Wzór umowy użyczenia telefonu komórkowego do celów służbowych

advertisement
U M O W A
użyczenia telefonu komórkowego do celów służbowych
zawarta w dniu .............................................
pomiędzy :
1. ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Użyczającym”
a:
2. …………………………………………., zatrudnionym w przedsiębiorstwie Użyczającego
na podstawie ………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Biorącym”
o następującej treści:
§1
W związku ze stosunkiem pracy/zlecenia łączącym strony niniejszej umowy, Użyczający
przekazuje Biorącemu do bezpłatnego używania w celach służbowych:
a) aparat telefoniczny marki ……………………………………….
o numerze IMEI
………………………..
b) kartę SIM o numerze ……………………….. na numer telefoniczny
………………………………….. zarejestrowany w sieci ………………………………...
1.
2.
1.
2.
§2
Użyczający zobowiązuje się do pokrywania kosztów służbowych rozmów
telefonicznych oraz abonamentu telefonicznego dla wyżej opisanego telefonu
do łącznej miesięcznej kwoty ……………………… zł (słownie: ……………………………………
………………………….. złotych).
Powyższe koszty pokrywane są na podstawie comiesięcznej faktury VAT doręczanej
Użyczającemu przez operatora sieci komórkowej.
§3
W przypadku stwierdzenia przekroczenia limitu określonego w § 2, Biorący
zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy przyznanym limitem a kwotą
znajdującą się na fakturze VAT.
W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, gdy w danym miesiącu zaistniała
konieczność prowadzenia rozmów służbowych o wartości ponad limit określony
w § 2, Użyczający pokrywa tę nadwyżkę z własnych środków. Biorący winien jednak
uprzedzić Użyczającego, iż w danym miesiącu spodziewa się takiej sytuacji i uzyskać
zgodę Użyczającego na przekroczenie limitu.
§4
Biorący:
a) obowiązany jest korzystać z telefonu w sposób odpowiadający przeznaczeniu
rzeczy
b) ma obowiązek przechowywać telefon w sposób zabezpieczający go przed
przypadkową utratą lub uszkodzeniem
c) nie powinien udostępniać telefonu ani karty SIM osobom trzecim bez zgody
Użyczającego,
d) odpowiada za utratę lub uszkodzenie rzeczy – chyba że utrata lub uszkodzenie
nastąpiło bez jego winy,
e) obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Użyczającego o utracie, bądź
uszkodzeniu telefonu.
§5
Biorący może korzystać z przedmiotowego telefonu jedynie w celach służbowych.
W przypadku stwierdzenia, że Biorący uzyskiwał połączenia w celach prywatnych –
zobowiązany jest on do pokrycia - na żądanie Użyczającego - kosztów takich rozmów,
ustalonych na podstawie billingu otrzymanego od operatora sieci komórkowej.
1.
2.
3.
§6
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony, jednakże rozwiązanie
umowy o pracę/umowy zlecenia powoduje również jednoczesne rozwiązanie
niniejszej umowy.
Ponadto umowa niniejsza może być rozwiązana przez każdą ze stron –
za miesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca rozliczeniowego
obowiązującego w stosunkach z operatorem sieci komórkowej.
Po rozwiązaniu umowy Biorący jest zobowiązany zwrócić telefon i kartę SIM
Użyczającemu i rozliczyć się z nim z tytułu niniejszej umowy.
§7
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
.............................................
Użyczający
..........................................
Biorący
Download