Bez tytułu slajdu

advertisement
Zarys możliwości udziału
PKO BP S.A. w działaniach
związanych z wykorzystaniem
Zarys możliwości
udziału
środków
pomocowych
z
PKO BP S.A.
w działaniach
Unii
Europejskiejzwiązanych z
wykorzystaniem
środków
pomocowych
z
Warszawa, 30
września
2003 r.
Unii Europejskiej
Koszty realizacji polityki regionalnej UE w Polsce w ramach
Narodowego Planu Rozwoju
Zaangażowanie łączne - 16 709,5 mln euro
11 368,8 mln euro - wkład unijny
3 522,9 mln euro - wkład publiczny
1 818,0 mln euro - wkład prywatny
Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej
Podział kosztów w ramach realizacji projektów
współfinansowanych ze strony UE
Koszty kwalifikowane koszty niekwalifkowane projektu
Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1685/2000 z dnia 28 lipca 2000 r.
ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr
1260/1999 dotyczące warunków, jakie muszą spełniać wydatki na
działania współ finansowane z funduszy strukturalnych
Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej
Koszt kwalifikowane/niekwalifikowane projektu
Koszt całkowity projektu
150.000 zł
Koszty kwalifikowane
100.000 zł
wkład UE
45.000 zł
(45% kosztów kwalifikowanych)
Koszty niekwalifikowane
50.000 zł
wkład beneficjenta
55.000 zł
(55% kosztów kwalifikowanych)
Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej
Montaż finansowy w ramach projektów realizowanych ze
wsparciem UE
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Koszty kwalifikowane
Koszty niekwalifikowane
określa się na podstawie
Rozp. 1685/1999/WE
udział środków funduszy
(wkład UE)
udział środków
krajowych
(wkład własny)
wkład pieniężny
wkład rzeczowy
Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej
Tabela montażu finansowego
koszty
niekwalifikowane
całkowity koszt
projektu
środki własne beneficjenta
kredyt
wkład własny
np. 65 %
koszty
kwalifikowane
100%
środki własne
beneficjenta
wkład rzeczowy
dotacje
kredyt
dofinansowanie z funduszu
strukturalnego
np. 35%
Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej
Stopa współfinansowania projektów ze strony UE
Stopa współfinansowania projektów uzależniona jest od:
- regionu w którym realizowany jest projekt,
- specyfiki realizowanego projektu w ramach konkretnego
działania danego SPO,
- generowania przez dany projekt zysku.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady z 21 czerwca 1999 r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy
strukturalnych (1260/1999/WE)
Determination of the rate of assistance for revenue-generating investments under the Structural
Funds - „how to apply Article 29(4) of Council regulation (EC) No 1260/1999 in cases of
investment in infrastructure”
Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej
Rodzaje kredytów potencjalnie użytecznych przy
realizowaniu projektów unijnych
Kredyty pomostowe
Kredytowanie wkładu własnego
Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej
Przebieg realizacji projektu (aspekty finansowe) - założenia
Beneficjent ostateczny (odbiorca pomocy)
pomiot wnioskujący :
przedsiębiorstwo z sektora MSP
Cel projektu:
zakup linii produkcyjnej
Realizacja projektu:
w ramach SPO WKP
Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej
Wybór adekwatnego
SPO/Priorytetu/Działania/Poddziałania
Nazwa Programu Operacyjnego
SPO - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Nazwa Priorytetu
Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Europejskim
Nazwa działania
2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
Nazwa poddziałania
2.3.1
Inwestycje w technologie
2.3.2
Wspólne projekty inwestycyjne przedsiębiorstw
2.3.3
Projekty modernizacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach
2.3.4
Zakup wyników prac badawczo-rozwojowych
2.3.5
Projekty promocyjne
Max. wysokość pomocy (w % kwalifikujących się kosztów)
50% dla wszystkich poddziałań
Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej
Przebieg realizacji projektu - aspekty finansowe
założenia
Przewidywany czas trwania projektu:
Przewidywany koszt realizacji projektu:
Wysokość kosztu kwalifikowanego projektu
zadeklarowana we wniosku:
Wnioskowana stopa dofinansowania
projektu ze środków UE:
Wolne środki własne przedsiębiorstwa:
12 miesięcy
100 000 zł
90 000 zł
30%
30 000 zł
Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej
Klasyfikacja kosztów projektu
Koszt ekspertyzy technicznej (audyt technologiczny):
Zakup linii produkcyjnej:
w tym VAT (16,66%)
10 000 zł
Koszty transportu i instalacji:
Szkolenia pracowników (nauka obsługi):
Suma kosztów realizacji projektu:
- koszty niekwalifikowane
Koszty kwalifikowane inwestycji
10 000 zł
60 000 zł
10 000 zł
20 000 zł
------------100 000 zł
- 10 000 zł
----------90 000 zł
Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej
Obliczenie stopy dofinansowania unijnego
Przewidywany koszt realizacji projektu:
100 000 zł
Wysokość kosztu kwalifikowanego projektu zdeklarowana
we wniosku:
Wnioskowana stopa dofinansowania projektu ze środków
UE:
90 000 zł
30%
Wysokość dofinansowania projektu ze środków UE:
30% z 90 000 zł = 27 000 zł
Wymagane środki własne w ramach projektu:
73 000 zł
Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej
Przewidywane rozłożenie wydatków w czasie w ramach
realizowanego projektu
okres realizacji projektu (kwartały) I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
potrzeby finansowe:
a. Kwotowo (zł)
b. Procentowo (%)
40 000
30 000
20 000
10 000
40
30
20
10
Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej
Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstwa (wkład własny)
Wkład unijny w ramach projektu:
Środki własne znajdujące się w dyspozycji przedsiębiorstwa:
Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstwa w ramach finansowania
wkładu własnego:
27 000 zł
30 000 zł
43 000 zł
Rozwiązanie dla firmy:
kredyt inwestycyjny w wysokości 43 000 zł zaciągnięty na czas dłuższy od
realizacji projektu z możliwością wcześniejszej, częściowej spłaty
(opcjonalnie) zabezpieczony zastawem na zakupie inwestycyjnym
Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej
Tryb uzyskania kredytu inwestycyjnego w ramach
realizacji projektu unijnego
1.wystąpienie z wnioskiem kredytowym
2.ocena projektu inwestycyjnego przez oficera kredytowego:
- okres kredytowania,
- udział własny,
- zabezpieczenie kredytu,
- wymagane dokumenty,
- oprocentowanie,
- prowizja.
3.wyliczenie kosztu kredytu (ryzyko wnioskodawcy wraz z ryzykiem
projektu)
4.uzyskania promesy kredytowej (uzależnienie przyznania kredytu od
podpisania umowy z agencją wdrażającą)
Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej
Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstwa
(finansowanie luki czasowej)
Finansowanie luki czasowej równe jest finansowaniu wkładu
unijnego w wysokości 27 000 zł.
Rozwiązanie dla firmy:
14 miesięczny „kredyt pomostowy” w wysokości 27 000 zł
Zabezpieczenie kredytu:
cesja wierzytelności z tytułu płatności ze strony instytucji
płatniczej
Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej
Cechy kredytu pomostowego
• obniżony w stosunku do rynkowego koszt kredytu
(niskie ryzyko kredytowe generowane dla Banku);
• wariant podpisywania kompleksowej umowy
kredytowej z bankiem (np. pakiet usługi doradcze,
kredyt finansujący wkład własny, kredyt
finansujący lukę czasową - pomostowy);
• możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez
ponoszenia dodatkowych konsekwencji
finansowych.
Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej
Zakres świadczonych usług doradczych
• Identyfikacja możliwości realizacji projektu
• Pomoc w opracowywaniu wniosku
Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej
Download