Załącznik nr 3c do Regulaminu

advertisement
Załącznik nr 3c do Regulaminu
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
Sąd Okręgowy w Łodzi
Plac Dąbrowskiego 5
90-921 Łódź
Formularz ofertowy dla Pakietu 4
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Przedmiot zamówienia:
Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Sądu Okręgowego w Łodzi oraz
w Sądach Rejonowych w Brzezinach, Łęczycy i Rawie Mazowieckiej.
ZP.XXVII-3310-3/17
Nazwa Wykonawcy ....................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy .....................................................................................................................
....................................................................................................................................................
NIP ..............................................................
REGON ............................................................
Tel. ............................................................... fax ......................................................................
e-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.
Uczestnicząc w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne
prowadzonego na zasadach określonych w art. 138 o ustawy Prawo zamówień
publicznych, oznaczonego numerem ZP.XXVII-3310-3/17, oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia dla Pakietu 4 zgodnie z zakresem i wymogami określonymi w
Regulaminie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, we Wzorze
umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia za cenę:
Cena netto za 1 godzinę pracy pracownika ochrony WPISANEGO NA LISTĘ
KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ, wchodzącego w skład
obsady, o której mowa w Opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 2c do Regulaminu
postępowania o udzielenie zamówienia - : ……………… zł. + ..........% VAT.
Cena ryczałtowa netto za 1 miesiąc świadczenia usługi monitorowania sygnałów z
lokalnych systemów alarmowych: ……………… zł. + ..........% VAT.
Załącznik nr 3c do Regulaminu
Cena ryczałtowa netto za 1 miesiąc świadczenia usług grupy interwencyjnej:
………………… zł. + .........% VAT.
Cena za całość przedmiotu zamówienia dotycząca Pakietu 2 wynosi:
netto: ………………………………………….……. zł.,
słownie: (………………………………………………………………………………………………………………..);
podatek VAT wg stawki …….…. %
wartość podatku VAT: …………..……. zł.;
słownie: (………………………………………………………………………………………………………………..);
brutto: …………………… zł.;
słownie: (………………………………………………………………………………………………………………..);
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom wykonanie
zamówienia w części dotyczącej: grupy interwencyjnej, monitoringu sygnałów z
lokalnych systemów alarmowych zainstalowanych w obiekcie przy ul. Kościuszki 17 oraz
realizacji usługi konwojowania wartości pieniężnych.
2.
Oświadczamy, że w w/w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane
z wykonaniem zamówienia.
3.
Oświadczamy, że ceny netto określone w pkt 1 nie ulegną zmianie przez cały okres
obowiązywania umowy.
4.
Oświadczamy, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Regulaminie, Opisie
przedmiotu zamówienia oraz w załączonym Wzorze umowy i zobowiązujemy się w
przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
wyznaczonego terminu składania ofert.
6.
Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,
akceptujemy wszystkie warunki Zamawiającego określone w Regulaminie postępowania
o udzielenie zamówienia i zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymogami Zamawiającego.
7.
Oświadczam/-my, że zamierzamy/ nie zamierzamy1 powierzyć podwykonawcom
wykonanie zamówienia w części dotyczącej grupy interwencyjnej, monitoringu sygnałów
z lokalnych systemów alarmowych zainstalowanych w obiekcie przy ul. Kościuszki 17
oraz realizacji usługi konwojowania wartości pieniężnych.
Załącznik nr 3c do Regulaminu
8.
Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
kwalifikacje wymagane przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i
mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 tekst jednolity) oraz spełniają warunki określone
w Regulaminie.
9.
Oświadczamy, iż dysponujemy wymaganą w Opisie przedmiotu zamówienia dla Pakietu
1 ilością grup interwencyjnych złożonych z kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej, pozostających w gotowości (1) do podjęcia określonej, czasowej reakcji na
wezwanie pracowników ochrony pełniących dyżury w chronionych obiektach.
Jednocześnie zobowiązujemy się1 - w przypadku wybrania naszej oferty – doręczyć
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia:
- umowę zawartą z podwykonawcą, określającą zasady korzystania z pomocy grup
interwencyjnych, monitoringu sygnałów z lokalnych systemów alarmowych
zainstalowanych w obiekcie przy ul. Kościuszki 17 oraz realizacji usługi konwojowania
wartości pieniężnych;
- koncesję na podjęcie przez podwykonawcę działalności gospodarczej w zakresie
ochrony osób i mienia.
Wymienione wyżej dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zawierającego umowę z
Zamawiającym.
10. Oświadczamy, iż przed podpisaniem umowy doręczymy Zamawiającemu imienną listę
osób skierowanych do ochrony obiektów sądu oraz osób uprawnionych do sprawowania
nadzoru i kontroli nad wyżej wymienionymi wraz z kserokopiami licencji. Powyższy
wykaz stanowić będzie załącznik do umowy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia uzupełniającego o
wartości do 10 % wartości zamówienia podstawowego. Za wykonanie zamówienia
uzupełniającego Zleceniobiorcy przysługiwać będzie wynagrodzenie wg stawek
określonych w umowie o świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach
Sądu Okręgowego w Łodzi w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.
12. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, prosimy o
podawanie jedynie wartości netto oraz złożenie stosownego oświadczenia w Formularzu
ofertowym pkt. 13. Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. (art. 91 ust. 3a Pzp).
1
dotyczy sytuacji zlecenia podwykonawcy
Załącznik nr 3c do Regulaminu
13. Oświadczamy, że wybór oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego.
W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego Wykonawca ma obowiązek wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazać ich wartość bez kwoty podatku. (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………

W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.
14. Oświadczamy, że:
1) nie podlegamy wykluczeniu;
2) spełniajmy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
15. Zobowiązujemy się posiadać przez cały okres wykonywania zamówienia ważne
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł /słownie: jeden milion złotych/
obejmującej odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy (odpowiedzialność kontaktowa) oraz z tytułu czynu niedozwolonego
(odpowiedzialność deliktowa).
16. Zobowiązujemy się posiadać przez cały okres wykonywania zamówienia aktualną
koncesję udzieloną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie
działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia.
17. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z obiektami Sądu, wzorem umowy oraz warunkami
postępowania i przyjmujemy te warunki bez zastrzeżeń, oraz że otrzymaliśmy od
Zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania Oferty.
18. Oświadczamy, że Oferta nie zawiera/zawiera informacji/informacje* stanowiących/ce
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
* niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 3c do Regulaminu
konkurencji. W przypadku nie wykreślenia żadnej opcji Zamawiający przyjmie, że oferta
nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
19. Do nadzorowania wykonania umowy i bieżących kontaktów z Zamawiającym
upoważniony będzie : ……………………………………………………………… tel. ………………….., fax:
................................... .
20. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia postępowania, przy zachowaniu zasady jawności postępowania
i wyniku postępowania.
Oferta zawiera .............. stron
..........................................
(data)
...............................................................
Podpis i pieczęć Wykonawcy lub
osoby (osób) uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy
Download