wzór umowy

advertisement
Załącznik nr 3 do SIWZ
(wzór umowy)
Znak sprawy: 1/ZP/2013
UMOWA NR .........../2013 (projekt)
w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759
z późn. zm.) o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach rozporządzenia wydanego na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na dostawę sprzętu łyżwiarskiego, hokejowego oraz
specjalistycznej odzieży sportowej dla Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.
w dniu …………… roku w Warszawie pomiędzy:
Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym
przez:
.............................................................................................
a
...............................z siedzibą w ........................................... przy ul....................................................
wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym …………………...................................
pod nr KRS ....................................., zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:
..........................................................................................
zawarta została umowa o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem Umowy jest
dostawa sprzętu łyżwiarskiego, hokejowego oraz specjalistycznej
odzieży sportowej dla Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.
2. Dostawa, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
I część*
Lp nazwa
1 Wrotki z butami DUGECO
2 Kółka do wrotek DUGECO
par
3
sztuk
80
razem
3
80
Termin realizacji ww. asortymentu nastąpi do dnia 30 czerwca 2013 r.
II część*
Lp.
1
2
nazwa
Łyżwy Viking
Płozy Viking
par
1
razem
1
4
4
Termin realizacji ww. asortymentu nastąpi do dnia 30 września 2013 r.
III część*
Lp.
1
nazwa
2
Kombinezon treningowy
Dres ocieplany z zamkami -startowy
komplet
10
sztuk
razem
10
16
16
Termin realizacji ww. asortymentu nastąpi do dnia 30 września 2013 r.
IV część*
Lp. nazwa
1 Płozy łyżwiarskie Model-Bont Platinum K390
2 Płozy łyżwiarskie EVO Argon ST PM
3 Buty wyczynowe (odlewy) - APEX
4 Buty łyżwiarskie EVO
Sztuk/par razem
10
10
9
3
4
9
3
4
Termin realizacji ww. asortymentu nastąpi do dnia 30 czerwca 2013 r.
V część*
Lp.
1
nazwa
2
3
komplet
18
razem
18
Kombinezony treningowe
20
20
Dresy sportowe
20
20
Kombinezony nieprzecinalne MAPLE
Termin realizacji ww. asortymentu nastąpi do dnia 30 lipca 2013 r.
*Z uwagi na to, że umowa w zależności od wyniku postępowania zawarta zostanie na jedną lub więcej części, wykreślić odpowiednio.
3. Dostawa, o której mowa w ust. 1 zostanie zrealizowana przez Wykonawcę zgodnie ze
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej
Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę z należytą starannością.
§ 2.
1. Dostawa, o której mowa w § 1, zostanie wykonana przez Wykonawcę zgodnie z przedłożonym
formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Terminy określone w § 1 pkt. 2 mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy, na zasadach
określonych w § 8 niniejszej umowy, po obustronnym uzgodnieniu
w formie pisemnej lub
elektronicznej (faks, email) zaakceptowanym przez obie Strony.
§ 3.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej Umowy Wykonawca
otrzyma całkowite wynagrodzenie w kwocie ……………zł
z podatkiem VAT (słownie:
……………………………………...........................), dla części ……* zamówienia, zgodnie ze
złożoną ofertą Wykonawcy z dnia .............., stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy.
2. Wejście w życie zmiany stawki podatku VAT nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
i strony są związane zaproponowanymi przez Wykonawcę cenami jednostkowymi brutto. Po
wejściu w życie zmiany Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur uwzględniając
obowiązującą stawkę podatku poprzez zmniejszenie cen jednostkowych netto, bez zmiany cen
jednostkowych brutto. Powyższa zmiana nie powoduje zmiany umowy i konieczności zawierania
aneksu.
3. Cena określona w ust. 1 obejmuje wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją
przedmiotu umowy, a w szczególności: wynagrodzenia, koszty dostarczenia pod wskazany adres
i inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, zysk,
narzuty, ewentualne upusty, podatki w tym podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie faktury VAT,
w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania, przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze.
5. Za datę płatności strony uznają dzień wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku
prowadzącego rachunek Wykonawcy.
6. Faktura w opisie musi zawierać w szczególności ilość i określenie dostarczonego asortymentu.
*Z uwagi na to, że umowa w zależności od wyniku postępowania zawarta zostanie na jedną lub więcej części, wykreślić odpowiednio.
§ 4.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 5% łącznej wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w § 3 ust. 1 Umowy
za wadliwą realizację któregokolwiek z elementów Umowy, określonych w ofercie
stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy;
2) w wysokości 10% łącznej wartości przedmiotu Umowy, określonej w § 3 ust. 1 Umowy,
w przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca.
2. Postanowienia ust. 1 nie wykluczają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody
przekroczy wysokość kar umownych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone z winy Wykonawcy
Zamawiającemu, spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem dostawy będącej
przedmiotem niniejszej umowy.
5. Naprawienie szkody, którą poniósł Zamawiający lub osoby trzecie, z powodu nienależytego
wykonania umowy przez Wykonawcę, obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty Zamawiającego.
6. Skutki finansowe wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania dostawy ponosić będzie
Wykonawca.
§ 5.
Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie zamówienia,
Wykonawca odpowiada jak za własne.
§ 6.
1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku naruszenia istotnych zapisów
niniejszej Umowy, przez drugą stronę.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
Umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego
okresu wypowiedzenia i zachowaniem formy pisemnej.
§ 7.
1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się:
1)
ze strony Zamawiającego: ……………………………………
2)
ze strony Wykonawcy : …………………………….
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 następuje poprzez powiadomienie drugiej Strony i nie
stanowi zmiany treści Umowy.
§ 8.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1. Terminu realizacji dostaw poszczególnych składników asortymentu. Warunkiem takiej zmiany
jest wystąpienie sytuacji związanych z działaniem siły wyższej, tj. wyjątkowych zdarzeń lub
niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Strony, która się na nie powołuje i
których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć. Zmiana
musi zostać zaakceptowana przez obie Strony umowy. Powyższa zmiana nie może spowodować
zwiększenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Zmiana musi być dokonana w formie
pisemnej. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.
§ 9.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W razie braku możliwości rozstrzygnięcia sporu w wyżej wymieniony sposób, kwestie sporne
poddane zostaną rozpatrzeniu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
4. Wszystkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:
Załączniki do umowy:
1. Formularz ofertowy– załącznik nr 1
2. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
3. Oferta wykonawcy – załącznik nr 3
WYKONAWCA:
Download