Prezentacja plenerowej imprezy prozdrowotnej „Bieg dla zdrowia

advertisement
Prezentacja
plenerowej imprezy prozdrowotnej
„Bieg dla zdrowia”
Pod hasłem "Zdrowo żyjemy – zdrowie
szanujemy"
w wykonaniu zespołów klas IV
Szkoły Podstawowej
Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny
im. Bł. B. Lament w Białymstoku
Opracowanie prezentacji
Jolanta Dobiecka
I. Wstęp
Projekt w zakresie edukacji zdrowotnej i
promocji zdrowia „Bieg dla zdrowia” pod hasłem
„Zdrowo
żyjemy
–
zdrowie
szanujemy”
przeznaczony jest dla uczniów klas II – VI
Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł.
Bolesławy Lament w Białymstoku.
Przekazując uczniom wiedzę o zdrowiu, kształtując nawyki, postawy i
zachowania sprzyjające zdrowiu, stosujemy nowatorskie sposoby pracy z
dziećmi,
techniki
aktywne
dostosowane
są
do
wieku,
możliwości
psychofizycznych, zdolności i zainteresowań uczniów. Stwarzamy różnorodne
sytuacje, w których uczniowie wykazują inicjatywę, aktywność i kreatywność, w
których uczniowie współtworzą swoją wiedzę o zdrowiu.
Plenerowa impreza prozdrowotna „Bieg dla zdrowia” umożliwia uczniom
zdobywanie wiedzy o zdrowiu przez działanie, odkrywanie, przeżywanie.
Zespoły klasowe nabywają umiejętności współdziałania, współdecydowania,
kreatywnej współpracy. Uczą się właściwej rywalizacji zgodnie z zasadą fair-play.
Społeczność szkolna integruje się wokół podejmowanych zadań w zakresie
edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
Projekt „Bieg dla zdrowia” składa się z trzech części.
I część – Scenariusz imprezy „Bieg dla zdrowia” pod hasłem „Zdrowo
żyjemy – zdrowie szanujemy” – dla klas II – III.
I część – Scenariusz imprezy „Bieg dla zdrowia” pod hasłem „Zdrowo
żyjemy – zdrowie szanujemy” – dla zespołów klas IV.
I część – Scenariusz imprezy „Bieg dla zdrowia” pod hasłem „Zdrowo
żyjemy – zdrowie szanujemy” – dla zespołów klas V – VI.
II. Cele imprezy prozdrowotnej „Bieg dla zdrowia”
Przekazywanie uczniom wszechstronnej wiedzy o zdrowiu.
Stwarzanie sytuacji, w których uczniowie aktywnie, kreatywnie
współtworzą swoją wiedzę o zdrowiu.
Wyzwolenie inicjatywy uczniów.
Kształtowanie nawyków, postaw i zachowań sprzyjających zdrowiu.
Rozbudzenie zainteresowań uczniów ich własnym zdrowiem.
Kształtowanie otoczenia sprzyjającego zdrowiu.
Uczenie współdziałania, współdecydowania.
Uczenie właściwej rywalizacji zgodnie z zasadą fair-play.
Integrowanie i aktywizowanie społeczności szkolnej w promocję
zdrowia.
Promowanie zdrowego, aktywnego, bezpiecznego stylu życia.
III. Przebieg plenerowej imprezy w zakresie edukacji
zdrowotnej
i
promocji
zdrowia
„Zdrowo
żyjemy
–
zdrowie szanujemy”
W plenerowej imprezie prozdrowotnej
„Bieg dla zdrowia” pod hasłem „Zdrowo żyjemy
– zdrowie szanujemy” wzięły udział wszystkie
zespoły klas czwartych.
„Bieg dla zdrowia” odbył się 30 września
2013
roku,
przy
stawach
przy
ulicy
Mickiewicza.
Zespoły klasowe ustawiły się w wyznaczonych miejscach placu.
Koordynator Szkolnego Zespołu Edukacji Zdrowotnej – autor projektu
powitał zebranych i przedstawił cele imprezy prozdrowotnej. Następnie dokonał
prezentacji osoby prowadzącej „Bieg dla zdrowia” oraz przedstawił jurorów
poszczególnych stacji.
Nauczyciel prowadzący omówił przebieg imprezy.
Dla zespołów klas czwartych przygotowano 5 stacji odpowiadających 5
blokom tematycznym programu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
Na każdej stacji znajdował się nauczyciel - juror oraz zaproszeni rodzice.
Każdy zespół typował swoich zawodników do poszczególnych konkurencji.
W każdej konkurencji musiała brać udział taka sama ilość zawodników; zawodnicy
mogli zamieniać się na poszczególnych stacjach, ważne było, by w imprezie
uczestniczyli wszyscy uczniowie.
Startujące zespoły klasowe przez cały czas trwania imprezy były pod
opieką swojego wychowawcy. Zespoły były zaopatrzone w długopisy i „kartę
biegu”. Każdy zespół wybierał swojego lidera do odpowiedzi na poszczególne
pytania.
Rywalizacja prowadzona była w celu uzyskania jak największej ilości
punktów na poszczególnych stacjach.
Za wykonanie zadania na każdej stacji można było otrzymać maksymalnie 5
punktów. Po zaliczeniu wszystkich stacji wypełniona „karta biegu” trafiała do
jurorów. Następowała standaryzacja i podliczenie wyników.
Na zakończenie wszystkie zespoły ustawiły się na placu apelowym.
Prowadzący przedstawił wyniki „Biegu dla zdrowia”. Zespoły otrzymały dyplomy i
medale.
Nasi jurorzy:
Stacja I: „Higiena osobista i otoczenia” - pani Jelena Kozłowska
Stacja II: „Bezpieczeństwo w życiu codziennym” - pani Dorota
Topczewska
Stacja III: „Zdrowy styl odżywiania” – pani Dorota Sebastian
Stacja IV: „Wychowanie do życia w rodzinie i społeczności” – pan Modest
Dziekoński
Stacja V: „ Psychospołeczne aspekty zdrowia" - pani Anna Piotrowska
Stacja I
Higiena osobista i otoczenia.
Juror zadał pierwsze pytanie:
Ile razy dziennie należy myć zęby?
a) 1 raz przed snem
b) przynajmniej 2 razy dziennie
c) 2 razy w tygodniu
Drugie pytanie brzmiało:
W jakich sytuacjach należy zawsze myć ręce? Wymień choroby brudnych
rąk.
Ostatnim zadaniem na stacji I było:
Toczenie piłki głową
Grupa wybiera sobie 10 zawodników. Linia startu i półmetka znajduje się w
odległości 10 m od siebie. Uczestnicy w liczbie 10 osób ustawiają się w rzędzie za
linią startu. Na sygnał prowadzącego pierwszy z rzędu wykonuje przysiad i na
czworakach posuwa się do półmetka, uderzając głową toczoną przed sobą piłkę
siatkową. Gdy piłka i uczestnik przekroczy półmetek, wstaje, chwyta piłkę w ręce
i biegiem wraca do rzędu. Kładzie piłkę przed następnym zawodnikiem, który
dalej kontynuuje bieg. Oceniony jest czas wykonania zadania przez wszystkich
uczestników biorących udział w konkurencji oraz dokładność.
Stacja II
Bezpieczeństwo w życiu codziennym
Pierwsze pytanie brzmiało:
Czy znasz te numery? Podaj numer straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i
policji.
Drugie pytanie:
Mój wpływ na bezpieczeństwo w szkole.
Wymień przykład zachowania, które zakłóca bezpieczeństwo w szkole.
Ostatnia konkurencja przeprowadzona przez jurora to:
Wyścig z pokrywką na głowie.
Grupa wybiera spośród siebie 10 zawodników. Zawodnicy ustawiają się w rzędzie
na linii startu. Pierwszy zawodnik kładzie na głowę plastykową pokrywkę. Na
sygnał wyrusza szybkim, równym marszem, stara się dojść do chorągiewki
ustawionej na półmetku, okrążyć ją i kontynuować marsz w stronę przeciwną do
mety.
Po przejściu linii mety zawodnik dotyka następnego w zespole, przekazuje mu
pokrywkę i zawodnik wyrusza do półmetka i z powrotem. Oceniony jest czas
wykonania oraz poprawność. Za każde przejście bez spadnięcia pokrywki
przyznawany jest 1 punkt.
Uwaga! Jeżeli pokrywka spadnie, to należy podnieść i kontynuować marsz.
Stacja III
Zdrowy styl odżywiania
Pytanie pierwsze jurora:
Wzmacnia twoje kości i korzystnie wpływa na twój rozwój:
a) cola
b) oranżada
c) mleko
Kolejne pytanie brzmiało:
Podaj 3 zasady zdrowego odżywiania się.
Ostatnia konkurencja to:
Celny rzut
Grupa typuje 10 zawodników. Konkurencja polega na rzucie piłką ciężką w
kierunku ustawionych 3 plastykowych butelek napełnionych wodą i ich
przewróceniu. Zawodnicy do konkurencji podchodzą kolejno.
Stacja IV
Wychowanie do życia w rodzinie i społeczności
Juror zadał pierwsze pytanie, które brzmiało:
Wymień 2 prawa i 2 obowiązki dziecka i ucznia.
Drugie pytanie:
Podaj dwa sposoby pokojowego rozwiązywania konfliktów. Jeden sposób
przedstaw pantomimicznie.
Konkurencja trzecia to:
Skakanka
Zespół typuje 3 przedstawicieli, których zadaniem jest wykonanie przez okres 1
minuty skoków przez skakankę. Liczy się suma uzyskanych punktów oraz
poprawne wykonanie.
Stacja V
Psychospołeczne aspekty zdrowia.
Aktywność fizyczna. Organizacja czasu wolnego.
Pierwsze pytanie brzmiało:
Podaj 3 sposoby radzenia sobie ze złością.
Drugie zadanie:
Podaj 3 przykłady zdrowego wypoczynku.
Ostatnia konkurencja przeprowadzona przez jurora to:
Szybciej, sprawniej
Grupa wybiera 10 zawodników, którzy ustawiają się w rzędzie w małym rozkroku
na odległość ramion. Pierwszy zawodnik otrzymuje łyżkę, na której znajduje się
piłeczka pingpongowa. Linia mety znajduje się w odległości 3 m. Mierzy się czas
biegu. Bieg dyskwalifikuje, gdy zawodnik nie doniesie piłeczki do mety. Liczy się
czas i poprawność wykonania zadania.
Wszystkim impreza plenerowa bardzo się podobała.
Czekamy z niecierpliwością na kolejne!!!
Download