9 ITPOK (2007) 1,7 mln Mg/a termicznie przekształconych odpadów

advertisement
TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE
ODPADÓW KOMUNALNYCH
ALTERNATYWNĄ FORMĄ
BEZPIECZEŃSTWA
ENERGETYCZNEGO MIASTA
dr inż. Tadeusz Pająk, Eur Ing
PLAN PREZENTACJI:
 odzysk energii z odpadów jako właściwe postrzeganie roli ITPOK,
 odzysku energii z odpadów jako źródło użutecznej energii dla wytwórców
odpadów,
 rola ITPOK we współczesnych systemach gospodarki odpadami
komunalnymi,
 ITPOK aktualnie w krajach UE,
 plany budowy i rozwoju ITPOK w krajach UE,
 dlaczego i ile ITPOK w Polsce,
 QUO VADIS polskich projektów ITPOK,
 optymalne technologie ITPOK oraz trendy w rozwoju technologii,
 ITPOK jako OZE oraz jako źródło CO2 neutralne,
 ITPOK jako źródło ciepła/chłodu, na przykładzie ITPOK w Wiedniu,
Uppsala w Szwecji oraz Warszawy,
 Odzysk energii z odpadów w współspalarniach,
 podsumowanie.
INSTALACJA TERMICZNEGO
PRZEKSZTAŁCANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH,
JAKO:
 element współczesnego systemu gospodarki
odpadami,
 źródło ciepła sieciowego dla miasta, a tym samym
alternatywa dla źródeł konwencjonalnych i
jednocześnie forma bezpieczeństwa energetycznego
miasta,
INSTALACJA TERMICZNEGO
PRZEKSZTAŁCANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH
WE WSPÓŁCZESNYM,
ZINTEGROWANYM
SYSTEMIE GOSPODARKI
ODPADAMI
TEZA: instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych
(ITPOK), w języku ustawy o odpadach zwane także spalarniami odpadów,
stanowią nieodłączny element nowoczesnych – zgodnych z prawem
wspólnotowym i krajowym – systemów zintegrowanego zagospodarowania
odpadów komunalnych, szeroko stosowanych w krajach UE–15 i ciągle w
niewielkim zakresie w nowych krajach członkowskich UE.
MIEJSCE I ROLA ITPOK
W SYSTEMIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
ODPADY
KOMUNALNE
Kompostowalne
odpady
organiczne
Selektywna
zbiórka
odpadów
Biologiczne
przetwarzanie
(kompost)
Centrum
recyklingu
Rynek surowców
użytecznych, produktów
i energii
Pozostała
część
odpadów
Termiczne
przekształc.
Odpady
niebezpieczne
Odzysk i
unieszkodliwianie
Kontrolowane
składowisko
IDEA STRUKTURY WSPÓŁCZESNEGO MODELU
KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI
KOMPLEKSOWA GOSPODARKA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
UNIKANIE ODPADÓW
WYKORZYSTANIE ODPADÓW
RECYKLING MATERIAŁOWY
(papier, szkło, metal, tworzywa
sztuczne kompost, itp.)
RECYKLING ENERGETYCZNY
(energia cieplna , energia elektryczna)
SKŁADOWANIE
PRZETWORZONYCH FORM
ODPADÓW
UŻYTKOWNIK
INSTALACJE TERMICZNEGO
PRZEKSZTAŁCANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH
W KRAJACH UE
SPALARNIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
W KRAJACH UE
UE
obecnie:
około 370
ITPOK
Polska
obecnie:
1 instalacja
SPALARNIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
W KRAJACH UE
UE obecnie:
43 mln Mg/a
~ 26% udziału (UE 15)
~ 17% udziału (UE 27)
w stosowanych metodach
przeróbki odpadów
komunalnych
(szczegółowe dane w artykule)
Polska około
2014 r.
16% udziału
INSTALACJE TERMICZNEGO
PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH W NOWYCH KRAJACH UE
Kraj
Ilość spalarni odpadów
o wydajności >3 Mg/h
Czechy (Praga, Brno
i Liberec)
3
Brno – ok. 50 mln Euro z fund. ISPA
Bułgaria, Rumunia
0
Estonia
0
Litwa, Łotwa
0
Polska (Warszawa)
1
Słowacja
(Bratysława, Trnawa)
2
Słowenia
0
Węgry (Budapeszt)
1 + 1 projekt
PLANY BUDOWY I ROZWOJU
INSTALACJI TERMICZNEGO
PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH W KRAJACH UE
TEZA: instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych
(ITPOK) są intensywnie rozbudowywane w wiodących krajach UE.
Zasadniczym tego powodem jest spełnienie wymagań dyrektywy
1999/31/WE w sprawie składowania odpadów. W systemach gospodarki
odpadami są stosowane od około 100 lat i perspektywy ich
wykorzystania sięgają kolejnych dziesiątek lat.
NIEMCY
Aktualnie:
 66 ITPOK (2006)
 18,5 mln Mg/a termicznie przekształconych odpadów
komunalnych (2007)
Plany rozbudowy:
 wobec tzw. „Deponieverbot” (1. 06. 2005 r.) – plany
budowy ITPOK na łączną wydajność 7 mln, z tego od
1.06.2005 r. 2 mln Mg/a ITPOK jest już w
eksploatacji (a to odpowiada wszystkim polskim
obecnym planom w zakresie budowy ITPOK!!!), a
kolejne 2,3 mln Mg/a ITPOK znajduje się aktualnie w
zaawansowanym etapie budowy.
Źródło danych: Materiały konferencyjne „Energie aus Abfall”,
Berlin 2008. Wydawca: K.J. Thome-Kozmiensky, styczeń 2008 r.
PLANOWANY WZROST ZDOLNOŚCI
PRZEROBOWYCH ITPOK W SZWECJI
5,5
[Mln ton]
Planowane bez pozwolenia na budowę
5,0
Pozwolenie budowlane
4,5
W budowie
0,8
Istniejące
0,1
4,0
3,5
0,9
3,0
2,5
2,0
3,3
1,5
1,0
0
Profu
0,5
źródło:
„Rosnący biznes”
Johan Sundberg, Profu study, 2005
presented at ISWA,
4th Beacon Waste-to-Energy
Conference, Malmö, 20/10/2005
Incineration
WasteMap®
Profu
MODERNIZACJA
LUB BUDOWA
NOWYCH
SPALARNI
W SZWECJI
Istniejące i
planowane
zakłady
2005
Istniejące
Planowane
nowe lub
modernizacja
AUSTRIA
Aktualnie:
 9 ITPOK (2007)
 1,7 mln Mg/a termicznie przekształconych odpadów
komunalnych (2007),
 zasadniczy powód rozbudowy: zakaz składowania
odpadów w postaci nieprzetworzonej,
wymagania dla składowania: < 5% TOC (wagowo)
oraz < 6600 kJ/kg po przeróbce w MBA.
Prognozy na rok 2012:
 kolejnych 6 nowych ITPOK,
 łączna prognozowana wydajność: 3,3 mln Mg/a
Źródło danych: Materiały konferencyjne. Prof. K. Lorber „Energie aus Abfall”, Berlin 2008. Wydawca: K. J. ThomeKozmiensky, styczeń 2008 r.
NAJNOWSZE ITPOK W AUSTRII
Land/miejscowość
Ilość linii
Wydajność
całkowita
[ Mg/h ]
Rodzaj
technologii
Rok uruchomienia
Wiedeń EBS
Wiedeń Pfaffenau
1
2 x 16
110 000
250 000
fluidalna
rusztowa
2004
jesień 2008
1 x 32,4
Mg/h
260 000
rusztowa
2010
regionalna
1
1
75 000
200 000
rusztowa
rusztowa
2005/06 (rozbudowa o
drugą linię koszt ok.
100 mln Euro )
rusztowa
wrzesień 2004
fluidalna
rusztowa
2003/2004
wiosna 2009
Dolna Austria
Dürnrohr (rozbud.)
Górna Austria
Wels WAV II
regionalna
Karyntia
Arnoldstein
Styria Niklasdorf
NÖ Zistersdorf
1
80 000
regionalna
1
1 x 17,3
100 000
140 000
WYBUDOWANE LUB PROJEKTOWANE ITPOK
NA PRZYKŁADZIE AUSTRII
DOLNA AUSTRIA, rozbudowa MVA Dürnrohr – stan budowy maj 2003 r.
Przejęcie do eksploatacji po rozbudowie: 2010 r.
WYBUDOWANE LUB PROJEKTOWANE ITPOK NA
PRZYKŁADZIE AUSTRII
Górna Austria, Wels 2 – uruchomienie październik 2005
Wydajność 275 000 Mg/a, koszt rozbudowy ok. 100 mln Euro
WYBUDOWANE LUB PROJEKTOWANE ITPOK NA
PRZYKŁADZIE AUSTRII
Instalacja w Karyntii w Arnoldstein, 80 000 Mg/a, 10,7 Mg/h
WYBUDOWANE LUB PROJEKTOWANE ITPOK NA
PRZYKŁADZIE AUSTRII
OTWARTA 20 września 2008 r.
Budowa 3 wiedeńskiej spalarni Pfaffenau, 250 000 Mg/a, koszt około 180 mln €
UROCZYSTE OTWARCIE W DNIU 20 WRZEŚNIA 2008 r.
FRANCJA - PROJEKT ISSY LES MOULINEAUX
Uruchomiona w kwietniu 2008 r.
FRANCJA - PROJEKT ISSY LES MOULINEAUX
Podstawowe dane nt. projektu:
 2 linie sortowania odpadów, w
sumie 50 000 Mg/a,
 2 linie spalania odpadów (2 x
30,5 Mg/h), w sumie 460 000
Mg/a,
 technologia rusztowa, Von Roll,
 suche oczyszczanie spalin, SCR,
 odzysk energii: 50 MWe oraz
upust ciepłowniczy,
 koszt inwestycyjny:
całkowity: 580 mln €
ITPOK: 150 mln €
 przejęcie do eksploatacji: 2008
FRANCJA - PROJEKT ISSY LES MOULINEAUX
Budynek instalacji w 2/3 wysokości pod poziomem lustra wody.
Wysokość budynku wkomponowana w otoczenie – 21 m, wraz z
kominem.
DLACZEGO I ILE POTRZEBNYCH
JEST INSTALACJI TERMICZNEGO
PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH W POLSCE?
TEZA: Polska, podobnie jak inne kraje UE, zobligowana jest wypełnić
zobowiązania wynikające z dyrektywy 1999/31/WE. Jednym z
możliwych i w pełni uzasadnionych rozwiązań w tym aspekcie jest
budowa ITPOK. Budowa ITPOK, stanowiących w systemie g.o.
recykling energetyczny, nie zaprzecza metodom nadrzędnym, jak
recykling materiałowy i organiczny.
POLSKA GOSPODARKA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
AKTUALNIE
wg danych z KPGO 2010
• około 11,8 mln ton odpadów komunalnych
wytwarzanych rocznie (wg stanu 2004 r.)
• duże miasta 360 kg/M,a średnio 273 kg/M,a
• 95,5% odpadów jest deponowane
• 2% kompostowanie
• 2% selektywna zbiórka odpadów
• 0,5% termiczne przekształcanie (tylko ZUSOK)
EU
he 27
rla
G nds
er
m
an
Au y
st
Be ria
lg
iu
m
Ire
la
S nd
Lu we
xe de
m n
bo
D urg
en
m
ar
k
Sp
ai
Es n
to
ni
a
Ita
Fi l y
nl
an
U
d
ni
te Fra
d
n
Ki ce
ng
do
m
M
a
l
R
om ta
a
Bu nia
lg
a
Sl ria
ov
e
Sl nia
ov
ak
ia
La
t
H via
un
ga
C ry
yp
Li rus
th
ua
n
C
ze G ia
ch ree
R ce
ep
ub
l
Po ic
la
Po nd
rtu
ga
l
et
N
POLSKA NA TLE POZOSTAŁYCH KRAJÓW EU
W ZAKRESIE STOSOWANYCH SYSTEMÓW
GOSPODARKI ODPADAMI
Management Municipal Waste 2004
100%
90%
80%
70%
60%
50%
landfilled
incinerated
recycled
40%
30%
20%
10%
0%
Source: CEWEP 2004
WIODĄCE KRYTERIUM DLA ESTYMACJI:
WYMAGANIA DOTYCZĄCE REDUKCJI
ODPADÓW ULEGAJĄCYCH
BIODEGRADACJI
• Art. 5.2. dyrektywy 99/31/WE
• Art. 16a pkt. 2a oraz 4 znowelizowanej
ustawy o odpadach (Dz. U. 2005, Nr 175, poz.
1458), wskazujący, że jest to ustawowo
zapisane zadanie własne gminy w zakresie
gospodarki odpadami.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE REDUKCJI
ODPADÓW ULEGAJĄCYCH
BIODEGRADACJI
Zgodnie z treścią art. 5.2 dyrektywy 99/31/WE oraz art. 16a ust.4
znowelizowanej ustawy o odpadach redukcję tę należy
przeprowadzić w trzech, następująco zdefiniowanych etapach:
 do dnia 31 grudnia 2010 r. – ilość odpadów komunalnych
kierowanych na składowiska wynosić ma nie więcej niż 75% wagowo
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w
stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,
 do dnia 31 grudnia 2013 r. – ilość odpadów komunalnych
kierowanych na składowiska wynosić ma nie więcej niż 50% wagowo
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w
stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. ,
do dnia 31 grudnia 2020 r. – ilość odpadów komunalnych
kierowanych na składowiska wynosić ma nie więcej niż 35% wagowo
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w
stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADOWANIA
ODPOWIEDNIO PRZETWORZONYCH
ODPADÓW KOMUNALNYCH
Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r.
w sprawie kryteriów i procedur dopuszczenia odpadów
do składowania na składowiskach danego typu
(Dz. U. Nr 186, poz. 1553 z późn. zm.):
od 01. 01. 2013 r.
nie będzie można składować odpadów komunalnych,
których wartości graniczne przekraczają:
 ogólny węgiel organiczny TOC > 5%
 strata przy prażeniu > 8%
 ciepło spalania > 6 MJ/kg
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADOWANIA
ODPOWIEDNIO PRZETWORZONYCH
ODPADÓW KOMUNALNYCH
c.d.
Podobne przepisy, dotyczące zakazu składowania
nieprzetworzonych odpadów komunalnych znacznie
wcześniej weszły w życie np. w Austrii
w Niemczech, Holandii, Belgii i jak wcześniej podano
wymusiły tam potrzebę
budowy lub modernizacji ITPOK.
MINIMALNA ILOŚĆ ITPOK W POLSCE
ZGODNIE Z KPGO 2010 STRUMIEŃ ODPADÓW
ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI, KTÓRY NIE MOŻE
TRAFIĆ NA SKŁADOWISKA, WYMAGA ZATEM
UNIESZKODLIWIENIA LUB ODZYSKU:
Ilość odpadów do unieszkodliwiania i odzysku
wg danych KPGO 2010
do 31 grudnia 2010
do 31 grudnia 2013
2,50 mln Mg
3,50 mln Mg
kompostowanie
spalanie
1,75 mln Mg
0,75 mln Mg
kompostowanie
2,50 mln Mg
(1,5 mln Mg odpady zmieszane)*
7 ITPOK
spalanie
1,0 mln Mg
(2,0 mln Mg zmieszane)*
10 ITPOK
* - przy przyjęciu 50% udziału masowego odpadów biodegradowalnych
STAN ROZWOJU PROJEKTÓW
BUDOWY ITPOK W DUŻYCH
POLSKICH MIASTACH
LUB REGIONACH KRAJU
TEZA: ITPOK zostały decyzją Rady Ministrów wpisane na listę
indykatywną Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2007 – 2013 i stanowią kluczowe projekty w zakresie poprawy stanu
krajowych systemów zagospodarowania odpadów komunalnych i
wypełnienia przez Polskę kluczowych zobowiązań akcesyjnych w
sektorze Środowisko.
PERSPEKTYWY BUDOWY W POLSCE ITPOK
„METRO – SPALARNIA” wg Prof. E. Kempy
MIASTO
KRAKÓW
539,03 mln zł
Planowana
wydajność
[ Mg/a ]
250 000
Ewentualna lokalizacja
w trakcie negocjacji
społecznych
Perspektywa
uruchomienia
[ rok ]
powyżej 2010
KATOWICE
1o 539,03 mln zł
2o 539,03 mln zł
250 000
250 000
regionalna (Ruda Śląska)
regionalna (Katowice)
w latach:
2010 ÷ 2015
2010 ÷ 2015
Szczecin 3000 mln
~ 140 000
Zespół Elektrociepłowni
powyżej 2010
Gdańsk 539 mln zł
~ 250 000 1.)
Regionalna dla Trójmiasta
pow. 2010
WARSZAWA
1o 533,04 mln zł
2o brak szacunku
ŁÓDŹ
660 mln zł
265 200 2.)
b.d.
~ 250 000
teren ZUSOK, druga linia
brak
w trakcie analizy
powyżej 2010
powyżej 2013
powyżej 2010
POZNAŃ 640 mln
~ 200 000
w trakcie negocjacji społeczn.
powyżej 2010
regionalna, teren EC
powyżej 2010
BIAŁYSTOK 407 mln
~ 100 000
Łączna wydajność: 1 955 000 Mg/a
1.)
2.)
-
Łączny koszt inwestycyjny: 4 694 mln zł
instalacja wykorzystująca paliwo z odpadów typu RDF, BRAM
dotyczy uruchomienia drugiej linii dla istniejącej obecnie spalarni na terenie
Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych
OPTYMALNE TECHNOLOGIE
INSTALACJI TERMICZNEGO
PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH – TRENDY
W ROZWOJU TECHNOLOGII
TEZY:
 wśród 370 ITPOK odpadów dominują paleniska z rusztem
mechanicznym, kilka procent stanowią technologie
fluidalne,
 wśród nowych projektów ITPOK realizowanych w
wiodących krajach UE technologie rusztowe nadal
dominują. W żadnym z realizowanych tam projektów nie
ma technologii plazmowych czy pirolitycznych.
TRENDY
W ROZWOJU TECHNOLOGII
 optymalna wydajność dla pojedynczej linii to 200 000 Mg/a,
 przechodzenie na wyższe parametry pary, powyżej 400 oC i
powyżej 40 bar i osiąganie wyższych sprawności
wytwarzania energii elektrycznej (poziom 30% netto),
 praca w kogeneracji,
 podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ekologicznego ze
strony żużli – technologia SYNCOM Verfahren 2, poprzez
stosowanie spalania w atmosferze wzbogaconej w tlen,
 obniżanie limitu tlenków azotu, < 100 mg/m3u, poprzez
stosowanie technik katalitycznych SCR.
SPALANIE NA RUSZCIE W ATMOSFERZE WZBOGACONEJ
W TLEN – np. TECHNOLOGIA SYNCOM VERFAHREN
Kamera
Termowizyjna
Elektrofiltr
Zasyp
odpadów
Recyrkulacja
gazów spalinowych
Ruszt
Automatyka
"Fuzzy Logic"
Wzbogacanie powietrza
pierwotnego tlenem
INSTALACJI TERMICZNEGO
PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH, JAKO
ODNAWIALNE ŹRÓDŁO ENERGII
TEZY:
 dyrektywa 2001/77/WE, poprzez definicję biomasy, zalicza
frakcje ulegające biodegradacji do źródeł OZE,
 wynikające stąd konsekwencje dla produkcji energii
elektrycznej i ciepła i traktowania ich w odpowiedniej części,
jako OZE stosuje szereg państw UE eksploatujących ITPOK
(Holandia, Belgia, Dania, Włochy, Słowacja i inne).
OD DYREKTYWY 2001/77/WE DO ART. 44 UOO
DYREKTYWA 2001/77/WE
Art. 2b. DEFINICJA BIOMASY JAKO OZE
ODPADY O CHARAKTERZE BIO SĄ BIOMASĄ I OZE
Jednak tylko w procesie ich termicznego przekształcania
ART. 44 ust. 8 i 9 UOO
FAKULTATYWNE ROZPORZĄDZENIE MŚ DO ART. 44
FAKULTATYWNE ROZPORZĄDZENIE MŚ DO ART. 44
STAN ZAAWANSOWANIA PROJEKTU
FRAKCJE BIO JAKO OZE
W ZMIESZANYCH
ODPADACH
KOMUNALNYCH
Projekt rozporządzenia MŚ
rozporządzenia w sprawie szczegółowych
warunków technicznych kwalifikowania
części energii odzyskanej z termicznego
przekształcania odpadów komunalnych,
jako energii z odnawialnego źródła energii
Zachowanie wymagań jak
dla spalarni i współspalarni
W PALIWACH Z
ODPADÓW
(poza paliwami z art.
49a UOO)
Rozporządzenia MG z dnia 14.08.2008
w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków
uzyskania i przedstawienia do umorzenia
świadectw pochodzenia, uiszczania opłaty
zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i
ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach
energii oraz obowiązku potwierdzania danych
dotyczących ilości energii elektrycznej
wytworzonej w odnawialnym źródle energii - § 2
(definicja biomasy) i § 4.1. (wyliczający OZE)
INSTALACJI TERMICZNEGO
PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH, JAKO ŹRÓDŁO
CO2 NEUTRALNE
TEZY:
 podczas I okresu rozliczeniowego emisji CO2 (2005 – 2007),
spalarnie odpadów komunalnych nie były brane pod uwagę,
 w drugim okresie rozliczeniowym emisji CO2 (2008 – 2012),
szczególnie wobec drastycznego zmniejszenia limitów emisji
CO2, kwestia traktowania ITPOK jako źródeł CO2
neutralnych, staje się coraz bardziej aktualna.
INSTALACJI TERMICZNEGO
PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH, JAKO ŹRÓDŁO
CIEPŁA SIECIOWEGO NA
PRZYKŁADZIE WIEDNIA, UPPSALA
ORAZ KOPENHAGI
TEZY:
 odpady komunalne to 3, co do potencjału, źródło energii,
 w odróżnieniu od paliw kopalnych źródło to ma charakter
niewyczerpalny, wszak odpady będą powstawać tak długo,
jak długo będą istnieć społeczności,
 termiczne przekształcanie odpadów, w odróżnieniu od ich
składowania, nie jest marnotrawstwem surowców, a źródłem
użytecznej dla ich wytwórców energii.
ZNACZENIE ENERGII ZAWARTEJ
W ODPADACH WŚRÓD INNYCH ŹRÓDEŁ
ENERGII ODNAWIALNEJ
(2002)
Hydroenergia
Drewno
Odpady (Spalanie)
Biopaliwa
Pozostałości rolnicze
Pompy cieplne
Biogaz
Geotermia
Wiatr
Słońce, fale
Całkowita
Mln toe*
15
8,3
1,5 (5.5%)  22,5 mln MWhe
0,36
0,26
Billions of savings
0,23
0,14
0,13
0,07
0,03
25,93
* 0,222 toe/MWhe, ratio Ademe État
de l’Art 2000
Lato / Zima
0,3
(zmiana czasu letniego)
PRODUKCJA CIEPŁA
SIECIOWEGO NA PRZYKŁADZIE
WIEDNIA
SCHEMAT WIEDEŃSKIEGO SYSTEMU PRZESYŁU
CIEPŁA SIECIOWEGO
OMV Raffinerie
Własne
Simmering
Obce
Leopoldau
SIEĆ CIEPŁOWNICZA
EbS
Flötzersteig
Spittelau
Arsenal
UŻYTKOWNIK
Kagran
Inzersdorf
Hrachowina/Henkel
MOC ZAINSTALOWANA U WYTWÓRCÓW
ZDALACZYNNEJ ENERGII CIEPLNEJ WIEDEŃ 2005
Elektrociep. Simmering bloki 1
i2
11%
Elektrociep. przem. Rafineria
OMV
7%
Elektrociep. Leopoldau
7%
Elektrociep. Simmering blok 3
14%
Spal. odp. nieb. Simmeringer
Haide
2%
Spal. odp. kom. Flotzesteig
2%
Spal. odp. kom. Spittelau
2%
Kotły szczytowe
55%
Moc ITPOK łącznie – 6%
ZDALACZYNNA ENERGIA CIEPLNA WYTWORZANA
PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH WYTWÓRCÓW ENERGII
- WIEDEŃ 2005
Elektrociepłownia
przemysłowa
Rafineria OMV
14,0%
Elektrociepłownia
Simmering bloki 1, 2
16,3%
Elektrociepłownia
Leopoldau
14,1%
Kotły
szczytowe
4,5%
Spal. odp. komun.
Spittelau
10,5%
Spal. odp. komun.
Flotzersteig
7,2%
Spal. odp. niebezp. i
osadów ściek.
5,4%
Udział ITPOK łącznie – 23,1%
Elektrociepłownia
Simmering blok 3
27,8%
Elektrocie. przem.
Hrachowina/Henkel
0,2%
PRODUKCJA CIEPŁA
SIECIOWEGO
NA PRZYKŁADZIE ITPOK
UPPSALA, SZWECJA
Produkcja energii cieplnej
(GWh)
(ciepło dla systemu ogrzewania miasta i w parze technologicznej)
2001-02-14
2000
1500
Torf
Olej napędowy
1000
Węgiel
Odpady drewna
En. elektr.
En. słoneczna
Biomasa
Pompy ciepła
500
Odpady komunalne
0
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Produkcja energii cieplnej 2000
(ciepło dla systemu ogrzewania miasta i w parze technologicznej)
(GWh)
2001-02-14
300
Olej napędowy (2,3%)
Węgiel (0,03%)
250
En. elektr. (2,6%)
Torf (26,0%)
Odpady drewna (14,6%)
200
Biomasa (3,0%)
En. słoneczna (0,001%)
Pompy ciepła (11,0%)
150
Odpady komunalne (40,5%)
100
50
0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
PRODUKCJA CIEPŁA
SIECIOWEGO
NA PRZYKŁADZIE ITPOK
KOPENHAGA,
ZUSOK WARSZAWA
WSPÓŁSPALARNIE ODPADÓW,
JAKO
ŹRÓDŁO CIEPŁA SIECIOWEGO
 energetyka wg zasady poniżej 1%,
 energetyka wg zasady powyżej 1%,
 cementownie – specyficzne źródło ciepła dla potrzeb
własnych.
PODSUMOWANIE
1. ITPOK to wyłącznie element zintegrowanego systemu
gospodarki odpadami.
2. ITPOK to także istotne źródło ciepła, które poprzez
ITPOK może służyć do zaopatrywania wytwórców
odpadów w ciepło sieciowe/chłód i energię elektryczną,
stanowiąc alternatywę dla źródeł konwencjonalnych i
zwiększając bezpieczeństwo energetyczne miasta.
3. Pozyskiwana z ITPOK energia ma cechy OZE i tak też
będzie traktowana i rozliczana wobec prawa polskiego.
4. Współczesne ITPOK są w pełni bezpieczne ekologicznie, a
wiodącą i nadal rozwijaną technologią jest palenisko z
ruchomym rusztem.
DZIĘKUJĘ PAŃSTWU
ZA UWAGĘ
[email protected]
Download