Wzór - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

advertisement
Załącznik nr 6 do „Zasad zlecania”
Wzór
UMOWA nr ..................................
(zgodnie z systemem MIDAS)
o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych
Zawarta w dniu .................................... w ........................................... pomiędzy:
(miesiąc słownie)
(miejscowość)
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą
w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON”, który reprezentują:
1) .............................................................. - ........................................................
(nazwisko i imię)
(stanowisko)
2) .............................................................. - ........................................................
(nazwisko i imię)
(stanowisko)
a
.................................................... z siedzibą w .....................................................
(nazwa osoby prawnej)
(miejscowość)
.............................................................................................................................
(nr kodu, dokładny adres)
wpisaną/ym do rejestru sądowego / do rejestru / do ewidencji  w ..........................
.............................................................................................................................
(nr rejestru sądowego, innego rejestru lub ewidencji)
zwaną/ym dalej „Zleceniobiorcą” którą/y reprezentują:
1) .............................................................. - ........................................................
(nazwisko i imię)
(funkcja)
2) .............................................................. - ........................................................
(nazwisko i imię)
(funkcja)
jeżeli w imieniu Zleceniobiorcy nie podpisują umowy osoby statutowo
reprezentowania danej osoby prawnej (jednostki organizacyjnej), należy dodać:
uprawnione
do
zgodnie z treścią pełnomocnictwa z dnia ...............................................................
potwierdzonego przez: ..........................................................................................
(kancelaria notarialna, numer repertorium)
W przypadku umowy wielostronnej, zawieranej na skutek złożenia wniosku wspólnego (tj. wniosku
złożonego przez dwie lub więcej fundacje albo organizacje pozarządowe działające wspólnie)
wymienione powyżej dane należy podać odrębnie dla każdego ze Zleceniobiorców. Należy
również wskazać (poprzez zapis : „zwany dalej „Zleceniobiorcą-Liderem”) który ze
Zleceniobiorców został wyznaczony Liderem w umowie zawartej (przed złożeniem wniosku do
PFRON) pomiędzy Zleceniobiorcami, określającej zakres ich świadczeń składających się na
realizację projektu
o następującej treści:
Umowa o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)
§1
1. Przedmiotem umowy jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu dotyczącego
następującego zadania / następujących zadań  1:
1)............................................................................................................ ..........
2)......................................................................................................................
3) itd. – (w przypadku większej ilości zadań),
pod nazwą……………………........................., wykonywanego w terminie od dnia
......................... do dnia ......................... 2, zwanego dalej „projektem”.
2. Zleceniobiorca * / Każdy ze Zleceniobiorców* zobowiązuje się do wykonania
projektu zgodnie ze złożonym do PFRON wnioskiem o zlecenie realizacji zadań
(w tym zgodnie z harmonogramem realizacji projektu), z uwzględnieniem
aktualizacji wniosku 3. Wniosek o zlecenie realizacji zadań wraz z aktualizacją
wniosku 4 stanowi załącznik nr 1 do umowy.
3. Niniejsza umowa jest umową o wsparcie realizacji projektu, w rozumieniu
art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).
4. Szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy projektu z określeniem rodzajów
kosztów kwalifikowalnych dofinansowywanych ze środków PFRON, określa
budżet projektu, stanowiący załącznik nr 2 do umowy, uzgodniony i podpisany
przez strony, zwany dalej „budżetem projektu”. Koszty nie ujęte w budżecie
projektu nie są finansowane w ramach niniejszej umowy.
5. Zleceniobiorca* / Każdy ze Zleceniobiorców* zobowiązuje się do:
1) nie przekroczenia, w ramach realizacji projektu, wartości pierwszego 5
wskaźnika nakładu, określonego jako............................. 6 – wartość
wskaźnika wynosi..............,
2) nie przekroczenia, w ramach realizacji projektu, wartości drugiego wskaźnika
nakładu, określonego jako ............................. 6 – wartość wskaźnika
wynosi.............. 7,
3) osiągnięcia, w ramach realizacji projektu, wartości wskaźnika produktu,
określonego jako............................. 6 – wartość wskaźnika wynosi.............. 8,
4) osiągnięcia, w ramach realizacji projektu, wartości wskaźnika rezultatu,
określonego jako............................. 6 – wartość wskaźnika wynosi............... 9
w przypadku umowy wieloletniej ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Zleceniobiorca* / Każdy ze Zleceniobiorców* zobowiązuje się do:
1) nie przekroczenia, w ramach realizacji projektu, wartości pierwszego 5
wskaźnika nakładu, określonego jako............................. 6 – wartość
wskaźnika dla okresu dofinansowania projektu, określonego w § 3 ust. ,1
wynosi.............,
2) nie przekroczenia, w ramach realizacji projektu, wartości drugiego wskaźnika
nakładu, określonego jako ............................. 6 – wartość wskaźnika dla
okresu dofinansowania projektu, określonego w § 3 ust. 1, wynosi
............... 7 ,
3) osiągnięcia, w ramach realizacji projektu, wartości wskaźnika produktu,
określonego jako............................. 6 – wartość wskaźnika dla okresu
dofinansowania projektu, określonego w § 3 ust. 1, wynosi............. 8 ,
2
Umowa o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)
4) osiągnięcia, w ramach realizacji projektu, wartości wskaźnika rezultatu,
określonego jako............................. 6 – wartość wskaźnika dla okresu
dofinansowania projektu, określonego w § 3 ust. 1, wynosi............. 9 .
6. Zleceniobiorca* / Każdy ze Zleceniobiorców* oświadcza, iż:
1) znane są mu zapisy „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych
fundacjom
oraz
organizacjom
pozarządowym
przez
PFRON”,
w szczególności zasady dotyczące kwalifikowalności kosztów,
2) znana mu jest treść ogłoszenia o konkursie, w ramach którego zawarta
została niniejsza umowa,
3) na dzień zawarcia umowy nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec
PFRON i/lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego,
4) nie ubiega się i nie otrzymał pomocy finansowej ze środków PFRON na
projekt objęty niniejszą umową z samorządu województwa lub z samorządu
powiatowego na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji
zawodowej
i społecznej
oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.),
5) nie ubiega się i nie otrzymał pomocy finansowej ze środków PFRON na
projekt objęty niniejszą umową z innego tytułu ustawy, o której mowa
w pkt 4, w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę
Nadzorczą PFRON,
6) nie ubiega się i nie otrzymał pomocy finansowej ze środków PFRON na
projekt objęty niniejszą umową, w ramach innego konkursu ogłoszonego
przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy, o której mowa w pkt 4.
7. Zleceniobiorcy, którzy złożyli do PFRON wniosek wspólny ponoszą
odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wynikające z niniejszej umowy 10.
§2
1. Do obowiązków Zleceniobiorcy* / Zleceniobiorców* należy uzyskanie pozwoleń
wymaganych przepisami szczególnymi.
2. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie może* / Zleceniobiorcy nie mogą*
samodzielnie wykonać usług będących elementem realizacji projektu dopuszcza
się możliwość powierzenia wykonania tych usług (na pod stawie pisemnie
zawartej umowy) wykonawcy zewnętrznemu, z tym że dopuszczalny jest tylko
jeden poziom zlecania usługi. Wykonawcą zewnętrznym nie może być osoba
prawna lub inny podmiot wchodzący w skład struktury organizacyjnej
Zleceniobiorcy* / struktur organizacyjnych Zleceniobiorców*. Wybór wykonawcy
zewnętrznego musi zostać dokonany z zachowaniem zasady bezstronności,
konkurencyjności i obiektywizmu. Zlecając wykonanie usług będących
elementem projektu wykonawcy zewnętrznemu, Zleceniobiorca ponosi* /
Zleceniobiorcy ponoszą* pełną odpowiedzialność za działania wykonawcy.
Wykonawcą zewnętrznym nie może być żaden ze Zleceniobiorców, którzy
złożyli wniosek wspólny (nie jest zatem możliwe zlecanie wykonania usług
jednemu ze Zleceniobiorców przez innego Zleceniobiorcę) 11.
3. Zleceniobiorca ponosi* / Zleceniobiorcy ponoszą* wyłączną odpowiedzialność
wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją projektu.
3
Umowa o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)
§3
1. PFRON dofinansuje realizację projektu w terminie od dnia................. do
dnia............ 12, do łącznej wysokości .................zł (słownie złotych:
.................), w tym koszty bieżące ogółem do kwoty ................zł (słownie
złotych: ...................), koszty inwestycyjne ogółem do kwoty .................zł
(słownie złotych: .................) – z zastrzeżeniem, iż kwota wydatkowana ze
środków PFRON na realizację projektu nie może przekroczyć .........% (słownie
procent: . .................) sumy poniesionych kosztów kwalifikowalnych tego
projektu. Dofinansowaniu podlegają koszty określone w budżecie projektu,
poniesione od dnia.................. do dnia................... 13.
w przypadku umowy wielostronnej, zawieranej na skutek złożenia wniosku wspólnego, ust. 1
otrzymuje brzmienie:
1. PFRON dofinansuje realizację projektu w terminie od dnia.............. do
dnia............ 12 , do łącznej wysokości .................zł (słownie złotych:
.................), w tym koszty bieżące ogółem do kwoty ................zł (słownie
złotych: .................), koszty inwestycyjne ogółem do kwoty .................zł
(słownie złotych: .................) – z zastrzeżeniem, iż kwota wydatkowana ze
środków PFRON na realizację projektu nie może przekroczyć .........% (słownie
procent: .................) sumy poniesionych kosztów kwalifikowalnyc h tego
projektu. Dofinansowaniu podlegają koszty określone w budżecie projektu,
poniesione od dnia.................. do dnia.................... 13 . W ramach przyznanych
środków PFRON dofinansuje koszty realizacji projektu poniesione przez:
1) Zleceniobiorcę …………… (nazwa Zleceniobiorcy) do wysokości.................zł
(słownie złotych: .................),
2) Zleceniobiorcę …………… (nazwa Zleceniobiorcy) do wysokości.................zł
(słownie złotych: .................),
3) itd. (w przypadku większej liczby Zleceniobiorców) .
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego do realizacji
projektu
w
wysokości
.................zł
(słownie
złotych:
.................),
z zastrzeżeniem, iż wysokość wkładu własnego nie może być mniejsza niż
.......%
(słownie
procent:
.................)
sumy
poniesionych
kosztów
kwalifikowalnych projektu. Zleceniobiorca oświadcza, iż wskazany powyżej
wkład własny stanowi:
1) wkład finansowy prywatny w wysokości ............zł (słownie złotych: ............),
2) wkład niefinansowy osobowy o wartości ............zł (słownie złotych: ...........),
3) wkład finansowy ze źródeł publicznych (innych niż PFRON) w wysokości
.................zł (słownie złotych: .................) 14.
w przypadku umowy wielostronnej, zawieranej na s kutek złożenia wniosku wspólnego, ust. 2
otrzymuje brzmienie:
2. Zleceniobiorcy zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego do realizacji
projektu w łącznej wysokości .................zł (słownie złotych: .................),
z zastrzeżeniem, iż wysokość wkładu własnego nie może być mniejsza niż
.......%
(słownie
procent:
.................)
sumy
poniesionych
kosztów
kwalifikowalnych projektu. Zleceniobiorcy oświadczają, iż wskazany powyżej
wkład własny stanowi:
1) w przypadku Zleceniobiorcy ....................... (nazwa Zleceniobiorcy) :
4
Umowa o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)
a) wkład finansowy prywatny w wysokości .................zł (słownie złotych:
.................),
b) wkład niefinansowy osobowy o wartości .................zł (słownie złotych:
.................),
c) wkład finansowy ze źródeł publicznych (innych niż PFRON) w wysokości
.................zł (słownie złotych: .................) 14 ,
2) w przypadku Zleceniobiorcy ....................... (nazwa Zleceniobiorcy) :
a) wkład finansowy prywatny w wysokości .................zł (słownie złotych:
.................),
b) wkład niefinansowy osobowy o wartości .................zł (słownie złotych:
.................),
c) wkład finansowy ze źródeł publicznych (innych niż PFRON) w wysokości
.................zł (słownie złotych: .................) 14 ,
3) itd. (w przypadku większej liczby Zleceniobiorców) .
3. Płatność przez PFRON kwot dofinansowania nastąpi w polskich złotych
i wyłącznie na terenie Polski.
4. Przekazanie środków PFRON nastąpi w transzach, wg następujących zasad:
1) pierwsza transza przyznanego dofinansowania przekazana zostanie
w wysokości.................zł (słownie złotych: ..................) 15 w formie........... 16,
po spełnieniu przez Zleceniobiorcę* / Zleceniobiorców* warunku zawartego
w § 10 umowy oraz .............. 17 – środki przekazane zostaną nie później niż
w terminie 10 dni roboczych od daty dostarczenia przez Zleceniobiorcę* /
Zleceniobiorców* dokumentów potwierdzających zabezpieczenie prawidłowej
realizacji umowy oraz prawidłowo sporządzonego zapotrzebowania na środki
finansowe PFRON, o którym mowa w ust. 5, jednak nie wcześniej niż w dniu
rozpoczęcia realizacji projektu,
2) druga transza przyznanego dofinansowania przekazana zostanie do
wysokości...................zł (słownie złotych:....................) 15 w formie........... 16 ,
pod warunkiem........... 18; dokumenty rozliczeniowe stanowiące podstawę do
przekazania drugiej transzy przez PFRON, Zleceniobiorca* / ZleceniobiorcaLider*
zobowiązuje
się
przekazać
do
PFRON
najpóźniej
do
dnia...................... W przypadku niedotrzymania przez Zleceniobiorcę* /
Zleceniobiorcę-Lidera* terminu, o którym mowa wyżej, PFRON zastrzega
sobie prawo odmowy przekazania środków finansowych,
3) itd., zgodnie z wzorem wskazanym w pkt 2 (w przypadku, gdy zgodnie
z ogłoszeniem o konkursie dofinansowanie zostanie wypłacone w więcej niż dwóch
transzach) .
Warunkiem przekazania .............transzy dofinansowania jest............... 19.
Warunkiem wypłaty przez PFRON kwot dofinansowania jest posiadanie przez
PFRON środków finansowych na realizację zadania ustawowego, określonego
w art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.), umożliwiających wykonanie niniejszej umowy.
w przypadku gdy środki PFRON zostaną przekazane w całości po podpisaniu umowy, ust. 4
otrzymuje brzmienie:
5
Umowa o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)
4. Przekazanie środków PFRON nastąpi zaliczkowo w wysokości .................... zł
(słownie złotych: ....................), po podpisaniu umowy oraz po spełnieniu przez
Zleceniobiorcę* / Zleceniobiorców* warunku zawartego w § 10 umowy. Środki
przekazane zostaną nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty
dostarczenia
przez
Zleceniobiorcę*
/
Zleceniobiorców*
dokumentów
potwierdzających zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy oraz prawidłowo
sporządzonego zapotrzebowania na środki finansowe PFRON, o którym mowa
w ust. 5, jednak nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia realizacji projektu.
Warunkiem wypłaty przez PFRON kwot dofinansowania jest posiadanie przez
PFRON środków finansowych na realizację zadania ustawowego, określonego
w art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.), umożliwiających wykonanie niniejszej umowy.
5. Każdorazowo przed przekazaniem transz dofinansowania 20 Zleceniobiorca* /
Zleceniobiorca-Lider* złoży zapotrzebowanie na środki finansowe PFRON
niezbędne do realizacji projektu, sporządzone, dla każdego województwa
oddzielnie 21, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do umowy.
Należy przedstawić również zestawienie zbiorcze zapotrzebowania, obejmujące
wszystkie województwa, w których projekt jest realizowany 22.
6. Przekroczenie kosztów ponad wysokość określoną w budżecie projektu, także
w przypadkach gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych czynności,
Zleceniobiorca pokrywa* / Zleceniobiorcy pokrywają* ze środków własnych.
7. Środki PFRON przekazane będą na rachunek bankowy Zleceniobiorcy* /
Zleceniobiorcy-Lidera* w ................... numer rachunku bankowego ...................
wydzielony dla środków pozyskanych z PFRON w ramach realizacji niniejszej
umowy. Zleceniobiorca* / Zleceniobiorca-Lider* oświadcza, że jest jedynym
posiadaczem wskazanego rachunku bankowego. Odsetki powstałe na
ww. rachunku bankowym zwracane są na rachunek bankowy PFRON.
8. Otrzymane z PFRON środki Zleceniobiorca-Lider przekazuje, w ramach
realizacji projektu, na rachunki bankowe poszczególnych Zleceniobiorców, wg
następujących zasad: 23
1) przekazane przez Zleceniobiorcę-Lidera na rachunek bankowy danego
Zleceniobiorcy środki finansowe nie mogą być wyższe od kwoty
dofinansowania przyznanej temu Zleceniobiorcy zgodnie z umową,
z zastrzeżeniem postanowień pkt 2,
2) jeżeli dofinansowanie przekazywane jest przez PFRON na rachunek
Zleceniobiorcy-Lidera w transzach – wysokość środków przekazanych
(w ramach transzy) dla danego Zleceniobiorcy przez Zleceniobiorcę -Lidera
jest proporcjonalna do wysokości kwot przewidzianych dla okresu którego
dotyczy transza, wynikających z harmonogramu działań poszczególnych
Zleceniobiorców,
3) rachunki bankowe każdego ze Zleceniobiorców, na które przekazywane są
środki PFRON przez Zleceniobiorcę-Lidera, muszą być wydzielone dla
środków PFRON na potrzeby realizacji projektu; Zleceniobiorcy muszą być
jedynymi posiadaczami tych rachunków bankowych,
4) odsetki powstałe na rachunkach bankowych, o których mowa w pkt 3,
zwracane są na rachunek bankowy PFRON.
6
Umowa o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)
9. Koszty pośrednie projektu rozliczane ryczałtem, zdefiniowan e w rozdziale IV
„Zasad zlecania”, o których mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 niniejszej umowy,
stanowią...........% (słownie procent: .................) kosztów bezpośrednio
związanych z danym projektem, wskazanych w budżecie projektu. Na wysokość
kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem mają wpływ koszty bezpośrednie
wykazane w budżecie projektu oraz wszelkiego rodzaju pomniejszenia,
dokonywane w ramach projektu (przykładowo: w sytuacji uznania za
niekwalifikowalne kosztów bezpośrednich, w stosunku do których nal iczone
zostały koszty pośrednie, odpowiedniemu pomniejszeniu będą podlegały także
koszty pośrednie). W przypadku powierzenia wykonania usług będących
elementem projektu wykonawcy zewnętrznemu, podstawa wyliczenia limitu
kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem ulega pomniejszeniu (poprzez
pomniejszenie wartości kosztów bezpośrednio związanych z danym projektem)
o wartość usług powierzonych 24.
10. Zleceniobiorca zobowiązany jest* / Zleceniobiorcy zobowiązani są* do
poinformowania jednostek wchodzących w skład jego* / ich* struktury
organizacyjnej, realizujących projekt, iż środki na realizację tego projektu
zostały przekazane przez PFRON w ramach niniejszej umowy 25.
§4
1. Zleceniobiorca* / Każdy ze Zleceniobiorców* zobowiązany jest do prowadzenia
wyodrębnionej ewidencji księgowej w zakresie zdarzeń dotyczących realizacji
projektu, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w sposób
umożliwiający
identyfikację
poszczególnych
operacji
księgowych.
Zleceniobiorca* / Każdy ze Zleceniobiorców* zobowiązany jest do
przechowywania, na potrzeby przeprowadzanych przez PFRON ewentualnych
kontroli, dokumentacji związanej z realizacją projektu przez okres 5 lat, licząc
od początku roku następującego po roku zakończenia realizacji projektu.
2. Zleceniobiorca* / Każdy ze Zleceniobiorców* zobowiązany jest prowadzić
dokumentację dotyczącą realizacji projektu w sposób umożliwiający ocenę
wykonania projektu pod względem rzeczowym i finansowym oraz w sposób
umożliwiający przedstawienie do PFRON informacji o faktycznie poniesionych
kosztach, wg następującego podziału:
1) koszty bieżące, w tym na rehabilitację dzieci/młodzieży niepełnosprawnej
oraz dorosłych osób niepełnosprawnych,
2) koszty
inwestycyjne,
w
tym
na
rehabilitację
dzieci/młodzieży
niepełnosprawnej oraz dorosłych osób niepełnosprawnych.
3. Dowody księgowe dokumentujące zdarzenia dotyczące realizacji projektu
muszą spełniać warunki określone w art. 21 oraz art. 22 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223,
z późn. zm.). Ponadto, każdy z dowodów księgowych musi być opatrzony na
odwrocie pieczęcią Zleceniobiorcy oraz zawierać, sporządzony w sposób trwały,
opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została
pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego
rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez
osobę odpowiedzialną za sprawy, dotyczące rozliczeń finansowych
Zleceniobiorcy. Dowody księgowe wystawione w języku innym niż język polski,
muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
7
Umowa o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)
Dowody zapłaty
przelicznika, wg
obowiązującego
dotyczą każdego
wyrażone w walucie obcej, rozliczane są przy zastosowaniu
średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski,
w dniu płatności tych dokumentów. Powyższe obowiązki
ze Zleceniobiorców 11 .
4. Dowody księgowe dokumentujące zdarzenia dotyczące realizacji projektu,
powinny być opatrzone następującymi klauzulami:
1) „płatne ze środków PFRON w wysokości... – dot. umowy nr ..., projektu
pn. ....” – w przypadku kosztów finansowanych w całości lub w części ze
środków PFRON,
2) „płatne ze środków stanowiących wkład własny Zleceniobiorcy finansowy
prywatny, w wysokości... – dot. umowy nr ..., projektu pn. ...” – w przypadku
kosztów finansowanych w całości lub w części przez Zleceniobiorcę
w ramach wkładu własnego,
3) „płatne ze środków stanowiących wkład własny Zleceniobiorcy finansowy ze
źródeł publicznych, pochodzących z... (innych niż PFRON), w wysokości... –
dot. umowy nr ..., projektu pn. ...” – w przypadku kosztów finansowanych
w całości lub w części przez Zleceniobiorcę w ramach wkładu własnego,
z zastrzeżeniem postanowień rozdziału III ust. 13-14 „Zasad zlecania”,
o których mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 niniejszej umowy,
4) „sprawdzono pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym”.
5. Rozliczenie przekazanych przez PFRON transz dofinansowania nastąpi po
dostarczeniu przez Zleceniobiorcę* / Zleceniobiorcę-Lidera* sprawozdania
z wykonania
projektu.
Sprawozdanie
należy
sporządzić,
wg
wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do umowy. Sprawozdanie należy przesłać na adres
PFRON:
1) w terminie określonym w § 3 ust. 4 pkt 2 umowy – w przypadku pierwszej
transzy dofinansowania, oraz
2) w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji projektu * / w terminie 30 dni
od dnia zakończenia okresu dofinansowania projektu, określonego w § 3
ust. 1 umowy* 26, tj. w terminie do dnia……………. – w przypadku drugiej
transzy dofinansowania.
Przedstawione w zestawieniu dowody księgowe muszą zostać sprawdzone
przez Zleceniobiorcę* / Zleceniobiorców* pod względem merytorycznym
i formalno-rachunkowym. Zleceniobiorca* / Zleceniobiorca-Lider* zobowiązany
jest do załączenia sprawozdania również w wersji elektronicznej na nośniku
(płycie CD lub DVD). PFRON zastrzega sobie prawo do weryfikacji
sprawozdania.
w przypadku gdy środki PFRON zostaną przekazane w co najmniej trzech transzach ust. 5
otrzymuje brzmienie:
5. Rozliczenie przekazanych przez PFRON transz dofinansowania nastąpi po
dostarczeniu przez Zleceniobiorcę* / Zleceniobiorcę-Lidera* sprawozdania
z wykonania projektu. Sprawozdanie należy sporządzić wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do umowy. Sprawozdanie należy przesłać na adres PFRON:
1) w terminie określonym w § 3 ust. 4 pkt 2, 3,....... itd. 27 umowy – w przypadku
pierwszej, drugiej,..........itd. 28 transzy dofinansowania, oraz
8
Umowa o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)
2) w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji projektu * / w terminie 30 dni
od dnia zakończenia okresu dofinansowania projektu, określonego w § 3
ust. 1 umowy* 26 , tj. w terminie do dnia……………. – w przypadku ostatniej
transzy dofinansowania.
Przedstawione w zestawieniu dowody księgowe muszą zostać sprawdzone
przez Zleceniobiorcę* / Zleceniobiorców* pod względem merytorycznym
i formalno-rachunkowym. Zleceniobiorca* / Zleceniobiorca-Lider* zobowiązany
jest do załączenia sprawozdania również w wersji elektronicznej na nośniku
(płycie CD lub DVD). PFRON zastrzega sobie prawo do weryfikacji
sprawozdania.
w przypadku gdy środki PFRON zostaną przekazane w całości po podpisaniu umowy, ust. 5
otrzymuje brzmienie:
5. Rozliczenie przekazanego przez PFRON dofinansowania nastąpi po
dostarczeniu przez Zleceniobiorcę* / Zleceniobiorcę-Lidera* sprawozdania
z wykonania projektu. Sprawozdanie należy sporządzić wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do umowy. Sprawozdanie należy przesłać na adres PFRON
w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji projektu * / w terminie 30 dni od
dnia zakończenia okresu dofinansowania projektu, określonego w § 3 ust. 1
umowy* 26 , tj. w terminie do dnia……………. Przedstawione w zestawieniu
dowody księgowe muszą zostać sprawdzone przez Zleceniobiorcę* /
Zleceniobiorców* pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
Zleceniobiorca* / Zleceniobiorca-Lider* zobowiązany jest do załączenia
sprawozdania również w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (płycie
CD lub DVD). PFRON zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprawozdania.
6. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 5, należy załączyć:
1) na żądanie PFRON – dodatkowe materiały dokumentujące faktycznie podjęte
działania przy realizacji projektu (np. listy uczestników projektu, raporty,
wyniki prowadzonych ewaluacji),
2) kserokopie przelewów na rachunek bankowy PFRON, dotyczące zwrotu
niewykorzystanych przez Zleceniobiorcę* / Zleceniobiorców* środków
przekazanych przez PFRON w ramach realizacji niniejszej umowy a także
zwrotu odsetek powstałych na rachunku bankowym wydzielonym* /
rachunkach bankowych wydzielonych* dla środków PFRON,
3) historię rachunku bankowego, o którym mowa w § 3 ust. 7 umowy* / historię
rachunków bankowych o którym mowa w § 3 ust. 7 oraz w § 3 ust. 8 pkt 3
umowy*,
4) informację o przesunięciach kwot pomiędzy poszczególnymi pozycjami
budżetu projektu, dokonanych zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 umowy
(należy podać, które pozycje budżetu projektu zostały zmienione wraz
z wysokością kwoty która została zaoszczędzona i przesunięta),
5) egzemplarz wydawnictwa, którego nakład został dofinansowany ze środków
PFRON 29.
7. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 5, nie załącza się poszczególnych
dowodów księgowych, które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi
przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.
W przypadku, gdy dofinansowanie obejmuje zakup napojów opoda tkowanych
23% stawką VAT, Zleceniobiorca zobowiązany jest do przechowywania oprócz
faktury VAT – paragonu fiskalnego, który dotyczy tego kosztu.
9
Umowa o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)
8. Jeżeli okres realizacji projektu* / okres dofinansowania projektu, określony
w § 3 ust. 1 umowy* wykracza poza rok budżetowy Zleceniobiorca* /
Zleceniobiorca-Lider* zobowiązany jest do złożenia częściowego sprawozdania
z realizacji projektu, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
umowy, również w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku budżetoweg o
(okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy). Do sprawozdania składanego
w tym terminie nie przedstawia się zestawienia kosztów realizacji projektu
(załącznik nr 1A lub 1B do sprawozdania) oraz zestawienia dowodów
księgowych (załącznik nr 2 do sprawozdania).
9. Wysokość dofinansowania przy końcowym rozliczeniu pomniejsza się
o wysokość przychodów uzyskanych przez Zleceniobiorcę* / Zleceniobiorców*
przy realizacji projektu, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu
wysokości dofinansowania.
10. W przypadku, gdy Zleceniobiorca jest podatnikiem VAT, wartość podatku VAT
nie jest kosztem kwalifikowalnym, chyba że Zleceniobiorca będąc podatnikiem
podatku VAT nie jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego
o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku
naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
11. Na żądanie PFRON Zleceniobiorca zobowiązany jest* / Zleceniobiorcy
zobowiązani są* do składania dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów
źródłowych – oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność
z oryginałem, niezbędnych do rozliczenia przyznanego dofinansowania.
12. PFRON przekazuje Zleceniobiorcy* / Zleceniobiorcy-Liderowi* pisemną
informację o decyzji dotyczącej rozliczenia dofinansowania w terminie 1 0 dni
roboczych od daty jej podjęcia. Decyzja dotycząca rozliczenia dofinansowania
musi być podjęta nie później niż w terminie 45 dni roboczych od daty
doręczenia przez Zleceniobiorcę* / Zleceniobiorcę-Lidera* kompletnego
i prawidłowo sporządzonego sprawozdania.
13. Rozliczenie finansowe projektu dokonywane jest na podstawie ogólnych zasad
określonych w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem iż w rozliczeniu tym brana
jest pod uwagę również faktyczna (tj. osiągnięta podczas realizacji projektu)
wartość wskaźnika rezultatu lub produktu w odniesieniu do wartości tych
wskaźników określonych w § 1 ust. 5 umowy. Zwiększenie wartości wskaźnika
nakładu lub zmniejszenie wartości wskaźnika rezultatu lub produktu skutkuje
koniecznością zwrotu do PFRON części dofinansowania. Kwota dofinansowania
możliwa do uznania w rozliczeniu wyliczana jest wg następującego
wzoru………………………… 30.
14. W sytuacji gdy kwota możliwa do uznania w rozliczeniu, wyliczona zgodnie
z postanowieniami ust. 13, jest wyższa od kwoty faktycznie wykorzystanej na
realizację projektu, rozliczenie projektu dokonywane jest poprzez zwrot do
PFRON kwoty niewykorzystanej, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 13
umowy 31.
10
Umowa o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)
15. Rozliczenie merytoryczne projektów dokonywane jest na podstawie ogólnych
zasad rozliczania określonych w niniejszym rozdziale, z zastrzeżeniem iż
w rozliczeniu tym brana jest pod uwagę również faktyczna (tj. osiągnięta
podczas realizacji projektu) wartość wskaźników produktu i/lub rezultatu
w odniesieniu do wartości tych wskaźników określonych w § 1 ust. 5 umowy.
Nie uzyskanie planowanej wartości wskaźników produktu i/lub rezultatu w całym
okresie realizacji projektu, może stanowić podstawę do podjęcia przez PFRON
decyzji o wyłączeniu Zleceniobiorcy* / Zleceniobiorców* z uczestnictwa
w kolejnych ogłaszanych przez PFRON konkursach (w ramach danego celu
programowego). Nie uzyskanie planowanej wartości wskaźników produktu i/lub
rezultatu w jednym z okresów finansowania umowy wieloletniej może stanowić
podstawę do podjęcia przez PFRON decyzji o rozwią zaniu umowy na następne
okresy finansowania 32.
§5
1. Jeżeli projekt obejmuje:
1) zadania, o których mowa w § 1 pkt 1, pkt 2, pkt 5 lub pkt 6 rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie
rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym
(Dz. U. Nr 29, poz. 172) – Zleceniobiorca* / każdy ze Zleceniobiorców*
zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco ewidencji godzin wsparcia
udzielonego beneficjentom ostatecznym projektu,
2) zadania, o których mowa w § 1 pkt 3 lub pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospra wnych
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29,
poz. 172) – Zleceniobiorca* / każdy ze Zleceniobiorców* zobowiązany jest do
prowadzenia na bieżąco ewidencji godzin szkolenia uczestników projektu,
3) zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych
fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172) –
Zleceniobiorca* / każdy ze Zleceniobiorców* zobowiązany jest do
prowadzenia na bieżąco ewidencji godzin szkolenia psów przewodników.
2. Ewidencję, o której mowa w ust. 1, Zleceniobiorca* / każdy ze Zleceniobiorców*
zobowiązany jest prowadzić w formie elektronicznej w specjalnie przygotowanej
przez PFRON aplikacji, udostępnionej Zleceniobiorcy w dniu podpisania umowy.
3. Podczas realizacji projektu, przy przetwarzaniu danych osobowych,
Zleceniobiorca* / każdy ze Zleceniobiorców* zobowiązany jest do
przestrzegania obowiązków „Administratora danych osobowych”, wynikających
z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą
o ochronie danych osobowych”. Warunkiem rozpoczęcia przez Zleceniobiorcę* /
każdego ze Zleceniobiorców* przetwarzania danych osobowych jest posiadanie
prawa do ich przetwarzania (art. 23 i art. 27 ustawy o ochronie danych
osobowych), a ponadto spełnienie:
1) obowiązków informacyjnych (art. 24 lub art. 25 ustawy o ochronie danych
osobowych),
11
Umowa o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)
2) obowiązków wynikających z ewentualnego powierzenia danych osobowych
podwykonawcom (art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych),
3) obowiązków zabezpieczenia danych (art. 36, art. 37, art. 38, art. 39
i art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych),
4) obowiązków wobec osób, których dane Zleceniobiorca przetwarza (art. 32
i art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych),
5) obowiązku rejestracyjnego (art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych),
bądź zgłoszenia Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
zbioru, w którym będą przetwarzane dane określone w art. 27 ust. 1 ustawy
o ochronie danych osobowych, a w przypadku zmiany zakresu
przetwarzanych danych, zgłoszenia aktualizacji danych – art. 41 ustawy
o ochronie danych osobowych.
4. Przesyłanie danych przez Zleceniobiorcę* / Zleceniobiorców* do PFRON
(w formie sprawozdań) o uczestnikach projektu i personelu projektu jest
udostępnieniem tych danych PFRON. W oświadczeniach o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych, które Zleceniobiorca* / każdy ze
Zleceniobiorców* zobowiązany jest uzyskać, w ramach realizacji projektu, od
uczestników projektu oraz personelu projektu (zgodnie z obowiązkiem
wynikającym z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych) musi zostać
zamieszczona klauzula o wyrażeniu zgody przez uczestnika projektu lub osobę
zatrudnioną do realizacji projektu na udostępnienie danych osobowych przez
Zleceniobiorcę do PFRON. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych
i/lub brak zgody na udostępnienie PFRON danych osobowych przez
Zleceniobiorcę skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w projekcie.
5. PFRON zastrzega sobie prawo kontroli sposobu wykonywania przez
Zleceniobiorcę* / Zleceniobiorców* zobowiązania, o którym mowa w ust. 4.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do udostępniania PFRON, na każde wezwanie,
w siedzibie PFRON bądź u Zleceniobiorcy oświadczeń uczestników projektu
oraz personelu projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
6. W przypadku projektów obejmujących zadania, o których mowa w § 1 pkt 1,
pkt 2, pkt 5 lub pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom
pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172), beneficjentami ostatecznymi mogą być
osoby niepełnosprawne, które przedstawią Zleceniobiorcy (najpóźniej w dniu
przystąpienia do projektu) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie
równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów). Przed zwrotem
beneficjentowi ostatecznemu oryginału ww. dokumentu Zleceniobiorca, kseruje
ten dokument i kopię poświadcza za zgodność z oryginałem. Kserokopie
dokumentów przechowywane są przez Zleceniobiorcę i udostępniane PFRON
podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.
12
Umowa o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)
§6
Zleceniobiorca zobowiązuje się* / Zleceniobiorcy zobowiązują się* do umożliwienia
przedstawicielowi PFRON przeprowadzenia, w każdym czasie, kontroli w zakresie
przedmiotu umowy oraz do udzielania na życzenie PFRON pisemnych informacji
o przebiegu oraz zaawansowaniu wykonania projektu. Kontrola może być
przeprowadzona w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu. Prawo
kontroli przysługuje PFRON zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy jak i w miejscu
realizacji projektu.
§7
Zleceniobiorca zobowiązany jest* / Zleceniobiorcy zobowiązani są* do
powiadomienia PFRON, w formie pisemnej, o każdym zdarzeniu mającym wpływ
na realizację jego* / ich* zobowiązań wynikających z umowy oraz o każdym
zdarzeniu mającym wpływ na wysokość przyznanej pomocy finansowej –
w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego zdarzenia.
§8
1. W przypadku zakupu ze środków PFRON sprzętu i/lub urządzeń niezbędnych
do prawidłowej realizacji projektu, Zleceniobiorca* / każdy ze Zleceniobiorców*
zobowiązuje się do:
1) wykorzystania sprzętu i/lub urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
2) nieodstępowania, a także nieprzekazywania tego sprzętu i/lub urządzeń
w innej formie osobom trzecim nie wchodzącym w skład struktury
organizacyjnej Zleceniobiorcy; dotyczy to również oddania sprzętu i/lub
urządzeń w zastaw, przewłaszczenia na zabezpieczenie bądź innej formy
przeniesienia lub ograniczenia prawa,
3) wpisania sprzętu i/lub urządzeń do ewidencji Zleceniobiorcy, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
4) ubezpieczenia sprzętu i/lub urządzeń, podlegających ewidencji majątku
trwałego,
5) udostępniania PFRON na każde wezwanie w siedzibie PFRON bądź
u Zleceniobiorcy dokumentów dotyczących sprzętu i/lub urządzeń, a także
udostępniania sprzętu i/lub urządzeń w celu umożliwienia PFRON ich
oględzin,
6) przeznaczenia sprzętu i/lub urządzeń na cele statutowe związane
z rehabilitacją osób niepełnosprawnych w przypadku zakończenia realizacji
projektu,
7) przekazania, za uprzednią zgodą PFRON, sprzętu i/lub urządzeń innej
jednostce prowadzącej działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
w przypadku zaprzestania działalności statutowej,
z zastrzeżeniem, iż zobowiązania te obowiązują Zleceniobiorcę przez okres
5 lat, począwszy od daty uznania przez PFRON rozliczenia dofinansowania
przyznanego na realizację projektu.
13
Umowa o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)
2. Z ważnych przyczyn strony mogą zawrzeć aneks do niniejszej umowy,
zezwalający na zbycie sprzętu i/lub urządzeń przed upływem terminu, o którym
mowa w ust. 1, pod warunkiem, że Zleceniobiorca zobowiąże się* /
Zleceniobiorcy zobowiążą się* przeznaczyć środki pozyskane ze zbycia sprzętu
i/lub urządzeń na realizację celów statutowych, dotyczących rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się* / Zleceniobiorcy zobowiązują się* do
umieszczenia, na zakupionym sprzęcie i/lub urządzeniach (jeżeli rozmiar
sprzętu i/lub urządzeń to umożliwia), przekazanych przez PFRON naklejek
zawierających informację o dofinansowaniu zakupu tego sprzętu i/lub urządzeń
ze środków PFRON.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się* / Zleceniobiorcy zobowiązują się* także do
wykonywania, w związku z zakupem sprzętu i/lub urządzeń, wszelkich
uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, udzielonych na zakupiony
w całości lub w części ze środków PFRON sprzęt i/lub urządzenia.
§9
Zleceniobiorca zobowiązany jest* / Zleceniobiorcy zobowiązani są* przy
korzystaniu ze środków PFRON do przestrzegania przepisów o zamówieniach
publicznych, w zakresie w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)
zobowiązuje Zleceniobiorcę do jej stosowania.
§ 10
w przypadku kwoty dofinansowania nieprzekraczającej 500.000 zł § 10 otrzymuje brzmienie:
1. Przed przekazaniem pierwszej transzy 33 dofinansowania Zleceniobiorca* /
każdy ze Zleceniobiorców* zobowiązuje się do wystawienia weksla własnego in
blanco opatrzonego klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, w celu
zabezpieczenia przyznanego przez PFRON na podstawie niniejszej umowy
dofinansowania.
2. W treści deklaracji wekslowej, o której mowa w ust. 1, Zleceniobiorca* / każdy
ze Zleceniobiorców* umieści w szczególności:
1) zgodę na wypełnienie przez PFRON (w przypadku niedotrzymania przez
Zleceniobiorcę* / Zleceniobiorców* zobowiązań określonych w umowie),
w każdym czasie, weksla określonego w ust. 1, na sumę pieniężną do
wysokości ..................zł (słownie złotych:.........................) wraz z odsetkami
w wysokości ustawowej,
2) zgodę na opatrzenie weksla datą i miejscem płatności według uznania
PFRON,
3) termin zawiadomienia Zleceniobiorcy* / Zleceniobiorców* przez PFRON
o wypełnieniu weksla – oznaczając ten termin jako 7 dniowy przed datą
płatności.
3. Po wypełnieniu przez Zleceniobiorcę* / Zleceniobiorców* wszystkich
zobowiązań
wynikających
z
niniejszej
umowy
PFRON
zawiadomi
Zleceniobiorcę* / każdego ze Zleceniobiorców* (listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru) o możliwości odbioru weksla, o którym mowa w ust. 1.
14
Umowa o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)
w przypadku kwoty dofinansowania powyżej 500.000 zł § 10 otrzymuje brzmienie:
1. Przed przekazaniem pierwszej transzy 33 dofinansowania Zleceniobiorca* /
każdy ze Zleceniobiorców*:
1) zobowiązuje się do wystawienia weksla własnego in blanco opatrzonego
klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, w celu zabezpieczenia
przyznanego przez PFRON na podstawie niniejszej umowy dofinansowania,
oraz
2) podda się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania
cywilnego, zobowiązując się w akcie notarialnym do zwrotu otrzymanej sumy
pieniężnej do wysokości.....................zł (słownie złotych: ............................)
wraz z ustawowymi odsetkami (liczonymi od dnia przekazania środków
Zleceniobiorcy* / Zleceniobiorcy-Liderowi* do dnia zapłaty).
2. W treści deklaracji wekslowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, Zleceniobiorca* /
każdy ze Zleceniobiorców* umieści w szczególności:
1) zgodę na wypełnienie przez PFRON (w przypadku niedotrzymania przez
Zleceniobiorcę* / Zleceniobiorców* zobowiązań określonych w umowie),
w każdym czasie, weksla określonego w ust. 1, na sumę pieniężną do
wysokości ..................zł (słownie złotych:.........................) wraz z odsetkami
w wysokości ustawowej,
2) zgodę na opatrzenie weksla datą i miejscem płatności według uznania
PFRON,
3) termin zawiadomienia Zleceniobiorcy* / Zleceniobiorców* przez PFRON
o wypełnieniu weksla – oznaczając ten termin jako 7 dniowy przed datą
płatności.
3. Po wypełnieniu przez Zleceniobiorcę* / Zleceniobiorców* wszystkich
zobowiązań
wynikających
z
niniejszej
umowy
PFRON
zawiadomi
Zleceniobiorcę* / każdego ze Zleceniobiorców* (listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru) o możliwości odbioru weksla, o którym mowa w ust. 1
pkt 1.
4. Na podstawie aktu notarialnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, PFRON będzie
miał prawo prowadzić egzekucję przeciwko Zleceniobiorcy* / Zleceniobiorcom*,
w okresie 10 lat od daty podpisania umowy, w przypadku niedotrzymania prze z
Zleceniobiorcę zobowiązań określonych w umowie – zgodnie z upoważnieniem
zawartym w treści tego aktu notarialnego.
§ 11
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się* / Zleceniobiorcy zobowiązują się* do
informowania, że projekt jest współfinansowany ze środków PF RON. Informacja
na ten temat powinna zostać zamieszczona we wszystkich materiałach,
publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach
publicznych dotyczących realizowanego projektu.
2. W czasie realizacji projektu Zleceniobiorca zobowiązuje się* / Zleceniobiorcy
zobowiązują się* do eksponowania logo PFRON, w tym umieszczenia tego logo
na zaproszeniach i innych materiałach służących realizacji projektu.
Zleceniobiorca ma prawo do wykorzystania logo PFRON wyłącznie do celów
niekomercyjnych oraz nie może go dalej przekazywać innym podmiotom.
15
Umowa o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się* / Zleceniobiorcy zobowiązują się* do
umieszczenia
w
widocznych
miejscach
wydawnictwa
informacji
o dofinansowaniu nakładu ze środków PFRON 29 .
§ 12
1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-4, jeżeli w trakcie realizacji projektu
Zleceniobiorca wygeneruje oszczędności może dokonać (bez konieczności
uzyskania akceptacji PFRON i aneksowania umowy – z tym że
z uwzględnieniem postanowień § 4 ust. 6 pkt 4 umowy) przesunięcia
zaoszczędzonej kwoty na inną pozycję kosztu (ujętą w danej kategorii kosztów),
pod warunkiem, iż nie nastąpi zwiększenie tej pozycji kosztu o więcej
niż......... 34 jej dotychczasowej wartości. Zmiany te nie mogą przekraczać
limitów określonych dla danej kategorii kosztów w ogłoszeniu o konkursie oraz
nie mogą skutkować zwiększeniem żadnej z pozycji kosztów ujętych
w następujących kategoriach kosztów.................. 35. Zastrzeżenie, iż zmiany nie
mogą skutkować zwiększeniem pozycji kosztów ujętych w kategorii................. 35
nie odnosi się do projektów o charakterze. .................. 36.
2. Propozycje przesunięć kwot pomiędzy kosztami bieżącymi a kosztami
inwestycyjnymi, wymagają akceptacji PFRON niezależnie od wartości tych
przesunięć. Ewentualne przesunięcia zaoszczędzonych środków finansowych,
o których mowa w ust. 1 pomiędzy poszczególnymi Zleceniobiorcami wymagają
zgody PFRON i podpisania aneksu do umowy 37.
3. Zleceniobiorca jest zobowiązany* / Zleceniobiorcy są zobowiązani* do
zachowania proporcji między wkładem własnym, wskazanym w budżecie
projektu, a wielkością przyznanego dofinansowania. W trakcie realizacji
projektu, stosunek środków własnych do dofinansowania nie może ulec
zmniejszeniu.
4. Koszty nie ujęte w budżecie projektu, sfinansowane w ramach dodatkowo
zaangażowanych do realizacji projektu środków własnych Zleceniobiorcy* /
Zleceniobiorców * (tj. środków wynikających ze zwiększenia wkładu własnego
ponad kwotę zaplanowaną w budżecie projektu) traktowane są jako koszty
niekwalifikowalne.
5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 oraz ust. 6, ewentualne propozycje zmian
do umowy (np. wprowadzenie nowej pozycji do budżetu, zwiększenie danej
pozycji kosztu powyżej limitu określonego w ust. 1, obniżenie wkładu własnego,
zamiana wkładu własnego finansowego na wkład własny niefinansowy) muszą
być zgłaszane ze stosownym wyprzedzeniem uwzględniającym poszczególne
etapy realizacji projektu, nie później jednak niż na 2 miesiące przed
planowanym zakończeniem realizacji projektu. Wprowadzenie ewentualnych
zmian wymaga formy aneksu do umowy. Nie przewiduje się możliwości
dokonywania zmian w zakresie realizacji projektu, wymagających zawierania
aneksu do umowy, po dacie zakończenia realizacji projektu.
6. Zmiana rodzaju dokumentu rozliczeniowego, wskazanego przy dan ej pozycji
kosztu w budżecie projektu, może zostać wprowadzona bez konieczności
aneksowania umowy, pod warunkiem zgłoszenia tych zmian do PFRON
w formie pisemnej i niewyrażenia sprzeciwu przez PFRON na dokonanie tych
zmian w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia.
16
Umowa o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)
§ 13
1. Zwrotowi, na wskazany przez PFRON rachunek bankowy, podlega:
1) kwota dofinansowania w części która została nieuznana przez PFRON
podczas rozliczenia przyznanego dofinansowania, wraz z odsetkami
ustawowymi liczonymi od dnia przekazania dofinansowania przez PFRON na
rachunek bankowy Zleceniobiorcy* / Zleceniobiorcy-Lidera* – w terminie
............. dni od dnia otrzymania przez Zleceniobiorcę pisemnej informacji
o konieczności zwrotu zakwestionowanej części dofinansowania,
2) część
dofinansowania
niewykorzystana
przez
Zleceniobiorcę*
/
Zleceniobiorców* – w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji projektu *
/ w terminie 15 dni od dnia zakończenia okresu dofinansowania projektu,
określonego w § 3 ust. 1 umowy* 38, tj. w terminie do dnia................roku,
3) odsetki powstałe na rachunku bankowym Zleceniobiorcy* / każdego ze
Zleceniobiorców* wydzielonym dla środków otrzymywanych z PFRON
w ramach niniejszej umowy podlegają zwrotowi na zasadach określonych
w pkt 2.
2. Zwrot środków finansowych w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 pkt 2,
spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.
3. W przypadku wykorzystania całości lub części dofinansowania niezgodnie
z przeznaczeniem, Zleceniobiorca zobowiązany jest* / Zleceniobiorcy
zobowiązani są* do zwrotu całości lub części nieprawidłowo wykorzystanego
dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania
dofinansowania przez PFRON na rachunek bankowy Zleceniobiorcy* /
Zleceniobiorcy-Lidera* do dnia ich zwrotu na rachunek bankowy PFRON. Jeżeli
wykorzystanie części dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem doprowadzi
do niezrealizowania całości projektu – Zleceniobiorca zobowiązany jest* /
Zleceniobiorcy zobowiązani są* do zwrotu całości dofinansowania wraz
z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania dofinansowania
przez PFRON na rachunek bankowy Zleceniobiorcy* / Zleceniobiorcy-Lidera* do
dnia ich zwrotu na rachunek bankowy PFRON.
4. W sytuacji, gdy wysokość faktycznie poniesionych przez Zleceniobiorców
kosztów projektu będzie niższa od kwoty zaplanowanej we wniosku wspólnym,
przyznane Zleceniobiorcom dofinansowanie zostanie obniżone do kwoty
wynikającej z iloczynu kwoty faktycznie poniesionych kosztów oraz procentu
kwoty dofinansowania, określonego w § 3 ust. 1 umowy 39.
5. Różnica pomiędzy kwotą przekazanego Zleceniobiorcom dofinansowania
a kwotą dofinansowania obniżonego, zgodnie z postanowieniami ust. 4, podlega
zwrotowi na rachunek bankowy PFRON. Każdy ze Zleceniobiorców
zobowiązany jest do zwrotu środków finansowych PFRON – w części
proporcjonalnej do wysokości kwoty dofinansowania przyznanego danemu
Zleceniobiorcy, zgodnie z niniejszą umową. Zleceniobiorcy mogą przedstawić
do PFRON, za pośrednictwem Zleceniobiorcy-Lidera, propozycję innego
podziału, pomiędzy poszczególnymi Zleceniobiorcami, należnej do zwrotu kwoty
dofinansowania. Zgłoszenie propozycji musi nastąpić wspólnie przez wszystkich
Zleceniobiorców 39 .
17
Umowa o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)
§ 14
1. PFRON zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z zachowaniem
14 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku:
1) niewykonania przez Zleceniobiorcę* / Zleceniobiorców* zobowiązań
określonych w umowie, a w szczególności:
a) nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym
nieprzedłożenia do PFRON sprawozdania z wykonania projektu
w terminie i na zasadach określonych w umowie,
b) zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego projektu bez zgody
PFRON,
c) wykorzystania przekazanego przez PFRON dofinansowania na inne cele
niż określone w umowie,
d) przekazania części lub całości dofinansowania osobie trzeciej, pomimo iż
nie przewiduje tego niniejsza umowa,
gdy Zleceniobiorca nie doprowadzi* / Zleceniobiorcy nie doprowadzą* do
usunięcia uchybień w terminie określonym przez PFRON,
2) złożenia oświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 6 pkt 3-6 umowy,
niezgodnych z rzeczywistym stanem,
3) odmowy poddania się przez Zleceniobiorcę* / Zleceniobiorców* kontroli,
o której mowa w § 6 umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1,
Zleceniobiorca zobowiązuje się* / Zleceniobiorcy zobowiązują się* do zwrotu
kwoty przekazanej przez PFRON na realizację projektu, z odsetkami
ustawowymi naliczonymi od dnia wykonania przez PFRON płatności tych
środków do dnia uregulowania całości włącznie – w terminie 1 miesiąca od dnia
doręczenia informacji o rozwiązaniu umowy.
3. Jeżeli zgodnie z zasadami niniejszej umowy PFRON podejmie kroki w kierunku
odzyskania udzielonego dofinansowania, zobowiązany będzie do:
1) wypowiedzenia niniejszej umowy ze wskazaniem powodu wypowiedzenia,
2) określenia wysokości roszczenia,
3) wyznaczenia
miesięcznego
terminu
zwrotu
dofinansowania
wraz
z odsetkami,
4) wysłania wypowiedzenia listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru. Ustala się, iż adresami do korespondencji są: adres siedziby
PFRON tj. ……................................. 40 oraz adres Zleceniobiorcy* /
Zleceniobiorcy-Lidera* tj. .................................... 41
4. Strony ustalają, iż prawidłowo zaadresowana korespondencja, która pomimo
dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana będzie przez strony
za doręczoną.
§ 15
1. Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez PFRON i
Zleceniobiorców* zobowiązań wynikających z umowy.
Zleceniobiorcę* /
18
Umowa o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)
2. Umowa może być rozwiązana za zgodą stron, w przypadku wystąpienia
okoliczności, niezależnych od woli stron, uniemożliwiających wykonanie umowy.
W takim przypadku PFRON powiadomi Zleceniobiorcę* / Zleceniobiorcę-Lidera*
odrębnym pismem o rozliczeniu lub/i konieczności zwrotu przekazanej kwoty
dofinansowania.
3. Umowa wieloletnia może być rozwiązana w sytuacji nieposiadania przez
PFRON środków finansowych na realizację zadania ustawowego określonego
w art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) 42.
§ 16
1. Wszelkie oświadczenia, związane z realizacją umowy, powinny być składane
przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Zleceniobiorcy.
2. Osobą odpowiedzialną za sprawy dotyczące
Zleceniobiorcy jest ................................. 43
rozliczeń
finansowych
w przypadku umowy wielostronnej, zawieranej na skutek złożenia wniosku wspólnego, ust. 2
otrzymuje brzmienie:
2. Osobą odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych :
1) w przypadku Zleceniobiorcy .......................
(nazwa
Zleceniobiorcy)
jest........................................ 43 ,
2) w przypadku Zleceniobiorcy .......................
(nazwa
Zleceniobiorcy)
jest........................................ 43 ,
3) itd. (w przypadku większej liczby Zleceniobiorców) .
3. Zleceniobiorca* / Zleceniobiorca-Lider* zobowiązany jest przekazać do PFRON,
pisemną informację o zmianie danych, o których mowa w ust. 2, w terminie
7 dni od daty wystąpienia tego zdarzenia. Wprowadzenie tych zmian nie
wymaga aneksowania umowy.
4. W sytuacji, o której mowa w § 13 oraz w § 14 ust. 2 umowy, Zleceniobiorca* /
Zleceniobiorca-Lider* zobowiązany jest przekazać do PFRON, w terminie 7 dni
od dokonania przelewu, informację zawierającą: nr umowy oraz nazwę projektu,
którego przelew dotyczy a także wskazanie czy zwracane środki miały być
przeznaczone na pokrycie kosztów bieżących czy inwestycyjnych.
5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Załączniki
do umowy stanowią integralną część umowy.
6. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
7. Wszelkie spory wynikłe z umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy dla
siedziby PFRON.
8. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
9. W przypadku przyznania przez PFRON dofinansowania na kolejny rok realiz acji
projektu, zakres rzeczowy i finansowy umowy podlega każdorazowo zmianie
w formie aneksu 42 .
19
Umowa o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)
§ 17
Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach:
egzemplarze dla PFRON i jeden dla Zleceniobiorcy* / Zleceniobiorców*.
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
PFRON

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
dwa
ZLECENIOBIORCA
należy wybrać odpowiednio
należy podać nazwę zadania/zadań z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego
2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172)
należy wskazać termin realizacji projektu nie przekraczający terminów rozpoczęcia i zakończenia
realizacji projektów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie; w przypadku umów wieloletnich należy
wskazać termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu wieloletniego (tj. termin obejmujący kilka
okresów finansowania, wskazanych w ogłoszeniu o kon kursie)
wyrazy: „z uwzględnieniem aktualizacji wniosku” należy zamieścić w umowie, jeżeli na podstawie
postanowień „Zasad zlecania”, po decyzji PFRON przeprowadzona została aktualizacja wniosku,
wyrazy: „wraz z aktualizacją wniosku” należy zamieścić w umowie, jeżeli na podstawie postanowień
„Zasad zlecania”, po decyzji PFRON przeprowadzona została aktualizacja wniosku,
wyraz: „pierwszego” należy zamieścić w umowie jeżeli w „Zasadach zlecania” dla danego celu
programowego wyznaczone zostały dwa wska źniki nakładu
należy wpisać nazwę wskaźnika określoną w „Zasadach zlecania” dla danego celu programowego
pkt należy zamieścić w umowie jeżeli w „Zasadach zlecania” dla danego celu programowego wyznaczone
zostały dwa wskaźniki nakładu; jeżeli dla dane go celu programowego w „Zasadach zlecania” lub
w ogłoszeniu o konkursie wyznaczone zostały więcej niż dwa wskaźniki nakładu należy w umowie dodać
kolejny punkt (punkty) dot. trzeciego, czwartego, itd., wskaźnika nakładu
pkt należy zamieścić w umowie jeżeli w „Zasadach zlecania” dla danego celu programowego wyznaczony
został wskaźnik produktu; jeżeli dla danego celu programowego w „Zasadach zlecania” lub w ogłoszeniu
o konkursie wyznaczone zostały dwa lub więcej wskaźniki produktu należy w umowie dodać ko lejny
punkt (punkty) dot. drugiego, trzeciego, itd., wskaźnika produktu
pkt należy zamieścić w umowie jeżeli w „Zasadach zlecania” dla danego celu programowego wyznaczony
został wskaźnik rezultatu; jeżeli dla danego celu programowego w „Zasadach zlecani a” lub w ogłoszeniu
o konkursie wyznaczone zostały dwa lub więcej wskaźniki rezultatu należy w umowie dodać kolejny
punkt (punkty) dot. drugiego, trzeciego, itd., wskaźnika rezultatu
należy zamieścić w umowie w przypadku gdy projekt realizowany jest wsp ólnie przez dwóch lub więcej
Zleceniobiorców
ostanie zdanie należy zamieścić w umowie w przypadku gdy projekt realizowany jest wspólnie przez
dwóch lub więcej Zleceniobiorców
wyrazy: „w terminie od dnia…….do dnia…….” należy umieścić w umowie wieloletniej; należy wpisać
okres realizacji projektu, który podlega dofinansowaniu ze środków PFRON, mieszący się w jednym
z okresów finansowania, wskazanym w ogłoszeniu o konkursie
należy wpisać datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, które mieszc zą się w okresie realizacji
projektów wskazanym w ogłoszeniu o konkursie; w przypadku umów wieloletnich należy wpisać okres
realizacji projektu, który podlega dofinansowaniu ze środków PFRON, mieszący się w jednym z okresów
finansowania, wskazanym w ogłoszeniu o konkursie
możliwość wniesienia wkładu własnego finansowego ze źródeł publicznych (innych niż PFRON) dotyczy
wyłącznie części wkładu własnego powyżej 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach
realizacji projektu
przy określaniu kwot poszczególnych transz należy uwzględnić maksymalne procentowe wysokości
transz dofinansowania wskazane w ogłoszeniu o konkursie
20
Umowa o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
należy wskazać formę przekazania środków zgodną z ogłoszeniem o konkursie – np. „w formie zaliczki”
należy wskazać dodatkowe warunki jeżeli wynikają z ogłoszenia o konkursie; jeżeli w ogłoszeniu nie
zostały określone dodatkowe warunki wyraz „oraz” należy wykreślić
należy określić warunki przekazania transzy wskazane w ogłoszeniu o konkursie
zdanie należy zamieścić w umowie wieloletniej; należy wpisać warunki przekazywania transz
w przypadku umów wieloletnich, wyznaczone w ogłoszeniu o konkursie
w przypadku, gdy środki przekazywane są w całości po podpisaniu umowy zamiast: „Każdorazowo przed
przekazaniem transzy dofinansowania” należy wpisać: „Przed przekazaniem dofinansowania”
wyrazy „dla każdego województwa oddzielnie” należy zamieścić w umowie zawieranej z fundacją lub
organizacją pozarządową występującą na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej
zdanie należy zamieścić w umowie zawieranej z fundacją lub organizacją pozarządową występującą na
rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
ust. 8 należy zamieścić w umowie w przypadku gdy projekt realizowany jest wspólnie przez dwóch lub
więcej Zleceniobiorców
należy zamieścić w umowie w sytuacji gdy koszty pośrednie rozliczane są ryczałtem
należy zamieścić w umowie zawieranej z fundacją lub organizacją pozarządową występującą na rzecz
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
wyrazy: „w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu dofinansowania projektu, określonego w § 3 ust. 1
umowy” należy zamieścić w umowie wieloletniej
należy podać kolejne punkty, aż do punktu, w którym został o kreślony termin złożenia dokumentów
rozliczeniowych stanowiących podstawę przekazania ostatniej transzy dofinansowania
należy wskazać transze do przedostatniej
należy zamieścić w umowie w przypadku, gdy w kwocie dofinansowania przewidziano środki na
wydawnictwa
należy wpisać sposób wyliczenia kwoty określony w „Zasadach zlecania” dla danego celu programowego
ust. 13-14 nie należy zamieszczać w umowie w przypadku projektu dotyczącego zadania, o którym mowa
w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań (…) oraz
projektu, w którym jednym z zadań tworzących ten projekt jest zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 11 ww.
rozporządzenia
ostatnie zdanie należy zamieścić w umowie wieloletniej
wyrazy: „pierwszej transzy” należy pominąć w przypadku gdy środki PFRON zostaną przekazane
w całości po podpisaniu umowy
należy wpisać wartość wskazaną w ogłoszeniu o konkursie
należy wpisać kategorie kosztów, wskazane w ogłoszeniu o konkursie
należy wpisać odpowiednio, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie; ostanie zdanie należy pominąć jeżeli
ogłoszenie nie wskazuje takich rodzajów projektów
zdanie drugie należy zamieścić w umowie w przypadku gdy projekt realizowany jest wspólnie przez
dwóch lub więcej Zleceniobiorców
wyrazy: „w terminie 15 dni od dnia zakończenia okresu dofinansowania projektu, określonego w § 3
ust. 1 umowy” należy zamieścić w umowie wieloletniej
ust. 4 oraz ust. 5 należy zamieścić w umowie w przypadku gdy projekt realizowany jest wspólnie prz ez
dwóch lub więcej Zleceniobiorców
należy wpisać adres PFRON (ulica, miejscowość, kod pocztowy)
należy wpisać adres Zleceniobiorcy (ulica, miejscowość, kod pocztowy)
należy zamieścić w umowie wieloletniej
należy wpisać imię i nazwisko
21
Download