Drogi Czytelniku, Organizacje pozarządowe często wykorzystują w

advertisement
Drogi Czytelniku,
Organizacje pozarządowe często wykorzystują w swojej działalności statutowej samochody
niebędące ich własnością. Nie wprowadzają ich do ewidencji środków trwałych i nie naliczają przy
tym odpisów amortyzacyjnych od tych pojazdów. Organizacja może taki samochód wypożyczyć,
wydzierżawić lub użyczyć od właściciela. Najczęściej w praktyce prywatne auta członków
stowarzyszenia są nieodpłatnie użyczane organizacji na podstawie umowy, której wzór znajdziesz
poniżej.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów
uzyskania przychodów możesz zaliczyć wydatki z tytułu używania niewprowadzonego do
ewidencji środków trwałych samochodu osobowego do wysokości kwoty wynikającej z
pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu,
określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Dla ustalenia
faktycznego przebiegu samochodu organizacja jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji
przebiegu pojazdu, która powinna zawierać co najmniej: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby
używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i
cel wyjazdu, opis trasy (skąd-dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za jeden
kilometr przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów
i stawki za jeden kilometr przebiegu, podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane. Należy pamiętać,
że każdy dokument tj. faktura, rachunek potwierdzający poniesienie wydatku na użyczone auto
powinien zawierać numer rejestracyjny pojazdu.
Miejscowość, data
Umowa użyczenia samochodu (wzór)
zawarta dnia .................................... w ....................................................................... pomiędzy
...................................................................................................
...................................................................................................
zwanym dalej Użyczającym
a
...................................................................................................
...................................................................................................
zwanym dalej Biorącym.
§1
1 .Przedmiotem użyczenia czyni się samochód marki ..................................................... koloru
........................... o numerach rejestracyjnych ......................................................, numer silnika
..................................................... numer nadwozia ....................................................................,
rok produkcji ................................., którego Użyczający jest właścicielem.
2.Użyczający oświadcza, że samochód oddany do użyczenia jest sprawny i w dobrym stanie
technicznym posiada na stanie sprawną gaśnicę, koło zapasowe, radio marki .............................oraz
zestaw narzędzi. Wraz z samochodem Użyczający wydaje Biorącemu kluczyki do samochodu,
dowód rejestracyjny oraz polisę OC na rok ............
W momencie wydania samochodu bak jest pełny w stanie
...................................................................................................
§2
Wszelkie ewentualne zmiany umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§3
Biorący potwierdza pisemnie odbiór opisanego wyżej samochodu poniżej tekstu niniejszej umowy.
§4
Biorący zapewnia, że będzie używał przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
Ponadto zobowiązuje się nie oddawać go do używania osobom trzecim, w przeciwnym wypadku
Użyczający ma prawo natychmiast od umowy odstąpić.
§5
Koszty używania rzeczy ponosi Biorący. Na Biorącym ciąży również obowiązek dokonywania
drobnych napraw samochodu oddanego do używania.
§6
Użyczający oddaje Biorącemu do bezpłatnego używania samochód opisany w § 1 na okres od dnia
................ do dnia ......................... . Po upływie niniejszego terminu na Biorącym ciąży obowiązek
zwrotu samochodu wraz z rzeczami wymienionymi w § 1 niniejszej umowy w stanie nie
pogorszonym, ponadto samochód będzie zatankowany
.............................................................................................
§7
W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
..........................................................................................................
Użyczający:Biorący do używania:
Download