Otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji

advertisement
Otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne
Działanie 2.1 E-usługi publiczne
Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu (Muzeum), na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy
z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217), ogłasza
otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ogłoszonym
przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego konkursie na dofinansowanie projektów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi
Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne,
Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (Nr naboru RPDS.02.01.01IZ.00-02-219/17).
1. Cele partnerstwa i zakres tematyczny:
Udział Partnerów w projekcie będzie polegał na wspólnym przygotowaniu z Muzeum wniosku
o dofinansowanie oraz realizacji projektu, mającego na celu rozwój elektronicznych usług
publicznych w zakresie e-kultury.
2. Zakres zadań Partnerów:
2.1. Współudział w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego w ramach RPO WD 2014-2020 Podziałanie 2.1.1 1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (Nr naboru RPDS.02.01.01IZ.00-02-219/17)
2.2. Zakres zadań i działań przewidzianych do realizacji w projekcie musi prowadzić do
wdrożenia elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury o wysokim stopniu
dojrzałości oraz zapewnienia powszechnego, otwartego dostępu do zasobów
kulturowych w postaci cyfrowej.
2.3. Działania potencjalnego Partnera muszą być zgodne z celami partnerstwa.
2.4. Uszczegółowiony zakres działań każdego Partnera zostanie ustalony podczas wspólnego
przygotowania projektu.
3. Partnerzy:
3.1. O udział w projekcie partnerskim mogą ubiegać się podmioty wskazane w katalogu
podmiotów uprawnionych do ubiegania się do dofinansowanie, zgodnie z pkt. 5
Regulaminu konkursu. Partnerzy muszą spełniać wszystkie wymogi dotyczące podmiotów
uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie.
3.2. Oferty partnerstwa mogą złożyć następujące typy beneficjentów (niepowiązani z
Muzeum):
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych;
• podmioty lecznicze działające w publicznym systemie opieki zdrowotnej;
• instytucje kultury, ich związki i porozumienia;
• organizacje pozarządowe (w tym organizacje turystyczne oraz LGD);
• uczelnie/szkoły wyższe, ich związki i porozumienia;
• jednostki naukowe;
• jednostki badawczo-rozwojowe;
• służby zapewniające bezpieczeństwo publiczne;
• jednostki organizacyjne Służby Więziennej;
• jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej – dla
projektów o zasięgu regionalnym;
3.3. Partnerem projektu może być podmiot z ww. grup, który wniesie do projektu zasoby
ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz będzie uczestniczyć w przygotowaniu
wniosku o dofinansowanie projektu oraz w realizacji projektu.
3.4. Partnerem projektu może być podmiot prowadzący działania na rzecz: rozwoju
elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury, wykorzystania nowoczesnych
technologii elektronicznych w instytucjach kultury, upowszechniania zasobów kultury w
postaci cyfrowej.
3.5 Partnerem projektu nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania
dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych) oraz podmiot powiązany z Wnioskodawcą – Muzeum Poczty i
Telekomunikacji we Wrocławiu, w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L.187 z
26.06.2014).
4. Minimalany zakres zadań przewidzianych dla Partnera:
4.1. Współpraca przy przygotowaniu projektu i przy wypełnieniu wniosku aplikacyjnego wraz
z załącznikami,
4.2. Współpraca przy realizacji projektu w odniesieniu do działań wpływających na rozwój
elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury.
5.
Termin realizacji projektu: lata 2017 - 2020 (termin realizacji projektu może ulec zmianie
w zależności od szczegółowych ustaleń na etapie przygotowywania wniosku
o dofinansowanie).
6.
Wymogi dotyczące ofert:
6.1. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów należy przygotować w języku polskim na
formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
pn: „Deklaracja udziału w projekcie (oferta)”.
6.2. Do formularza ofertowego należy dołączyć:
a) aktualny i poświadczony za zgodność z oryginałem odpis z rejestru lub odpowiedniego
wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu
zgłaszającego i umocowanie osób go reprezentujących;
b) statut lub inny równoważny dokument.
7.
Termin i sposób składania ofert:
7.1. Oferty należy składać od dnia 29 kwietnia 2017 r. do dnia 20 maja 2017 r. do godz. 15.30
w sekretariacie Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, ul. Z. Krasińskiego 1
50-954 Wrocław, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na Partnera w celu
wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 2.1 E-usługi publiczne
– Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne”.
7.2. Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesłane drogą elektroniczną.
7.3. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
oferty przyjmowane są przez 21 dni kalendarzowych od dnia opublikowania
przedmiotowego ogłoszenia na stronie internetowej Muzeum.
7.4. Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
8.
Kryteria wyboru partnerów.
•
Spełnianie wymogów stawianych Partnerowi projektu, które zostały określone w pkt.
3 niniejszego ogłoszenia – warunek obligatoryjny.
Punktowane będzie:
• Doświadczenie w działalności na rzecz rozwoju elektronicznych usług publicznych w
zakresie e-kultury – maks. 10 pkt. (1 pkt. za jeden zrealizowany projekt/ zadanie).
• Doświadczenie w działalności na rzecz wykorzystania nowoczesnych technologii
elektronicznych w instytucjach kultury, – maks. 10 pkt. (1 pkt. za jeden zrealizowany
projekt/ zadanie).
• Doświadczenie w działalności na rzecz upowszechniania zasobów kultury w postaci
cyfrowej – maks. 10 pkt. (1 pkt. za jeden zrealizowany projekt/ zadanie).
Partnerzy, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów zostaną zakwalifikowani do projektu.
Wyboru Partnerów na podstawie kompletności złożonych dokumentów i kryteriów
punktowych dokona powołana na tą okoliczność komisja.
9.
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
1. Negocjacji ofert z wybranymi Partnerami.
2. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny. W przypadku unieważnienia naboru,
Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu potencjalny
Partner, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności odpowiedzialności za koszty
przygotowania zgłoszenia.
3. Określenia szczegółowego zakresu działań przewidzianego dla Partnera projektu.
4. Zawieszenia naboru na każdym etapie.
5. Wyboru jednego, dwóch lub trzech Partnerów spośród zgłoszonych podmiotów.
10. Uwagi końcowe:
1. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru Partnera/ Partnerów projektu podejmuje Dyrektor
Muzeum w oparciu o wskazaną przez komisję punktację z kryteriów wyboru.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy o współpracy
partnerskiej z wybranym w wyniku naboru Partnerem, Muzeum dopuszcza możliwość
zawarcia umowy o współpracy partnerskiej z podmiotem, który jako następny
w kolejności został najwyżej oceniony.
3. Udział Partnera w realizacji projektu będzie uzależniony od uzyskania dofinansowania ze
środków UE.
4. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie
jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Potencjalnych Partnerów/ Partnerów zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy
o kontakt z prowadzącym sprawę: Sylwia Szurant, mail: [email protected] tel.
71 3436765
6. Integralną częścią ogłoszenia jest:
1) Załącznik nr 1 - „Deklaracja udziału w projekcie (oferta)”
Download