(Założenia/Konspekt projektu) Tomasz Dłubis

advertisement
Koło Naukowe
Elektronicznych i Komputerowych Systemów Automatyki
Nazwa Projektu
(Założenia/Konspekt projektu)
Tomasz Dłubis
Strona 1 z 4
Koło Naukowe
Elektronicznych i Komputerowych Systemów Automatyki
Spis treści
1.
Opis projektu. ............................................................................................................................................ 3
Założenia projektu ......................................................................................................................................... 3
Opis merytoryczny ......................................................................................................................................... 3
2.
Plan pracy. ................................................................................................................................................. 3
3.
Doręczenie. ................................................................................................................................................ 3
4.
Budżet. ....................................................................................................................................................... 3
5.
Przydział zadań. ......................................................................................................................................... 3
6.
Zarządzanie i monitorowanie projektu. .................................................................................................... 4
Strona 2 z 4
Koło Naukowe
Elektronicznych i Komputerowych Systemów Automatyki
1. Opis projektu.
Założenia projektu
Tutaj opisujemy podstawowe założenia oraz cel projektu, tzn. co jest jego podstawą, strukturę
i charakter wytworzonego dobra. Należy tu również przekonać czytelnika, dlaczego warto realizować ten
projekt.
Opis merytoryczny
W tym miejscu należy przedstawić zagadnienia teoretyczne odnośnie projektu.
2. Plan pracy.
W punkcie tym należy zamieścić diagram Gantta (link) projektu wraz z kamieniami milowymi (link).
Dodatkowo należy opisać każde z zadań oraz wymienić kamienie milowe.
3. Doręczenie.
Punkt ten powinien zawierać wszystkie dane na temat doręczania projektu. Powinny tu być opisane
wszystkie kamienie milowe – jako punkty kontrolne, każdy z nich powinien w łatwy sposób przedstawiać
proces zaawansowania projektu. Najprościej przedstawić to w formie wykonania pewnych zadań np.
wykonanie układu, oprogramowanie, testy. Ponadto każdy punkt kontrolny powinien generować:



Dobro pojawiające się dzięki jego realizacji.
Termin jego osiągnięcia.
Jasno określoną postać dobra (dokument, program, układ elektroniczny/mechaniczny)
Rozdział ten powinien również mówić o narzędziach wykorzystywanych do publikacji dokumentów
i informacji.
4. Budżet.
(Punkt wymagany przy tworzeniu założeń projektu)
W rozdziale tym należy zamieścić wszystkie koszty projektu. Koszty powinny być podzielone wg
poszczególnych zadań z punktu 2 oraz ze względu na odpowiednie kategorie:




Materiały – elektronika, mechanika, które zostaną użyte w trakcie wykonywania projektu.
Narzędzia.
Oprogramowanie.
Wyjazdy, opłaty konferencyjne
5. Przydział zadań.
(Punkt wymagany przy tworzeniu założeń projektu)
Rozdział ten powinien zawierać przydział zadań dla członków grupy projektowej. Powinny tutaj
zostać wymienione osoby odpowiedzialne za realizację kamieni milowych. Można zamieścić opisy
poszczególnych członków projektu.
Strona 3 z 4
Koło Naukowe
Elektronicznych i Komputerowych Systemów Automatyki
6. Zarządzanie i monitorowanie projektu.
Należy zamieścić wstępny regulamin projektu, tj.:
 sposób kierowania projektem,
 prawa i obowiązki kierownictwa oraz członków zespołu,
 sposób rozstrzygania kwestii spornych,
 sposób monitorowania postępu prac oraz osoby za to odpowiedzialne,
 należy określić własność wygenerowanego dobra i metody jego rozpowszechniania.
Strona 4 z 4
Download