Pytania na egzamin dyplomowy

advertisement
Pytania na egzamin dyplomowy
TPD – studia II stopnia – dzienne
Multimedialne bazy danych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Specyfika systemów multimedialnych baz danych.
Właściwości obrazów wykorzystywane w wyszukiwaniu ze względu na zawartość.
Cel i zakres standardu MPEG-7.
Standard SQL/MM: motywacje, koncepcja, zakres.
Metadane w multimedialnych bazach danych.
Porównanie technik zapewniających trwałość obiektów
Nowe operacje w języku OQL
Zarządzanie dużymi obiektami
Transformacja wskaźników w obiektowych bazach danych
Buforowanie danych w obiektowych bazach danych
Integracja systemów transakcyjnych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Algorytm zatwierdzania 2-fazowego (2PC) i 3-fazowego (3PC).
Implementacja protokołu 2PC w systemach komercyjnych.
Algorytmy alokacji danych w systemie rozproszonych bazy danych.
Problem replikacji danych: kryterium poprawności, replikacja synchroniczna vs. replikacja
asynchroniczna, algorytm kopii podstawowej.
Wykrywanie zakleszczeń transakcji rozproszonych.
Optymalizacja zapytań w systemie rozproszonych bazy danych.
Eksploracja danych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Reguły asocjacyjne: sformułowanie problemu, typy reguł i algorytmy odkrywania reguł asocjacyjnych
Naiwny klasyfikator Bayesa: ogólna charakterystyka i zasada działania
Metody indukcji drzew decyzyjnych (miary oceny jakości podziału, metody przycinania drzewa)
Metody określania ważności atrybutów (test chi-kwadrat, MDL, Information Gain)
Metody uczenia i testowania klasyfikatorów (walidacja krzyżowa, leave-one-out, bootstrap)
Meta-metody uczenia klasyfikatorów (stacking, boosting, głosowanie)
Metody oceny klasyfikatorów (precision&recall, krzywa Lift, krzywa ROC, macierz pomyłek, macierz
kosztów)
Metody ekstrakcji atrybutów (PCA, NNMF, SVD)
Regresja: sformułowanie problemu, rodzaje regresji
Grupowanie obiektów: sformułowanie problemu, omówienie podstawowych algorytmów grupowania
Algorytmy rankingu stron WWW
Administracja bazami danych:
1.
2.
3.
4.
Rola przestrzeni wycofania w systemach baz danych (segmenty wycofania)
Charakterystyka punktów kontrolnych
Porównanie indeksów drzewiastych i indeksów bitmapowych.
Rola profili w systemach baz danych
Zaawansowane Bazy Danych
1.
2.
3.
4.
5.
Algorytm podziału węzła w R-drzewach
Szukanie najbliższego sąsiada za pomocą R-drzew
Synchronizacja transakcji za pomocą wielowersyjnego algorytmu znaczników czasowych
Wielopoziomowa synchronizacja transakcji
Pliki sygnaturowe dla wyszukiwania tekstów
Projekty informatyczne
1.
2.
3.
4.
5.
Metoda punktów funkcyjnych
Równanie oprogramowania w modelu SLIM
Model COCOMO
Szacowanie kohezji modułów programowych za pomocą metody przekrojów danych
Wyważanie ryzyka w projektach informatycznych
Analiza danych
1.
2.
3.
Metody statystycznej oceny wiarygodności modelu regresji
Wybrane metody selekcji atrybutów w redukcji rozmiarów danych.
Podstawowe elementy składowe szeregu czasowego i metody jego dekompozycji.
Technologie XML (przetwarzanie danych semistrukturalnych)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Znaczenie przestrzeni nazw XML. Pojęcia: deklaracja przestrzeni nazw, kwalifikacja przestrzenią nazw,
docelowa przestrzeń nazw, domyślna przestrzeń nazw.
Budowa wyrażeń XPath. Przykłady wykorzystywania standardu XPath.
Transformacja dokumentów XML przy pomocy arkuszy styli XSL. Typy szablonów transformacji.
Domyślne szablony transformacji.
Pojęcie typu w Schematach XML. Typy proste, typy złożone – sposoby definicji, charakterystyka.
Konstrukcje związane z typami złożonymi.
Integracja schematów XML. Konstrukcje umożliwiające integrację schematów XML. Konsekwencje
integracji schematów XML dla ich instancji.
Zakres i znaczenie standardu SQL/XML.
Języki zapytań stosowane w bazach danych dokumentów XML.
Typy indeksów wykorzystywanych w bazach danych dokumentów XML. Postacie zapytań korzystających z
poszczególnych typów indeksów.
Mechanizmy kontroli współbieżnego dostępu do baz danych dokumentów XML.
Hurtownie danych i przetwarzanie analityczne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Architektury systemów hurtowni danych.
Konceptualny model wielowymiarowy.
Implementacyjne modele hurtowni danych.
Podstawowe schematy hurtowni danych w modelu relacyjnym.
Modelowanie i rodzaje wymiarów.
Problematyka projektowania warstwy ETL.
Techniki optymalizacji zapytań analitycznych.
Podstawowe struktury indeksowe dla hurtowni danych.
Problematyka jakości danych.
Algorytm wyboru zbioru perspektyw zmaterializowanych dla zadanego obciążenia.
Techniki i algorytmy kompresji danych.
Architektury zorientowane na usługi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pojęcie, własności i klasyfikacja usług biznesowych.
Podstawowe konstruktory języka BPEL.
Rola magistrali usługowej (Enterprise Service Bus) w architekturze SOA.
Struktura i zawartość kontraktów WSDL usług Web Services.
Metody zapewniania bezpieczeństwa usług Web Services.
Rola rejestru usług w architekturze SOA.
Charakterystyka protokołu SOAP.
Metodyki implementacji usług Web Services.
Charakterystyka i porównanie konwersacyjnych i niekonwersacyjnych usług Web Services.
Charakterystyka i porównanie idempotentnych i nieidempotentnych operacji
usług Web Services.
Wielowarstwowe aplikacje internetowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Podstawowe założenia i standardy dla technologii Web Services.
Model Ajax na tle klasycznych aplikacji internetowych.
Rodzaje komponentów Enterprise JavaBeans.
Transakcje w Enterprise JavaBeans.
Architektura Model-View-Controller w aplikacjach internetowych.
Porównanie frameworków ASP.NET Web Forms i ASP.NET MVC.
Zarządzanie współbieżnym dostępem do danych w aplikacjach wielowarstwowych.
Porównanie frameworków ASP.NET Web Forms i JavaServer Faces.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards