Liczba etatów

advertisement
Statystyka Biblioteki Uniwersyteckiej
za lata 2009-2011
Pracownicy
Lata
2009
2010
2011
Liczba etatów
194,16
194,16
194,99
Liczba etatów działalności podstawowej
159,16
159,16
160,99
28
26
26,5
Liczba pracowników działalności podstawowej ze
stopniem służbowym bibliotekarza dyplomowanego
Stan zbiorów
Lata
2009
2010
2011
Liczba książek (w woluminach)
1634758
1645914
1656660
Liczba czasopism (w woluminach)
740762
753836
746316
Liczba zbiorów specjalnych (w jednostkach)
511177
512408
523631
89
50
52
Liczba czasopism elektronicznych (nie rejestrowanych w
pełnotekstowych bazach danych) (w tytułach)
5987
6461
6791
Liczba książek elektronicznych
(licencje na czas określony i nieokreślony) (w tytułach)
11942
11922
15548
Liczba baz danych (w tytułach)
1
Udostępnianie
Lata
2009
2010
2011
Liczba zarejestrowanych użytkowników
56146
45794
47961
Liczba wypożyczeń na zewnątrz (w jednostkach)
256180
312315
350530
Liczba udostępnień na miejscu (w jednostkach)
303462
263654
243736
Liczba odwiedzin w czytelniach
59332
46802
47955
Liczba zrealizowanych zamówień międzybibliotecznych
krajowych i zagranicznych
3162
3389
3789
Usługi informacyjne
Lata
2009
2010
2011
Liczba logowań do licencjonowanych baz danych
358056
377935
451066
Liczba logowań do kolekcji BU w Wielkopolskiej Bibliotece
Cyfrowej
316327
504378
961497
2
Wydawnictwa i bazy danych
Lata
Liczba wydawnictw własnych
Liczba obiektów zdygitalizowanych w BU i włączonych do
zasobów WBC lub udostępnianych lokalnie
2009
2010
2011
8
7
5
6975
12739
16678
Współpraca bibliotek, organizacja imprez, aktywność
zawodowa
Lata
2009
2010
2011
Liczba wystaw, zebrań naukowych i innych imprez
kulturalnych
19
16
19
Liczba publikacji pracowników
44
40
41
Infrastruktura
Lata
2009
2010
2011
237
226
237
Liczba miejsc do pracy dla osób niepełnosprawnych
1
1
1
Liczba stanowisk komputerowych dla użytkowników
69
58
55
Liczba miejsc do pracy dla użytkowników
3
Wybrane wskaźniki funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej
Wskaźniki
Lata
2009
2010
2011
3,75
3,67
3,64
Liczba vol. (jedn. obliczeniowych) na
1 użytkownika
53,75
58,05
55,89
Liczba vol. książek na 1 użytkownika
30,44
32,81
31,32
0,12
0,13
0,13
0,34
0,47
0,58
Liczba użytkowników przypadająca
na 1 pracownika biblioteki
337,42
315,18
328,49
Liczba użytkowników na 1 miejsce
do pracy w bibliotece
226,59
221,96
223,13
Liczba pracowników biblioteki jako
procent ogólnej liczby pracowników
Uczelni
Liczba tytułów prenumerowanych
czasopism krajowych i
zagranicznych (drukowanych i
elektronicznych) w przeliczeniu na 1
użytkownika
Liczba książek elektronicznych
(zinwentaryzowane + licencje) w
przeliczeniu na 1 użytkownika
4
Liczba wypożyczeń na 1
zarejestrowanego czytelnika
4,56
6,82
7,3
Liczba wypożyczeń na 1 pracownika
biblioteki
1609,57
1962,27
2177,34
Liczba logowań do baz danych na 1
użytkownika
6,66
7,53
8,52
28162
11156
10746
Przyrost zbiorów (czasopisma
drukowane)
-228
13074
-7520
Przyrost zbiorów (zbiory specjalne)
4501
7453
6225
Przyrost zbiorów (książki)
5
Download