Przesłanki

advertisement
Przesłanki do
wykorzystania hurtowni
danych w organizacji
wirtualnej
Bogdan Andrzejewski
Bartosz Kobyłecki
Sebastian Nowak
Wojciech Nowak
Wojciech Obst
Pojęcie organizacji
wirtualnej
nowy typ organizacji powstały dzięki
rozwojowi technologii informacyjnej
chwilowa konfiguracja jednostek
organizacyjnych współpracujących
ze sobą dla osiągnięcia okazjonalnych,
wspólnych celów
Cechy organizacji
wirtualnej
Tymczasowość istnienia
Rozproszenie geograficzne
Koncentracja na kliencie
Intensywne wykorzystanie
technologii informatycznych
Sieciowa struktura organizacyjna
Podsumowanie
OW bliska przyszłościowej, procesowej
wizji przedsiębiorstwa
Dzięki wykorzystaniu koncepcji OW





Obniżka kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
Zwiększenie elastyczności działania przedsiębiorstwa
Zredukowanie czasu realizacji zadań
Wykorzystanie najbardziej kompetentnych jednostek na
każdym etapie łańcucha dostaw
Możliwość działania na rynku globalnym
Problemy
przedsiębiorstw
Ilość danych
Różnorodność formatów zapisu danych
 Wiele rozproszonych źródeł danych

Charakter wydobywanej informacji
Szybkość transakcji
Dostępność informacji
Definicja hurtowni danych
(data warehouse, data mart)
Wyspecjalizowane serwery
bazodanowe
Przechowywanie i grupowanie
informacji
Zapewniają szybki dostęp do
określonych danych
Zasilane z relacyjnych baz danych
Struktura hurtowni
danych
Problem wielowymiarowości
Dwie podstawowe struktury
Model płatka śniegu
- tablica faktów
Model gwiazdy
- hierarchia wymiaru
Cechy hurtowni danych
Tematyczność

Grupowanie danych
Integralność

Normalizacja pól, wspólne typy danych
Oznaczenie czasowe

Analiza w długich okresach
Niezmienność
Narzędzia analityczne
Data mining
Aplikacje OLAP
Porównanie tradycyjnych baz
danych, narzędzi OLAP oraz
Data Mining
Zapytania i
raporty
Wybór
pojedynczych i
zsumowanych
danych
OLAP
Data Mining
Podsumowania, trendy i prognozy
Odkrywanie ukrytych
zależności
Informacja
Analiza
Wgląd i
przewidywanie
Kto zakupił produkt
w ostatnich dwóch
latach?
Jaki jest średni przychód od klienta, który kupił
produkt w ciągu ostatnich dwóch lat z
podziałem na regiony?
Kto i dlaczego kupi
produkt w najbliższym
półroczu?
* przykład wg Oracle'a
Organizacja wirtualna
a hurtownie danych
potrzeba efektywnej wymiany informacji
zróżnicowanie struktur (form
gromadzenia, przechowywania,
udostępniania i aktualizowania ) danych
Wysoka skalowalność
Badania
„Analiza przydatności hurtowni danych w
procesie podejmowania decyzji”
Uzasadnienie przedmiotu badania
Grupa docelowa:

37 firm w oparciu o następujące kryteria:
Rok od wdrożenia
 Rozproszone struktury organizacyjne
 Osoby z kadry kierowniczej

Wnioski
Referenci uznali za opłacalne przedsięwzięcia wdrożenia hurtowni danych
tylko wtedy, gdy integrowała ona dane z wielu firm, zatem organizacji o
charakterze organizacji wirtualnej.
Po wdrożeniu hurtowni danych pracownicy starają się wykorzystać jej
możliwości do podejmowania wszystkich decyzji niezależnie czy są one
strategiczne dla firmy czy nie (jest to dość zaskakujący wynik, gdyż z
hurtownie danych wdrażane są z reguły w celu zidentyfikowania trendów
występujących w otoczeniu)
Firmy, które nie radziły sobie z nadmiarem danych uznały wdrożenie
hurtowni danych za opłacalne – hurtownie danych znacznie ułatwiają
odnalezienie koniecznych informacji z TB danych
Wyznaczanie trendów wynikających ze zbiorów danych powinno być
przydatne w podejmowaniu decyzji strategicznych, ankietowani, jednaj nie
potwierdzają tej hipotezy.
Najistotniejszym wnioskiem z ankiet jest fakt, iż osoby pracujące z
hurtownią danych uważają, że przedsięwzięcie jest opłacalne i pomaga w
radzeniu sobie z nadmiarem ilości danych.
Download