ppt - UMWD

advertisement
Kim jest Państwa wykładowca?
Gisela Mehlmann
Ministerstwo Gospodarki
Niemcy, Kraj Związkowy Brandenburgia
Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Poczdam
Tel: +49331 866-1650 Fax: +49331 866 1608
E-Mail: [email protected]
 3 lata – budowa instytucji wdrażającej i biura pomocy technicznej
dla rządku Kraju Związkowego Brandenburgia
 10 lat dyrektorka Europejskiego Funduszu Społecznego w
Brandenburgii
 17.09.2001 - 02.05.2003 PAA w Lubuskim Urzędzie Marszałkowskim
 od czasu powrotu z Polski : dyrektorka ds. UE, INTERREG III A,
stosunki gospodarcze z Polską i Berlinem
 od września 2003: ekspertka w niemieckim projekcie twinning w Ministerstwie Gospodarki
i Pracy w Warszawie
1
Gisela Mehlmann – Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii
2
Kompleksy pytań
Urząd Marszałkowski, Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej:
• Kwalifikowalność kosztów (EFRR i EFS)
• Koszty audytu zewnętrznego
• Zamówienia publiczne
• Rozliczanie projektów
• Zapewnienie środków na następne lata
• Reguły prefinansowania
• Rozgraniczenie i powiązania kilku wspieranych projektów
• Osiąganie zysków przez projekty
• Wskaźniki monitoringu
• Przykłady projektów rewitalizacji – działanie 3.3. ZPORR
• Promocja przedsiębiorczości
• Dowód zaangażowanych środków własnych
Pytania do działania 3.4. ZPORR (Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego)
Pytania do działania 2.6. ZPORR (Urząd Marszałkowski, Wydział Rozwoju Gospodarczego)
Pytania do działania 2.1., 2.3., 2.4. i 2.5. ZPORR (Wojewódzki Urząd Pracy)
Gisela MehlmannGisela Mehlmann – Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii
2
(1) Kwalifikowalność kosztów (EFRR i EFS)
•
•
•
•
Koszty przygotowania procedury przetargowej (dokumentacja,
członkowie komisji): pomoc techniczna
Koszty prac związanych z wdrażaniem projektu – zarządzanie projektem:
Element wsparcia z budżetu działania
Jakie koszty są na to kwalifikowalne: koszty osobowe, które są
niezbędne do wdrażania (opis stanowiska w celu udowodnienia
obciążenia i zaszeregowania płacowego), środki pracy i rzeczowe,
wyposażenie pomieszczeń (termin ścisłego (celowego) przeznaczenia),
obowiązkowe ubezpieczenia etc.
Zasadniczo: podatki od wartości dodanej są kwalifikowalne, jeśli
wykonawca projektu nie może ich rozliczyć (gminy, przedsiębiorstwa,
stowarzyszenia, zrzeszenia: jeśli nie są uprawnione do rozliczenia)
Przy tym uwzględnia się podatek VAT przypadający na wydatki związane
z osiągnięciem celu wsparcia: np. podczas budowy budynku za rachunki
usług budowlanych a nie za koszty późniejszego wykorzystywania
budynku.
3
Gisela MehlmannGisela Mehlmann – Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii
(1) Kwalifikowalność kosztów (EFRR i EFS)
Przykład:
Spółka wodociągowa opłaca rachunki ze środków, które
otrzymuje z budżetu gminy.
Wsparcie kwoty netto rachunków, jeśli może być odliczony
podatek VAT (uprawnienie do rozliczania VAT).
Koszty przygotowania projektu (planowanie budowlane) – koszty
wdrażania projektu (działania budowlane):
Oba rodzaje kosztów mogą być wsparte. Jeżeli aktywnych jest
kilka przedsiębiorstw, jedno otrzymuje wsparcie i musi zatrudnić
inne jako podwykonawców (uwzględnić obowiązki przetargowe!) i
zapłacić za wykonane świadczenia z dotacji (po przedłożeniu
rachunku).
4
Gisela MehlmannGisela Mehlmann – Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii
(2) Koszty audytu zewnętrznego
• Audyt zewnętrzny powinien być przeprowadzony przez biegłego
rewidenta
albo
• przez kontrolerów, których kwalifikacje zostały wcześniej sprawdzone
i otrzymali za to certyfikat.
• Koszty kontrolera zewnętrznego są zgodnie z Rozp. 448/2004
kwalifikowalne z funduszy strukturalnych.
• Dwie drogi zapłaty kosztów:
 Część składowa wsparcia; wykonawca projektu płaci za
rachunek kontrolera proporcjonalnie ze wsparcia, resztę ze
współfinansowania
 Instytucje kontrolne wybierane są w przetargu a następnie
certyfikowane; oni przedkładają rachunki instytucji
odpowiedzialnej za przyznawanie wsparcia i są przez nią
płacone.
5
Gisela MehlmannGisela Mehlmann – Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii
(3) Zamówienia publiczne
Procedury udzielania zamówień publicznych przeprowadzane są
zgodnie z ustaleniami

Polskiego prawa zamówień publicznych
- Ustawa z 29.01.2004 i

Prawa zamówień publicznych UE,
które należy zachowywać bez ograniczeń.
6
Gisela MehlmannGisela Mehlmann – Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii
(4) Rozliczanie projektów
•
Wypłata zatwierdzonych dotacji tylko po przedłożeniu oryginalnych
dowodów, które są przed dokonaniem płatności sprawdzane (spójność,
kwalifikowalność, konieczność i adekwatność), oznaczone i odsyłane
wykonawcy projektu.
• Najpóźniej 3 miesiące po zakończeniu wdrażania projektu wykonawcy
projektu przedkładają jednostce rozliczającej dowód wykorzystania wsparcia
o wydanych środkach pomocowych i narodowym współfinansowaniu.
• Niewykorzystane środki wykonawca projektu musi zwrócić bezpośrednio po
zakończeniu projektu, w innym razie po sprawdzeniu dowodu wykorzystania
wymagany będzie zwrot środków wraz z odsetkami (w Niemczech 3%
powyżej stopy dyskontowej).
• Dowód wykorzystania: raport rzeczowy i przeciwstawienie wpływów i
wydatków (w razie potrzeby jeszcze raz żądane są oryginały dokumentów
lub przeprowadza się kontrolę na miejscu)
• Szybkie sprawdzanie dowodów wykorzystania !!!

wszystko w porządku: krótka informacja o sprawdzeniu

w przypadku nie uznania wydatków lub nie osiągnięcia celu wsparcia:
częściowe odwołanie informacji o udzieleniu wsparcia i wezwanie do
zwrotu środków pomocowych w danym terminie
7
Gisela MehlmannGisela Mehlmann – Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii
(5) Zapewnienie środków na następne lata
 W Brandenburgii środki kraju związkowego, które,
zgodnie z zatwierdzonym przez Komisję Europejską
Programem Operacyjnym, należy wnieść jako narodowe
współfinansowanie środków funduszy strukturalnych UE,
ustalane są w średniookresowym planowaniu
finansowym: planowanie 5–letnie
i
 później ustalane w poszczególnych rocznych budżetach.
8
Gisela MehlmannGisela Mehlmann – Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii
(6) Rozgraniczenie i powiązanie
kilku projektów wspieranych z różnych programów
Zasada:
Wsparcie jednego projektu z wielu programów pomocowych UE
jest niedopuszczalne (podwójne wsparcie).
• Zapytanie w formularzu wniosku, czy na projekt wnioskowane było
lub będzie jeszcze inne wsparcie.
• W przypadku wytycznych wsparcia lub przetargów należy wykluczyć
podwójne wsparcie poprzez ustalenie kryteriów udziału.
• Dla zamierzonej współpracy wspieranego projektu z innymi
projektami powinno się wydać w informacji o udzieleniu wsparcia
odpowiednie zobowiązanie. Wykonawca projektu powinien
równocześnie zostać zobowiązany dokonywać regularnie, pisemnie
sprawozdań o stanie współpracy.
9
Gisela MehlmannGisela Mehlmann – Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii
(7) Przynoszenie zysku przez projekt
•
•
•
•
•
Poprzez wsparcie UE wspierane jest zawsze brakujące zapotrzebowanie –
koszty na projekt, które nie mogą być finansowane z innych źródeł.
Dlatego wraz ze wnioskiem należy przedłożyć plan finansowania tych kosztów.
Plan koszów i finansowania musi być później częścią składową informacji o
udzieleniu wsparcia.
Poprzez to uwzględniane są także przewidywane wpływy projektu.
Jeśli powstają wpływy, które nie były zaplanowane lub były niemożliwe do
przewidzenia, muszą być one podane przez wykonawcę projektu w dowodzie
wykorzystania wsparcia.
Ta kwota zostanie rozliczona ze wsparciem. Oznacza to, że wsparcie w związku
z kontrolą dowodu wykorzystania zostanie odpowiednio zredukowane. W tej
wysokości wykonawca projektu musi zwrócić część dotacji.
10
Gisela MehlmannGisela Mehlmann – Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii
(8) Wskaźniki monitoringu
•
•
•
•
•
Wskaźniki monitoringu rejestrowane podczas i po zakończeniu wdrażania projektu.
Termin rozliczenia wskaźników oddziaływania przez wykonawcę projektu musi być
ustalony w zależności od rodzaju i treści projektu – zalecenia w informacji o
udzieleniu wsparcia.
Termin nie może być jednak późniejszy niż jest to konieczne do rozliczenia
Programu Operacyjnego na zakończenie okresu wsparcia UE względem Komisji
Europejskiej.
Jeśli nie osiągnięto przewidzianych wskaźników wyniku i oddziaływania, trzeba
ustalić, czy mimo wszystko osiągnięto cel wsparcia.
Jeśli nie, należy żądać zwrotu wsparcia UE.
utrudnienia w osiągnięciu celu, na które nie miał wpływu wykonawca projektu –
może być uznane w przypadku merytorycznego uzasadnienia – rezygnacja z
żądania zwrotu lub domaganie się częściowego zwrotu.
11
Gisela MehlmannGisela Mehlmann – Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii
(9)
Projekty rewitalizacji
działanie 3.3. ZPORR
Przykłady projektów rewitalizacji terenów/budynków powojskowych w
Niemczech:
 Inicjatywa UE KONVER I (1989-1993) i KONVER II (1994-1999)
– Działania obrony przed zagrożeniem
– Sprzątnięcie działek, poprawa połączenia z dostępną infrastrukturą
transportową
– Renowacja budynków dla nowego wykorzystania
– Przeszkolenie bezrobotnych, którzy wcześniej pracowali w zawodach
wojskowych lub świadczyli usługi armii
– Projekty zatrudnienia dla tych grup celowych, które z reguły wykonują
prace oczyszczania terenów wojskowych
– Dotacje do zatrudnienia na nowych miejsc pracy
– Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej
12
Gisela MehlmannGisela Mehlmann – Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii
(10) Promocja przedsiębiorczości
• W ramach wytycznych pomocowych wspierane jest ze środków
funduszy strukturalnych UE (EFRR i EFS) zakładanie działalności
gospodarczej w Brandenburgii.
• Poprzez to zapewnia się równe traktowanie wszystkich
wnioskodawców i szybkie opracowywanie wniosków.
• Wspierane są przede wszystkim…
–
–
–
–
Dotacje inwestycyjne, pożyczki, poręczenia (EFRR)
Wchodzenie na rynek (EFRR)
Coaching, doradztwo, szkolenia (EFRR/EFS)
Pomoc w utrzymaniu w pierwszym roku po założeniu działalności (EFS)
13
Gisela MehlmannGisela Mehlmann – Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii
(11) Udowodnienie środków własnych jako
krajowego współfinansowania
• Dowód zaangażowanych własnych środków jako krajowego
współfinansowania:
– Rachunki za związane z projektem wyświadczone świadczenia
(oryginały), które zostały zapłacone ze środków własnych
– Dowody lub równoważne dokumenty, które udowadniają przepływ
środków (ruch bankowe) na przewidziany cel.
• Już zaangażowane własne środki wykonawcy projektu na
prefinansowanie kosztów projektu muszą być rozliczane
równocześnie z każdym zapotrzebowaniem na środki UE w Instytucji
Wdrażającej.
• Środki UE wypłacane są wtedy tylko zgodnie z ustaloną w informacji
o udzieleniu wsparcia stopą interwencji zgodnie z wysokością
rozliczanego wkładu środków własnych.
14
Gisela MehlmannGisela Mehlmann – Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii
(12) Reguły prefinansowania
Należy zachować zasadę refundacji:
• Wykonawcy projektów rozpoczynają wdrażanie projektu
po zatwierdzeniu dotacji UE.
• Wydatki w ramach projektu są prefinansowane przez
odbiorców wsparcia.
• Po przedłożeniu oryginałów dokumentów zwraca się
wykonawcom projektu za wyłożone koszty maksymalnie
do wysokości zatwierdzonego wsparcia.
• Wypłata reszty (5 – 10% zatwierdzonej dotacji) powinna
nastąpić dopiero po sprawdzeniu dowodu wykorzystania
wsparcia przez odpowiednią instytucję.
15
Gisela MehlmannGisela Mehlmann – Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii
Pytania dotyczące działań ZPORR,
wytycznych i rozporządzenia ZPORR
 Jeśli chodzi o dokładne zastosowanie „wytycznych” i „rozporządzenia”
ZPORR trzeba zapytać pracowników rządu w Warszawie, gdyż oni
opracowywali te dokumenty.
 Chodzi o wewnętrzne dodatkowo wydane ustalenia, które z tego powodu nie
mogą być wyjaśnianie przez zagranicznego eksperta.
 Pomoc zagranicznych ekspertów może odnosić się tylko na ustalenia prawne
UE, ich zastosowanie i doświadczenia z kraju pochodzenia.
 Brak odpowiedzi:
odnosi się do pytań Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego:
nr 5. - 8., 13. i 14.,
 Na pytania 2. – 4., 9. -12. i 15. można tylko odpowiedzieć na podstawie
brandenburskich procedur.
16
Gisela MehlmannGisela Mehlmann – Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii
Pytania do działania 3.4. ZPORR
od Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
Do pytań nr 2. – 4. – Brandenburskie sposoby postępowania:
2.
Jeśli przedsiębiorca w możliwym do przejrzenia okresie po podpisaniu
umowy wsparcia – np. dzień po – zatrudni 11 osobę, musi się przyjąć, że we
wniosku podał fałszywe dane. W tym przypadku należy wycofać przyznanie
wsparcia.
Przyczyna: Zatrudnienie nowej osoby zajmuje zawsze określony czas i nie
następuje z reguły z dnia na dzień ew. niespodziewanie.
Jeśli wzrost zatrudnienia jest celem projektu, zatrudnianie nowych osób w
trakcie okresu wsparcia jest nieszkodliwe dla zgody udzielenia wsparcia.
3.
Jeśli sprzedaż udziałów jest zakończona przed złożeniem wniosku i może
być udowodniona, nie powinno się odmawiać wsparcia.
4.
Jeśli przedsiębiorstwo istnieje krócej niż miesiąc i przez to nie może
przedłożyć wraz z wnioskiem bilansów z poprzednich lat, przy
podejmowaniu decyzji dotyczącej wniosku o wsparcie powinno się
uwzględniać aktualny stan.
17
Gisela MehlmannGisela Mehlmann – Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii
Pytania do działania 3.4. ZPORR
od Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
Do pytań nr 9. – 12. i 15. – Brandenburskie sposoby postępowania:
9./10. Jeśli podobne projekty będą wdrażane w różnych województwach, wniosek o
wsparcie powinna rozpatrywać Instytucja Wdrażająca w danym województwie –
możliwe uwzględnienie specyficznych regionalnie warunków !!!
Rząd w Warszawie mógłby jednak w takich przypadkach podać zalecenia do
warunków wsparcia, kwalifikowanych kosztów, wysokości wsparcia i stopy
(intensywności) wsparcia etc., by zapewnić równe traktowanie projektów w różnych
województwach.
11.
Wielokrotne ubieganie się o pomoc UE przez jedno przedsiębiorstwo jest w
Brandenburgii możliwe, jeśli spełniane są kryteria.
12.
Świadczenia na umowę zlecenie są usługami, które przedsiębiorstwo „kupuje” od
innego przedsiębiorstwa lub osoby samodzielnie wykonującej działalność. Z tego
tytułu płacone są też odpowiednie podatki.
Te świadczenia nie mogą być przeliczane na miejsca pracy.
15.
Rozliczenie beneficjenta musi koniecznie następować na 31.12. danego roku,
ponieważ dane/informacje potrzebne będą do raportu rocznego PO dla Komisji
Europejskiej sporządzanego przez Instytucję Zarządzającą danym PO.
18
Gisela MehlmannGisela Mehlmann – Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii
Download