Pytania na egzamin dyplomowy

advertisement
Pytania na egzamin dyplomowy
PIESI – studia magisterskie dzienne
Multimedialne i obiektowe bazy danych
1.
Specyfika systemów multimedialnych baz danych.
2.
Właściwości obrazów wykorzystywane w wyszukiwaniu ze względu na zawartość.
3.
Prezentacja danych multimedialnych wrażliwych na opóźnienia.
4.
Porównanie technik zapewniających trwałość obiektów
5.
Nowe operacje w języku OQL
6.
Zarządzanie dużymi obiektami
7.
Transformacja wskaźników w obiektowych bazach danych
8.
Buforowanie danych w obiektowych bazach danych
Rozproszone Systemy Transakcyjne
1.
Algorytm zatwierdzania 2-fazowego (2PC).
2.
Algorytmy alokacji danych w systemie rozproszonej bazy danych.
3.
Problem replikacji danych: kryterium poprawności, replikacja synchroniczna vs.
replikacja asynchroniczna, algorytm kopii podstawowej.
4.
Optymalizacja zapytań w systemie rozproszonej bazy danych.
Eksploracja danych
1.
Reguły asocjacyjne: sformułowanie problemu, typy reguł i algorytmy odkrywania reguł
asocjacyjnych
2.
Algorytmy klasyfikacji
3.
Grupowanie obiektów:
algorytmów grupowania
4.
Algorytmy rankingu stron WWW
sformułowanie
problemu,
omówienie
podstawowych
Administracja bazami danych:
1.
Rola przestrzeni wycofania w systemach baz danych (segmenty wycofania)
2.
Charakterystyka punktów kontrolnych
3.
Porównanie indeksów drzewiastych i indeksów bitmapowych.
4.
Rola profili w systemach baz danych
Aplikacje rozproszone i internetowe
1.
Projektowanie i implementacja komponentów usługowych w technologii Web Services
2.
Modelowanie dokumentów XML za pomocą drzew DOM
3.
Klasyfikacja komponentów Enterprise JavaBeans
4.
Architektura Model-View-Controller w aplikacjach internetowych
5.
Przeszukiwanie drzew DOM za pomocą języka XPath
Zaawansowane Bazy Danych
1.
Algorytm podziału węzła w R-drzewach
2.
Szukanie najbliższego sąsiada za pomocą R-drzew
3.
Synchronizacja transakcji za pomocą wielowersyjnego algorytmu znaczników
czasowych
4.
Wielopoziomowa synchronizacja transakcji
5.
Pliki sygnaturowe dla wyszukiwania tekstów
Projekty informatyczne
1.
Metoda punktów funkcyjnych
2.
Równanie oprogramowania w modelu SLIM
3.
Model COCOMO
4.
Szacowanie kohezji modułów programowych za pomocą metody przekrojów danych
5.
Wyważanie ryzyka w projektach informatycznych
Analiza danych
1.
Metody statystycznej oceny wiarygodności modelu regresji
2.
Wybrane metody selekcji atrybutów w redukcji rozmiarów danych.
3.
Podstawowe elementy składowe szeregu czasowego i metody jego dekompozycji.
Przetwarzanie danych semistrukturalnych
1.
Scharakteryzuj języki zapytań stosowane w XML-owych bazach danych.
2.
Podstawowe strategie modyfikacji dokumentów XML w XML-owych bazach danych
3.
Wymień i scharakteryzuj typy indeksów wykorzystywanych w XML-owych bazach
danych. Podaj przykłady zapytań, wyrażonych w języku XPath, przy których ewaluacji
pomocne byłyby poszczególne typy indeksów.
4.
Scharakteryzuj zakres standardu SQL/XML.
korzystających z funkcji standardu SQL/XML.
5.
Przedstaw możliwe zastosowania standardu SVG.
Podaj
przykłady
zapytań
SQL
Download