególności zawarte w
rozdziale III konwencji, zgodnie z polskimi zwyczajami i tradycjami oraz z poszanowaniem
konstytucyjnych wolności sumienia i religii, publicznego wyrażania poglądów, wolności
mediów i zakazu cenzury, prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich








przekonaniami, autonomii szkół wyższych, wolności twórczości artystycznej, badań
naukowych oraz ogłaszania ich wyników i wolności nauczania.”
Deklaracji dotyczącej art. 2
„Z uwzględnieniem złożonych do niej zastrzeżeń, deklaracji i oświadczeń interpretacyjnych,
Rzeczpospolita Polska stosować będzie postanowienia konwencji odnoszące się do ofiar i
sprawców przemocy niezależnie od ich płci.”
Zastrzeżenia do art. 30 ust. 2
„Rzeczpospolita Polska zastrzega, że będzie stosować art. 30 ust. 2 konwencji wyłącznie
w stosunku do pokrzywdzonych będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii
Europejskiej oraz w trybie własnego prawa krajowego.”
Oświadczenia interpretacyjnego do art. 12 ust. 1
„Rzeczpospolita Polska oświadcza, że jej organy będą stosować przepisy konwencji
odnoszące się do pojęcia płci oraz społecznych ról kobiet i mężczyzn w zgodzie z przepisami
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, chroniącymi określone role społeczne kobiet i
mężczyzn.”
Oświadczenia interpretacyjnego do art. 55
„Rzeczpospolita Polska uznaje, że obowiązek wszczynania postępowania z urzędu, o którym
mowa w art. 55 konwencji, dotyczy wyłącznie szczególnie poważnych postaci przestępstw
przewidzianych w tym artykule, a zwłaszcza gdy łączą się one z pozbawieniem życia,
poważnym uszkodzeniem ciała lub gdy ofiarą jest małoletni.”
Oświadczenia interpretacyjnego do art. 60
Wariant I
„Rzeczpospolita Polska oświadcza, że postanowienia tego artykułu mogą stanowić podstawę
uzyskania statusu uchodźcy tylko wówczas, gdy przesłanki wystąpienia o nadanie statusu
uchodźcy odnoszą się do poglądów politycznych lub religii wnioskodawcy.”
Wariant II
„Rzeczpospolita Polska oświadcza, że postanowienia tego artykułu mogą stanowić podstawę
uzyskania statusu uchodźcy tylko wówczas, gdy z powodów politycznych lub religijnych
wnioskodawca przeciwstawiał się przemocy ze względu na płeć społeczno-kulturową.”
Oświadczenia interpretacyjnego do art. 68
„Rzeczpospolita Polska oświadcza, że konwencja nie daje prawa składania GREVIO skarg
indywidualnych i zbiorowych na jej naruszenie.”
Oświadczenia interpretacyjnego do art. 68
„Rzeczpospolita Polska oświadcza, że sugestie i propozycje GREVIO dotyczące sposobu
rozwiązania problemów w stosowaniu konwencji nie mogą dotyczyć proponowania
konkretnych zmian w prawie i polityce krajowej.”
Oświadczenia interpretacyjnego do art. 69
„Rzeczpospolita Polska uznaje, że uprawnienie komitetu GREVIO do przyjęcia ogólnych
zaleceń dotyczących wdrażania Konwencji, przewidziane w art. 69, nie oznacza prawa
GREVIO dokonywania wiążącej wykładni konwencji na potrzeby wdrażania jej postanowień
przez państwa członkowskie.”.
Związanie Rzeczypospolitej Polskiej umową wymaga ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną
w ustawie.
Do niniejszego wniosku dołączam:
 projekt uchwały Rady Ministrów,
 uwierzytelnione tłumaczenie konwencji na j. polski,
 tekst konwencji w j. angielskim,
 uzasadnienie oraz wyjaśnienie wyboru trybu związania RP umową międzynarodową,
 tekst zastrzeżenia i oświadczeń w j. polskim i angielskim,
 uwierzytelnione tłumaczenia na j. polski zastrzeżeń złożonych przez inne państwa,
 tekst zastrzeżeń złożonych przez inne państwa w j. angielskim.
Opinia o zgodności umowy z prawem Unii Europejskiej zostanie przedstawiona przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Zał.
MI N I STE R
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Warszawa,
września 2012 r.
Władysław Kosiniak-Kamysz
DAE-IV-622-
-JM/12
Pan Maciej Berek
Sekretarz Rady Ministrów
Zgodnie z art. 6 ust. 1 wnoszę o udzielenie przez Radę Ministrów zgody na podpisanie
Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy
domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.
Wniosek został sporządzony na podstawie informacji udzielonych przez ministrów:
 Edukacji Narodowej
 Finansów,
 Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 Obrony Narodowej,
 Sportu i Turystyki,
 Spraw Wewnętrznych,
 Spraw Zagranicznych,
 Sprawiedliwości,
 Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
 Zdrowia,
oraz
 Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania,
 Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Proponuję złożenie:
 Deklaracji
„Rzeczpospolita Polska będzie wykonywać postanowienia niniejszej konwencji odnoszące
się do kształtowania świadomości, edukacji, szkoleń, mediów, w szczególności zawarte w
rozdziale III konwencji, zgodnie z polskimi zwyczajami i tradycjami oraz z poszanowaniem
konstytucyjnych wolności sumienia i religii, publicznego wyrażania poglądów, wolności








mediów i zakazu cenzury, prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich
przekonaniami, autonomii szkół wyższych, wolności twórczości artystycznej, badań
naukowych oraz ogłaszania ich wyników i wolności nauczania.”
Deklaracji dotyczącej art. 2
„Z uwzględnieniem złożonych do niej zastrzeżeń, deklaracji i oświadczeń interpretacyjnych,
Rzeczpospolita Polska stosować będzie postanowienia konwencji odnoszące się do ofiar i
sprawców przemocy niezależnie od ich płci.”
Zastrzeżenia do art. 30 ust. 2
„Rzeczpospolita Polska zastrzega, że będzie stosować art. 30 ust. 2 konwencji wyłącznie
w stosunku do pokrzywdzonych będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii
Europejskiej oraz w trybie własnego prawa krajowego.”
Oświadczenia interpretacyjnego do art. 12 ust. 1
„Rzeczpospolita Polska oświadcza, że jej organy będą stosować przepisy konwencji
odnoszące się do pojęcia płci oraz społecznych ról kobiet i mężczyzn w zgodzie z przepisami
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, chroniącymi określone role społeczne kobiet i
mężczyzn.”
Oświadczenia interpretacyjnego do art. 55
„Rzeczpospolita Polska uznaje, że obowiązek wszczynania postępowania z urzędu, o którym
mowa w art. 55 konwencji, dotyczy wyłącznie szczególnie poważnych postaci przestępstw
przewidzianych w tym artykule, a zwłaszcza gdy łączą się one z pozbawieniem życia,
poważnym uszkodzeniem ciała lub gdy ofiarą jest małoletni.”
Oświadczenia interpretacyjnego do art. 60
Wariant I
„Rzeczpospolita Polska oświadcza, że postanowienia tego artykułu mogą stanowić podstawę
uzyskania statusu uchodźcy tylko wówczas, gdy przesłanki wystąpienia o nadanie statusu
uchodźcy odnoszą się do poglądów politycznych lub religii wnioskodawcy.”
Wariant II
„Rzeczpospolita Polska oświadcza, że postanowienia tego artykułu mogą stanowić podstawę
uzyskania statusu uchodźcy tylko wówczas, gdy z powodów politycznych lub religijnych
wnioskodawca przeciwstawiał się przemocy ze względu na płeć społeczno-kulturową.”
Oświadczenia interpretacyjnego do art. 68
„Rzeczpospolita Polska oświadcza, że konwencja nie daje prawa składania GREVIO skarg
indywidualnych i zbiorowych na jej naruszenie.”
Oświadczenia interpretacyjnego do art. 68
„Rzeczpospolita Polska oświadcza, że sugestie i propozycje GREVIO dotyczące sposobu
rozwiązania problemów w stosowaniu konwencji nie mogą dotyczyć proponowania
konkretnych zmian w prawie i polityce krajowej.”
Oświadczenia interpretacyjnego do art. 69
„Rzeczpospolita Polska uznaje, że uprawnienie komitetu GREVIO do przyjęcia ogólnych
zaleceń dotyczących wdrażania konwencji, przewidziane w art. 69, nie oznacza prawa
GREVIO dokonywania wiążącej wykładni konwencji na potrzeby wdrażania jej postanowień
przez państwa członkowskie.”.
Związanie Rzeczypospolitej Polskiej umową wymaga ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną
w ustawie.
Do niniejszego wniosku dołączam:
 projekt uchwały Rady Ministrów,
 uwierzytelnione tłumaczenie konwencji na j. polski,
 tekst konwencji w j. angielskim,
 uzasadnienie oraz wyjaśnienie wyboru trybu związania RP umową międzynarodową,
 tekst zastrzeżenia i oświadczeń w j. polskim i angielskim,
 uwierzytelnione tłumaczenia na j. polski zastrzeżeń złożonych przez inne państwa,
 tekst zastrzeżeń złożonych przez inne państwa w j. angielskim.
Opinia o zgodności umowy z prawem Unii Europejskiej zostanie przedstawiona przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Zał.
Sporządziła: J. Maciejewska, tel. 380 51 51
Akceptował:
Uchwała Nr ………..
Rady Ministrów
z dnia ………………………………
W sprawie udzielenia zgody na podpisanie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 1 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz.
U. Nr 39, poz. 443 z późn. zm.) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§ 1. 1 Na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej wyraża się zgodę na podpisanie
Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy
domowej, przyjętej w Stambule dnia 11 maja 2011 r., z jednoczesnym złożeniem
deklaracji, zastrzeżeń i oświadczeń interpretacyjnych następującej treści:
Deklaracja
„Rzeczpospolita Polska będzie wykonywać postanowienia niniejszej konwencji
odnoszące się do kształtowania świadomości, edukacji, szkoleń, mediów, w szczególności
zawarte w rozdziale III konwencji, zgodnie z polskimi zwyczajami i tradycjami oraz z
poszanowaniem konstytucyjnych wolności sumienia i religii, publicznego wyrażania
poglądów, wolności mediów i zakazu cenzury, prawa rodziców do wychowania dzieci
zgodnie z ich przekonaniami, autonomii szkół wyższych, wolności twórczości
artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników i wolności nauczania.”
Deklaracja dotycząca art. 2
„Z uwzględnieniem złożonych do niej zastrzeżeń, deklaracji i oświadczeń
interpretacyjnych, Rzeczpospolita Polska stosować będzie postanowienia konwencji
odnoszące się do ofiar i sprawców przemocy niezależnie od ich płci.”
Zastrzeżenie do art. 30 ust. 2
„Rzeczpospolita Polska zastrzega, że będzie stosować art. 30 ust. 2 konwencji wyłącznie
w stosunku do pokrzywdzonych będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
Unii Europejskiej oraz w trybie własnego prawa krajowego.”
Oświadczenie interpretacyjne do art. 12 ust. 1
„Rzeczpospolita Polska oświadcza, że jej organy będą stosować przepisy konwencji
odnoszące się do pojęcia płci oraz społecznych ról kobiet i mężczyzn w zgodzie z
przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, chroniącymi określone role społeczne
kobiet i mężczyzn.”
Oświadczenie interpretacyjne do art. 55
„Rzeczpospolita Polska uznaje, że obowiązek wszczynania postępowania z urzędu, o
którym mowa w art. 55 konwencji, dotyczy wyłącznie szczególnie poważnych postaci
przestępstw przewidzianych w tym artykule, a zwłaszcza gdy łączą się one z
pozbawieniem życia, poważnym uszkodzeniem ciała lub gdy ofiarą jest małoletni.”
Oświadczenie interpretacyjne do art. 60
Wariant I
„Rzeczpospolita Polska oświadcza, że postanowienia tego artykułu mogą stanowić
podstawę uzyskania statusu uchodźcy tylko wówczas, gdy przesłanki wystąpienia o
nadanie statusu uchodźcy odnoszą się do poglądów politycznych lub religii
wnioskodawcy.”
Wariant II
„Rzeczpospolita Polska oświadcza, że postanowienia tego artykułu mogą stanowić
podstawę uzyskania statusu uchodźcy tylko wówczas, gdy z powodów politycznych lub
religijnych wnioskodawca przeciwstawiał się przemocy ze względu na płeć społecznokulturową.”
Oświadczenie interpretacyjne do art. 68
„Rzeczpospolita Polska oświadcza, że konwencja nie daje prawa składania GREVIO
skarg indywidualnych i zbiorowych na jej naruszenie.”
Oświadczenie interpretacyjne do art. 68
„Rzeczpospolita Polska oświadcza, że sugestie i propozycje GREVIO dotyczące sposobu
rozwiązania problemów w stosowaniu konwencji nie mogą dotyczyć proponowania
konkretnych zmian w prawie i polityce krajowej.”
Oświadczenie interpretacyjne do art. 69
„Rzeczpospolita Polska uznaje, że uprawnienie komitetu GREVIO do przyjęcia ogólnych
zaleceń dotyczących wdrażania konwencji, przewidziane w art. 69, nie oznacza prawa
GREVIO dokonywania wiążącej wykładni konwencji na potrzeby wdrażania jej
postanowień przez państwa członkowskie.”
2. Konwencja, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Prezes Rady Ministrów
Uchwała Nr ………..
Rady Ministrów
z dnia ………………………………
W sprawie udzielenia zgody na podpisanie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 1 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz.
U. Nr 39, poz. 443 z późn. zm.) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§ 1. 1 Na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej wyraża się zgodę na podpisanie
Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy
domowej, przyjętej w Stambule dnia 11 maja 2011 r., z jednoczesnym złożeniem
deklaracji, zastrzeżeń i oświadczeń interpretacyjnych następującej treści:
Deklaracja
„Rzeczpospolita Polska będzie wykonywać postanowienia niniejszej konwencji
odnoszące się do kształtowania świadomości, edukacji, szkoleń, mediów, w szczególności
zawarte w rozdziale III konwencji, zgodnie z polskimi zwyczajami i tradycjami oraz z
poszanowaniem konstytucyjnych wolności sumienia i religii, publicznego wyrażania
poglądów, wolności mediów i zakazu cenzury, prawa rodziców do wychowania dzieci
zgodnie z ich przekonaniami, autonomii szkół wyższych, wolności twórczości
artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników i wolności nauczania.”
Deklaracja dotycząca art. 2
„Z uwzględnieniem złożonych do niej zastrzeżeń, deklaracji i oświadczeń
interpretacyjnych, Rzeczpospolita Polska stosować będzie postanowienia konwencji
odnoszące się do ofiar i sprawców przemocy niezależnie od ich płci.”
Zastrzeżenie do art. 30 ust. 2
„Rzeczpospolita Polska zastrzega, że będzie stosować art. 30 ust. 2 konwencji wyłącznie
w stosunku do pokrzywdzonych będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
Unii Europejskiej oraz w trybie własnego prawa krajowego.”
Oświadczenie interpretacyjne do art. 12 ust. 1
„Rzeczpospolita Polska oświadcza, że jej organy będą stosować przepisy konwencji
odnoszące się do pojęcia płci oraz społecznych ról kobiet i mężczyzn w zgodzie z
przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, chroniącymi określone role społeczne
kobiet i mężczyzn.”
Oświadczenie interpretacyjne do art. 55
„Rzeczpospolita Polska uznaje, że obowiązek wszczynania postępowania z urzędu, o
którym mowa w art. 55 konwencji, dotyczy wyłącznie szczególnie poważnych postaci
przestępstw przewidzianych w tym artykule, a zwłaszcza gdy łączą się one z
pozbawieniem życia, poważnym uszkodzeniem ciała lub gdy ofiarą jest małoletni.”
Oświadczenie interpretacyjne do art. 60
Wariant I
„Rzeczpospolita Polska oświadcza, że postanowienia tego artykułu mogą stanowić
podstawę uzyskania statusu uchodźcy tylko wówczas, gdy przesłanki wystąpienia o
nadanie statusu uchodźcy odnoszą się do poglądów politycznych lub religii
wnioskodawcy.”
Wariant II
„Rzeczpospolita Polska oświadcza, że postanowienia tego artykułu mogą stanowić
podstawę uzyskania statusu uchodźcy tylko wówczas, gdy z powodów politycznych lub
religijnych wnioskodawca przeciwstawiał się przemocy ze względu na płeć społecznokulturową.”
Oświadczenie interpretacyjne do art. 68
„Rzeczpospolita Polska oświadcza, że konwencja nie daje prawa składania GREVIO
skarg indywidualnych i zbiorowych na jej naruszenie.”
Oświadczenie interpretacyjne do art. 68
„Rzeczpospolita Polska oświadcza, że sugestie i propozycje GREVIO dotyczące sposobu
rozwiązania problemów w stosowaniu konwencji nie mogą dotyczyć proponowania
konkretnych zmian w prawie i polityce krajowej.”
Oświadczenie interpretacyjne do art. 69
„Rzeczpospolita Polska uznaje, że uprawnienie komitetu GREVIO do przyjęcia ogólnych
zaleceń dotyczących wdrażania konwencji, przewidziane w art. 69, nie oznacza prawa
GREVIO dokonywania wiążącej wykładni konwencji na potrzeby wdrażania jej
postanowień przez państwa członkowskie.”
2. Konwencja, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Prezes Rady Ministrów
Download