ZARZĄDZENIE

advertisement
ZARZĄDZENIE
Nr 34/03
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 11 lutego 2003 r
w sprawie zasad umieszczania tablic reklamowych i informacyjno-reklamowych
na terenach komunalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
Prezydent Miasta Bolesławiec zarządza, co następuje:
§1
Osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki organizacyjne zainteresowane
umieszczeniem tablic reklamowych i informacyjno-reklamowych, zwanych
dalej reklamami, na terenach komunalnych stanowiących własność Gminy
Miejskiej Bolesławiec, nie będących pasami drogowymi dróg publicznych, są
zobowiązane uzyskać zatwierdzenie projektu reklamy przez Architekta Miasta.
§2
Po spełnieniu warunku określonego w § 1 zainteresowana osoba lub jednostka
organizacyjna zawrze z właścicielem terenu umowę, w której strony określają
szczegółowe warunki umieszczenia i użytkowania reklamy, wskazania
Architekta Miasta i wielkość odpłatności.
§3
Jako kryterium odpłatności za udostępnienie terenu pod umieszczenie reklamy
przyjmuje się powierzchnię tablicy reklamowej. Minimalna odpłatność z 1m2
powierzchni tablicy wynosi 20 zł miesięcznie. Tak ustalona odpłatność stanowi
propozycję cenową skierowaną do osoby zawierającej umowę.
§4
Osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki organizacyjne umieszczające
reklamy niezgodnie z warunkami ustanowionymi w zarządzeniu będą obciążane
kosztami likwidacji reklamy, jeżeli w ciągu 14 dni od daty nakazania usunięcia
nie dopełnią tego obowiązku we własnym zakresie.
§5
Osoby umieszczające reklamy mają obowiązek konserwacji i utrzymywania ich
estetycznego wyglądu.
§6
Osoby zarządzające gminnymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi w
administracji, bądź trwałym zarządzie obiekty budowlane zlokalizowane na
terenach komunalnych Gminy Miejskiej zawierają umowy na umieszczenie
reklam we własnym zakresie po zatwierdzeniu projektu reklamy przez
Architekta Miasta.
§7
Określone wyżej zasady dotyczą umieszczenia reklam na autobusach
Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miasta w Bolesławcu.
§9
Tracą moc:
1. Uchwała Nr 130/96 Zarządu Miasta Bolesławiec z dnia 7 lutego 1996 r. w
sprawie zasad umieszczania tablic reklamowych i informacyjnoreklamowych na terenach komunalnych stanowiących własność Gminy
Miejskiej w Bolesławcu.
2. Uchwała Nr 321/2000 Zarządu Miasta Bolesławiec z dnia 4 maja 2000 r.
o zmianie uchwały Nr 130/96 Zarządu Miasta Bolesławiec z dnia 7 lutego
1996 r. w sprawie zasad umieszczania tablic reklamowych i
informacyjno-reklamowych na terenach komunalnych stanowiących
własność Gminy Miejskiej w Bolesławcu.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Bolesławiec.
Prezydent Miasta
/-/ Piotr Roman
R.Sz/R.Sz.
Download