Projekty na rzecz rozwoju świętokrzyskiej kultury i turystyki

advertisement
Projekty na rzecz
rozwoju świętokrzyskiej
kultury i turystyki
w kontekście
współpracy LGD - ENKOLPION
Fundacja Enkolpion
Instytut Kultury Regionalnej i Dziedzictwa Narodowego
23 września 2015
Kielce
www.enkolpion.org
Problem Główny:
• Brak jednego głównego wykazu aktualnych zasobów kultury województwa
świętokrzyskiego zarządzanego i uaktualnianego na bieżąco
• Problem wynika z rozproszenia potencjałów i instytucji, które zajmują się tematem kultury
• Nieaktualne bazy danych i opisy działalności twórców, ale także zabytków, obiektów i zespołów
ludowych prowadzi do niewykorzystywania tych zasobów dla rozwoju województwa
świętokrzyskiego zarówno w aspekcie społecznym, turystycznym, jak i gospodarczym.
• Problem został zdiagnozowany szczegółowo podczas licznych spotkań zarówno z JST,
przedstawicielami Instytucji Kultury, jak również samymi artystami i twórcami
Cel Główny:
• Stworzenie jednolitego i aktualnego wykazu/katalogu danych o kulturze
świętokrzyskiej, który byłby zarządzany i uaktualniany na bieżąco
• Baza danych umożliwi efektywniejsze wykorzystanie zasobów zarówno przez LGDy, NGOsy,
jak również samorządy i przedsiębiorstwa w różnych projektach
• Podejście w sposób oddolny – poziom gmin pozwoli na dotarcie do ukrytych zasobów, a
artystom na rozwój swoich potencjałów i talentów wraz z możliwością pokazania swojej
twórczości szerszemu gronu odbiorców
Przedmiot i zakres inwentaryzacji:
- Zasoby materialne np. zabytki, pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, domy kultury,
ośrodki pracy twórczej;
- Zasoby osobowe np. twórcy, menadżerowie kultury, zespoły ludowy, KGW, chóry, kapele i
orkiestry, itp.
- Cykliczne imprezy i wydarzenia o charakterze kulturowym, rekreacyjnym i rozrywkowym
- Obiekty wspomagające gospodarcze wykorzystanie zasobów kulturalnych województwa
np. gospodarstwa agroturystyczne, hostele, hotele, restauracje, punkty spotkań i koncertów
itp.
- Zwrócić szczególną uwagę na potencjał wytworzony w wyniku realizacji projektów
• Wprowadzenie w Lokalnych Strategiach Rozwoju (LSR) zapisu o działaniach na
rzecz przeprowadzenia inwentaryzacji zasobów Kultury na terenie aktywności
LGD
• Przeprowadzenie jednorodnej jakościowo inwentaryzacji zasobów kultury na
terenie całego województwa poprzez współpracę wszystkich LGD
• Wybór Lidera partnerstwa spośród LGD i współpraca przy uszczegóławianiu
zakresu projektu z Fundacją ENKOLPION, która działa w obszarze kultury
• Wspólna realizacja projektu pozwoli na stworzenie efektu skali
Rola Fundacji Enkolpion:
•
Przeprowadzenie szkoleń dla osób z LGD uczestniczących w projekcie na temat
właściwego przeprowadzenia inwentaryzacji
• Przygotowanie ankiet i standardów wg których powinna być przeprowadzona inwentaryzacja kultury
• Stworzenie katalogowych baz danych umożliwiających bieżące wprowadzanie danych przez
pracowników LGD w terenie - on-line
• Weryfikacja wprowadzanych danych i udostępnienie ich dla instytucji kultury w tym np. dla WDK
czy innych podmiotów
• Zarządzanie katalogami i systemem w celu promocji jego zasobów
Rola LGDów
• Wspólne przygotowanie projektu partnerskiego
• Wytypowanie osób w gminach/na terenie działalności LGD do przeprowadzenia
inwentaryzacji
• Współpraca z Enkolpionem przy opracowywaniu systemu katalogów i baz danych
• Wprowadzenie do elektronicznej bazy danych zestandaryzowanych informacji dotyczących
obiektów, artystów i pozostałych zasobów kultury oraz obiektów wspomagających
wykorzystanie zasobów endogenicznych województwa – realizacja przeprowadzona przez
pracowników LGD
HARMONOGRAM
Działanie
Przygotowanie Materiałów do
inwentaryzacji
Wytypowanie osób i
przeszkolenie ich z
przeprowadzenia
inwentaryzacji
Stworzenie Baz
danych/Systemu
Przeprowadzenie
Inwentaryzacji w każdej z
gmin
Wprowadzanie danych do
systemu i ich weryfikacjastandaryzacja
Udostępnienie Baz danych
I kw. 2016
II kw. 2016
III kw. 2016
IV kw. 2016
I kw. 2017
Rezultaty:
1. Opracowanie i udostępnienie w portalu elektronicznym zasobów kultury z
obszaru 102 gmin
2. Wdrożenie systemu gospodarczego wykorzystania zasobów kultury województwa
świętokrzyskiego
Parnterzy: LGDy
Korzyści dla Gmin i osób związanych z kulturą:
- Fundacja umożliwi stworzenie i zarządzanie systemami baz danych, które będą
wykorzystywane do różnych przedsięwzięć i projektów
- Stworzenie warunków dla lokalnych społeczności (artyści, KGW, obiekty kultury) aby
mogły uzyskiwać benefity z zasobów będących w ich dyspozycji
- Ogólnodostępna pakietyzacja usług turystycznych
- Standaryzacja i zarządzanie rozproszonymi działaniami z zakresu kultury i turystyki
- Zwiększenie konkurencyjności całego województwo i pozytywny wpływ na lokalny
przemysł i przedsiębiorczość
DZIĘKUJĘ
Download