UCHWAŁA nr LIV/520/06

advertisement
UCHWAŁA nr LIV/520/06
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 25 października 2006r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 przy ul. Marcina Opitza
nr 15 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
z przeznaczeniem na cele edukacyjne (oświatowe-wychowawcze), w drodze bezprzetargowej
z zastosowaniem bonifikaty .
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 11 ust.2, art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 3,
art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz.
U. z 2004r., nr 261, poz. 2603 ze zm.),uwzględniając uchwałę nr 3/06 Zarządu Cechu
Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie utworzenia
Izby Pamięci i Tradycji Rzemiosła oraz wniosek o sprzedaż lokalu z uwzględnieniem
bonifikaty .
Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:
§1
1. Wyrazić zgodę na sprzedaż na rzecz osoby prawnej, tj. Cechu Rzemiosł Różnych i Małej
Przedsiębiorczości w Bolesławcu, lokalu położonego na piętrze budynku przy ul. Marcina
Opitza nr 15 w Bolesławcu składającego się z 4 pomieszczeń biurowych, wc o łącznej pow.
116,40 m2., wraz z pomieszczeniem przynależnym ,tj. piwnicą o powierzchni 13,80m2
z równoczesną sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie
do użytku właścicieli poszczególnych lokali –w wysokości 51/100 (pięćdziesiąt jeden
setnych)- w drodze bezprzetargowej, na cele edukacyjne (oświatowo-wychowawcze), co jest
zgodne
z
celami
określonymi
w
statucie
Cechu
Rzemiosł
Różnych
i Małej Przedsiębiorczości.
2.Oddać w użytkowanie wieczyste na 99 lat ułamkową część gruntu, tj.51/100 (pięćdziesiąt
jeden setnych) z działki nr 56/4 o pow. 229 m2 (obręb IX),na której posadowiony jest
budynek nr 15, przy ul. Marcina Opitza w Bolesławcu , określonej na mapie stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .
3. Określone w ust. 1 cele realizowane będą przez utworzoną – uchwałą statutowego organu
Związku – Izbę Pamięci i Tradycji Rzemiosła, będącą trwałą historyczną ekspozycją,
mieszczącą się w lokalu przy ul. Marcina Opitza nr 15.
4. Prowadzenie Izby Pamięci i Tradycji Rzemiosła ma charakter niezarobkowy.
5. Nieruchomość określona w ust. 1 stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,
dla której prowadzona jest zbiorcza księga wieczysta Kw nr JG1B/00014933/0 przez Sąd
Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Bolesławcu, a wskazana w ust. 1 osoba prawna
zajmuje tę nieruchomość na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony.
-26. Określona w § 1 nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Miasta Bolesławiec przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej
w strefie ochrony konserwatorskiej i oznaczona jest symbolami Mzk.
§2
Przy sprzedaży lokalu wyrazić zgodę na zastosowanie bonifikaty w wysokości 95% od ceny
sprzedaży z uwagi na utworzenie w lokalu Izby Pamięci i Tradycji Rzemiosła przy Cechu
Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu, która spełniać będzie cele
edukacyjne (oświatowe- wychowawcze).
§3
1.Cenę sprzedaży lokalu przed udzieleniem bonifikaty ustala się na podstawie operatu
szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 157.400 zł (słownie:
sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta zł).
2.Cena gruntu oddawanego w użytkowanie wieczyste w udziale 51/100 wynosi 4.488,00 zł
(słownie : cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem zł).
§4
Koszty notarialne i sądowe związane ze sprzedażą lokalu ponosi w całości osoba prawna
nabywająca lokal.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji
Publicznej
ur/ur
Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Małkowski
Download