Informacje o prelegentach

advertisement
Projekt „Wiem, umiem, mogę przeciwdziałać przemocy”
w ramach Funduszy Małych Grantów dla Programu
„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”
INFORMACJA O PRELEGENTACH
MICHAŁ LEWOC - Sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy. Od kwietnia 2007 roku
delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Wykonania Orzeczeń
i Probacji, gdzie pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Kurateli. Od marca 2010 roku
w Departamencie
Praw
Człowieka,
a
obecnie
w
Departamencie
Współpracy
Międzynarodowej i Praw Człowieka, pełni funkcję Naczelnika Wydziału ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, a także Koordynatora ds. realizacji w Ministerstwie Sprawiedliwości
Krajowego
Programu
Przeciwdziałania
Przemocy
w
Rodzinie.
Członek
Zespołu
Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I i II kadencji – organu
opiniodawczo-doradczego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
Członek Rady
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Członek Rady Do Spraw
Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości. Wykładowca i prelegent na
licznych konferencjach, seminariach oraz szkoleniach, w tym z ramienia Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury, organizowanych m.in. dla sędziów, prokuratorów, kuratorów
sądowych, funkcjonariuszy Policji, pracowników socjalnych, przedstawicieli ochrony
zdrowia. Autor licznych artykułów dotyczących kwestii przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w tym książki pt. „Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych
dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
RENATA DURDA - certyfikowana superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy
w
rodzinie
(certyfikat
Psychologicznego),
Instytutu
kierowniczka
Psychologii
Ogólnopolskiego
Zdrowia
Polskiego
Pogotowia
dla
Towarzystwa
Ofiar
Przemocy
w Rodzinie "Niebieska Linia", placówki Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego; certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie (certyfikat PARPA), redaktor naczelna dwumiesięcznika "Niebieska Linia"
poświęconego
problematyce
przemocy;
członkini
Zespołu
Monitorującego
Projekt „Wiem, umiem, mogę przeciwdziałać przemocy”
w ramach Funduszy Małych Grantów dla Programu
„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej; Rady
ds. Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, Społeczny
Doradca Rzecznika Praw Dziecka.
MAREK PREJZNER - superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
członek Kapituły Certyfikatu Superwizora w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Trener
prowadzący grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy oraz grupę korekcyjnoedukacyjną dla mężczyzn używających przemocy wobec kobiet, wykładowca, właściciel
Instytutu Prewencji Przemocy. Współpracownik, wykładowca i trener warsztatów,
seminariów, kursów na temat przemocy w rodzinie (Fundacja im. Stefana Batorego). Były
współprowadzący grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy, facylitator grupy
dla sprawców przemocy (Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie, Chicago USA) oraz pracownik
naukowo-badawczy (Instytut Organizacji Zarządzania i Doskonalenia Kadr – Warszawa).
Posiada bogate doświadczenie związane z prowadzeniem szkoleń m.in. dla prowadzących
programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie, szkoleń i superwizji
dla kadry psychologów i wychowawców Zakładów Karnych w zakresie pracy z osadzonymi
wg Modelu Duluth, zajęć dla pracowników Ośrodka Leczenia Uzależnień we Lwowie na
temat prewencji przemocy.
Download