Wielowarstwowe aplikacje internetowe

advertisement
Lista zagadnień na egzamin dyplomowy - INFORMATYKA
Specjalność:
Technologie Przetwarzania Danych
Uwaga! Efekty kształcenia nie występujące w kolumnie Symbol weryfikowanego efektu kształcenia,
są sprawdzane już w procesie rekrutacji.
Lp.
Symbol
weryfikowanego efektu
kształcenia
Zagadnienia
Multimedialne bazy danych
1.
Specyfika systemów multimedialnych baz danych
2.
Cel i zakres standardu MPEG-7
3.
Standard SQL/MM: motywacje, koncepcja, zakres
K_W4 ÷ K_W8
K_W3, K_W5, K_W6,
K_W8
K_W5, K_W6, K_W8
4.
Metadane w multimedialnych bazach danych
K_W5, K_W6, K_W8
5.
Zarządzanie dużymi obiektami
K_W4 ÷ K_W8
Integracja systemów transakcyjnych
6.
Algorytm zatwierdzania 2-fazowego (2PC) i 3-fazowego (3PC)
K_W5, K_W6, K_W8
Algorytmy alokacji danych w systemie rozproszonych bazy
7.
K_W5, K_W6, K_W8
danych
Problem replikacji danych: kryterium poprawności, replikacja
8.
synchroniczna vs. replikacja asynchroniczna, algorytm kopii
K_W4 ÷ K_W8
podstawowej
9.
Optymalizacja zapytań w systemie rozproszonych bazy danych
K_W4 ÷ K_W8
Eksploracja danych
Reguły asocjacyjne: sformułowanie problemu, typy reguł i
10.
algorytmy odkrywania reguł asocjacyjnych
K_W5, K_W6, K_W8
Naiwny klasyfikator Bayesa: ogólna charakterystyka i zasada
11.
K_W3 ÷ K_W8
działania
Metody indukcji drzew decyzyjnych (miary oceny jakości
12.
podziału, metody przycinania drzewa)
K_W5, K_W6, K_W8
13.
Regresja: sformułowanie problemu, rodzaje regresji
K_W3, K_W5, K_W6,
K_W8
Grupowanie obiektów: sformułowanie problemu, omówienie
14.
15.
podstawowych algorytmów grupowania
Algorytmy rankingu stron WWW
K_W5, K_W6, K_W8
K_W4 ÷ K_W8
Administracja bazami danych
16.
Charakterystyka punktów kontrolnych
17.
Porównanie indeksów drzewiastych i indeksów bitmapowych
K_W4 ÷ K_W8
K_W5, K_W6, K_W8
Zaawansowane Bazy Danych
Synchronizacja transakcji za pomocą wielowersyjnego
18.
algorytmu znaczników czasowych
K_W4 ÷ K_W8
19.
Wielopoziomowa synchronizacja transakcji
K_W4 ÷ K_W8
20.
Pliki sygnaturowe dla wyszukiwania tekstów
K_W5, K_W6, K_W8
Projekty informatyczne
21.
Metoda punktów funkcyjnych
22.
Model COCOMO
K_W4 ÷ K_W8
K_W4 ÷ K_W8
Technologie XML (przetwarzanie danych semistrukturalnych)
Budowa wyrażeń XPath. Przykłady wykorzystywania standardu
23.
K_W5, K_W6, K_W8
XPath
24.
Zakres i znaczenie standardu SQL/XML
K_W4 ÷ K_W8
25.
Języki zapytań stosowane w bazach danych dokumentów XML
K_W4 ÷ K_W8
Typy indeksów wykorzystywanych w bazach danych
26.
dokumentów XML. Postacie zapytań korzystających z
K_W4 ÷ K_W8
poszczególnych typów indeksów
Hurtownie danych i przetwarzanie analityczne
27.
Architektury systemów hurtowni danych
K_W4 ÷ K_W8
28.
Implementacyjne modele hurtowni danych
K_W4 ÷ K_W8
29.
Podstawowe schematy hurtowni danych w modelu relacyjnym
K_W5, K_W6, K_W8
30.
Problematyka projektowania warstwy ETL
K_W5, K_W6, K_W8
31.
Techniki optymalizacji zapytań analitycznych
K_W4 ÷ K_W8
32.
Podstawowe struktury indeksowe dla hurtowni danych
K_W4 ÷ K_W8
Architektury zorientowane na usługi
Rola magistrali usługowej (Enterprise Service Bus) w
33.
K_W4 ÷ K_W8
architekturze SOA
34.
Metody zapewniania bezpieczeństwa usług Web Services
K_W4 ÷ K_W8, K_W9
35.
Charakterystyka protokołu SOAP
K_W5, K_W6, K_W8
36.
Metodyki implementacji usług Web Services
K_W5, K_W6, K_W8
Wielowarstwowe aplikacje internetowe
Podstawowe założenia i standardy dla technologii Web
37.
Services
38.
Rodzaje komponentów Enterprise JavaBeans
39.
Architektura Model-View-Controller w aplikacjach internetowych
K_W4 ÷ K_W8
K_W5, K_W6, K_W8
K_W4 ÷ K_W8
Zarządzanie współbieżnym dostępem do danych w aplikacjach
40.
wielowarstwowych
K_W4 ÷ K_W8, K_W9
Download