Rola banku w gospodarce rynkowej

advertisement
Finanse –
w potocznym znaczeniu: zasoby pieniężne;
w literaturze ekonomicznej: ogół zjawisk ekonomicznych związanych z
gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych czyli: FINANSE TO
RZECZYWISTE ZJAWISKA I PROCESY PIENIĘŻNE
Gospodarka naturalna – brak pieniądza i brak finansów
Prawo finansowe – bada pewne aspekty gospodarki pieniężnej państwa i innych
związków publicznoprawnych
Nauka o finansach – zajmuje się ekonomiczną stroną gospodarowania pieniądzem
przez wszystkie ogniwa finansów (państwo, samorządy terytorialne, banki,
przedsiębiorstwa, ubezpieczenia, gospodarstwa domowe). Jest to gałąź nauk ekonomii.
Przedmiotem nauki finansów jest ruch pieniądza, czyli:
- jego tworzenie (kreacja w systemie bankowym)
- cyrkulacja (krążenie) między podmiotami
- osiadanie w postaci rezerw i oszczędnośi
Ogranicznikiem są zasoby banku centralnego, które są w dyspozycji naszego banku.
Udzielenie kredytu zwiększa podaż pieniądza.
Konsensualność – już w momencie posiadania umowy, a nie wypłaty.
Gospodarka finansowa obejmuje:
- przygotowanie przeprowadzenia wszelkiego rodzaju operacji pieniężnych (np.
planowanie)
- faktyczną realizację operacji pieniężnych
- ewidencję i analizę przebiegu operacji pieniężnych w przeszłości w celu
wyciągnięcia wniosków co do dalszych działań w tym obszarze
Polityka finansowa – to dokonywanie wyboru celów, które mają być osiągnięte w
wyniku prowadzonej gospodarki finansowej, jak i sposobów lub metod ich osiągania.
Treść polityki zależy od podmiotu, który realizuje gospodarkę finansową.
Metody gromadzenia funduszy w gospodarce:
 bezzwrotna ( np. podatki)
 zwrotna – polega na tworzeniu, gromadzeniu i rozdzielaniu zasobów pieniężnych na
czas określony
Kryteria klasyfikacji zjawisk finansowych:
1) przedmiotowe (pozwalają wyodrębnić rodzaje zjawisk pieniężnych niezależnie od
tego, jakie podmioty biorą w nich czynny udział – czy dokonując wydatki czy
realizując przychody pieniężne)
a) strumienie pieniężne ekwiwalentne – czyli strumienie materialne
rynkowe: muszą być 2 podmioty: 1 ponosi wydatek pieniężny, a drugi w
tym samym czasie i kwocie zrealizuje przychód pieniężny i to on ma
obowiązek wydać ekwiwalent wydatku np. wypłata wynagrodzenia
(ekwiwalentem jest praca);
strumienie ekwiwalentne są regulowane przez mechanizm rynkowy
b) strumienie pieniężne redystrybucyjne
- brak ekwiwalentu
2 strony: 1 ponosi wydatek, drugi przychód bez ekwiwalentu np.
podatki,
stypendia, zasiłki, odsetki od kredytów
- strumienie będą regulowane przez normy prawne
- strumień, w którym dochodzi do przemieszczania środków pieniężnych
już





istniejących
c) strumienie pieniężne kredytowe:
- 2 strony: 1 ZAWSZE bank, drugi szeroko rozumiany kredytobiorca. 1
strona ponosi wydatek i przychód – kredytobiorca
- dla banku moment udzielenia kredytu jest KREACJĄ PIENIĄDZA, a w
momencie spłaty kredytu dla banku to LIKWIDACJA PIENIĄDZA
2) podmiotowe (ogniwa finansów)
finanse publiczne
finanse banków
finanse ubezpieczeń
finanse przedsiębiorstw
finanse ludności ( gospodarstwa domowe)
System finansowy – czyli organizacja finansów. Składa się z zespołu instytucji,
urządzeń i form, które umożliwiają zgromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych.
Wszystkie instytucje i urządzenia są ze sobą organicznie powiązane, bowiem pojęcie
systemu zakłada wielość tworzącą jedność. Ten ogół zasad i instytucji finansowych
stworzony jest przez obowiązującą w danym państwie i w danym czasie prawo
finansowe. Jest to więc kategoria prawna, wynik regulacji ustanowionych przez
człowieka.
Można także go zdefiniować jako całokształt struktur organizacyjnych, metod działania,
norm prawnych i urządzeń planistycznych, regulujących przebieg procesów finansowych i
stanowiących ramy działalności zwanej gospodarką i polityką finansową.
Podstawowym kryterium wyodrębniania w ramach systemu finansowego państwa jest
zróżnicowanie i zakres działania poszczególnych grup jednostek organizacyjnych. W
następstwie wyodrębniania tworzą się tzw. systemy szczegółowe lub ogniwa systemu
finansowego:
 System budżetowy
 System finansowy przedsiębiorstwa
 System finansowy ubezpieczeń
 System bankowy
System bankowy – całokształt instytucji bankowych oraz normy określające wzajemne
powiązania i stosunki z otoczeniem.
System budżetowy państwa – stwarza prawne, organizacyjne i planistyczne ramy dla
gospodarki budżetowej. Definiując system budżetowy należy koncentrować uwagę na
cztery podstawowe elementy:
1. na ramach prawnych, określających za pomocą odpowiednich przepisów
ustawowych oraz aktów prawnych niższego rzędu organizację i sposób
funkcjonowania gospodarki budżetowej
2. na strukturze organów władzy państwowej oraz organów administracyjno
rządowej kierujących i zarządzających gospodarką budżetową, zgodnie z
przyznanymi im ustawowo kompetencjami
3. na dochodach i wydatkach budżetowych
4. na urządzeniach planistycznych, zwłaszcza na corocznie ustalanej ustawie
budżetowej, które stanowi podstawę dość sztywnych rygorów gospodarki
budżetowej
System finansowy przedsiębiorstw – całokształt struktur organizacyjnych, norm
prawnych i urządzeń planistycznych, regulujących przebieg procesów finansowych w
przedsiębiorstwach
System finansowy ubezpieczeń – całokształt struktur organizacyjnych, metod działań,
norm prawnych i urządzeń planistycznych, regulujących gospodarkę finansową
ubezpieczeń
System finansowy ludności – BRAK gdyż ludność prowadzi swoją gospodarkę
finansową we własnym zakresie, nie tworząc struktur organizacyjnych. Jeżeli osoby
fizyczne utworzą np. spółdzielnie, to zaliczymy ją do systemu finansowego
przedsiębiorstw. Nie ma norm prawnych, które zobowiązałyby ludność do czerpania
przychodów pieniężnych z określonych źródeł i wydatkowania ich na określone cele.
Gospodarka pieniężna ludności pozostaje pod silnym wpływem polityki finansowej
państwa. Oddziałują na nią także regulacje normujące działalność pozostałych ogniw
systemu finansowego przedsiębiorstw, banków i ubezpieczycieli
FUNKCJE SYSTEMU FINANSOWEGO W GOSPODARCE RYNKOWEJ
1. Funkcja płatnicza – system finansowy powinien zapewnić sprawne działanie
mechanizmu rozliczeń przy wszelkich transakcjach gospodarczych zwłaszcza przy
zakupie dóbr i usług
2. Funkcja płynności – system finansowy umożliwia zamianę papierów
wartościowych oraz innych aktywów na gotówkę
3. Funkcja oszczędności – system finansowy stwarza podmiotom różne
możliwości lokowania oszczędności na atrakcyjnych warunkach (atrakcyjny
dochód i niskie ryzyko)
4. Funkcja akumulacji bogactwa – przechowywanie siły nabywczej, która jest w
danym momencie zbędna dla podmiotu gospodarującego, ale dzięki której w
przyszłości będzie on mógł zakupić określone dobra i usługi
5. Funkcja kredytowa – bezustanne dostarczanie przez system finansowy
kredytów dla przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, rządu w celu popierania
inwestycji i konsumpcji
6. Funkcja zabezpieczania przed ryzykiem – system finansowy powinien
zawierać instrumenty ochraniające przedsiębiorców, konsumentów i rząd przed
nadmiernymi ryzykiem
7. Funkcja polityki ekonomicznej – stwarzanie rządowi możliwości prowadzenia
polityki, która ma na celu wzrost gospodarki, niskie bezrobocie, niską inflację i
zachowanie stabilnej pozycji płatniczej względem zagranicy
RYNEK FINANSOWY – obejmuje ogół transakcji związanych z przemieszczeniem
kapitałów pieniężnych od podmiotów dysponujących wolnymi środkami finansowymi do
podmiotów zgłaszających popyt na takie środki finansowe
Odgrywa on kluczową rolę w gospodarce każdego kraju ponieważ:
1. jest miejscem, w którym przedmiotem obrotu jest ogromna masa środków
pieniężnych
2. umożliwia taką alokację funduszy, która pozwala na ich możliwie najbardziej
produktywne wykorzystanie
3. wpływa na funkcjonowanie systemu płatniczego w państwie
Segmenty rynku finansowego:
1. Rynek pieniężny – w Polsce zamyka się w obrębie 1 roku. Jest to rynek, na
którym przeprowadza się krótkoterminowe operacje lokacyjne i depozytowe oraz
obr4aca się na nim papierami wartościowymi o krótkich terminach wymagalności
np. czeki, weksle, bony skarbowe itp. Na rynku pieniężnym dokonuje się wycena
wartości pieniądza w czasie. Przedmiotem obrotu jest pieniądz traktowany jako
towar posiadający wewnętrzną wartość.
2. Rynek walutowy – umożliwia dokonywanie transakcji kupna sprzedaży wokół
różnych krajów w celu regulowania zasobów płatniczych wyrażonych w walutach
obcych.
Umożliwia
dokonywanie transakcji
w
cenach
spekulacyjnych
wynikających ze zmiany kursów walutowych lub w wyniku działań
interwencyjnych banku centralnego
3. Rynek kapitałowy – pozwala na tworzenie i przepływy długoterminowych
kapitałów udziałowych wykorzystywanych w działalności gospodarstw lub
służących pokonywaniu deficytów budżetowych. Dokonuje się na nim obrotu
instrumentami (papierami wartościowymi typu akcje i obligacje) o charakterze
średnio i długoterminowym, czyli zapewniającym inwestorom zwrot kapitału po
upływie 1 roku.
RYNEK PIENIĘŻNY:
- dokonuje się wycena wartości pieniądza w czasie. Określa ile trzeba zapłacić za
pożyczkę w danym czasie i ile można zyskać na inwestycji
- przedmiotem obrotu jest pieniądz
- uczestnikiem rynku są wszystkie ogniwa’
UCZESTNICY:
 Banki komercyjne
 BC
 Instytucje
finansowe
(
fundusze
inwestycyjne,
emerytalne
i
firmy
ubezpieczeniowe)
 Instytucje niefinansowe ( przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe)
 Osoby fizyczne
 Brokerzy
Największy segment rynku pieniężnego to rynek międzybankowy.
Rola rynku pieniężnego dla banku:
1. Podstawowy rynek inwestycyjny, na którym banki lokują walne środki pieniężne
2. Podstawowy rynek refinansowy, uzupełniający niedobory środków pieniężnych
banku
3. Rynek określający wartość aktywów i pasywów banku w czasie
4. Źródło ryzyka stóp procentowych, które zagraża wszelkim niedopasowanym w
czasie pozycjom w banku
Stopa procentowa na rynku pieniężnym – wyraża wartość pieniądza w czasie, w
procencie w stosunku rocznym
Stopa procentowa na rynku międzybankowym – wyrażana jest w postaci kursu
kupna i kursu sprzedaży. Kurs kupna oznacza gotowość przyjmowania depozytów. Kurs
sprzedaży oznacza gotowość udzielania lokat. Kurs sprzedaży zawsze jest większy od
kursu kupna.
Odsetki – wymierne wyrażanie stopy procentowej. Przychody i koszty operacji
pieniężnych
o
K * P *T
365
Gdzie
K – kwota kapitału (lokaty, kredyty)
P – stopa procentowa w … roku
T – czas na jaki przyjęto depozyt lub udzielono kredytu
Instrumenty rynku pieniężnego:
a) depozyty i lokaty międzybankowe:
- dzienne: O/N, T/N, S/N
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
- terminowe (forward)
weksle
czeki
certyfikaty depozytowe
bony skarbowe
bony komercyjne
KWIT-y (Krótkoterminowe Weksle Inwestycyjno Terminowe)
depozyty i kredyty krótkoterminowe występujące w stosunkach bank komercyjny
- klient
Depozyt międzybankowy – przyjęcie na określony termin określonej kwoty pieniężnej
po określonej stopie procentowej
Lokata międzybankowa – operacja udzielenia tych pieniędzy. Lokata jednego banku w
drugim jest dla drugiego depozytem.
Operacje dzienne – operacje przed i wokół dnia spot:
- over – night (O/N) – trwa od dnia dzisiejszego do następnego dnia roboczego
- tommorow – next (T/N) – trwa od jutrzejszego dnia roboczego do następnego dnia
roboczego czyli spot
- spot – next (S/N) – trwa od dnia spot do następnego dnia roboczego
Operacje terminowe forward – są to operacje depozytowo – lokacyjne, których
początek nastąpi w określonym dniu po dniu spot; od 7 dni do 1 roku
Elementy operacji depozytowo – lokatowej:
 Nazwa kontrahenta
 Waluta i kwota
 Stopa procentowa
 Data rozpoczęcia depozytu i data zapadalności
 Instrukcje płatnicze
Dwa rodzaje czeku:
1. Czek gotówkowy – dyspozycja wystawcy czeku udzielona trasantowi (bankowi)
obciążenia jego rachunku kwotą, na której czek opiewa, oraz wypłaty tej kwoty
okazicielowi czeku lub osobie wskazanej na czeku
2. Czek rozrachunkowy (bezgotówkowy) – dyspozycja wystawcy czeku
udzielona trasantowi do obciążenia jego rozrachunku kwotą, na który czek został
wystawiony oraz uznania tą kwotą rachunku posiadania czeku.
Z czeku gotówkowego zawsze możemy zrobić czek rozrachunkowy (nie możliwe w drugą
stronę).
Potwierdzenie czeku przez bank (podpis, data)
Czeki krosowane (zakreślone):
 Z zakreśleniem ogólnym – tylko do rąk stałego klienta banku
 Z zakreśleniem szczególnym – tylko do konkretnego banku;

Czek potwierdzony – bank potwierdza i blokuje środki i wtedy odpowiada za realizację
czeki ( ważny 30 dni)
ROZLICZENIA ZA POMOCĄ CZEKU RACHUNKÓW:
- Bon komercyjny – emitowany przez instytucje i korporacje w celu pozyskania
krótkoterminowych funduszy. Są to niezabezpieczone weksle korporacji będące
przyrzeczeniem spłat kwoty nominalnej w określonym terminie. Także są instrumentami
dyskontowymi. (emisja niezabezpieczona)
- KWIT-y – zabezpieczone weksle emitowane przez instytucje i korporacje w celu
pozyskania krótkoterminowych funduszy. Zabezpieczeniem są gwarancje firm
macierzystych emitenta.(emisja zabezpieczona)
- Certyfikat depozytowy – zaświadczenie wystawione przez bank, potwierdzające
zdeponowanie określonej sumy pieniędzy na określony czas, po określonej stopie
procentowej (rynek USA, Wlk. Brytanii)
- Bon skarbowy – krótkoterminowe zobowiązania Skarbu Państwa stanowiące jedną z
form finansowania deficytu budżetowego. Najważniejsza cecha bonów – dyskontowy
charakter, co oznacza, że kwota nominalna reprezentuje zarówno odsetki jak i kapitały, i
jest płatna w dniu wykupu. < rok
Wzór na dyskonto proste:
C=N*(1- sd/100 * T)
gdzie:
C-cena określona jako wartość dyskontowa
N- nominał
sd- stopa procentowa
T- czas czyli liczba dni t/365
- Weksel :
Weksel własny – bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty sumy wekslowej złożone przez
wystawcę weksla wierzycielowi. Może być przenoszony na rynku pieniężnym (indosem).
Weksel trasowany – bezwarunkowe polecenie zapłaty sumy wekslowej podpisane przez
wystawcę weksla (trasanta) do określonej osoby (trasanta) z żądaniem wypłacenia jej
wierzycielowi wekslowemu. Trasat musi weksel zaakceptować. Może być przenoszony na
rynku pieniężnym (indosem).
Wzór weksla:
Katowice, dnia 22 pażdziernika 2002 r. Na 100 zł 21 grudnia 2002 r, zapłacicie Państwo
bez protestu za ten trasatowy weksel na zlecenie Jana Kowalskiego sumę
jedentysiączłotych
Stefan Majka
Ul. Jaworska 1
Warszawa
Płatny Bank Śląski S.A.
VII O/Katowice
111-222-333-444
Opłata skarbowa uiszczona po wystawieniu weksla w 14 dni od wystawienia. Opłata 10
gr. od każdego 100zł (lub 15 zł od weksla in blanco).
RYNEK WALUTOWY
Pieniądz – powszechny ekwiwalent wymiany towarowej, który sam jest towarem
posiadającym swoją wartość i cenę.
Waluta – inaczej system pieniężny, to całokształt zasad funkcjonowania pieniądza
ustanowionych w drodze prawodawczej i obowiązujących na obszarze danego kraju.
Trzy klasyczne funkcje waluty międzynarodowej:
1. Środek wymiany
2. Jednostka rozliczeniowa
3. Środek tezauryzacji (gromadzenie wartości)
O tym czy dana waluta będzie odgrywać znaczącą rolę w skali międzynarodowej,
decyduje wiele czynników dotyczących obszarów danej waluty. Kluczowe czynniki to:
 Rozmiary i potencjał gospodarczy
 Siła i stabilność gospodarcza
 Udział w międzynarodowej wymianie handlowej i produkcji światowej
 Odporność na zewnętrzne kryzysy
 Brak ograniczeń dewizowych
 Wielkość i płynność rynku kapitałowego
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, można stwierdzić, że euro jest - obok dolara
amerykańskiego – drugą walutą, która ma znaczenie międzynarodowe
Pięć kryterium zbieżności:
1. Inflacja nie wyższa niż o 1,5 pkt proc. Średniej stopy inflacji w 3 krajach UE gdzie
inflacja była najniższa
2. Długoterminowe stopy procentowe nie przekraczające więcej niż o 2 pkt. Proc.
Średniej stóp procentowych w 3 krajach UE o najniższej inflacji
3. Deficyt budżetowy nie wyższy niż 3% PKB
4. Dług publiczny nie większy niż 60% PKB
5. Stabilny kurs wymiany walut w ciągu ostatnich 2 lat
Pakt Stabilności i Wzrostu przewiduje surowe sankcje finansowe do 0,5% PKB danego
kraju – wobec tych państw UW, które dopuszczają do powstania u siebie nadmiernego
deficytu budżetowego.
Kurs walutowy – wyrażenie jednostki monetarnej 1 waluty w jednostkach monetarnych
drugiej waluty. Cena, za którą można kupić lub sprzedać jedną walutę za drugą. Może
być wyznaczona administracyjnie przez władze monetarne danego kraju lub być
wynikiem popytu i podaży na daną walutę.
Kwotowanie – podanie przez bank transakcyjnych kursów kupna i sprzedaży walut do
wiadomości klientów. Może być kwotowanie:
1. Bezpośrednie – w danym kraju waluta obca jest wyrażona w jednostkach
monetarnych waluty krajowej
2. Pośrednie – wyrażenie w danym kraju wartości waluty krajowej w jednostkach
waluty obcej (kurs euro wyrażony w zł – bezp. w Polsce, a pośrednim w Unii
monetarnej)
WYKLAD 4
Podział rynku walutowego:
1. Rynek natychmiastowy (SPOT)
Waluty stawiane są do dyspozycji nawzajem przez kontrahentów na drugi dzień
roboczy po dniu zawarcia
transakcji walutowej
2. Rynek terminowy (FORWARD)
Waluty są dostarczane w dowolnym dniu w przyszłości (późniejszym niż drugi dzień
roboczy po dniu zawarcia
transakcji)
Uczestnicy rynku walutowego:
1. Bank centralny i banki komercyjne
2.
3.
4.
5.
Inne instytucje finansowe
Instytucje niefinansowe
Osoby fizyczne
Brokerzy – pośredniczą między bankiem a rynkiem. Nie są stroną transakcji, ale to u
nich są skupione najlepsze kursy kupna-sprzedaży walut. Nadają rynkowi płynność i
efektywność
Operacje rynku walutowego:
1. Natychmiastowe (kasowe, spot) – operacja rozliczana na drugi dzień roboczy po
dniu jej zawarcia. Dzień rozlizcenia to data waluty spot.
2. Terminowe (forward) – operacja rozliczana w określonym dniu po dniu spot
3. Zamienne (swap) – operacja kupna waluty za drugą na dzień spot z jednoczesną
sprzedażą tej samej kwoty waluty na określony dzień w przyszłości. Łączy w sobie
op. spot i terminową.
4. Opcje terminowe (forward options) – zgoda banku na kupno lub sprzedaż
określonej kwoty waluty w określonym przedziale czasowym w przyszłości. Opcja
dotyczy daty zrealizowania kontraktu w tym przedziale i jest wyborem klienta.
RYNEK KAPITAŁOWY
Rynek kapitałowy (giełdowy, papierów wartościowych) jest ryn. kapitałem średnio- i
długoterminowego wyodrębnionego ze względu na:
- okres dysponowania środkami przez podmiot finansujący swoją działalność
- cele, na które są przeznaczone środki (najczęściej inwestycje rozszerzające
możliwość rozwoju)
Cechy określające dojrzałość rynku kap.:
- przejrzystość
- rzetelność
- efektywność i płynność
Funkcje rynku kap.:
- alokacja kapitału – rozmieszczenie zasobów występujących w formie nadwyżek
kapitału
- mobilizacja kapitału – kształtowanie zachowań inwestora, informowanie inwestora
o możliwościach na rynku, świadczenie usług (lokowanie pieniędzy w jednostki
uczestnictwa lub zarządzanie oszczędnościami); świadczenie usług doradczych przez
domy maklerskie
- wycena kapitału
- transformacja kapitału – polega na tym, że rynek kapitałowy jest miejscem, gdzie
następuje zmiana środków niekapitałowych w kapitał; zapewnia płynność
- informacja kapitału
Segment rynku kap.:
- rynek kontraktów terminowych
- rynek skryptów dłużnych
- rynek hipoteczny
- rynek papierów wartościowych
rynek kapitałowy
pierwotny
wtórny
regulowany
urzędowe rynki giełdowe
rynki nieurzędowe
giełdowy
pozagiełdowy
Rynek pierwotny – obejmuje operacje, które występują wyłącznie przy sprzedaży
walorów przez emitenta na rzecz subskrybentów, czyli pierwotnych nabywców, tzw.
pierwotne formowanie kapitału; operacje realizowane jedynie w formie emisji nowych
walorów
Emisja papierów wartościowych na rynku pierwotnym
Oferta publiczna
Emisja własna
Oferta niepubliczna (prywatna)
Emisja obca
1) subemisja usługowa
2) subemisja inwestycyjna
Oferta publiczna – zgodnie z ustawą o publicznym obrocie papierów wartościowych
oferta publiczna wystąpi wówczas, gdy do proponowania nabycia papierów wartościowych
wykorzystuje się środki masowego przekazu albo gdy proponowanie ich nabycia
kierowane jest do więcej niż do 300 osób lub do nieoznaczonego adresata; ustawa mówi,
że emitent może wprowadzać papiery wartościowe do publicznego obrotu tylko, gdy
korzysta z usługi domu maklerskiego
Emisja obca – zlecenie przez emitenta emisji wyspecjalizowanej instytucji finansowej
Emisja własna – sam emituje i sprzedaje
Subemisja usługowa – podmioty tworzące konsorcjum emisyjne nabywają papiery
wartościowe na własność, podejmując tym samym ryzyko ekonomiczne związane z
emisja; rola subemitenta jest aktywna
Subemisja inwestycyjna- domy maklerskie i inni członkowie konsorcjum podpisują z
emitentem umowę na nabycie nieplasowanej w trakcie emisji pierwotnej części
proponowanej emisji – pośrednik jest ubezpieczycielem emisji
Oferta prywatna – występuje wówczas, gdy proponowane nabycie papierów
wartościowych skierowane jest do mniej niż 300 oznaczonych adresatów.
Urzędowy rynek giełdowy – będzie zgłoszony do UE jako oficjalny rynek kapitałowy w
Polsce; będą go dotyczyć wymagania unijne
Rynek wtórny :
- Rynek nieurzędowy – segment o łagodniejszych regulacjach
- Rynek pozagiełdowy CeTO S.A. - powstał w IV. 1996r. z inicjatywy Zespołu Domów
Maklerskich Związku Banków Polskich. Znajdują się na nim te papiery wartościowe, które
dopuszczono do obrotu publicznego przez komisję, ale nie są notowane przez giełdy
warunków. Akcje spółki są imienne i mogą być nabywane przez: domy maklerskie, banki,
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Zakłady Ubezp., zagraniczne osoby prawne
prowadzące na terytorium państwa członkowskiego działalność maklerską, krajowe i
zagraniczne osoby prawne – za zgodą komisji).
Zadania CeTO:
- opracowanie zasad postępowania uczestników regulowanego rynku pozagiełdowego
publicznego obrotu papierami wartościowymi
- przygotowanie regulacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tego rynku
-
tworzenie i administrowanie infrastrukturę techniczną i organizacyjną niezbędną do
realizacji powyższych zadań
Zestawienie do wymogów dopuszczalnych do obrotu na GPW.
Instytucje:
1)
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd została utworzona na mocy ustawy z
dnia 22.03.1991r; jest to centralny organ administracji rządowej ww sprawach
publicznego obrotu papierami wartościowymi. Nadzór nad Komisją sprawuje prezes
Rady Ministrów, który zatwierdza m.in. statut
Zakres działania KPWiG:
 sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i
konkurencji w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz
nad zapewnieniem powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na
rynku papierów wartościowych
 współdziałanie z innym i organami administracji rządowej, NBP oraz
uczestnikami i instytucjami publicznego obrotu papierami wartościowymi
 inspirowanie, organizowanie i podejmowanie działań zapewniających
sprawne funkcjonowanie rynku papierów wartościowych oraz ochronę
inwestorów
 upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku papierów
wartościowych
 przygotowanie projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem
rynku papierów wartościowych
 podejmowanie innych działań przewidzianych przepisami prawa
2)
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (od 29.XII.1993)
Zadania:
 przechowywanie i rejestracja papierów wartościowych dopuszczonych do
obrotu publicznego
 prowadzenie rejestru kont depozytowych dla uprawnionych do
przechowywania w nim papierów wartościowych
 rejestracja zmian stanu posiadania na kontach depozytowych w wyniku
transakcji między uprawnionymi
 nadzór nad zgodnością wielkości emisji i ilością papierów wartościowych w
obiegu
 obsługa kont depozytowych wynikających z realizacji zobowiązań
emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych
 wydawanie świadectw depozytowych
Akcje KDPW, podobnie jak akcje spółki prowadzącej giełdę papierów wartościowych
, nie dają prawa do dywidendy. Akcje mogą być wyłącznie imienne.
-
Akcjonariuszami mogą być:
spółki prowadzące giełdy papierów wartościowych
spółki prowadzące rynek pozagiełdowy
domy maklerskie
Skarb Państwa
NBP
Banki
Może też prowadzić rachunki pieniężne, dokonywać rozliczeń pieniężnych, udzielać
pożyczek oraz uczestniczyć w rozrachunkach dokonywanych przez NBP na zasadach
stosowanych w przypadku rozrachunków międzynarodowych.
Jej uczestnikami mogą być wyłącznie podmioty , których przedsiębiorstwa obejmuje
prowadzenie rachunków papierów wartościowych, emitenci papierów wartościowych
dopuszczonych do publicznego obrotu.
3)
Domy maklerskie - wymagają zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych oraz
zdania odpowiedniego egzaminu.
Zadania:
- oferowanie papierów wartościowych w obrocie pierwotnym
- nabywanie lub zbywanie papierów wartościowych na cudzy rachunek
- nabywanie lub zbywanie papierów wartościowych na własny rachunek
- zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie
- doradzanie z zakresie obrotu papierami wartościowymi
- prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunków pieniężnych służących
do ich obsługi
- pośrednictwo w nabywaniu lub zbywaniu papierów wartościowych będących w
obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych
- obsługa towarzystw, funduszy emerytalnych, inwestycyjnych i in.
Uczestniczą w sesjach giełdy przez swoich maklerów.
Doradca inwestycyjny – osoba fizyczna spełniająca odpowiednie wymogi
Pośrednik – dochodem prowizja maklerska; gdy dom maklerski działa na własny
rachunek to dochodem jest różnica między kosztem zakupu a ceną sprzedaży
4)
Fundusze Inwestycyjne (ustawa o funduszach inwestycyjnych)
to osoba prawna, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie
zebranych publicznych środków pieniężnych
- fundusz otwarty
- specjalistyczny fundusz otwarty
- fundusz zamknięty
- fundusz mieszany
Teraz w Polsce 7 zamkniętych i 1 mieszany
INSTRUMENTY FINANSOWEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO
1) papiery wartościowe
a. akcje
b. obligacje
2) listy zastawne
3) instrumenty pochodne
a. kontrakty forward
b. kontrakty futures
c. opcje
d. swapy
4) pozostałe
a. kwity depozytowe
b. powszechne świadectwa udziałowe NFI
1. PAPIERY WARTOŚCIOWE
a. Akcje – podstawowy rodzaj papierów wartościowych
-
papier wartościowy reprezentujący część kapitału zakładowego podmiotu
gospodarczego
tytuł własności
papier wartościowy nie podlegający spłacie
instrument lokacyjny przynoszący dywidendę
instrument pozwalający finansować powstanie i rozwój podmiotu gospodarczego
Prawo wynikające z posiadania akcji:
- prawo do uczestnictwa w spółce akcyjnej
- prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, co umożliwia współdecydowanie
o:
a) podziale zysku
b) likwidacji spółki i podziale jej majątku
c) podniesienie kapitału akcyjnego
- prawo do udziału w zysku rocznym (dywidenda)
- prawo poboru akcji nowych emisji
- prawo do udziału w kwocie likwidacyjnej (po pokryciu przez spółkę wszystkich
zobowiązań)
W zależności od ekonomicznego lub prawnego charakteru przyjętych kryteriów akcji
może mieć ona wartość:
a) nominalną (część kapitału zakładowego); cena nominalna * ilość akcji = kapitał
b) emisyjną (cena akcji po jakiej je sprzedaje na pierwotnym rynku)
c) rynkową (kształtuje się na wtórnym rynku)
Podział:
a) imienne
b) na okaziciela (najbardziej płynne)
Podział ze względu na uprawnienia właścicieli:
a) zwykłe (najwięcej na rynku)
b) uprzywilejowane (max 2 głosy na akcję; dywidenda)
ze względu na pokrycie:
a) pieniężne
b) aportowe
ze względu na adresata:
a) ogólnodostępne
b) pracownicze
ze względu na
a) dochodowe
b) rozwojowe
c) spekulacyjne
b. Obligacje (ustawa o obligacjach)
- papier wartościowy zawierający zobowiązania dłużne emitenta w stosunku do
właściciela tego dokumentu
- świadectwo długu
Obligacje jako instrument rynku kapitałowego posiada wartość:
a) nominalną – wielkość stała reprezentująca kwotę jaką otrzyma posiadacz
obligacji po upływie terminu, na jaki została ona wyemitowana; podstawa
naliczania odsetek
b) emisyjną – cena , za którą emitent sprzedaje walory pierwszym nabywcom
c) rynkową – cena, jaką występuje w transakcjach kupna-sprzedaży na rynku
wtórnym
d) wykupu – wartość, która jest wypłacana inwestorom w dniu jej wykupu przez
emitenta
Cechy obligacji:
- zabezpieczenie interesów nabywcy
- możliwość wcześniejszego wykupu obligacji
- możliwość zamiany obligacji na akcje firmy lub inne przywileje dla posiadacza
obligacji
- sposób wynagrodzenia obligatoriuszy
Świadczenie:
- emitowane w serii – papiery wartościowe reprezentujące prawa majątkowe
podzielone na określoną liczbę równych jednostek
- świadczenia pieniężne – zapłata należności głównej i odsetek w sposób i w
terminach określonych w warunkach emisji
- świadczenie niepieniężne – określone w wartości emisji korzyści, jakie może
otrzymać obligatoriusz
Emitenci:
- Skarb Państwa
- NBP
- podmioty prowadzące działalność gospodarczą
- jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)
- inne podmioty posiadające osobowość prawną upoważnione do emisji obligacji na
podstawie innych ustaw
- instytucje finansowe, których członkiem jest: RP, NBP, przynajmniej 1 z państw
należących do OECP lub bank centralny takiego państwa, instytucje, z którymi RP
zawarła umowy regulujące ich działalność na terenie RP i zawierające stosowne
postanowienia dotyczące emisji obligacji
2. LISTY ZASTAWNE:
specyficzna forma obligacji
długoterminowy, imienny lub na okaziciela papier wartościowy emitowany przez
banki udzielające kredytu hipotecznego jako:
a) hipoteczny list zastawny – podstawą emisji jest wierzytelność banku
hipotecznego zabezpieczona hipoteką
b) publiczny list zastawny – podstawą emisji jest kredyt udzielony Skarbowi
Państwa, NBP, innemu renomowanemu bankowi lub zabezpieczony ich
poręczeniami lub gwarancjami
-




mogą być denominowane w złotówkach lub walutach obcych
mogą funkcjonować na rynku publicznym i prywatnym
oprocentowanie listów zastawnych nie może być niższe niż stopa procentowa od
kredytów hipotecznych
w razie upadłości banku hipotecznego roszczenia posiadaczy listów zastawnych są
pokrywane w pierwszej kolejności przed roszczeniami innych wierzycieli
3. INSTRUMENTY POCHODNE – taki instrument finansowy, którego wartość zależy od
innego instrumentu, na który został wystawiony
Funkcje:
a) ubezpieczeniowe – są stosowane w celu zabezpieczenia się przed wzrostem
(spadkiem) wartości instrumentu pierwotnego
b) spekulacyjna – inwestorzy spekulują w celu osiągnięcia korzyści ze wzrostu
(spadku) wartości instrumentu pierwotnego
c) zapewnienie pożądanej struktury przychodów
a. Kontrakty forward:
- instrument finansowy, który zobowiązuje strony do zawarcia w przyszłości
transakcji na warunkach określonych w kontrakcie
- występuje w obrocie pozagiełdowym
- jest niestandaryzowany i zawierany na zamówienie
- termin dostawy jest określony na konkretny dzień
- prawie zawsze dochodzi do dostawy przedmiotu kontraktu
- płatność następuje po dostawie
Rodzaje:
a) pożyczka forward-forward – podmiot, który będzie musiał zaciągnąć pożyczkę
w celu zabezpieczenia się przed zmianą w przyszłości wysokości stopy
procentowej już dziś zaciąga pożyczkę na określoną stałą stopę procentową, a
następnie deponuje ją na okres, w którym pieniądze nie będą mu potrzebne
b) instrument forward rate agreement (FRA) – jest to umowa, w której strony
uzgadniają między sobą wysokość stopy procentowej (stopę FRA), która po
określonym okresie wstępnym będzie obowiązywała na określony okres bazowy w
odniesieniu do określonej wartości lokaty lub depozytu (jest odrębną umową od
pożyczki i może funkcjonować w oderwaniu od niej)
b. Kontrakty futures:
- rodzaj kontraktu, w ramach którego 2 podmioty zobowiązują się do sprzedaży lub
kupna określonego towaru, w określonym momencie, po ustalonej w dniu
zawarcia kontraktu cenie
- obejmuje transakcje nierzeczywiste, ponieważ w terminie transakcji nie następuje
fizyczne dostarzcenie danego waloru, a jedynie rozliczone są różnice cen
- mają charakter spekulacyjny (zawierana w celu osiągnięcia zysku na różnicach
cen, a nie w celu zniwelowania ryzyka)
Główne cechy:
- występują w obrocie giełdowym
- inwestorzy chcący zawierać transakcje zobligowani są do zdeponowania depozytu
początkowego na tzw. zabezpieczającymi rachunku depozytowym; depozyt ten
mam zminimalizować ryzyko niedotrzymania warunków umowy
- kontrakt rozliczany jest codziennie na zasadzie marking to market, operacja ta
polega na tym, że izba rozrachunkowa giełdy codziennie koryguje stan rachunku
zabezpieczającego inwestora o zmianę ceny kontraktu futures w ciągu dnia tak,
aby odzwierciedlić zysk lub stratę inwestora
Transakcje futures są kontraktem wystandaryzowanym; w przypadku rynku futures
standaryzacja dot:
- rodzaju podmiotu, towaru
- ilości, wysokości kontraktu
- sposobu zawierania transakcji, sys. notowań
- zasad rozwiązania kontraktu przed terminem
- stron upoważnionych do zawierania transakcji
- zasad rozliczania (wzajemnych kompensacji) kontraktu
- terminów realizacji kontraktów
c. Opcje:
- umowa między nabywcą (posiadaczem) a sprzedawcą (wystawcą) dająca
nabywcy, w zamian za opłatę, prawo do kupna lub sprzedaży instrumentu
bazowego przed lub w ustalonym dniu w przyszłości po określonej cenie
-
kontrakt terminowy
Rodzaje:
- kupna – oznacza prawo jej posiadacza do zakupu, od wystawiającego opcję,
określonej ilości określonego instrumentu podstawowego w określonym okresie
lub momencie po ustalonej cenie
- sprzedaży – oznacza prawo jej posiadacza do sprzedaży określonego
instrumentu finansowego po ustalonej cenie w określonym okresie lub momencie
wystawiającemu opcję
Dla posiadacza opcja jest prawem, a dla wystawcy jego zobowiązaniem – może, ale
nie musi być realizowana przez posiadacza, który płaci za opcję premię.
Decyzje o realizacji opcji przez ich posiadaczy uwarunkowane są zależnościami między
ceną realizacji opcji a ceną rynkową instrumentu bazowego. W związku z tym zachodzą
następujące sytuacje:
- jeżeli cena bazowa jest większa w przypadku opcji sprzedaży (put) lub mniejsza w
przypadku opcji kupna (call) od ceny rynkowej instrumentu bazowego, to posiada
wartość samoistną (wartość rynkową) inaczej opcja jest „in-the-money” jest w cenie.
W takim przypadku nabywca opcji kupna może ją wykorzystać i kupić dany
instrument po cenie ustalonej w momencie zakupu opcji. Nabywca opcji sprzedaży
ma możliwość sprzedaży tego instrumentu po kursie większym od rynkowego, a
następnie odkupienia do po cenie niższej
- jeżeli cena bazowa opcji w przypadku opcji kupna i opcji sprzedaży jest równa cenie
rynkowej instrumentu bazowego, wówczas opcja jest neutralna inaczej „at-themoney” jest po cenie. W takiej sytuacji zrealizowanie opcji nie przyniesie dochodu
ani straty
- jeżeli cena bazowa opcji w przypadku opcji sprzedaży jest niższa, a w przypadku
opcji kupna wyższa od ceny rynkowej instrumentu bazowego, wtedy opcja posiada
ujemną wartość rynkową inaczej „out-of-money” nie jest w cenie. Zrealizowanie
przyniesie stratę.
d. Swapy:
- operacja wymiany strumieni finansowych, których wartość i terminy są z góry
ustalone; strony transakcji zgadzają się wymienić między sobą w okreśłonym
terminie strumienie płatności, przy czym wykonanie zobowiązań 1 strony wynikające z umowy – jest uzależnione od realizacji zobowiązań drogiej strony
- indywidualnie negocjowany kontrakt między dwoma stronami
Ze względu na technikę przeprowadzanie operacji wyróżnia się:
a) swapy walutowe – odnoszące się do transakcji wymiany równoważnej sumy
włąsności w 2 różnych walutach
b) swap procentowy – strumienie finansowe polegające na wymianie między
stronami kontraktu wyrażone są w tej samej wlucie i nie występuje transfer
dewiz; przedmiotem wymiany są płatności odsetek
- s. kuponowe – przekształcenie strumieni płatności odsetkowych obligacji wg
stałej stopy procentowej w strumień płatności odsetkowych kalkulowanych wg
zmiennej stopy procentowej
- s. bazowe - każda ze stron zobowiązuje się do regulowania płatności
odsetkowych swego partnera
c) łączony currency – interest rate swap – zobowiązanie o zmiennej stopie
procentowej w jednej walucie zostaje wymienione na zobowiązanie o stałej stopie
procentowej w innej walucie
Ze względu na sposoby realizacji kontraktu:
a) rzeczywisty – faktyczna zamiana jednego instrumentu bazowego na inny
b) nierzeczywisty – nie dokonuje się formalnej zamiany przedmiotów transakcji;
następuje jedynie między stronami wyróżnienie różnic wynikających z posiadania
danych instrumentów lub wymiana strumieni związanych z tymi instrumentami
Ze względu na czas obowiązujący umowy:
a) spot-forward – zakup (sprzedaż instrumentu bazowego na rynku kasowym
(spot) z równoczesną odsprzedażą tego instrumentu w przyszłym termini
b) forward-forward – 2 operacje dokonywane na 2 przyszłe terminy
Ze względu na liczbę stron kontraktu:
a) czysty – występują tylko 2 strony kontraktu
b) kombinowany – występują 3 strony kontraktu, strona A zawiera transakcję ze
stroną B przy równoczesnym zawarciu transakcji przeciwnej ze stroną C
Pieniądz – wszystko to, co powszechnie akceptowane jako środek płatniczy, służy do
regulowania zobowiązań, określany przez funkcja, które pełni
1. środek wymiany - transakcje kupna-sprzedaży
2. środek płatniczy - coraz częściej zastępuje pieniądz jako środek
wymiany; coraz częściej stosuje się sprzedaż kredytową np. bez
natychmiastowej zapłaty
3. miernik wartości - pieniądz jest wspólnym miernikiem do wyrażania
wartości towarów
ceny:
a. relatywne (określ. 1 kg mąki = 1 kg cukru)
b. absolutne
4. środek tezauryzacji - wynika bezpośrednio z funkcji pieniądza jako
środka płatniczego
5. pieniądz światowy
Forma pieniądza:
a) bezgotówkowy - bilety banku centralnego (prawny środek płatniczy; ustawowa moc
regulowana zobowiązań i
publiczno prawnych) i bilon metalowy (pieniądz zdawkowy);
b) bezgotówkowy (skrypturalny) - depozyty na rachunkach w BC oraz bankach
komercyjnych
BAZA MONETARNA KRAJU – składa się z pieniądza w formie gotówkowej oraz z
depozytów na r-kach w BC. Nie zaliczamy do niej depozytów banków komercyjnych, bo
bank taki może upaść
Główne źródło podaży pieniądza w gospodarce rynkowej:
 Kreacja pieniądza przez banki komercyjne – podaż ta realizowana jest przez
operacje kredytowe, przy udzielaniu kredytu dochodzi do emisji pieniądza
skrypturalnego przez banki komercyjne.
Ograniczenia kreacji pieniądza:
Wielkość posiadanych pieniędzy przez banki komercyjne w BC.
Gotówka + depozyty na rachunkach w BC = pieniądz banku centralnego M 0
Kreacja skarbowa – emisja gotówki przez upoważnione do tego instytucje
pozabankowe (np.. mennica państwowa, drukarnia papierów wartościowych) na
podstawie decyzji władz
Kreacja bankowa – tworzenie pieniądza kredytowego przez bank centralny za pomocą
kredytu refinansowego i dyskontowego na podstawie zasobów zgromadzonych w
rezerwach obowiązkowych i depozytach banków komercyjnych w BC = najważniejsza
Kreacja mnożnikowa – tworzenie pieniądza kredytowego przez banki komercyjne =
najobfitsza
PODAŻ na pieniądz
Największe źródło – kreacja przez banki komercyjne realizowana przez operacje
kredytowe
MNOŻNIK BAZY MONETARNEJ
wskazuje, jaką max ilość pieniądza mogą kreować banki komercyjne przy danej
wielkości
- wskaźnika min obowiązkowych rezerw płynności
- współczynnika zapotrzebowania na gotówkę
M
(1  c) D 1  c


M B (r  c) D r  c
c = 10% r = 4,5% 1,1/0,145 = 7,58
oznacza, że bank centralny zwiększając podaż swojego pieniądza (bazę monetarną) na
każdą jednostkę jej zwiększania może oczekiwać wzrostu ogólnej podaży pieniądza w
gospodarce max 7,58 jednostek
Instrumenty:
a)
rezerwy obowiązkowe (ograniczają podaż pieniądza; podstawą naliczania rezerw
jest suma depozytów)
b) kredyty refinansowe i stopy ich oprocentowania
c)
operacje otwartego rynku
d) kurs walutowy
B. KREDYT REDYSKONTOWY – REDYSKONTO WEKLI – wykup weksli własnych lub
trasowanych przez BC, od banków komercyjnych przed terminem ich płatności
DYSKONTO – wykup weksla przez BC od przedsiębiorcy przed terminem jego
płatności.
Wymogi,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
jakie muszą spełniać weksle, aby nadawały się do redyskonta w NBP:
weksle muszą odpowiadać wymogom określonym w ustawie „Prawo wekslowe”
od weksli musi być uiszczona opłata skarbowa we właściwej wysokości
musi pochodzić z dokonanych obrotów gospodarczych (w. kupieckie i
handlowe; nie – finansowe)
muszą być podpisane przez budzących zaufanie jako solidni płatnicy wystawcę
i akceptanta lub wystawcę w przypadku weksli własnych
termin płatności weksla nie może być dłuższy niż 3 m-ce od daty przyjęcia go
do redyskonta i nie krótszy niż jest to potrzebne do zawiadomienia dłużnika w
przeddzień terminu jego płatności
musi być płatny w określonym dniu
w. nie ma być płatny w banku, gdzie główny dłużnik ( własny: wystawca;
trasowany: akceptant) ma swój rachunek
w. trasowane muszą być opatrzone bezwarunkowym akcetem trasata
obejmującym całą sumę wekslową
9. w. musi być opatrzonym indosem otwartym, czyli in blanco banku, który ten
weksel zdyskontował
10. brak wzmianek w tekście lub indosach ograniczających prawo przeniesienia
włąsnoći weksla lub prawo zwrotnego poszukiwania
11. w. nie może mieć poprawek i skreśleń
12. musi być podpisane w taki sposób, aby możliwa była bezsporna identyfikacja
podmiotów podpisujących
Redyskonto – operacja jednokierunkowa – nie można go odkupić od BC
STOPA PROCENTOWA KREDYTU REDYSKONTOWEGO – ustalana jest przez Radę
Polityki Pieniężnej. Jest niższa od stopy dyskontowej.
KREDYT lombardowy – kredyt krótkoterminowy udzielany przez NBP bankom
komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych, którymi są obligacje skarbowe bądź
bony skarbowe; kwota wykorzystywanego kredytu lombardowego nie może przekroczyć
0,8 wartości nominalnej papierów wartościowych obciążonych zastawą
KREDYT techniczny– udzielany bankom komercyjnym na 1 dzień operacyjny
Zabezpieczeniem tego kredytu jest przewłaszczenie bonów skarbowych. Kwota k.
technicznych stanowi 80% wartości nominalnej przewłaszczonych bonów skarbowych.
(Dz.urz. nr 5)
Kredyt wykorzystywany i spłacany w tym samym dniu operacyjnym nie podlega
oprocentowaniu, natomiast spłacony w następnym dniu po jego wykorzystaniu jest
oprocentowany wg stopy kredytu lombardowego. (Dz.urz. nr 19)
C. OPERACJE OTWARTEGO RYNKU – polegają na dokonywaniu przez BC transakcji na
papierach wartościowych z bankami komercyjnymi. Dzięki temu mają wpływ na płynność
systemu finansowego. Jeśli BC sprzedaje papiery wartościowe to zmniejsza się podaż,
gdy BC kupuje papiery wartościowe to zwiększają się rezerwy płynne. W praktyce mamy
2 grupy otwartego rynku:
- peracje bezwarunkowe – polegają na tym, że BC kupuje lub sprzedaje papiery
wartościowe do lub z własnego portfela bez konieczności ich odkupu czy odsprzedaży
po pewnym czasie. Np.
bezwarunkowy zakup ( outright purchase) lub
bezwarunkowa sprzedaż ( outright sale)
- operacje warunkowe – warunkowy zakup lub warunkowa sprzedaż.
a. warunkowy zakup – repurchase agreement REPO
b. warunkowa sprzedaż – reverse repurchase agreement REVERSE – REPO
W operacjach warunkowego zakupu (REPO) BC kupuje od banków komercyjnych papiery
wartościowe obowiązując się jednocześnie do ich odsprzedaży po określonej cenie i w
umówionym terminie w przyszłości.
BANKI I SYSTEM BANKOWY
Bank-w języku włoskim oznacza ławkę
Bank – podmiot gospodarczy, którego głównym przedmiotem działalności jest
wykonywanie czynności bankowych; są to przedsiębiorstwa tworzące pieniądz i
handlujące nim, które służą koncentracji podmiotów nadwyżkowych i deficytowych.
Ponadto banki komercyjne przejmują szereg czynności finansowych od gospodarstw
domowych i podmiotów gospodarczych, a także służą do transformacji ryzyka, terminów,
wielkości sumy środków pieniężnych i informacji.
Transformacja ryzyka- rozproszenie ryzyka przez dywersyfikację portfela kredytowego.
Transformacja terminów- wybieramy krótkie terminy gdy my pożyczamy od banku
aby zachować płynność i zmniejszyć ryzyko, gdy my pożyczamy lepsze są długie terminy.
W lokatach przeważają terminy krótkie. Krótkie terminy przekształcane są na długie
terminy kredytów.
Transformacja wielkości sumy środków pieniężnychTransformacja informacji-do banku informacje o deficycie i nadwyżkach same
spływają, podmioty deficytowe i nadwyżkowe same przychodzą do banku z informacjami.
Jaworski-„Transformacja”
DEFINICJA NORMATYWNA BANKU - (wynika z art.2 i 3)-to osoba prawna utworzona
zgodnie z przepisami ustaw, działająca na podstawie zezwoleń uprawniających do
wykorzystania czynności bankowych
obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym, które
mogą w nazwie i do określania swojej działalności używać określenia bank lub kasa. (def
. nie odpowiada standardom UE)
Działalność bankowa to działalność koncesjonowana : w Polsce wyróżniamy dwie
koncesje:
1. Zgoda na utworzenie banku
2. Zgoda na rozpoczęcie działalności bankowej
Główny Inspektorat Nadzoru Bankowego udziela takiej zgody.
Bank przerzuca ryzyko swojej działalności na deponentów. Banki w Polsce nie dają
gwarancji zwrotu depozytu. Gwarantem może być :
1. Skarb Państwa
2. Bank Centralny
3. NBP
4. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w Polsce)
DEPONENT - lokuje oszczędności w banku
DEPOZYTARIUSZ - jest to bank przyjmujący pieniądze
Są dwa wyjątki posługiwania się w nazwie określenia bank lub kasa:
1. Instytucja zajmująca się działalnością w ogóle nie związaną z działalnością bankową
(Bank
Informacji, Bank Krwi, Bank Organów, Kasa Chorych)
2. Instytucja wykonująca część czynności związanych z działalnością bankową, która
może
wykorzystywać nazwę kasa (SKO, Zakładowe Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe)
POŚREDNIK FINANSOWY-element systemu finansowego, uczestniczy w przepływie
środków między podmiotami nadwyżkowymi i deficytowymi. Banki są pośrednikami
finansowymi.
Tylko banki mają możliwość tworzenia nowej siły nabywczej. Reszta dokonuje tylko
redystrybucji środków.
Rola współczesnego banku komercyjnego w gospodarce rynkowej :
1. POŚREDNIK
2. PŁATNIK-przejmuje szereg czynności, dokonuje rozliczeń w naszym imieniu, jest
płatnikiem – stałe zlecenia
3. GWARANT-udziela gwarancji dłużnikowi, nie jest bezpośrednio uczestnikiem
transakcji. Banki
udzielają gwarancji, przejmują na siebie ryzyko niewypłacalności swego klienta,
którego
popierają w spłacaniu jego własnych zobowiązań.
4. AGENT- np. organizowanie emisji papierów wartościowych, bank jest agentem emisji,
organizuje rynek wtórny, zajmuje się wykupem.
5. INSTRUMENT W RALIZACJI POLITYKI GOSPODARCZEJ PAŃSTWA-bank
centralny
wykorzystuje banki komercyjne jak pas transmisyjny do przesyłania impulsów.
Zasady funkcjonowania banków komercyjnych w gospodarce rynkowej.
1. Zasada samodzielności - oznacza, że bank jest pełnoprawnym uczestnikiem obrotu
gospodarczego, tzn. sam we własnym imieniu nabywa prawa, zaciąga zobowiązania i
ponosi tego konsekwencje.
2. Zasada samofinansowania - bank wszelkie wydatki musi pokrywać z własnych
przychodów
3. Zasada konkurencyjności - banki działają z zasadą maksymalizacji zysku.
4. Zasada uniwersalizmu - bank uniwersalny = bank wszechstronny jest w stanie
obsłużyć każdego klienta. Działalność oparta na zasadzie uniwersalizmu jest bardziej
bezpieczna niż podmiot wąsko się specjalizujący.
5. Zasada specjalizacji - wpisana w prawo bankowe, banki specjalizują się w wybranej
grupie klientów lub w wybranej grupie produktów, banki specjalne.
6. Zasada koncesji i kontroli zewnętrznej - trzeba mieć dobrą kontrolę wewnętrzną.
SYSTEM BANKOWY
SYSTEM- elementy, które wzajemnie na siebie oddziaływają oraz
wpływają na otoczenie.
Elementami tworzącymi system bankowy są banki oraz zarządzenia,
rozporządzenia-przepisy wykonawcze.
SPOSOBY FINANSOWANIA GOSPODARKI PRZEZ BANK CENTRALNY
1.Model jednoszczeblowy
2. Model dwuszczeblowy-występuje w Polsce; podmioty gospodarki narodowej są
obsługiwane tylko przez banki komercyjne.
3. Model pośredni
Gospodarka narodowa obsługiwana przez banki komercyjne jak i przez bank centralny
Systemy bankowe ze względu na model organizacji systemów finansowych dzielimy
na:
1. MODEL ANGLOSASKI-model opiera się na rynkach finansowych co daje możliwość
uniezależnienia się dużych korporacji od banków komercyjnych, które wykorzystywane są
do funkcji płatniczych i rozliczeniowych, a także do zaspokojenia zapotrzebowania na
kredyt
krótkoterminowy. Dominującą role w tym systemie pełnią banki inwestycyjne- konieczny
kapitał ściągany bezpośrednio z rynku kapitałowego.
Zalety modelu anglosaskiego :
- Nadanie kluczowej roli rynkom akcji i obligacji
- Sprzyjanie działaniu inwestorów instytucjonalnych
- Pobudzanie innowacji finansowych
Wady modelu anglosaskiego :
- Oparcie finansowania podmiotów gosp. na anonimowym rynku papierów wartościowych
- Nastawienie na częste zmiany partnerów co wymusza krótkoterminową perspektywę w
procesach decyzyjnych
- Duża formalizacja transakcji ekonomicznych
2. MODEL NIEMIECKO - JAPOŃSKI-sektor bankowy pełni dominującą rolę w systemie
finansowym. Banki zaspakajają potrzeby klientów w zakresie zapotrzebowania na kapitał
krótko- i długoterminowy. Banki mają charakter uniwersalny i rozwijają się powiązania
kapitałowe
miedzy bankami i korporacjami przemysłowymi.
Zalety modelu niemiecko-japońskiego :
- Finansowanie podmiotów gosp. na podstawie indywidualnych umów kredytowych
- Długoterminowe finansowanie między bankami i korporacjami przemysłów
- Stymulowanie powstawaniem silnych banków uniwersalnych
Wady modelu niemiecko-japońskiego :
- Niedostateczne rozszerzenie wachlarza instrumentów finansowych
- Opóźnienia we wprowadzaniu innowacji bankowych
- Mniejsza odporność na konkurencję ze strony
Rola banku w gospodarce rynkowej
Wg ustawy prawa bankowego obowiązującego w Polsce
1. Udział w kreacji pieniądza
2. Udział w społecznym podziale pracy
3. Dokonywanie alokacji, transformacji
SYSTEM BANKOWY: całokształt instytucji bankowych oraz normy określające wzajemne
powiązania i stosunki z otoczeniem
Możliwa organizacja systemu bankowego:
- monobank: typowy dla gospodarki centralnie planowanej; trudno mówić
w tym przypadku o istnieniu rozwiniętego systemu bankowego
- System polibankowy: typowy dla gospodarki rynkowej; w Polsce
obowiązuje aktualnie model dwuszczeblowy.
Bank Centralny:
- Kredytowo – depozytowy
- Inwestycyjny i inne
- Uniwersalne
Elementy systemu bankowego:
 BC
 Bank uniwersalny
 Banki specjalistyczne(inwestycyjne, hipotetyczne)
Funkcje systemu bankowego:
- Stworzenie mechanizmów gromadzenia środków oraz ich inwestowania w różne
przedsięwzięcia
- Zapewnienie możliwości dokonywania płatności między podmiotami, transferu w
czasie i poza
granicami
- Zapewnienie skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania rynkiem bankowym
- Zapewnienie informacji cenowej klientom banków
- Stworzenie warunków do transformacji środków, (co do czasu, wielkości, ryzyka
Operacje otwartego rynku – polegają na dokonywaniu przez BC z bankami
komercyjnymi transakcji na papierach wartościowych. Mają wpływ na płynność systemu.
Gdy będzie sprzedawał – zmniejszy się płynność banków komercyjnych:
a) bezwarunkowa
polega na tym, że BC kupuje lub sprzedaje papiery wartościowe do lub ze swojego
portfela bez obowiązku:
- bezwarunkowy zakup – outright purchase
- bezwarunkowa sprzedaż – outright sale
b) warunkowe
- warunkowy zakup – repurchase agreement REPO
- warunkowa sprzedaż – reverse repurchase agreement REVERSE – REPO
W Polsce:
NBP prowadzi obecnie następujące operacje otwartego rynku:
- podst. op. otwartego rynku polegają na emisji raz w tygodniu bonów NBP z
28 dniowym terminem zapadalności
- operacje dostrajające polegają na:
1) emisji bonów pieniężnych NBP z terminem zapadalności 1-7 dni
2) zakupie od banków w trybie przetargowym skarbowych papierów
wart. na okresy wynoszące od 1-7 dni
3) przedterminowym wykupie bonów pieniężnych NBP
- operacje o charakterze strukturalnym polegają na bezwarunkowej
sprzedaży przez NBP obligacji skarbowych
Rentowność op. podst. i dostrajających nie może być niższa od obowiązującej wysokości
stopy referencyjnej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej.
Rentowność op. strukturalnych wyznaczana jest na przetargach organizowanych przez
NBP.
REZERWY OBOWIĄZKOWE – (działalność depozytowa; ust. o NBP) stanowi wyrażoną w
zł część środków pieniężnych złotowych i walutowych zgromadzonych na rachunkach
bankowych, część środków uzyskanych ze sprzedaży pap. wart. oraz część innych śr.
pieniężnych przyjętych przez bank i podlegających zwrotowi.
STOPY REZERW OBOWIĄZKOWYCH – ustala RPP aż od 1999 zróżnicowane stopy rezerw
obowiązkowych, może być zróżnicowana ze względu na okres przechowywania środków
i rodzaj waluty przy czym suma rezerw obowiązkowych nie może przekroczyć: 30% od
sumy środków pieniężnych od wkładów płatniczych na żądanie i 20% od sumy środków
pieniężnych od wkładów terminowych.
Nie jest taką stopą jak stopa rynkowa. Banki na tym tracą. Mniejsza zyskowność.
DEPOZYTY NOCNE Vs
7,5% w skali roku, teraz 6%,
depozyty nocne w BC
KREDYT TECHNICZNY
na 1 dzień możemy wziąć kredyt
INFLACJA – stan odchylenia od stanu równowagi – gdy popyt wyższy od podaży
My wykorzystujemy:
- podwyższanie podatków ludności (podmiotom, które tworzą presję na
rynek), a dla tych, którzy tworzą to, co na rynku – obniżamy
- stopy % kredytowe, od depozytów
dla ludności rosną, inwestycyjne spadają // ludności rosną, dla przedsiębiorców też
rosną
- ceny dóbr konsumpcyjnych rosną
- płace: wzrost musi iść w parze z wydajnością pracy, na wzrost 100
jednostek płacy max 80 jednostek płacy
DF: Inflacja jest to proces wzrostu ogólnego poziomu cen lub presja na ten wzrost w
skutek rosnących kosztów wytwarzania i nadmiernego w stosunku do podaży strumienia
popytu, którym towarzyszy deprecjacja pieniądza, wzrost jego ilości w obiegu oraz
niekontrolowana redytrybucja majątku o dochodu narodowego.
Typologia inflacji:
a) ze względu na przyczyny
a. wewnętrzna
b. importowana
i. endogeniczna
ii. egzogeniczna
c. popytowa
d. kosztowa
i. płacowa
ii. budżetowa
iii. kredytowa
b) ze względu na przejawy i skutki
a. otwarta
b. tłumiona
i.) cywilizowana
ii.) barbarzyńska
c) ze względu na nasilenie
a. pełzająca
b. krocząca
c. galopująca
d. stratoinflacja
e. hiperinflacja
d) ze względu na trwałość zjawisk inflacyjnych
a. sekularna
b. okresowa
e) ze względu na zakres kontrolny
a. kontrolowana
b. żywiołowa
WEWNĘTRZNE – przyczyny sprawcze tkwią w zespole zjawisk strukturalnych i
instytucjonalnych charakterystycznych dla danej grupy narodowej
IMPORTOWNE – źródła tkwią poza granicami danej gospodarki narodowej
ENDOGENICZNE – wywołane czynnikami wewnętrznymi związanymi z reakcją
poszczególnych grup społecznych na zmianę relacji wynagrodzeń
EGZOGENICZNE– występują, gdy powodują nią różne przyczyny wywołujące ogólny
wzrost poziomu cen, przyczyny płyną do gospodarki narodowej z zewnątrz, ale nie chodzi
tylko o import inflacji ale także działalność czynników niezależnych (nieurodzaj, klęski
żywiołowe)
POPYTOWA LUB KOSZTOWA- podział ma znaczenie dla prowadzenia odpowiedniej
polityki antyinflacyjnej. W praktyce rodzaje inflacji występują jednocześnie.
Obecnie głównie charakter kosztowy
Źródłem nadmiaru pieniądza może być budżet:
BUDŻETOWA - (rządowa, skarbowa): generowany przez nadmierny poziom wydatków
państwowych, które nie znajdują pełnego pokrycia w jego dochodach
KREDYTOWA - nadmierna w stosunku do wielkości strumieni realnych; kreacją
pieniądza kredytowego
OTWARTA (cenowa) – nieskrępowany żadnymi ograniczeniami ruch cen w górę do
pozycji równoważącego strumienie popytu i podaży; osłabienie zaufania do
pieniądza
TŁUMIONA – wzrost cen jest ogólnie hamowany
JAWNA – utożsamiana z cenową
UKRYTA – rozumiana dwojako: traktują ją jako tłumioną, a część jako tzw. proces
ukrytych podwyżek cen (nie wychwytywanie przez oficjalne statystyki podwyżek, które
mają rzeczywiście miejsce); pominięcie ich w koszyku dóbr i usług, obniżenie jakości przy
tej samej cenie np. masło kiedyś 25 dkg dziś 20 dkg
CYWILIZOWANA– zrównoważone gospodarki narodowe, zrównoważony rynek towarów
konsumpcyjnych, akty sprzedaży i zakupu dokonują się bez zakłóceń, działają systemy
motywacyjne, a nawet poprawiają się relacje efektywnościowe, niska stopa inflacji
BARBARZYŃSKA – degradowany mechanizm ekonomiczny, liczne patologie w procesie
reprodukcji, gospodarowanie jest dysfunkcjonalne, inflacja rozwija normalny tok rozwoju
społeczno – gospodarczego
PEŁZAJĄCA Powolna, przytłumiona, jednocyfrowa,: gdy jej efekty redystrybucyjne
poddają się kontroli i są na tyle znikome, że nie powodują zakłóceń w procesach
produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji
KROCZĄCA, biegnąca: wiąże się z oczekiwaniem tzw. oczekiwań inflacyjnych, co działa
jako czynnik wspomagający inflację, ma tendencje do wymykania się spod kontroli i
nabiera tempa
SUPERINFLACJA, GALOPUJĄCA: powoduje perturbacje w reprodukcji
makroekonomicznej, wymyka się spod kontroli państwa i obraca się przeciwko wzrostowi
gospodarczemu
STRATOINFLACJA: odmiana inflacji galopującej, ale bardziej zróżnicowana w czasie o
bardzo wysokiej stopie przy równoczesnym jej wielkich wahaniach z okresu na okres
HIPERINFLACJA takie natężenie procesów inflacyjnych, które uniemożliwiają
jakiekolwiek planowanie, sterowanie procesami gospodarczymi, niweczy rachunek
ekonomiczny, eliminuje racjonalność gospodarowania, anarchizuje stosunki produkcji,
pieniądz ułomnie pełni swoje funkcje (ucieczka od tego pieniądza)
Wg Trwałości zjawiska inflacyjnego:
 Sekularna: nieustanne występowanie zjawisk inflacyjnych
 Okresowa: po przepłynięciu fali inflacyjnej następuje stabilizacja poziomu cen
itp.
Wg kontroli:
 Kontrolowana
 Żywiołowa np. galopująca
SPIRALA INFLACYJNA: wzajemne nakładanie się przyczyn sprawczych i
wspomagających, nadających spirali charakter procesu kumulatywnego, polegającego na
nieustannym przesuwaniu się w górę ogólnego poziomu cen, dochodów i kosztów.
Podstawowe przekroje spirali inflacyjnej:
 Ceny – płace
 Ceny – ceny
 Płace – płace
 Ceny – zyski





Płace – zyski
Płace- świadczenia społeczne
Ceny – podatki
Płace – podatki
Dewaluacja – ceny itd.
NAWIAS INFLACYJNY: część zasobów pieniężnych nagromadzonych w rękach ludności
na określony moment czasu (oszczędności przymusowe), którą jest ona skłonna wydać
na towary brakujące na rynku przy danym poziomie cen. Nawias jest skutkiem
wieloletniego występowania otwartej luki inflacyjnej
BC i funkcje:
a) emisyjna
Prawo emisji znaków pieniężnych, z reguły na zasadzie wyłączności. Jest to
centralny pieniądz gotówkowy, charakteryzujący się absolutną płynnością.
Obsługuje sferę dochodową i konsumpcyjną, ma moc zwalniania ze zobowiązań.
BC emituje także pieniądz żyrowy. Powstaje jako wkład pochodny w drodze
udzielania kredytów bankom komercyjnym i państwu czy zakupu krajowych i
zagranicznych aktywów pieniężnych oraz złota.
b) banku banków
w jej ramach BC realizuje za pomocą odpowiednich instrumentów założenia
polityki pieniężnej
c) banku państw
obsługa budżetu państwa (kasjer rządu)
GŁÓWNA ZASADA FUNKCJONOWANIA BC – to jego niezalażność od rządu
(autonomia BC). W praktyce stopień uzależnienia BC jest jednak różny. Bundesbank –
wzorcowy przykład pełnej autonomii. Bank Anglii – pozostaje pod silnym wpływem rządu.
Autonomia BC USA jest fikcyjna.
Banki centralne są z reguły własnością państwa (np. Bank Anglii, Francji, Bundesbank i
in.). Wyjątek to SYSTEM REZERWY FEDERALNEJ w USA, który spełnia funkcję BC, ale
jest własnością banków tworzących ten system.
PODSTAWOWY CEL NARODOWEGO BC – utrzymanie stabilnego poziomu cen przy
jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, jeśli nie ogranicza to
podstawowego celu NBP. Cel ten jest zbieżny z celem realizowanym przez EBC.
POZOSTAŁE ZADANIA NBP:
1. organizowanie rozliczeń pieniężnych
2. prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi i działalności dewizowej granicach
określonych ustawami
3. bankowa obsługa budżetu państwa
4. regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie
5. kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego w Polsce
6. opracowywanie sprawozdawczego bilansu płatniczego oraz bilansów należności i
zobowiązań zagranicznych państwa
7. inne zadania określone ustawami
Zadania NBP nie wynikają z motywów zysku czy dochodu pieniężnego. BC zasila
gospodarkę, tak by zapewnić optymalne wykorzystanie zasobów pracy, ziemi, kapitału
rzeczowego oraz niezakłócone krążenie dóbr i dochodów. Wymaga to więc zapewnienie
płynności finansowej uczestnikom procesu gospodarowania.
Organy NBP:
1. PREZES NBP
2. ZARZĄD NBP
3. RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ
PREZEZ NBP
Powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta. Kadencja trwa 6 lat, ta sama osoba
może pełnić funkcję prezesa nie dłużej niż 2 kolejne kadencje. Przewodniczący zarządowi
NBP, Radzie polityki Pieniężnej oraz Komisji Nadzoru Bankowego Reprezentuje NBP na
zewnątrz.
ZARZĄD NBP
Prezes oraz 6-8 członków w tym 2 wiceprezesów. Jest organem wykonawczym. Realizuje
uchwały RPP oraz podejmuje własne uchwały w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej
kompetencji innych organów NBP.
RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ
Skład: prezes NBP oraz 9 członków powoływanych w równej liczbie przez Sejm, Senat i
Prezydenta. Kadencja trwa 6 lat. W posiedzeniach może uczestniczyć przedstawiciel Rady
Ministrów , ale bez prawa udziału w głosowaniu. Może jednak przedstawić wnioski do
rozważenia przez RPP. Posiedzenie RPP są raz w miesiącu. Uchwały zapadają większością
głosów przy obecności co najmniej 5 członków, w tym przewodniczącego. W przypadku
równej liczby głosów rozstrzyga prezes NBP.
ZADANIA RPP:
a) ustalanie corocznych założeń polityki pieniężnej i przedkładanie ich do wiadomości
Sejmowi
b) składanie w Sejmie sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej, a w
ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego
c) ustalanie wysokości stóp % NBP
d) ustalanie zasad i stopy rezerw obowiązkowych
e) ustalanie zasad operacji otwartego rynku
f) określanie górnych granic zobowiązań NBP z tytułu zaciąganych kredytów i
pożyczek w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych
g) zatwierdzenie planu finansów NBP, sprawozdania z działalności NBP oraz przyjęcie
rocznego sprawozdania finansowego NBP
h) ocena działalności Zarządu NBP w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej
i) uchwalanie zasad rachunkowości NBP, przedkładanych przez Prezesa NBP
NADZÓR BANKOWY - uprawnienie do wkroczenia przez organ nadzoru czy w sferę
działalności banków, aby przy użyciu środków prawnych zapewnić ich bezpieczeństwo
funkcjonowania.
Cele nadzoru:
1. stabilność pieniądza
2. stabilność systemu bankowego oraz jego prawidłowe funkcjonowania
3. ochrona interesów klientów banku
4. równowaga dostępu do wykonywania usług bankowych, przyczyniające się
do konkurencyjnego
5. ukierunkowanie lokat i finansowania, sprzyjające alokacji zasobów
finansowych zgodnie z ogólnymi celami polityki gospodarczej
Zadania nadzoru bankowego:
1. licencjonowanie banków
2. kontrola przemieszczania własności banków
3. kontrola pożyczek i kredytów udzielanych kierownictwu i osobom z nim
powiązanych
4. równoważenie ryzyka w drodze tworzenia rezerw celowych
5. inspekcje w bankach oraz bieżące analiza ich sytuacji na bazie
przekazanych do nadzoru dokumentów i informacji. Ogłaszanie
zweryfikowanych sprawozdań finansowych i analiz
6. wydawanie aktów regulujących działalność banków w dziedzinach
kluczowych dla ich bezpieczeństwa
7. nakładanie sankcji na banki nie przestrzegające prawa oraz na banki o
niekorzystnej sytuacji
8. ratowanie banków zagrożonych upadkiem i niedopuszczenie do
rozszerzania się na cały system bankowy zagrożeń z tego wynikających
MODELE NADZORU BANKOWEGO:
1. JEDNOINSTYTUCJONALNY – nadzór sprawuje jedna instytucja (BC lub inny
podmiot) nad wszystkimi jednostkami wykonującymi działalność bankową.
Zalety:
a) jednolita struktura
b) doprecyzowanie odpowiedzialności
c) łatwy dostęp do informacji i ich wymiana między pionami nadzoru
d) brak sporów kompetencyjnych
e) niższe koszty działalności organu nadzoru i podmiotów nadzorowanych
Wady:
a) zbyt standardowe działanie (jednakowe podejścia do problemu w różnych
podmiotach)
b) niebezpieczeństwo nieodróżnienia różnych ryzyk występujących w
podmiotach działających w różnych sektorach rynku finansowego
c) zbiurokratyzowana struktura, która nie potrafi szybko podejmować i
egzekwować decyzji nadzorczych
d) moral hazzard (oczekiwanie, że tak potężny nadzorca nie dopuści do
problemów banków i zapewni stabilność systemu
2. WIELOINSTYTUCJONALNY – nadzór jest sprawowany wspólnie przez kilka
instytucji, które mają ściśle określone kompetencje. Niezwykle istotny jest w tym
przypadku problem współdziałania organów nadzorczych.
Usytuowanie nadzoru bankowego w BC:
Zalety:
a) szeroka i wszechstronna wiedza BC na temat rynku finansowego, jego
instrumentów i przewidywań makroekonomicznych
b) informacje na temat poszczególnych rodzajów ryzyka bankowego
c) rozumienie specyfiki działalności banków i bieżący kontakt z nimi
d) pełniejsza suwerenności BC w polityce pieniężnej
e) oszczędności kosztów niezbędnych do utworzenia odrębnego urzędu
nadzoru
Wady:
a) możliwość położenia przez BC większego nacisku na działalność w zakresie
polityki pieniężnej kosztem wykonania nadzoru bankowego
b) cele polityki pieniężnej i nadzoru mogą być sprzeczne (pokus obniżek stóp % i
zwiększania podaży pieniądza pozwalające zapobiegać upadłości banków. Może
to jednak powodować utratę stabilności pieniądza
c) trudność sprawowania nadzoru nad coraz liczniejszymi podmiotami w sektorze
usług bankowych
KOMISJA NADZORU BANKOWEGO – kolegialny organ. Funkcjonuje od stycznia
1998roku. Nie znajduje się w strukturze organizacyjnej NBP.
Skład:
1. Prezes NBP – przewodniczący
2. Z-ca Przewodniczącego (MF lub delegowany sekretarz lub podsekretarz
stanu w Ministerstwie Finansów)
3. przedstawiciel Prezydenta RP
4. Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
5. Przewodniczący KPWiG
6. Przedstawiciel Ministra Finansów
7. Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego.
Głos doradczy: przedstawiciel Związku Banków Polskich
Zadania:
a) określenie zasad działalności banków zapewniających bezpieczeństwo
powierzonych im przez klientów środków
b) nadzór w zakresie przestrzegania przez banki ustaw, statutu i innych
przepisów prawnych oraz norm finansowych
c) okresowa ocena stanu ekonomiczno-finansowego banków
d) wydawanie zezwoleń na utworzenie działalności banku
e) prawo zawieszania działalności banku i wnioskowanie o jego upadłości
f) nakładanie na banki kar przewidzianych w ustawie prawo bankowe
g) opiniowanie zasad organizacji nadzoru i ustalania trybu jego wykonania
Nadzór skonsolidowany : występuje wówczas, gdy ocenia ryzyko, na jakie bank jest
narażony z tytułu powiązań kapitałowych z innymi podmiotami oraz jeżeli podejmuje
konieczne działania aby zminimalizować nadmierne ryzyko. Podmioty związane z
bankiem nie są więc nadzorowane jak bank. Oceniane jest ryzyko wynikające z takich
powiązań, a jeżeli to konieczne to jest ono także ograniczone:
Dyrektywy unijne dotyczące nadzoru skonsolidowanego:
1. definiują firmę macierzystą i podmiot zależny
2. dają nadzorowi władzę do podejmowania decyzji dotyczących występowania powiązań
między podmiotami
3. uznają potrzeby uzyskiwania informacji o podmiotach powiązanych kapitałowo z
bankiem
4. uznają konieczność weryfikacji dokładności informacji otrzymanych przez nadzór
bankowy łącznie z koniecznością przeprowadzenia inspekcji na miejscu w
uzasadnionych przypadkach
5. uznają konieczność minimalizacji ryzyka wynikającego z powiązań banku, poprzez
limity i w konkretnych przypadkach podejmowanie działań naprawczych
W Polsce (w myśl ustawy PRAWO HANDLOWE) nadzorowi skonsolidowanemu
podlega bank krajowy, który :
1. jest podmiotem dominującym w stosunku do innego banku krajowego,
zagranicznego, instytucji kredytowej, finansowej lub przedsiębiorstwa pomocniczego
usług bankowych lub który posiada bliskie powiązania z innymi podmiotami lub
podmiotem
2. działa w holdingu finansowym
3. działa w holdingu o działalności mieszanej
Sprawowanie nad bankiem nadzoru skonsolidowanego nie wyłącza stosowania przepisów
ustawowych regulujących działalność banku jako podmiotu podlegającego nadzorowi
indywidualnego.
PODMIOT DOMINUJĄCY- taki podmiot, który w ocenie Komisji Nadzoru Bankowego
(KNB) może wymierzać znaczący wpływ na podmiot zależny.
INSTYTUCJE KREDYTOWE : podmiot, który ma swoją siedzibę za granicą RP na
terytorium jednego z państw UE prowadzący we własnym imieniu i na własny rachunek
na podstawie zezwolenia władz narodowych. Działalność polegająca na przyjmowaniu
depozytów lub innych środków powierzonych podmiotowi jakimkolwiek tytułem zwrotnym
i udzielaniem kredytów lub wydawaniem pieniądza elektrycznego.]
INSTYTUCJE FINANSOWE podmiot nie będący bankiem, który łącznie co najmniej
75% przychodów uzyskuje z wykonywanej przez siebie działalności w zakresie:
- nabywanie lub zbywanie udziałów i akcji
- udzielanie pożyczek ze środków własnych
- udostępnianie składników majątkowych na podstawie umów leasingu
- świadczenie usług w zakresie obrotu wierzytelnościami
- świadczenie usług związanych z transferem środków pieniężnych w zakresie
emitowania instrumentów płatniczych i administrowania nimi
- udzielanie gwarancji, poręczeń lub zaciąganie innych zobowiązań nie ujmowanych w
bilansie
- prowadzenie na rachunku własnym lub nie własnym obrotów w zakresie operacji
terminowych(obrót na rynku pieniężnym i papierów wartościowych)
- uczestniczenie w emisji akcji lub świadczenie usług związanych z emisją
- świadczenie usług dotyczących zarządzania aktywami
- świadczenie usług w zakresie doradztwa finansowego w tym inwestycyjnego
- świadczenie usług brokerskich na rynku pieniężnym
PRZEDSIĘBIORSTWA POMOCNICZE USŁUG BANKOWYCH: podmiot, którego
podstawowa działalność ma charakter pomocniczy w stosunku do podstawowej
działalności jednego lub więcej banków w szczególności polegająca na zarządzaniu
własnym lub powierzonym majątkiem i na świadczeniu usług w zakresie przetwarzania
danych
HOLDING FINANSOWY: grupa co najmniej 2 podmiotów, w której podmiot dominujący
jest instytucją finansową, a w skład grupy wchodzą wyłącznie lub w większości banki i
instytucje finansowe i przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank.
HOLDING O DZIAŁALNOŚCI MIESZANEJ: grupa co najmniej 2 podmiotów, w której
podmiotem dominującym jest podmiot nie będący bankiem ani instytucją finansową, a
przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank.
1.
2.
3.
4.
5.
BANKI DRUGIEGO SZCZEBLA (KOMERCYJNY)
wprowadza zdecentralizowany pieniądz wkładowy, który ma charakter pochodny
wszystkie banki poza BC
szczególne przedsiębiorstwo
dwuźródłowy obieg pieniężny
orientują działalność na zysk
ZASADY:
1. samodzielność (w granicach prawa bankowego, podejmowanie decyzji co do struktury
organizacyjnej, itd.)
2. samofinansowanie (koszty musi pokryć z osiąganych przychodów)
3. konkurencyjność (2 aspekty: ekonomiczny i poza ekonomiczny, np. jakość,
skuteczność, szybkość usługi)
4. komercjalizm (nastawianie na zysk)
5. uniwersalizm (przyjęcie takich samych zasad co do tworzenia banku, jego likwidacji,
nadzoru, wykonywania wszystkich czynności bankowych czy możliwości tworzenia
przez bank sieci oddziałów)
Wyodrębnia się banki :
1. uniwersalne
2. specjalistyczne (wyspecjalizowane)
W Polsce podział ze względu na formę prawną:
Bank państwowy (ok. 3) BGŻ,PKO,BGK - Tworzone na wniosek Ministra Skarbu
Państwa przez Radę Ministrów zaopiniowane przez Komisję Nadzoru Bankowego.
Banki spółdzielcze (ok. 660)
Banki w formie spółki akcyjnej (ok.60) Ad 2 i 3.Tworzone na podstawie zezwoleń
Komisji Nadzoru Bankowego wydawane w uzgodnieniu z Ministrem Finansów.
W ujęciu wartościowym największy udział mają banki akcyjne mniejszy państwowy,
najmniejszy spółdzielczy (są niedokapitalizowane)
SPECJALIZACJA BANKU TO WYODRĘBNIENIE BANKÓW:
1. wykonujących wybrane czynności bankowe (s. funkcjonalna , np. hipoteczne, kasy
oszczędnościowe)
2. ze względu na branżę, którą bank obsługuje (s. branżowa, Bank Rozwoju Eksportu)
3. działających na określonym terenie (s. terytorialne Banki Komunalne)
Typowe banki: inwestycyjne i hipoteczne
BANKI SPECJALISTYCZNE:
Bankowość inwestycyjna: obejmuje czynności związane z pozyskiwaniem kapitału
finansowego przez podmiot trzeci.
Do czynności wchodzących w zakres bankowości inwestycyjnej zaliczamy m. in. :
 Organizowanie emisji papierów wartościowych
 Pośrednictwo w nabywaniu i zbywaniu pap. wart.
 Prowadzenie depozytów pap. wart. oraz systemu obrotu tymi papierami
 Doradztwo w zakresie obrotu papierami wart.
 Prowadzenie rachunków papierów wart.
 Zarządzanie cudzym pakietem papierów wart. na zlecenie
 Zarządzanie jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
 Pośredniczenie i uczestniczenie w obrocie prawami pochodnymi
 Obsługa procesów łączenia oraz przejęć spółek kapitałowych
 Przygotowywanie prospektów oraz memorandów
 Przeprowadzanie subemisji
 Organizacja procesów sekurytyzacyjnych
 Doradztwo w zakresie prywatyzacji
Mogą być wykonywane przez banki uniwersalne.
BANKI HIPOTECZNE
Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych (1997)
DEF. : Zajmuje się udzielaniem kredytów zabezpieczonych na hipotece nieruchomości,
środki na udzielanie tych kredytów Bank Hipoteczny mobilizuje w drodze sprzedaży tzw.
Listów zastawnych
Zabezpieczeniem emisji listów zastawnych jest zastawiona w bankach ziemia lub
nieruchomości.
Kasy Oszczędnościowo-Budowlane: udzielają kredytów na ...
Ich działalność polega na przyjmowaniu wkładów ...
BANKI UNIWERSALNE
Dokonuje wszystkich czynności bankowych czyli nie ma żadnych ograniczeń w jego
działalności o charakterze bankowym (ilościowym, regionalnym, klientowskim,
branżowym, ilościowo-cenowym)
Czynności :
- Stricto bankowe
- Może wykonywać bank lub inne podmioty
Czynności zastrzeżone dla banków:
 Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem
oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunku tych wkładów
 Prowadzenie innych rachunków bankowych
 Udzielanie kredytów
 Udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych i otwieranie akredytyw
 Emitowanie bankowych papierów wartościowych
 Przeprowadzenie bankowych rozliczeń pieniężnych
 Wydawanie, rozliczanie i umarzanie pieniądza elektrycznego
 Wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banków w odrębnych
ustawach
Czynności nie zastrzeżone dla banków:
 Udzielanie pożyczek pieniężnych i kredytów konsumenckich w rozumieniu przepisów
odrębnej ustawy
 Wydawanie kart płatniczych i wykonywanie operacji przy ich użyciu
 Terminowe operacje finansowe
 Nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych
 Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnienie skrytek
sejfowych
 Wykonywanie czynności obrotu dewizowego
 Udzielanie i potwierdzanie poręczeń
 Wykonywanie czynności zleconych związanych z emisją papierów wartościowych
Bankowy Fundusz Gwarancyjny – grudzień 1994; w życie weszła luty 1995
Misja: działanie na rzecz bezpieczeństwa i stabilizacji banków oraz wzrostu zaufania do
systemu bankowego w Polsce.
Podstawowym zadaniem gwarantowanie depozytów, którego realizacji służą:
 ochrona wkładów do określonej wysokości oraz ich zwrot deponentom w
przypadku ogłoszenia upadłości banku (funkcja gwarancyjna)
 działania zapobiegające upadłości banku poprzez udzielanie pomocy finansowej
(funkcja pomocna)
 gromadzenie i analiza informacji o bankach (system wczesnego ostrzegania)
Zakres podmiotowy ustawy o BFG:
­ banki krajowe w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 Prawo Bankowe
­ oddziały banków mających siedzibę w państwie nie będącym członkiem UE,
wykonujące działalność na terenie RP, o ile nie są uczestnikami systemu
gwarantowania środków pieniężnych albo gdy system, w którym uczestniczą nie
zapewnia gwarantowania środków do wysokości określonej w ustawie
Funkcja pomocowa BFG:
­ udzielanie bankom pożyczek, gwarancji i poręczeń na warunkach korzystniejszych
od stosowanych przez banki (przeznaczone mogą być na usunięcie stanu
niebezpieczeństwa
niewypłacalności,
na
zakup
udziałów,
akcji
banku
przejmowanego, przejęcie lub połączenie banku z innym bankiem).
Środki te nie mogą być większe łącznej kwoty, którą należałoby wypłacić
deponentom z tyt. gwarancji w przypadku upadłości banku. Konieczne jest także
przedstawienie Zarządowi BFG pozytywnej opinii KNB o programie naprawczym.
Zakłada się także, że bank wykorzysta gwarancje lub poręczenia na pozyskanie
korzystnych lokat międzybankowych, uzyskanie kredytu od innego banku,
pozyskanie i utrzymanie dużych depozytów od osób fizycznych i prawnych,
pozyskanie nowych akcjonariuszy.
­ zakup przez BFG bezspornych wierzytelności banków o ile nie są zakwalifikowane
do zagrożonych (fundusz może wierzytelność sprzedać po cenie niższej od ceny
zakupu, ale nie więcej niż o 50%, chyba że wierzytelność odkupuje bank, który ją
sprzedał, wówczas cena ta nie może być niższa od ceny zakupu. Gdy
wierzytelność wynika z czynności objętych tajemnicą bankową, jej nabywcą mogą
być tylko banki).
Źródła finansowania funkcji gwarancyjnej i pomocowej BFG:
1.
Działalność gwarancyjna – specjalnie tworzony przez każdy bank tzw. fundusz
ochrony środków gwarantowanych. Przeznacza się na niego do 0,4% sumy środków
pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach stanowiących podstawę do
obliczenia rezerwy obowiązkowej (aktywa stanowiące pokrycie tych funduszy banki
lakują w skarbowych papierach wartościowych i bonach pieniężnych NBP oraz deponują
na rachunku depozytowym w NBP lub KDPW).
2.
Działalność pomocowa – każdy bank wpłaca do BFG składkę roczną w wysokości
nie przekraczających:
­ 0,4% sumy aktywów bilansowych oraz gwarancji i poręczeń ważonych ryzykiem
­ 0,2% sumy ważonych ryzykiem powstałych zobowiązań pozabilansowych,
pozabilansowych wyłączeniem kredytów … , dla których stawka wynosi 0 (tak
ustalone opłaty pomniejszają się obecnie o 50%, kwotę tę wnosi bowiem do
Funduszu NBP).
Inne źródła finansowania BFG:
1. dochody z udzielonych przez Fundusz pożyczek
2. z oprocentowania papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych
przez SP czy NBP
3. środki uzyskane w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej
4. kredyty udzielane przez NBP
5. ewentualne dotacje z budżetu na zasadach określonych w prawie budżetowym
6. jednorazowa wpłata na rzecz BFG wniesiona przez Ministra Finansów i NBP w
wysokości 50mln zł., na początku jego działalności
(Fundusz jest także zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych, a roczna
opłata na rzecz Funduszu oraz wykorzystane przez Fundusz. Środki pochodzące z
funduszu ochrony są uznane za koszt uzyskania przychodu banków objętych systemem
gwarantowania. Budżet partycypuje więc w ten sposób w finansowaniu BFG.)
Europejski System Banków Centralnych – brak osobowości
1.
Europejski Bank Centralny EBC – ma osobowość prawną
2.
Banki centralne krajów członkowskich – ma osobowość prawną
Organy decyzyjne EBC:
1.
Zarząd (prezes, wiceprezes, 4 członków)
Zadania:
­ Przygotowywanie posiedzeń Rady Zarządzającej
­ Realizacja polityki pieniężnej zgodnie z kierunkami i decyzjami podjętymi przez
Radę Zarządzającą
­ Ponoszenie odpowiedzialności za sprawy bieżące EBC
­ Wydawanie koniecznych instrukcji dla narodowych banków centralnych
­ Organ administracyjny
2.
Rada Zarządzająca (członkowie zarządu + prezesi banków centralnych strefy
euro)
Zadania:
­ Kształtowanie polityki pieniężnej (określa jej cele i instrumenty)
­ Rola doradcza EBC
­ Decyduje o wewnętrznej strukturze EBC
­ Wydaje decyzje o emisji euro
­ Decyzje w sprawach pośrednich celów monetarnych
­ Decyduje o podstawowych stopach procentowych i rezerwach ESBC
3.
Rada generalna (Zarząd + prezesi banków centralnych wszystkich krajów UE):
Funkcje:
­ Doradcza
­ Wspomagająca
­ Administracyjna
1. Instytucjonalna (żaden organ zewnętrzny nie ma prawa do udzielania bankowi
instrukcji, zawieszania lub anulowania decyzji, kontrolowania ich legalności, prawa głosu
w jego organach, wstępnego konsultowania decyzji podejmowanych przez banki
centralne)
2. Personalna (kadencja prezesa co najmniej 5 lat, odwołanie tylko wtedy gdy nie jest w
stanie pełnić funkcji oraz skazania za popełnione z winy umyślnej przestępstwo. Zakaz
wykonywania przez członków organu decyzyjnego funkcji poza tym organem).
3. Funkcjonalna (dokładnie określa zakres kompetencji i odpowiedzialność banków
centralnych. Bank Centralny działający w ramach ESBC nie może swobodnie dobierać
podstawowych celów swojej polityki pieniężnej, gdyż są wyznaczone …).
4. Finansowa (wyraża się w zapewnieniu NBC dostatecznych środków na prawidłowe
wykonywanie zadań odnoszących się do uczestnictwa w ESBC. W Traktacie sformułowano
zasady gospodarki finansowej ESBC, zasady podziału dochodów i zysku netto pomiędzy
NBC, sposób kształtowania warunków pracy i płacy dla personelu).
Podstawowy cel ESBC i EBC – stabilizacja cen na terenie UGiW.
Obecnie jest on interpretowany jako roczna stopa inflacji wynosząca nie więcej niż 2% w
perspektywie średnioterminowej.
Najważniejsze zadania EBC:
1.
Organizowanie funkcjonowania ESBC oraz jego kontrola
2.
Kształtowanie i realizacja polityki rezerw obowiązkowych
3.
Decyzje dotyczące operacji kredytowych i operacji otwartego rynku oraz ich
przeprowadzeni9e z NBC
4.
Realizowanie funkcji emisyjnej
5.
Przeprowadzenie razem z NBC operacji zagranicznych oraz administrowanie
oficjalną rezerwą dewizową Wspólnoty
6.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu płatności i rozliczeń pieniężnych
w Unii i w relacjach z państwami trzecimi
7.
Gromadzenie informacji statystycznych oraz opracowywanie rocznych raportów
ESBC
FINANSE PUBLICZNE
­ Obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich
rozdysponowaniem a w szczególności:
 pobieranie i gromadzenie dochodów
 wydatkowanie środków publicznych
 finansowanie deficytu
 zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne
 zarządzanie środkami publicznymi
 zarządzanie długiem publicznym
Do sektora finansów publicznych zalicza się:
 Organy: władzy publicznej, administracji rządowej, kontroli państwowej i ochrony
prawa, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy
oraz związki
 Jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek
budżetowych
 Fundusze celowe
 Państwowe szkoły wyższe
 Jednostki badawczo-rozwojowe
 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 Państwowe lub samorządowe instytucje kultury
 ZUS, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze
 Kasy Chorych oraz Krajowy Związek Kas Chorych
 Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
 Państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych
ustaw w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw,
banków i spółek prawa handlowego
Środki
­
­
­
­
publiczne:
dochody publiczne
środki ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi
przychody budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz
innych jednostek zaliczanych do sektora publicznego:
a) ze sprzedaży papierów wartościowych i innych operacji finansowych
b) z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostki samorządu
terytorialnego
c) ze spłat pożyczek, udzielonych ze środków publicznych
d) publicznych optymalnych pożyczek kredytów
przychody jednostek organizacyjnych i osób prawnych zaliczanych do sektora
finansów publicznych, pochodzące z działalności i innych źródeł
Download