Umowa użyczenia energii elektrycznej

advertisement
Załącznik nr 12 do SIWZ znak ZK.341-07/2013
Umowa użyczenia nr ZK.342-…/13
W dniu …………… r. w Halinowie, pomiędzy Zakładem Komunalnym w
Halinowie, ul. Józefa Piłsudskiego 77, 05-074 Halinów, NIP 952-14-72-019
reprezentowanym przez Dyrektor mgr inż. Małgorzatę Komuda-Ołowską zwanym w dalszej
części umowy Użyczającym,
a
firmą ………., ul. ……………., ………… NIP ………. Regon ……….., KRS …………
reprezentowaną przez …….
zwanym w dalszej części umowy Użytkobiorcą zawarte zostało porozumienie następującej
treści:
§1
1. Użyczający udostępni Użytkobiorcy energię elektryczną niezbędną do wykonania
przedmiotu zamówienia polegającego na przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowości Okuniew w Gminie Halinów.
2. Użytkobiorca oświadcza, że zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z
poborem energii elektrycznej za którą zostanie obciążony według obowiązujących
stawek i wskazań zainstalowanego licznika.
3. Użyczający zobowiązuje się do refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej
oraz dodatkowych opłat związanych z poborem energii zgodnie z otrzymaną fakturą
za dany okres rozliczeniowy.
4. Po zakończeniu prac budowlanych Użytkobiorca przy udziale Użyczającego dokona
komisyjnego spisu zainstalowanego licznika.
§2
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ……….. r. do dnia ………….. r.
2. Użytkobiorca zobowiązuje się do uregulowania zobowiązań wynikających z refaktur
wystawionych na podstawie ustaleń określonych w § 1 w terminie 14 dni od daty
otrzymania przedmiotowej refaktury na wskazane konto Użyczającego.
3. W przypadku nieterminowego regulowania płatności wynikających z ww. refaktur
Użytkobiorca zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§3
1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§4
Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla Użyczającego.
§5
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
UŻYCZAJĄCY
UŻYTKOBIORCA
Download