Plik DOC wzorca umowy dla Aptek i Bezpiecznych Hurtowni

advertisement
UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI
Zawarta w dniu ………………………………..
pomiędzy:
……………………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………….......
zwaną dalej „Hurtownią”,
a
……………………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………….......
zwaną dalej „Apteką”
§ 1.
W związku z współpracą handlową Stron niniejszej Umowy, polegającą na nabywaniu przez Aptekę od
Hurtowni produktów leczniczych oraz innych produktów będących w ofercie Hurtowni, Strony zobowiązują
się do niepodejmowania konkurencji na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
§ 2.
1. Hurtownia zobowiązuje się, że w okresie 10 lat od zawarcia niniejszej Umowy nie podejmie na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu apteki,
punktu aptecznego ani innej działalności, z którą związana będzie detaliczna sprzedaż produktów
leczniczych, wyrobów medycznych i innych produktów sprzedawanych w aptekach.
2. Na zasadzie przepisu art. 391 kodeksu cywilnego, Hurtownia oświadcza, że zobowiązanie określone w
§ 2 ust. 1 zostanie wykonane także przez:
a) przedsiębiorcę dominującego w stosunku do Hurtowni;
b) innych przedsiębiorców zależnych od przedsiębiorcy dominującego w stosunku do Hurtowni, o
którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. a),
c) przedsiębiorców zależnych od Hurtowni;
3. Zobowiązania wynikające z § 2 ust. 1 oraz § 2 ust. 2 niniejszej Umowy dotyczą także sytuacji przejęcia
kontroli nad podmiotem prowadzącym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą
polegającą na prowadzeniu apteki ogólnodostępnej lub innej działalności, z którą związana będzie
detaliczna sprzedaż produktów leczniczych, wyrobów medycznych i innych produktów sprzedawanych
w aptekach.
§ 3.
1. W przypadku naruszenia przez Hurtownię zobowiązań wynikających z § 2 ust. 1 bądź w przypadku
naruszenia przez podmioty wskazane w § 2 ust. 2 zobowiązań określonych w § 2 ust. 1, Hurtownia
zapłaci Aptece karę umowną wynoszącą 100.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia tych
zobowiązań.
1
2. Żądanie zapłaty kary umownej powinno być zgłoszone przez Aptekę pisemnie na adres Hurtowni, a
termin zapłaty kary umownej będzie wynosił 30 dni od otrzymania zgłoszenia.
§ 4.
1. Apteka zobowiązuje się, że w okresie 10 lat od zawarcia niniejszej Umowy nie podejmie na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nowej działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu
hurtowni farmaceutycznej.
2. W przypadku naruszenia przez Aptekę zobowiązań wynikających z § 4 ust. 1, Apteka zapłaci
Hurtowni karę umowną wynoszącą 100.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia tych zobowiązań.
3. Żądanie zapłaty kary umownej powinno być zgłoszone przez Hurtownię pisemnie na adres Apteki, a
termin zapłaty kary umownej będzie wynosił 30 dni od otrzymania zgłoszenia
§ 5.
1. Wszelkie pojęcia zawarte w niniejszej Umowie należy rozumieć w sposób im nadany w przepisach
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007, nr 50, poz. 331
ze zm.). W przypadku zmiany przepisów przywołanych w niniejszej Umowie, zastosowanie będą
miały inne odpowiednie przepisy.
2. Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
§ 6.
Niniejsza umowa nie dotyczy wymienionych poniżej i posiadanych już wcześniej przez hurtownię
aptek.
HURTOWNIA
APTEKA
2
Download