ZMT_general_kariera

advertisement
Kariera w
Zakładach Mechanicznych Tarnów
SA
Tarnów – marzec 2013
Historia
Rok
ZMT S.A.
OBRSM sp. z o.o.
2012
połączenie Spółek - włączenie OBRSM sp. z o.o. do ZMT S.A.
(na podstawie art. 492 KSH)
2011
włączenie Spółek do Bumar Żołnierz S.A.
2009
włączenie do Bumar Sp. z o.o.
2005
przekształcenie w OBRSM sp. z o.o.
2002
włączenie do Bumar Sp. z o.o.
1994
przekształcenie w spółkę Skarbu Państwa
1983
1975
utworzenie samodzielnej JBR
PONAR - Tarnów
1971
utworzenie OBRSM
1952
rozpoczęcie produkcji uzbrojenia
1917
powstanie przedsiębiorstwa
Gwarancja rozwoju
produkcja UiSW
Rządowy program modernizacji sił
Zbrojnych – (130 mld -10 lat)
• Rozbudowa infrastruktury badawczo - rozwojowej
w tym
- modernizacja Stacji Prób 2006 – 2011
- zakup unikalnego wyposażenia pomiarowego
• Realizacja projektu pn. „Centrum Badawczo – Rozwojowe –
wzrost potencjału badawczego ZM TARNÓW SA”
środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
(ogólna wartość projektu 18 199 tys. zł).
Powyższe działania umożliwią utworzenie w ZMT SA laboratorium
(jednostki badawczej i certyfikującej), posiadającego akredytację w
zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa (OiB)
Gwarancja dostaw UiSW
Zakładu Mechaniczne „Tarnów” SA są wieloletnim i sprawdzonym dostawcą uzbrojenia i sprzętu
wojskowego dla Wojska Polskiego i odbiorców zagranicznych. Pewność dostaw poparta jest przez
szereg czynników:
• działalność przedsiębiorstwa od 95 lat
• produkcja uzbrojenia i sprzętu wojskowego od 60 lat
• kompetencje w zakresie pozyskiwania środków na prace B+R spoza MON
• opanowane technologie produkcji
• utworzenie Komputerowo Wspomaganego Centrum Wytwarzania Elementów Uzbrojenia
• doświadczona załoga
• rentowność spółki
PORTFOLIO PRODUKTOWE
1. Uzbrojenie strzeleckie
2. Uzbrojenie pokładowe
3. Uzbrojenie przeciwlotnicze
4. Mobilne Systemy Kontenerowe
5. Usługi Przemysłowe
Wizja Spółki
„W roku 2016, być w gronie polskich liderów
przemysłu obronnego, dynamicznie rozwijając
sprzedaż na rynkach zagranicznych”
Centrum
Badawczo-Rozwojowe
wzrost potencjału badawczego
Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A.
Styczeń 2013
Nakłady na B + R w latach 2008 - 2012
lata
wartość
[mln zł]
2008 –
2010*
0,6
2011
3,4
2012
6,0
2013
18,5
Inwestycje
Nakłady inwestycyjne ZMT SA 2009 -2012 + plan 2013 [tys. zł]
35 000
28 678
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
921
1 285
2009
2010
3 930
4 800
2011
2012
0
2013
Przedmiot projektu
Utworzenie CBR, wyposażonego w najnowocześniejszy sprzęt
komputerowy i oprogramowanie dla celów badania innowacyjnych wyrobów,
aparaturę pomiarową oraz centra obróbcze – łącznie 52 pozycje zakupowe
o wartości netto 10 596 000,00 zł.
Ponadto zostaną zmodernizowane obiekty infrastruktury
(budynek laboratorium, hale nr 2 i 3A oraz stacja prób)
– w ramach inwestycji o wartości netto 4 200 000,00 zł.
Zatrudnienie w ramach CBR
Utworzenie 21 nowych miejsc pracy w sferze badawczo-rozwojowej:
Konstruktor – Elektronik – 8 osób
Konstruktor – Mechanik – 10 osób
Technolog – 2 osoby
Operator centrum obróbczego CNC – 1 osoba
Konstruktor elektronik
Opis stanowiska: projektowanie innowacyjnych urządzeń elektronicznych zgodnie ze
światowymi trendami. Sporządzanie dokumentacji konstrukcyjnej i rysunkowej zgodnie z
wymaganiami klientów i wymaganiami wewnętrznymi. Przygotowanie i przeprowadzanie
testów nowych oraz istniejących produktów
Wymagania:
wykształcenie
wyższe techniczne – inżynier elektronik, elektrotechnik lub specjalizacja pokrewna,
doświadczenie
w pracy na podobnym stanowisku,
umiejętność
projektowania urządzeń elektronicznych cyfrowych i analogowych,
umiejętność
projektowania obwodów drukowanych,
umiejętność
programowania (C, C++),
rozeznanie
na rynku dostawców komponentów
elektronicznych,
znajomość
oprogramowania do projektowania urządzeń elektronicznych.
Konstruktor mechanik
Opis stanowiska: Projektowanie innowacyjnych urządzeń mechanicznych zgodnie ze
światowymi trendami. Sporządzanie dokumentacji technicznej zgodnie z wymaganiami
klientów i wymaganiami wewnętrznymi. Przygotowanie i przeprowadzanie testów nowych
oraz istniejących produktów. Współpraca z innymi działaniami firmy w celu realizacji
projektów.
Wymagania:
wykształcenie
wyższe techniczne – inżynier mechanik, technologia budowy maszyn lub specjalizacja
pokrewna,
doświadczenie
umiejętność
wysoko
w pracy na podobnym stanowisku,
modelowania w systemach 3D, mile widziane – Solid Edge,
rozwinięta wyobraźnia przestrzenna,
umiejętność
preferowana
znajomość
wykonania podstawowych obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji maszyn,
znajomość konstrukcji uzbrojenia,
podstawowych zasad mechaniki, doboru komponentów pneumatyki, hydrauliki i napędów.
Konstruktor oprzyrządowania
technologicznego
Opis stanowiska: Wykonywanie dokumentacji konstrukcyjnej przyrządów mocujących
części przy obróbce wiórowej, galwanicznej, cieplno-chemicznej oraz montażu.
Projektowanie narzędzi pomiarowych oraz tłoczników. Nadzór konstrukcyjny nad
wykonywaniem oprzyrządowania oraz jego wdrożeniem.
Wymagania:
wykształcenie
wyższe techniczne (preferowany kierunek – technologia obróbki metali i budowa
maszyn),
doświadczenie
dobra
w pracy na podobnym stanowisku,
znajomość ogólnych zasad konstruowania maszyn
dobra
znajomość zasad rysunku technicznego (w tym zasad tolerowania wymiarów, kształtu i
położenia),
znajomość technologii
znajomość podstaw
praktyczna
przeróbki plastycznej metali, obróbki skrawaniem, obróbek erozyjnych, montażu.
technologii wytwarzania narzędzi,
umiejętność obsługi oprogramowania CAD 3D – preferowane Solid Edge,
Technolog elektronik
Opis stanowiska: Wykonawstwo procesów technologicznych i udział w ich wdrażaniu.
Rozwiązywanie problemów technologicznych w trakcie bieżącej produkcji. Tworzenie
instrukcji stanowiskowych. Optymalizacja procesów technologicznych. Poszukiwanie
nowych technologii i ciągłe śledzenie postępu technicznego.
Wymagania:

wykształcenie wyższe techniczne (automatyka, elektronika, elektryka),

wiedza techniczna z zakresu elektroniki i elektromechaniki,

preferowana znajomość programów ALTIUM-DESINGER i HARNWARE,
znajomość technologii obwodów drukowanych jedno i wielowarstwowych oraz ich
montażu,


bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
Technolog mechanik
Opis stanowiska: Wykonawstwo procesów technologicznych. Rozwiązywanie problemów
technologicznych w trakcie bieżącej produkcji. Rozwijanie i wdrażanie nowych
technologii i uruchomień. Tworzenie instrukcji stanowiskowych. Optymalizacja
procesów technologicznych. Poszukiwanie nowych technologii i ciągłe śledzenie postępu
technicznego.

Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek – technologia obróbki metali i
budowa maszyn),
wymagane
doświadczenie na podobnym stanowisku,
znajomość
programów typu CAD – preferowane Solid Edge,
bardzo
dobra znajomość pakietu MS Office
teoretyczna
znajomość
i praktyczna wiedza w zakresie technologii obróbki metali,
zagadnień związanych z procesem produkcji,
znajomość technologii
preferowana
wytwarzania narzędzi,
umiejętność programowania obrabiarek CNC.
ZMT SA – zatrudnienie w badaniach i rozwoju
Zatrudnieni ogółem 509 osób, w tym badania i rozwój 71 osób.
14%
11%
Pion Technologii
Pion Handlu
Finanse i Administracja
4%
Badania i Rozwój
71%
Pracownicy Pionu Badań i Rozwoju zatrudnieni są w Działach:
•
Konstrukcji Mechanicznych
•
Konstrukcji Elektronicznych
•
Badawczym (Zespół Badań, Stacja Prób, Laboratorium)
•
Budowy Prototypów
•
Badania i Analiz Rynku Uzbrojenia
Wykształcenie pracowników ZMT
ZMT SA – wiek zatrudnionych pracowników
Zatrudnieni ogółem 509 osób, .
Nasze wartości
1. Profesjonalizm
2. Rozwój i innowacyjność
3. Odpowiedzialność
4. Współpraca i dzielenie się wiedzą
5. Zaangażowanie
Priorytety w zarządzaniu personelem
1. Przejrzysty dobór kadr oparty na kryteriach merytorycznych
2. Zarządzanie luką pokoleniową – sukcesja
3. Motywacyjna polityka wynagrodzeń oparta na celach Spółki i
celach indywidualnych
4. System ocen pracowniczych bazujący na wydajności
pracowników
5. Rozwój kompetencji pracowników
6. Sprawna komunikacja wewnętrzna
Motywacja i wysokie zaangażowania pracowników
w realizacji celów Spółki
Podstawy zasad systemu rozwoju pracowników
Zasady
uzyskiwania
wynagrodzenia
zasadniczego
Zasady
uzyskiwania
wynagrodzenia
zmiennego
Regulamin Wynagradzania
Regulamin Premiowania
Zasady podwyżki
wynagrodzenia
zasadniczego na tym
samym stanowisku
Regulamin Systemu Ocen
Zasady zmiany
stanowiska
Współczesne systemy pracy potrzebują
pracowników zdolnych wykonywać zadania
rozszerzone i wzbogacone np.:
różne funkcje obsługi maszyny
obowiązki związane z kontrolą jakości
kierowanie ludźmi (brygadzista)
Współczesne systemy pracy potrzebują także
operatorów elastycznych funkcjonalnie, tj.
potrafiących obsługiwać różne stanowiska pracy
na różnym poziomie, stosownie do bieżących
potrzeb firmy.
Program stażowy dla operatorów
obrabiarek sterowanych numerycznie
Bezrobotni: (współpraca z Urzędem Pracy)
- technicy mechanicy
- technicy elektronicy
szkolenia teoretyczne,
zajęcia praktyczne
pomoc mentorów
Półroczny płatny program stażowy
Najlepsi otrzymują gwarancje zatrudnienia
Sukcesja Kadr i Rozwój Talentów
w Zakładach Mechanicznych
• usystematyzowanie planu rozwoju pracowników w
połączeniu z sukcesją
• wprowadzenie programu
praktyk sponsorowanych
dla najlepszych studentów
• wprowadzenie programu
mentorskiego
• klarowna ścieżka kariery dla
kluczowych pracowników
Zakłady Mechaniczne „TARNÓW” SA
33-100 Tarnów
ul. Kochanowskiego 30
tel. (48) 014 63 06 200 fax (48) 014 63 06 207
www.zmt.tarnow.pl
e-mail: [email protected]
Download