1 - Undernet

advertisement
1. Do czego służą systemy OLAP:
a)
b)
c)
d)
Do analizy danych.
Do automatycznej obróbki danych w celu odkrywania
reguł decyzyjnych i prognozowania rozwoju
przedsiębiorstwa.
Są podstawowym elementem kluczy integralności danych.
Do normalizacji systemów danych OLAP do postaci 3NF
3. Terminem Hurtownia Danych określamy:
a)
b)
c)
d)
Systemy danych operacyjnych, których działanie jest
nazywane skrótem OLAP.
Systemy udostępniające dane o sprzedaży lub usługach.
Systemy informacji historycznych, przechowywanych w
postaci sekwencyjnie wprowadzanych partycji.
Systemy, które w prostych strukturach informacyjnych,
przechowują przez długi okres czasu dane transformowane
z aplikacji operacyjnych przedsiębiorstwa w celu
prowadzenia analiz.
5. Wybierz twierdzenie prawdziwe:
a)
b)
c)
Wymiary wpływają korzystnie na wydajność procesów
analizy informacji w hurtowni danych.
Tablica Wymiarów jest tworzona przez kolekcję
obiektów bazy danych, takich jak: tabele, widoki,
indeksy i synonimy.
Tablica Wymiarów jest tworzona przez relacyjną bazę
danych w układzie logicznym gwiazdy lub płatka
śniegu.
2. Terminem Metadane określamy:
a)
Zastosowanie systemów operacyjnych do prac
analitycznych.
b)
Definicje struktur informacyjnych, ograniczeń i reguł
transformowania informacji bazy danych.
Informacje o sprzedaży lub usługach.
Kolejne etapy tworzenia podstawowych struktur hurtowni
danych.
c)
d)
4. Terminem Data Mining określamy:
a) Porządkowanie relacyjnych baz danych.
b) Wieloprzedmiotowe Bazy danych o specjalnych
strukturach OLAP.
c) Poznawanie wiedzy przez badanie próbek danych.
d) Zastosowanie systemów operacyjnych do prac
analitycznych.
6. Terminem Tabele Faktów określamy:
a)
b)
c)
Najliczniejsze tabele systemów danych OLTP.
Encje centralne w strukturze gwiazdy.
Zdenormalizowane encje, zawierające informacje
d)
organizacyjne.
Rozwiązanie optymalne ze względu na czas odpowiedzi
systemu
7. Systemy CRM konsorcjów handlowych wykorzystują systemy OLAP i Data Mining.
8. Nazwa Data Mining obejmuje działania prowadzące do zastosowania odkrytych wzorców i
związków informacyjnych w procesie przewidywania (predykcji) zachowania modelu w odmiennych
warunkach informacyjnych.
9. Drążenie wymiarów służy zapewnieniu integralności danych poddawanych analizie.
10. Obszar Oczyszczania był pierwszym historycznym rozwiązaniem Hurtowni Danych.
Download