Umowa użyczenia - Samorząd Województwa Mazowieckiego

advertisement
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 109/319/14
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Umowa użyczenia lokalu
Nr IDM-UL …….…./……......…/…......
/ nr powiatu / nr relacji / kolejny nr umowy /
zawarta w dniu ……………….. w ……………………………. pomiędzy:
Województwem Mazowieckim w Warszawie z siedzibą i adresem w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa;
NIP 525-20-87-227, REGON 013272636, zwanym dalej Województwem lub Stroną, reprezentowanym w niniejszej umowie przez:
1. …………………………………………………………………………………………………………………..,
2. …………………………………………………………………………………………………………………..,
a,
…………………………..……..…………………………………………………………………………………............................
z siedzibą w..................................................................................................................................
reprezentowaną przez …………………………………………..………………………………….……………………………
na podstawie ………………………………….……………………………..………………….………………………………...….
zwaną dalej Użyczającym lub Stroną.
§1
1. Użyczający oświadcza, że posiada tytuł i prawo własności*, współwłasności*, użytkowania*, użytkowania wieczystego*,
trwałego zarządu* działki o geodezyjnym numerze ewidencyjnym …………………................................, obręb ………………………..,
położonej w .........................................................,
przy ulicy ……....................................................................................,
zwanej dalej Nieruchomością na której jest posadowiony budynek zwany dalej Budynkiem oznaczony numerem
administracyjnym: …………..
2. Dowód posiadania tytułu prawnego do Nieruchomości i Budynku stanowi .............................., będący załącznikiem nr 1 do
niniejszej umowy.
3. Użyczający oświadcza, że tytuł i prawo własności*, współwłasności*, użytkowania*, użytkowania wieczystego*, trwałego
zarządu* do Nieruchomości i Budynku umożliwiają mu zawarcie niniejszej umowy oraz że Nieruchomość i Budynek są wolne
od wad fizycznych i prawnych, w szczególności nie zostały w stosunku do nich ustanowione żadne prawa lub obciążenia na
rzecz osób trzecich, które uniemożliwiałyby lub ograniczałyby uprawnienie Województwa do używania przedmiotu niniejszej
umowy.
§2
1. Użyczający udostępnia Województwu na mocy niniejszej umowy nieodpłatnie Lokal oznaczony numerem ……….. we
wskazanym wyżej Budynku o pow.
………. m² dla potrzeb zainstalowania i użytkowania węzła teletransmisyjnego
stanowiącego część sieci telekomunikacyjnej zrealizowanej w ramach projektu „Internet dla Mazowsza”, a także
utrzymywania tego węzła. Położenie Lokalu w Budynku określa plan sytuacyjny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
2. Użyczający wyraża zgodę na wykonanie budowlanych prac adaptacyjnych, w tym wymiany drzwi, okien, wykonanie wylewki
samopoziomującej, zainstalowanie podłogi technicznej, etc. oraz zainstalowania i użytkowania w Lokalu, o którym mowa w
ust. 1 urządzeń: teletransmisyjnych, klimatyzacyjnych, zasilających (w tym agregat prądotwórczy) oraz wszelkich innych
urządzeń, które mogą być uznane za niezbędne do potrzeb, o których mowa w ust. 1, a także doprowadzenia do niego kabli i
instalacji telekomunikacyjnych, energetycznych, klimatyzacyjnych oraz zabezpieczających w szczególności przed włamaniem
i pożarem. Po zakończeniu niniejszej umowy Województwo uprawnione będzie – według swojego wyboru – do zabrania
urządzeń, o których mowa w zdaniu poprzednim lub pozostawienia ich w Lokalu. Użyczającemu nie przysługuje uprawnienie
do żądania przywrócenia stanu poprzedniego Lokalu.
3. Jeśli umowa zostanie wypowiedziana przed terminem wskazanym w § 4 ust. 1 z przyczyn leżących po stronie Użyczającego
Województwu przysługuje prawo do proporcjonalnego w stosunku do czasu pozostającego do końca okresu, o którym
mowa w § 4 ust. 1, zwrotu wartości prac adaptacyjnych.
* niepotrzebne skreślić
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa i środków budżetu województwa mazowieckiego
dla rozwoju Mazowsza
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
Przekazanie oraz zwrot przedmiotu umowy realizowane będzie w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, którego wzór
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
Województwo może udostępniać przedmiot użyczenia osobom trzecim, w tym w szczególności oddawać w użyczenie, najem
(podnajem) lub dzierżawę (poddzierżawę), po uprzednim poinformowaniu Użyczającego.
§3
Użyczający zobowiązuje się umożliwić każdorazowo przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, Województwu lub
podmiotom przez niego upoważnionym wstęp na teren Nieruchomości i do Budynku celem przeprowadzenia planowych
konserwacji, usunięcia awarii, wykonania napraw, modernizacji lub wymiany Urządzeń, o których mowa w § 2 ust. 2.
Za ewentualne szkody spowodowane w czasie wykonywania tych czynności będzie każdorazowo wypłacane odszkodowanie
przez Województwo, którego wysokość zostanie ustalona zgodnie z zasadami określonymi w trzech kolejnych ustępach
niniejszego paragrafu.
Zakres wynikłych szkód zostanie ustalony i spisany w protokole podpisanym przez Strony, który będzie stanowić podstawę
do ustalenia wysokości odszkodowania.
W sytuacji braku zgody dotyczącej wysokości odszkodowania lub zakresu spowodowanych szkód, wartość odszkodowania
określi niezależny uprawniony rzeczoznawca majątkowy. Koszt wykonania operatu przez rzeczoznawcę majątkowego
poniesie Województwo.
Strony niniejszym ograniczają odpowiedzialność Województwa za ewentualne szkody do wartości rzeczywistej straty
Użyczającego.
Wykonanie prac poza użyczanym Lokalem będzie uzgadniane z Użyczającym. Usuwanie awarii, przeprowadzanie
konserwacji, napraw oraz modernizacji w obrębie Lokalu może odbywać się bez wcześniejszego powiadomienia i
uzgodnienia terminu.
Użyczający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia, zniszczenia bądź też kradzieży przedmiotów oraz
urządzeń Województwa znajdujących się w użyczanym Lokalu, w Budynku i na Nieruchomości, za wyjątkiem szkód
wyrządzonych umyślnie.
§4
Umowę zawiera się na czas określony od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2035 r. Wiąże ona również następców
prawnych Stron umowy. Na wniosek Województwa złożony najpóźniej przed dniem upływu okresu, o którym mowa w
zdaniu pierwszym, strony zawrą umowę użyczenia na takich samych warunkach na czas określony kolejnych dziesięciu lat.
W przypadku przeniesienia prawa do Nieruchomości Użyczający zobowiązuje się poinformować nabywcę
o zawarciu i treści niniejszej umowy.
Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy z ważnych powodów przez Województwo z
zachowaniem dwunastomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Użyczający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem dwunastomiesięcznego okresu wypowiedzenia
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego wyłącznie w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez
Województwo oraz pod warunkiem uprzedniego pisemnego (pod rygorem nieważności) wezwania Województwa do
zaprzestania naruszeń i bezskutecznego upływu wyznaczonego mu w tym celu co najmniej czternastodniowego terminu.
Zawarta między Stronami umowa wyczerpuje wszelkie roszczenia Użyczającego względem Województwa
z tytułu zainstalowania i użytkowania Urządzeń w Lokalu i w Budynku.
Po ustaniu stosunku użyczenia, Województwo zobowiązuje się przekazać przedmiot umowy w terminie 30 dni od
zakończenia obowiązywania zawartej umowy.
Zmiany dotyczące treści umowy mogą być dokonywane tylko za obopólną zgodą Stron wyrażoną w formie, w której umowa
została zawarta, pod rygorem nieważności.
§5
Niniejsza umowa jest umową o korzystanie z nieruchomości w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i
sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. – Dz.U. nr 106 poz. 675 z późniejszymi zmianami. Tym samym zgodnie z art.
33 ust. 3a ww. ustawy stanowi podstawę do dokonania wpisu w treści księgi wieczystej Nieruchomości i/lub Budynku
uprawnień Województwa wynikających z umowy.
Województwo i Użyczający stwierdzają, że niniejsza umowa jest zawarta, między innymi, w celu wykazania się przez
Województwo prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 Ustawy – Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., w zakresie wynikającym z § 2 niniejszej umowy i zgodnie z przedstawionym Użyczającemu
planem sytuacyjnym.
* niepotrzebne skreślić
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa i środków budżetu województwa mazowieckiego
dla rozwoju Mazowsza
3.
W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo
telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami oraz Ustawy o wspieraniu
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. – Dz.U. nr 106 poz. 675 z późniejszymi zmianami.
§6
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Użyczający i trzy
Województwo.
§7
Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki*:
1) Dowód posiadania tytułu prawnego do Nieruchomości i Budynku (np.: Odpis z Księgi Wieczystej/Akt Notarialny itp.)
2) Plan sytuacyjny budynku
3) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
4) Wypis z rejestru gruntów
Użyczający:
Województwo:
...................................
(data i podpis)
...................................
(podpis)
* niepotrzebne skreślić
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa i środków budżetu województwa mazowieckiego
dla rozwoju Mazowsza
Download